Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
51/1/0 Akta miasta Krośniewice [1821-1860]1927-1950 0 rozwiń
Urząd Municypalny w Krośniewicach 1821-1860 - nominacje urzędników sygn. 73 Miejska Rada Narodowa sygn. 2-11 Zarząd Miejski w Krośniewicach - USC sygn.1 - Ref. Ogólno - Organizacyjny sygn. 12-32 - Ref. Finansowo - Budżetowy sygn. 33 -45, 68-69 - Ref. Przemysłu i Handlu sygn. 46-66 - Ref. Związek Zawodowy Pracowników Samorządu Terytorialnego sygn. 67 - Ref. Ewidencji Ludności sygn. 70-72 Okres międzywojenny 1938 – 1939: Urzędnik Stanu Cywilnego: podania o wydanie metryki z akt urzędnika stanu cywilnego gminy wyznaniowej żydowskiej; Okres 1945 – 1952: Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Krośniewicach: powołanie Komitetów Obywatelskich Wystawy Ziem Odzyskanych, plany pracy Miejskiej Rady Narodowej, sprawy personalne członków Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, oświata i kultura, sprawy pozbawienia obywatelstwa polskiego, przejęcie mienia państwowego przez organy samorządowe; Zarząd Miejski w Krośniewicach: Referat Ogólno – Organizacyjny: zebrania organów samorządowych, protokoły kontroli, sprawy organów kolegialnych, roczne sprawozdania z odbytych uroczystości, statystyka ogólna, wykaz nieruchomości poniemieckich oraz przejęcie ich na własność miasta, wykaz pracowników, sprawy granic miasta i gminy, sprawy pracowników (szkolenia, wynagrodzenia, nowe etaty), sprawy dzierżawy placów oraz budynków, uruchamianie szkół, oświata i kultura, korespondencja z Wydziałem Powiatowym dotycząca zatrudnienia pracowników; Referat Finansowo – Budżetowy: budżety, roczne sprawozdania rachunkowe, plan finansowy wykonania budżetu administracyjnego; Referat Przemysłu i Handlu: wykaz osób prowadzących przedsiębiorstwa handlowo – przemysłowe i rzemieślnicze; Referat Rolnictwa: zestawienia świadczeń rzeczowych, sprawy rolne, hodowlane, ogrodnicze i chorób zakaźnych, arkusz zbiorczy klasyfikacji gruntów; Referat Ewidencji Ludności: wymeldowania, sprawy obcokrajowców, repatriacja osób narodowości niemieckiej, Księgi Kontroli Ruchu Ludności, rejestr mieszkańców miasta, zestawienie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów; Referat Techniczno – Drogowo – Budowlany: sprawy kredytu i dotacji, remonty, budowa i utrzymanie dróg i mostów; Referat Zdrowia Publicznego i Opieki Zdrowotnej: protokoły posiedzeń Zarządu Okręgowego Ośrodka Zdrowia w Krośniewicach i jego statut, adopcja dzieci ocalałych z powstania warszawskiego (wnioski na przyznanie dzieci), sprawy inwalidzkie (sprawa Edwarda Dynkowskiego); Referat Wojskowy: rejestracja poborowych, młodzież z organizacji „Służba Polsce”; Zarząd Miejski Związku Zawodowego Pracowników Samorządu Terytorialnego: protokoły posiedzeń, zarządzenia i okólniki, teczka Związków Zawodowych Liczba jednostek w zespole: 73
51/2/0 Akta miasta Kutna 1795-1951 3644 rozwiń
I. Okres zaboru pruskiego 1795-1806 od sygn.1 do 29: sprawy administracyjne, finansowe, wojskowe, regulacja stanu prawnego Żydów. II. Okres Księstwa Warszawskiego 1807-1815 od sygn. 30 do 53: statystyka ludności miasta, pogorzele miasta, sprawy podatkowe i finansowe miasta. III. Okres zaboru rosyjskiego i okupacji niemieckiej 1815-1918 od sygn. 54 do 146: spisy obywateli do sejmików powiatowych i zgromadzeń gminnych, opis historyczno-topograficzny miasta, ubezpieczenia od pogorzeli, sprawy kasy miejskiej, budynków miejskich i obiektów komunalnych, kwaterunku wojska, podwodów i furażu, remontu kościoła i cmentarza, cen na targowisku miejskim, ewidencja ludności miasta , wykazy rzemieślników, sprawy ludności żydowskiej, wybory do Dumy Państwowej, zmiany granic