Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
34/1/0 Starostwo Powiatowe w Gostyniu [1845] 1919-1939 57 rozwiń
Referat Organizacyjny, 1921-1930, sygn. 1-10 (okólniki, wydatki, dane statystyczne o powiecie, sprawy osobowe pracowników); Referat Bezpieczeństwa, [1845] 1919-1939, sygn. 11-107 (rozporządzenia, okólniki, wybory, sprawozdania sytuacyjne, mniejszości narodowe, stowarzyszenia, organizacje i partie polityczne, prasa, związki zawodowe, obchody 1 Maja); Referat Administracyjny, [1887] 1919-1939, sygn. 108-127 (USC, kontrola ruchu ludności, cechy rzemieślnicze, aprowizacja, handel, sprawy inspektoratu szkolnego); Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, 1924-1939, sygn. 128-139 (okólniki, parcelacje majątków ziemskich, statystyka); Referat Opieki Społecznej i Sanitarnej {1884] 1919-1935, sygn. 140- 146 (legaty, bezrobocie, lekarz powiatowy); Referat Wojskowy, 1920-1935, sygn. 147-149 (dezerterzy, wykazy poborowych, akta mobilizacyjne); Referat Budowlany, [1899] 1919-1938, sygn. 150-152 plany budowlane (m.in..rysunek huty szkła). Sygn. 153 - 155 (okólniki Wojewody poznańskiego, spisy stowarzyszeń, sprawozdania sytuacyjne). Liczba jednostek w zespole: 156
34/2/0 Starostwo Powiatowe w Kościanie [1813] 1919-1939 0 rozwiń
I. Referat Ogólny - sprawy reprezentacji Starostwa, odznaczenia II. Referat Organizacyjny - okólniki, rozporządzenia, kontrole, podział administracyjny, sprawy budżetowo-gospodarcze, III. Referat Bezpieczeństwa - sprawy konsularne, wybory, sprawozdania sytuacyjne, sprawy narodowościowo-wyznaniowe, stowarzyszenia , związki, strajki, bezrobocie, policja, , komunikacja, sprawy paszportowe IV. Referat Administracyjny - okólniki, sprawy obywatelstwa, opcje narodowościowe, USC, sprawy ludnościowe, przemysł, rzemiosło, handel, aprowizacja, sprawy wodne, budownictwo, ochrona przeciwpożarowa, kultura, sztuka V. Referat Wojskowy - okólniki, rozkazy, sprawy mobilizacyjne VI. Referat Opieki Społecznej - wsparcie ubogich, fundacje, zakłady opiekuńcze, ubezpieczenia, pośrednictwo pracy, bezrobocie, emigracja VII. Referat Sanitarny - okólniki, lekarze, aptekarze, położne, zakłady lecznicze, sprawozdania VIII. Referat Weterynaryjny - sprawy weterynaryjne, statystyka IX. Referat Ochrony Lasów - nadzór nad lasami, zalesienie, ochrona lasów, programy gospodarcze X. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych - likwidacja majątków niemieckich, parcelacje majątków ziemskich,szkodniki roślin, statystyka Liczba jednostek w zespole: 546
34/3/0 Starostwo Powiatowe w Lesznie [1882] 1919-1939 [1945-1951] 0 rozwiń
I. Referat Ogólny - zarządzenia, akcje społeczne, odznaczenia, zażalenia II. Referat Organizacyjny - okólniki, plany, zjazdy, inspekcje, sprawy osobowe urzędników, sprawy budżetowe, samorządowe i gminne III. Referat Bezpieczeństwa - sprawy policyjne, wybory, sprawozdania sytuacyjne, sprawy narodowościowe i wyznaniowe, partie, stowarzyszenia, organizacje, związki, sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, cudzoziemcy, ruch graniczny IV. Referat Administracyjny - zarządzenia, opcje narodowościowe, obywatelstwo, ewidencja ludności, kultura i oświata, przemysł, cechy rzemieślnicze, statystyka, pożarnictwo, spółki wodne, łowiectwo, rybołówstwo, sprawy majątków niemieckich V. Referat Wojskowy - okólniki, instrukcje, sprawy poborowych, LOPP, WF i PW VI. Referat Opieki Społecznej - zakłady opiekuńcze, fundacje, ubodzy, pomoc dzieciom, bezrobocie, pośrednictwo pracy, włóczęgostwo, żebractwo, emigracja, reemigracja VII. Referat Zdrowia - okólniki, personel lekarski, choroby zakaźne, sprawy sanitarne, komisje lekarskie, ekshumacje, opieka nad matką i dzieckiem, zakłady lecznicze VIII. Referat Weterynarii - okólniki, personel, nadzór, szczepienia, zarazy, sprawozdania IX. Referat Ochrony Lasów - ochrona lasów, uprawy leśne, szkodniki, zalesienie, programy gospodarcze, spis lasów X. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych - zarządzenia, parcelacje majątków, sprawy katastralne, organizacje rolnicze, obrót ziemią, statystyka Liczba jednostek w zespole: 1108
