Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
38/1/0 Powiatowa Rada Narodowa w Białej Podlaskiej [1937-1943]1944-1950 0 rozwiń
Okólniki i zarządzenia z lat 1944-1950 - 12 j.a.; Organizacja samorządu powiatowego z lat 1944-1946 -1 j.a.; Ewidencja członków PRN z lat 1944-1950 -10 j.a.; Sprawy osobowe pracowników z lat 1944-1949 - 4 j.a.; Organizacja i ewidencja miejskich i gminnych rad narodowych z lat 1948-1950 -4 j.a.; Protokoły z posiedzeń PRN z lat 1944-1950 -13 j.a.; Komisje PRN z lat 1944-1950 -86 j.a.; Sprawy społeczno-organizacyjne z lat 1944-1950 -8 j.a.; Zjazdy i konferencje z lat 1944-1950 -3 j.a.; Protokoły z posiedzeń miejskich i gminnych rad narodowych z lat 1944-1950 -47 j.a.; Nadzór z lat 1948-1950 -6 j.a.; Sprawy gospodarcze biura PRN z lat [1937-1943] 1946-1949 -3 j.a.; Współpraca z urzędami z lat 1946-1950 -8 j.a.; Wnioski i odznaczenia z lat 1946-1950 -2 j.a.; Sprawozdawczość z lat 1944-1950 -11 j.a.; Uchwały PRN z lat 1947-1950 -1 j.a.; Sprawy finansowe z lat 1945-1946 -2 j.a. Liczba jednostek w zespole: 221
38/2/0 Akta miasta Łosic 1923-1950 0 rozwiń
Akta z lat 1923-1936 -6 j.a.: Dział ogólno-organizacyjny (sygn. 1): sprawy ubezpieczeń wzajemnych, Dział gospodarki gminnej (sygn. 2): kontrola kosztów kuracyjnych, Dział administracyjny (sygn.od 3 do 6): rejestr mieszkańców, projekty budowy szkół, plany cegielni i budynków miejskich; Akta z lat 1939-1944 -8 j.a.: Dział finansowo-budżetowy (sygn. od 7 do 11): budżety, wykazy daniny od mieszkańców, Dział administracyjny (sygn. od 12 do 14): sprawy budowy łaźni, scalenia działek i planu rozbudowy miasta; Akta z lat 1945-1950 -111 j.a.: Dział ogólno-organizacyjny (sygn. od 15 do 55): normatywy, sprawy organizacyjne, wybory do władz miejskich, protokoły z posiedzeń MRN, uchwały i sprawozdania z działalności MRN, kontrola wewnętrzna i nadzór, Dział finansowo-budżetowy (sygn. od 56 do 98): budżety i sprawozdania z ich wykonania, statystyka, sprawy podatków, majątku miejskiego, gminnego i gromadzkiego, plany finansowo-gospodarcze przedsiębiorstw miejskich, wykaz osób posiadających gospodarstwa, Dział gospodarki gminnej (sygn. od 99 do 112): sprawy handlu, rolnictwa i ogrodnictwa, drogi i place publiczne, opieka społeczna, zdrowie publiczne i akcja sanitarno-porządkowa, weterynaria, Dział administracyjny (sygn. od 113 do 125): sprawy wyznaniowe, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sprawy budowlane i odbudowy, gospodarka lokalowo-mieszkaniowa, sprawy karno-administracyjne i sądowe. Liczba jednostek w zespole: 125
38/3/0 Powiatowa Rada Narodowa w Radzyniu Podlaskim 1944-1950 0 rozwiń
Okólniki i zarządzenia z lat 1948-1949 (sygn. 1), Ewidencja członków PRN z lat 1945-1950 (sygn. od 2 do 6), Sprawy osobowe pracowników z lat 1948-1949 (sygn. 7), Protokoły z posiedzeń PRN z lat 1944-1949 (sygn.od 8 do 13), Komisje PRN z lat 1945-1950 (sygn. od 14 do 43), Sprawy społeczno-organizacyjne z lat 1947-1949 (sygn. od 44 do 46), Zjazdy i konferencje z 1949 roku (sygn. 47), Protokoły z posiedzeń gminnych rad narodowych z lat 1944-1950 (sygn. 48), Sprawy przekazywania budynków gmin na skarb państwa z 1949 roku (sygn. 49), Współpraca z urzędami z 1949 roku (sygn. 50), Wnioski i odznaczenia z lat 1946-1949 (sygn. 51), Współzawodnictwo pracy z 1949 roku (sygn. 52), Dane statystyczne z lat lat 1944, 1949 (sygn. 53-54), Sprawozdania PRN z lat 1949-1950 (sygn. 55-56). Liczba jednostek w zespole: 56
