Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
37/235/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej we Wrzelowcu 1961-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji oraz uchwały Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1961, 1964-1972 (sygn. 1-12, 12 j.a.), działalność radnych GRN z 1971 r. (sygn. 13, 1 j.a.), działalność Komisji stałych GRN z lat 1969-1972 (sygn. 14-20, 7 j.a.), działalność Komisji do spraw Wykorzystania Ziemi i Użytków Rolnych z 1972 r. (sygn. 21, 1 j.a), protokoły z posiedzeń Prezydium GRN z lat 1961-1962, 1964-1972 (sygn. 22-35, 14 j.a.), działalność organów kolegialnych gromady Wrzelowiec z lat 1969-1970 (sygn. 36-37, 2 j.a.), protokoły z zebrań wiejskich z lat 1968-1972 (sygn. 38-39, 2 j.a.), sprawozdawczość i statystyka z lat 1968-1971 (sygn. 40-43, 4 j.a.), skargi i wnioski z lat 1971-1972 (sygn. 44, 1 j.a.), współpraca z komitetami Frontu Jedności Narodu i obwodowymi komitetami wyborczymi w sprawie organizacji wyborów z 1969 r. (sygn. 45, 1 j.a.), współpraca i współdziałanie z jednostkami nadrzędnymi z lat 1968-1970 (sygn. 46-48, 3 j.a.), kontrole zewnętrzne i zarządzenia pokontrolne z lat 1962-1963, 1966, 1969-1971 (sygn. 49-53, 5 j.a.), mienie gromadzkie z lat 1964-1965 (sygn. 54, 1 j.a.), budżety gromady i ich realizacja, sprawozdania z lat 19631964, 1967-1972 (sygn. 55-63, 9 j.a.), sprawy urządzeń komunalnych z lat 1968-1970 (sygn. 64-66, 3 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 66
37/236/0 Urząd Gminy we Wrzelowcu 1973-1975 0 rozwiń
Zespół zawiera następujące akta: akty normatywne organów nadrzędnych - zarządzenia Wojewody Lubelskiego i Naczelnika Powiatu Opolsko-Lubelskiegoz lat 1974-1975 (sygn. 1-2), zarządzenia Naczelnika Gminy Wrzelowiec z 1973 r. (sygn. 3), programy i plany rozwoju gminy z 1973 r. (sygn. 4), plan społeczno-gospodarczy rozwoju gminy z lat 1973-1974 (sygn. 5), skargi i wnioski z 1974 r. (sygn. 6), zasady pracy i płac z lat 1973-1975 (sygn. 7), planowanie budżetu gminy Wrzelowiec z lat 1973-1974 (sygn. 8-9), budżet gminy Wrzelowiec i jego wykonanie z lat 1973-1975 (sygn. 10-11), wydatki i dochody budżetowe z 1973 r. (sygn. 12-13), księgi kontowe dochodów oraz wydatków budżetowych z lat 1973-1974 (sygn. 14-15), dyscyplina budżetowa- protokoły z kontroli przeprowadzonych przez władze nadrzędne w Urzędzie Gminy we Wrzelowcu z lat 1973-1975 (sygn. 16), sprawozdawczość gospodarcza ogólna (formularze statystyczne dotycząca wykazu gruntów użytkowanych przez jednostki resortu leśnictwa, gruntów deputatowych oraz wykazy mieszkańców innej gminy użytkujących grunty położone w gminie Wrzelowiec z 1975 r. (sygn. 17), roczne sprawozdania statystyczne o stanie i ruchu zatrudnionych w Urzędzie Gminy we Wrzelowcu za 1975 r. (sygn. 18 ), sprawy przekazywania, wykupu przymusowego i przejęcia na własność państwa nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy Wrzelowiec z lat 1973-1975 (sygn. 19-25), sprawy poufne - sprawozdania ze zgromadzeń i zbiórek publicznych z lat 1973-1974 (sygn. 26), nadzór nad działalnością Urzędu Stanu Cywilnego we Wrzelowcu z 1973 r. (sygn. 27), plan działalności społeczno-gospodarczej kółek rolniczych w Kamionce i Wrzelowcu na 1973 r. (sygn. 28-29), budżet gminy na rok 1973 (sygn. 30), bilans byłego Urzędu Gminy we Wrzelowcu z 1975 r. (sygn. 31). Liczba jednostek w zespole: 31
37/237/0 Gminna Rada Narodowa we Wrzelowcu 1973-1975 0 rozwiń
Zespół zawiera następujące akta: protokoły z sesji Gminnej Rady Narodowej we Wrzelowcu z lat: 1973-1975 (sygn. 1-3), realizacja uchwał Gminnej Rady Narodowej z lat 1973-1975 (sygn. 4), protokoły z posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej we Wrzelowcu z lat: 1973 -1975 (sygn. 5-7), realizacja uchwał i postanowień Prezydium Gminnej Rady Narodowej z 1973 r. (sygn. 8), działalność komisji stałych z lat 1973 -1975 (sygn. 9-13), spotkania posłów i radnych z wyborcami z lat 1974-1975 (sygn. 14), wnioski i postulaty mieszkańców zgłaszane na wyborczych zebraniach wiejskich z 1974 r. (sygn. 15), protokoły z zebrań wiejskich z lat 1973-1975 (sygn. 16-18), dane statystyczne dotyczące sołtysów i podsołtysów z 1973 r. (sygn. 19), Prezydium Gminnej Rady Narodowej we Wrzelowcu -skład osobowy, plan pracy na lata 1974-1975 (sygn. 20), protokoły z posiedzeń Gminnego Komitetu Frontu Jedności Narodu oraz charakterystyka kandydatów Frontu Jedności Narodu na radnych Gminnej Rady Narodowej we Wrzelowcu z lat 1973-1974 (sygn. 21). Liczba jednostek w zespole: 21
