Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
37/199/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bełżycach 1955-1961 0 rozwiń
protokoły i materiały z sesji GRN z lat 1954-1957 (sygn. 1), posiedzenia i uchwały prezydium z lat 1955-1957 (sygn. 2-3), komisje stałe Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955-1957 (sygn. 4-7), budżety gromady z lat 1955-1958 (sygn. 8-11), protokoły z zebrań wiejskich (sygn. 12). Liczba jednostek w zespole: 12
37/200/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Harasiukach 1955-1972 0 rozwiń
Materiały wchodzące w skład zespołu to: protokoły z sesji GRN z lat 1955-1972 (sygn. 1-11), protokoły posiedzeń komisji stałych z lat 1963-1972 (sygn. 12-17), protokoły posiedzeń Prezydium GRN z lat 1955-1972 (sygn. 18-29), zebrania wiejskie z lat 1958-1972 (sygn. 30-34), protokoły z narad sołtysów z lat 1959-1962 (sygn. 35), , programy rozwoju gromady za lata 1962-1970 (sygn. 36-37), sprawozdania statystyczne za lata 1965-1968 (sygn. 38), kontrole i inspekcje zewnętrzne za lata 1959-1972 (sygn. 39-41). Liczba jednostek w zespole: 41
37/201/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dzierzkowicach Woli 1955-1959 0 rozwiń
Protokoły i materiały z sesji GRN (sygn. 1-2), protokoły i materiały z posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 3-5), materiały z kontroli zewnętrznych (sygn. 6). Liczba jednostek w zespole: 6
37/202/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wyżnicy 1955-1961 0 rozwiń
Protokoły i materiały z sesji GRN (sygn. 1-3), protokoły i materiały z posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 4-5), budżety gromady (sygn. 6-8), sprawozdania finansowe GRN (sygn. 9-10) materiały z kontroli zewnętrznych (sygn. 11). Liczba jednostek w zespole: 11
37/203/0 Urząd Miejski w Kraśniku 1973-1990 [1993] 0 rozwiń
Karta A: Zespół zawiera akta dotyczące organizacji realizacji wniosków zgłaszanych podczas spotkań posłów i radnych z wyborcami z lat 1973-1975 (sygn. 1-3), realizacji uchwał miejskiej rady narodowej z lat 1974-1975, 1986 (sygn. 4,5), realizacja wniosków komisji miejskiej i powiatowej rad narodowych w Kraśniku z lat 1973-1975 oraz uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z lat 1973-1977 (sygn. 6-8), dokumentacja w sprawie działalności samorządu mieszkańców z lat 1973-1975 (sygn. 9-11), protokoły z zarad z dyrektorami zakładów pracy z terenu miasta z lat 1975, 1984-1985 oraz narad pracowników z lat 1979, 1981-1986 (sygn. 13-18), zarządzenia naczelnika z lat 1976-1985 oraz ich rejestry (sygn. 19-29). Kolejna grupę akt stanowią programy realizacyjne i okresowe plany pracy z lat 1977-1989 (sygn. 30-51) oraz analizy i oceny skarg i wniosków z lat 1976-1988 (sygn. 52-60). Informacje o działalności urzędu zawierają wycinki prasowe z lat 1974, 1980-1986, 1989 (sygn. 61-65) oraz protokoły kontroli zewnętrznych z lat 1974-1976 (sygn. 66-68). Z zakresu spraw kadrowych w zespole występują akta zawierające dane statystyczne o pracownikach oraz plany i programy ich szkolenia z lat 1976-1988 (sygn. 69-89). Dość liczna grupę akt stanowią sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów społeczno-gospodarczych z lat 1975-1988 (sygn. 90-125). Realizację czynów