Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
41/1/0 Starostwo Powiatowe Sieradzkie 1922-1939 0 rozwiń
administracja gmachów państwowych z 1934 i 1936 roku, sygn. 1 – 2; preliminarz budżetowy z 1934 roku, sygn. 3; sprawy rybołówstwa z lat 1933-1939, sygn. 4 – 7; obwałowanie rzeki Warty z lat 1927-1939, sygn. 8 – 17, 60, 61; młyny prywatne z lat 1922-1939, sygn. 18 – 23, 62; spółki wodne z lat 1933-1939, sygn. 24 – 34, 63, 64; gospodarka leśna z lat 1929-1939 (sprawy scalania gruntów, zalesiania gruntów, akta dot. lasów, plany gospodarstw leśnych), sygn. 35 – 48, 65; budownictwo z lat 1935-1939 (kontrola budynków, rejestr pomiarowy, statystyka budowlana, akta dot. wyglądu estetycznego wsi i miast), sygn. 49 – 54; koło wiejskie z lat 1928-1929 (sprawa sprzedaży ziemi), sygn. 56; ewidencja i kontrola ruchu ludności z 1934 roku, sygn. 57; statuty ochotniczych straży pożarnych z 1935 roku, sygn. 58; plan kuźni w Karsznicach z 1938 roku, sygn. 59; sprawy drenowania gruntów i rowów odpływowych z lat 1935-1939, sygn. 66 – 87, skorowidz aresztów z lat 1931-1932, sygn. 88. Liczba jednostek w zespole: 88
41/2/0 Starostwo Powiatowe Sieradzkie 1945-1950 0 rozwiń
rady narodowe, prezydium i komisje - 1945-1950 (protokoły z sesji PRN, z posiedzeń Prezydium PRN, sprawozdania z działalności miejskich i gminnych rad narodowych, regulaminy komisji, plany pracy, ankiety radnych, wykazy członków rad), sygn. 1 – 27; Ref. Ogólno-Organizacyjny – 1945-1949 (sprawozdania z działalności związków samorządowych oraz gmin i miast, wykazy gmin, monografia powiatu, sprawy nadzoru nad czynnościami biurowymi, herby miast i pieczęcie gmin, dane statystyczne miejscowości, rezolucje w sprawie stosunków państwa do kościoła, protokoły z przeprowadzonych kontroli w zarządach gminnych i miejskich, sprawy społecznego komitetu radiofonizacji kraju, protokoły z wyborów sołtysów), sygn. 28 – 43, 449; Ref. Budżetowo-Gospodarczy – 1945-1950 (budżety gmin, miast oraz podległych jednostek organizacyjnych, preliminarze budżetowe oraz sprawozdania rachunkowe), sygn. 44 – 312; Ref. Społeczno-Polityczny – 1945-1950 (sprawy kościoła, protokoły przesłuchań, raporty sytuacyjne oraz sprawy ORMO, przestępczość polityczna, wykazy volksdeutschów, sprawy mniejszości narodowych, sprawy obywatelstwa, opinie i świadectwa moralności, decyzje prokuratorskie), sygn. 313 – 358; Ref. Administracyjno-Prawny – 1945-1950 (rejestry dot. obywatelstwa polskiego, sprawy konsularne, wykazy USC, akta dot. spraw stanu cywilnego, sprawy metrykalne, wykazy osób przesiedlonych na ziemie Zachodnie, ewidencja i kontrola ruchu ludności), sygn. 359 – 379; Ref. Zdrowia - 1946 (akta kupna placu pod budowę szpitala), sygn. 380; Ref. Opieki Społecznej – 1946-1950 (pomoc dla gmin poligonowych, plan gospodarczy opieki, wnioski komisji kwalifikacyjnych), sygn. 381 – 383; Ref. Przemysłowy – 1949 (plany gorzelni rolniczej w Małkowie), sygn. 384; Ref. Budowlany – 1945-1950 (pozwolenia na budowę i dokumentacja poszczególnych gmin), sygn. 385 – 430; Ref. Rolnictwa i Reform Rolnych – 1945-1950 (ankiety ekonomiczo-gospodarcze, sprawy zalesiania, sprawy nabywania gruntów, wykazy majątków i gospodarstw poniemieckich, parcelacja ziemi, sprawy PFZ), sygn. 431 – 444; Ref. Oświaty Rolniczej – 1946-1949 (sprawozdania gminnych szkół rolniczych, arkusze ocen, akta dot. egzaminów powszechnej oświaty rolniczej), sygn. 445 – 448. Liczba jednostek w zespole: 449
41/3/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Sieradzu [1948-1949] 1950-1975 0 rozwiń
Wydz. Organizacyjno-Prawny, 1951-1975 (protokoły sesji, komisji, uchwały, sprawozdania z dział. Prezydium, posiedzenia zespołu radnych i konwentu seniorów, składy radnych i członków, posiedzenia Prezydium, konferencje i narady członków org. kolegialnych, skargi i wnioski, sprawy struktury organizacyjnej, sprawy organizacyjne, podział administracyjny powiatu, kontrole jednostek podległych, sprawy społecznego funduszu odbudowy kraju i stolicy, skorowidz pracowników podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu, referaty wygłoszone na naradach WRN i PRN, sprawy sądowe, akta Związku Zawodowego Pracowników Państwowych i Społecznych), sygn. 1–364, 1572-1578; Powiatowa Komisji Planowania Gospodarczego, 1952-1974 (posiedzenia Kolegium PKPG, plany i programy gospodarcze powiatu, sprawozdania i analizy z realizacji planów, sprawozdania GUS, czyny społeczne, bilanse