terytorialnych miasta, sprawy fabryki A. Vedtke, posiedzenia magistratu. IV. Okres 1918-1939 od sygn. 147 do 814: posiedzenia Rady Miejskiej, lustracja samorządu miejskiego, plakaty i druki dotyczące wojny polsko bolszewickiej i odbudowy kraju, budżety miasta, sprawy obiektów komunalnych, szkolnictwo i opieka socjalna, ewidencja ludności, spisy wyborców, plany budynków i pozwolenia na budowę. V. Okres 1945-1951 od sygn. od 815 do 936: protokoły posiedzeń Rady Miasta, wykazy ludności, przydziały mieszkań, aprowizacja, budżety, opieka społeczna. Liczba jednostek w zespole: 975
51/3/0 Akta miasta Żychlina 1809-1950 2297 rozwiń
Okres zaboru rosyjskiego w tym okres Księstwa Warszawskiego 1809 – 1871: opis miasta z 1820 r., sprawy rzemiosła, handlu i przemysłu, akta katastralne, sprawy podatkowe i kasy miejskiej, ewidencja ludności, wykazy spisowych, plan miasta, urządzenie włościan w mieście, pożary i ubezpieczenia od ognia; Okres II Rzeczypospolitej 1927 – 1931: protokoły posiedzeń Rady Miasta, księgi ludności stałej miasta; Okres 1945 – 1950: protokoły posiedzeń Rady Miasta Liczba jednostek w zespole: 56
51/4/0 Różne cechy miasta Krośniewice - zbiór szczątków zespołów cechu piekarzy i szewców w Krośniewicach 1820-1892 0 rozwiń
Zespół zawiera: książki protokołów, korespondencję, rachunki, kwity kasowe, spisy czeladników Liczba jednostek w zespole: 2
51/4/1 Cech Piekarzy w Krośniewicach 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
51/4/2 Cech Szewców w Krośniewicach 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
51/5/0 Cech Piekarzy miasta Kutno 1818-1840 67 rozwiń
Zespół zawiera: książki protokołów, korespondencji, rachunków i kasowe, kwity kasowe Liczba jednostek w zespole: 5
51/6/0 vacat - Cech Piekarzy miasta Żychlin - zaginął 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
51/7/0 Akta gminy Dąbrowice 1915-1952 0 rozwiń
-- Akta Dąbrowickiego Urzędu Gminnego 1915-1918 sygn. od 1 do 23: sprawy poszkodowanych przez wojsko w czasie wojny, rozkład i ściąganie podatków skarbowych i gminnych, rozporządzenia dla sołtysów, szkół i nauczycieli, statystyka. - Zarząd Gminy w Dabrowicach 1932-1940 sygn. od 24 do 27: pozwolenia na budowę, ubezpieczenia domów, ksiega biercza Zarządu Gminy - Gminna Rada Narodowa w Dąbrowicach 1945-1950, sygn. od 28 do142 Dział Ogólno Organizacyjny sygn. od 28 do 70: protokoły posiedzeń GRN, komisji, Zarządu Gminy, protokoły i zarządzenia kontrolne,sprawy organizacyjne, sprawy osobowe członków organów gminy, sprawy ogólno - społeczne, sprawy oświaty Dział Finansowo- Budżetowy sygn. od 71do 108: Budżety roczne, sprawozdania rachunkowe, wymiar i pobór podatków Dział Gospodarki Gminnej sygn. od 109 do131: sprawy rolne, wykazy powierzchniowe użytków i zasiewów, statystyka rolna, wykazy majątków poniemieckich, odbudowa gospodarstw, sprawy ektryfikacji. Dział Administracyjno - Prawny sygn. od 132 do142: wykazy osób zaginionych w czasie wojny, wykazy repatriantów, przesiedleńców, sprawy karno-administracyjne. - Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Dąbrowicach 1950-1952 sygn. od 143 do187 Dział Ogólno-Organizacyjny sygn. od 143 do176: protokoły posiedzeń prezydium i komisji, protokoły zebrań aktywu gminnego, odprawy sołeckie, plany pracy prezydium, komisji, sprawy organizacyjne i osobowe. Dział Finansowy sygn. 177, od syg. 201 do 216 Dział Socjalno - Kulturalny sygn. od 178 do180 Dział Rolny sygn. od 181do186 Akta płacowe sygn. od 187 do 200 Liczba jednostek w zespole: 216
51/8/0 Akta gminy Dobrzelin 1870-1954 0 rozwiń