społecznych obrazują akta z lat 1973-1988 (sygn. 126-133). Z zakresu organizacji imprez rocznicowych z okazji 30-lecia oraz 35-lecia PRL zachowały się dwie jednostki z lat 1975 oraz 1979 (sygn. 134-135). Swoistym ewenementem w tym zespole jest dokumentacja techniczno-konserwatorska z lat 1982-1983 dotycząca dwóch bożnic znajdujących się na terenie miasta (sygn. 136-143). Zespół zawiera także akta w sprawie uroczystego nadania imienia dziecku, zaświadczeń związanych z zapewnieniem o zawarciu związku małżeńskiego a także złotych godów z lat 1973-1984 (sygn. 144-148). Dokumentację techniczną stanowią w zespole miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego z lat 1974-1975, 1981, 1983, 1989 (sygn. 149-153). Ostatnią grupę akt stanowią opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych z lat 1973-1990 (sygn. 154-541) oraz akta Miejskiego Kolegium Wyborczego w Kraśniku z lat 1984, 1988 (sygn. 542-545). Przejęty w 2011 roku dopływ uzupełnił zespół o dokumentację z zakresu zatrudnienia i pośrednictwa pracy z lat 1982-1990 (sygn. 546-549). Karta B: Spis zdawczo-odbiorczy nr 1/2013 zawiera: plany pracy wydziału spraw wewnętrznych z lat 1977-1979 (sygn. 1-2), analizy i sprawozdania wydziału spraw wewnętrznych z lat 1978-1980 (sygn. 3), zezwolenia na organizowanie imprez z roku 1979 (sygn. 4), nadzór nad stowarzyszeniami z roku 1979 (sygn. 5), zgromadzenia publiczne z lat 1977-1979 (sygn. 6-8), sprawy narodowościowe ludności cygańskiej z lat 1978-1979 (sygn. 9), nadzór nad Milicją Obywatelską z lat 1979-1980 (sygn. 10), sprawy obywatelstwa oraz zmiana imion i nazwisk z lat 1979-1983 (sygn. 11-13), miejski zespół do spraw ochrony mienia, bezpieczeństwa i porządku publicznego z lat 1981-1983 (sygn. 14), ewidencja urządzeń komunalnych naziemnych z roku 1982 (sygn. 15), nadzór w zakresie ochrony środowiska z lat 1987-1989 (sygn. 16), cmentarze i grobownictwo z lat 1983-1989 (sygn. 17-18), materiały wyjściowe do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z lat 1984-1986 (sygn. 19-21), plany szczegółowe zagospodarowania przestrzennego z lat 1986-1992 (sygn. 22-26), opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych z lat 1976-1990 (sygn. 27-137), ewidencja ruchu budowlanego z lat 1981-1985 (sygn. 138-140), akta bożnicy z lat 1976-1983 (sygn. 141-145), plany osiedli i zagospodarowania przestrzennego budownictwa jednorodzinnego z lat 1976-1989 (sygn. 146-158), program ogólny uciepłownienia miasta z roku 1988 (sygn. 159), program ochrony środowiska oraz akta nadzoru i kontroli w tym zakresie z lat 1985-1991 (sygn. 160-162), mapa przeglądowa wydanych zezwoleń na budowę i mapa dyżurna ewidencji gruntó z roku 1977 (sygn. 163-164). Liczba jednostek w zespole: 713
37/204/0 Miejska Rada Narodowa w Kraśniku 1973-1990 0 rozwiń