34/4/0 Starostwo Powiatowe w Rawiczu [1896] 1919-1939 0 rozwiń
Tom I inwentarza I. Referat Ogólny - sprawy Urzędu Likwidacyjnego, Urzędu Rozjemczego i Trybunału Rozjemczego, X-lecie Państwa Polskiego, flota morska II. Referat Organizacyjny - sprawy organizacyjne Starostwa, zmiana granic powiatu, wybory do rad miejskich, wybory sołtysów III. Referat Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - sprawozdania sytuacyjne, partie polityczne, stowarzyszenia, związki, sprawy narodowościowe, prasa, zgromadzenia, zjazdy, wiece, strajki, klęski elementarne, powodzie, pożary, policja państwowa, wyszynk napoi alkoholowych, pobyt w strefie granicznej, wysiedlanie, optanci, paszporty, sprawy meldunkowe, amunicja, kwesty, widowiska, filmy, drogi publiczne IV. Referat Administracyjny - opcja, urzędnicy stanu cywilnego, sprawy przemysłu, melioracja, łowiectwo i rybołówstwo, sprawy kościelne, szkolne, kulturalne, postępowanie administracyjne V. Referat Opieki Społecznej - opieka społeczna, pośrednictwo pracy, ubezpieczenia VI. Referat Sanitarny - zwalczanie chorób, sprawy sanitarne, personel medyczny, cmentarze VII. Referat Wojskowy - przepisy, pobór, przegląd koni, ćwiczenia wojskowe, kwaterunek wojskowy, mobilizacja, dezercje VIII. Referat Rolnictwa i reform Rolnych - sprawy rolne i leśne, osadnictwo, sprawy likwidacyjne, parcelacje, obrót gruntami, uwłaszczenie, organizacje rolnicze, hodowla, uprawy Tom II inwentarza Referat Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - sprawozdania sytuacyjne, sprawozdania i meldunki z działalności partii politycznych i organizacji społecznych, nadzór nad drukami, kwesty i zbiorki, zawiadomienia o zawodach sportowych Referat Administracyjny - okólniki wojewody, sprawy personalne, sprawy obywatelstwa, ewidencja obcokrajowców, policja komunalna, organizacja posterunków policji, areszty, spisy kościołów, nieruchomości ziemskie kościoła, tranzyt kolejowy Referat Budowlany - skorowidz przedmiotowy, zarząd nieruchomościami państwowymi, projektowanie nowych budynków, remonty budynków państwowych, budynki kościelne, wytwarzanie cegieł, cmentarze wojenne, sprawy policyjno-budowlane, opinie techniczne Liczba jednostek w zespole: 748
34/5/0 Starostwo Powiatowe w Śmiglu [1823] 1919-1932 0 rozwiń
I. Referat Ogólny - sprawy godła narodowego, odznaczenia, zażalenia II. Referat Organizacyjny - sprawy organizacyjne, osobowe, budżetowo-gospodarcze III. Referat Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - sprawy społeczno-polityczne, ogólne sprawy bezpieczeństwa publicznego, wybory, sprawozdania sytuacyjne, sprawy wyznaniowe, prasa, stowarzyszenia i związki, strajki, sprawy policyjne i sądowe, cudzoziemcy, sprawy graniczne, paszporty, kwesty, rozrywka, filmy, nadzór obyczajowy IV. Referat Administracyjny - sprawy obywatelstwa, opcji, zmiany nazwisk, ruch naturalny ludności, sprawy kultury, sztuki i oświaty, zakłady przemysłowe, targi, jarmarki, wystawy, organizacje rzemieślnicze, kotły parowe, ustalanie godzin pracy handlu i przemyśle, statystyki, sprawy kominiarskie, pożarnictwo, sprawy wodne i melioracyjne, łowiectwo i leśnictwo, walka z lichwą V. Referat Wojskowy - sprawy mobilizacyjne, pobór do wojska, dezercje, ćwiczenia wojskowe VI. Referat Karno-Administracyjny - kary policyjne, rejestr karny VII. Referat Opieki Społecznej - sprawy ogólne, ubezpieczenia społeczne, zakłady opieki społecznej, fundacje, bezrobocie, pośrednictwo pracy, włóczęgostwo i żebractwo, emigracja, repatriacja, reemigracja VIII. Referat Sanitarny - personel sanitarny, choroby zakaźne, zakłady lecznicze, drogerie, apteki, cmentarze, ekshumacje i przewóz zwłok IX. Referat Weterynaryjny - choroby zaraźliwe, inwentarz żywy X. Referat Rolny - sprawy ogólne, parcelacje, przywłaszczenia, statystyka rolna, organizacje rolnicze, oświata rolnicza, wytwórczość roślinna i zwierzęca, walka ze szkodnikami XI. Sprawy gospodarcze i wojskowe I wojny światowej - stosunki polsko-niemieckie, dezerterzy, pożyczki wojenne, jeńcy wojenni, polegli, straty wojenne, odszkodowania, renty Liczba jednostek w zespole: 610
