Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
37/159/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zagrodach 1956-1959 0 rozwiń
Materiały z kontroli zewnętrznych z lat: 1956-1959 (sygn. 1) Liczba jednostek w zespole: 1
37/160/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wilkowie 1956-1972[1973-1979] 0 rozwiń
Protokoły i materiały z sesji GRN (sygn. 1-12), protokoły i materiały z posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 13-20), protokoły z zebrań wiejskich (sygn. 21), materiały z kontroli zewnętrznych (sygn. 22-30), budżety i plany finansowe (sygn. 31-40), spis zdawczo odbiorczy 1/2018 zawiera rejestry mieszkańców z lat 1955-1972[1973-1979] (poz. 1-24). Liczba jednostek w zespole: 64
37/161/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zagłobie 1963-1972 0 rozwiń
Protokoły i materiały z sesji GRN (sygn. 1-7), materiały komisji GRN (sygn. 8-11), działalność organów kolegialnych (sygn. 12), protokoły i materiały z posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 13-18), protokoły zebrań wiejskich (sygn. 19), materiały z kontroli zewnętrznych (sygn. 20-25), budżety ( sygn. 26-29) Liczba jednostek w zespole: 29
37/162/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bełżycach [1957] 1958-1973 0 rozwiń
Protokoły z sesji z lat 1958-1971 (sygn. 1-8), materiały dotyczące działalności miejskiej rady z lat 1970, 1972-1973 (sygn. 9), protokoły spotkań radnych z wyborcami z lat 1970-1973 (sygn. 10), protokoły komisji stałych z lat 1958-1973 (11-51), protokoły z posiedzeń Prezydium z lat 1958-1973 (sygn.52-61), zarządzenia przewodniczącego prezydium z roku 1972 (sygn. 62), sprawozdanie z działalności samorządu mieszkańców z roku 1969 (sygn.63), plan gospodarczy i finansowy na rok 1969 (sygn. 64), ), sprawozdania dotyczące gospodarki komunalnej i mieszkaniowej za rok 1971 (sygn. 65), dokumentacja kontroli zewnętrznych z lat 1970-1972 (sygn.66-68), protokoły rewizji finansowo-księgowych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełżycach z lat 1966, 1971 (sygn.69-70), protokoły kontroli Prezydium MRN w jednostkach własnych z lat 1972-1973 (sygn. 71), plany budżetów i sprawozdania z ich wykonania z lat 1957-1962, 1964-1972 (sygn. 72-93), dokumentacja projektowa urządzeń komunalnych i ich ewidenencja z roku 1969 (sygn. 94), projekt techniczno-roboczy budowy drogi Bełżyce-Podole z roku 1971 (sygn. 95), dokumentacja dotycząca gazyfikacji miasta z lat 1971-1972 (sygn. 96), protokoły z zebrań i narad w sprawie XI Wojewódzkiego Konkursu Aktywizacji Czystości i Estetyki Miasta z 1971 (sygn. 97), kronika dla upamiętnienia współpracy pomiędzy Prezydium Miejskiej rady Narodowej w Bełżycach a Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Lubaczowie (sygn. 98). Liczba jednostek w zespole: 98
37/163/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Opolu Lubelskim 1961-1973 0 rozwiń
protokóły i materiały z sesji MRN z lat 1962-1973 (sygn. 1-8, 51-52), materiały komisji Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów z roku 1971 (sygn. 9), zespoły radnych z roku 1971 (sygn. 10), posiedzenia i uchwały prezydium z lat 1962-1972 (sygn. 11-22, 53), sprawy organizacyjne biura MRN z roku 1971 (sygn. 23), sprawozdawczość i statystyka z roku 1972 (sygn. 24, 54), protokóły z narad pracowników z roku 1967 (sygn. 25), budżety i ich wykonanie z lat 1965-1973 (sygn. 26-40), bilanse z lat 1965-1972(sygn. 41-48), plany perspektywiczne z roku 1971 (sygn. 49), urządzenia inwestycyjne z lat 1965-1970 (sygn. 50), protokoły kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji z lat 1971-1973 (sygn. 55). Liczba jednostek w zespole: 55
