Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
45/613/0 Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Koźlu 1945-1951 [1952] 0 rozwiń
okólniki i zarządzenia władz nadrzędnych 1945-1951 (3 j.a.), statut Wojewódzkiego Oddziału Tymczasowego Zarządu Państowowego, schemat organizacyjny TZP przy starostwach powiatowych i zarządach miast wydzielonych 1945-1947 (1 j.a.), protokoły zjazdów naczelników biur, zebrań naczelników władz i urzędów niezespolonych 1947-1951 (2 j.a.), protokoły posiedzeń Opiniodawczej Komisji Społecznej 1946-1950 (3 j.a.), miesięczne sprawozdania działalności urzędu 1945-1951 (1 j.a.), wykazy mienia poniemieckiego w porządku 1947 (1 j.a.), wnioski o przywrócenie posiadania ruchomości i nieruchomości 1948 (1 j.a.), protokoły zdawczo-odbiorcze przyjmowania ruchomości i nieruchomości 1945-1950 (3 j.a.), protokół w sprawie bezprawnej rekwizycji rzeczy osobistych Komendanta Garnizonu w Koźlu Clarini Attilio 1945 (1 j.a.), akta przedsiebiorstw handlowych 1945-1950 (1 j.a.), wykazy przedsiębiorstw 1945-1949 (1 j.a.), wykazy użytkowników nieruchomości, osadników, repatriantów i autochtonów 1945-1949 (1 j.a.), podania o przydział ruchomości 1951 [1952] (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 20
45/614/0 Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Opolu 1945-1951 [1953] 0 rozwiń
protokoły zdawczo-odbiorcze przekazania mienia w zarząd zakładów, przedsiębiorstw, warsztatów 1945-1950 (1 j.a.), przepadek mienia na podstawie wyroku sądowego-protokoły, zawiadomienia 1946-1950 (2 j.a.), reprywatyzacja drogą sądową-protokoły, korespondencja 1945-1951 (8 j.a.), reprywatyzacja drogą administracyjną-protokoły, korespondencja (2 j.a.), młyny, zakłady przemysłowe i usługowe, protokoły kontroli, inwentarze, zezwolenia 1945-1951 (3 j.a.), ustalenie charakteru prawnego użytkowania majątku-protokoły przesłuchania świadków 1948 [1953] (2 j.a.), wykazy zakładów przemysłowych, handlowych, usługowych 1945-1948 (1 j.a.), zabezpieczenie mienia obywateli Austrii 1949 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 20
45/615/0 Obwodowe Biuro Likwidacyjne w Prudniku 1945-1949 0 rozwiń
zarządzenia własne 1945 (1 j.a.), protokoły posiedzeń Komisji Czynszowej 1945 (1 j.a.), sprawozdania z działalności, z lustracji, z akcji sprzedaży nieruchomości poniemieckiej 1945-1949 (4 j.a.), preliminarz budżetowy 1948 (1 j.a.), wykazy zgłoszonego poniemieckiego mienia ruchomego 1948 (1 j.a.), wykazy poniemieckich ruchomości i nieruchomości 1946-1947 (1 j.a.), wykazy szkód wojennych 1945 (1 j.a.), wykazy przedsiębiorstw opuszczonych i poniemieckich 1946-1947 (1 j.a.), wykazy mieszkańców powiatu 1948 (1 j.a.), spis rzeczy oddanych w depozyt Wydziałowi Skarbowemu 1945 (1 j.a.), instrukcja dla administratorów rejonowych, spis ulic, administratorów i rejonów 1945 (1 j.a.), akta personalne 1945-1948 (3 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 17
45/616/0 Powiatowy Pełnomocnik Rządowy do spraw Podatku Gruntowego w Brzegu 1948-1950 0 rozwiń
protokoły z insoekcji i kontroli podatku gruntowego 1949 (1 j.a.), zestawienia wymiarowe i sprawozdania z realizacji podatku 1949 (1 j.a.), księgi biercze podatku gruntowego-zamknięcia 1948-1950 (3 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 5
45/617/0 Powiatowy Pełnomocnik Rządowy do spraw Podatku Gruntowego w Grodkowie 1947-1949 0 rozwiń