34/6/0 Starostwo Powiatowe w Wolsztynie [1866] 1919-1939 0 rozwiń
Tom I . Referat Ogólny - zarządzenia, okólniki, spis gmin, wybory II. Referat Organizacyjny - okólniki, zarządzenia, pożyczki państwowe, pobory urzędników, sprawy budżetowe III. Referat Bezpieczeństwa - ruch graniczny, sprawy konsularno-paszportowe, przepustki graniczne, wizy, sprawy obywatelstwa, cenzura, zebrania, zjazdy, stowarzyszenia IV. Referat Administracyjny - szkolnictwo, cechy, przemysł, handel, statystyka, sprawy wyznaniowe V. Referat Wojskowy - przepisy, dezercja, reklamacje wojskowe, demobilizacja VI. Referat Karno-Administracyjny - wykazy akt VII. Referat Opieki Społecznej - zakłady opiekuńcze, ubezpieczenia, bezrobocie VIII. Referat Sanitarny - sprawy sanitarne, komisje lekarskie, partactwo, lekarz powiatowy IX. Referat Weterynaryjny - sprawozdawczość, statystyka X. Referat Ochrony Lasów - majątki leśne, sprawy różne XI. Referat Budowlany - podania, plany budowlane XII. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych - parcelacje XIII. Referat Melioracyjny - melioracja w powiecie Tom II I. Sprawozdania sytuacyjne ze stanu bezpieczeństwa, życia politycznego i działalności legalnych związków i stowarzyszeń II. Normowanie cen III. Sprawy zdrowia - okólniki Urzędu Wojewódzkiego, spis leków będących w sprzedaży IV. Sprawy budowlane - ewidencja zabytków w powiecie wolsztyńskim, pozwolenia na budowę Liczba jednostek w zespole: 170
34/7/0 Wydział Powiatowy w Gostyniu [1816] 1919-1935 0 rozwiń
I. Referat Organizacyjny i Ogólny - administracja, Orędownik Urzędowy, wybory, posiedzenia, USC, mapa powiatu II. Referat Spraw Gospodarczych - budżety, długi III. Referat Podatkowy - podatki IV. Referat Spraw Gminnych - wybory, sprawy administracyjne, budżety V. Referat Drogowy - sieć dróg i ich rozbudowa VI. Referat Oświatowo-Kulturalny - utrzymanie szkół powszechnych, gimnazjum VII. Referat Opieki Społecznej - wsparcia, pomoc dla optantów VIII. Fundusz Pracy - wykazy bezrobotnych, statystyka, pomoc dla bezrobotnych Liczba jednostek w zespole: 204
34/8/0 Wydział Powiatowy w Kościanie [1891] 1919-1939 0 rozwiń
I. Referat Ogólny i Organizacyjny - sprawy administracyjne, wybory, związki powiatów, komunalne kasy oszczędności, posiedzenia, rozjemcy II. Referat Gospodarczy i Rachuba - przepisy, sprawy majątkowe, budżety, statystyka III. Referat Spraw Gminnych - przepisy, zarządzenia, okólniki, organizacja, administracja, granice gmin, wybory, lustracje, budżety, urzędnicy IV. Referat Drogowy - recesy gmin i obszarów dworskich V.Referat Oświatowo-Kulturalny - szkoły, sprawy oświatowe VI. Referat Zdrowia - lecznictwo otwarte, choroby umysłowe VIII. Referat Opieki Społecznej - komisje opieki społecznej, Caritas, optanci, tania kuchnia VIII. Referat Rolny - wystawa rolniczo-przemysłowa, szkoły, kursy, zrzeszenia rolnicze, melioracja, nieużytki, rybołówstwo IX. Referat Weterynaryjny - przepisy, zarządzenia, szkoła podkownicza X. Referat Budowlany - statystyka, sprawozdawczość, plany parcelacyjno-budowlane XI. Fundusz Pracy - przepisy, zarządzenia, bezrobotni, zwalczanie bezrobocia XII. Nadzór nad USC - administracja, reorganizacja, sprostowanie zapisów Liczba jednostek w zespole: 698
34/9/0 Wydział Powiatowy w Lesznie [1878] 1919-1939 [1945] 0 rozwiń