siły roboczej), sygn. 365–557; Wydz. Finansowy, 1957, 1960, 1967, 1973 (budżet zbiorczy powiatu i jego analiza, budżety jednostek podległych), sygn. 558–653; Wydz. Kultury, 1956-1975 (uchwały, plany, sprawozdania z działalności kulturalno-oświatowej, stowarzyszenia kulturalne, wykazy ilości placówek kultury w jednostkach podległych, opracowania statystyczne, konkursy, obchody i rocznice), sygn. 654–721; Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki, 1956-1966 (uchwały, wytyczne, regulaminy, posiedzenia Komitetu, plany pracy, sprawozdania, karty rejestracyjne zespołów sportowych), sygn. 722–736; Wydz. Spraw Wewnętrznych, 1948-1975 (rejestry spraw karno-administracyjnych, rejestr stowarzyszeń i związków, akta Powiatowej Komisji ds. Repatriacji Dzieci Niemieckich, sprawy obywatelstwa, zestawienia zbiorcze zbrodni hitlerowskich), sygn. 737–797, 1571; Wydz. Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, 1957-1974 (sprawozdania, pozwolenia wodno-prawne, spółki wodne), sygn. 798–908; Wydz. Skupu, 1952-1973 (planowanie dostawy: zbóż, żywca, ziemniaków, zestawienia zbiorcze, sprawozdania, kontrole, analizy ekonomiczne), sygn. 909–948; Wydz. Rolnictwa i Leśnictwa, 1950-1965 (uchwały, sprawozdania, instrukcje i wytyczne, plany, projekty rolnicze, sprawozdania w zakresie PFZ, sprawy zalesień, łowiectwa, projekty elektryfikacji wsi, kosztorysy budowlane), sygn. 949–1107; Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 1951-1975 (plany robót budowlanych i remontów, sprawozdania, uchwały, rozbudowa ulic, rejestry państwowych nieruchomości nierolniczych, budżety, inwentaryzacja m. Sieradza, sprzedaż nieruchomości, zbywanie, nabywanie i zamiana majątku Skarbu Państwa), sygn. 1108–1185, 1555-1570, 1578-1581; Wydz. Komunikacji, 1955-1968 (sprawozdania statystyczne), sygn. 1186–1189; Wydz. Handlu, Przemysłu i Usług, 1952-1974 (zarządzenia, okólniki, uchwały, plany i programy rozwoju gospodarczego i obrotu towarowego, sprawozdania, kontrole), sygn. 1190–1331; Wydz. Zdrowia i Opieki Społecznej, 1950-1973 (budowa szpitala w Sieradzu, sprawozdania, ewidencja placówek służby zdrowia), sygn. 1332–1473; Wydz. Budżetowo-Gospodarczy, 1953-1954 (budżety), sygn. 1474–1475; Wydz. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, 1964-1973 (kontrola zakładów pracy, analizy ekonomiczne, sprawozdania), sygn. 1476–1485; Wydz. Statystyczny, 1953-1963 (sprawozdania statystyczne, biuletyny informacyjne, spisy rolne), sygn. 1486–1554. Liczba jednostek w zespole: 1947
41/4/0 Akta miasta Sieradza 1776-1945 [1946-1962] 0 rozwiń
Zachowane akta obejmują lata 1776-1825, 1872-1945 [1946-1962]. Zachowały się: dane o urządzeniach hipotecznych posesji oraz o ich właścicielach, protokoły posiedzeń Rady Miejskiej, Magistratu, Zarządu Miejskiego oraz Komisji Budowlanej, akta dotyczące Ochrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej, kontroli właścicieli gruntów, ogrodów warzywnych, inspekcji budynków, kontroli szyldów i reklam, kanalizacji i odwadniania ulic, bezpieczeństwa i porządku publicznego, nakazów płatniczych, zasiłków wojskowych, ochrony weterynaryjnej, przydziałów reglamentowanych dla ludności, prześwietleń rentgenowskich oraz usług wykonywanych dla Niemców, zarządzenia policyjne, władz Warthegau, zarządzenia w sprawach porządkowych, rolnych oraz gospodarczych, zezwolenia: na urządzanie imprez i zabaw, na prowadzenie przedsiębiorstw (inwentaryzacja firmy Konrad z Warty), a także akta dotyczące spraw policyjnych, karnych, pożarowych, budowlanych, rolnych i handlowych. Ponadto zachowały się: rejestr domów m. Sieradza z lat 1931-1940, wykaz domów i posesji z 1944 r., spisy rolne, wykaz ulic z okresu okupacji oraz spis zakładów i rzemieślników. Na pozostałość aktową składają się także akta dotyczące ewidencji m.in.: statystyka i spisy ludności, ewidencja dowodów osobistych, spisy Niemców, książka meldunkowa polskich jeńców wojennych, księgi ludności stałej miasta Sieradza, kartoteka mieszkańców, domowe książki meldunkowe oraz księga kontroli ruchu ludności osób przybywających do miasta. Liczba jednostek w zespole: 187
41/5/0 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Sieradzu 1945-1950 [1951] 0 rozwiń