Zespół zawiera: Okres zaboru rosyjskiego1870 – 1900: Księgi ludności stałej tabele likwidacyjne wsi Wola Prosperowa; Okres 1945 – 1954: Dział Ogólno – Organizacyjny: statuty, regulaminy, instrukcje, sprawy organizacyjne, protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej, protokoły polustracyjne, protokół posiedzenia Komitetu Rodzicielskiego, kontrola wewnętrzna, nadzór, sprawy Komisji, plany pracy Zarządu Gminnego, majątek gminy i gromad, sprawy organów kolegialnych, sprawy szkolenia pracowników i praktykantów, sprawy personalne pracowników, wykaz rolników posiadających działki z parcelacji, podział gminy na gromady, akta Komitetu Odbudowy Warszawy; Dział Finansowo – Budżetowy: budżety, sprawozdania rachunkowe, różne akta dotyczące spraw finansowych, kredyty, dotacje, księgi biercze; Dział Gospodarki Gminnej: sprawy przemysłowe, handlowe, budowa i utrzymanie dróg, sprawy rolne i hodowlane, statystyka świadczeń rzeczowych, wykaz gospodarstw gminy Dobrzelin, struktura agrarna; Dział Administracyjny: wykaz osób posiadających nieruchomości w gminie, straty wojenne, bezpieczeństwo i porządek publiczny, zaświadczenia dotyczące stosunku obywateli do władz okupacyjnych, zezwolenia na budowę, listy płac. Liczba jednostek w zespole: 145
51/9/0 Akta Wójta Gminy Kaleń 1824-1862 0 rozwiń
Zespół zawiera: zezwolenia na przesiedlenie do innej gminy, świadectwa przesiedleń, korespondencja dotycząca zmian miejsca pobytu stałego oraz w sprawach bezpieczeństwa, taksa zabudowań do Towarzystwa Ogniowego Wsiów w obwodzie gostyńskim, opisy zabudowań dworskich i włościańskich, zarządzenia Wydziału Policyjnego Gubernatora Cywilnego w Warszawie, doniesienia o osobach podburzających mieszkańców, notatka dotycząca Adama Czartoryskiego. Liczba jednostek w zespole: 7
51/10/0 Akta gminy Krośniewice [1884-1897]1929-1952 0 rozwiń
Zespół zawiera: protokoły posiedzeń PGRN, protokoły polustracyjne i zebrań gromadzkich gmin, kontrole wewnętrzne, plany pracy PGRN, korespondencje w sprawach szkolnych, budżety, roczne sprawozdania rachunkowe, sprawy osobowe pracowników gminnych i praktykantów, dotacje, zapomogi i kredyty, sprawy wynajmu i remontu lokali, pozwolenia na budowę, majątek gmin i gromad, wykaz gospodarstw oraz osób posiadających gospodarstwa rolne w gromadzie Wychny, klasyfikacja gruntów, spisy powierzchni użytków i zasiewów, preliminarz robót drogowych, sprawy imprez kulturalnych i bibliotek, wykazy przejętych ksiąg wyznaniowych, metryki USC, listy płacy. Korespondencja w sprawach różnych urzędu z lat 1884-1897. Liczba jednostek w zespole: 73
51/11/0 vacat - Akta gminy Krzyżanów - włączono do zespołu nr 12 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
51/12/0 Akta gminy Krzyżanówek z siedzibą w Krzyżanowie 1847-1952 86 rozwiń
I. Akta Urzędu Gminnego 1847-1913, sygn. od 1 do 35, od 206 do 250: świadectwa przesiedleń, wykazy nowonrodzonych, zaślubionych i zmarłych, sprawy sądu gminnego, kontrola cudzoziemców, dozory kościelne, ksiegi ludności stałej II. Zarząd Gminy Krzyżanówek z siedzibą w Krzyżanowie 1919-1939, sygn. od 36 do 58: protokoły posiedzeń rady gminy, zarządu gminy i zebrań sołtysów, sprawy urzędników gminnych, ewidencja ludniości, sprawy USC, budżety i sprawozdania finansowe, scalanie gruntów i melioracja rzeki Ochni. III. Gminna Rada Narodowa w Krzyżanowie 1945-1952 sygn. od 59 do 181 - Organy kolegialne sygn. od 59 do 74: protokoły posiedzeń rady, komisji i prezydium GRN - Dział Ogólno- Organizacyjny sygn. od 75 do 94: sprawy organizacyjne, kontrole nadzór, wykazy gromad i zmiana granic gminy, sprawy personalne, kultura i oświata w gminie - Dział Finansowo- Budżetowy sygn. od 95 do 150: budżety, sprawozdania finansowe, wymiary podatkowe, wykazy nieruchomości. - Dział Gospodarki Gminnej sygn. od 151 do 171 wykazy statystyczne powierzchni gospodarstw, klasyfikacja gruntów, sprawy budowlane i odbudowy, sprawy rolne i weterynaryjne. - Dział Administracyjno-Prawny sygn. od 172 do 181 - Dział Organizacyjno Administracyjny sygn. od 182 do 190 - Dział Finansowy sygn. 191 - Dział Socjalno -Kulturalny sygn. 192 - Dział Rolny sygn. od 193 do 196 - Akta osobowe i płacowe sygn. od 197 do 205 Liczba jednostek w zespole: 250
