Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
37/81/0 Komendy Powiatowe "Służba Polsce" w Biłgoraju i Kraśniku - zbiór szczątków zespołów 1948-1955 0 rozwiń
Zespół zawiera następujące akta: Komendy Powiatowej "Służba Polsce" w Biłgoraju z lat 1953-1955: rozkazy dzienne własne z lat 1953-1955 (sygn. 1), plany pracy Komendy z lat 1953-1955 (sygn.2), praca szkoleniowa z lat 1953-1955 (sygn.3), praca kulturalno - oświatowa z lat 1953-1955 (sygn.4), protokóły pokontrolne z lat 1953-1955 (sygn.5). Komendy Powiatowej "Służba Polsce" w Kraśniku z lat 1948-1955: przepisy i zarządzenia władz zwierzchnich (sygn.1-18), własne rozkazy i zarządzenia (sygn.19-24), sprawozdawczość i planowanie (sygn.25-27), szkolenie i werbunki do szkół (sygn.28-30), wcielenie do brygad (sygn.31-33), sprawy brygadowe (sygn.34-35), skargi i zażalenia (sygn.36), sprawy kadrowe (sygn.37-47), kontrole zewnętrzne (sygn.48-49), prace społeczne (sygn.50-51), sprawy kwatermistrzowskie i ogólnogospodarcze (sygn.52-65), sprawy różne - wytyczne i instrukcje władz wyższych, korespondencja (sygn. 66). Liczba jednostek w zespole: 71
37/81/1 Komenda Powiatowa "Służba Polsce" w Biłgoraju 1953-1955 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
37/81/2 Komenda Powiatowa "Służba Polsce" w Kraśniku 1948-1955 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 66
37/82/0 Sąd Pokoju w Biłgoraju 1917-1928 0 rozwiń
sprawy cywilne o: dział spadku (sygn. 1-520), wyjście z niepodzielności (sygn. 521-542), eksmisję (sygn. 543-557), rozgraniczenie (sygn. 558-560), kuratelę nad majątkiem (sygn. 561), przywrócenie zakłóconego posiadania (sygn. 562-570), należność pieniężną (sygn. 571-592), wykonanie czynności prawnych (sygn. 593-605); sprawy karne (sygn. 606); pomoce kancelaryjne (sygn. 607-612, 678-683), akta komornicze (sygn. 613-677). Liczba jednostek w zespole: 683
37/83/0 Sąd Pokoju w Józefowie 1917-1921 0 rozwiń
sprawy cywilne o: dział spadku (sygn. 1-72), należności pieniężne (sygn. 73), wykonanie czynności prawnych (sygn. 74). Liczba jednostek w zespole: 74
37/84/0 Sąd Pokoju w Krzeszowie 1916-1920 0 rozwiń
sprawy cywilne o: dział spadku (sygn. 1-8), sprawy karne (sygn. 9-11). Liczba jednostek w zespole: 11
37/85/0 Sąd Pokoju w Tarnogrodzie 1917-1928 0 rozwiń
sprawy cywilne o: dział spadku (sygn. 1-404), wyjście z niepodzielności (sygn. 405-413), należność pieniężną (sygn. 414-417), pomoce kancelaryjne (sygn. 418), akta komornicze (sygn. 419-439). Liczba jednostek w zespole: 439
37/86/0 Kopalnia Fosforytów w Annopolu [1950-1951] 1952-1971 0 rozwiń
Zarządzenia wewnętrzne z lat 1959-1971 (sygn. 1-17), działalność samorządu robotniczego z lat 1958-1969 (sygn. 18-27), sprawy pracownicze z lat [1950]1952-1970 (sygn. 28-43), plany rozwoju i ich wykonanie z lat [1948]1952-1971 (sygn. 44-128, 285-286, ), analizy działalności kopalni z lat 1954-1970 (sygn. 129-146), sprawozdawczość i statystyka z lat 1953-1971[1972] (sygn. 147-192), inwentaryzacja z lat 1960-1961 (sygn. 193), skargi i wnioski z lat 1965-1969 (sygn. 194), kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1956-1971 (sygn. 195-203), plany ruchu w latach 1957-1971 (sygn. 204-253, 289-290), opracowania geologiczno – techniczne kopalni z lat 1952-1971 (sygn. 254-266), projekty rozbudowy kopalni z lat 1953-1971 (sygn. 267-280), rentowność kopalni z roku 1964 (sygn. 281), eksploatacja złóż z roku 1967 (sygn. 282), projekty likwidacji kopalni z lat 1967-1968 (sygn. 283-284), plany bezpiecznego prowadzenia robót i prawidłowej gospodarki złożem z lat 1957-1962(sygn. 287-288, 291), książka odbudowy wyrobisk z roku 1956 (sygn. 292), bilanse z lat 1962-1970 (sygn. 293-294, 299), eksploatacja złóż z lat 1965-1968 (sygn. 295-298), plany techniczne kopalni i różnych urządzeń z lat 1952-1967 (sygn. 300-341), opracowania geologiczne i hydrogeologiczne z lat 1952-1970 (sygn. 342-359), dokumentacja techniczna z lat 1953-1968 (sygn. 360-379), dokumentacja prawna nieruchomości leśnej z lat 1960-1971 (sygn. 380). Liczba jednostek w zespole: 380