Kancelaria z lat 1945-1950 (sesje MRN, protokoły posiedzeń MRN, Prezydium MRN, Zarządu Miejskiego, przemysł i handel, opieka społeczna, rolnictwo, weterynaria, sprawy budowlane i aprowizacyjne), sygn. 1 – 22; Sekretariat z lat 1945-1950 (przepisy i zarządzenia, sprawy organów kolegialnych, zebrania i urzędowania ciał samorządowych, sprawy komisji, biblioteka, protokoły i zarządzenia pokontrolne, sprawy sądowe, umowy zawierane przez miasto, zarządzenia burmistrza, przedsiębiorstwa miejskie), sygn. 23 – 45, 47 - 69; Ref. Organizacyjny z lat 1945-1949 (statuty, regulaminy, instrukcje, kontrole wewnętrzne, statystyka, szkolenie pracowników, sprawy ogólno-organizacyjne), sygn. 71, 74 – 108; Ref. Osobowy z lat 1945-1949 (sprawy personalne, akta dot. list płac, pożyczki, zapomogi, wyjazdy służbowy, urlopy), sygn. 109 – 133; Ref. Oświaty z lat 1945-1951 (szkoły powszechne i zawodowe, przedszkola, biblioteki miejskie, organizacje kulturalno-oświatowe, kultura i sztuka, walka z analfabetyzmem), sygn. 134 – 159; Ref. Zdrowia z lat 1945-1949 (sprawy sanitarno-porządkowe, walka z chorobami zakaźnymi i społecznymi, leczenie ubogich, higiena szkolna), sygn. 160 – 173; Ref. Opieki Społecznej z lat 1946-1950 (organizacje i instytucje opiekuńcze, zakłady opiekuńcze, zapomogi, koszty leczenia, włóczęgostwo i żebractwo, sprawy inwalidzkie, akta Domu Opieki dla Dorosłych), sygn. 174 – 225; Ref. Podatkowy z lat 1945-1950 (statuty i postanowienia podatkowe, księgi biercze podatku gruntowego, rejestry podatku od nieruchomości, podatki, majątek poniemiecki, ewidencja nieruchomości), sygn. 226 – 274; Ref. Rachuby z lat 1945-1950 (budżety, sprawy ubezpieczeniowe, zakłady i przedsiębiorstwa, księgi dochodów i wydatków budżetowych, księgi sum pozabudżetowych i przechodnich, sprawozdania rachunkowe), sygn. 275 – 334, 469; Ref. Gospodarczy z lat 1945-1950 (kupno, sprzedaż i dzierżawa majątku, sprawy przemysłu, handlu i rzemiosła, tabor miejski, weterynaria i hodowla), sygn. 335 – 360; Ref. Przemysłowy z lat 1945-1947 (zakłady przemysłowe: rzeźnia miejska, łaźnia, ogrody miejskie, elektrownia), sygn. 361 – 374; Ref. Rolny z lat 1947-1949 (sprawy hodowlane, zwalczanie chorób zwierzęcych, statystyka produkcji rolnej), sygn. 375 – 383; Ref. Aprowizacyjny z lat 1945-1947 (sklepy i piekarnie oraz ich kontrola, kształtowanie cen, karty żywnościowe), sygn. 384 – 397; Ref. Drogowy z lat 1947-1948 (budowa, remonty i konserwacja dróg, placów i mostów, sprawy szarwarkowe, sprawy ogrodnictwa, wodne i melioracyjne), sygn. 398 – 410; Ref. Pomiarowy z lat 1947-1948 (sprawy regulacji miasta, planów odbudowy, sprawy parcelacji), sygn. 411 – 420; Ref. Ewidencji z lat 1945-1951 (sprawy meldunkowe, wyznaniowe, cmentarne, grobownictwo wojenne, wykaz nieruchomości poniemieckich, spisy ludności), sygn. 421 – 437; Ref. Karno-Administracyjny z lat 1945-1948 (sprawy sądowe, bezpieczeństwo i porządek publiczny, osadnictwo, repatriacja, spis fabryk i organizacji sportowych, stowarzyszenia), sygn. 438 – 453; Ref. Ogólno-Administracyjny z lat 1945-1951 (cmentarze i grobownictwo wojenne, przemysł, handel i rzemiosło, przydział mieszkań, statut Towarzystwa Przyjaciół Dzieci), sygn. 454 – 468. Liczba jednostek w zespole: 469
41/6/0 Akta miasta Szadku 1898-1943 0 rozwiń
Zachowane akta obejmują lata 1898, 1909, 1916-1940, 1942-1943. Zachowały się: protokoły posiedzeń Rady Miejskiej, Magistratu, Zarządu Miejskiego, Komisji Rewizyjnej, księga postanowień Komisarza Rządowego, a także akta dotyczące Związku Miast Polskich, akta Komitetu budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz akta spraw: administracyjnych, obywatelskich (karty meldunkowe), wojskowych, oświatowych, sądowych, policyjnych, karnych (rejestry karne), rolnych (spisy zwierząt gospodarskich), leśnych, drogowych, komunikacyjnych, mieszkaniowych i budowlanych. Ponadto zachowały się: akta osobowe m.in. burmistrza miasta, rejestr wekslowy Magistratu, dzienniki korespondencyjne, dzienniki kontroli kasy miejskiej, budżety, preliminarz budżetowy, księgi kasowe, księgi dochodów i wydatków: miasta, Domu Starców w Szadku, Szpitala Zakaźnego w Szadku, księgi sum przechodnich, księgi główne: lasu miejskiego, elektrowni miejskiej, dziennik kasowy rzeźni miejskiej, akta kasy pożyczkowej oraz księga biercza podatku gruntowego. Na pozostałość aktową składają się także: książka meldunkowa osób wojskowych służby czynnej i szeregowych urlopowanych stale oraz rejestr alfabetyczny do ksiąg ludności stałej. Liczba jednostek w zespole: 109
41/7/0 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Szadku 1945-1950 [1951] 0 rozwiń
