Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
36/161/2 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Hrubieszowie 1952-1955 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
36/161/3 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" we Włodawie 1952-1955 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 54
36/162/0 Związki zawodowe powiatu chełmskiego - zbiór zespołów szczątkowych 1923-1951 0 rozwiń
162/1 Związek Zawodowy Pracowników Miejskich w Chełmie statut związku zawodowego z lat 1931, 1939 (sygn. 1-2); sprawy organizacyjne z lat 1933-1935, 1938-1939 (sygn. 3); akta Sądu Koleżeńskiego z lat 1928, 1931, 1937 (sygn. 4); materiały walnego zjazdu delegatów w Poznaniu z 1938 r. (sygn. 5); sprawy finansowe z lat 1928-1929, 1932-1937 (sygn. 6-7) 162/2 Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych - Koło w Chełmie sprawy organizacyjne z lat 1945-1947 (sygn. 1); sprawy selekcji fachowych z lat 1944-1945 (sygn. 2); sprawozdania i protokoły współzawodnictwa pracy z lat 1948-1949 (sygn. 3); 162/3 Związek Zawodowy Pracowników Spółdzielczych w Chełmie sprawy organizacyjno-pracownicze z lat 1949-1951 (sygn. 1); protokoły zebrań różnych związków zawodowych z lat 1949-1951 (sygn. 2); sprawozdania, rezolucje, zobowiązania, meldunki z lat 1949-1951 (sygn. 3); 162/4 Związek Zawodowy Robotników Chrześcijan w Chełmie protokoły zdawczo-odbiorcze, rachunki z lat 1923-1927 (sygn. 1); 162/5 Związek Zawodowy Pracowników Samorządu Terytorialnego RP - Chełmski Oddział Powiatowy zjazd delegatów z 1938 r. (sygn. 2); 162/6 Związek Zawodowy Pracowników Handlu i Biurowych w Chełmie sprawy organizacyjne z lat 1949-1951 (sygn. 3) Liczba jednostek w zespole: 17
36/162/1 Związek Zawodowy Pracowników Miejskich w Chełmie 1928-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
36/162/2 Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych - Koło w Chełmie 1944-1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
36/162/3 Związek Zawodowy Pracowników Spółdzielczych w Chełmie 1949-1951 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
36/162/4 Związek Zawodowy Robotników Chrześcijan w Chełmie 1923-1927 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
36/162/5 Związek Zawodowy Pracowników Samorządu Terytorialnego RP - Chełmski Oddział Powiatowy 1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
36/162/6 Związek Zawodowy Pracowników Handlu i Biurowych w Chełmie 1949-1951 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
36/163/0 Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych w Chełmie 1928-1952 [1954] 0 rozwiń
okólniki, pisma i instrukcje w sprawach pogorzelców z lat 1928-1942, 1944-1945 (sygn. 1, 5, 9); okólniki z lat 1936, 1941-1946 (sygn. 2, 4, 8); korespondencja z lat 1936-1940 (sygn. 3); okólniki, pisma, korespondencja w sprawach przymusu ubezpieczenia ruchomości rolnych z 1942 r. (sygn. 6); sprawozdania statystyczne z lat 1930, 1932, 1938 (sygn. 10-12); sprawozdania statystyczne i propaganda z lat 1949-1953 (sygn. 14-15); sprawozdania statystyczne o sporządzaniu rejestrów z lat 1952-1953 (sygn. 16); księgi ubezpieczonych wg gmin: Bukowa, Pawłów, Rakołupy, Wiszniowice, Wojsławice, Żmudź, Krzywiczki, Świerże, z lat 1934-1935, 1942 (sygn. 17-24); kontrola wysłanych dowodów ubezpieczeniowych z lat 1941-1943 (sygn. 25); kontrola zgłoszeń budynków do ubezpieczenia z lat 1942-1943 (sygn. 26); akta ubezpieczeniowe folwarku Sielec z lat 1932-1943 (sygn. 27) Liczba jednostek w zespole: 38
36/164/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Hrubieszowie 1951-1969 0 rozwiń