38/4/0 Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej [1942] 1944-1950 [1958-1965] 0 rozwiń
Referat Ogólno-Organizacyjny z lat 1946-195 - 77 j.a.; Referat Społeczno-Polityczny z lat 1945-1950 - 166 j.a.; Referat Administracyjny z lat 1945-1950 - 77 j.a.; Referat Karno-Administracyjny z lat 1944-1946 - 1 j.a.; Referat Wojskowy z lat 1944-1949 - 78 j.a.; Referat Opieki Społecznej z lat 1944-1950 - 61 j.a.; Referat Zdrowia z lat 1945-1949 - 69 j.a.; Referat Weterynarii z lat 1946-1949 - 7 j.a.; Referat Przemysł i Handel z lat 1945-1950 - 61 j.a.; Referat Aprowizacji z lat 1944-1950 - 42 j.a.; Referat Kultury i Sztuki z lat 1945-1950 - 7 j.a.; Referat Odbudowy z lat 1944-1949 - 136 j.a.; Referat Pomiarów z lat 1945-1950 - 74 j.a.; Powiatowy Inspektorat Przysposobienia Rolniczego z lat 1945-1950 - 90 j.a.; Referat Samorządowy z lat 1944-1950 - 170 j.a.; Referat Budżetowy z lat 1944-1950 - 294 j.a.; Referat Pożarniczy z lat [1942]1944-1950 - 22 j.a.; Referat Rolnictwa i reform rolnych z lat 1944-1950[1958-1965] - 74 j.a. Liczba jednostek w zespole: 1571
38/5/0 vacat - Starostwo Powiatowe w Łukowie - przeniesiony do Archiwum Państwowego w Siedlcach 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
38/6/0 Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim [1940-1943] 1944-1950 0 rozwiń
Referat Ogólno-Organizacyjny z lat [1940-1943]1944-1950 - 27 j.a. (sygn. od 1 do 27); Referat Budżetowo-Gospodarczy z lat 1947-1950 - 7 j.a. (sygn. od 28 do 34); Referat Społeczno-Polityczny z lat 1944-1950 - 63 j.a. (sygn. od 35 do 97); Referat Administracyjny z lat 1944-1950 - 96 j.a. (sygn. od 98 do 193); Referat Opieki Społecznej z lat 1945-1948 - 26 j.a. (sygn. od 194 do 219); Referat Zdrowia z lat [1941]1944-1950 - 55 j.a. (sygn. od 220 do 274); Referat Weterynarii z lat 1944-1946 - 13 j.a. (sygn. od 275 do 287); Referat Drogowy z lat 1945-1950 - 137 j.a. (sygn. od 288 do 424); Referat Przemysłu i Handlu z lat 1944-1950 - 47 j.a. (sygn. od 425 do 471); Referat Aprowizacji z lat 1944-1949 - 26 j.a. (sygn. od 472 do 497); Referat Odbudowy z lat 1945-1949 - 26 j.a. (sygn. od 498 do 523); Referat Rolnictwa i Reform Rolnych z lat 1946-1950 - 124 j.a. (sygn. od 524 do 647); Referat Karny z lat 1944-1950 - 70 j.a. (sygn. od 648 do 717); Referat Wojskowy z lat 1944-1950 - 423 j.a. (sygn. od 718 do 1140); Referat Pożarnictwa z lat 1944-1950 - 6 j.a. (sygn. od 1141 do 1146); Powiatowy Inspektorat Przysposobienia Rolniczego i Wojskowego z lat 1945-1950 - 5 j.a. (sygn. od 1147 do 1151); Referat Samorządowy z lat 1944-1950 - 23 j.a. (sygn. od 1152 do 1174). Liczba jednostek w zespole: 1174