akta z lat 1945-1951, sygn. 1 - 142 Sekretariat z lat 1945, 1950-1951 (posiedzenia Prezydium MRN, akta Komisji Społecznej do walki z analfabetyzmem), Dział Ogólno-Organizacyjny z lat 1945-1949 (sprawy organizacyjne, składy osobowe członków organów gmin, zebrania i urzędowanie ciał samorzadowych, kontrola wewnętrzna, majątek gminy, przedsiębiorstwa miejskie), Dział Osobowy z 1946 roku (wykaz członków organów stanowiących i wykonawczych oraz pracowników związków samorządu terytorialnego), Dział Finansowo-Budżetowy z lat 1945-1950 (budżety, sprawy podatkowe, księgi biercze podatku gruntowego, księgi kasowe, sprawozdania rachunkowe, księgi dochodów, wydatków budżetowych oraz sum pozabudżetowych, rejestry wymiarowe podatku), Dział Gospodarki Gminnej z lat 1945-1951 (drogi i place publiczne, oświata, kultura i sztuka, opieka społeczna, koszty leczenia, zdrowie publiczne, rolnictwo, weterynaria i hodowla, popieranie przemysłu i handlu, sprawy administracyjne, ogólno-gospodarcze, wykaz i rejestry gospodarstw rolnych, spis bydła, trzody chlewnej i drobiu, projekt odwodnienia remizy straży pożarnej), Dział Administracyjny z lat 1945-1951 (sprawy stanu cywilnego, ewidencja i kontrola ruchu ludności, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sprawy budowlane, sprawy sądowe, sprawy przesiedleńców na Ziemie Odzyskane, sprawy elektryfikacji, sprawy aprowizacyjne, wojskowe, kontyngenty, organizacje społeczne i sportowe, spis rodzin podlegających obowiązkowi pracy przy zasypywaniu rowów przeciwczołgowych, spis ludności, spis zwierząt gospodarskich, lista pracowników przedsiębiorstw i urzędów, wykaz przedsiębiorstw i stowarzyszeń, wykaz mężczyzn podlegających służbie wojskowej, wykaz rodzin żydowskich przebywających w getcie). Liczba jednostek w zespole: 142
41/8/0 Dom Starców w Warcie 1887-1895, 1904 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
41/9/0 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Warcie 1945-1950 [1951] 0 rozwiń
akta z lat 1945-1951, sygn. 1 - 99 Dział Organizacyjny z lat 1945-1951 (protokoły posiedzeń Prezydium MRN, Zarządu Miejskiego oraz komisji, sprawy organizacyjne, składy osobowe członków organów gmin, zebrania i urzędowanie ciał samorzadowych, przedsiębiorstwa miejskie, sprawy organów kolegialnych, Komisji Rewizyjnej, ogłoszenia i propaganda, przepisy i zarządzenia polustracyjne, umowy zawierane przez miasto, statuty, regulaminy, instrukcje biura, statystyka ogólna, sprawy personalne pracowników), Dział Finansowo-Budżetowy z lat 1945-1950 (statuty i postanowienia podatkowe, dochody miasta, budżety, sprawy podatkowe, księga wydatków budżetowych, księga biercza, podatek gruntowy, dochodowy, obrotowy, sprawozdania rachunkowe), Dział Gospodarki Miejskiej z lat 1945-1951 (drogi i place publiczne, wykaz zniszczonych gospodarstw, rolnictwo, produkcja roślinna i zwierzęca, sprawy wodno-melioracyjne, sprawy organizacji rolniczych, weterynaria i hodowla, popieranie przemysłu i handlu, sprawy sanitarne zakładów, sprawy nieruchomości), Dział Administracji Społecznej z lat 1945-1950 (oświata, kultura i sztuka, szkoły powszechne, sprawy organizacji kulturalno-oświatowych, ośrodki zdrowia i opieki społecznej, sprawy organizacji i instytucji opiekuńczych oraz zakładów opiekuńczych, wykaz zamordowanych za szpitala w Warcie), Dział Administracyjny z lat 1945-1948 (sprawy stanu cywilnego, sprawy wyznaniowe, związki i stowarzyszenia, bezpieczeństwo publiczne, sprawy budowlane, sprawy sądowe, osadnictwo na Ziemiach Odzyskanych, spis ludności, wybory do Sejmu Ustawodawczego, spis osób uprawnionych do głosowania, plany, projekty, kosztorysy zabudowy, akta szwalni, wykaz mieszkań). Liczba jednostek w zespole: 99
41/10/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Warcie 1951-1972 0 rozwiń
Organizacyjno-Prawne – 1951-1972 (sprawy organizacyjne, działalność organów kolegialnych, spotkania posłów i radnych z wyborcami, protokoły sesji, protokoły posiedzeń komisji, statut, protokoły posiedzeń Prezydium), 101j.a.; Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa – 1952-1972 (urządzenia komunalne, plany gospodarcze, sprawozdania statystyczne, sprawy oświaty i kultury, spis powszechny), 11 j.a.; Kontrole – 1964-1972 (protokoły kontroli i zarządzenia pokontrolne), 4 j.a.; Finanse i Rachunkowość Budżetowa – 1952-1972 (budżety, sprawozdawczość budżetowa), 32 j.a.; Rolnictwo – 1960-1968 (rejestry wymiarowe podatku gruntowego, rejestry należności i zobowiązań pieniężnych, rejestr gruntów), 10 j.a. Liczba jednostek w zespole: 158