37/87/0 Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Lublinie Zakład Terenowy w Kraśniku 1947-1954 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
37/88/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Bychawie 1962-1975 0 rozwiń
Sprawozdania z inwestycji, budownictwa i przemysłu (sygn. 1), rolnictwa i leśnictwa (sygn. 2-4), transportu i łączności (sygn. 5), obrotu towarami i cen (sygn. 6), zatrudnienia (sygn. 7), oświaty i kultury (sygn. 8), rad narodowych (sygn. 9), czynów społecznych (sygn. 10-12), zakładów komunalnych (sygn. 13-22), remontów, urządzeń komunalnych, zasobów mieszkaniowych (sygn. 23-42), zatrudnienia i funduszu płac (sygn. 43-46), remontów i inwestycji, budownictwa mieszkalnego (sygn. 47-73), kultury, oświaty, ochrony zdrowia (sygn. 74-84), o stanie i ruchu ludności (sygn. 85-98), dróg i mostów oraz telefonów (sygn. 99-108), szkolnictwa (sygn. 109-146), hodowli (sygn. 147-149), obrotu towarowego i handlu (sygn. 150-173), przemysłu, produkcji, działalności usługowej (sygn. 174-225), ze spisów czerwcowych i grudniowych (sygn. 226-240), kółek rolniczych (sygn. 241-243), z realizacji obowiązkowych dostaw (sygn. 244-258), produkcji rolnej (sygn. 259-259), sprawozdania z wykonania planu zatrudnienia (sygn. 260), sprawozdania okresowe z wykonania usług i produkcji (261-163), sprawozdania z wykonania planu w przedsiębiorstwach mechanizacji rolnictwa (sygn. 264), sprawozdanie roczne ze stanu sprzętu rolniczego (sygn. 265), sprawozdania z usług produkcyjnych na rzecz rolnictwa (sygn. 266), sprawozdania z wykonania planu w jednostkach podległych (sygn. 267-268), sprawozdania z wykonanych zadań (sygn. 269-270), zestawienie gospodarstw rolnych (sygn. 271), zestawienia maszyn (sygn. 272), sprawozdania z realizacji kredytów (sygn. 273), bilans powierzchni leśnej (sygn. 274), skupu produktów rolnych (sygn. 275-293), z ochrony zdrowia i pomocy społecznej (sygn. 294-307), zatrudnienia w różnych sektorach (sygn. 308-327). Liczba jednostek w zespole: 327
37/89/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Kraśniku 1962-1975 0 rozwiń
Zespół zawiera następujące akta: Sprawozdania z gospodarki komunalnej (sygn. 1-25), sprawozdania sieci i sprzedaży w handlu detalicznym i zakładach gastronomicznych (sygn. 26-50), sprawozdania z utrzymywania dróg i łączności (sygn. 51-58), sprawozdania dotyczące przemysłu- wykonywania planów produkcji (sygn. 59-61), sprawozdania z realizacji inwestycji i budownictwa (sygn. 62-77), sprawozdania z przemysłu prywatnego (sygn. 78-83), sprawozdania z działalności młynów (sygn. 84-90), sprawozdania z wykonania planów produkcji (sygn. 91-92), sprawozdania z wartości produkcji przemysłu, zatrudnienia , funduszu płac i sprzedaży (sygn. 93-100) sprawozdania z wykonania usług przemysłowych i nieprzemysłowych (101-111), sprawozdania w zakresie oświaty i szkolnictwa (sygn. 112-144), sprawozdania z jednostek finansowych - Kultura i sztuka - świetlic i klubów, wiejskich domów kultury, kin, bibliotek publicznych (sygn.. 145-152), spisy rolne zasiewów i zwierząt (sygn. 153-166), sprawozdania z leśnictwa i rolnictwa oraz wykazy gruntów (sygn. 167-183), sprawozdania ze stanu i działalności spółdzielni produkcyjnych (sygn. 184-185), sprawozdania z telefonizacji i radiofonizacji (sygn. 186-189), sprawozdania z pracy pojazdów mechanicznych (sygn. 190-192), sprawozdania dotyczące ochrony zdrowia i opieki społecznej (sygn. 193-209), sprawozdania o stanie i ruchu zatrudnionych oraz płacach (sygn. 210-242), sprawozdania dotyczące radnych rad narodowych (sygn. 243), aktualizacja wykazu i nazw miejscowości w oparciu o zmiany podziału administracyjnego w 1973 r. (sygn. 244), sprawozdanie z pośrednictwa pracy (sygn. 245), sprawozdania dotyczące stanu i ruchu ludności (sygn. 246-259), inne badania masowe (sygn. 260). Liczba jednostek w zespole: 260
