Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
54/1/0 Naczelnik Powiatu Konińskiego 1816-1866 0 rozwiń
1. Wydział Administracyjny, daty skrajne: 1816-1866, liczba j.a.: 25. 2. Wydział Oświecenia, daty skrajne: 1818-1866, liczba j.a.: 5. 3. Wydział Policyjny, daty skrajne: 1817-1866, liczba j.a.: 12. 4. Wydział Wojskowy, daty skrajne: 1833-1864, liczba j.a.: 1. 5. Delegacja do oczynszowania włościan powiatu konińskiego, daty skrajne: 1860-1862, liczba j.a.: 1. Liczba jednostek w zespole: 44
54/2/0 Koniński Zarząd Powiatowy [1866] 1867-1911 0 rozwiń
Część 1, sygn. 1-9. Sprawy podatków i opłat targowych, Straży Ziemskiej, bilans dochodów i rozchodów rady powiatu. Część 2, sygn. 10-62. Wydział Ogólny: orzeczenia zebrań gminnych, przyjęcia, przeniesienia i zwolnienia urzędników oraz przyznawanie im wynagrodzeń, utworzenie kasy pożyczkowej, spis ludności wyznania prawosławnego z 1888 r., wykazy cen na targowiskach, spis powszechny ludności Cesarstwa – arkusze spisowe poszczególnych wsi. Wydział Administracyjny: korespondencja i zarządzenia w sprawach podatkowych, opłat drogowych i dzierżaw. Wydział Wojskowo-Policyjny: korespondencja w sprawach poszukiwań i nadzoru nad ludnością, przesiedleń, mianowania urzędników, poboru do wojska oraz ewidencji ludności. [Opracowano na podstawie: wstępu do inwentarza, oprac. J.Bobińska, Konin 1969 oraz notatki informacyjnej do inwentarza, oprac. M.Janik, Łódź 2006] Liczba jednostek w zespole: 62
54/3/0 Cesarski Niemiecki Zarząd Cywilny w Koninie 1915-1918 0 rozwiń
1. Okólniki i zarządzenia władz powiatowych i nadrzędnych, daty: 1915-1918, sygn. 1-2. 2. Akta dotyczące różnej działalności urzędu, daty: 1915-1918, sygn. 3-15, 46: ordynacja miast, nadzór nad gminami, handel, zaopatrzenie, budownictwo, konserwacja, utrzymanie dróg i placów, opieka społeczna. 3. Sprawy dotyczące gmin wyznaniowych żydowskich, daty: 1916-1918, sygn. 16-20. 4. Sprawy dotyczące szkół w powiecie, daty: 1915-1918, sygn. 21-45: szkoły prywatne: żydowskie, ewangelickie, akta organizacyjne gminnych szkół elementarnych. Liczba jednostek w zespole: 46
54/4/0 Turecki Zarząd Powiatowy [1865] 1867-1917 0 rozwiń
Część 1, sygn. 1-3. Okólniki i zarządzenia własne, sprawy podatkowe, budowa rzeźni w Turku. Część 2, sygn. 4-53: Wydział Administracyjny: opinie o ziemianach, deklaracje o jakości ziemi i wielkości gospodarstw ziemiańskich oraz spisy osad włościańskich wraz z wykazami ilości i jakości gruntów folwarcznych prowadzone odrębnie dla każdej gminy, zarządzenia władz zwierzchnich głównie w kwestiach podatkowych, budżetowych i ubezpieczeniowych, rejestry podatków podymnego i gruntowego oraz budżety Zarządu. Wydział Wojskowo-Policyjny: raport dotyczący rozboju, wykaz lasów stanowiących własność chłopską, zarządzenia i raporty w sprawie mobilizacji, księgi ludności stałej poszczególnych wsi wchodzących w skład gminy Goszczanów (1876-1879): Borek, Broniawy, Ciepielew, Gawłowice, Moskurnia, Poniatówek, Poradzew, Poprężniki, Rzężawy, Sulmów, Trzebienie. [Opracowano na podstawie: wstępu do inwentarza, oprac. J.Bobińska, Konin 1968 oraz notatki informacyjnej do inwentarza, oprac. M.Janik, Łódź 2006] Liczba jednostek w zespole: 53
54/5/0 Starostwo Powiatowe w Kole 1918-1939 0 rozwiń
Zarządzenia, rozporządzenia i ogłoszenia władz powiatowych; partie polityczne i stowarzyszenia; sprawy wodne: melioracja i rybołówstwo; rolnictwo: scalanie gruntów, parcelacja majątków ziemskich. Liczba jednostek w zespole: 21