41/11/0 Akta miasta Zduńskiej Woli 1842-1950 0 rozwiń
Zachowane akta obejmują lata 1842-1843, 1846, 1867-1950. W zespole zachowały się 3 jednostki z najwcześniejszych lat tj. dziennik kancelaryjny, rejestr forszusów z Kasy Ekonomicznej miasta oraz akta dot. spraw ekonomicznych. Wśród akt kancelarii rosyjskiej zachowały się: rejestry paszportowe, księgi kasowe, angaże nauczycieli, urzędników, pracowników fizycznych oraz różnego rodzaju korespondencja. Ponadto zachowały się akta z późniejszych urzędów miejskich: Organizacja – protokoły posiedzeń Rady Miejskiej, Zarządu Miejskiego, Prezydium i komisji, protokoły zebrań Miejskiego Komitetu Opieki Społecznej, protokoły posiedzeń deputacji szkolnej, budowlanej, wykazy członków organów miejskich, wykazy członków organizacji partyjnej, akta dot. Komitetów Obywatelskiego Obchodu Uroczystości Żałobnych po zgonie Marszałka J. Piłsudskiego, akta komisji wyborczych, instrukcja kancelaryjna, przepisy i zarządzenia ogólne, okólniki, sprawy pieczęci urzędowych, współpraca ze Związkiem Miast Polskich, zaświadczenia wydawane przez organy miejskie, akta dot. personelu urzędowego i rewizji magistratu, dzienniki korespondencyjne, spis akt w archiwum zakładowym; Finanse – budżety, plany finansowo-gospodarcze, sprawy podatkowe, księgi dochodów i wydatków budżetowych, księgi biercze podatków, kredyty i dotacje, sprawozdania rachunkowe, akta osobowe, angaże nauczycieli, urzędników, pracowników fizycznych i policji; Gospodarka – przedsiębiorstwa gminne (parki miejskie), drogi i place publiczne, oświata, kultura i sztuka, zdrowie publiczne i akcja sanitarno-porządkowa, opieka społeczna i sprawy bezrobocia, rolnictwo (rodzaje gruntów w gospodarstwach rolnych, sprawy produkcji roślinnej i zwierzęcej, wykazy ulic i właścicieli nieruchomości), statystyka, sprawy aprowizacyjne, walka z drożyzną i ustalanie cen, sprawy majątku miejskiego, szkody wojenne, nieruchomości poniemieckie; Administracja – sprawy sądowe i karno-administracyjne, gospodarka budowlana i mieszkaniowa (kosztorysy, nadzór techniczny), sprawy hipoteczne miasta, sprawy wojskowe, sprawy dot. ludności żydowskiej, ewidencja i kontrola ruchu ludności (domowe książki meldunkowe, sprawy volksdeutschów, spisy ludności, sprawy USC, akta dot. spraw meldunkowych dowodów osobistych, sprawy paszportowe, sprawy cudzoziemców i emigracji). Na pozostałość aktową zespołu składają się także księgi ludności stałej i skorowidz, rejestry mieszkańców oraz księga kontroli ruchu ludności. Liczba jednostek w zespole: 1148
41/12/0 Akta miasta Złoczewa 1858-1939 0 rozwiń
Zachowane akta obejmują lata 1858, 1872-1939. W zespole zachowała się jedna jednostka z 1858 roku dotycząca likwidacji ubezpieczonego forszusu z Kasy Ekonomicznej miasta. Ponadto zachowały się akta: Organizacja - protokoły posiedzeń Rady Miejskiej, Zarządu Miejskiego i komisji, akta Urzędu Rozjemczego do spraw mieszkaniowych, akta komisji wyborczych, przepisy i zarządzenia ogólne, okólniki, współpraca ze Związkiem Miast Polskich, prenumerata pism i dzienników urzędowych, zaświadczenia wydawane przez organy miejskie, akta dot. personelu urzędowego i rewizji magistratu, dzienniki korespondencyjne; Finanse – budżety, sprawy podatkowe, ubezpieczenia, akta Komunalnej Kasy Oszczędności, asygnaty rozchodowe, sprawozdania rachunkowe, obrót pieniężny, listy płacy, księgi kasowe; Gospodarka - przedsiębiorstwa gminne (rzeźnie miejskie, łaźnie miejskie, cegielnie, areszty, elektrownie), drogi i place publiczne, oświata, kultura i sztuka, zdrowie publiczne i akcja sanitarno-porządkowa, opieka społeczna i sprawy bezrobocia, rolnictwo (sprawy produkcji roślinnej i zwierzęcej, wykazy nieruchomości), weterynaria i hodowla (ewidencja koni, wozów i uprzęży, zwierzęta pociągowe), przemysł i handel, statystyka, walka z drożyzną i ustalanie cen, sprawy majątku miejskiego; Administracja - sprawy sądowe i karno-administracyjne, gospodarka budowlana i mieszkaniowa, sprawy wojskowe, bezpieczeństwo publiczne, akta dot. gminy wyznaniowej żydowskiej, ewidencja i kontrola ruchu ludności (wykazy urodzonych, zaślubionych i zmarłych, spisy ludności, akta USC, spisy wyborców, akta dot. spraw meldunkowych dowodów osobistych, sprawy cudzoziemców i emigracji). Na pozostałość aktową zespołu składają się także księgi ludności stałej i skorowidz. Liczba jednostek w zespole: 278
