Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
36/201/0 Zbiór akt Mariana Sikorskiego w Rejowcu (właściciel dóbr Wielobycz i Olesin w powiecie krasnostawskim) 1921-1940 0 rozwiń
majątek w Wielobyczy: korespondencja z lat 1922-1932 (sygn. 1); akta i sprawy majątku w Wielobyczy z lat 1926-1932, 1940 (sygn. 2); obrocznik z lat 1927-1930 (sygn. 3-4); przychody i rozchody zboża, i innych materiałów z lat 1926, 1930-1932 (sygn. 6); rachunki, kwity, noty finansowe majątku w Wielobyczy z lat 1928, 1930-1932 (sygn. 7); sprawy z Cukrownią w Trawnikach z lat 1926-1931 (sygn. 8); majątek w Łanowcach: sprawy majątku Łanowce, koło Krzemieńca z lat 1922-1928 (sygn. 9); parcelacja majątku Łanowce M. Sikorskiego, ok. 1938 r. (sygn. 10); rodzina Sikorskich: akta rodziny Sikorskich - dokumenty z lat 1921-1923, 1925-1926, 1928-1930, 1933, 1935-1936, 1938, 1940 (sygn. 11) Liczba jednostek w zespole: 11
36/202/0 vacat - Archiwum Poletyłów z Wojsławic - przekazano do Archiwum Państwowego w Lublinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
36/203/0 Akta rodziny Zajdlerów w Chełmie (Władysław, notariusz w Chełmie; Władysław s. Władysława, burmistrz Chełma; Helena, nauczycielka) 1825-1940 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 107
36/204/0 Akta rodziny Świeckich z Majdanu Stuleńskiego k.Włodawy 1909-1940 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
36/207/0 Szkoła Rolnicza w Zamieściu - powiat chełmski 1946-1950 0 rozwiń
korespondencja w sprawach organizacyjnych szkoły z lat 1947-1950 (sygn. 1); księga pensji i ordynarji pracowników stałych z lat 1946-1949 (sygn. 2); opis gospodarstwa szkolnego z lat 1948-1950 (sygn. 3); organizacja ośrodka szkolnego z lat 1946-1950 (sygn. 4); sprawy budowlane - budynki ośrodka szkolnego z lat 1947-1950 (sygn. 5); preliminarze budżetowe z lat 1949-1950 (sygn. 6); planowanie gospodarcze z lat 1947-1950 (sygn. 7); sprawozdania gospodarcze z lat 1947-1950 (sygn. 8); rejestr gospodarczy z lat 1947-1949 (sygn. 9); biblioteka szkolna - katalog książek z lat 1948-1950 (sygn. 10) Liczba jednostek w zespole: 10
36/208/0 Ośrodek Szkolny w Święcicy - powiat chełmski 1946-1950 0 rozwiń
korespondencja z lat 1946-1950 (sygn. 1); inwentarz gospodarstwa Szkolnego Ośrodka w Święcicy z 1947 r. (sygn. 2); sprawozdania z lat 1946-1950 (sygn. 3); rejestr gospodarczy z 1948 r. (sygn. 4); biblioteka szkolna - katalog książek z 1950 r. (sygn. 5) Liczba jednostek w zespole: 5
36/209/0 Ośrodki szkolne i szkolenia przysposobienia rolniczego i wojskowego powiatu chełmskiego 1945-1949 0 rozwiń
Ośrodek Szkolny Bezek: preliminarz budżetowy i sprawozdanie z lat 1945, 1947 (sygn. 1); Ośrodek Szkolny Dębina: korespondencja ogólno-organizacyjna z 1945 r. (sygn. 2); przysposobienie rolnicze i wojskowe: wykaz junaków i zespołów PRW gminy Świerże z lat 1948-1949 (sygn. 3); dziennik lekcyjny Ośrodka Szkolnego Przysposobienia Rolniczego i Wojskowego Dobryłów kol. z lat 1948-1949 (sygn. 4) Liczba jednostek w zespole: 4
36/210/0 Sąd Powiatowy w Chełmie [1946-]1950-1962 0 rozwiń
akta spraw z lat [1946-]1950-1962 (sygn. 1-137); terminarze rozpraw (Wydział Cywilny) z lat 1950-1951 (sygn. 138-139); repertorium (Wydział Cywilny) z lat 1955-1957 (sygn. 140) Liczba jednostek w zespole: 140
