Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
45/382/0 Cementownia "Odra" w Opolu 1946-1993 0 rozwiń
Zarządzenia: zarządzenia wewnętrzne, (1946-1961) 5 j.a., Organizacja przedsiębiorstwa: schematy organizacyjne, organizacja własnej jednostki, instrukcja prowadzenia dokumentacji płacy i pracy, instrukcja kancelaryjna, rejesty akt kategorii „A” i „B”, , historia przedsiębiorstwa, fotografie z działalności zakładu, (1949-1983) 20 j.a., Planowanie i sprawozdawczość: wieloletnie plany przemysłowe, techniczne, inwestycyjne, zatrudnienia, akcji socjalnej, postępu technicznego, roczne plany inwestycyjne, przemysłowe, finansowe i kosztów, zatrudnienia i funduszu płac, akcji socjalnej, postępu technicznego, sprawozdania statystyczne GUS, (1947-1992) 80 j.a. Narady i zebrania: protokoły zebrań załogi, narad wytwórczych i technicznych, posiedzeń zakładowej komisji wynalazczości, komisji doraźnych, zebrań klubu racjonalizacji i techniki, rezolucje załogi cementowni, (1948-1955) 10 j.a., Kontrole: kontrole zewnętrzne, (1948-1954) 3 j.a., Personel: układ zbiorowy pracy, zakładowa umowa zbiorowa, regulamin pracy, regulamin premiowania pracowników, tabele płac, zakresy czynności, wykresy zatrudnienia, protokoły zebrań komisji współzawodnictwa pracy, (1946-1956) 10 j.a., Bezpieczeństwo i higiena pracy: zarządzenia wewnętrzne w zakresie bhp, protokoły komisji ochrony pracy, plany nakładów na bhp, (1951-1960) 5 j.a. Nieruchomości: założenia do projektu budowy cementowni, plany sytuacyjne cementowni Henryk i Wróblin, wyciągi z matrykuł podatku gruntowego, przekazywanie nieruchomości na rzecz cementowni, komisja inwentaryzacyjna, (1949-1961) 6 j.a., Finanse i księgowość: bilans otwarcia, bilanse zamknięcia cementowni, gospodarstwa rolnego cementowni, oddziału zaopatrzenia robotniczego, jednolite plany kont, (1948-1992) 53 j.a., Produkcja: wnioski racjonalizatorskie, rejestr i rysunki wniosków racjonalizatorskich, plany rozwoju ruchu wynalazczego, sprawozdania z wynalazczości pracowniczej, protokoły zakładowej komisji norm, katalog norm, (1946-1961) 28 j.a., Zaopatrzenie, transport, zbyt: plany przewozu ładunków, plany zaopatrzenia materiałowego, (1950-1960) 15 j.a., Konferencje partyjno-ekonomiczne: protokoły konferencji partyjno-ekonomicznej, (1954-1955) 2 j.a., Samorząd Robotniczy: protokoły samorządu robotniczego, (1961) 1 j.a., Rada Robotnicza: statut rady robotniczej, (1953) 1 j.a., Rada zakładowa: protokoły rady zakładowej, (1946-1960) 2 j.a., Kasa zapomogowa: protokoły posiedzeń kasy zapomogowo-pożyczkowej, (1948-1951) 1 j.a, dopływ (plany techniczno-przemysłowo-finansowe, bilanse oddziału zaopatrzenia robotniczego) 1959-1961; przes.749/2006, przes.759/2006: 4 j.a.-0,06 mb. Liczba jednostek w zespole: 249
45/383/0 Cementownia "Piast" w Opolu 1945-1966 0 rozwiń
Zarządzanie: zarządzenia wewnętrzne, (1946-1961) 6 j.a. Organizacja przedsiębiorstwa: schematy organizacyjne, karty komórki organizacyjnej, regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa, rejestry akt przechowywanych w archiwum zakładowym, historia cementowni, (1947-1961) 8 j.a. Planowanie i sprawozdawczość: plany wieloletnie, plany przemysłowe, kapitalnych remontów, finansowe i kosztów, zatrudnienia i funduszu płac, sprawozdania statystyczne GUS, (1946-1962) 73 j.a. Narady i zebrania: protokoły zebrań załogi, narad wytwórczych i technicznych, klubu racjonalizacji i techniki, (1945-1960) 5 j.a. Kontrole: protokoły kontroli zewnętrznych, (1950-1961) 3 j.a. Personel: układy zbiorowe pracy, zakładowy umowy zbiorowe, zakresy czynności, współzawodnictwo pracy, wykazy pracowników cementowni, sprawozdania z przesiedlenia przemysłowego, (1945-1960) 14 j.a. Bezpieczeństwo i higiena pracy: statystyka i rejestr wypadków przy pracy, (1946-1959) 5 j.a. Nieruchomości: wykaz nieruchomości cementowni, protokoły przeglądu i odbioru obiektów, plany sytuacyjne obiektów, (1949-1959) 5 j.a. Finanse i księgowość: bilanse zamknięcia, badanie sprawozdawczości finansowej, rachunki wyników przedsiębiorstwa, (1945-1961) 17 j.a. Inwestycje: projekty rekonstrukcji, budowy i utrzymania ruchu cementowni, (1963-1966) 5 j.a. Produkcja: plany i sprawozdania z wynalazczości pracowniczej, katalogi norm i cen jednostkowych, (1948-1961) 4 j.a. Zaopatrzenie, transport, zbyt: plany i sprawozdania przewozu ładunków, plany zaopatrzenia materiałowego, (1951-1955) 4 j.a. Konferencje partyjno-ekonomiczne: protokoły konferencji partyjno-ekonomicznych, (1954-1955) 1 j.a. Samorząd Robotniczy: protokoły konferencji samorządu robotniczego, zebrań samorządu robotniczego, (1958-1960) 2 j.a. Rada Zakładowa: protokoły zebrań rady, sprawozdania z działalności rady zakładowej, (1947-1959) 3 j.a., dopływ (plny finansowe, bilans, plan kosztów własnych) 1959-1961 przes.758 3 j.a.-0,05 mb Liczba jednostek w zespole: 158
45/384/0 Kopalnia Gipsu "Dzierżysław" w Dzierżysławiu 1946-1962 0 rozwiń
organizacja jednostki własnej 1949 (1 j.a.), sprawozdania finansowe 1951 (1 j.a.), sprawozdania statystyczne 1950-1951 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 3
45/385/0 Opolskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego w Gogolinie [1945] 1952-1965 0 rozwiń
Zarządzanie: zarządzenia wewnętrzne (1947-1965) 14 j.a. Organizacja przedsiębiorstwa: schemat organizacyjny, regulamin organizacyjny, czynności, współzawodnictwa pracy, kronika (1947-1965) 5 j.a. Planowanie i sprawozdawczość: Wieloletnie plany kosztów, produkcji, roczne plany finansowe, inwestycji, kosztów, kapitalnych remontów, produkcji, przewozów towarowych, szkoleń zakładowych, techniczno-ekonomiczne, techniczno-przemysłowo-finansowe, zatrudnienia i funduszu płac, zaopatrzenia materiałowego, sprawozdania opisowe i statystyczne GUS, finansowe rady zakładowej, analizy działalności gospodarczej, bilanse zamknięcia, bilanse akcji socjalnej (1946-1965) 130 j.a. Narady i konferencje: protokoły zebrań załogi i aktywu, narad wytwórczych i technicznych, posiedzeń zespołu organizacyjnego, posiedzeń komisji problemowych, posiedzeń konferencji samorządu robotniczego, konferencji partyjno-ekonomicznych, posiedzeń plenum i prezydium rady zakładowej (1946-1961) 13 j.a. Kontrole: kontrole zewnętrzne, lustracje (1947-1954) 2 j.a. Personel: wykazy etatów, analiza opisowa aparatu kierowniczego, wnioski racjonalizatorskie, ewidencja i rejestr wniosków (1946-1956) 7 j.a. Środki rzeczowe: techniczne normy zużycia (1951-1956) 1 j.a. Nieruchomości: zestawienie zbiorcze spisów z natury, protokoły zdawczo odbiorcze środków trwałych (1945-1956) 3 j.a Liczba jednostek w zespole: 175
45/386/0 vacat - Zakłady Przemysłu Wapienniczego w Górażdżach-włączony do zespołu nr 1196 Zakłady Cementowo - Wapiennicze "Górażdże" w Choruli 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/387/0 Zakłady Przemysłu Wapienniczego "Kamień Wielki" w Kamieniu Śląskim [1947] 1953-1965 0 rozwiń