Karta A: Zespół zawiera: w serii pierwszej akta dotyczące organizacji wyborów do Sejmu i rad narodowych oraz samorządu mieszkańców i na ławników Sądu Rejonowego w Kraśniku z lat 1977-1989 (sygn. 1-24), drugą serię stanowią akta organizacyjne rady narodowej z lat 1973-1988 (sygn. 25-38); w serii trzeciej umieszczono materiały z sesji z lat 1974-1975, 1978-1990 (sygn. 39-101); serię czwartą tworzą uchwały rady oraz ich realizacja z lat 1978-1990 (sygn. 102-116); piąta seria zawiera akta dotyczące pracy zespołu radnych z lat 1978-1982 (sygn. 117-121); w szóstej serii są materiały ze spotkań posłów i radnych z wyborcami z lat 1973-1988 (sygn. 122-135); siódmą serię tworzą akta komisji rady z lat 1974-1990 (sygn. 136-202); w ósmej serii znajdujemy akta wytworzone przez prezydium rady z lat 1974-1975, 1978-1990 (sygn. 203-233); dziewiątą serie tworzą akta dotyczące samorządu mieszkańców miasta z lat 1973-1975, 1980-1990 (sygn. 234-268); dziesiąta seria zawiera akta dotyczące planowania i sprawozdawczości ogólnej rady z lat 1973-1974, 1978-1989 (sygn. 269-275); jedenasta seria zawiera akta współpracy rady z instytucjami państwowymi i społecznymi z lat 1979-1980, 1982 (sygn. 276-278) a w serii dwunastej są kontrole zewnętrzne oraz analizy skarg i wniosków z lat 1985-1986, 1989 (sygn. 279-280). Karta B: Spis zdawczo-odbiorczy nr 1/2013 zawiera: akta Społecznej komisji Pojednawczej z lat 1976-1979, 1983-1985 (sygn. 1-122). Liczba jednostek w zespole: 402
37/205/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Bełżycach [1926-1954]1955-1975 0 rozwiń
Zespół zawiera następujące serie i podserie akt: - Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bełżycach: Wydział Organizacyjno - Prawny z lat 1956-1973 (sygn.1-222), Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego z lat 1956-1973 (sygn.223-249), Wydział Finansowy z lat 1961-1973 (sygn.250-271), Wydział Budownictwa Urbanistyki i Architektury z lat 1961-1973 (sygn.272-307), Wydział Budżetowo - Gospodarczy z lat 1956-1973 (sygn.308-311), Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z lat 1959-1973 (sygn.312-327), Wydział Oświaty i Kultury z lat 1956-1973 (sygn.328-375, 976), Wydział Przemysłu i Handlu z lat 1956-1973 (sygn.376-454), Wydział Rolnictwa i Leśnictwa z lat 1956-1973 (sygn.455-557, 976), Wydział Skupu z lat 1956-1973 (sygn.558-561), Wydział Spraw Wewnętrznych z lat 1956-1973 (sygn.562-590), Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej z lat 1966-1973 (sygn.591-615), Wydział Statystyki z lat 1956-1962 (sygn.616-643, 975), Referat Zatrudnienia z lat 1960-1967 (sygn. 644-646), Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki z lat 1960-1969 (sygn.647-654), Biuro Powiatowej Rady Narodowej w Bełżycach z lat 1974-1975 (sygn.655-685); - Urząd Powiatowy w Bełżycach: Biuro Ogólno - Organizacyjne z lat 1973-1975 (sygn. 684-698), Powiatowa Komisja Planowania z lat 1973-1975 (sygn. 699-706), Wydział Finansowy z lat 1974-1975 (sygn.707-722), Wydział Oświaty i Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej z lat 1974-1975 (sygn.723-745), Wydział Spraw Wewnętrznych z lat 1974-1975 (sygn.746-754), Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu z lat 1973-1975 (sygn.755-774), Wydział Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Komunikacji z lat 1974-1975 (sygn.775-780), Wydział Handlu, Przemysłu i Usług z lat 1974-1975 (sygn.781-794), Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej z lat 1974-1975 (sygn. 795-813), Samodzielny Referat Zatrudnienia i Spraw Socjalnych z lat 1974-1975 (sygn.814-816); - Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej i gromadzkich rad narodowych powiatu bełżyckiego i