37/164/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Poniatowej 1961-1972 0 rozwiń
Zespół zawiera następujące akta: Protokoły z sesji Osiedlowej Rady narodowej w Poniatowej z 1961 r. (sygn. 1), protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej w Poniatowej z lat 1965-1972 (sygn. 2-8), protokoły z posiedzeń prezydium z lat 1963-1972 (sygn. 9-16), planowanie budżetu z 1971 r. (sygn. 17), sprawozdawczość z 1971 r. (sygn. 18), sprawozdawczość budżetowa z lat 1970-1972 (sygn. 19-21), realizacja postanowień Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Poniatowej (sygn. 19), Budżet Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Poniatowej na rok 1972 (sygn. 20), Protokoły kontroli prowadzenia książek meldunkowych(sygn. 21), realizacja postanowień Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Poniatowej (sygn. 22), Budżet Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Poniatowej na rok 1972 (sygn. 23), protokoły kontroli prowadzenia książek meldunkowych(sygn. 24). Liczba jednostek w zespole: 24
37/165/0 Gminna Rada Narodowa w Borzechowie 1973-1990 0 rozwiń
Zespół zawiera akta dotyczące organizacji wyborów do Sejmu i Senatu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z roku 1989 r. (sygn. 1). Zachowała się dokumentacja z wyborów organów samorządu mieszkańców: rad sołeckich, sołtysów i podsołtysów z lat 1984-1989 (sygn. 2-20) oraz jedna teczka z wyborów ławników i członków Kolegium do spraw Wykroczeń z 1986 r. (sygn. 21). Znaczną część zespołu stanowią materiały z organizacji sesji z lat 1978-1984 (sygn.22-29) i protokoły z załącznikami z lat 1978-1990 oraz uchwały Rady i ich realizacja z lat 1975-1989, (sygn. 30-44). Do protokołów z sesji GRN dołączone są m. in. uchwały, regulaminy, plany pracy, sprawozdania z działalności GRN, informacje, listy obecności radnych na sesjach. Dużą grupę stanowią materiały dotyczące Prezydium GRN, na które składają się protokoły wraz z załącznikami z lat 1975-1990 (sygn. 45-50) oraz realizacja postanowień prezydium z lat 1976-1990 (sygn. 51-55). Załączniki to przede wszystkim uchwały, postanowienia, informacje i sprawozdania, plany pracy, regulaminy. Kolejną grupę akt stanowi dokumentacja prac Komisji GRN w Borzechowie z lat 1976-1990(sygn. 56-94), która zawiera protokoły z posiedzeń komisji, protokoły i informacje z przeprowadzanych kontroli, plany pracy. Zespół zawiera ponadto akta: Gminnej Komisji Czynów Społecznych z lat 1984-1987 (sygn. 95), Gminnego Komitetu Kontroli Społecznej z lat 1978-1983 (sygn. 96-98), spotkania radnych z wyborcami z roku 1976 (sygn. 99), opinie wnioski i interpelacje z roku 1982 (sygn. 100), protokoły z zebrań wiejskich z lat 1983-1987 (sygn. 101-106), plany pracy z lat 1976, 1984-1990 (sygn. 107-113), sprawozdania statystyczne z działalności GRN z lat 1978, 1983-1989 (sygn. 114-118) oraz kwestionariusze radnych z roku 1978 i 1984 (sygn. 119-120). Liczba jednostek w zespole: 120
37/166/0 Gminna Rada Narodowa w Chodlu 1973-1990 0 rozwiń
