Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
27/101/0 Inspektorat Szkolny Bytów 1945-1950 0 rozwiń
1.Wytyczne i zarządzenia Inspektora Szkolnego i władz nadrzędnych- sygn. 1- 2, z lat 1946- 1950 2.Sprawy kadrowe nauczycieli i pracowników oświatowych- Wykazy pierwszych nauczycieli, trudności w obsadzie poszczególnych szkół, kwalifikacje zawodowe, dokształcenie nauczycieli, wychowawczyń przedszkoli i innych pracowników oświatowych - sygn. 3- 13, z lat 1945- 1950 3.Sprawy finansowo- gospodarcze szkolnictwa-Finansowanie rozwoju szkolnictwa ze środków państwowych i samorządowych - sygn. 14- 29, z lat 1946- 1950 4.Obiekty szkolne-Stan, odbudowa zdewastowanych i wyposażenie wszystkich szkół i przedszkoli. Inwentaryzacja obiektów szkolnych - sygn. 30- 34, z lat 1945- 1949 5.Organizacja szkół i przedszkoli- Organizacja sieci szkół, przedszkoli i ośrodków oświaty dorosłych- sygn. 35- 37, z lat 1946- 1950 6.Opieka nad dzieckiem- Opieka w różnych formach- sygn. 38- 48, z lat 1946- 1950 7.Biblioteki i czytelnictwo- Sieć i stan bibliotek szkolnych, sprawozdania z rozwoju czytelnictwa. Działalność Biblioteki Powiatowej- sygn. 49- 51, z lat 1947- 1950 8.Oświata dorosłych- Stan i zwalczanie analfabetyzmu w powiecie, organizacja kursów dokształcających, repolonizacyjnych, organizacja i działalność uniwersytetów powszechnych- sygn. 52- 62. z lat 1945- 1950 9.Narady i konferencje- Protokoły z narad nauczycieli, kierowników szkół, konferencji powiatowych i sierpniowych- sygn. 63- 67, z lat 1946- 1950 10.Plany i sprawozdania statystyczno- Sprawozdania sytuacyjne Inspektora Szkolnego ze stanu całokształtu szkolnictwa- opisowe- sygn. 68- 98, z lat 1945- 1950 Liczba jednostek w zespole: 98
27/102/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Bytowie 1950-1975 0 rozwiń
1.Wydział Organizacyjno- Prawny- protokoły sesji, spotkania radnych z wyborcami, komisje protokoły posiedzeń prezydium, podział administracyjny powiatu, kontrole, kronika- sygn. 1-283, z lat 1950- 1975 2.Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego- protokoły kolegium, plany gospodarcze i ich realizacja, bilanse siły roboczej, inwestycje, lokalizacja ogólna- sygn. 284- 375, z lat 1951- 1975 3.Wydział Finansowy- budżety i ich realizacje, sprawozdania statystyczne i opisowe, kontrole- sygn. 376- 477, z lat 1951- 1975 4.Inspektorat Oświaty (Wydział Oświaty)- protokoły posiedzeń, narad i konferencji, projekty organizacyjne szkół oraz sprawozdania statystyczne szkół i placówek Oświatowo- wychowawczych, wizytacje i inspekcje, oświata dorosłych i walka z analfabetyzmem, sprawy narodowościowe, informacje z różnych akcji i uroczystości- sygn. 478- 616, z lat 1950- 1975 5.Wydział Kultury- protokoły narad, plany i programy rozwoju oraz sprawozdania z działalności placówek kulturalno- oświatowych, kontrole, obchody i uroczystości, Muzeum Zachodnio- Pomorskie 6.Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki- protokoły posiedzeń Komitetu, komisji i organizacji działających w dziedzinie sportu i turystyki, sprawozdania, kontrole- sygn. 636- 645, z lat 1961- 1975 7.Wydział Spraw Wewnętrznych- organizacja i sprawozdania, kontrole, zmiana imion i nazwisk, odtwarzanie i ustalanie treści aktów stanu cywilnego, poświadczenia obywatelstwa, sprawy narodowościowe stowarzyszenia- sygn. 646- 721, z lat 1950- 1975 8.Wydział Skupu- posiedzenia zespołu koordynacyjnego, plany i sprawozdania z obowiązkowych dostaw, kontraktacji i skupu, kontrole- sygn. 722- 750, z lat 1952- 1975 Liczba jednostek w zespole: 813