ich prezydiów z lat [1954] 1956-1974 (sygn. 817-974). Karta B: Wniosek nr 1/2009 o przesunięcie do zespołu PPRN i UP w Bełżycach dotyczy organizacji pracy w szkołach i placówkach oświatowo- wychowawczych z roku 1961 (poz. nr 1), wniosek nr 3/2010 dotyczy przepisów i zarządzeń władz nadrzędnych z lat 1956-1962 (poz. 1-12), planowanie i sprawozdawczość z lat1957, 1968-1969 (poz.. 13-16), dokumentacja projektowo - kosztorysowa robót budowlano - montażowych z lat 1966-1969 (poz. 17-19), ewidencja urządzeń melioracyjnych z lat 1656-1964 (poz. 20), wykonawstwo inwestycji z lat 1966-1970 (poz. 21-25), budowa wodociągów z lat 1967-1969 (poz. 26-31), utrzymanie nieruchomości z roku 1968 (poz. 32), spis zdawczo - odbiorczy nr 1/2013 zawierający ewidencję gruntów z lat 1965-1974 (sygn. 1-23); spis zdawczo odbiorczy 1/2014 zawiera dokumentacje spółek wodnych z lat 1964-1965 (poz. 1-6), spis zdawczo - odbiorczy 1/2017 zawiera ewidencje terenów nierolniczych z lat 1972-1974 (poz. 1), zamianę terenów, zmiany użytkowania z lat 1970-1971 (poz. 2-3), dzierżawy wieczyste z lat 1960-1975 (poz. 4-5). Liczba jednostek w zespole: 1051
37/207/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chmielniku 1954-1961 0 rozwiń
Zespół zawiera akta z lat 1954-1961: protokoły z sesji z lat 1954, 1957-1961 (sygn. 1-4, 4 j.a.), rejestr realizacji uchwał GRN w Chmielniku z roku 1958 (sygn. 5, 1 j.a.), protokoły z posiedzeń prezydium z lat 1957-1961 (sygn. 6-8, 3 j.a.), rejestr realizacji uchwał Prezydium GRN z lat 1960-1961 (sygn. 9, 1 j.a.), okresowe plany pracy z lat 1957-1959 (sygn. 10-11, 2 j.a.), dokumentację dotyczącą działalności biura GRN w Chmielniku z lat 1954-1957, 1961 (sygn. 12, 1 j.a.), instrukcję kancelaryjną oraz spis zdawczo-odbiorczy dokumentacji miejscowości Zagórze z lat 1957, 1960 (sygn. 13, 1 j.a.), sprawozdania statystyczne z lat 1959-1960 (sygn. 14, 1 j.a.), ankietę dotyczącą sytuacji gospodarczej gromady i pracy GRN w Chmielniku z roku 1960 (sygn. 15, 1 j.a.), dokumentację dotyczącą współdziałania Prezydium GRN w Chmielniku z jednostką nadrzędną z roku 1959 (sygn. 16, 1 j.a.), protokoły z kontroli biura gromadzkiego i prezydium z lat 1959-1961 (sygn. 17, 1 j.a.), dokumentację budżetową z lat 1958-1961 (sygn. 18-23, 6 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 23
37/208/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łubkach 1954-1961 0 rozwiń
Zespół zawiera akta z lat 1954-1961: Przepisy i zarządzenia ogólne władz nadrzędnych lat 1959-1961 (sygn. 1, 1 j.a.), protokoły z sesji GRN z lat 1958-1961 (sygn. 2-3, 2 j.a.), wykaz komisji stałych GRN z lat 1958-1961(sygn. 4, 1 j.a.), roczne plany pracy oraz sprawozdania dotyczące radnych GRN w Łubkach z lat 1959-1961 (sygn. 5, 1 j.a.), protokoły z posiedzeń prezydium z lat 1960-1961 (sygn. 6-7, 2 j.a.), roczne plany pracy na lata 1960-1961 (sygn. 8, 1 j.a.), ewidencję realizacji uchwał Prezydium GRN z roku 1960 (sygn. 9, 1 j.a.), dokumentacja dotycząca działalności Prezydium GRN z lat 1955, 1959-1961 (sygn. 10, 1 j.a.), protokoły zebrań wiejskich i narad sołtysów z lat 1958-1961 (sygn. 11, 1 j.a.), normy kancelaryjne i wytyczne w tym zakresie z lat 1959-1960 (sygn. 12, 1 j.a.),materiały z kontroli zewnętrznych z lat 1958-1961 (sygn. 13, 1 j.a.), dokumentację budżetową z lat 1959-1961 (sygn. 14-17, 4 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 17