54/6/0 Starostwo Powiatowe w Koninie 1918-1939 [1940] 0 rozwiń
1. Referat Ogólny, daty: 1918-1939, sygn. 1-43, zawartość: przepisy i zarządzenia, kontrole i zarządzenia pokontrolne, reprezentacja rządu, uroczystości oficjalne i udział w nich Starosty, zebrania periodyczne, stosunek Starosty do władz niezespolonych, akcje społeczne, daniny i pożyczki narodowe, w tym na cele obronności, odznaczenia. 2. Referat Organizacyjny, daty: 1918-1939, sygn. 44-91, zawartość: przepisy i zarządzenia, mapy powiatu i miejscowości, podział administracyjny i jego zmiany, organizacja administracji państwowej, roki urzędowe, sprawy kancelaryjne i archiwalne, organizacja Starostwa i zasady urzędowania, organizacja podległych władz i urzędów, sprawy osobowe urzędników i funkcjonariuszy, szkolenie urzędników i funkcjonariuszy, konferencje referentów. 3. Referat Budżetowo-Gospodarczy, daty: 1918-1939, sygn. 92-102, zawartość: przepisy i zarządzenia, budżet, inwentarz Starostwa. 4. Referat Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. 4.1. Dział Polityczny i Bezpieczeństwa, daty: [1898] 1918-1939, sygn. 103-248, zawartość: przepisy i zarządzenia, sprawy polityczne ogólne, sprawozdania sytuacyjne, partie polityczne, przestępczość polityczna, inwigilacja, mniejszości narodowe, wybory, kontakty z parlamentarzystami (posłami i senatorami), stowarzyszenia i związki, związki zawodowe, prasa, wydawnictwa, drukarnie, strajki i bezrobocie, służba folwarczna, robotnicy rolni, sądownictwo, zgromadzenia, wiece, zjazdy, stan organizacyjny i meldunki Policji Państwowej, przestępczość kryminalna, opinie polityczne. 4.2. Dział Porządku Publicznego, daty: 1918-1939, sygn. 249-302, zawartość: przepisy i zarządzenia, sprawy bezpieczeństwa na drogach, placach i w miejscach publicznych, klęski żywiołowe, sprawy obyczajowe, walka z alkoholizmem i lichwą, cudzoziemcy, jeńcy i azylanci rosyjscy, paszporty i przepustki zagraniczne, nadzór nad ewidencją ludności, widowiska, zabawy i inne przedsięwzięcia rozrywkowe, broń myśliwska i inna, włóczęgostwo i żebractwo, ruch graniczny, przekraczanie granicy, przesiedlanie, przemyt graniczny, ochrona zwierząt łownych, biura pisania podań. 5. Referat Administracyjny. 5.1. Dział Obywatelstwa i Stanu Cywilnego, daty: 1918-1939 [1940], sygn. 303-344, zawartość: sprawy obywatelstwa (poświadczanie, stwierdzanie, uznanie i nadawanie, utrata, pozbawianie i zwalnianie), organizacja i nadzór nad urzędami stanu cywilnego, repatriacja i repatrianci, ruch ludności, spisy ludności, spisy powszechne, zmiana nazwisk. 5.2. Dział Wyznaniowy, daty: 1919-1939, sygn. 345-407, zawartość: przepisy i zarządzenia, nadzór nad gminami wyznaniowymi i sektami, zmiana wyznania, zakładanie cmentarzy, kartoteka wyznaniowa. 5.3. Dział Spraw Wodnych, daty: 1919-1939, sygn. 408-468, zawartość: przepisy i zarządzenia, lustracje, sprawy wodne, melioracja, spółki melioracyjne, spółki wodne i związki wałowe, uprawnienia wodne, zakłady wodne i wywłaszczenia na cele wodne, żegluga i spław na rzekach, powodzie i akcje przeciwpowodziowe, regulacja rzek, zanieczyszczenia rzek, sprawozdania. 