51/13/0 Akta gminy Kutno 1868-1953 0 rozwiń
I. Urząd Gminy w Kutnie, 1868-1931, sygn. od 1 do 10, 310-311: księgi ludności stałej, książka przychodowo-rozchodowa. II. Zarząd Gminy Kutno, 1925-1938, sygn. od 11 do 26: protokoły posiedzeń Zarządu Gminy Kutno, książka przychodowo-rozchodowa, księgi biercze, akta budowy szkół. III. Gminna Rada Narodowa w Kutnie, 1945-1950, sygn. od 27 do123. -Organy kolegialne, sygn. od 27 do 39: protokoły Gminnej Rady Narodowej, Prezydium GRN i komisji GRN, protokoły posiedzeń sołtysów -Dział ogólno-administracyjny, sygn. od 40 do 71: posiedzenia zarządu gminy, statut regulaminu, sprawy organizacyjne, okólniki, instrukcje, statystyka i sprawozdania, kontrole i zarządzenia polustracyjne, sprawy osobowe członków GRN, sprawy oświaty, sprawy wyznaniowe i obywatelskie. -Dział finansowo-budżetowy, sygn. od 72 do 113, budżety, księgi kasowe, rozrachunki z osobami trzecimi i instytucjami, sprawozdania rachunkowe, kredyty, zapomogi. -Dział techniczno-gospodarczy, sygn.od 114 953 do 120: sprawy budowlane i odbudowy, popieranie przemysłu i handlu, wykazy przedsiębiorstw, maszyn rolniczych, sprawy opuszczonych nieruchomości. -Dział aprowizacji i rolnictwa, sygn. od 121 do 123: pisma z Powiatowego Urzędu Ziemskiego, protokoły klasyfikacji ziemi. IV. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Kutnie, 1950-1953, sygn. od 124 do 242. -Organy kolegialne, sygn. od 124 do 139, protokoły posiedzeń PGRN i komisji. -Dział ogólno-administracyjny sygn. od 140 do 187: przepisy i zarządzenia ogólne, sprawy organizacyjne prezydium, sprawy osobowe członków prezydium i komisji, plany i sprawozdania, gospodarka komunalna i mieszkaniowa, sprawy USC. -Dział finansowy, sygn. od 188 do 235, preliminarze budżetowe i budżety gminy, księgi kasowe, sprawy kredytów i podatkowe, egzekucje należności, świadczenia w naturze. -Referat do spraw socjalno-kulturalnych 1950-1953 sygn. od 236 do -242, sprawy szkół, świetlic i placówek kultury. V. Listy płac 1945-1952, sygn. od 243 do 309. Liczba jednostek w zespole: 311
51/14/0 Akta gminy Łanięta 1945-1953 0 rozwiń
Dział Ogólno – Organizacyjny: przepisy i zarządzenia ogólne, protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej, Zarządu Gminnego, Prezydium Gminnej Rady Narodowej i Komisji, protokoły zebrań sołtysów, Komitetu Odbudowy Warszawy, Komitetu Prac Służba Polsce i Komitetu Bibliotecznego, protokoły posiedzeń Gminnej Rady Kobiecej oraz Gminnego Komitetu Obrońców Pokoju w Łaniętach, kontrola wewnętrzna i nadzór, plany pracy GRN, PGRN i Komisji, umowy, korespondencja z władzami nadrzędnymi, sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników gminnych, wykaz miejscowości wchodzących w skład gminy, majątek gminy i gromad, sprawy ziemi poniemieckich, zaopatrzenie oraz budowa szkół, zorganizowanie świetlic, lista składek; Dział Finansowo – Budżetowy: budżety, kredyty komunalne, zapomogi, dotacje, plan finansowy, obrót pieniężny; Dział Gospodarki Gminnej: sprawy rolne – klasyfikacja, użytkowanie i scalanie ziemi, wykaz nieruchomości i gospodarstw rolnych, wykazy zwierząt hodowlanych, opieka społeczna, wykaz sierot i inwalidów, koszty leczenia, sprawy ubezpieczeń społecznych, sprawy budowlane (odbudowa obiektów zniszczonych przez działania wojenne oraz placów i dróg, podania w sprawie wybudowania budynków); Dział Administracyjny: ewidencja i kontrola ruchu ludności, sprawy obywatelstwa, ewidencja Niemców, rejestr zmarłych Niemców w obozie w Łaniętach, majątki przejęte przez gminę, akta Urzędu Stanu Cywilnego, doniesienia o zawartych związkach małżeńskich, orzeczenia sądowe w spawie nadania nazwiska, uznania za zmarłego i alimentów. Liczba jednostek w zespole: 259