27/103/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Słupsku 1950-1975 0 rozwiń
1.Wydział Organizacyjno- Prawny- protokoły sesji, radni, protokoły posiedzeń prezydium, organizacje, plany i sprawozdania z działalności rady i jej organów, zarządzenia i decyzje, podział administracyjny powiatu, kontrole- sygn. 1- 387, z lat 1950- 1975 2.Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego- posiedzenia kolegium, plany wieloletnie i roczne, analizy, bilanse siły roboczej, analizy i opracowania dotyczące sytuacji gospodarczej oraz zagadnień morskich i Słowiańskiego Parku Narodowego, sprawy inwestycyjne- sygn. 388- 541, z lat 1952- 1975 3.Wydział Finansowy- budżety jednostkowe i zbiorcze, sprawozdania statystyczne i opisowe, kontrole i inspekcje, plany pracy- sygn542- 705, z lat 1950- 1975 4.Inspektorat Oświaty (Wydział Oświaty)- protokoły narad i odpraw pracowników pedagogicznych, projekty organizacyjne szkół, sprawozdania statystyczne jednostkowe i zbiorcze szkół i placówek oświatowo- wychowawczych, oceny i informacje z działalności, lustracje, uniwersytety powszechne i oświata dorosłych 5.Wydział Kultury- plany i sprawozdania z działalności wydziału i placówek kulturalno- oświatowych, kontrole- sygn. 917- 926, z lat 1951- 1958, 1962- 1975 6.Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej- materiały dotyczące rozwoju sportu na terenie powiatu- sygn. 927, z roku 1952 7.Wydział Spraw Wewnętrznych- zmiana imion i nazwisk, nadania i poświadczenia oraz stwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego, ustalanie i odtwarzanie aktów stanu cywilnego,kontrole, sprawy wywłaszczeniowe, zagadnienia narodowościowe mniejszości- sygn. 928- 1037, z lat 1950- 1974 8.Wydział Skupu- protokoły posiedzeń, zestawienia, informacje analizy i sprawozdania, protokoły kontroli zewnętrznych- sygn. 1038- 1092, z lat 1959- 1974 9.Wydział Rolnictwa i Leśnictwa- analizy oceny wydziału, plany gospodarcze i sprawozdania z ich realizacji, wykonanie budżetu, protokoły z narad i odpraw wydziału, protokoły kontroli, materiały dotyczące szkół przysposobienia rolniczego- sygn. 1093- 1152, z lat 1950- 1975 10.Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej- plany gospodarcze wydziału, sprawozdania statystyczne, kontrole zewnętrzne, jednostka dotycząca cmentarnictwa- sygn. 1153- 1161, 1186 z lat 1951- 1975 11.Wydział Komunikacji- sprawy organizacyjne, protokoły kontroli, roczne sprawozdania statystyczne, plany gospodarcze i ich wykonanie, jednostka dotycząca sieci dróg i mostów- sygn. 1162- 1171, z lat 1950- 1975 12.Wydział Architektury i Budownictwa- Plany i sprawozdania- sygn. 1172, z lat 1950- 1958 13.Wydział Handlu, Przemysłu i Usług- plany rozwoju, plany gospodarcze i sprawozdania z ich wykonania, plany pracy, protokoły kontroli, ewidencja placówek handlowych i usługowych- sygn. 1173- 1180, z lat 1950- 1975 14.Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej- plany pracy i sprawozdania, plany gospodarcze, sprawozdania finansowe- sygn. 1181- 1184, z lat 1950- 1958 15.Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych- plany pracy i sprawozdania z ich wykonania- sygn. 1185, z lat 1952- 1958 Liczba jednostek w zespole: 1186
27/104/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Miastku 1950-1975 0 rozwiń