5.4. Dział Przemysłowy, daty: 1918-1939, sygn. 469-606, zawartość: wykazy zakładów przemysłowych i rzemieślniczych, zezwolenia na prowadzenie zakładów przemysłowych i rzemieślniczych, koncesje, plany i dokumentacja techniczna zakładów, przemysł okrężny, targi i jarmarki, targowice i targowiska, organizacje rzemieślnicze, cechy i związki cechów, kotły parowe i motory spalinowe, godziny pracy zakładów przemysłowych i handlowych, przedsiębiorstwa przewozowe, pojazdy mechaniczne, spółdzielnie, statystyka, miary i wagi, zakłady i urządzenia elektryczne (elektrownie, rozdzielnie), elektryfikacja, sprzedaż napojów alkoholowych, przetwory ziemniaczane, eksploatacja rudy darniowej i żużlowej. 5.5. Dział Samorządowy, daty: 1918-1939, sygn. 607-669, zawartość: wybory do organów samorządu powiatowego i gminnego, składy personalne, wybory wójtów i sołtysów, posiedzenia organów samorządowych (protokoły), nadzór nad samorządem gminnym i miejskim, majątek i inwentarz gmin i miast, sprawy dyscyplinarne członków organów samorządowych, sprawy szkół. 5.6. Dział Aprowizacyjny, daty: 1918-1931, sygn. 670-687, zawartość: przepisy i zarządzenia, Komisja aprowizacyjna, aprowizacja (zaopatrzenie) ludności, nadzór nad cenami, walka z drożyzną i lichwą, nadzór nad działalnością aprowizacyjną związków komunalnych, kontyngenty, sprawozdania sytuacyjne. 5.7. Dział Ogólno-Administracyjny, daty: 1918-1939, sygn. 688-713, zawartość: przepisy i zarządzenia, budowa i konserwacja dróg i szlaków komunikacyjnych, kolei, sprawozdawczość, kultura i sztuka, turystyka, majątek i mienie opuszczone, wywiezione i pozostawione przez władze państw zaborczych. 6. Referat Wojskowy, daty: 1918-1939 [1940], sygn. 714-737, zawartość: przepisy i zarządzenia, sprawy wojskowe ogólne, pobór wojskowy, ochotnicy, ewidencja i poszukiwanie osób uchylających się od poboru, zastępczy obowiązek wojskowy, nadzór nad gminami, pojazdy mechaniczne dla celów wojskowych, wychowanie fizyczne i przysposobienie wojskowe, w tym Powiatowy Komitet Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, Fundusz obrony przeciwlotniczej powiatu. 7. Referat Budowlany, daty: 1919-1939, sygn. 738-772, zawartość: przepisy i zarządzenia, kontrola budowli prywatnych, opinie budowlane, pozwolenia na budowy, projekty techniczne zakładów przemysłowych, administracja, budowa i remonty gmachów państwowych, grobownictwo (cmentarze) wojenne, materiały budowlane. 8. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych. 8.1. Dział I - Ogólny, daty: 1924-1939, sygn. 773-785, zawartość: okólniki i zarządzenia, organizacja pracy, planowanie robót i budżetu, nadzór nad mierniczymi, sprawozdawczość i statystyka, personel, inspekcje i rewizje, sprawy poufne. 8.2. Dział II - Finansowy, daty: 1935-1938, sygn. 786-795, zawartość: pomoc kredytowa przy scalaniu i parcelacji, wymiar opłat za scalanie gruntów, wpłaty i egzekucja należności za ziemię państwową i z tytułu należności z funduszu obsługi reformy rolnej. 8.3. Dział III - Regulacja hipotek i melioracja, daty: 1921-1937, sygn. 796-800, 1419-1421, zawartość: korespondencja w sprawach regulacji hipotek, roboty melioracyjne. 8.4. Dział IV - Scalanie gruntów, daty: [1909] 1920-1939, sygn. 801-823, 1422-1434, zawartość: przepisy i zarządzenia, scalanie gruntów na terenie poszczególnych miejscowości. 8.5. Dział V - Zniesienie służebności i drobne regulacje, daty: [1904] 1922-1939 sygn. 824-947, 1435-1448, zawartość: znoszenie służebności, alienacje gruntów i podział wspólnot gruntowych w poszczególnych miejscowościach, zamiana gruntów, uwłaszczenie drobnych dzierżawców i wykup gruntów dzierżawionych, przenoszenie tytułów własności w drodze sądowej. 