38/7/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Białej Podlaskiej [1932, 1943] 1944-1948 [1958-1971] 0 rozwiń
Dział administracji z lat 1944-1948 (sygn. od 1 do 20): przepisy i zarządzenia własne i władz nadrzędnych, sprawozdania okresowe, statystyka, korespondencja w sprawach finansowych; Dział funduszu ziemi z lat [1932]1944-1947[1958-1971] (sygn. od 21 do 107): okólniki i zarządzenia w sprawach administracji przejściowej, akta i korespondencja w sprawach parcelacji, rejestry nabywców działek, administracja przejściowa majątków, scalenia, wykazy opłat za scalenia z 1932 r., wykazy gospodarstw poukraińskich, poniemieckich, osadnictwo na Ziemiach Odzyskanych; Dział urządzeń rolnych z lat [1943]1944-1947 (sygn. od 108 do 135): korespondencja w sprawach produkcji rolnej, statystyka rolna, Ośrodek Kultury Rolnej w Roskoszy, wydzierżawienie terenów rybackich; Dział techniczno-pomiarowy z lat 1944-1947 (sygn. od 136 do 137): korespondencja w sprawach techniczno-pomiarowych i melioracyjnych; Dział leśnictwa z lat 1944-1947 (sygn. od 138 do 141): korespondencja w sprawach rolnych; Komisje z lat 1946-1947 (sygn. od 142 do 144): okólniki i przepisy w sprawach Komisji Ziemskiej; Dział samopomocy chłopskiej z lat 1945-1948 (sygn. od 145 do 148): zarządzenia i korespondencja w sprawach Samopomocy Chłopskiej; Dział statystyki z lat 1946-1947 (sygn. od 149 do150): statystyka w sprawach kancelaryjnych, personalnych i organizacyjnych oraz w sprawach rolnych. Liczba jednostek w zespole: 150
38/8/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Białej Podlaskiej 1962-1975 0 rozwiń
Zarządzenia z lat 1962-1975 (sygn. od 1 do 8); Kontrole i inspekcje z lat 1962-1974 (sygn. od 9 do 20); Wykazy nazw miejscowości z 1973 r. (sygn. 21); Organizacja sprawozdawczości z lat 1962-1974 (sygn. od 22 do 48); Spis powszechny z lat 1962-1974 (sygn. od 49 do 84); Spis rolny z lat 1962-1974 (sygn. od 85 do 188); Sprawozdawczość statystyczna z lat 1962-1975 (sygn. od 189 do 443); Publikacje statystyczne z lat 1963-1973 (sygn. od 444 do 452). Liczba jednostek w zespole: 452
38/9/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Radzyniu Podlaskim 1944-1947 0 rozwiń
Dział administracji z lat 1944-1947 (sygn. od 1 do 11) - przepisy, zarządzenia własne oraz władz nadrzędnych, sprawy administracyjne, zjazdy i konferencje, sprawozdania, sprawy personalne, sprawy gospodarcze; Dział kontroli z lat 1946-1947 (sygn. 12) - zarządzenia i protokoły z kontroli; Dział prawny z lat 1945-1946 (sygn. od 13 do 14) - sprawy sądowe; Dział finansowy z lat 1946-1947 (sygn. od 15 do 18) - akta i korespondencja w sprawach finansowych; Dział urządzeń rolnych z lat 1944-1947 (sygn. od 19 do 41) - urządzenia rolne, akta i korespondencja w sprawach parcelacji gruntów, regulacja hipotek, scalenia, dzierżawy poukraińskie i pobiałoruskie, dzierżawy poniemieckie, zniesienie służebności, przesiedlenia i osadnictwo; Dział rolny z lat 1944-1947 (sygn. od 42 do 49) - wspólnoty, korespondencja w sprawach rolnych, akcja siewna, produkcja roślinna, maszyny i urządzenia