1.Wydział Organizacyjno- Prawny- protokoły sesji, spotkania radnych z wyborcami, komisje, protokoły posiedzeń prezydium, narady przewodniczących i sekretarzy, sprawozdania i informacje z działalności, podział administracyjny powiatu, kontrole- sygn. 1- 268, z lat 1950- 1975 2.Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego- protokoły posiedzeń kolegium, plany gospodarcze i ich realizacja- zagospodarowanie obiektów gospodarczych- sygn. 269- 300, z lat 1954- 1974 3.Wydział Finansowy- budżety i ich realizacja, sprawozdania statystyczne i opisowe, kontrole- sygn. 301- 386, z lat 1950- 1975 4.Inspektorat Oświaty (Wydział Oświaty)- okólniki własne, projekty organizacyjne szkół oraz sprawozdania statystyczne szkół i placówek oświatowo- wychowawczych, lustracje i wizytacje, oświata dorosłych- sygn. 387- 461, z lat 1950- 1974 5.Wydział Kultury- plany, sprawozdania z działalności wydziału i placówek kulturalno- oświatowych, kontrole- sygn. 462- 467 6.Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki- protokoły posiedzeń komitetu oraz komisji działających w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki, kontrole- sygn. 468- 470, z lat 1963- 1965, 1967- 1973 7.Wydział Spraw Wewnętrznych- organizacja i sprawozdania, kontrole, zmiana imion i nazwisk, odtwarzanie i ustalanie treści aktów stanu cywilnego, poświadczenia obywatelstwa, repatriacje, stowarzyszenia- sygn. 471- 502, z lat 1950- 1975 8.Wydział Skupu- posiedzenia zespołu koordynacyjnego, sprawozdania z obowiązkowych dostaw, kontrole- sygn. 503- 506, z lat 1959- 1972 9.Wydział Rolnictwa i Leśnictwa- posiedzenia zespołu rolnego, plany i sprawozdania, spółdzielnie produkcyjne, związki hodowców i producentów- sygn. 507- 519, z lat 1951- 1974 10.Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej- organizacja, plany gospodarcze i finansowe oraz sprawozdania z wykonania, sprawozdania statystyczne i informacje kontrolne- sygn. 520- 530, z lat 1951- 1958, 1964- 1975 11.Wydział Handlu, Przemysłu i Usług- plany rozwoju, plany gospodarcze i sprawozdania z ich wykonania- sygn. 531- 540, z lat 1951- 1975 12.Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych- informacje z realizacji zadań polityki zatrudnienia, kontrole zewnętrzne- sygn. 541- 546, z lat1960- 1974 13.Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury- analizy z ruchu budowlanego, protokoły kontroli zewnętrznych- sygn. 547- 549, z lat 1960- 1972 Liczba jednostek w zespole: 549
27/105/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Sławnie 1950-1975 0 rozwiń
1.Wydział Organizacyjno- Prawny- protokoły Sesji, Komisje, spotkania radnych z wyborcami, org. urzędu, realizacja uchwał Sesji i Prezydium, kontrole- sygn. 1- 323, 827- 828 z lat 1950- 1974 2.Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego- plany społeczno- gospodarcze, programy rozwoju powiatu, lokalizacja inwestycji, obiektów- sygn. 324- 390, 829 z lat 1953- 1975 3.Wydział Finansowy- budżety, bilanse, zestawienia statystyczne i analityczne, kontrole finansowe- sygn. 391- 496,z lat 1950- 1975 4.Inspektorat Oświaty- plany pracy, sprawozdania, narady, plany i sprawozdania finansowe, sprawozdania statystyczne, kontrole szkół i placówek opiekuńczych, projekty organizacyjne szkół, sieć szkół i przedszkoli- sygn. 497- 629, z lat 1950- 1975 5.Wydział Kultury- plany i sprawozdania, sieć bibliotek, domów kultury- sygn. 630- 641,830- 831 z lat 1951- 1975 6.Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki- plany i sprawozdania- sygn. 642- 644, z lat 1952- 1974 7.Wydział spraw Wewnętrznych- plany i sprawozdania ,zmiana nazwisk i imion, odtwarzanie i ustalanie aktów stanu cywilnego, poświadczenie obywatelstwa, sprawy narodowościowe- sygn. 645- 699, z lat 1950- 1975 8.Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu- plany i sprawozdania, organizacje rolnicze, SKR, SPR, kontrole- sygn. 700- 730, z lat 1950- 1975 9.Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury- działalność wydziału, plany i sprawozdania- sygn. 731- 736,z lat 1952- 1975 10.Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej- plany i sprawozdania, kontrole, cmentarnictwo- sygn. 737- 767, z lat 1952- 1958 11.Wydział Handlu, Przemysłu i Usług- lokalizacja sieci handlowej i usługowej, narady, odprawy wydziału, plany i sprawozdania, zarządzenia własne- sygn. 768- 800 12.Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej- plany i sprawozdania, protokoły kontroli, organizacja lecznictwa- sygn. 801- 810, z lat 1950- 1975 13. Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych- organizacja pracy wydziału, sprawozdania i analizy- sygn. 811- 822, z lat 1951- 1975 14.Powiatowa Komenda Straży Pożarnych- plany pracy, sprawozdania, protokoły kontroli- sygn. 823, z lat 1957- 1958 15.Wydział statystyki- plany pracy, informacje statystyczne- sygn. 824, z lat 1953- 1957 16.Wydział Komunikacji- plany i sprawozdania- sygn. 825, z lat 1951- 1958 17.Wydział Budżetowo- gospodarczy- normatywy kancelaryjno-archiwalne, bilanse roczne- sygn. 826, z lat 1958- 1959 Liczba jednostek w zespole: 832
27/106/0 Inspektorat Szkolny Miastko 1946-1950 0 rozwiń
1. Sprawozdania sytuacyjne Inspektora Szkolnego 1947-1950 sygn. 1-21 - materiały opisowe i statystyczne 2. Organizacja szkół i przedszkoli 1946-1950 sygn. 22-28 - budżety, okólniki i zarządzenia Liczba jednostek w zespole: 28
27/107/0 Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Słupsku 1945-1951[1954] 0 rozwiń
Dział Ogólny 1946-1951 [1954] sygn. 1-6 - zarządzenia wewnętrzne, protokoły kontroli własnej jednostki Dział Likwidacyjny 1945-1951 sygn. 7-38- spisy inwentarza, protokoły Komisji Likwidacyjnej Referat Urzadzeń Domowych 1947-1951 Referat Likwidacyjny 1945-1950 Referat Przemysłowo-Handlowy 1945-1951 Liczba jednostek w zespole: 38
27/108/0 Okręgowy Zarząd Państwowych Gospodarstw Rolnych w Słupsku 1949-1954 0 rozwiń
1.Dział Planowania- plany gospodarczo- finansowe- sygn. 1- 68, z lat 1949- 1954 2.Dział Kadr i Szkolenia Zawodowego- organizacja szkolenia brygadzistów- sygn. 69- 70, z lat 1952- 1953 3.Dział Zatrudnienia i Płac- wykazy etatów osobowych- sygn. 71- 82, z lat 1949- 1953 4.Dział Organizacji- struktura organizacyjna przedsiębiorstwa- sygn. 83- 154, z lat 1949- 1954 5.Dział Finansowo- Księgowy- Gospodarka finansowa OZ PGR- sygn. 155- 254, z lat 1949- 1954 6.Dział Administracyjno- Gospodarczy- Preliminarze gospodarcze, normatywy kancelaryjne- sygn. 255- 285, z lat 1949- 1954 7.Inspektorzy Rejonowi- protokoły kontroli zespołów- sygn. 286- 310, z lat 1949- 1954 8.Dział Produkcji Roślinnej- plany i sprawozdania z zasiewem zbóż- sygn. 311- 330, z lat 1949- 1954 9.Dział Produkcji Zwierzęcej- sprawozdania z produkcji rolnej- sygn. 331- 338, z lat 1949- 1954 10.Sekcja Weterynarii- statystyka chorób zwierzęcych- sygn. 339- 343, z lat 1950- 1953 11.Dział Mechanizacji- wykazy pojazdów mechanicznych- sygn. 344- 351, z lat 1950- 1954 12.Dział Przemysłu Rolnego- metryki zakładów przemysłu rolnego- sygn. 352- 383, z lat 1949- 1953 13.Dział Budownictwa- organizacja i wykonawstwo inwestycji- sygn. 384- 395, z lat 1949- 1954 14.Dział zaopatrzenia- sprawozdania miesięczne z działalności- sygn. 396, z lat 1949- 1951 15.Dział Zbytu- organizacja kupna i zbytu- sygn. 397- 403, z lat 1949- 1954 16.Starszy Referent do spraw Wynalazczości i Racjonalizacji- sygn. 403- 407, z lat 1952- 1953 Liczba jednostek w zespole: 407