8.6. Dział VI - Nieparcelacyjny obrót ziemią, daty: 1919-1939, sygn. 948-979, zawartość: przepisy i zarządzenia, obrót ziemią, obrót ziemią ukazową, przewłaszczanie nieruchomości ziemskich i obrót ziemią dworską, przymusowy wykup gruntów, zadłużenia i licytacje nieruchomości ziemskich, umowy kupna-sprzedaży ziemi. 8.7. Dział VII - Zapas ziemi na cele reformy rolnej, daty: 1925-1939, sygn. 980-1004, 1449-1450, zawartość: przepisy i zarządzenia, obrót ziemią, wyłączenia z reformy rolnej, przejmowanie ziemi za należności skarbowe. 8.8. Dział VIII - Parcelacja, daty: 1919-1939, sygn. 1005-1145, 1451-1455, zawartość: przepisy i zarządzenia, parcelacja prywatna i rządowa. 8.9. Dział XI - Opieka nad rolnictwem, daty: 1924-1939, sygn. 1146-1204, zawartość: statystyka rolna, stan gospodarczy gospodarstw rolnych, przemysł rolny, szkółki drzew owocowych, rybołówstwo, organizacje rolnicze, łąki, torfowiska. 9. Referat Ochrony Lasów, daty: 1918-1930, sygn. 1205-1219: ochrona lasów, zalesienia nieużytków, statystyka, eksploatacja lasów, ochrona przed wyrębem. 10. Referat Weterynaryjny, daty: 1918-1938, sygn. 1220-1225: sprawy ogólne i organizacyjne, personel weterynaryjny, choroby zakaźne zwierząt. 11. Referat Opieki Społecznej, daty: 1918-1939, sygn. 1226-1348: przepisy i zarządzenia, nadzór nad stowarzyszeniami i instytucjami opieki społecznej, opieka nad jeńcami wojennymi, opieka nad emigracja zarobkową, reemigracją i cudzoziemcami, emigracja zarobkowa (stała i sezonowa), opieka nad dziećmi i młodzieżą, opieka nad inwalidami i weteranami i ich rodzinami, zwalczanie nielegalnego pośrednictwa pracy, pomoc poszkodowanym przez klęski żywiołowe, pomoc bezrobotnym (subwencje, zapomogi), ubezpieczenia od wypadków. 12. Referat Inwalidów Wojennych, daty: 1927-1935, sygn. 1349-1354: ewidencjowanie inwalidów wojennych, kapitalizacja rent inwalidzkich, pożyczki dla inwalidów wojennych, pomoc członkom rodzin po inwalidach wojennych. 13. Referat Sanitarny, daty: 1918-1939, sygn. 1355-1417: personel sanitarny, zakłady lecznicze, uzdrowiska, letniska, stan sanitarny, zaopatrzenie ludności w wodę, zakłady kąpielowe, apteki i składy apteczne, nadzór nad artykułami spożywczymi, sprawy sanitarne i higieniczne w różnych zakładach, choroby zakaźne i weneryczne, statystyka sanitarna, księga sanitarna powiatu, sprawozdawczość. 14. Statystyka dotycząca różnych zagadnień, daty: 1919, sygn. 1418. Liczba jednostek w zespole: 1456
54/6/1 Powiatowy Urząd Ziemski w Koninie 1919-1933 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
54/7/0 Starostwo Powiatowe w Słupcy [1918] 1919-1932 0 rozwiń
1. Akta ogólne, daty, zawartość: 1919-1931, sygn. 1-16, zawartość: akta prezydialne i ogólne, telefonogramy. 2. Referat Ogólny, daty, zawartość: 1920-1931, sygn. 17-29, zawartość: reprezentacja rządu, uroczystości, zebrania periodyczne, stosunek Starosty do władz niezespolonych, akcje społeczne. 3. Referat Organizacyjny, daty: [1918] 1919-1932, sygn. 30-63, zawartość: materiały do Gazety Urzędowej i Tygodnika Urzędowego, przepisy i zarządzenia, obwieszczenia, podział administracyjny powiatu i jego zmiany, instrukcje kancelaryjne i wykazy akt, organizacja Starostwa i zasady urzędowania, statystyka, sprawozdawczość, sprawy osobowe, szkolenie urzędników, zjazdy starostów. 