36/211/0 Sąd Powiatowy we Włodawie 1950-1975 0 rozwiń
akta spraw z lat [1948-]1950-1956 (sygn. 1-28) Liczba jednostek w zespole: 6489
36/212/0 Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego im. Królowej Jadwigi w Chełmie 1937-1954 0 rozwiń
protokoły powizytacyjne szkoły oraz korespondencja z lat 1945, 1949-1954 (sygn. 1); protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej z lat 1937-1953 (sygn. 2-6); dziennik hospitacji z lat 1949-1951 (sygn. 7); katalogi główne i okresowe z lat 1944-1951 (sygn. 8-132); zbiory arkuszy ocen sprawowania i postępów w nauce uczniów za lata szkolne 1952/1953, 1953/1954 z lat 1953-1954 (sygn. 133-134); protokoły egzaminu dojrzałości z lat 1939, 1946-1949, 1951-1954 (sygn. 135-143); świadectwa ukończenia gimnazjum ogólnokształcącego z lat 1937-1939, 1945, 1948 (sygn. 144-146); świadectwa dojrzałości liceum ogólnokształcącego z lat 1939, 1946, 1948-1954 (sygn. 147-155); preliminarze budżetowe na lata 1951-1954 z lat 1950-1954 (sygn. 156-157); kontrole finansowe z lat 1947-1954 (sygn. 158); księga protokołów walnych zebrań Komitetu Rodzicielskiego z lat 1945-1954 (sygn. 159); protokoły Zarządu Komitetu Rodzicielskiego z lat 1949-1954 (sygn. 160) Liczba jednostek w zespole: 160
36/213/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych we Włodawie 1957-1975 0 rozwiń
IX i X Powiatowy Zjazd Delegatów Kółek Rolniczych we Włodawie z 1972 r. (sygn. 1-2); posiedzenia Zarządu PZKR we Włodawie - z 1965 r. (sygn. 3-4); plany pracy Prezydium PZKR we Włodawie z lat 1966-1968, 1972 (sygn. 5-6); protokoły z posiedzeń i narad Powiatowej Rady Kobiet z 1969 r. (sygn. 7); protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Przysposobienia Rolniczego z lat 1970-1972 (sygn. 8); plan pracy Komisji Rewizyjnej PZKR we Włodawie z 1972 r. (sygn. 9); informacje z przebiegu zebrań sprawozdawczo-wyborczych w kółkach rolniczych powiatu włodawskiego z lat 1971-1973 (sygn. 10); sprawy organizacyjne kółek rolniczych - statuty z lat 1957-1970 (sygn. 11-12); plan organizacji Miedzykółkowej Bazy Maszynowej w powiecie włodawskim w latach 1968-1969 z 1967 r. (sygn. 13); organizacja pracy instruktorów mechanizacji rolnictwa z 1971 r. (sygn. 14); sprawy organizacyjne KGW z 1974 r. (sygn. 15); programy wieloletnie działania PZKiOR we Włodawie na lata 1958-1965 z lat 1958-1959 (sygn. 15); programy działania PZKR we Włodawie na lata 1968-1970, bez daty, (sygn. 17); programy inwestycji budowlanych kółek rolniczych na lata 1969-1975 z lat 1969-1970 (sygn. 18); plan wykorzystania Funduszu Rozwoju Rolnictwa w kółach rolniczych i PZKR z lat 1969-1971 (sygn. 19); zbiorcze plany inwestycji budowlanych zaplecza technicznego kółek rolniczych z lat 1964-1973 (sygn. 20-27); plany pracy i sprawozdania związków i zrzeszeń branżowych z lat 1971-1972 (sygn. 28); plany pracy instruktorów mechanizacji rolnictwa POM z lat 1971-1972 (sygn. 29); plan rozprowadzenia ciągników i maszyn rolniczych dla kółek rolniczych i MBM z lat 1971-1973 (sygn. 30-31); plany i sprawozdawczość w zakresie usług agrochemicznych z lat 1972-1973 (sygn. 32); sprawozdania i informacje z przebiegu realizacji budownictwa w kółkach rolniczych i