I. Referat Organizacyjny -przepisy, zarządzenia, sprawy organizacyjne, personalne, sprawozdanie, statystyki, elektryfikacja II. Referat Ogólny - okólniki, zarządzenia, wybory, PKO, posiedzenia, mapa powiatu, rozjemcy, USC, wyszynk III. Referat Gospodarczy - przepisy i zarządzenia, ogród powiatowy IV. Rachuba - podatki, pożyczki, subwencje, zapomogi, budżety, sprawozdania rachunkowe V. Referat Podatkowy - podatki, daniny, opłaty, egzekucje VI. Referat Spraw Gminnych - sołtysi, przełożeni obszarów gminnych, wybory do rad gminnych, lustracje, finanse, granice gmin VII. Referat Drogowy - sprawozdawczość, statystyka, wykazy dróg i mostów, budowa i utrzymanie dróg VIII. Referat Oświatowo-Kulturalny - sprawy szkolne, Głos Leszczyński IX. Referat Zdrowia Publicznego - szczepienia, dezynfekcja, lecznictwo otwarte X. Referat Opieki Społecznej - wsparcia, zakłady opieki społecznej, fundacje, żłobki, zakłady wychowawcze, kolonie, bezrobocie XI. Referat Rolny - szkoła rolnicza i podkownicza, Izba Rolnicza, przysposobienie rolnicze, nieużytki XII. Referat Weterynaryjny - rakarnia, przepisy i zarządzenia XIII. Referat Budowlany - przepisy, zarządzenia, nadzór budowlany, plany parcelacyjno-budowlane, statystyka, sprawozdania XIV. Referat Spraw Pożarniczych - okólniki, budżety, sprawozdania, protokoły z zebrań, lustracje, wyposażenie w sprzęt XV. Fundusz Bezrobocia - okólniki, akcje pomocy dla bezrobotnych, zasiłki XVI. Spis akt - spis akt Wydziału Powiatowego Liczba jednostek w zespole: 593
34/10/0 Wydział Powiatowy w Rawiczu [1812] 1919-1939 0 rozwiń
I. Wybory do Sejmiku Powiatowego, posiedzenia Sejmiku, organizacja Wydziału Powiatowego II. Sprawy administracyjne - mapa powiatu, urzędnicy III. Sprawy budżetowo-kasowe - budżety, pożyczki, podatki IV. Akta dotyczące gmin wiejskich - granice gmin, wybory, sprawy rachunkowo-kasowe V. Nadzór nad USC - tworzenie USC VI. Sprawy zdrowia publicznego - położne, szczepienia, dezynfekcja, niewidomi i głuchoniemi VII. Opieka społeczna i zatrudnianie bezrobotnych - opieka nad ubogimi, zakłady opiekuńcze, pomoc dla bezrobotnych VIII. Rybołówstwo i polowania IX. Sprawy rolnictwa i hodowli - hodowla, elektryfikacja, Izba Rolnicza, zapomogi dla rolnictwa X. Sprawy melioracyjne - melioracja, regulacja Orli i Dobroczni XI. Koncesje przemysłowo-handlowe - pozwolenia na wyszynk XII. Sprawy sporno-administracyjne - wybory rozjemców, postępowanie sporno-administracyjne XIII. Sprawy budowlane - nadzór budowlany XIV. Rewizje kotłów parowych XV. Budowa, reparacje i utrzymanie dróg - przepisy budowy dróg, wykazy dróg, budowa i utrzymanie dróg Liczba jednostek w zespole: 336
34/11/0 Wydział Powiatowy w Śmiglu [1853] 1919-1932 [1935] 0 rozwiń
I. Referat Organizacyjny i Ogólny - organizacja Wydziału, wybory, posiedzenia Wydziału, sprawy PKO II. Referat Spraw Gospodarczych i Rachuba - budżety, sprawozdania rachunkowe, pożyczki, nieruchomości gminne, podatki III. Referat Podatkowy - podatki IV. Referat Spraw Gminnych - administracja, urzędnicy gminni, budżety, sprawozdania rachunkowe V. Referat Drogowy - wykazy dróg, budowa dróg i mostów, kolej powiatowa VI. Referat Oświatowo-Kulturalny - sprawy szkolne VII. Referat Zdrowia Publicznego i Weterynarii - opieka lekarska w szkołach, angażowanie lekarzy weterynarii VIII. Referat Opieki Społecznej - ubodzy, bezrobotni, zakłady dobroczynne IX. Referat Rolny - Izba Rolnicza, melioracje, hodowla, łowiectwo X. Sprawy nadzoru nad urzędami stanu cywilnego Liczba jednostek w zespole: 436
34/12/0 Wydział Powiatowy w Wolsztynie [1908] 1919-1939 0 rozwiń
I. Referat Organizacyjny i Ogólny - wybory, posiedzenia, organizacja, obszar gmin, sprawy archiwalne, sprawozdania sytuacyjne II. Referat Spraw Gospodarczych i Rachuba - budżety, pożyczki, przemysł III. Referat Podatkowy - statystyka podatków IV. Referat Spraw Gminnych - sprawy wyborcze, budżety, sprawozdania rachunkowe V. Referat Drogowy - korespondencja, szosy VI. Referat Oświatowy i Kulturalny - sprawy szkolne, wychowanie fizyczne VII. Referat Zdrowia Publicznego - lecznictwo otwarte i zamknięte VIII. Referat Opieki Społecznej - opieka nad ubogimi, subwencje dla instytucji dobroczynnych IX. Referat Rolny - statystyka, parcelacja, pomiary, przemysł rolny X. Fundusz Pracy - wykazy bezrobotnych, pomoc dla bezrobotnych Liczba jednostek w zespole: 356
34/13/0 Akta miasta Bojanowo 1813-1950 0 rozwiń