4. Referat Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. 4.1. Dział Polityczny i Bezpieczeństwa, daty: 1919-1932, sygn. 64-141, 595, zawartość: dzienniki korespondencyjne, przepisy i zarządzenia, sprawy polityczne ogólne, wybory do Sejmu i Senatu oraz organów samorządu terytorialnego, sprawozdania sytuacyjne, stowarzyszenia i związki, organizacje mniejszości narodowych, prasa, wydawnictwa, drukarnie, widowiska, zabawy, zakłady rozrywkowe, partie polityczne, bezrobocie i strajki, klęski żywiołowe, zgromadzenia, wiece, zjazdy, stan organizacyjny i meldunki Policji Państwowej, ochrona bezpieczeństwa na drogach publicznych, opinie polityczne. 4.2. Dział Porządku Publicznego, daty: 1919-1932, sygn. 142-197, zawartość: rejestr opcji na rzecz obywatelstwa obcego, cudzoziemcy i azylanci (dotyczy m.in. obozu jenieckiego w Strzałkowie i jeńców rosyjskich), sprawy paszportowe, ochrona granic, ruch graniczny, ewidencja dowodów osobistych, sprawy meldunkowe, policja porządkowa i drogowa, pozwolenia na broń palną, nadzór obyczajowy, sprawy alkoholowe, nielegalne gorzelnie, rybołówstwo. 4.3. Dział Spraw Narodowościowych, daty: 1929-1931, sygn. 198-200, zawartość: sprawy ogólne, sprawozdania i informacje. 5. Referat Administracyjny. 5.1. Dział Obywatelstwa i Stanu Cywilnego, daty: 1919-1931, sygn. 201-211, zawartość: sprawy obywatelstwa (nadawanie, poświadczanie, pozbawianie), spis ludności, ruch ludności. 5.2. Dział Wyznaniowy, daty: 1919-1932, sygn. 212-238, zawartość: nadzór nad gminami wyznaniowymi, kultura i sztuki, zabytki, turystyka. 5.3. Dział Wodny, daty: 1923-1931, sygn. 239-249, zawartość: sprawy wodne, melioracje, spółki wodne, związki wałowe, rowy odpływowe, spółki melioracyjne, sprawy wodno-prawne, wywłaszczenia. 5.4. Dział Przemysłowy, daty: 1919-1932, sygn. 250-278, zawartość: wykazy zakładów przemysłowych i rzemieślniczych, handel, przemysł, rzemiosło, chałupnictwo, zakłady przemysłowe, przemysł koncesjonowany, targi, jarmarki, wikliniarstwo, organizacje rzemieślnicze, cechy, godziny pracy w przemyśle i handlu, ewidencja samochodów, miary i wagi. 5.5. Dział Samorządowy, daty: [1918] 1919-1932, sygn. 279-347, zawartość: wybory do organów samorządu terytorialnego (powiatowego i gminnego), wybory sołtysów, zjazdy wójtów i burmistrzów, nadzór nad samorządem miejskim i gminnym, szkolnictwo, ewidencja członków organów samorządu terytorialnego. 5.6. Dział Aprowizacji, daty: [1918] 1919-1931, sygn. 348-358, zawartość: protokoły posiedzeń Komisji Aprowizacyjnej, sprawy aprowizacji, kary i konfiskaty, kontyngenty, ceny artykułów pierwszej potrzeby. 5.7. Dział Rolny, daty: [1918] 1919-1931, sygn. 359-419, zawartość: torfowiska, statystyka rolna i produkcji rolnej, majątki państwowe. 5.8. Dział Administracyjno-Prawny, daty: 1919-1932, sygn. 420-445, zawartość: sprawy drogowe i budowlane, budowa kolei, dojazdów kolejowych, mapy kolejowe, danina lasowa, nielegalne wydobywanie rudy darniowej. 6. Referat Wojskowy, daty, zawartość: 1919-1932, sygn. 446-474, zawartość: świadczenia wojenne, szkody wojenne, sprawy wojskowe ogólne, pobór wojskowy, wychowanie fizyczne i przysposobienie wojskowe. 7. Referat Karno-Administracyjny, daty, zawartość: 1926-1932, sygn. 475-476, zawartość: skorowidz osób karanych, rejestr karny. 