27/109/0 Akta wyborcze powiatu sławieńskiego 1965-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
27/110/0 Obwodowe Biuro Likwidacyjne w Miastku 1945-1948 0 rozwiń
Na uwagę zasługują materiały normatywne i sprawozdania opisowe oraz protokoły Komisji Rozrachunkowo- Likwidacyjnej jak również wykazy przedsiębiorstw i zakładów handlowo usługowych- sygn. 1- 6, z lat1946- 1948 Liczba jednostek w zespole: 7
27/111/0 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski Polanów 1945-1950 0 rozwiń
1. Referat Ogólno - Administracyjny 1945-1950 sygn. 1-9 - protokoły posiedzeń MRN, akta komisji 2. Referat Administracji Społecznej 1945-1949 sygn. 10-12 - osadnictwo, wykazy analfebetów 3. Referat Finansowo-Gospodarczy 1945-1950 sygn. 13-27 - budżety i sprawozdania finansowe Liczba jednostek w zespole: 27
27/112/0 Akta kościoła w Ustce 1753-1820 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
27/113/0 Liceum Pedagogiczne w Słupsku 1945-1970 0 rozwiń
1.Księgi protokołów Rad Pedagogicznych i Zebrań Rodzicielskich- informacje o działalności rodziców dzieci- sygn. 1- 6, z lat 1945- 1957 2.Kronika szkolna- kronika prowadzona przez uczniów liceum Pedagogicznego- sygn. 7- 8, z lat 1945- 1970 3.Absolwenci Liceum Pedagogicznego- dane o 1522 absolwentach- sygn. 9, z lat 1947- 1969 4.Działalność LP w dziesięcioleciu- pierwszy okres działalności szkoły (zdjęcia, plany pracy, koła zainteresowań i organizacja)- sygn. 10, z lat 1945- 1955 Liczba jednostek w zespole: 10
27/114/0 Liceum Pedagogiczne w Bytowie 1945-1969 0 rozwiń
1.Protokoły Rad Pedagogicznych i Rejonowej Komisji Kształcenia Nauczycieli- protokoły posiedzeń, klasyfikacja uczniów, dokształcanie nauczycieli niewykwalifikowanych, działania kół zainteresowań- sygn. 1- 12, z lat 1945- 1969 2.Zarządzenia Dyrektora Liceum- sprawy organizacyjne szkoły- sygn. 13- 16, z lat 1945- 1967 3.Kontrole szkoły- sprawozdania z działalności szkoły- sygn. 17, z lat 1959- 1967 4.Srawozdaania dotyczące działalności szkoły- sprawozdania z pracy szkoły, internatu, gospodarstwa pomocniczego- sygn. 18- 22, z lat 1946- 1968 5.Protokoły Komitetu Rodzicielskiego i Rady Opiekuńczej- protokoły z posiedzeń Komitetu Rodzicielskiego i Rady Opiekuńczej- sygn. 23- 24, z lat 1948- 1969 6.Okólniki i Zarządzenia- okólniki, zarządzenia, instrukcje, które ustalały zakres czynności, szkoły, nauczycieli- sygn. 25- 26, z lat 1967- 1968 7.budżety i bilanse Liceum- preliminarze budżetowe, sprawozdania z wykonania budżetu- sygn. 27- 33, z lat 1949- 1964 8.Wycinki z prasy (o Liceum)- księga wycinków z prasy, przypuszczalnie stanowiła materiał pomocniczy na lekcjach wychowania obywatelskiego- sygn. 34, z lat 1960- 1961 Liczba jednostek w zespole: 34
27/115/0 Powiatowy Inspektorat Wodnych Melioracji w Słupsku 1949-1958 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 16
27/116/0 Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Słupsku [1953] 1954-1957 0 rozwiń