zestawienia podatkowe 1947-1949 (3 j.a.), sprawozdania z przebiegu czynności egzekucyjnych 1948-1949 (1 j.a.), Liczba jednostek w zespole: 4
45/618/0 Powiatowy Pełnomocnik Rządowy do spraw Podatku Gruntowego w Koźlu 1946-1950 0 rozwiń
zarządzenia, okólniki i sprawozdania 1949-1950 (2 j.a.), plany pracy i sprawozdania 1949 (1 j.a.), egzekucja podatków 1949-1950 (1 j.a.), obywatelskie komisje podatkowe-powołanie 1950 (1 j.a.), zestawienia podatkowe 1949-1950 (9 j.a.), realizacja tytułów wykonawczych podatku gruntowego 1949-1950 (4 j.a.), przekazywanie zboża na poczet podatku 1949 (1 j.a.), zestawienie gospodarstw rolnych według przychodowości 1949 (1 j.a.), wykazy zaległości-koni, wołów, krów 1949-1950 (2 j.a.), zamknięcia ksiąg bierczych 1946-1948 (1 j.a.); przes. 2428/2016: podatek gruntowy- planowanie i sprawozdawczość 1946-1949 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 24
45/619/0 Powiatowy Pełnomocnik Rządowy do spraw Podatku Gruntowego w Strzelcach Opolskich [1945] 1946-1949 0 rozwiń
zestawienia podatkowe 1947-1949 (6 j.a.), zamknięcie ksiąg bierczych podatku gruntowego 1945-1947 (3 j.a.), ankiety ekonomiczne gospodarstw 1947 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 10
45/620/0 Państwowa Centrala Handlowa w Brzegu 1947-1950 0 rozwiń
Bilanse; 1947-1950: hurtowni w Brzegu i filii w Oławie (4 j.a.) Statystyka; 1949: sprawozdania statystyczne z obrotu towarowego (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 5
45/621/0 Państwowa Centrala Handlowa w Kluczborku 1947-1951 0 rozwiń
Bilanse; 1947-1951: (4 j.a.) Plany i sprawozdania; 1948-1949: preliminarze i plany obrotu towarowego i kosztów, kwestionariusze informacyjne (2 j.a.) Obrót gotówkowy; 1948-1950: (3 j.a.) Płace: listy płac pracowników; 1947-1948: (2 j.a.) Nieruchomości; 1947-1949: nieruchomości i inwentaryzacja (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 12
45/622/0 vacat - zespół dwukrotnie ujęty w ewidencji - patrz nr 418 - Państwowa Centrala Handlowa Oddział Rejonowy w Opolu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/623/0 Związek Polskich Artystów Plastyków Zarząd Okręgu w Opolu 1955-1983 0 rozwiń
Władze i organy kolegialne 1955-1983 (47 j.a.): protokoły walnych zebrań, protokoły posiedzeń Oddziału, protokoły posiedzeń Zarządu Okręgu, protokoły posiedzeń Komisji Rewizyjnej, Rady Artystycznej i sekcji; Organizacja 1960-1983 (9 j.a.): statut, protokoły spisane w związku z zawieszeniem działalności, instrukcja kancelaryjno-archiwalna, wykazy członków, protokoły kontroli zewnętrznych, wzory odcisków pieczątek; Plany 1974-1981 (4 j.a.): plany pracy Zarządu, plany imprez artystycznych; Sprawozdania i informacje1964-1983 (14 j.a.): sprawozdania i informacje z działalności Zarządu,Sądu koleżeńskiego, Rady Artystycznej, sekcji; Współdziałanie w kraju 1961-1977 (4 j.a): porozumienia o współpracy z instytucjami krajowymi; Współdziałanie z zagranicą 1974-1981 (3 j.a.): plany, sprawozdania, porozumienia; Finanse 1963-1983 (4 j.a.): budżety i sprawozdania finansowe; Wydawnictwa i popularyzacja 1975-1981 (5 j.a.): wydawnictwa własne i wycinki prasowe; Sprawy artystyczno-zawodowe 1965-1981 (11 j.a.): informacje o obchodach rocznicowych Związku, protokoły zebrań Klubu Absolwentów, dyplomy i nagrody; Imprezy artystyczne 1964-1978 (6 j.a.): informacje o imprezach krajowych i wystawach artystycznych; List otwarty 1981 (1 j.a.), akta osobowe i listy płac 1964-1983 (11 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 119