Zespół zawiera akta: Organizacja i przebieg wyborów do Sejmu z lat: 1980-1989 (sygn. 1-3), oraz do rad narodowych z lat 1976-1988 (sygn. 4-7), do Samorządu Mieszkańców Wsi z lat 1984-1988 ( sygn. 8-9), z wyborów sołtysów i podsołtysów z lat 1978-1978 (sygn. 10), protokoły z sesji GRN z lat 1973-1990 (sygn. 11-29), uchwały GRN z lat 1974-1989 (sygn. 30-35), protokoły z posiedzeń Prez.GRN z lat 1973-1989 (sygn. 36-53), postanowienia Prez. GRN z lat 1978-1989 (sygn. 54-58),dokumentacja działalności komisji stałych z lat 1978-1989 (sygn. 59-72), protokoły z posiedzeń, kontroli oraz sprawozdania Gminnego Komitetu Kontroli Społecznej z lat 1987-1988 (sygn. 73), spotkania posłów i radnych z wyborcami z lat 1973-1986 ( sygn. 74-78), protokoły zebrań wiejskich z lat 1973-1985 (sygn. 79-82), statuty samorządów mieszkańców wsi z lat 1984-1987 (sygn. 83), wnioski samorządów mieszkańców wsi i ich realizacja z lat 1979-1986 (sygn. 84), protokoły z narad sołtysów z lat 1973-1989 ( syn. 85-88), kontrola przestrzegania przepisów kancelaryjno-archiwalnych z lat 1978-1985 (sygn. 89). Liczba jednostek w zespole: 89
37/167/0 Gminna Rada Narodowa w Dzierzkowicach 1973-1990 0 rozwiń
Zespół zawiera akta: organizacja wyborów do Sejmu PRL z lat: 1976, 1980 (sygn. 1-2), wybory do rad narodowych z lat: 1978, 1984, 1988 (sygn. 3-4, 116-118), wybory do samorządu mieszkańców wsi i protokoły z wyborów z lat 1984, 1986-1987 (sygn. 5-6), wybory sołtysów i podsołtysów z lat: 1977-1978, 1981, 1984-1988 (sygn. 7-9, 119-122), sesje Gminnej Rady Narodowej w Dzierzkowicach z lat: 1973-1989 (sygn. 10-28), uchwały i ich realizacja z lat 1974, 1976-1989 (sygn.29-35, 123-131), posiedzenia Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Dzierzkowicach z lat: 1974 -1979, 1990 (sygn. 36-53, 132) postanowienia i ich realizacja z lat 1976-1990 (sygn. 54 -59, 133-136), dokumentacja działalności komisji stałych z lat: 1974 -1990 (sygn. 60-77, 138-153) i komisji niestałej z lat 1983-1985 (sygn. 154-158), dokumentacja z działalności Gminnego Komitetu Kontroli Społecznej w Dzierzkowicach z lat: 1978-1981 (sygn. 78-81), spotkania radnych z wyborcami z lat: 1975-1987 (sygn. 82, 159-164), interpelacje, wnioski, zapytania i postulaty wyborców 1976-1988 (sygn. 83-91, 165), protokoły z zebrań wiejskich z lat: 1973-1987 (sygn. 92-102, 166-169) oraz narad sołtysów z lat 1973, 1975 (sygn. 103-104), kontrole zewnętrzne (sygn. 106), plany pracy i programy działania Gminnej Rady Narodowej w Dzierzkowicach na lata 1980-1989 (sygn.107-109, 170-175), sprawozdania z działalności Gminnej Rady Narodowej w Dzierzkowicach za lata 1976-1977, 1986 -1988 (sygn. 110, 176-177), sprawozdania statystyczne z działalności Gminnej Rady Narodowej w Dzierzkowicach z lat 1980-1981 (sygn. 111), sprawozdania z funkcjonowania samorządu mieszkańcow wsi z lat 1979-1980 (sygn. 112), sprawozdania statystyczne dotyczące zmian w składach osobowych Gminnej Rady Narodowej w Dzierzkowicach za lata 1979-1980, 1983-1985 (sygn. 113), szkolenia z lat 1985, 1987 (sygn. 114) i charakterystyki radnych (sygn. 115), ochrona prawna radnego (sygn. 137), wnioski o nadanie odznaczeń z lat 1978, 1989 (sygn. 178-179). Liczba jednostek w zespole: 179
37/168/0 Gminna Rada Narodowa w Józefowie 1974-1990 0 rozwiń