I. Okres zaboru pruskiego Odpisy przywilejów, fundacje, granice miasta, szkoła zawodowa, gazownia, ludność II. Okres międzywojenny 1. Sprawy ogólno-organizacyjne - kronika, wybory do rady miejskiej, protokolarze posiedzeń władz miejskich 2. Sprawy finansowo-budżetowe - budżety, sprawozdania rachunkowe, pożyczki 3. Sprawy zdrowia publicznego i opieki społecznej - opiekunowie społeczni, zakłady opiekuńcze 4. Sprawy administracyjne i gospodarki komunalnej - studnie publiczne, rozbudowa miasta, czystość miasta, jarmarki i targi, szkoły, straż pożarna, gazownia, elektryfikacja miasta, hodowla koni, ruch ludności, ogłoszenia III. Okres Polski Ludowej 1. Sprawy ogólno-organizacyjne - protokolarze władz miejskich, granice miasta, nieruchomości opuszczone, upaństwowienie przedsiębiorstw 2. Sprawy budżetowe - budżety, sprawozdania rachunkowe 3. Sprawy gospodarki komunalnej - jarmarki, elektrownia, gazownia, plan rozwoju miasta 4. Sprawy administracyjne - szkoła podstawowa, spis ludności, referendum ludowe, sprawy budowlane, stowarzyszenia Liczba jednostek w zespole: 108
34/14/0 Akta miasta Borek 1846-1950 [1951] 0 rozwiń
I. Okres zaboru pruskiego i międzywojennego 1. Sprawy komunalne - granice miasta, protokolarze władz miejskich, dochody budżetowe, kanalizacja, zakładanie gazu, rejestr domów 2. Sprawy policyjne - spółka łowiecka, stowarzyszenia, sprawy budowlane, sędziowie polubowni, rejestr karny II. Okres okupacji hitlerowskiej 1. budżety III. Okres Polski Ludowej 1. Sprawy ogólno-organizacyjne - statuty, regulaminy, protokolarze władz miejskich, kontrola wewnętrzna, majątek miejski, gazownia 2. Sprawy finansowo-budżetowe - budżety, sprawozdania rachunkowe, podatki 3. Sprawy gospodarki gminnej - rolnictwo, przemysł, handel, drogi publiczne 4. Sprawy administracji społecznej - oświata, kultura i sztuka, likwidacja analfabetyzmu 5. Sprawy administracyjne - odszkodowania wojenne, referendum, wybory, spis powszechny, ruch ludności, sprawy budowlane, grobownictwo wojenne Liczba jednostek w zespole: 131
34/15/0 Akta miasta Czempiń 1926-1950 0 rozwiń
I. Okres międzywojenny kasa miejska, budżet, sprawy budowlane II. Okres okupacji hitlerowskiej kasa miejska III. Okres Polski Ludowej 1. Referat Ogólno-Organizacyjny - organizacja Miejskiej Rady Narodowej, Zarząd Miejski, kontrola wewnętrzna, przedsiębiorstwa 2. Referat Finansowo-Budżetowy - budżety, sprawozdania rachunkowe, podatki 3. Referat Gospodarki Gminnej - drogi, place, rolnictwo, przemysł, handel 4. Referat Społeczno-Administracyjny - oświata, kultura i sztuka, biblioteka miejska, opieka społeczna, sprawy obywatelstwa, cmentarze, odszkodowania wojenne, kary administracyjne Liczba jednostek w zespole: 103
34/16/0 Akta miasta Gostyń 1793-1950 [1951] 7281 rozwiń
I tom inwentarza I. Akta z okresu Prus Południowych , 1793-1804 sąd patrymonialny, Instytut Kadetów w Kaliszu II. Akta z okresu Księstwa Warszawskiego, /1793/ 1806 - 1814 korespondencja, dzierżawy, obrachunki, sprawy kasowe III. Magistrat zu Gostyń (Magistrat w Gostyniu), /1803/ 1815 - 1919 1. Dział komunalny - stan miasta, wybory, protokolarze władz miejskich, urzędnicy, kasa miejska, majątek miasta, dzierżawy, kasa oszczędności, urząd katastralny, studnie, ulice, drogi, mosty, rzeźnia, gazownia, elektryfikacja, opieka społeczna, szpital, rzemiosło, handel 2. Dział administracyjny - ustrój, wybory, sprawy obywatelstwa i cudzoziemców, statystyka, spisy ludności, sądownictwo, kolej, poczta, bank, separacja gruntów, podatki, sprawy wyznaniowe, wojskowe, szkoły 3. Dział policyjny - zarządzenia, dochodzenia, kary, sprawy bezpieczeństwa IV. Zarząd Miejski w Gostyniu , 1919 - 1939 1. Sprawy komunalne - regulaminy, sprawy organizacyjne, finanse miasta, kasa oszczędności, sprawy budowlane, rozbudowa miasta i dróg, przedsiębiorstwa miejskie, szkolnictwo, gminy wyznaniowe, opieka społeczna 2. Sprawy Miejskiego Urzędu Policyjnego - zarządzenia i organizacja policji, zarządzenia