Zarządzanie: zarządzenia wewnętrzne, pisma okólne (1953-1964) 5 j.a. Organizacja przedsiębiorstwa: organizacja własnej jednostki, struktura i schematy organizacyjne, regulamin organów samorządu robotniczego, (1952-1963) 4 j.a. Planowanie i sprawozdawczość: wieloletnie plany produkcji, roczne plany finansowe, inwestycyjne, kosztów, kapitalnych remontów, produkcji, przemysłowy, postępu technicznego, rzeczowo-finansowy, techniczno-ekonomiczny, techniczno-przemysłowo-finansowy, zatrudnienia i funduszu płac, zaopatrzenia materiałowego, sprawozdania opisowe i statystyczne GUS, sprawozdania z działalności zakładów, realizacja uchwał plenum KC PZPR, bilanse zamknięcia, bilans akcji socjalnej (1947-1965) 133 j.a. Narady i konferencje: narady wytwórcze i techniczne (1950-1955) 1 j.a. Biurowość, biblioteka, składnica akt: kontrole składnicy akt (1955-1958) 1 j.a. Kontrole: kontrole zewnętrzne, badanie sprawozdania finansowego (1949-1965) 11 j.a. Personel: zakładowa umowa zbiorowa, obsada stanowisk protokoły posiedzeń komisji usprawnień i racjonalizacji oraz wynalazczości, wnioski racjonalizatorskie, rejestr wniosków (1949-1958) 11 j.a. Bezpieczeństwo i higiena pracy: obliczanie prądów zwarcia (1961) 2 j.a. Nieruchomości: spis inwentarza zakładów wapiennych, protokoły komisyjnego przeglądu obiektów majątku trwałego, nabywanie nieruchomości rolnych na rzecz zakładów, odszkodowania i wywłaszczenia, wyciągi z matrykuł (1948-1962) 16 j.a. Inwestycje: korespondencja w sprawach inwestycji zakładów (1947-1954) 4 j.a. Utrzymanie ruchu: instrukcje eksploatacyjne (1959) 2 j.a. Produkcja: Plany bezpiecznego prowadzenia robót górniczych kamieniołomów, zasady prowadzenia robót strzałowych, dokumentacja strzelania długimi otworami, (1953-1964) 31 j.a. Dokumentacja techniczna: projekty techniczne instalacji odgromowych, elektrycznych, , linii napowietrznych, urządzeń energetycznych, dokumentacja złoża wapienia (1952-1964) 15 j.a. – 0,09 mb. Dokumentacja kartograficzna: plan orientacyjny zakładów (1947-1950) 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 237
45/388/0 vacat - Śląskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego w Strzelcach Opolskich - włączony do zespołu nr 2470 Śląskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego "Opolwap" S.A. w Tarnowie Opolskim 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/389/0 Huta Szkła Okiennego "Murów" w Murowie [1946] 1947-1965 0 rozwiń
Zebrania 1951-1955 (1 j.a.), Plany wieloletnie 1951-1955 (2 j.a.), Plany roczne 1948-1965 (31 j.a.). Sprawozdania 1948-1960 (18 j.a.), Sprawozdania statystyczne 1946-1961 (15 j.a.), Analizy 1950-1959 (9 j.a.), Racjonalizacja 1955 (1 j.a.), Grunty 1949 (1 j.a.), Paszportyzacja zakładu 1953 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 79
45/390/0 Krapkowickie Zakłady Celulozowo-Papiernicze w Krapkowicach 1945-1995 0 rozwiń
Dokumentacja aktowa: 656 j.a. - 10,91 mb 1. Zarządzenie (1953-1994) poz. 1-27 Zarządzenia wewnętrzne dyrektora przedsiębiorstwa- 27 j.a. 2. Organizacja (1945-1993) poz. 28-111 Protokoły zdawczo-odbiorcze przejęcia przedsiębiorstwa Nattronzelstoff und Papierfabrik w Krapkowicach- Fabryki Tektury w Krapkowicach, Fabryki Preszpanu w Krapkowicach, Fabryki Tektury w Kolonowskim, przeszacowanie majątku fabryki, powołanie przedsiębiorstwa- akt erekcyjny, struktura organizacyjna zakładu w Kaletach, spis zakładów przemysłu uspołecznionego, przekształcenie Zakładów