37/209/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Palikijach 1958-1972 0 rozwiń
Zespół zawiera akta z lat: 1960-1972: protokoły sesji z lat 1960-1972 (sygn.1-13, 13 j.a.), protokoły ze spotkania posłów i radnych z wyborcami z lat 1966, 1969-1971 (sygn. 14, 1 j.a.) , wykaz i protokoły z posiedzeń komisji stałych z lat 1958-1972 (sygn. 15-23, 9 j.a.) ,protokoły z posiedzeń prezydium z lat 1960-1972 (sygn. 24-37, 14 j.a.), wykaz realizacji uchwał Gromadzkiej Rady Narodowej oraz jednostek nadrzędnych z lat 1964-1968 (sygn. 38, 1 j.a.), dokumentację działalności Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1966-1970 (sygn. 39, 1 j.a.), protokoły zebrań wiejskich z lat 1961-1971 (sygn. 40-46, 7 j.a.), protokoły z narad sołtysów z lat 1965-1972 (sygn. 47-53, 7 j.a.), instrukcję w sprawie postępowania z aktami oraz ewidencja zasobu archiwum zakładowego z roku 1972 (sygn. 54, 1 j.a. ), program rozwoju gromady Palikije na lata 1961-1970 z roku 1962 i 1967 (sygn. 55-56, 2 j.a.), plany gospodarcze na lata 1961-1969 (sygn. 57-64, 8 j.a.), sprawozdania staystyczno-gospodarcze z lat 1964-1972 (sygn. 65-66, 2 j.a.), dokumentację dotyczącą współdziałania z jednostkami nadrzędnymi z lat 1962-1972 (sygn. 67-68, 2 j.a.) i Gromadzkim Komitetem Frontu Jedności Narodu z lat 1962-1969 (sygn. 69-70, 2 j.a.), dokumentację kontroli zewnętrznych z lat 1963-1972 (sygn. 71-78, 8 j.a.), dokumentację budżetową z lat 1963-1972 (sygn. 79-94, 16 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 94
37/210/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Szczuczkach [1961] 1962-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1962-1971 (sygn. 1-11, 11 j.a.), działalność GRN w Szczuczkach (sygn. 12-13, 2 j.a.), projekt regulaminu Klubu Radnych Członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z lat 1964-1965 (sygn. 14, 1 j.a.), działalność Komisji stałych GRN z lat 1962-1972 (sygn. 15-25, 11 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium GRN z lat 1962-1972 (sygn. 26-38, 13 j.a.), rejestry uchwał GRN i Prezydium z lat 1963-1971 (sygn. 39-40, 2 j.a.), działalność Prezydium GRN z lat 1964-1970 (sygn. 41, 1 j.a.), protokoły z zebrań wiejskich z lat 1962-1972 (sygn. 42-49, 8 j.a.), sprawy organizacyjne i kancelaryjne biura GRN z lat [1961] 1962- 1972 (sygn. 50-52, 3 j.a.), plany i programy gospodarcze gromady Szczuczki oraz zadania dla wsi z lat 1962-1970 (sygn. 53-64, 12 j.a.), sprawozdania z lat 1964-1970 (sygn. 65, 1 j.a.), współpraca z Frontem Jedności Narodu z lat 1964, 1966 (sygn. 66, 1 j.a.), akta z kontroli zewnętrznych z lat 1962-1972 (sygn. 67-76, 10 j.a.), zasady pracy i płac z lat 1971-1972 (sygn. 77, 1 j.a.), gospodarka gromadzka z lat 1964, 1966 (sygn. 78-79, 2 j.a.), budżety gromady i ich realizacja z lat 1962-1972 (sygn. 80-91, 12 j.a.), podatki i opłaty (sygn. 92, 1 j.a.), kosztorys budowy szkoły w Chmielniku 1962 r. (sygn. 93, 1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 93