MBM z lat 1972-1973 (sygn. 33); informacje i oceny działalności PZKR i jednostek podległych z 1971 r. (sygn. 34); informacje o pracy zespołów przysposobienia rolniczego z 1959 r. (sygn. 35); analiza działalności kółek rolniczych MBM z lat 1972-1974 (sygn. 36); analiza wykorzystania sprzętu w kółach rolniczych i MBM z lat 1973-1973 (sygn. 37); tablice obrazujące wyniki gospodarczo-finansowe kółek rolniczych i MBM województwa lubelskiego za lata 1970-1972 z lat 1970-1972 (sygn. 38); sprawozdawczość statystyczna w zakresie usług produkcyjnych świadczonych na rzecz rolnictwa przez kółka rolnicze i MBM z lat 1973-1974 (sygn. 39-40); sprawozdawczość statystczna w zakresie usług chemizacyjnych z 1973 r. (sygn. 41); budżet PZKR z lat 1958-1963, 1971 (sygn. 42-45); sprawozdania finansowe PZKR z lat 1963-1964 (sygn. 46); plany i sprawozdawczość finansowa jednostek podległych - kółek rolniczych z lat 1959-1973 (sygn. 47-123); zbiorcze sprawozdania finansowe kółek rolniczych z lat 1964-1966, 1968-1970 (sygn. 124-128); skargi i wnioski z lat 1970-1973 (sygn. 129); konkurs "Higiena obór i udoju mleka " z lat 1972-1973 (sygn. 130); kontrola zewnętrzna własnej jednostki z la 1970-1972 (sygn. 131); kontrole jednostek podległych - kółek rolniczych z lat 1962-1973 (sygn. 132-202); ocena i kontrola techniczna jakości sprzętu, maszyn i urządzeń z lat 1971-1973 (sygn. 203); protokoły zebrań sprawozdawczo-wyborczych KGW z lat 1970-1971 (sygn. 204); plany i programy działania KGW z lat 1972-1974 (sygn. 205); ocena i sprawozdania z działalności KGW z lat 1972-1974 (sygn. 206); programy i formy i zawodowego szkolenia KGW z lat 1973-1974 (sygn. 207-208); umowy dzierżawne gruntów PFZ z lat 1965, 1972 (sygn. 209, 210); rada zakładowa związku zawodowego pracowników rolnych PZKR we Włodawie z lat 1970-1973 (sygn. 211); dokumentacja projektowo-kosztorysowa i decyzje lokalizacji zaplecza technicznego kółek rolniczych z lat 1963-1970 (sygn. 212); rejestr pomiarowy bazy Kółka Rolniczego w Siedliszczu z lat 1967-1969 (sygn. 213); dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy MBM w Urszulinie z lat 1964-1969 (sygn. 214-216); dokumentacja projektowa kółek MBM Orchówek z 1971 r. (sygn. 217); dokumentacja techniczna instalacji elektrycznej i linii napowietrznej niskiego napięcia dla Kółka Rolniczego w Sobiborze z 1972 r. (sygn. 219); dystrybutor paliw - plan sytuacyjny - Kółko Rolnicze i MBM Dańce z 1972 r. (sygn. 219); dystrybutor paliw - plan sytuacyjny - Kółko Rolnicze i MBM Holeszów z 1972 r. (sygn. 220); dystrybutor paliw - plan sytuacyjny - Kółko Rolnicze i MBM Macoszyn z 1972 r. (sygn. 221); angaże pracowników z lat 1960-1962 (sygn.222); protokoły weryfikacji pracowników kółek rolniczych i MBM z 1972 r. (sygn. 223) Liczba jednostek w zespole: 223
36/214/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bezku 1954-1959 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Bezku z lat 1954-1958 (sygn. 1); komisje stałe z lat 1958-1959 (sygn. 2); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Bezku z lat 1955-1958 (sygn. 3); zebrania wiejskie GRN Bezek z lat 1957-1958 (sygn. 4); sprawy organizacyjne z lat 1955-1959 (sygn. 5); budżety gromady na lata 1955-1960 z lat 1955, 1957-1959 (sygn. 6-11); akta osobowe - Antoni Osoba z lat 1955-1959 (sygn. 12) Liczba jednostek w zespole: 12