8. Referat Opieki Społecznej, daty, zawartość: 1919-1932, sygn. 477-527, zawartość: dobroczynność, nadzór nad stowarzyszeniami, instytucjami i zakładami opieki społecznej, opieka nad dziećmi i młodzieżą, zwalczanie włóczęgostwa, żebractwa, wyłudzania wsparcia, alkoholizmu, opieka nad inwalidami i weteranami i ich rodzinami, opieka nad emigrantami i reemigrantami, emigracja stała i sezonowa, walka z nierządem, opieka nad poszkodowanymi przez klęski żywiołowe, pomoc bezrobotnym, zwalczanie nielegalnego pośrednictwa pracy. 9. Referat Budżetowo-Gospodarczy, daty: 1919-1925, sygn. 528-531, zawartość: preliminarze budżetowe, dziennik rozchodu, protokoły posiedzeń Komisji Gospodarczej. 10. Referat Budowlany, daty: 1919-1932, sygn. 532-555, 589-594, zawartość: remonty i konserwacja zabytków, pozwolenia budowlane, budowa, remonty i administracja gmachów państwowych, grobownictwo (cmentarze) wojenne. 11. Referat Sanitarny, daty: 1919-1932, sygn. 556-581, zawartość: Komisja Sanitarna, personel sanitarny, zakłady lecznicze, szpitale, sprawy sanitarne różnych zakładów, cmentarze, zwrot ciał żołnierzy polskich poległych we Francji, choroby zakaźne, choroby weneryczne, sprawy sądowe, sprawozdawczość i statystyka. 12. Referat Weterynaryjny, daty: 1923-1931, sygn. 582-584, zawartość: nadzór nad mleczarniami, sprawozdawczość, choroby zakaźne u zwierząt. 13. Referat Ochrony lasów, daty: 1919-1928, sygn. 585-588, zawartość: ochrona lasów, zalesienia nieużytków, statystyka. Dokumentacja niearchiwalna (kat. B), daty skrajne: [1918] 1919-1930, sygn. 1-14, zawartość: akta osobowe pracowników. Liczba jednostek w zespole: 594
54/8/0 Starostwo Powiatowe w Turku 1919-1939 0 rozwiń
W zespole zachowały się tylko materiały archiwalne z Referatu Rolnictwa i Reform Rolnych. 1. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych. 1.1. Dział I Ogólny, daty: 1939, sygn. 1-2, zawartość: zarządzenia i okólniki władz nadrzędnych, sprawozdawczość i statystyka. 1.2. Dział II Finansowy, dary: 1934-1939, sygn. 3-7, zawartość: wymiar opłat i innych należności za scalanie gruntów, administracja i przewłaszczanie gruntów państwowych, kredyty i pożyczki. 1.3. Dział IV Scalanie Gruntów, daty: [1929] 1934-1939, sygn. 8-25, 157, zawartość: scalanie gruntów w poszczególnych miejscowościach. 1.4. Dział V Zniesienie Służebności i Drobne Regulacje, daty: 1934-1939, sygn. 26-37, 158-160, zawartość: przepisy i zarządzenia, wykup gruntów dzierżawionych, przymusowy wykup gruntów z majątków państwowych. 1.5. Dział VI Nieparcelacyjny Obrót Ziemią, daty: 1936-1939, sygn. 38-42, zawartość: obrót nieruchomościami, obrót ziemią ukazową. 1.6. Dział VII Zapas Ziemi na Cele Reformy Rolnej, daty: [1930] 1934-1939, sygn. 43-63, zawartość: przymusowy wyku ziemi, tworzenie zapasu ziemi na cele reformy rolnej, wyłączanie gruntów spod reformy rolnej. 1.7. Dział VIII Parcelacja, daty: 1919-1939, sygn. 64-154, 156, 161-165, zawartość: przepisy i zarządzenia, parcelacja rządowa i prywatna, parcelacja poszczególnych majątków i nieruchomości ziemskich. 1.8. Dział XI Opieka nad rolnictwem, daty: 1939, sygn. 155, zawartość: statystyka produkcji rolnej. Liczba jednostek w zespole: 165
54/8/1 Powiatowy Urząd Ziemski w Kole 1928-1933 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
54/8/2 Powiatowy Urząd Ziemski w Turku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