przekazanie agend bankowych z lat 1953, 1956-1961 (sygn. 1-3); akta i dokumenty dotyczące historii, organizacji i zakresu działania z lat 1962-1963 (sygn. 4-5); preliminarz etatów osobowych i grup dla GKS z lat 1952-1956 (sygn. 6); bilanse roczne z lat 1951-1952, 1954-1964 (sygn. 7-19); preliminarze budżetowe, roczne plany kosztów z lat 1958-1962 (sygn. 20); kredytowanie handlu i inwestycji z lat 1961-1963 (sygn. 21); oddziałowy plan kredytowania na 1959 rok, z lat 1959-1960 (sygn. 22); planowanie inwestycji, plany rzeczowo-finansowe z lat 1959-1962 (sygn. 23-24); umorzenia zadłużeń rolników z lat 1954-1957 (sygn. 25); sprawozdania roczne - gospodarka uspołeczniona z lat 1956-1961 (sygn. 26); sprawozdania roczne z zakresu analizy działalności za 1961 rok z 1962 r. (sygn. 27); roczne plany techniczno-ekonomiczne na 1968 rok - inwestycje z lat 1967-1968 (sygn. 28); roczne sprawozdania finansowe za 1968 rok z lat 1967-1968 (sygn. 29); roczne plany techniczno-ekonomiczne na 1968 rok. Roczne sprawozdania finansowe za 1968 rok z lat 1967-1969 (sygn. 30); roczne plany techniczno-ekonomiczne na 1968 r., roczne sprawozdania finansowe, akta przedsiębiorstw: Cukrownia Strzyżów, Cukrownia Werbkowice z lat 1968-1969 (sygn. 31) Liczba jednostek w zespole: 31
36/165/0 Bank Rolny Oddział Powiatowy w Chełmie [1947] 1949-1954 0 rozwiń
protokół z przekazania agend KKO Chełm z 1949 r. (sygn. 1); bilanse z lat 1949-1950 (sygn. 2-3); kontrola realizacji inwestycyjnych przedsiębiorstw: sprawozdania z lustracji PGR okręgu lubelskiego z lat 1950-1951 (sygn. 4); sprawozdania z kontroli realizacji inwestycji spółdzielni produkcyjnych z lat 1951-1954 (sygn. 5-7); plany - projekty techniczne przebudowy budynków PGR z lat 1952-1954 (sygn. 8); projekt podstawowy na kapitalny remont stajni w PGR Bezek z 1951 r. (sygn. 9); plan inwentaryzacyjny budynku w PGR Husynne z 1951 r. (sygn. 10); plan produkcyjno-finansowy na 1951 r. BPP w Chełmie z 1951 r. (sygn. 11); plan techniczno-produkcyjno-finansowy na 1952 rok z 1952 r. (sygn. 12); bilanse roczne BPP w Chełmie z lat 1952-1953 (sygn. 13-14) Liczba jednostek w zespole: 14
36/166/0 Bank Rolny Oddział Powiatowy w Hrubieszowie [1945-] 1949-1975 0 rozwiń
Referat Ogólny: zarządzenia i okólniki z lat 1949-1953 (sygn. 1-3, 39-40); statut funduszu emerytalnego z 1949 r. (sygn. 38); zarządzenia i instrukcje z lat 1948-1952 (sygn. 41-45); korespondencja z lat 1948-1953 (sygn. 46-61); sprawy skarg i zażaleń z 1952 r. (sygn. 62); sprawy Ligi Morskiej z lat 1949-1950 (sygn. 63); współzawodnictwo pracy, zebrania, konferencje z lat 1950-1953 (sygn. 64); gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska" - Bełz, Białopole, Chorobrów, Dołhobyczów, Dubienka, Grabowiec, Horodło, Hrubieszów, Krystynopol, Miączyn, Mieniany, Miętkie, Mołodiatycze, Moniatycze, Uchanie, Waręż, Werbkowice z lat 1947-1951 (sygn. 65-88); Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Hrubieszowie z 1949 r. (sygn. 76); kasa spółdzielcza w Moniatyczach z lat 1946-1947 (sygn. 85); spółdzielnie mleczarskie - Bełz, Horodło, Mołodiatycze, Uchanie, Werbkowice z lat 1949-1950 (sygn. 89-93); banki spółdzielcze - Bełz, Hrubieszów z 1949 r. (sygn. 94-95); wykazy ewidencyjne zatrudnionych pracowników z 1951 r. (sygn. 135); akta personalne pracowników z 1953 r. (sygn. 136); ewidencja akt Banku Rolnego Oddział Powiatowy w Hrubieszowie - spisy zdawczo-odbiorcze (sygn. 161); Referat Sprawozdawczy: sprawozdania (miesięczne opisowe, roczne, z działalności, spółdzielni) z lat 1946-1952 (sygn. 96-101); Referat Operacyjny: preliminarze i sprawozdania państwowych ośrodków maszynowych z lat 1949-1950 (sygn. 102-103); preliminarze i sprawozdania - nadleśnictwa państwowe z 1950 r. (sygn. 104-105); plany bilansowe spółdzielni z 1950 r. (sygn. 106); bilanse z lat 1949-1951 (sygn. 107-113); preliminarze i sprawozdania - Tartak Państwowy Werbkowice z 1950 r. (sygn. 114); preliminarz budżetowy z 1951 r. (sygn. 115); plany finansowe z 1950 r. (sygn. 116-119); sprawozdania kredytowe Kas Stefczyka z 1949 r. (sygn. 120); sprawozdania finansowe z lat 1950-1951, 1953 (sygn. 121-124); księgi kasowe z lat 1949-1950 (sygn. 125-128); spółdzielnie produkcyjne z 1952 r. (sygn. 129); oddłużanie wsi z lat 1952-1953 (sygn. 130-131); kredyt budowlany wiejski z 1949 r. (sygn. 133); protokoły posiedzeń Komisji Kredytowej z 1950 r. (sygn. 134); sprawozdania miesięczne z działalności kredytowej banków spółdzielczych powiatu hrubieszowskiego, sprawozdania statystyczne ES-4 oraz opisowe - kredyty ludności wiejskiej oraz z zakresu gospodarki chłopskiej, programy pomocy kredytowej Banku Rolnego Oddział Powiatowy w Hrubieszowie, bilanse netto - inwentarze długoterminowych kredytów inwestycyjnych bilanse i sprawozdania finansowe Banku Rolnego Oddział Powiatowy w Hrubieszowie z lat 1955-1975 (sygn. 137-161) Liczba jednostek w zespole: 162
36/168/0 Bank Gospodarstwa Spółdzielczego w Hrubieszowie [1945]1946-1949 0 rozwiń
okólniki z lat 1945-1947, 1949 (sygn. 1-4); korespondencja z lat 1945-1948 (sygn. 5-8); dziennki główna z lat 1948-1949 (sygn. 9-10); bilanse z lat 1946-1948 (sygn. 11-15); sprawozdania miesięczne z 1947 r. (sygn. 16); księgi kasowe z lat 1947-1949 (sygn. 17-22); książeczki wkładów z 1947 r. (sygn. 23) Liczba jednostek w zespole: 23
36/169/0 Akta instytucji kredytowych w Chełmie - zbiór zespołów szczątkowych 1911-1939 0 rozwiń
169/1 Chełmskie Rolniczo-Gospodarcze Towarzystwo Wzajemnego Kredytu w Chełmie protokoły, księga wkładów, weksle, obroty z lat 1911-1939 (sygn. 1-12); księga kredytów z lat 1927-1930 (sygn. 12a); protokoły walnych zebrań członków Towarzystwa z lat 1927-1931 (sygn. 13); księga rachunków i weksli z 1929 r. (sygn. 13a); sprawy ogólno-organizacyjne z lat 1927-1937 (sygn. 14); akta rewizji ksiąg, kasy z lat 1927-1939 (sygn. 15); bilanse i sprawy finansowe z lat 1931-1938 (sygn. 16); księga udziałów z 1929 r. (sygn. 17); kontrola długów, udziałów z 1929 r. (sygn. 18); korespondencja zwrotu długów z lat 1928-1938 (sygn. 19); przykładowe weksle i wnioski członków Towarzystwa z lat 1919-1920 (sygn. 20) 169/2 Polska Kasa Bezprocentowa w Chełmie książka protokołów z lat 1936-1939 (sygn. 1) Liczba jednostek w zespole: 23
36/169/1 Chełmskie Rolniczo-Gospodarcze Towarzystwo Wzajemnego Kredytu w Chełmie 1911-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 22
36/169/2 Polska Kasa Bezprocentowa w Chełmie 1936-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
36/170/0 Kasy oszczędnościowo-pożyczkowe (Kasy Stefczyka) powiatu chełmskiego - zbiór zespołów szczątkowych 1900-1950 0 rozwiń
170/1 Kasa Stefczyka w Kumowie księga udziałów i pożyczek z lat 1937-1950 (sygn. 1) 170/2 Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa (Kasa Stefczyka) w Pawłowie księga pożyczek z lat 1938-1942 (sygn. 1); księga wkładek oszczędnościowych z lat 1928-1941 (sygn. 2-4); wypisy z ksiąg hipotecznych z lat 1903-1909, 1913 (sygn. 5-6) 170/3 Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa (Kasa Stefczyka) w Rejowcu księga rozchodów i przychodów z 1913 (sygn. 1); dzienniki główna z lat 1925-1933, 1935-1948 (sygn. 2-7); zbiór przepisów oraz instrukcja szczegółowa do przerachowania wierzytelności i zobowiązań przedwojennych gminnych kas pożyczkowo-oszczędnościowych z 1926 r. (sygn. 8) 170/4 Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa (Kasa Stefczyka) w Siedliszczu księga protokołów zarządu z lat 1931-1944 (sygn. 1); akta oraz sprawy kasy, bilanse z lat 1906-1918 (sygn. 2-5, 22-23, 29, 48-55, 61); korespondencja z lat 1914-1939, 1941 (sygn. 6-17); deklaracje członków z lat 1906-1909, 1930-1941, 1946-1950 (sygn. 19-21); księga kosztów administracyjnych z 1930 r. (sygn. 25); księga kasowa z lat 1940-1949 (sygn. 26-27); dziennik główna z lat 1930-1933 (sygn. 28); zgłoszenia na pożyczkę z lat 1930, 1935 (sygn. 30-31); księgi pożyczek z lat 1935-1939 (sygn. 32-35); inwentarz pożyczek z 1923 r. (sygn. 36); skorowidz pożyczkobiorców, bez daty (sygn. 37); terminatki z lat 1928-1929, 1937 (sygn. 38-39); rejestry wkładów z lat 1918-1919, 1921, 1923 (sygn. 40-41); księgi inkaso z lat 1928, 1931-1932 (sygn. 43-48); bilanse z 1918 r. (sygn. 56-57 ); sprawozdania kasowe oraz budżety z lat 1935-1944 (sygn. 58); akta sądowe z lat 1928-1939 (sygn. 59-60) 170/5 Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa (Kasa Stefczyka) w Wojsławicach księgi protokołów z lat 1909-1911 (sygn. 1); księga protokołów walnych zgromadzeń z lat 1925-1927 (sygn. 2); księga protokołów rady nadzorczej z lat 1925-1930, 1934-1948 (sygn. 3-5); protokoły zarządu z lat 1931-1932 (sygn. 6); księga uchwał zarządu z lat 1928-1931 (sygn. 7); protokoły oraz sprawozdania rewizyjne z lat 1925-1945 (sygn. 8-10); sprawozdania rozwoju kas Stefczyka z lat 1920-1932 (sygn. 11); korespondencja z lat 1931-1939, 1947-1950 (sygn. 12-16); rachunki budowy Domu Kasy Spółdzielczej z 1930 r. (sygn. 17) książka wekslowa z lat 1920 r. (sygn. 18); książka lokat papierów wartościowych 1930 r. (sygn. 19); książka kosztów prowadzenia kasy Stefczyka 1925-1927, 1937-1944 (sygn. 20-21); księga kosztów administracyjnych z lat 1929-1938 (sygn. 22); rejestr Banku Akceptacyjnego z lat 1934-1936 (sygn. 23); układy z 1935 r. (sygn. 24); księgi kasowe z lat 1900-1905, 1907-1914, 1926-1931, 1935-1949 (sygn. 25-34); dzienniki główna z lat 1925-1928, 1935-1936 (sygn. 35-37); książki pożyczkobiorców z lat 1903-1953 (sygn. 38-48); rejestr poręczycieli, bez daty (sygn. 49); kniga postanowlenij z lat 1910-1914 (sygn. 50); sorocznaja kniga z lat 1909-1912 (sygn. 51); inwentarze pożyczek z lat 1912-1925, 1927-1931, 1934-1939, 1943 (sygn. 52-68); księgi, inwentarze udziałów i wkładów z lat 1903-1909, 1925-1945 (sygn. 69-87); księga inkas z lat 1930-1931 (sygn. 88); budżety z lat 1925-1947 (sygn. 89-90); wyciągi rachunków kasy spółdzielczej z lat 1922-1931 (sygn. 91); wykaz zaległych pożyczek i spraw egzekucyjnych z lat 1931-1936 (sygn. 92); inwentarze kosztów sądowych z lat 1931, 1933 (sygn. 93-94) 170/6 Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa (Kasa Stefczyka) w Żmudzi korespondencja z lat 1928-1938 (sygn. 1-3); wyjaśnienie dodatkowe przy składach konwersyjnych z 1933 r. (sygn. 4); depozyty - układy korespondencyjne z 1935 r. (sygn. 5); dzienniki główna z lat 1912-1915, 1928-1932, 1937-1943 (sygn. 6-9); księga skarbnika z lat 1934-1942 (sygn. 10-11); księgi pożyczkobiorców z lat 1907-1915, 1928-1944 (sygn. 12-18); terminatki z lat 1929-1933, 1942-1944 (sygn. 19-20); księgi wkładów z lat 1901-1915, 1936-1942 (sygn. 21-23); budżety i sprawozdania z lat 1938-1940 (sygn. 24); akta pożyczkobiorców z lat 1907-1915 (sygn. 25-33) Liczba jednostek w zespole: 205
36/170/1 Kasa Stefczyka w Kumowie 1937-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
36/170/2 Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa /Kasa Stefczyka/ w Pawłowie 1903-1942 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
Wyświetlanie 141 do 160 z 617 wpisów.