36/215/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Holi 1956-1957 0 rozwiń
budżety gromady na lata 1957-1958 z lat 1956-1957 (sygn. 1-2) Liczba jednostek w zespole: 2
36/216/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Chełmie 1957-1975 0 rozwiń
I-XI Powiatowe Zjazdy Delegatów Kółek Rolniczych powiatu chełmskiego z lat 1957, 1959-1960, 1962, 1966, 1968, 1970, 1972-1974 (sygn. 1-10); I, III Powiatowy Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich z lat 1957, 1960 (sygn. 11-12); protokoły posiedzeń Zarządu PZKiOR, plenarnych, Prezydium PZKiOR w Chełmie z lat 1957-1961, 1963-1971 (sygn. 13-21); protokół wspólnego posiedzenia zespołu rolnego KP PZPR i Zarządu PZKR z 1964 r. (sygn. 22); protokół wspólnego posiedzenia Biura Rolnego KP PZPR i Zarządu PZKR w Chełmie z 1971 r. (sygn. 23); protokoły z narad i posiedzeń Powiatowej Rady KGW z lat 1965-1972, 1974 (sygn. 24-26); Komisja Rewizyjna PZKR z lat 1970-1974 (sygn. 27); Koło Powiatowego Związku Producentów Trzody Chlewnej z lat 1963-1968 (sygn. 28); książka protokołów z posiedzeń Zarządu Komisji Rewizyjnej Związku PRO Oddziału Powiatowego w Chełmie z lat 1968-1972 (sygn. 29); protokół z Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału Powiatowego Zrzeszenia Plantatorów Zbieraczy Ziół z 1971 r. (sygn. 30); protokoły z narad pracowników PZKR z lat 1963-1969, 1972-1973 (sygn. 31-33); protokoły z narad prezesów, skarbników i sekretarzy kół rolniczych w PZKiOR z lat 1957-1959 (sygn. 34); protokoły z narad agronomów gromadzkich z 1964 r. (sygn. 35); protokoły z narad z dyrektorami POM i instruktorami mechanizacji z lat 1968-1969 (sygn. 36); protokoły z zebrań POP, sprawozdania, dokumentacja POP przy PZKR z lat 1958-1959, 1965-1971 (sygn. 37-39); protokoły z narad i posiedzenia Powiatowego Komitetu ds. Rolnictwa z 1963 r. (sygn. 40); organizacja PZKR z 1960 r. (sygn. 41); ramowy projekt tymczasowej struktury i zakresu czynności Prezydium PZKR, bez daty, (sygn. 42); struktura organizacyjna PZKR w Chełmie z 1967 r. (sygn. 43); organizacja kółek rolniczych z lat 1962-1963 (sygn. 44); rejestry kółek rolniczych z lat 1957-1961, 1967 (sygn. 45-54); ocena pracy zespołu lustracji z lat 1967-1970 (sygn. 55); programy działania, oceny kółek rolniczych oraz PZKR z lat 1959, 1966-1971 (sygn. 56-58); plany wpływu i wykorzystania Funduszu Rozwoju Rolnictwa w rejonie kanału Wieprz-Krzna na lata 1959-1965 z lat 1959-1961 (sygn. 59); zadania w dziedzinie rolnictwa na lata 1961-1965, bez daty, (sygn. 60); programy rozwoju chowu i hodowli zwierząt gospodarskich w powiecie chełmskim na lata 1970-1975 z 1970 r. (sygn. 62); 5. letni plan rozwoju organizacyjno-gospodarczego KR i MBM na lata 1971-1975 z 1969 r. (sygn. 62); plany gminnych rad kółek rolniczych na lata 1973-1975 z 1972 r. (sygn. 63); plany pracy posiedzeń Prezydium i Zarządu PZKiOR w Chełmie z lat 1957-1960 (sygn. 64); plan zaopatrzenia kółek rolniczych powiatu chełmskiego w sprzęt rolniczy na 1960 r., bez daty, (sygn. 66); plany pracy Prezydium i Zarządu PZKR z lat 1963-1969 (sygn. 67); program działania PZKRiKR z lat 1964-1967, 