Papierniczych w Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa, Schemat organizacyjny Działu Inwestycyjnego, statut organizacyjny, regulamin organizacyjny, instrukcja o sposobie udokumentowania operacji gospodarczych, instrukcja prowadzenia wewnątrz-zakładowego rozrachunku gospodarczego, instrukcja normatywnego rozrachunku kosztów, poniemieckie akta katastralne, plany katastralne gruntów fabrycznych, schematy organizacyjne, regulaminy organizacyjne, plany sytuacyjne, wykaz szkód wojennych, protokoły z posiedzeń Komisji Norm, protokoły z narad Komisji Postępu Technicznego, Konferencje Partyjno-Ekonomiczne, protokoły z Konferencji Samorządu Robotniczego, akta Rady Zakładowej, posiedzenia Rady Zakładowej, wykaz członków KPD i KPP, sprawozdania z działalności Rady Zakładowej, wnioski Rady Zakładowej, posiedzenia Rady Zakładowej i Rady Robotniczej, konferencje sprawozdawczo-wyborcze Rady Zakładowej i Rady Robotniczej, protokoły z posiedzeń Rady Pracowniczej, konferencje sprawozdawczo-wyborcze w grupach związkowych, statut samorządu załogi, protokoły z posiedzeń i sprawozdania z działalności Koła Ligi Kobiet, powołanie Samodzielnego Oddziału Wykonawstwa Inwestycyjnego, protokoły z narad i konferencji pracowniczych, protokoły z narad aktywu gospodarczo-politycznego, protokoły z zebrań związkowych- 84 j.a. 3. Planowanie (1946-1992) poz. 112-285 Program usprawnienia gospodarki materiałowo-surowcowej, koncepcja rekonstrukcji przedsiębiorstwa, program działań naprawczych, wieloletnie plany inwestycyjne, wieloletnie plany techniczne, plany 6-letnie, 5-letnie, wieloletnie plany techniczno-ekonomiczne, komentarz do projektu B.H.P., roczne plany nakładów do rozliczeń finansowych, plany finansowe, plany inwestycyjne, plany kosztów własnych, plany produkcyjne, plany rozwoju przedsiębiorstwa, plany techniczno-ekonomiczne, plany zdolności produkcyjnej, plany poprawy wskaźników, plany techniczno-produkcyjne, plany techniczno- przemysłowo-finansowe, plany usprawnień organizacji techniki i technologii produkcji, plany zatrudnienia i szkolenia, plany kwartalne produkcji towarowej i globalnej, plany kwartalne wskaźników i obciążenia maszyn- 174 j.a. 4. Statystyka i sprawozdawczość (1947-1991) poz. 286-469 Sprawozdania statystyczne, roczne sprawozdania finansowe, badanie sprawozdania finansowego, orzeczenie z badania sprawności finansowej, sprawozdania z inwestycji, sprawozdania z wykonania produkcji, sprawozdania z kosztów, sprawozdania rewidenta zakładowego, sprawozdania z wykonania planu techniczno-ekonomicznego, sprawozdania miesięczne z pracy i sprawności zakładu, półroczne sprawozdania z planu zadrzewień, miesięczne sprawozdania techniczne i z inwestycji, miesięczne sprawozdania z wykonania planu czasu pracy robotników i wydajności pracy, sprawozdania miesięczne do Centralnego Zjednoczenia Przemysłu Papierniczego, analizy działalności gospodarczej, analizy finansowe, analizy problemowe gospodarki transportowej, analiza kosztów, analiza problemowa gospodarki energetycznej, analizy z inwestycji, analizy ze zdolności produkcyjnej, analizy wydajności pracy, analiza wskaźników techniczno-ekonomicznych, sprawozdania z działalności gospodarczej, rozwój i osiągnięcia zakładu, kalkulacje sprawozdawcze- 184 j.a. 5. Biurowość i Archiwum (1956-1977) poz. 470-480 Instrukcje kancelaryjne, instrukcje obiegu i kontroli dokumentacji, wykaz pieczątek, rejestr akt archiwalnych Samodzielnego