45/625/0 Miejski Inspektorat Statystyczny w Opolu [1949] 1962-1974 0 rozwiń
Organizacja i metodologia badań statystycznych: narodowe spisy powszechne, spisy rolne, spisy rolne czerwcowe i grudniowe, spisy kwartalne, spisy ludności, inne badania masowe; 44 j.a.(1949-1974) Prace nad wynikami badań statystycznych: sprawozdania statystyczne z budownictwa, czynów społecznych, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, handlu, inwestycji, ludności, obrotu towarowego, oświaty i kultury, przemysłu, produkcji, rolnictwa, remontów kapitalnych, transportu i łączności, usług, zatrudnienia i funduszu płac, zdrowia i opieki społecznej, metryki statystyczne, tabulogramy; 250 j.a. (1954-1974) Liczba jednostek w zespole: 294
45/626/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Kluczborku [1949] 1962-1975 [1980] 0 rozwiń
Organizacja i metodologia sprawozdawczości statystycznej: wykazy jednostek sprawozdawczych, karty zgłoszeń; 2 j.a. (1971-1973) Organizacja i metodologia badań statystycznych: narodowe spisy powszechne, spisy rolne, spisy rolne czerwcowe i grudniowe, spisy kwartalne, inne badania masowe; 109 j.a.(1950-1974) Prace nad wynikami badań statystycznych: sprawozdania statystyczne z budownictwa, czynów społecznych, finansów, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, handlu i obrotu towarowego, inwestycji i budownictwa, ludności, oświaty i wychowania, kultury, przemysłu, rolnictwa, transportu i łączności, usług, zatrudnienia, ochrony zdrowia i opieki społecznej, metryki statystyczne, informacje statystyczne, karty statystyczne; 260 j.a. (1949-1980) Liczba jednostek w zespole: 371
45/627/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Koźlu [1948] 1962-1974 0 rozwiń
Organizacja i metodologia badań statystycznych: zestawienia powiatowe dotyczące szacunku plonów, narodowe spisy powszechne, spisy rolne, spisy zwierząt gospodarskich, użytków i zasiewów, spisy czerwcowe i grudniowe, spisy kwartalne, inne badania masowe; 103 j.a.(1950-1974) Prace nad wynikami badań statystycznych: sprawozdania statystyczne z budownictwa, czynów społecznych, finansów, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, handlu i obrotu towarowego, inwestycji, ludności, obrotu towarowego, oświaty i kultury, przemysłu, rolnictwa, transportu i łączności, usług, zatrudnienia, zdrowia i opieki społecznej, tablice statystyczne, metryki statystyczne; 327 j.a. (1948-1974), dopływ: nab.6276/2011: miesięczna informacja statystyczna 1964-1965 (1 j.a.); przes. 2429/2016: Informacje o realizacji ważniejszych zadań gospodarczych 1965-1974 (5 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 435
45/628/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Krapkowicach [1956-1961] 1962-1975 0 rozwiń