1971-1970 (sygn. 68-70); programy działania kółek rolniczych powiatu chełmskiego z 1965 r. (sygn. 71); program realizacji uchwał III Krajowego Zjazdu Delegatów Kółek Rolniczych oraz wytyczne do pracy KGW z 1968 r. (sygn. 72); plany pracy Prezydium i Plenum PZKR z lat 1970-1971 (sygn. 73-74); plany inwestycyjne na 1973 r. z 1972 r. (sygn. 75); program rozwoju i doskonalenia usług chemizacyjnych z 1974 r. (sygn. 76); informacje, oceny, sprawozdania z działalności PZKR z lat 1962-1965, 1967-1973 (sygn. 78-85); analizy działalności z lat 1958, 1963-1966, 1968-1972 (sygn. 86-92); skargi i zażalenia z 1971 r. (sygn. 93); konkursy z lat 1957-1960, 1964-1968, 1970-1974 (sygn. 94-106); normatywy kancelaryjne - instrukcja kancelaryjna z 1964 r. (sygn. 107); kontrola zewnętrzna własnej jednostki z lat 1960-1964, 1966-1971, 1974 (sygn. 108-113); kontrola jednostek podległych - kółek rolniczych, z lat 1961-1975 (sygn. 114-298); analiza kadr z 1963 r. (sygn. 299); sprawy instruktorów i pracowników PZKR z lat 1963-1964, 1969, 1973 (sygn. 300-304); budżety PZKR z lat 1967-1971 (sygn. 305); bilanse i sprawozdania finansowe PZKR z lat 1960-1961 (sygn. 306); planowanie i sprawozdawczość finansowa jednostek podległych - kółek rolniczych, z lat 1959-1975 (sygn. 307-535); zbiorcze sprawozdania finansowe kółek rolniczych z lat 1963-1975 (sygn. 536-554); akta samorządowo-organizacyjne KGW na terenie gromad i gmin powiatu chełmskiego z lat 1957-1975 (sygn. 555-596); aktyw kobiecy, gromadzkie rady kobiet, działalność kół gospodyń wiejskich z lat 1959-1975 (sygn. 597-605); ocena pracy agronomów gromadzkich i służby rolnej z lat 1963-1966 (sygn. 607); czyny społeczne z lat 1964, 1969-1970 (sygn. 608-609); szkolenie rolnicze, kursy, zespoły przysposobienia rolniczego z lat 1959-1973 (sygn. 610-638); materiały z Plenum KP PZPR i PK ZSL z 1970 r. (sygn. 639) Liczba jednostek w zespole: 639
36/217/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Hrubieszowie 1959-1975 0 rozwiń
sprawozdawczość finansowa jednostek podległych - kółek rolniczych z lat 1960-1974 (sygn. 1-176, 332-334); roczne zbiorcze sprawozdania finansowe z lat 1965-1974 (sygn 177-181, 335-336); kontrola jednostek podległych - kółek rolniczych z lat 1960-1975 (sygn. 182-331); materiały szkoleniowe, 1964 r. (sygn. 337) Liczba jednostek w zespole: 337
36/219/0 Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy Powiatowy Komitet we Włodawie 1952-1966 0 rozwiń
okólniki i zarządzenia Wojewódzkiego Komitetu Odbudowy Warszawy z 1954 r. (sygn. 1); okólniki i zarządzenia Powiatowego Komitetu Odbudowy Warszawy z lat 1953-1954 (sygn. 2-3); protokoły z posiedzeń Powiatowego Komitetu SFOS we Włodawie z lat 1952-1956, 1960-1964 (sygn. 4-11); protokoły i sprawozdania Komisji Rewizyjnej Powiatowego Komitetu SFOS we Włodawie z lat 1959-1966 (sygn. 12); ewidencja komitetów terenowych SFOS, protokoły sprawozdawczo-wyborcze, plany działalności z lat 1953, 1962, 1964 (sygn. 13-15); sprawozdania z lustracji GKOW z 1955 r. (sygn. 16); sprawozdania ze świadczeń na SFOS Terenowych Komitetów Odbudowy Warszawy powiatu Włodawa z 1955 r. (sygn. 17); sprawy inwestycyjne z lat 1958-1965 (sygn. 18-20); materiały propagandowe z 1965 r. (sygn. 21) Liczba jednostek w zespole: 21