54/9/0 Wydział Powiatowy w Kole [1917] 1919-1939 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń Sejmiku Powiatowego, protokoły posiedzeń Wydziału Powiatowego, budżety Powiatowego Związku Samorządowego i ich wykonanie, dzierżawy, pożyczki, składy rad gminnych i funkcjonariusze administracji gminnej. Liczba jednostek w zespole: 28
54/10/0 Wydział Powiatowy w Koninie [1908] 1918-1939 [1940] 0 rozwiń
1. Referat Ogólno-Organizacyjny, daty: [1916] 1919-1939 [1940], sygn. 1-155, zawartość: organizacja i zakres działania, przepisy i zarządzenia, sprawy personalne, ewidencja członków, udział w związkach i stowarzyszeniach, sprawy Komunalnej Kasy Oszczędności, protokoły posiedzeń Sejmiku Powiatowego i Rady Powiatowej, protokoły posiedzeń Wydziału Powiatowego, podział administracyjny i jego zmiany, sprawy pracownicze (szkoleniowe, zdrowotne, emerytalne), budżety Powiatowego Związku Samorządowego (Komunalnego) i zakładów komunalnych i ich realizacja, sprawozdawczość i statystyka, radiofonizacja powiatu, zakłady samorządowe, wybory do organów samorządu terytorialnego, monografia powiatu, sprawy przemysłowe i handlowe, akcje społeczne. 2. Referat Gospodarczy, daty: 1927-1939, sygn. 156-165, zawartość: przepisy i zarządzenia, administracja nieruchomościami i budynkami, majątek i inwentarz Powiatowego Związku Samorządowego, sprawy gospodarcze. 3. Referat Kasowo-Rachunkowy, daty: 1919-1939, sygn. 166-171, zawartość: przepisy i zarządzenia, pożyczki i zadłużenia, wykonanie budżetów. 4. Referat Podatkowy, daty: 1918-1939, sygn. 172-176, zawartość: przepisy i zarządzenia, podatki i opłaty komunalne. 5. Referat Gminny, daty: 1919-1939, sygn. 177-571, zawartość: przepisy i zarządzenia, zmiany terytorialne miast i gmin, nadzór nad miastami i gminami (finanse, budżety, gospodarka gminna, wybory do organów samorządu miast i gmin, kontrole i lustracje), nadzór na gminnymi kasami pożyczkowo-oszczędnościowymi. 6. Referat Powiatowego Zarządu Drogowego, daty: 1920-1939, sygn. 572-622, zawartość: budowa i utrzymanie dróg i mostów, sprawozdawczość i statystyka, ewidencja statków, sprawy wodne, regulacja rzek, melioracja. 7. Referat Budowlany, daty: 1918-1939, sygn. 623-667, 795, zawartość: przepisy i zarządzenia, przygotowanie terenów budowlanych, budowa Szpitala Powiatowego w Koninie, pozwolenia na budowę, statystyka budowlana, budynki użyteczności publicznej, akcja przeciwpożarowa. 8. Referat Rolny, daty: 1927-1939, sygn. 668-690, 796, zawartość: przepisy i zarządzenia, Powiatowa Komisja Rolno-Weterynaryjna, Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych, spółdzielczość rolnicza, współpraca z urzędami ziemskimi, oświata rolnicza, zalesienia nieużytków, rybactwo, działalność urzędów ds. majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich. 9. Referat Opieki Społecznej, daty: [1908] 1922-1939, sygn. 691-741, zawartość: przepisy i zarządzenia, opieka nad dziećmi, młodzieżą, macierzyństwem, kolonie i półkolonie, dożywianie dzieci, zakłady opieki społecznej, pomoc dla poszkodowanych przez klęski żywiołowe, Fundusz Bezrobocia, opiekunowie społeczni, pomoc dla bezrobotnych, Szpital Powiatowy (Świętego Ducha), protokoły posiedzeń Towarzystwa Przeciwgruźliczego. 10. Referat Oświatowo-Kulturalny, daty: 1921-1939, sygn. 742-785, zawartość: przepisy i zarządzenia, przedszkola, oświata pozaszkolna, kursy, uniwersytety ludowe, ruch regionalny w powiecie, wychowanie fizyczne i przysposobienie wojskowe, związki i stowarzyszenia społeczne, oświatowe i młodzieżowe, ochrona zabytków, stypendia, tygodnik ""Głos Koniński", organizacja uroczystości, pogrzeb powieściopisarki Zofii Urbanowskiej. 11. Referat Funduszu Pracy, daty: 1933-1939, sygn. 786-794, zawartość: przepisy i zarządzenia, lustracje, statystyka, sprawozdania, walka z bezrobociem, robotnicy sezonowi, bezrobotni. Liczba jednostek w zespole: 799