Organizacja i metodologia badań statystycznych (1959-1974) Państwowa Inspekcja Plonów- szacunki plonów ziemiopłodów, łąk i koniczyny czerwonej oraz drzew i krzewów owocowych, Narodowy Spis Powszechny- wykaz nieruchomości i gospodarstw gromady Walce, spisy czerwcowe powierzchni użytków i zasiewów, zwierząt gospodarskich, drzew i krzewów owocowych, oraz maszyn i urządzeń rolniczych: gromadzkie, powiatowe, karty ewidencyjne spisów kwartalnych, spis ludności- 39 j.a. Opracowania statystyczne stanowiące dane źródłowe do opracowań i publikacji (1956-1975) Sprawozdania statystyczne: z budownictwa, z realizacji czynów społecznych, z finansów, z gospodarki komunalno- mieszkaniowej, z gastronomii, z handlu, z inwestycji, z ludności, z obrotu towarowego, z oświaty i kultury, z ochrony zdrowia i opieki społecznej, z przemysłu, z rolnictwa i leśnictwa, z transportu i łączności, z usług, z zatrudnienia, ankiety o wynikach produkcyjnych i finansowych w państwowych gospodarstwach rolnych- 241 j.a. Prace nad wynikami badań statystycznych (1960-1973) Metryki statystyczne- 3 j.a. Liczba jednostek w zespole: 283
45/629/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Strzelcach Opolskich [1951]1962-1975 0 rozwiń
Zarządzanie; 1951-1974: zarządzenia władz nadrzędnych - Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego, zarządzenia i wytyczne władz nadrzędnych, GUS i WUS (14 j.a.), zarządzenia własne, zakresy czynności pracowników (17 j.a.), Planowanie i sprawozdawczość; 1951-1975: plany i sprawozdania z działalności, plany pracy, pisma i tabulogramy finansowe, miesięczna informacja statystyczna o realizacji ważniejszych zadań gospodarczych (19 j.a.) Kontrole; 1951-1974: dokumentacja kontroli zewnętrznych przeprowadzanych przez Główny i Wojewódzki Urząd Statystyczny (6 j.a.) Sprawy zlecone; 1951: (1 j.a.) Organizacja i metodologia pracy statystycznej; 1958-1974: zarządzenia i wytyczne: instrukcje, wytyczne i wzory formularzy sprawozdawczych, program badań i plan opracowań statystycznych, organizacja źródeł informacji - wykazy jednostek sprawozdawczych: wykaz jednostek sprawozdawczych, organizacja źródeł informacji statystycznej (16 j.a.) Organizacja i metodologia badań statystycznych; 1959-1974: szacunki Państwowej Inspekcji Plonów, organizacja źródeł informacji Państwowej Inspekcji Plonów, spis powszechny – organizacja, sumaryczny spis zasobów mieszkaniowych, matryce szkiców sytuacyjnych rejonów statystycznych i obwodów spisowych, podział terenu na rejony statystyczne i obwody spisowe, dokumentacja spisów, spisy rolne: organizacja spisów i wyniki spisów, spisy rolne czerwcowy i grudniowy - wyniki spisu , inne badania masowe: organizacja badań, zestawienia, wyniki (63 j.a.) Opracowania statystyczne stanowiące dane źródłowe do opracowań i publikacji; 1951-1975: czyny społeczne, gospodarka komunalna i mieszkaniowa, handel, inwestycje i budownictwo, ludność, oświata i kultura, przemysł, rolnictwo, transport i łączność, usługi, zatrudnienie, zdrowie i opieka społeczna (385 j.a.) Prace nad wynikami badań statystycznych; 1951-1974: tablice statystyczne - opracowania zbiorcze, tabulatory, metryki statystyczne (14 j.a.) Publikacje statystyczne - własne opracowania statystyczne (10 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 531
45/630/0 Cukrownia w Nowej Cerekwi 1909-1942 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
45/631/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Koźlu 1945-1951 0 rozwiń