rolnicze; Dział funduszu ziemi z lat 1946-1947 (sygn. od 50 do 62) - ośrodki kultury rolnej, rachunkowość rolna, resztówki - ewidencja nieruchomości, młyny i stawy; Dział techniczno-pomiarowy z lat 1944-1947 (sygn. od 63 do 65) - korespondencja techniczno-pomiarowa; Dział melioracji z 1946 r. (sygn. 66) - przepisy w sprawach melioracji; Dział weterynarii z 1946 (sygn. 67) - korespondencja w sprawach weterynaryjnych; Dział leśnictwa z lat 1945-1947 (sygn. od 68 do 69) - przepisy i korespondencja w sprawach leśnych; Komisje ziemskie z lat 1946-1947 (sygn. od 70 do 71) - przepisy i korespondencja w sprawach Komisji Ziemskich; Dział statystyki z lat 1944-1947 (sygn. od 72 do 82) - sprawozdawczość i statystyka w sprawach organizacyjnych, finansowych, personalnych i rolnych, statystyka przemysłowa, wykazy gospodarstw karłowatych. Liczba jednostek w zespole: 82
38/10/0 Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej [1923-1943] 1944-1950 0 rozwiń
Okólniki z lat [1938-1943]1944-1950 (sygn. od 1 do 6); Sprawy osobowe i gospodarcze pracowników z lat [1939]1944-1949 (sygn. od 7 do 11); Kontrola skarbowa monopoli z lat 1944-1950 (sygn. od 12 do 15); Rejestry wymiarowe i księgi biercze podatku z lat [1923-1933]1944-1948 (sygn. od 16 do 167); Sprawy organizacyjno-inspekcyjne z lat 1946-1949 (sygn. od 168 do 169); Listy rozkładu państwowego podatku gruntowego z lat [1941-1943]1944 (sygn. od 170 do 192); Ewidencja gruntów z lat [1937]1944 (sygn. od 193 do 209). Liczba jednostek w zespole: 209
38/11/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Łosicach 1960-1975 0 rozwiń
Zarządzenia z lat 1965-1972 (sygn.: 1); Badania statystyczne z lat 1965-1974 (sygn. od 2 do 8); Spis powszechny z 1970 roku (sygn. od 9 do 10); Spis rolny z lat 1966-1974 (sygn. od 11 do 16); Sprawozdawczość statystyczna z lat 1966-1974 (sygn. od 17 do 67); Informacje statystyczne z lat 1960-1975 (sygn. od 68 do 79). Liczba jednostek w zespole: 79
38/12/0 Urząd Skarbowy w Radzyniu Podlaskim [1937, 1943] 1944-1950 0 rozwiń
Okólniki i zarządzenia z lat [1937]1944-1950 (sygn. od 1 do 12); Rejestry wymiarowe z lat [1943]1944-1950 (sygn. od 13 do 29); Księgi biercze z lat 1944-1948 (sygn. od 30 do 82); Statystyka z lat 1944-1950 (sygn. od 83 do 97); Sprawy personalne urzędu z 1947 roku (sygn. 98); Podatek dochodowy z lat [1943]1944-1948 (sygn. od 99 do 113); Wykaz ustalonych wkładów oszczędnościowych dla uczestników funduszu B. z 1949 roku (sygn. od 114 do 116); Rejestry spraw karnych z lat 1947-1949 (sygn. od 117 do 121); Akta premiowej pożyczki odbudowy kraju z 1946 roku (sygn. 122). Liczba jednostek w zespole: 122
38/13/0 Inspektorat Szkolny w Białej Podlaskiej [1934, 1940] 1944-1950 0 rozwiń