Zespół zawiera akta z lat: 1974 -1990: wybory sołtysów i podsołtysów 1978-1983 (sygn. 1), regulamin Gminnej Rady Narodowej w Józefowie z 1988 r. (sygn. 2), protokoły z sesji GRN z załącznikami z lat 1978-1990 (sygn. 3-8), uchwały GRN z lat 1986-1990 (sygn. 9-10), protokoły z posiedzeń Prezydium GRN z lat 1978-1990 (sygn. 11-16), ochrona prawna radnego z 1987 r. (sygn. 17), wystąpienia Przewodniczącego GRN do organów wyższego stopnia z lat 1986-1988 (sygn. 18), dokumentacja działalności komisji stałych z lat 1977-1990 (sygn. 19-26), spotkania radnych z wyborcami z lat 1987-1988 (sygn. 27), protokoły z zebrań wiejskich z lat 1974, 1978, 1981-1982, 1985-1990 (sygn. 28-34), skargi i wnioski z lat 1984-1987 (sygn. 35). Liczba jednostek w zespole: 35
37/169/0 Gminna Rada Narodowa w Karczmiskach 1973-1990 0 rozwiń
Zespół zawiera akta z lat: 1973 -1990: wybory do Sejmu i Senatu PRL z lat 1976, 1985, 1989 (sygn. 1-3), wybory do rad narodowych z lat 1984, 1988 (sygn. 4-5), wybory do samorządu terytorialnego w 1990 r. (sygn. 6), wybory sołtysów i podsołtysów z lat 1978, 1981-1984, 1988-1989 (sygn.7-12), protokoły z sesji GRN z załącznikami z lat 1973-1976, 1978-1989 (sygn. 13-23), uchwały GRN z lat 1973-1976, 1978-1990 (sygn. 24-27), protokoły z posiedzeń Prezydium GRN z lat 1978-1990 (sygn. 28-31), dokumentacja działalności komisji stałych z lat 1976-1988 (sygn. 32-36), akta z działalności Gminnego Komitetu Kontroli Społecznej z lat 1978-1983 (sygn. 37-38), realizacja wniosków i interpelacji radnych z lat 1984-1985 (sygn. 39), protokoły zebrań wiejskich z lat 1977-1988 (sygn. 40-47), protokoły z zebrań rad sołeckich z 1990 r. (sygn. 48), przepisy ogólne dotyczące organów Rady narodowej z lat 1978-1986 (sygn. 49), roczne plany sesji Rady Narodowej z lat 1985-1989 (sygn. 50), nadania odznaczeń państwowych z lat 1986-1990 (sygn. 51). Liczba jednostek w zespole: 51
37/170/0 Gminna Rada Narodowa w Kraśniku 1973-1990 0 rozwiń
Zespół zawiera akta: Organizacja i przebieg wyborów do rad narodowych z lat 1984-1984 (sygn. 1), z wyborów sołtysów i podsołtysów z lat 1984, 1988 (sygn. 2-3), protokoły z sesji GRN z lat 1973-1990 (sygn. 4-23), uchwały GRN i ich realizacja z lat 1976-1988 (sygn. 24-25), interpelacje wnioski i postulaty- zgłoszenia i realizacja z lat 1984-1988 (sygn. 26), protokoły z posiedzeń Prez.GRN z lat 1973-1990 (sygn. 27-46), dokumentacja działalności komisji stałych z lat 1973-1990 (sygn. 47-74), spotkania posłów i radnych z wyborcami z lat 1973-1973 (sygn. 75), protokoły z zebrań wiejskich z lat 1973-1990 (sygn. 76-94), samorządy wiejskie - protokoły z zebrań, wybory, składy rad sołeckich z lat 1981-1985 (sygn. 95), protokoły z narady sołtysów i rad sołeckich z lat 1974-1975 (sygn. 96), sołtysi- analiza działalności sołtysów i podsołtysów sołectw z terenu gminy Kraśnik za okres kadencji 1969-1973 (sygn. 97), plany pracy GRN na lata 1980-1981, 1987-1988 (sygn. 98), plany pracy Prez.GRN na lata 1985-1987 (sygn. 99), plany pracy Egzekytywy Komitetu Gminnego PZPR w Kraśniku z lat 1978-1978 (sygn. 100), sprawozdanie statystyczne z lat 1984-1984 (sygn. 101), kwestionariusze radnych z lat 1984-1984 (sygn. 102). Liczba jednostek w zespole: 102
37/171/0 Gminna Rada Narodowa w Łaziskach 1973-1990 0 rozwiń