Oddziału Wykonawstwa Inwestycyjnego, rejestr akt archiwalnych- 11 j.a. 6. Kontrola (1952-1983) poz. 481-504 Zarządzenia pokontrolne, protokoły polustracyjne, protokoły z kontroli zewnętrznych, protokoły z kontroli ZUS, protokoły z kontroli przeprowadzonych przez inne instytucje, protokoły z kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa- 24 j.a. 7. Personel (1948-1993) poz. 505-516 Regulaminy wynagrodzenia poszczególnych pracowników, regulacja płac, zestawienie obsady osobowej projekty zmian, regulamin Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej, regulamin premiowania, regulamin pracy, wykazy pracowników, zestawienie zatrudnienia pracowników, karty zatrudnienia, etatyzacja Fabryki Malczyce, wykaz pracowników zaszeregowanych do nowej siatki płac, ankieta o szkodliwości pracy, praca młodocianych oraz stawki utrzymania, normy i analizy norm- 12 j.a. 8. Sprawy osobowe (1946) poz. 517 Akta personalne- 1 j.a. 9. Postępowe metody pracy (1954-1958) poz. 518-522 Zakładowe umowy o długofalowym współzawodnictwie, projekty racjonalizatorskie- budowa oddziału destylacji terpentyny, walec holender, protokóły Komisji Oceny Projektów- 5 j.a. 10. Ochrona pracy (1946-1987) poz. 523-525 Protokóły Koła Bezpieczeństwa Pracy, regulamin ochrony przeciwpożarowej, raporty pożarów- 3 j.a. 11. Środki rzeczowe (1945-1947) poz. 526-530 Inwentarz Krapkowickich Zakładów Celulozowo-Papierniczych, inwentaryzacja Fabryki Natronag w Kaletach, inwentura ogólna zakładów w Krapkowicach, Kaletach, Kolonowskiem, inwentura Fabryki w Kaletach, inwentura Fabryki Celulozy w Starym Dębie- 5 j.a. 12. Inwestycje, remonty (1947-1952) poz. 531-535 Normy dla robót inwestycyjnych w Czułowickich Zakładach Papierniczych, inwestycje- wnioski, kosztorysy, inwestycje- Fabryka Kalety, raporty inwestycyjne Fabryki Kolonowskie i Malczyce- 5 j.a. 13. Finanse, Księgowość (1945-1995) poz. 536-646 Preliminarz budżetowy, kalkulacja porównawcza kosztów jednostkowych, bilanse Fabryki Kalety, bilanse Fabryki w Kamienicy Polskiej, bilanse i orzeczenie Fabryki Kostrzyń, bilanse Fabryki Krapkowice, orzeczenia i bilanse Fabryki w Przewozie, orzeczenia i bilanse Fabryki w Zenicach, bilans Samodzielnego Oddziału Wykonawstwa Inwestycyjnego, bilanse zamknięcia Fabryki w Jeleniej Górze, bilanse otwarcia i zamknięcia Fabryki w Kaletach, bilanse otwarcia i zamknięcia Fabryki w Krapkowicach, bilans zamknięcia Fabryki Osinki Dolne, analiza ekonomiczna Oddziału Zaopatrzenia Robotniczego, rewizje finansowo-księgowe, kalkulacje planowane- 111 j.a. 14. Produkcja (1964-1985) poz. 647-656 Korekta wyników, instrukcje technologiczne- 10 j.a. Dokumentacja kartograficzna: 2 j.a. Plany sytuacyjne i plany katastralne gruntów Krapkowickich Zakładów Celulozowo Papierniczych w Krapkowicach (1947-1948, 1956) – 2 j.a. Liczba jednostek w zespole: 658
45/391/0 Spółka Akcyjna "Otmęt" w Krapkowicach [1945] 1946-1999 0 rozwiń
Dokumentacja aktowa: 368 j.a. – 6,01 mb. Ogólne zasady zarządzania: schematy organizacyjne oddziałów, organizacja szkoły przysposobienia przemysłowego, zarządzenia wewnętrzne i pisma okólne; 39 j.a. (1945-1999) Organy kolegialne: materiały na konferencję samorządu robotniczego, protokoły konferencji fabrycznych, odprawa, narad i zebrań załogi; 3 j.a. (1946-1970) Plany: Wieloletnie plany zatrudnienia, kosztów, finansowe i produkcji, roczne plany finansowo-gospodarcze, finansowe, funduszu amortyzacyjnego, inwestycyjne, kosztów, kapitalnych