41/13/0 Akta gminy Bartochów w Warcie 1872-1954 0 rozwiń
Zachowane akta obejmują lata 1872-1941, 1945-1954. Zarząd Gminny: księgi uchwał gminnych i gromadzkich, różne pokwitowania, księgi wydatków i dochodów, rejestr wydanych paszportów; Urząd Gminy i Gminna Rada Narodowa - Dział Ogólno-Organizacyjny: protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej, Prezydium i komisji, protokoły zebrań sołtysów, sprawy organizacyjne, osobowe członków organów gmin, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, kontrole, majątek gmin i gromad, przepisy i zarządzenia; Dział Finansowo-Budżetowy: przedsiębiorstwa gminne, sprawozdania i budżety, ubezpieczenia rzeczowe, egzekucja administracyjna; Dział Gospodarki Gminnej: drogi i place publiczne, rolnictwo (zestawienia sumaryczne ludności, wsi i folwarków, powierzchni ziemi i upraw roślinnych oraz zwierząt hodowlanych), statystyka gminna, weterynaria i hodowla, popieranie przemysłu i handlu, wykaz grobów wojennych, straty i szkody wojenne; Dział Administracyjny: oświata, kultura i sztuka, opieka społeczna, zdrowie publiczne, ewidencja i kontrola ruchu ludności (akta dot. werbunku Polaków), wybory do Sejmu i Senatu, sprawy wyznaniowe, przysposobienie wojskowe, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sprawy budowlane i odbudowy, aprowizacja i walka z drożyzną, sprawy sądowe oraz karno-administracyjne. Na pozostałość aktową składają się także akta dotyczące ewidencji m.in..: statystyka i spisy ludności, ewidencja dowodów osobistych, spisy Niemców, księgi ludności stałej, rejestry mieszkańców oraz skorowidze. Liczba jednostek w zespole: 746
41/14/0 Akta gminy Barczew 1872-1953 0 rozwiń
Zachowane akta obejmują lata 1872-1939, 1945-1953. Gminna Rada Narodowa – Dział Ogólno-Organizacyjny: protokoły sesji GRN, posiedzeń Prezydium i komisji, protokoły zebrań sołtysów, statuty, regulaminy, instrukcje, akta dot. osadnictwa na ziemiach odzyskanych, sprawy organizacyjne, osobowe członków organów gmin, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, kontrole, majątek gmin i gromad, sprawy podziału gminy; Dział Finansowo-Budżetowy: budżety administracyjne, sprawozdania rachunkowe, rozrachunki z instytucjami i osobami trzecimi; Dział Gospodarki Gminnej: drogi i place publiczne, rolnictwo (spis gospodarstw poniemieckich, wykaz majątków ziemskich), statystyka gminna, weterynaria i hodowla, popieranie przemysłu i handlu (wykaz rzemieślników i sklepów), straty i szkody wojenne (pomoc dla wsi po poligonie sieradzkim); Dział Administracyjny: oświata, kultura i sztuka, opieka społeczna, ewidencja i kontrola ruchu ludności, akta stanu cywilnego, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sprawy budowlane i odbudowy (wykazy zniszczonych gospodarstw), aprowizacja i walka z drożyzną, rejestry spraw karno-administracyjnych. Na pozostałość aktową składają się także akta dotyczące ewidencji m.in.: statystyka i spisy ludności, wykazy nauczycieli, spis Niemców, księgi ludności stałej, rejestry mieszkańców oraz skorowidz. Liczba jednostek w zespole: 101
41/15/0 Akta gminy Bogumiłów w Monicach 1865-1953 0 rozwiń
Zachowane akta obejmują lata 1865, 1872-1953. Gminna Rada Narodowa – Dział Organizacyjny: protokoły sesji GRN, posiedzeń Prezydium i komisji, sprawy organizacyjne (wykaz alfabetyczny miejscowości przynależnych do gminy), sprawy osobowe członków organów gmin i pracowników gminnych, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, kontrole, majątek gmin i gromad, monografia gminy; Dział Finansowo-Budżetowy: budżety administracyjne, sprawozdania rachunkowe, księga dochodów budżetowych; Dział Gospodarki Gminnej: drogi i place publiczne, rolnictwo (wykazy zniszczonych gospodarstw, rejestracja szkód wojennych, wykaz mienia zarekwirowanego przez Armię Czerwoną, spisy produkcji roślinnej i zwierzęcej), weterynaria i hodowla, popieranie przemysłu i handlu; Dział Administracyjny: oświata, kultura i sztuka, zdrowie publiczne, podział gminy na obwody USC, ewidencja i kontrola ruchu ludności (wykaz volksdeutschów, emigracja na Ziemie Odzyskane, wykazy strat poniesionych podczas wojny, groby jeńców, struktura ludności polskiej i niemieckiej, tymczasowe zaświadczenia tożsamości,), bezpieczeństwo i porządek publiczny, sprawy budowlane i odbudowy (wykazy zniszczonych wsi i osiedli, budowa młyna w Monicach). Na pozostałość aktową składają się także: księgi ludności stałej, rejestry mieszkańców oraz skorowidze. Liczba jednostek w zespole: 87