KArta A: Zespół zawiera akta z lat: 1973-1990: materiały z sesji Gminnej Rady Narodowej w Łaziskach z lat 1973-1990 (sygn. 1-17), materiały z posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Łaziskach z lat 1975, 1978-1990 (sygn. 18-31), dokumentacja działalności komisji stałych z lat 1978-1989 (sygn. 32-36), wnioski i postulaty wyborców z lat 1978-1989 (sygn. 37-38), protokoły zebrań wiejskich z lat 1979-1985 (sygn. 39-43), dokumentacja z kontroli zewnętrznych z lat 1985-1989 (sygn. 44), sprawozdawczość z lat 1985-1989 (sygn. 45), kartoteka odznaczonych z lat 1986-1989 (sygn. 46). Karta B: Spis zdawczo-odbiorczy nr 1/2014 zawiera wnioski i postulaty - zgłoszenia i realizacje z roku 1985 (sygn. 1). Liczba jednostek w zespole: 47
37/172/0 Gminna Rada Narodowa w Niedrzwicy Dużej 1973-1990 0 rozwiń
Zespół zawiera: wybory do Sejmu z 1985 r., (sygn. 1) oraz Sejmu i Senatu PRL z 1989 r. (sygn. 2), do rad narodowych z lat 1984, 1988 (sygn. 3-4), do samorządu mieszkańców wsi z lat 1974, 1978, 1984-1988 (sygn. 5- 8), materiały z przeprowadzonego w 1987 r. referendum (sygn. 9), akta zespołu do spraw wyborów ławników ludowych z 1986 r. (sygn. 10), organizacyjne GRN, Prezydium i komisji z lat 1973-1975. (sygn. 11-13), oraz kancelarii Rady z lat 1986-1989 (sygn. 14), protokoły z sesji GRN z lat 1973, 1976, 1978-1990 (sygn. 15-28), ewidencję uchwał GRN z lat 1973-1990 (sygn. 29) realizację uchwał z lat 1973-1990 (sygn. 30-34), protokoły z posiedzeń Prezydium GRN z lat 1978-1990 (sygn. 35-44), realizację postanowień Prezydium GRN z lat 1974, 1986-1988 (sygn. 45-47), reprezentację GRN przez przewodniczącego z lat 1987-1990 (sygn. 48-49), protokoły z posiedzeń komisji stałych z lat 1973-1990 (sygn. 50-65), spotkań radnych z wyborcami z lat 1973-1981 (sygn. 66), interpelacji i wniosków oraz ich realizacji z lat 1984-1989 (sygn. 67), protokoły zebrań wiejskich z lat 1973-1990 (sygn. 68-84), protokoły z narad z sołtysami z lat 1980-1982 (sygn. 85), plany finansowo-rzeczowe samorządów mieszkańców wsi oraz ich realizacja z lat 1985-1990 (sygn. 86), współpracę z Radą Gminną Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego z lat 1982-1988 (sygn. 87), roczne plany sesji z lat 1989-1990 (sygn. 88), sprawozdania statystyczne z działalności GRN z lat 1977-1990 (sygn. 89-90), szkolenia radnych z 1988 r. (sygn. 91), kwestionariusze radnych z lat 1973, 1984 (sygn. 92-93), ewidencję osobową radnych z lat 1986, 1988 (sygn. 94-95), Karta B: spis zdawczo- odbiorczy 1/2013 zawiera uchwały GRN z lat 1988-1990 (sygn. 1), sprawozdania z realizacji wniosków i postulatów w latach 1987-1989 (sygn. 15), sprawozdania statystyczne z zakresu gospodarki komunalnej za lata 1969-1971 (sygn. 14), realizacja uchwał i wniosków z zebrań wiejskich w latach 1977-1990 (sygn. 2-11), ewidencja przyjętych do realizacji wniosków i postulatów wyborców i radnych w latach 1975-1980, 1985-1988 (sygn. 12-13). Liczba jednostek w zespole: 110
37/173/0 Gminna Rada Narodowa w Strzyżewicach 1973-1990 0 rozwiń