Okólniki i zarządzenia z lat [1934]1944-1950 (sygn. od 1 do 4); Plany pracy i sprawozdania z działalności z lat 1944-1948 (sygn. 5); Wykazy nauczycieli z 1950 roku (sygn. 6); Lista poległych nauczycieli z lat [1940]1944 (sygn. 7); Wykazy sierot z 1945 roku (sygn. 8); Udział pracowników oświatowych w akcji przesiedleńczej z 1945 roku (sygn. 9); Grunty i budynki szkolne z lat 1944-1949 (sygn. od 10 do 13); Zjazdy i konferencje z lat 1945-1950 (sygn. od 14 do 17); Budżet z 1950 roku (sygn. 18); Organizacja i sieć placówek oświatowych i wychowawczych z lat 1945-1950 (sygn. od 19 do 27); Sprawozdawczość szkół i placówek oświatowo-wychowawczych z lat 1946-1950 (sygn. od 28 do 31). Liczba jednostek w zespole: 31
38/14/0 Inspektorat Szkolny w Łukowie [1917-1943] 1944-1950 0 rozwiń
Przepisy i okólniki z lat [1920-1921]1944-1949 (sygn. od 1 do 2); Dozory szkolne z lat [1933-1937]1944-1949 (sygn. 3); Wykazy i sprawozdania organizacyjne szkół z lat 1944-1949 (sygn. od 4 do 9); Wykazy nauczycieli z lat [1920-1922]1944-1948 (sygn. od 10 do 18); Projekt Szkoły Podstawowej w Smolance z 1936 roku (sygn. 19); Budżet z lat [1917]1944-1949 (sygn. od 20 do 26); Zatrudnienie i uposażenie nauczycieli z lat [1920,1940-1943]1944-1949 (sygn. od 27 do 37); Organizacja sieci placówek oświatowo-wychowawczych z lat [1933]1944-1950 (sygn. od 38 do 49); Karty kwalifikacyjne nauczycieli z lat [1931-1939]1944-1947 (sygn. od 50 do 56); Dzienniki podawcze z lat [1917-1939] (sygn. od 57 do 78). Liczba jednostek w zespole: 78
38/15/0 Rada Główna Opiekuńcza Polski Komitet Opiekuńczy w Białej Podlaskiej 1940-1944 [1945-1948] 0 rozwiń
Dział organizacyjno-administracyjny z lat 1940-1944 [1945-1948] (sygn.od 1 do 22) - okólniki, sprawozdania polustracyjne, protokoły z zebrań zarządu, umowy o pracę, statuty, sprawozdania z działalności, wykazy stałych ofiarodawców; Dział finansowo-gospodarczy z lat 1941-1944 (sygn. od 13 do 19) - księgi kasowe, rachunki kuchni polskiej, dziennik główna, sprawozdania budżetowe; Dział opieki z lat 1940-1945 (sygn. od 20 do54) - sprawozdania i sprawy administracyjne delegatur, wykazy podopiecznych. Liczba jednostek w zespole: 54
38/16/0 Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Białej Podlaskiej 1944-1949 0 rozwiń
Dział organizacyjno-administracyjny z lat 1945-1949 (sygn.od 1 do 8) - statuty, zarządzenia własne, okólniki, sprawy organizacyjne, zebrania Zarządu, posiedzenia; Dział finansowo-gospodarczy z lat 1944-1947 (sygn. od 9 do 20) - księgi kasowe, dzienniki główna, sprawozdania budżetowe; Dział opieki z lat 1944-1945 (sygn. od 21 do 23) - wykazy ubiegających się o dary, ewidencja ofiar obozów hitlerowskich, wykazy pobierających posiłki. Liczba jednostek w zespole: 23
38/17/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Białej Podlaskiej 1950-1973 0 rozwiń
Referat ogólno-administracyjny z lat 1950-1973: (sygn. od 1 do 200); Referat finansowy z lat 1954-1973: (sygn. od 201 do 249); Referat gospodarki komunalnej i mieszkaniowej z lat 1956-1973: (sygn. od 250 do 286). Liczba jednostek w zespole: 286
38/18/0 Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Radzyniu Podlaskim [1941-1943] 1944-1949 0 rozwiń