36/220/0 Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Chełmie 1975-1983 0 rozwiń
protokoły zebrań plenarnych z lat 1975-1980 (sygn. 1-5); protokoły posiedzeń Prezydium z lat 1975-1982 (sygn. 6-14); narady robocze z lat 1975-1982 (sygn. 15-22); Komisja Czynów Społecznych i Ochrony Środowiska z lat 1975-1980 (sygn. 23-27); Komisja Kultury Moralnej i Obyczajowości Obywatelskiej z lat 1975-1982 (sygn. 28-35); Komisja ds. Samorządu Mieszkańców z lat 1975-1982 (sygn. 36-43); Zespół ds. Konkursu "Mistrz Gospodarności" z lat 1975-1982 (sygn. 43-51); Wojewódzki Komitet Obchodów Międzynarodowego Roku Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych z 1981 r. (sygn. 52); Zespół ds. Społecznych Komisji Pojednawczych z lat 1975-1983 (sygn. 53-61); Wojewódzki Komitet Obchodów Międzynarodowego Roku Dziecka z 1979 r. (sygn. 62); Wojewódzka Rada Kobiet z lat 1975-1981 (sygn. 63-69); Wojewódzki Zespół Koordynacyjny Profilaktyki Społecznej z lat 1977-1980 (sygn. 70-73); plany i sprawozdania z lat 1976-1980 (sygn. 74-78); normatywy kancelaryjne z 1976 r. (sygn. 79) Liczba jednostek w zespole: 79
36/222/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Aleksandrii Krzywowolskiej 1955-1957 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Aleksandrii Krzywowolskiej z lat 1955, 1957 (sygn. 1-2); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Aleksandrii Krzywowolskiej z lat 1956-1957 (sygn. 3-4) Liczba jednostek w zespole: 4
36/223/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Andrzejowie 1958-1959 0 rozwiń
plany i budżety gromady na lata 1959-1960 z lat 1958-1959 (sygn. 1-2) Liczba jednostek w zespole: 2
36/224/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Brzeźnie 1955-1961 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Brzeźnie z lat 1956, 1959-1961 (sygn. 1-4); Komisja Finansowo-Budżetowa z lat 1959-1960 (sygn. 5-6); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z 1960 r. (sygn. 7); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Brzeźnie z lat 1955-1956, 1959-1961 (sygn. 8-12); plany gospodarcze gromady z lat 1958-1961 (sygn. 13-14); ankieta o sytuacji gospodarczej gromady oraz o pracy GRN i jej Prezydium z 1970 r. (sygn. 15); budżety gromady na lata 1955-1956, 1959, 1960, 1962 z lat 1955, 1958-1959, 1961 (sygn. 16-20) Liczba jednostek w zespole: 20
36/225/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bukowej Wielkiej 1954-1972 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN Bukowej Wielkiej z lat 1954-1968 (sygn. 1-14); sprawy organizacyjne GRN z 1962 r. (sygn. 15); Komisja Mienia Gromadzkiego z lat 1964-1967 (sygn. 16-17); Komisja Finansowo-Budżetowa z lat 1958-1965 (sygn. 18-22); Komisja Planowania Gospodarczego i Finansów z lat 1966-1968 (sygn. 23-25); Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych z lat 1964-1966, 1968 (sygn. 26-28); Komisja Mandatowa z lat 1959, 1961-1962 (sygn. 29-30); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1959-1961, 1964-1966 (sygn. 31-32); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN z lat 1961-1968 (sygn. 33-40); działalność organów kolegialnych gromady z lat 1967-1968 (sygn. 41); protokoły narad sołtysów