remontów, produkcji, postępu technicznego, rozwoju techniki, techniczno-ekonomiczne, techniczno-przemysłowo-finansowe, zaopatrzenia materiałowego, zaopatrzenia w maszyny, urządzenia i sprzęt, zatrudnienia i funduszu płac, zużycia materiałowego, zagospodarowania zapasów; 144 j.a. (1947-1988) Statystyka i sprawozdawczość: sprawozdania opisowe i statystyczne GUS, sprawozdania finansowe, z produkcji obuwia, analizy działalności przedsiębiorstwa, raporty inwestycyjne, bilans otwarcia, bilanse zamknięcia, bilanse likwidacyjne, wy6kazy statystyczne z produkcji; 78 j.a. (1945-1985) Zbiory i ewidencja norm: stawki akordowe; 1 j.a. (1947) Prace naukowo-badawcze i popularyzacyjne: charakterystyka zakładu, tablice informacyjne; 33 j.a (1951) Wydawnictwa własne: monografia zakładu, kolekcja obuwia, gazety zakładowe „Echo Otmętu”, kalendarze firmowe; 46 j.a. (1952-1998) Obsługa informacyjna: udział zakładu w wystawie; 1 j.a. (1948) Kontrola: kontrole zewnętrzne; 1 j.a. (1954-55) Kadry: zakładowe umowy zbiorowe, wykazy pracowników zatrudnionych, nominacje na stanowiska kierownicze; 5 j.a. (1945-1955) Bezpieczeństwo i higiena pracy: analizy wypadków przy pracy; 4 j.a. (1974-1986) Sprawy socjalno-bytowe: akcja socjalna; 1 j.a. 1950-1953 Nieruchomości: protokoły zdawczo-odbiorcze fabryk, akt i agend; 6 j.a. (1945-1955) Ekonomika: orzeczenie biegłych księgowych, plan kont; 2 j.a. (1945, 1968) Inwentaryzacja: inwentarz maszyn i urządzeń, kwestionariusz techniczny; 2 j.a. (1945-1946) Organizacja i koordynacja produkcji: wzory wykrojów, korespondencja fabryki; 2 j.a. (1945-1946) Dokumentacja techniczna: 16 j.a. – 0,16 mb. Dokumentacja techniczna inwestycji i remontów w obiektach: 16 j.a. (1948-1951) Liczba jednostek w zespole: 385
45/392/0 Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Opolu 1955-1960 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 154
45/393/0 vacat-Biuro Projektów Przemysłu Cementowego i Wapienniczego w Krakowie Oddział w Opolu- włączony do zespołów nr 383 Cementownia "Piast " w Opolu i zespołu nr 2471 Cementownia "Strzelce Opolskie" w Strzelcach Opolskich 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/394/0 Opolskie Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane w Opolu 1949-1960 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 57
45/395/0 Opolskie Zakłady Ceramiki Budowlanej w Opolu 1946-1958 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 124
45/397/0 "Ter-Zet" Zakład Eksploatacji Zasobów Mineralnych i Prefabrykatów w Opolu 1958-1963 0 rozwiń
Dyrektor: własne konferencje, narady, odprawy (protokoły posiedzeń, narad, własne zarządzenia); 2 j. a. (1958 – 1962); Dział Organizacji i Planowania: organizacja własna przedsiębiorstwa (sprawy prawno – organizacyjne, schematy, instrukcje, regulaminy), plany (finansowe, gospodarcze, techniczno – ekonomiczne), sprawozdania (roczne, okresowe, finansowe); 18 j. a. (1958 – 1962); Dział Finansowo – Księgowy: bilanse (roczne, kwartalne, kontrolne), plany kont, protokoły z kontroli; 13 j. a. (1958 – 1963); Dział Produkcji: plany produkcji i eksploatacji (roczne, okresowe), plany ruchu (mapy i fotografie z punktów eksploatacji kruszywa), protokoły z kontroli; 16 j. a. (1959 – 1963); Dział Zaopatrzenia i Zbytu: sprawozdania (miesięczne); 2 j. a. (1961 – 1963). Liczba jednostek w zespole: 51