Dział organizacyjno-administracyjny z lat [1941-1943] 1944-1949 (sygn. od 1 do 18): zarządzenia i sprawozdania własne, okólniki, sprawy administracyjne, sprawy personalne; Dział finansowo-gospodarczy z lat [1943] 1944-1948 (sygn. od 19 do 23): sprawozdania kasowe, listy płac, sprawozdania budżetowe, książka kasowa; Dział opieki z lat 1945-1949 (sygn. od 24 do 29): listy podopiecznych, sprawozdania z działalności, opieka całkowita i częściowa, dożywianie. Liczba jednostek w zespole: 29
38/19/0 Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu w Białej Podlaskiej 1956-1975 0 rozwiń
Akta ogólno-organizacyjne z lat 1956-1975 (sygn. od 1 do 3); Protokoły z posiedzeń z lat 1971-1975 (sygn. od 4 do 7); Komisje z lat 1956-1975 (sygn. od 8 do 9); Gminne komitety FJN z 1956 roku (sygn. 10); Wybory z lat 1969-1974 (sygn. od 11 do 12); Planowanie i sprawozdawczość z lat 1973-1975 (sygn. od 13 do 17). Liczba jednostek w zespole: 17
38/20/0 Akta miasta Białej Podlaskiej 1833-1950 [1951-1958] 0 rozwiń
Akta z lat 1833-1914 - 34 j.a.: Dział finansowo-budżetowy (sygn. od 1 do 15): sprawy utrzymania ratusza i innych budowli miejskich, rachunki kasy ekonomicznej, funduszów etatowych i depozytowych; Dział administracyjny (sygn. od 16 do 34): ustanowienia opieki nad nieletnimi, sprawy kwaterunkowe, nadzoru policyjnego, księgi ludności stałej; Akta z lat 1919-1938 - 1635 j.a: Dział ogólno-organizacyjny (sygn. od 35 do 96): zarządzenia, protokoły posiedzeń władz miejskich, komisji, sprawy organizacyjne, osobowe, wyborów samorządowych, Dział finansowo-budżetowy (sygn. od 97 do 174): zadłużenia miasta, szkół i rzemiosła, budżety i sprawozdania z ich wykonania, dzienniki główna, sprawy podatków i opłat, Dział gospodarki gminnej (sygn. od 175 do 233): przedsiębiorstw komunalnych, handlu, statystyka rolna, Dział administracyjny (sygn. od 234 do 1669) obejmują: ewidencja i ruch ludności, sprawy wojskowe, kultury, oświaty, zdrowia, opieki społecznej, budowlane, kwaterunkowe, straży ogniowej i kominiarstwa, rejestry domów; Akta z lat 1939-1944 - 70 j.a.: Dział ogólno-adminstracyjny (sygn. od 1670 do 1681): zarządzenia władz okupacyjnych, sprawozdania z działalności, akta komisji, Dział finansowo-budżetowy (sygn. od 1682 do 1715):budżety, dzienniki główna, sprawy podatków, Dział gospodarki gminnej (sygn. od 1716 do 1723): sprawy budowlane, przedsiębiorstw komunalnych, Dział administracyjny (sygn. od 1724 do 1739): sprawy wyborów miejskich, opieki społecznej, ewidencji ludności, wojskowe; Akta z lat 1945-1950[1951-1958] - 125 j.a.: Dział ogólno-organizacyjny (sygn. od 1740 do 1780): normatywy, protokoły posiedzeń i sprawozdania z działaności władz miejskich oraz komisji, kontrole i inspekcje, sprawy referendum, Dział finansowo-budżetowy (sygn. od 1781 do 1812): budżety i sprawozdania finansowe, sprawy podatków, Dział gospodarki gminnej (sygn. od 1813 do 1834): sprawy przedsiębiorstw miejskich, drogowe, budowlane, Dział administracyjny (sygn. od 1835 do 1864): sprawy oświaty, zdrowia, zatrudnienia, wojskowe, wyznaniowe, wykazy wywiezionych na roboty do Niemiec, zaświadczenia przesiedleńcze na Ziemie Zachodnie, sprawy odszkodowań wojennych. Liczba jednostek w zespole: 1864
Wyświetlanie 1 do 20 z 811 wpisów.