z lat 1966-1968 (sygn. 42); zebrania wiejskie z lat 1962-1968 (sygn. 43-49); program rozwoju gromady na lata 1966-1970 z lat 1966-1967 (sygn. 50); plany gospodarcze gromady z lat 1965-1968 (sygn. 51-56); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1962-1968 (sygn. 57-63); budżety gromady, plany funduszu gromadzkiego z lat 1959-1960, 1962, 1965, 1967-1968 (sygn. 64-70); sprawozdania budżetowe z 1967 r. (sygn. 71); rejestry mieszkańców i książki meldunkowe z lat 1956-1972 (sygn. 72-82) Liczba jednostek w zespole: 82
36/228/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Garbatówce 1958-1961 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Garbatówce z 1959 r. (sygn. 1); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Garbatówce z 1961 r. (sygn. 2); organizacja pracy biura z 1961 r. (sygn. 3); kontrole i inspekcje zewnętrzne z 1961 r. (sygn. 4); plan i budżety gromady na lata 1959-1961 z lat 1958-1959, 1961 (sygn. 5-7) Liczba jednostek w zespole: 7
36/229/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kamieniu 1955-1972 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Kamieniu z lat 1959-1963, 1965-1971 (sygn. 1-13); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1965-1968, 1970-1971 (sygn. 14-19); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1965-1971 (sygn. 20-26); Komisja Planowania Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1965, 1967-1971 (sygn. 27-32); Komisja Regulaminowo-Mandatowa z 1970 r. (sygn. 33); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1965, 1967-1971 (sygn. 34-39); protokoły posiedzeń Prezydium GRN w Kamieniu z lat 1959-1971 (sygn. 40-52); zebrania wiejskie z lat 1964-1972 (sygn. 53-58); normatywy kancelaryjne z 1971 r. (sygn. 59); program rozwoju gromady na lata 1961-1965 z 1962 r. (sygn. 60); plany gospodarcze gromady z lat 1961-1964 (sygn. 61-64); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1969-1972 (sygn. 65-68); budżety gromady, fundusz gromadzki i mienie gromadzkie z lat 1955-1962, 1964-1970 (sygn. 69-86) Liczba jednostek w zespole: 86
36/230/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kuliku 1954-1959 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Kuliku z lat 1956-1959 (sygn. 1-4); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Kuliku z lat 1955, 1958-1959 (sygn. 5-7); zebrania wiejskie z lat 1954-1959 (sygn. 8); kontrole i inspekcje zewnętrzne z 1959 r. (sygn. 9); plan i budżet gromady na 1959 rok z 1958 r. (sygn. 10) Liczba jednostek w zespole: 10
36/231/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Leśniczówce 1955-1959 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Leśniczówce z lat 1958-1959 (sygn. 1-2); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Leśniczówce z 1959 r. (sygn. 3); zebrania wiejskie z 1958 r. (sygn. 4); kontrole i inspekcje zewnętrzne z 1959 r. (sygn. 5); budżety gromady na lata 1955-1960 z lat 1955, 1957-1959 (sygn. 6-11) Liczba jednostek w zespole: 11
36/232/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ludwinowie 1957-1960 0 rozwiń
budżety gromady i sprawozdania budżetowe z lat 1957-1960 (sygn. 1-5) Liczba jednostek w zespole: 5
36/233/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łowczy 1954-1970 0 rozwiń