37/211/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wojciechowie 1958-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji oraz uchwały Gromadzkiej Rady Narodowej, z lat 1960-1966, 1970-1972 (sygn. 1-14, 14 j.a.), działalność radnych GRN w Wojciechowie z lat 1965-1972 (sygn. 15-17, 3 j.a.), działalność Komisji stałych GRN z lat 1961-1972 (sygn. 18-39, 22 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium GRN z lat 1958-1966, 1970-1972 (sygn. 40-54, 15 j.a.), ewidencja uchwał Prezydium z lat 1960-1963 (sygn. 55, 1 j.a.), działalność organów kolegialnych gromady Wojciechów z lat 1964-1970 (sygn. 56-62, 7 j.a.), protokoły z zebrań wiejskich z lat 1960-1972 (sygn. 63-68, 6 j.a.), protokoły z narad sołtysów z lat 1962-1963, 1966, 1968, 1970 (sygn. 69-72, 4 j.a.), sprawy organizacyjne i kancelaryjne biura i składnicy akt z lat 1959-1972 (sygn. 73-77, 5 j.a.), plany i programy gospodarcze gromady Wojciechów oraz zadania gospodarcze dla wsi z lat 1961-1970 (sygn. 78-91, 14 j.a.), sprawozdania z lat 1964-1972 (sygn. 92-93, 2 j.a.), akta z kontroli zewnętrznych z lat 1960-1972 (sygn. 94-103, 10 j.a.), sprawy pracownicze - szkolenia, sprawozdania z lat 1971-1972 (sygn. 104-105, 2 j.a.), gospodarka gromadzka z lat 1960- 1963 (sygn. 106, 1 j.a.), budżety gromady i ich realizacja z lat 1960-1972 (sygn. 107-124, 18 j.a.), sprawy wywłaszczeniowe z lat 1965-1968 (sygn. 125, 1 j.a.), akta dotyczące produkcji rolnej w gromadzie z lat 1960-1963 (sygn. 126-127, 2 j.a.), sprawy wojskowe, meldunkowe, ewidencji ludności z lat 1959-1963 (sygn. 128-129, 2 j.a.), sprawy Urzędu Stanu Cywilnego z lat 1965, 1967 (sygn. 130, 1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 130
37/212/0 Gminna Rada Narodowa w Wojciechowie 1973-1990 0 rozwiń
Zespół zawiera akta z lat: 1973-1990 wybory do rad narodowych z l973 r. (sygn. 1), wybory sołtysów i podsołtysów z lat 1976-1978, 1980-1981, 1983 (sygn. 3-5), organizacja Gminnej Rady Narodowej z lat 1973-1974 (sygn. 6), protokoły z sesji Gminnej Rady Narodowej z lat 1973-1990 (sygn. 7-27), realizacja uchwał Gminnej Rady Narodowej z lat 1973-1974 (sygn. 28), protokoły z posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej z lat 1973-1989 (sygn. 29-48), realizacja postanowień Prezydium Gminnej Rady Narodowej z lat 1976-1982 (sygn. 49), działalność komisji stałych z lat 1973-1980 (sygn. 50-56), spotkania posłów i radnych z wyborcami z lat 1973-1980 ( sygn. 57), wnioski i postulaty radnych z lat 1982-1987 (sygn. 58), protokoły zebrań wiejskich z lat 1973-1983 (sygn. 59-63), plany pracy Prezydium Gminnej Rady Narodowej z lat 1973-1975, 1980 (sygn. 64-65). Liczba jednostek w zespole: 65
37/213/0 Urząd Gminy w Wojciechowie 1973-1990 0 rozwiń
Zespół zawiera następujące akta: plany i programy zjazdów, narad i konferencji pracowników jednostki własnej z lat 1977-1986 (sygn. 1), narady z pracownikami własnej jednostki -plany szkoleń oraz protokoły z lat 1977-1986 (sygn. 2), regulaminy organizacyjne i podział pracy pomiędzy pracowników Urzędu Gminy z lat 1973-1975 (sygn. 3-5), powoływanie i organizacja jednostek podległych z 1974 r. - dotyczy Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie (sygn. 6), zarządzenia Naczelnika Gminy Wojciechów z lat 1973-1974, 1976-1980, 1982-1985, 1987-1989 (sygn. 7-14), programy realizacyjne i okresowe plany pracy Urzędu Gminy