37/90/0 vacat - Komisje wyborcze do rad narodowych powiatu janowskiego - włączony do zespołu nr 255 - Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu województwa lubelskiego z powiatów janowskiego i kraśnickiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 9 grudnia 1973 r. 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
37/91/0 Sąd Pokoju w Kraśniku 1918-1928 0 rozwiń
akta spraw cywilnych rozpoznawane w trybie postępowania ogólnego „C” (sygn. 1-336) i opiekuńczych (sygn. 337-344). Liczba jednostek w zespole: 344
37/92/0 Sąd Pokoju w Zakrzówku 1916-1917 0 rozwiń
akta spraw cywilnych opiekuńczych (sygn. 1-60). Liczba jednostek w zespole: 60
37/93/0 Biuro Obwodowe Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Kraśniku 1945-1948 [1949-1974] 0 rozwiń
W zespole znajdują się zarządzenia i wytyczne władz nadrzędnych oraz ich realizacja z lat 1945-1947 (sygn. 1-7), korespondencja dotycząca zadań realizowanych przez biuro obwodowe z lat 1946-1947 (sygn. 8-10), protokoły w sprawie dzierżawienia nieruchomości oraz szacowania majątku ruchomego (sygn. 11). Zasadniczą grupę akt w zespole stanowi dokumentacja w sprawie opisywania i ewidencjonowania nieruchomości opuszczonych i poniemieckich przekazywanych, które były następnie oddawane w zarząd gminom, osobom prywatnym lub reprywatyzowane (sygn. 12-130). Liczba jednostek w zespole: 130
37/94/0 Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa w Kraśniku 1952-1973 0 rozwiń
Zespół zawiera dokumentację wytworzoną przez organy kolegialne spółdzielni w postaci protokołów z walnych zgromadzeń, posiedzeń rady nadzorczej, zarządu oraz komisji z lat 1953-1973 (sygn. 1-31). Kolejną grupę stanowią akta organizacyjne z lat 1952-1973 (sygn. 32-33), deklaracje członków spółdzielni oraz rejestr członków z lat 1963-1973 (sygn. 34-39). Znaczącą część zespołu, obrazującą funkcjonowanie spółdzielni reprezentuje dokumentacja finansową w postaci bilansów rocznych i sprawozdań finansowych za lata 1956-1972 (sygn. 40-56), protokoły kontroli zewnętrznych z lat 1956-1971 (sygn. 57-58). Ostatnią grupę akt stanowią materiały dotyczące pracowników spółdzielni: akta osobowe i listy płac pracowników umysłowych (sygn. 59-91). Liczba jednostek w zespole: 91
37/95/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Janowie Lubelskim 1962-1967 0 rozwiń
Zespół zawiera następujące akta: Biuletyny informacyjne i inne publikacje statystyczne (sygn. 1-2), sprawozdania z wykonania plany gospodarczego (sygn. 3-4), wykaz miejscowości, urzędów i jednostek sprawozdawczych (sygn. 5), sprawozdania z budownictwa (sygn. 6-8), sprawozdania z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej (sygn. 9-15), sprawozdania z realizacji inwestycji i budownictwa (sygn. 16-27), opracowania zbiorcze w zakresie czynów społecznych (sygn. 28-32), sprawozdania z sieci i działalności handlu detalicznego (sygn. 33-38), sprawozdania ze stanu i ruchu ludności (sygn. 39-43), sprawozdania dotyczące dróg i łączności (sygn. 44-48), sprawozdania z zakresu kultury (sygn. 49-51), sprawozdania z oświaty (sygn. 52-56), sprawozdania z działalności przedsiębiorstw i zakładów (sygn. 57-63), sprawozdania z wykonania planów usług przemysłowych i nieprzemysłowych (sygn. 64-65), sprawozdania dotyczące wartości produkcji, zatrudnienia i funduszu płac (sygn. 66-70), sprawozdania z rolnictwa i leśnictwa (sygn. 71-80), sprawozdania dotyczące ochrony zdrowia i opieki społecznej (sygn. 81-82), sprawozdania dotyczące zatrudnienia i funduszu płac (sygn. 83-88), protokoły poinspekcyjne (sygn. 89). Liczba jednostek w zespole: 89