37/238/0 Akta Gminy Szczekarków 1950-1953 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
37/239/0 Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku 1944-2008 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 287
37/240/0 Sąd Grodzki w Tarnogrodzie [1920-1928]1929-1939 [1940-1941] 0 rozwiń
akta spraw cywilnych: ogólnych (sygn. 1-166), polubownych (sygn. 167-168) i egzekucyjnych (sygn. 169-173) Liczba jednostek w zespole: 173
37/241/0 Sąd Grodzki w Tarnogrodzie [1938-1939]1940-1943 [1944-1945] 0 rozwiń
akta spraw cywilnych: ogólnych (sygn. 1-440), polubownych (sygn. 441-456), nakazowych (sygn. 457-468). Liczba jednostek w zespole: 468
37/242/0 Urząd Rejonowy w Kraśniku 1990-1998 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 19
37/243/0 Akta Dominika Króla notariusza w Kraśniku 1949-1951 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
37/244/0 Akta Jana Przegalińskiego notariusza w Kraśniku 1945-1946, 1948 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
37/245/0 Akta Stefana Filipowicza notariusza w Kraśniku 1939-1946 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
37/246/0 Akta Józefa Wisłockiego notariusza w Kraśniku 1934-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 56
37/247/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kocudzy 1954-1972 [1973] 0 rozwiń
Zespół zawiera akta: z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1954-1964, 1970-1972 (sygn. 1-6), akta działalności Komisji stałych GRN z lat 1955-1957, 1962-1964 (sygn. 7-8), protokoły z posiedzeń Prezydium GRN oraz materiały na sesje i uchwały z lat 1954-1960, 1962-1964, 1970 (sygn. 9-14), protokoły z zebrań wiejskich z lat 1958-1968 i z narad z sołtysami z lat 1965-1969 (sygn. 15-16), akta z kontroli zewnętrznych kompleksowych i problemowych z lat 1956-1964 (sygn. 17-18), wieloletnie i roczne programy i plany rozwoju gromady oraz oceny potrzeb i stanu gospodarczego gromady z lat 1960-1972 (sygn. 19-24), budżety gromady i sprawozdania z ich wykonania z lat 1957-1959, 1961-1973 (sygn. 25-30), akta dotyczące udziału gromady w konkursie "Zmieniamy oblicze lubelskiej wsi" z 1971 r. (sygn. 31), uproszczone plany urządzenia gospodarstw leśnych dla lasów własności indywidualnej położonych na terenie wsi Kapronie, Władysławów i Zdzisławice, GRN Kocudzy powiat Janów Lubelski na okres od 1.I.1970 roku do 31 XII 1979 roku (sygn. 32-34). Liczba jednostek w zespole: 34
37/248/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krzemieniu 1965-1971 0 rozwiń
Zespół zawiera akta: z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z 1969 r. (sygn. 1-2), książkę protokołów narad z sołtysami z 1971 r. (sygn.3), akta z kontroli zewnętrznych Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1966-1971 (sygn. 4), budżety gromady i plany funduszów gromadzkich z lat 1965, 1967-1971 (sygn. 5-10), plany zadrzewienia wsi Krzemień I i Krzemień II z 1969 r. (sygn. 11), uproszczone plany urządzenia gospodarstw leśnych dla lasów własności indywidualnej położonych na terenie wsi Dzwola i Konstantynów, GRN Krzemień, powiat Janów Lubelski na okres od 1.I.1970 roku do 31 XII 1979 roku (sygn. 12-13). Liczba jednostek w zespole: 13
37/249/0 Hipoteka w Kraśniku 1824-2004 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 990
37/250/0 Hipoteka w Opolu Lubelskim 1800-2005 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1587
37/251/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu województwa lubelskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 17 czerwca 1984 r. 1984 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 27
37/252/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu województwa lubelskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1988 r. 1988 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 27
37/253/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Łaziskach 1982-1986 0 rozwiń
Zachowana dokumentacja Zarządu Gminnego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Łaziskach zawiera protokoły z posiedzeń zarządu, sprawozdania statystyczne oraz sprawozdania z przeprowadzonych akcji, wykazy przewodniczących kół. Liczba jednostek w zespole: 1
37/254/0 Urząd Stanu Cywilnego w Niedrzwicy Dużej 1965-1986 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
Wyświetlanie 261 do 280 z 380 wpisów.