Miejska Rada Narodowa - protokoły posiedzeń Rady i jej prezydium, wykazy radnych, informacje o pracach komisji 1946-1950 (9 j.a.) Referat organizacyjny - zarządzenia władz nadrzędnych i własne, organizacja miasta, informacje o działalności zakładów użyteczności publicznej, protokoły przejęcia nieruchomości porzuconych i opuszczonych, sprawozdania z działalności Zarządu 1945-1950 (38 j.a.) Referat finansowo-budżetowy - budżety, księgi biercze podatku 1945-1950 (20 j.a.) Referat administracyjny - wykazy duchowieństwa, ewidencja ludności, zaświadczenia polskości, spis powierzchni użytków rolnych, wykazy analfabetów, wykazy przedsiębiorstw 1945-1950 (28 j.a.) Referat spraw technicznych i majątkowych - sprawozdania z wykonania spraw drogowych 1945-1946 (1 j.a.) domowa książka meldunkowa 1950 (1 j.a.) dopływ: nab.5574/2009 - narady i odprawy - protokoły 1949 (1 j.a.), uchwały 1949-1951 (1 j.a.), protokoły posiedzeń MRN 1946-1949 (1 j.a.), protokoły posiedzeń komisji 1949-1950 (1 j.a.), nab. 8410/2016: spis powierzchni użytków oraz zasiewów, wykaz ewidencji rolnictwa na terenie miasta Koźla 1946 (2 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 103
45/632/0 Gminna Rada Narodowa w Bierawie 1945-1954 0 rozwiń
organizacja pracy Zarządu Gminnego 1945-1946 (1 j.a.), sprawy organizacyjne 1953 (1 j.a.), zarządzenia wewnętrzne 1947 (1 j.a.), protokoły z plenarnych posiedzeń GRN 1946-1952 (7 j.a.), protokoły sesji GRN 1953-1954 (2 j.a.), protokoły komisji GRN 1946-1953 (6 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1946-1954 (8 j.a.), protokoły z sesji sołtysów 1945-1946 (1 j.a.), protokoły z odpraw wójtów i sekretarzy gminnych 1949-1950 (1 j.a.), sprawozdania sytuacyjne sołtysów i zarządu gminnego 1945-1946 (1 j.a.), sprawozdania z lustracji gminy 1949 (1 j.a.), głosowanie ludowe 1946 (1 j.a.), weryfikacja miejscowej ludności 1945-1946 (1 j.a.), arkusze spisowe - spis ludności 1946 (1 j.a.), ruch i stan ludności 1951 (1 j.a.), akcja przsiedleńcza ludności polskiej 1945 (1 j.a.), rejesrt spraw karno-administracyjnych 1953-1954 (3 j.a.), budżet 1945-1950 (6 j.a.), księga biercza należności na Fundusz Odbudowy Stolicy 1949 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 45
45/633/0 Gminna Rada Narodowa w Blachowni Śląskiej 1945-1954 0 rozwiń
protokół z posiedzenia Gminnej Komisji Podziału Administracyjnego 1954 (1 j.a.), protokoły z plenarnych posiedzeń GRN 1946-1947, 1949 (2 j.a.), prokoły sesji GRN 1950-1954 (5 j.a.), protokoły komisji GRN 1947-1952 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń prezydium GRN 1947-1954 (8 j.a.), protokoły i uchwały Zarządu Gminnego 1945-1950 (2 j.a.), protokoły z odpraw burmistrzów, wójtów, sekretarzy 1948-1950 (3 j.a.), protokoły z posiedzeń i odpraw sołtysów 1945-1947 (1 j.a.), protokoły z zebrań gromadzkich 1949, 1952 (2 j.a.), sprawozdania polityczno-społeczno-gospodarcze gminy 1949 (1 j.a.), charakterystyka gminy 1953 (1 j.a.), kontrola wewnętrzna i władz nadzorczych 1947-1950 (3 j.a.), kontrola zewnętrzna 1951-1952 (1 j.a.), rejestr ilości spraw i teczek 1945-1948 (1 j.a.), grobownictwo wojenne 1947 (1 j.a.), statystyka ogólna 1948-1949 (2 j.a.), pomiary państwa 1949 (1 j.a.), likwidacja śladów niemczyzny, repatriacja Niemców 1948 (1 j.a.), spis ludności 1946 (1 j.a.), budżet 1948, 1950-1951 (3 j.a.), sprawy osiedleńcze 1948 (1 j.a.), oświata przedszkolna 1949 (1 j.a.), kultura i sztuka 1949 (1 j.a.), Związek Zawodowy Pracowników Samorządu Terytorialnego koło gminne - protokoły z zebrań 1950 (1 j.a.), Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej - koło gminne - protokoły z posiedzeń 1950 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 46
Wyświetlanie 861 do 880 z 3 943 wpisów.