1.Dział Planowania- plany i sprawozdania gospodarczo- finansowe- sygn. 1- 49, z lat 1954- 1956 2.Dział Produkcji Roślinnej- planowanie i sprawozdawczość z zakresu produkcji roślinnej- sygn. 50- 66, z lat 1954- 1956 3.Dział Produkcji Nasiennej- produkcja, ochrona i zbyt roślin kwalifikowanych- sygn. 67- 73, z lat 1954- 1956 4.Dział Produkcji Zwierzęcej- materiały dotyczące produkcji zwierzęcej- sygn. 74- 82, z lat 1954- 1956 5.Dział Mechanizacji i Transportu- kontrole i wykazy statystyczne- sygn. 83- 91, z lat 1954- 1956 6.Dział Przemysłu Rolnego- plany i sprawozdania zakładów przemysłu rolnego- sygn. 92- 101, z lat 1954- 1957 7.Dział Inwestycji- plany i sprawozdania z zakresu inwestycji- sygn. 102- 132, z lat 1954- 1957 8.Dział Budownictwa- lokalizacja budów- sygn. 133- 137, z lat 1954- 1957 9.Dział Kadr i Szkolenia Zawodowego- analizy kadr pracowniczych- sygn. 138- 144, z lat (1953) 1954- 1957 10.Dział Zatrudnienia i Plac- Osadnictwo oraz zakładowe umowy zespołów- sygn. 145- 158, z lat (1953) 1954- 1957 11.Insprektorat Organizacji- protokoły posiedzeń Zespołu doradczego- sygn. 159- 189, z lat 1954- 1957 12.Dział Finansowo- Księgowy- materiał dotyczące gospodarki finansowej- sygn. 190- 214, z lat 1954- 1957 13.Dział Zaopatrzenia Materiałowo- Technicznego- plany i sprawozdania- sygn. 215- 221, z lat 1954- 1956 14.St. Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony przeciw pożarowej- protokoły kontroli BHP- sygn. 222- 229, z lat 1954- 1957 15.Technik Wynalazczości i Racjonalizacji- ruch racjonalizatorski- sygn. 230- 236, z lat 1954- 1956 16.Dział Administracyjno- Gospodarczy- Ewidencja pieczęci i stempli- sygn. 237- 239, z lat 1954- 1957 17.Sekretariat Dyrektora- analizy skarg i wniosków- sygn. 240- 242, z lat 1954- 1957 Liczba jednostek w zespole: 242
27/117/0 Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Sławnie [1951-1953] 1954-1957 [1958] 0 rozwiń
1. Dział Planowania 1954-1958 sygn. 1-60 - plany, sprawozdawczość 2. Dział Produkcji Roslinnej 1954-1958 sygn. 61-69 - struktura zasiewów, zagospodarowanie gruntów 3. Dział Produkcji Nasiennej 1954-1957 sygn. 70 - produkcja nasienna 4. Dział Produkcji Zwierzęcej 1954-1957 sygn. 71-76 - produkcja zwierząt, mleka, gospodarka paszami 5. Dział mecvhasnizacji i Transportu 1954-1960 sygn. 77-81 - plany, kontrole, gospodarka paliwem 6. Dział Przemysłu Rolnego 1954-1957 sygn. 82-92 - plany, sprawozdania, działalność produkcyjna 7. Dział Inwestycji 1953-1957 sygn. 93-101 - materiały do planów inwestycyjnych 8. Dział Budownictwa 1954-1957 sygn. 102-103 - komunikaty 9 Dział Kadr i Szkolenia Zawodowego 1955-1956 sygn. 104 - szkolenia zawodowe 10. Dział zatrudnienia i płac 1956-1957 sygn. 105-112 - umowy zbiorowe, preliminarze, sprawy socjalne 11. Inspektorat Organizacji 1953-1957 sygn. 113-135 - powołanie, struktura organizacyjna, narady 12. Dział Finansowo- Księgowy 1953-1958 sygn. 136-146 - kontrole,bilanse, preliminarze 13.Dział Zaopatrzenia Materiałowo- Technicznego 1954-1957 sygn. 147-152 - materaiały do planów zaopatrzenia 14. St. Technik BHP i Ochrony Ppoż. 1956 sygn. 153 - plany poprawy warunków BHP 15. Technik Wynalazczości i Racjonalizacji 1956 sygn. 154 - wnioski racjonalizatorskie Liczba jednostek w zespole: 154
27/118/0 Akta wizytacji kościołów Synodu Słupskiego 1590-1734 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 13
27/119/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Polanowie 1950-1973 0 rozwiń
1.MRN informacje analizy- sygn. 1, z lat 1966- 1971 2.Protokoły sesji, komisji- sygn. 2- 20, z lat 1954- 1972 3.Komisje- plany pracy, spotkania radnych, protokoły posiedzeń, sprawozdania- sygn. 21- 30, z lat 1959- 1972 4.Protokoły posiedzeń Prezydium, plany pracy, komitety blokowe- sygn. 31- 48,zlat 1954- 1971 5.Kontrole, budżety, bilanse- sygn. 49- 70, z lat 1950- 1973 Liczba jednostek w zespole: 70
27/120/0 Słupska Fabryka Narzędzi Rolniczych w Słupsku 1945-1991 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 371
Wyświetlanie 101 do 120 z 893 wpisów.