45/398/0 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Produkcji Paliwa Formowanego T.P.M.P. w Opolu 1952-1967 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 179
45/399/0 Państwowy Ośrodek Maszynowy w Przyworach 1950-1961 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 41
45/400/0 Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Budowlane w Opolu 1946-1951 0 rozwiń
bilanse finansowe 1946 (1 j.a.), sprawozdania finansowe 1947/1948 (1 j.a.), bilans 1949-1951 (2 j.a.), protokoły rewizyjne 1947-1951 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 5
45/401/0 Budowlana Spółdzielnia Pracy w Ozimku 1958-1963 0 rozwiń
Podstawy działania spółdzielni: akta założycielskie i statut (korespondencja), deklaracje członkowskie i rejestr członków; 3 j. a. (1958 – 1963); Organa kolegialne: własne narady, konferencje, odprawy (protokoły posiedzeń); 4 j. a. (1958 – 1961); Planowanie i sprawozdawczość: plany i sprawozdania roczne; 2 j. a. (1958 – 1960); Pomoc prawna: sprawy w postępowaniu sądowym, arbitrażowym i przed innymi organami (egzekucja i wynajem nieruchomości na potrzeby Spółdzielni); 1 j. a. (1958-1961); Akta i ewidencja osobowa: kartoteki personalne; 2 j. a. (1958 – 1959); Finanse: finansowanie inwestycji i kapitalnych remontów (inwestycje zdecentralizowane, weksel gwarancyjny, kredyty bankowe); 1 j. a. (1959 – 1960). Liczba jednostek w zespole: 13
45/402/0 Spółdzielnia Pracy Konstrukcji Stalowych "Konstal" w Odrowążu 1957-1966 0 rozwiń
Podstawy działania spółdzielni: akta założycielskie i statut (statuty, udziały członkowskie, korespondencja likwidacyjna), deklaracje członkowskie i rejestr członków; 8 j. a. (1957 – 1966); Organa kolegialne: Zarząd, własne narady, konferencje, odprawy (protokoły posiedzeń); 7 j. a. (1957 – 1964); Organizacja: informacje zewnętrzne (pisma okólne, korespondencja, pisma z Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Pracy), dokumentacja kancelaryjna; 6 j. a. (1960 – 1964); Planowanie i sprawozdawczość: plany roczne, wieloletnie (finansowo – inwestycyjne, techniczno – ekonomiczne, rozwoju usług, postępu technicznego itp.), plan operatywny, (bilanse, sprawozdania finansowe, opisowe, z zadań inwestycyjnych i z produkcji); 18 j. a. (1958 – 1964); Pomoc prawna: sprawy w postępowaniu sądowym, arbitrażowym i przed innymi organami (postępowania arbitrażowe, akta sądowe, wezwania do zapłaty, ubezpieczenia); 3 j. a. (1962 – 1966); Kontrola: (książka kontroli, kontrole, sprawozdania i zalecenia pokontrolne); 4 j. a. (1958 – 1964); Ochrona pracy: (wypadki przy pracy); 1 j. a. (1959 – 1961); Sprawy socjalne i bytowe: kartoteki Kasy Wzajemnej Pomocy, deklaracje, protokoły, księgi obrotów i sald, i deklaracje członkowskie Kasy Wzajemnej Pomocy, karty zdrowia; 8 j. a. (1958 – 1964); Ochrona mienia: (PZU – dokumentacja, sprawozdawczość); 2 j. a. (1962 – 1964); Księgowość: urządzenia księgowe (zestawienie rejestrów, dziennik tabelaryczny, akta księgowe likwidacyjne, karty kontowe, księga główna, karta finansowa likwidacyjna), dowody księgowości finansowej (dokumenty księgowe), dokumentacja płac (karty zarobkowe zbiorcze), pożyczki i inne obciążenia pracowników (kasa zapomogowo – pożyczkowa); 16 j. a. (1959 – 1966); Ceny, taryfy i marże: (cennik robót remontowych); 1 j. a. (1957); Postęp techniczny: (protokoły posiedzeń); 1 j. a. (1961); Dokumentacja realizowanych robót budowlano – montażowych: (rozliczenia robót); 1 j. a. (1961). Liczba jednostek w zespole: 76
Wyświetlanie 661 do 680 z 3 959 wpisów.