54/11/0 Wydział Powiatowy w Słupcy 1919-1932 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń Sejmiku Powiatowego, protokoły posiedzeń Wydziału Powiatowego, fotografie z posiedzenia Sejmiku Powiatowego, sprawy finansowe, budżet Powiatowego Związku Komunalnego, inwentarz Powiatowego Związku Komunalnego, dane statystyczne o położeniu gmin i miast, budżety miast i gmin, sprawozdania rachunkowe z wykonania budżetów miast i gmin, budowa i utrzymanie dróg, sprawozdawczość i statystyka, protokoły z posiedzeń Komisji Rolnej, zapomogi, opieka społeczna. Liczba jednostek w zespole: 75
54/12/0 vacat - Akta miasta Brdowa - przekazany do Archiwum Państwowego w Poznaniu (numer zespołu 53/1117/0) 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
54/13/0 Akta miasta Dąbia 1798-1950 2209 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4002
54/14/0 Akta miasta Golina 1922-1950 651 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 20
54/15/0 Akta miasta Grzegorzewa [1827] 1828 - 1835 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
54/16/0 vacat - Akta miasta Izbica Kujawska - przekazany do Archiwum Państwowego w Poznaniu (numer zespołu 53/1148/0) 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
54/17/0 Akta miasta Kleczew 1807-1950 1352 rozwiń
1. Magistrat miasta Kleczewa, daty skrajne: 1807-1866 [1868], sygn. 1-278, zawartość: cenzura, szkolnictwo, sprawy kościelne, Żydzi, akta stanu cywilnego - nadzór, urzędnicy miejscy, budownictwo, handel, rzemiosło, podatki, kasa miejska i finanse, cło, przemysł, sprawy wojskowe, ochrona zdrowia, ruch ludności, więziennictwo. 2. Magistrat Goroda Kleczewa., daty skrajne: [1866] 1867-1870, sygn. 279-348, zawartość: handel, urzędnicy, gospodarka miejska, budownictwo, opieka społeczna, statystyka gospodarcza, cudzoziemcy, rzemiosło, kasa miejska, podatki, ubezpieczenia ogniowe, szkolnictwo. 3. Magistrat Miasta Kleczewa, daty skrajne: 1917-1918, sygn. 349-355, zawartość: przywrócenie praw miejskich, szkolnictwo, podatki, sprawy, wojskowe. 4. Magistrat Miasta Kleczewa., daty skrajne: [1879] 1918-1939, sygn. 356-524, zawartość: szkolnictwo, komunikacja, dochody miasta, podatki, budżet, bezrobocie, posiedzenie magistratu, sądownictwo, radiofonizacja, opieka społeczna, higiena wybory do Sejmu i Senatu, rzemiosło, hodowla, przemysł, statystyka, stowarzyszenia, sprawy kościelne. 5. Stadtverwaltung Lehmstädt /Kleczew/. Stadt und Land - Zarząd Miejski Kleczewa., daty skrajne: 1940-1944, sygn. 525-529, 529a, 530, zawartość: niemiecka lista narodowa, ruch ludności, sprawozdania finansowe, wykaz polskich gospodarstw, szkoła w Złotkowie, różne. 6. Zarząd Miejski w Kleczewie., daty skrajne: 1945-1950, sygn. 531-539, zawartość: budżet, sprawy finansowe, posiedzenia Komitetu Opieki Społecznej, książki protokołów Zarządu Miejskiego, protokoły sesji MRN. Liczba jednostek w zespole: 542
Wyświetlanie 1 do 20 z 1 279 wpisów.