karne, nadzór, bezpieczeństwo publiczne, związki, stowarzyszenia, porządek i obyczaje, sprawy meldunkowe, cudzoziemcy, sprawy sanitarne i weterynaryjne, sprawy budowlane i pożarnicze, komunikacja, łączność, rolnictwo, przemysł, handel, ubezpieczenia pracownicze 3. Sprawy administracyjne - władze zwierzchnie, sprawy emigracji, osiedleńcze, wojskowe, podatki państwowe, sądownictwo, statystyka 4. Gospodarka w warunkach wojennych i powojennego kryzysu gospodarczego - zaopatrzenie ludności, zatrudnienie, bezrobocie, gospodarka wojenna, ruch ludności V. Der Burgermeister der Stadt Gostingen /Burmistrz miasta Gostynia/, 1939 - 1944 1.Sprawy ogólne - zarządzenia, okólniki, kronika, sprawy osobowe, statystyka, ogłoszenia 2. Sprawy zlecone - Wehrmacht, karty żywieniowe, mieszkańcy, statystyka 3. Sprawy policyjne - sprawy ogólne, listy gończe, przewóz aresztantów, sprawy meldunkowe, przemysł, rzemiosło, handel, obrona przeciwlotnicza 4. Sprawy kultury - muzyka, biblioteka, szkolenia 5. Zdrowie publiczne - prześwietlenia, położne, lekarze 6. Sprawy budowlane, mieszkaniowe, osiedleńcze - wysiedlenia Polaków, osiedlanie, budowa mieszkań 7. Sprawy gospodarcze - rolnictwo, rzemiosło, przemysł, ogródki działkowe, gazownia, elektryfikacja, łazienki 8. Sprawy finansowe i podatkowe - budżety, podatki VI. Zarząd Miejski w Gostyniu, 1945-1950 1. Dział ogólno-organizacyjny - przepisy, zarządzenia, sprawy organizacyjne, posiedzenia władz miejskich, kontrola wewnętrzna, majątek miasta, przedsiębiorstwa miejskie 2. Dział finansowo - budżetowy - budżety, dochody, kredyty, zapomogi 3. Dział gospodarki gminnej - drogi, rolnictwo, przemysł, handel 4. Dział administracji społecznej - oświata, kultura, opieka społeczna 5. Dział administracyjny - sprawy ogólne, USC, sprawy wyznaniowe, ruch ludności, bezpieczeństwo, porządek II tom inwentarza II. Akta z okresu Księstwa Warszawskiego, 1806-1809 1. sprawy wojskowe III. Magistrat zu Gostyń (Magistrat w Gostyniu), 1815-1919 1. Dział komunalny - wybory członków zarządu miejskiego, protokolarze posiedzeń Rady Miejskiej, akta cechów, dochody i wydatki rzeźni, szkoły i gazowni 2. Dział administracyjny - wybory, spisy ludności, sądownictwo, długi, pożyczka wojenna 3. Dział policyjny - zezwolenia na zabawy, sprawozdania z zebrań, sprawy budowlane IV. Zarząd Miejski w Gostyniu , 1919-1939 1. Sprawy komunalne - statuty, regulaminy, wybory, protokolarze posiedzeń magistratu, konkurs na stanowisko burmistrza, majątek miasta, statystyka, kupno i sprzedaż gruntów, pożyczki, budżet miasta, szkolnictwo, komunalna kasa oszczędności, plan rozbudowy miasta, wykazy właścicieli domów, elektryfikacja, kolej państwowa, służba zdrowia, inwestycje 2. Sprawy Miejskiego Urzędu Policyjnego - plebiscyt na Górnym Śląsku, związki i stowarzyszenia, zajścia z bezrobotnymi, Radio Poznańskie, handel, sprawy pożarnicze 3. Sprawy administracyjne - reforma administracyjna kraju, statystyka, sprawy wojskowe 4. Gospodarka w warunkach wojennych i powojennego kryzysu gospodarczego - Lokalny Komitet Funduszu Pomocy Bezrobotnym na miasto Gostyń V. Der Burgermeister der Stadt Gostingen, 1939-1944 spisy wysiedlonych do GG, spis powszechny ludności, kupno gruntu pod budowę szkoły VI. Zarząd Miejski w Gostyniu, 1945-1950 1. Dział ogólno-organizacyjny - protokolarze posiedzeń Rady Miejskiej, sprawozdania z działalności MRN, protokoły posiedzeń Prezydium i Komisji MRN, sprawy osobowe radnych, protokolarze posiedzeń Zarządu Miejskiego, sprawozdania sytuacyjne burmistrza 3. Dział gospodarki gminnej - wykazy przedsiębiorstw przemysłowych i zakładów rzemieślniczych, trzyletni plan inwestycyjny 5. Dział administracyjny - bezpieczeństwo i porządek publiczny, organizacje społeczne, aprowizacja, przyznawanie nieruchomości poniemieckich Niezinwentaryzowane jednostki archiwalne - księgi meldunkowe mieszkańców Liczba jednostek w zespole: 1585
34/17/0 Akta miasta Jutrosin 1793-1950 [1951] 0 rozwiń