51/15/0 Akta gminy Oporów 1937-1953 0 rozwiń
Zespół zawiera: sprawy budżetowe, podatki gminne, listy płac. Liczba jednostek w zespole: 22
51/16/0 Akta gminy Błonie z siedzibą w Ostrowach 1913-1954 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń Rady Gminy, Zarządu i komisji, kontrole gminy, sprawy osobowe członków organów gminy, budżety i sprawozdania finansowe, spisy ludności niemieckiej, statystyka mieszkańców, szkolnictwo i oświata rolnicza, statystyka rolna, straty wojenne, podatki gminne, świadczenia rzeczowe, klasyfikacja gruntów, akta meldunkowe. Liczba jednostek w zespole: 111
51/17/0 Akta gminy Plecka Dąbrowa 1928-1953 0 rozwiń
Zarząd Gminy 1928-1944 - akta wyborcze do Sejmu, sprawozdania finansowe, dziennik główna, księga kontowa, sygn. od 1do 4 Gminna Rada Narodowa 1945-1950: Referat Ogólno-organizacyjny, sygn. od 5 do 37, od 117 do 119 Referat Zdrowia i Opieki Społecznej, sygn. 38 Referat Administracyjno-Karny, sygn. od 39 do 44 Dział Finansowo-Podatkowy, sygn. od 45 do 69 Dział Techniczno-Gospodarczy Referat techniczno-Drogowo-Budowllany, sygn. od 70 do79 Dział Aprowizacji i Rolnictwa, Referat Świadczeń Rzeczowych, sygn. od 80 do 81 Referat Rolny, sygn. od 82 do 98 Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1951-1953 Dział Ogólno-Administracyjny sygn. od 99 do 115 Listy płac pracowników gminy Plecka Dąbrowa sygn. 116 Liczba jednostek w zespole: 119
51/18/0 Akta gminy Rdutów z siedzibą w Czerwonce 1807-1953 0 rozwiń
I. Akta Wójta gminy Rdutów, 1807/1809-1869 . 0 sygn. od 1 do 10, Acta generalia, sprawa opłat stemplowych, pogorzeli i odszkodowań, sprawy żołnierzy dymisjonowanych i urlopowanych, spisowych, świadectwa przesiedleń, wezwania do Sądu Policji Poprawczej II. Gminna Rada Narodowa Gminy Rdutów z siedzibą w Czerwonce, 1945-1950 sygn. od 11 do 135, - Organy kolegialne, sygn.od 11do 26, Protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej i komisji. - Dział organizacyjno-administracyjny, sygn. od 27 do 58, Protokoły posiedzeń Zarządu Gminy, protokoły lustracyjne urzędu, sprawy organizacyjne, statystyka, zmiany granic gminy, rejestr szkód wojennych, sprawy personalne, opinie o ludności niemieckiej, zaświadczenia o karalności i stosunku do władz okupacyjnych, sprawy kultury i oświaty. - Dział finansowo-podatkowy, sygn. od 59 do 81, Budżety, roczne sprawozdania rachunkowe, składka ogniowa, podatki. - Dział techniczno-gospodarczy, sygn. od 82 do 95, Budowa i utrzymanie mostów i dróg, sprawy budowlane i odbudowy zniszczenia, pozwolenia na budowę. - Dział aprowizacji i rolnictwa, sygn. od 96 do 135, Statystyka rolna, realizacja reformy rolnej, wykazy gospodarstw i zatrudnienia, sprawy rolne i hodowlane, księgi dostaw obowiązkowych. III. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1950-1953 - Dział ogólno-administracyjny, sygn. od 136 do 149, od 181 do 208, Obsługa Rady i sprawy organizacyjne, sprawy osobowe, szkolenia pracowników, plany sprawozdania, protokoły komisji. - Dział finansowo-budzetowy, sygn. od 150 do162, Budżet, księgi biercze, podatki, daniny publiczne IV. Listy płac 1954-1953 sygn. od 163 do180 Liczba jednostek w zespole: 208
Wyświetlanie 1 do 20 z 327 wpisów.