Zespół zawiera akta dotyczące organizacji wyborów do Sejmu i Senatu PRL z roku 1985 na terenie gminy Strzyżewice (sygn. 1), dokumentację z wyborów organów samorządu mieszkańców: rad sołeckich, sołtysów i podsołtysów (sygn. 2-5, 73) oraz jedna teczka z wyborów ławników i członków kolegium do spraw wykroczeń z 1986 r. (sygn. 6), materiały z organizacji sesji (sygn. 7, 8) i protokoły z sesji z załącznikami oraz uchwały rady i ich realizacja (sygn. 9-23). Do protokołów z sesji GRN dołączone są m.in. uchwały, regulaminy, plany pracy, sprawozdania z działalności GRN, informacje, listy obecności radnych na sesjach. Dużą grupę stanowią materiały dotyczące Prezydium GRN, na które składa się dokumentacja dotyczące organizacja posiedzeń i protokoły wraz z załącznikami (sygn. 24-35) oraz postanowienia prezydium (sygn. 36-37). Załączniki to przede wszystkim uchwąły, postanowienia, informacje i sprawozdania, plany pracy, regulaminy. Kolejną grupę akt stanowi dokumentacja prac komisji GRN w Strzyżewicach z lat 1973-1990 (sygn. 38-55), materiały dotyczące spotkań radnych z wyborcami z lat 1973-1974, 1986, (sygn. 56), protokoły zebrań wiejskich z lat 1973-1982 (sygn. 57-65), wykaz członków rad sołeckich z lat 1985-1986 (sygn. 66), współdziałanie gminnej rady z Komitetem Frontu Jedności Narodu z lat 1978-1979 (sygn. 67) oraz z zakładami pracy z terenu gminy (sygn. 68), sprawozdania statystyczne z działalności GRN z lat 1978-1981, 1983-1988 (sygn. 69-70), wnioski o odznaczenia złotym i srebrnym Krzyżem Zasługi z lat 1987-1989 (sygn. 71), oraz kwestionariusze radnych VII i IX kadencji rad narodowych (sygn. 72). Liczba jednostek w zespole: 73
37/174/0 Gminna Rada Narodowa w Urzędowie 1973-1990 0 rozwiń
Karta A Zespół zawiera akta dotyczące: wyborów do Sejmu oraz Sejmu i Senatu (sygn. 1-2), rad narodowych (sygn. 3-4) organów samorządu mieszkańców wsi (sygn. 5-6) organizacji GRN (sygn. 7-9), sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 10-57), roli przewodniczącego w reprezentowaniu GRN (sygn. 58), posiedzeń poszczególnych komisji stałych (sygn. 59-98), współpracy radnych z wyborcami (sygn. 99-101), zebrań wiejskich i nadzoru Gminnej Rady Narodowej w Urzędowie nad działalności samorządu mieszkańców wsi (sygn. 102-119, 121), współpracy Rady z Gminnym Komitetem Frontu Jedności Narodu w Urzędowie (sygn. 120) planowania i sprawozdawczości (sygn. 122-124), kwestionariusze poszczególnych radnych (sygn. 125) oraz rejestr uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie i Gminnej Rady Narodowej w Urzędowie z lat 1975-1983 (sygn. 126). Liczba jednostek w zespole: 126
37/175/0 Gminna Rada Narodowa w Wilkołazie 1973-1990 0 rozwiń
Karta A: Zespół zawiera następujące akta: wybory sołtysów i podsołtysów wszystkich sołectw gminy Wilkołaz z lat 1974-1981 (sygn. 1), wybory sołtysów i rad sołeckich wszystkich sołectw gminy Wilkołaz z lat 1984-1988 (sygn. 2-14), protokoły z sesji Gminnej Rady Narodowej z lat 1973-1990 (sygn. 15-33), realizacja uchwał Gminnej Rady Narodowej z lat 1978-1990 (sygn. 34-38), protokoły z posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej z lat 1973-1989 (sygn. 39-57), rejestr postanowień Prezydium Gminnej Rady Narodowej z lat 1978-1990 (sygn. 58-61), protokoły z posiedzeń komisji stałych z lat 1973-1980 (sygn. 61-81), spotkania posłów i radnych z wyborcami z lat 1973-1975 (sygn. 82), protokoły zebrań wiejskich z lat 1973-1981 (sygn. 83-91), rejestr wniosków zebrań wiejskich i radnych z lat 1974, 1977-1982 (sygn. 92), protokoły z narad sołtysów z lat 1973-1974 (sygn. 93-94), sprawozdania z działalności sołtysów i podsołtysów z 1980 r. (sygn. 95), indywidualne kwestionariusze radnych gminy Wilkołaz z 1984 i 1988 roku (sygn. 96-97). Karta B: Spis zdawczo-odbiorczy nr 1/2013 zawiera akta komisji do walki ze spekulacją z lat 1985-1987 (sygn. 1-2), akta Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi z lat 1987-1990 (sygn. 3-4) Liczba jednostek w zespole: 101