I. Okres zaboru pruskiego 1. Sprawy komunalne - statuty, sprawozdania, recesy, statystyki, ruch ludności, wybory, burmistrz, urzędnicy miejscy, sprawy kasowe, dzierżawy, ulice i budynki w mieście, gazownia, sprawy kościelne, szkolne i zdrowia publicznego, ubodzy 2. Podatki państwowe - zarządzenia, wymierzanie podatków 3. Sprawy policyjne - zarządzenia, korespondencja, stowarzyszenia, sprawy pożarowe i budowlane, więźniowie, listy gończe, żandarmeria, cudzoziemcy, ubezpieczenia ogniowe, sprawy sanitarne, poczta, telegraf, drogi, mosty, gmina żydowska, sprawy sądowe i rozjemcze, sprawy gruntowe 4. Sprawy wojskowe - mobilizacja, pobór, kwaterunek wojskowy, pospolite ruszenie, inwalidzi 5. Miejska Kasa Oszczędności - sprawy rachunkowe II. Okres międzywojenny 1. Dział ogólno-organizacyjny - przepisy, zarządzenia ogólne, sprawy organizacyjne, osobowe, zebrania organów miejskich, kontrola wewnętrzna, majątek miasta, przedsiębiorstwa miejskie 2. Dział rachunkowo-budżetowy - budżety, dochody miasta, kredyt komunalny 3. Dział gospodarki gminnej - drogi, oświata i kultura, zdrowie publiczne, akcje sanitarno-porządkowe, opieka społeczna, sprawy bezrobocia, rolnictwo, kodowa, przemysł, handel 4. Dział administracyjny - wybory, USC, sprawy wyznaniowe, ruch ludności, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sprawy wojskowe, sprawy budowlane, aprowizacja, walka z drożyzną, sprawy sądowe, dzienniki korespondencyjne III. Okres okupacji hitlerowskiej 1. Sprawy ogólne - rozporządzenia, korespondencja, likwidacja sądu w Jutrosinie, volkslista, statystyka 2. Sprawy policyjne - zarządzenia, jeńcy wojenni, mienie polskie, sprawy karne, listy gończe 3. Sprawy budowlane i osiedleńcze - zarządzenia 4. Sprawy zdrowia publicznego - urząd zdrowia 5. Sprawy gospodarcze - gazownia, rzemiosło 6. Sprawy finansowe i podatkowe - budżet, sprawy majątkowe, podatki IV. Okres Polski Ludowej 1. Dział ogólno-organizacyjny - protokoły sesji i posiedzeń Prezydium MRN, akta komisji MRN, protokoły posiedzeń Zarządu 2. Dział rachunkowo-budżetowy - budżety administracyjne miasta oraz sprawozdania z ich wykonania 3. Dział administracyjny - regulamin jarmarków, grunty kościelne, wykazy mieszkańców Liczba jednostek w zespole: 1039
34/18/0 Akta miasta Kościan 1793-1950 0 rozwiń
I. Akta z okresu Prus Południowych, 1793-1806 sprawy geodezyjne, rachunkowe, browar, ubezpieczenia ogniowe II. Akta z okresu Księstwa Warszawskiego, 1807-1815 wybory, kasa miejska, szpitale, licytacje, dzierżawy, sprawy wojskowe, paszporty, ceny targowe, sprawy pożarowe, most III. Magistrat zu Kosten (Magistrat w Kościanie), 1815-1919 1. Dział Komunalny - ordynacja miejska, granice miasta, regulacja ulic, regulaminy, wybory, posiedzenia magistratu i rady miejskiej, kasa miejska, zadłużenie miasta, fundacje, grunty miejskie, przedsiębiorstwa komunalne, ulice, drogi, mosty, budowle miejskie, szkoły, statystyka, ogłoszenia, szpitale, ubodzy, kasa oszczędności 2. Zarządzenia policyjne - zarządzenia, bezpieczeństwo publiczne, sprawy porządkowe, paszporty, meldunki, zdrowie publiczne, rolnictwo, leśnictwo, sprawy wodne, przemysł, rzemiosło, handel, ubezpieczenia ogniowe 3. Sprawy administracyjne - zarządzenia, władze zwierzchnie, podatki, sprawy wyznaniowe i wojskowe IV. Magistrat w Kościanie, Zarząd Miejski w Kościanie, 1919-1939 1. Sprawy komunalne - sprawy ogólne, granice i rozbudowa miasta, wybory do rady miejskiej, członkowie magistratu, pracownicy, majątek miasta, kasa miejska, rzeźnia, przedsiębiorstwa komunalne, kanalizacja, ulice, place, kanały, mosty, rzemiosło, przemysł, handel, rolnictwo, ubodzy, bezrobocie, statystyka, szkoły, szpitale 2. Sprawy administracyjne - wybory, sprawy wyznaniowe, cmentarze, archiwa 3. Sprawy policyjne - przepisy, rozporządzenia, budżety, pożarnictwo, sprawy budowlane, oczyszczanie ulic, mleczarnia, targi, wyszynk V. Der Burgermeister der Kreisstadt Kosten, Stadtverwaltung Kosten (Burmistrz miasta powiatowego Kościan, Zarząd Miejski w