41/16/0 Akta gminy Brzeźnio 1945-1953 0 rozwiń
Zachowane akta obejmują lata 1945-1953. Gminna Rada Narodowa – Dział Organizacyjny: protokoły sesji GRN, posiedzeń Prezydium, komisji, protokoły z konferencji sołtysów, księgi uchwał, sprawy organizacyjne, sprawy osobowe członków organów gmin i pracowników gminnych, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, charakterystyka gminy; Dział Finansowo-Budżetowy: budżety administracyjne, sprawozdania rachunkowe, księga wydatków budżetowych, wykaz właścicieli pasiek, rabunek pieniędzy; Dział Gospodarki Gminnej: drogi i place publiczne, rolnictwo (sprawy scalania gruntów, statystyka zniszczeń wojennych, sprawy parcelacyjne, struktura gospodarstw rolnych, spisy produkcji roślinnej i zwierzęcej), weterynaria i hodowla, popieranie przemysłu i handlu (wykaz rzemieślników i zakładów spożywczych); Dział Administracyjny: spis dzieci niemieckich, oświata, kultura i sztuka, zdrowie publiczne, opieka społeczna, akta USC (wykaz zmarłych na gruźlicę), ewidencja i kontrola ruchu ludności (wykazy ludności i mniejszości narodowych, wykaz strat osobowych podczas wojny, spis osób uprawnionych w głosowaniu, sprawy volksdeutschów i przymusowych obozów pracy, zaświadczenia tożsamości, sprawy dot. organizacji rolniczych), bezpieczeństwo i porządek publiczny (areszty gminne), sprawy budowlane i odbudowy (wykazy zniszczonych gospodarstw, wsi i osiedli), aprowizacja i statystyka rolna oraz rejestr karno-administracyjny. Liczba jednostek w zespole: 75
41/17/0 Akta gminy Charłupia Mała 1872-1954 0 rozwiń
Zachowane akta obejmują lata 1872-1940, 1945-1954. Urząd Gminy i Gminna Rada Narodowa – Dział Organizacyjny: protokoły sesji GRN, posiedzeń Prezydium, Zarządu i komisji, protokoły zebrań sołtysów, sprawy organizacyjne (statut organizacyjny, regulaminy, instrukcja kancelaryjna), sprawy osobowe członków organów gmin i pracowników gminnych, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, lustracje, majątek gmin i gromad, charakterystyka gminy, sprawa podziału gminy; Dział Finansowo-Budżetowy: budżety administracyjne, sprawozdania rachunkowe, księga dochodów i wydatków budżetowych, księgi rozkładu podatków, księgi biercze podatku gruntowego i danin publicznych; Dział Gospodarki Gminnej: drogi i place publiczne, rolnictwo (spis osób wyjeżdżających na Ziemie Odzyskane, sprawy parcelacji i scalania gruntów, wykaz mienia zarekwirowanego przez Armię Czerwoną, spisy produkcji roślinnej i zwierzęcej), weterynaria i hodowla, popieranie przemysłu i handlu (wykaz przedsiębiorstw, zakłady gastronomiczne); Dział Administracyjny: oświata, kultura i sztuka (wykaz szkół, stowarzyszeń, nauczycieli i księży), zdrowie publiczne, akta USC, ewidencja i kontrola ruchu ludności (emigracja na Ziemie Odzyskane, wykazy Niemców), bezpieczeństwo i porządek publiczny, wybory do Sejmu, sprawy budowlane i odbudowy (wykazy zniszczonych wsi i osiedli), sprawy sądowe (wyroki osób podejrzanych o współpracę z okupantem, kwitariusze dot. egzekucji osób na cmentarzu żydowskim), ekshumacja zwłok żołnierzy i ofiar zbrodni hitlerowskich, wykaz szkód wojennych. Na pozostałość aktową składają się także: księgi ludności stałej, rejestry mieszkańców oraz skorowidze. Liczba jednostek w zespole: 117
41/18/0 Akta gminy Godynice w Brąszewicach 1932-1954 0 rozwiń
Zachowane akta obejmują lata 1932-1954. Okupacja hitlerowska: rejestr miejscowości i wykaz areałów rolnych znajdujących się w posiadaniu Niemców i Polaków, rejestr karny; Urząd Gminy i Gminna Rada Narodowa – Dział Organizacyjny: protokoły sesji i uchwały GRN, posiedzeń Prezydium i uchwały, protokoły posiedzeń Zarządu i komisji, protokoły konferencji z sołtysami, sprawy organizacyjne (wykaz statystyczny wsi, ich powierzchni i gospodarstw rolnych, dane o przeniesieniu gminy), sprawy osobowe członków organów gmin i pracowników gminnych, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, kontrole; Dział Finansowo-Budżetowy: budżety administracyjne, sprawozdania rachunkowe, księgi dochodów i wydatków budżetowych, księgi sum przechodnich, ubezpieczenia rzeczowe (wykaz budynków rozebranych przez Niemców), listy płac; Dział Gospodarki Gminnej: drogi i place publiczne, rolnictwo (wykazy gospodarstw, rejestracja szkód