zarządzenia własne z lat 1954-1955 (sygn. 1); protokoły z sesji GRN w Łowczy z lat 1954-1955, 1957-1968 (sygn. 2-12); sprawy organizacyjne sesji z lat 1962-1963 (sygn. 13-14); uchwały GRN - rejestr z lat 1958-1968 (sygn. 15); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1963-1968 (sygn. 16-22); Komisja Kultury i Oświaty z lat 1960-1961, 1964-1965, 1967 (sygn. 23-26); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1967-1968 (sygn. 27-28); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z 1962, 1965 (sygn. 29-30); Komisja Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1961-1966, 1968 (sygn. 31-36); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1961-1966, 1968 (sygn. 37-42); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Łowczy z lat 1955-1968 (sygn. 43-55); uchwały GRN - rejestr z lat 1958-1968 (sygn. 56); działalność organów kolegialnych gromady z lat 1965-1968 (sygn. 57-58); protokoły narad sołtysów z lat 1962-1968 (sygn. 59-60); zebrania wiejskie z lat 1956, 1958, 1963-1967 (sygn. 61-67); sprawy osobowe rady i sołtysów z 1958 r. (sygn. 68); organizacja organów prezydium GRN z lat 1963-1964 (sygn. 69-70); program rozwoju gromady z lat 1966-1970 (sygn. 71); plany gospodarcze gromady z lat 1963-1968 (sygn. 72-78); sprawozdawczość statystyczna z lat 1965, 1968 (sygn. 79-80); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1960-1968 (sygn. 81-89); budżety gromady, plany funduszu gromadzkiego z lat 1955, 1958, 1960-1966, 1968 (sygn. 90-100); rejestry mieszkańców i książki meldunkowe - bez daty (sygn. 101-111) Liczba jednostek w zespole: 111
36/234/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łukówku Pięknym 1956-1959 0 rozwiń
plany i budżety gromady z lat 1958-1959 (sygn. 1-2); rejestry mieszkańców i książka meldunkowa z 1956 r. (sygn. 3-5) Liczba jednostek w zespole: 5
36/235/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mogielnicy 1954-1959 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Mogielnicy z lat 1954-1959 (sygn. 1-5); ewidencja uchwał GRN z lat 1955-1959 (sygn. 6); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z 1959 r. (sygn. 7); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z 1955 r. (sygn. 8); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Mogielnicy z lat 1955, 1957-1959 (sygn. 9-12); uchwały Prezydium GRN - rejestr z lat 1955-1959 (sygn. 13); protokoły z odpraw sołtysów z 1959 r. (sygn. 14); zebrania wiejskie z lat 1958-1959 (sygn. 15-16); budżety gromady z lat 1955-1959 (sygn. 17-21) Liczba jednostek w zespole: 21
36/236/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Niedziałowicach 1954-1960 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Niedziałowicach z lat 1954-1959 (sygn. 1-5); rejestr uchwał GRN z lat 1954-1959 (sygn. 6); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1958-1959 (sygn. 7-8); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Niedziałowicach z lat 1955-1959 (sygn. 9-13); rejestr uchwał Prezydium GRN z 1959 r. (sygn. 14); zebrania wiejskie z lat 1955-1956, 1958-1959 (sygn. 15-17); budżety gromady z lat 1955, 1957, 1958, 1960 (sygn. 18-23) Liczba jednostek w zespole: 23
Wyświetlanie 241 do 270 z 616 wpisów.