Kościanie), 1939-1945 1. Administracja ogólna - zarządzenia, okólniki, plan akt, VD, korespondencja, statystyka, kartoteka gospodarstw domowych, USC 2. Policja - przydziały mieszkań i mebli, ludność, zezwolenia na podróże 3. Wychowanie i nauczanie - zarządzenia, szkoły, uczniowie 4. Sprawy kultury - biblioteki, archiwum, muzyka, śpiew 5. Opieka społeczna - zarządzenia, budżety,szkody wojenne 6. Zdrowie publiczne - szpital 7. Sprawy budowlane, mieszkaniowe i osiedleńcze - rozbudowa miasta, ulice, mosty, policja budowlana 8. Sprawy gospodarcze - rolnictwo, hodowla, sprawy leśne, zatrudnienie, cmentarze, łaźnie, ogród miejski 9. Przedsiębiorstwa komunalne - bilanse 10. Sprawy finansowe i podatkowe - korespondencja, statystyka, budżety, sprawozdania rachunkowe, zadłużenie VI. Zarząd Miejski w Kościanie, 1945-1950 1. Dział Ogólno-Organizacyjny - przepisy i zarządzenia, statystyki, sprawozdania, posiedzenia władz miejskich, majątek, przedsiębiorstwa miejskie 2. Dział Finansowo-Budżetowy - budżety, sprawozdania rachunkowe, podatki 3. Gospodarka gminy miejskiej - rolnictwo, leśnictwo, przemysł, handel, rzemiosło 4. Administracja społeczna - oświata, kultura, sztuka, opieka społeczna, zatrudnienie, gospodarka lokalowa 5. Dział administracyjny - referendum, ruch ludności, wykazy pomordowanych przez hitlerowców, ekshumacja zwłok Polaków zamordowanych przez Niemców w latach 1939-1945, partie, organizacje, stowarzyszenia, sprawy narodowościowe i wyznaniowe, pożary, sprawy budowlane, aprowizacja, zmiany granic miasta Liczba jednostek w zespole: 1762
34/19/0 Akta miasta Krobia 1838-1950 0 rozwiń
I Okres zaboru pruskiego protokolarze rady miejskiej, kasa miejska, podatki II. Okres międzywojenny protokolarze władz miejskich, sprawy budżetowe, dozór szkolny, rejestr karny III. Okres okupacji hitlerowskiej budżety, księgi główne IV. Okres Polski Ludowej posiedzenia władz miejskich, budżety, sprawozdania rachunkowe, klasyfikacja gruntów W 2013 r. przejęto rejestry mieszkańców. Liczba jednostek w zespole: 115
34/20/0 Akta miasta Krzywiń 1796-1950 0 rozwiń
I. Magistrat zu Kriewen (Magistrat w Krzywiniu), 1845-1919 posiedzenia władz miejskich, sprawy finansowe, podatkowe, budowlane, pożarowe, emigracji zarobkowej II. Magistrat, Urząd Policyjny w Krzywiniu, Zarząd Miejski w Krzywiniu, 1919-1939 1. Wydział Ogólny - sprawy ogólno-orgnizacyjne, osobowe, budżetowe, rachunkowe 2. Wydział Bezpieczeństwa - sprawy społeczno-polityczne, meldunkowe, cudzoziemcy, ochrona granic państwa 3. Wydział Samorządowy - organizacja, zebrania, sprawy finansowe, komunalne, inspekcyjne 4. Wydział Administracyjny - kradzieże, gorzelnie, wyszynk, sprawy sądowe, testamentowe, wyznaniowe, stanu cywilnego, oświaty, kultury i sztuki 5. Wydział Zdrowia - lekarze, małoletni, obłąkani, głuchoniemi, choroby zakaźne, cmentarze, akcje sanitarno-porządkowe 6. Wydział Wojskowy - pobór, przysposobienie wojskowe 7. Wydział Rolnictwa - wytwórczość roślinna i zwierzęca, statystyka 8. Wydział Przemysłowy - rewizje, młyny, kotły parowe, rzemiosło, targi, jarmarki 9. Dyrekcja Robót Publicznych - straż pożarna, zabudowa miasta, budowa dróg i mostów 10. Wydział Pracy i Opieki Społecznej - organizacja, nadzór, pośrednictwo pracy, walka z bezrobociem 11.Przedsiębiorstwa miejskie - rzeźnia, elektrownia, gazownia, wodociągi, kanalizacja III. Zarząd Miejski w Krzywiniu, 1945-1950 1. Dział Ogólno-Organizacyjny - organizacja, posiedzenia władz miejskich, kontrola, majątek gminy, przedsiębiorstwa gminne 2. Dział finansowo-Budżetowy - budżety, sprawozdania rachunkowe, podatki 3. Dział Gospodarki Gminnej - drogi i place, rolnictwo, przemysł i handel 4. Dział Administracji Społecznej - oświata, kultura, sztuka, zdrowie publiczne, akcja sanitarno-porządkowa, gospodarka lokalowa 5. Dział Administracyjny - bezpieczeństwo i porządek publiczny, sprawy budowlane, karno-administracyjne i sądowe Liczba jednostek w zespole: 414
Wyświetlanie 1 do 20 z 1 299 wpisów.