wojennych, wykaz gruntów, spisy produkcji roślinnej i zwierzęcej), weterynaria i hodowla, popieranie przemysłu i handlu (sprawy nacjonalizacji przedsiębiorstw); Dział Administracyjny: oświata, kultura i sztuka (wykaz szkół, analfabetów, angaże nauczycieli), zdrowie publiczne, opieka społeczna (sieroty wojenne), akta USC (wykaz parafii, wykazy dzieci nowonarodzonych), ewidencja i kontrola ruchu ludności (sprawy narodowościowe, wykaz Leistugspolen, wykazy Niemców, ewidencja mogił poległych) spis wyborców, bezpieczeństwo i porządek publiczny (wykaz stowarzyszeń, straty wojenne, napady rabunkowe, świadkowie Jehowy, groby ofiar hitlerowskich), sprawy budowlane i odbudowy. Liczba jednostek w zespole: 108
41/19/0 Akta gminy Gruszczyce 1872-1954 0 rozwiń
Zachowane akta obejmują lata 1872-1941, 1945-1953. Gminna Rada Narodowa – Dział Organizacyjny: księgi uchwał GRN i Zarządu, sprawy organizacyjne (wykaz gromad, podział rzeczowy akt), sprawy osobowe członków organów gmin i pracowników gminnych, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, kontrole, majątek gmin i gromad; Dział Finansowo-Budżetowy: budżety administracyjne, sprawozdania rachunkowe, księga wydatków budżetowych; Dział Gospodarki Gminnej: rolnictwo (ankieta strat osobowych ludności, wykaz majątków ziemskich, gospodarstw chłopskich), weterynaria i hodowla, popieranie przemysłu i handlu; Dział Administracyjny: oświata, kultura i sztuka (wykaz grobów żołnierzy radzieckich), zdrowie publiczne, opieka społeczna, ewidencja i kontrola ruchu ludności (sprawy mniejszości narodowych, spis ludności i wykaz Niemców, zaświadczenia o zniszczonych budynkach, tymczasowe zaświadczenia tożsamości), referendum ludowe, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sprawy sądowe i karno-administracyjne. Na pozostałość aktową składają się także: księgi ludności stałej, rejestry mieszkańców oraz skorowidz. Liczba jednostek w zespole: 81
41/20/0 Akta gminy Klonowa 1851-1954 0 rozwiń
Zachowane akta obejmują lata 1851-1954. Akta Wójta Gminy i Zarządu Gminnego - rejestry pomiarowe pustkowia, gruntów i wsi, księgi uchwał zebrań wiejskich, kontrola czasowo przebywających w gminie, rejestr wydanych paszportów, akta dot. urodzeń, małżeństw i zgonów; Urząd Gminy – protokoły posiedzeń i uchwały Rady Gminnej, uchwały zebrania gminnego, protokoły posiedzeń komisji radzieckich, wykazy urodzonych, akta dot.: posiadłości rządowych, majoratskich i prywatnych, sieradzkiego sejmiku powiatowego, kosztów kuracyjnych, podatków, spraw włościańskich, aresztów, handlu i przemysłu, nadzoru sanitarnego, dróg i mostów, cudzoziemców, bezpieczeństwa, kas pożyczkowo-oszczędnościowych, spraw wojskowych, paszportów i dowodów osobistych, ubezpieczeń, kościołów, statystyki, szkolnictwa, rolnictwa, zebrań parafialnych, dozorów kościelnych i duchowieństwa, sprawy osobowe ciał samorządowych, budżety i dochody gminy; Okupacja hitlerowska – sprawy karno-administracyjne, wykaz Polaków niebezpiecznych dla III Rzeszy, kontrola rolników, produkcja roślinna i zwierzęca, księga kasowa; Gminna Rada Narodowa – Dział Organizacyjny: protokoły sesji GRN, posiedzeń Prezydium i komisji, przepisy, instrukcje i zarządzenia, sprawy organizacyjne (wykaz gromad, zmiana granic gminy), sprawy osobowe członków organów gmin i pracowników gminnych, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, kontrole, majątek gmin i gromad, charakterystyka gminy; Dział Finansowo-Budżetowy: budżety administracyjne, dochody gminy, obrót pieniężny, wykaz podatników podatku gruntowego, księga dochodów budżetowych; Dział Gospodarki Gminnej: drogi i place publiczne, rolnictwo (wykazy gospodarstw, spisy produkcji roślinnej i zwierzęcej), weterynaria i hodowla, popieranie przemysłu i handlu; Dział Administracyjny: oświata, kultura i sztuka, zdrowie publiczne, opieka społeczna, gospodarka lokalowo-mieszkaniowa, sprawy wyznaniowe, ewidencja i kontrola ruchu ludności (wykazy Niemców, wykaz volksdeutschów, wykazy strat poniesionych podczas wojny, groby ofiar zbrodni hitlerowskich, struktura ludności), bezpieczeństwo i porządek publiczny (rejestr zniszczonych budynków), sprawy budowlane i odbudowy (wykazy zniszczonych wsi i osiedli), aprowizacja, sprawy sądowe i karno-administracyjne, wybory do Sejmu, . Na pozostałość aktową składają się także: księgi ludności stałej oraz skorowidze. Liczba jednostek w zespole: 711
Wyświetlanie 1 do 20 z 1 089 wpisów.