37/96/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kraśniku Fabrycznym [1948-1949]1950-1973[1974-1978] 0 rozwiń
Karta A: Akty normatywne władz nadrzędnych z lat 1956-1960, 1966-1969 (sygn. 1-3); materiały z wyborów do Sejmu i Rad Narodowych z lat: 1964, 1969, 1969-1973 (sygn.4-8, 337); sprawy osobowe radnych z lat 1961-1970 (sygn. 9); sesje MRN z lat 1954-1974 (sygn. 10-38); spotkania radnych z wyborcami z lat 1963, 1968-1971, 1973-1975 (sygn.39-45); komisje MRN z lat 1954-1974 (sygn. 46-104, 217-218, 339-340); posiedzenia Prezydium MRN z lat 1954-1972 ( sygn. 105-136, 142), samorząd mieszkańców (zebrania mieszkańców, komitety blokowe, osiedlowe) z lat: 1964-1966, 1973-1975 (sygn. 137-141, 343), normatywy kancelaryjne z roku 1969 (sygn. 143); budżet i jego wykonanie z lat 1954-1974 (sygn. 144-150, 173-207), sprawozdawczość z lat 1954-1974 (sygn.151-168); kontrole i inspekcje z lat 1963-1974 (sygn. 169-172); gospodarka komunalna z lat 1966-1970 (sygn. 208-212); ankietyzacja zbrodni hitlerowskich z roku 1968 (sygn. 216); ewidencja mieszkańców z lat 1954-1978 (sygn. 219-336), rejestry postulatów Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu i ich realizacja z lat 1969-1970 (sygn. 338), programy i plany rozwoju miasta z z roku 1974 (sygn. 341), podział administracyjny miasta z 1974 (sygn. 342), plany miasta i plany zagospodarowania przestrzennego z lat 1967-1968 (sygn. 344-346). Karta B: spis zdawczo odbiorczy nr 1/2015 zawiera akta z lat 1955-1973[1974-1976] (sygn. 1- 12 ) ewidencja mieszkańców, spis zdawczo odbiorczy 1/2016 zawiera akta akta osobowe pracowników PMRN w Kraśniku, którzy zakończyli pracę przed rokiem 1965 (sygn. 1-22), spis zdawczo-odbiorczy 1/2019 zawiera spis akt osobowych pracowników PMRN w Kraśniku Fabrycznym Liczba jednostek w zespole: 388
37/97/0 vacat - Spuścizna aktowa po Aleksandrze Golińskim - przekazana do Archiwum Państwowego w Lublinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
37/98/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wilkołazie 1955-1972 0 rozwiń
Zespół zawiera następujące akta: wybory do Sejmu i rad narodowych z lat 1964-1965, 1969 (sygn. 1), sesje i sprawy organizacyjne Gromadzkiej Rady Narodowej w Wilkołazie z lat 1962-1972 (sygn. 2-12, 94-95), spotkania posłów i radnych z wyborcami z lat 1969-1970 (sygn. 13-14), materiały Komisji GRN z lat 1960-1972 (sygn. 15-21, 96-98), działalność organów kolegialnych z lat 1964-1965 (sygn. 22), posiedzenia Prezydium GRN z lat 1961-1972 (sygn. 23-33), uchwały Prezydium GRN z lat 1062-1969 (sygn. 34), protokoły zebrań wiejskich z lat 1961-1972 (sygn. 35-42, 99-101), organizacja pracy biura z lat 1961-1962 (sygn. 43), plany gospodarcze gromady z lat 1961-1969 (sygn. 44-48), sprawozdawczość gospodarcza ogólna z lat 1960-1972 (sygn. 49-54, 102-104), kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1961-1972 (sygn. 55-63), budżety z lat 1955-1970 (sygn. 64-76), sprawozdania finansowe i statystyka 1960-1971 (sygn. 77-86), budżet gromady Pułankowice z 1961 r. (sygn. 87), sprawozdania finansowe z 1961 r. (sygn. 88), sztaby gromadzkie Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej z lat 1967-1972 (sygn. 89-93). Liczba jednostek w zespole: 104
Wyświetlanie 101 do 120 z 380 wpisów.