w Wojciechowie na lata 1984-1988 (sygn. 15-19), plany, programy badań i opracowań statystycznych z 1976 r. (sygn. 20), podział administracyjny z 1973 r. (sygn. 21), skargi i wnioski rozpatrywane przez organy kolegialne gminy i Urząd Gminy oraz skierowane do innych organów z lat 1974-1983 (sygn. 23- 26), współpraca i współdziałanie z organizacjami państwowymi i społeczno-politycznymi z 1973 r. (sygn. 27), postępowanie kancelaryjne- instrukcje kancelaryjne, ich uzupełnienia i zmiany, zasady organizacji i techniki pracy z lat 1973-1976 (sygn. 28-29), sprawy archiwum zakładowego z lat 1973-1975 (sygn. 30), ewidencja odznak i pieczęci z 1973 r. (sygn. 31), protokoły z kontroli zewnętrznych z lat 1973-1975 (sygn. 32-34), Rada Pracownicza przy Urzędzie Gminy w Wojciechowie z lat 1983-1988 (sygn. 35), dane statystyczne o pracownikach Urzędu Gminy w Wojciechowie z lat 1977-1983 (sygn. 36-37), przydziały i wykazy etatów, plany rozmieszczeń pracowników z lat 1977-1981 (sygn. 38), planowanie budżetu i jego wykonanie z lat 1973-1975 (sygn. 39-43), finansowanie remontów bieżących własnych i kapitalnych budynku administracyjnego Urzędu Gminy z lat 1977-1986 (sygn. 44), realizacja funduszy specjalnych związanych z aktywizacją zawodową, sprawami socjalnymi i mieszkaniowymi pracowników Urzędu Gminy z lat 1976-1982 (sygn.45), protokoły i zarządzenia porewizyjne z rewizji finansowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy z 1977 r. (sygn.46), programy i plany społeczno-gospodarcze rozwoju gminy na lata 1973 -1975, 1978 (sygn. 47-50), nadzór nad Stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy Wojciechów z lat 1983-1987 (sygn. 51), dokumentacja Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych z lat 1980- 1986 (sygn. 52-58), propaganda przeciwpożarowa. Współzawodnictwo statutowe z lat 1982-1984 (sygn. 59), sprawozdania z przebiegu kontraktacji roślinnej z lat 1976-1978 (sygn. 60), ogólne zasady zaopatrzenia rynku z lat 1979-1983 (sygn. 61-63), analiza stanu zatrudnienia, skierowań do pracy z lat 1982-1986 (sygn. 64-65), plany i programy szkolenia pracowników terenowych organów administracji państwowej z lat 1976-1986 (sygn. 66). Liczba jednostek w zespole: 66
37/214/0 vacat - Komisje wyborcze do rad narodowych powiatu bełżyckiego - wyodrębniono zespół numer: 283 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
37/215/0 vacat - Komisje wyborcze do rad narodowych powiatu opolskiego - wyodrębniono zespół numer: 283 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
37/216/0 Sąd Powiatowy w Opolu Lubelskim 1952-1955 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 83
37/217/0 vacat - Powiatowe rady związków zawodowych województwa lubelskiego - zbiór szczątków zespołów - wyodrębniono zespoły: 37/302/0, 37/303/0, 37/304/0, 37/305/0, 37/306/0 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
37/217/1 vacat - Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Biłgoraju - wyodrębniono zespół: 37/303/0 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
37/217/2 vacat - Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Bełżycach - wyodrębniono zespół: 37/302/0 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
Wyświetlanie 221 do 240 z 380 wpisów.