37/176/0 Gminna Rada Narodowa w Wilkowie 1973-1990 0 rozwiń
Protokoły i materiały z sesji GRN (sygn. 1-15), protokoły z załącznikami z posiedzeń Prezydium (sygn. 16-27), materiały z działalności Komisji GRN (sygn. 28-36), protokoły z zebrań wiejskich (sygn. 37), protokoły z zebrań rad sołeckich (sygn. 38). Liczba jednostek w zespole: 38
37/177/0 Gminna Rada Narodowa w Zakrzówku 1973-1990 0 rozwiń
Zespół zawiera akta: organizacja wyborów do Sejmu i Senatu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z lat 1976, 1980, 1989 i referendum w 1987 r. (sygn. 1-4), organizacja wyborów do Gminnej Rady Narodowej w Zakrzówku z lat 1973, 1978, 1984, 1988 (sygn. 5-8), dokumentacja z organizacji wyborów do samorządów mieszkańców z lat 1973-1989 (sygn. 9-14), wybory ławników i członków Kolegium do spraw Wykroczeń z 1986 r. (sygn. 15), protokoły z sesji z załącznikami oraz uchwały Rady (sygn. 16-39, 108), protokoły z posiedzeń Prezydium GRN wraz z załącznikami (sygn. 40-59), działalność przewodniczącego GRN w Zakrzówku z lat 1986-1989 (sygn. 60), dokumentacja prac Komisji GRN w Zakrzówku z lat 1973-1990 (sygn. 61-78), zespoły radnych z 1989 r. (sygn. 79), spotkania radnych z wyborcami z lat 1973-1989 (sygn. 80-84), wnioski i interpelacje z lat 1986-1989 (sygn. 85) oraz rejestr wniosków z lat 1978-1988 (sygn. 86), protokoły z zebrań wiejskich z lat 1973-1990 (sygn. 87-100, 109), wnioski zgłoszone na zebraniach wiejskich z lat 1988-1989 (sygn. 101), akta dotyczące działalności rad sołeckich i sołtysów z lat 1973-1982, 1984-1990 (sygn. 102-105), protokoły z kontroli archiwum zakładowego GRN z lat 1978-1987 (sygn.106), sprawozdania z działalności GRN z lat 1976-1987 (sygn.107). Liczba jednostek w zespole: 109
37/178/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Bełżycach 1976-1990 0 rozwiń
Zespół zawiera: Wybory do Sejmu z roku 1980 i 1989 (sygn. 1-2), rady narodowej z 1984 i 1988 r. (sygn. 3-6), wybory sołtysów z lat 1978, 1980-1981 (sygn. 7-8) organizacja komisji stałych RN z lat 1982-1984 (sygn. 9-10), protokoły z sesji RN z lat 1976-1990 (sygn. 11-29), realizację uchwał z lat 1976-1990 (sygn. 30-37), protokoły z posiedzeń Prezydium RN z lat 1976-1979, 1982-1990 (sygn. 38-61), realizację postanowień Prezydium RN z lat 1976-1990 (sygn. 62-68), ochrona prawna radnego z lat 1987-1989 (sygn. 69), wystąpienia do organów wyższego stopnia z lat 1986-1988, 1990 (sygn. 70-71), protokoły z posiedzeń komisji stałych z lat 1977-1990 (sygn.72-129), opinie i wnioski komisji z lat 1986-1989 (sygn. 130-139), spotkania posłów i radnych z wyborcami z lat 1981-1989 (sygn. 140-142), protokoły z zebrań wiejskich z lat 1976-1989 (sygn. 143-155), plany pracy i sprawozdania z działalności z lat 1982-1990 (sygn. 156-159), kwestionariusze radnych z roku 1984 (sygn. 160-161), współpraca z Miejsko- Gminną Radą Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego z lat 1982-1987 (sygn. 162-165), kronika Rady Narodowej z lat 1984-1988 (sygn. 166). Liczba jednostek w zespole: 166
Wyświetlanie 181 do 200 z 380 wpisów.