Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
54/214/0 Powiatowa Rada Narodowa w Turku 1945-1950 0 rozwiń
1. Przepisy i zarządzenia organizacyjne, daty: 1948-1948, sygn. 15. 2. Powoływanie PRN, daty: 1948-1948, sygn. 30: korespondencja w sprawie powoływania członków rad narodowych, wykazy członków PRN. 3. Wybór Wydziału Powiatowego, daty: 1945-1948, sygn. 1, 8: korespondencja w sprawie powoływania członków Wydziału Powiatowego. 4. Komisje PRN, daty: 1946-1950, sygn. 3, 9, 11, 17, 23, 28-29, 32, 34, 45-49: protokoły posiedzeń, protokoły przeprowadzonych kontroli. 5. Posiedzenia PRN - protokoły, daty: 1945-1949, sygn. 35, 37-38, 40, 43. 6. Posiedzenia Prezydium PRN - protokoły, daty: 1946-1950, sygn. 36, 39, 41-42, 44. 7. Powiatowy Związek Samorządowy - odpisy protokołów posiedzeń Wydziału Powiatowego, daty: 1947-1949, sygn. 10, 22, 33. 8. Kontrola nad działalnością organów wykonawczych, daty: 1947-1949, sygn. 4, 21, 31: protokoły z inspekcji zarządów gmin i miast. 9. Kontrola nad działalnością starosty, daty: 1947-1947, sygn. 5. 10. Sprawy personalne rad niższego stopnia, daty: 1945-1949, sygn. 6, 14, 50-52: kwestionariusze personalne radnych, wykazy. 11. Planowanie działalności publicznej, daty: 1948-1948, sygn. 13: m.in. planowanie budżetu, inwestycji. 12. Wybory burmistrzów, wójtów i sołtysów, daty: 1949-1949, sygn. 20, 24. 13. Kontrola działalności oraz nadzór z punktu widzenia legalności, celowości oraz zgodności z właściwą linią działalności Krajowej Rady Narodowej, daty: 1949-1949, sygn. 26: sprawozdania z lustracji gminnych rad narodowych. 14. Zatwierdzanie uchwał rad niższego stopnia, daty: 1948-1949, sygn. 12, 19, 25, 27: korespondencja w sprawie zatwierdzania uchwał rad niższego szczebla m.in. w sprawach budżetu, kredytów, świadczeń w naturze. 15. Sprawozdania i statystyka, daty: 1945-1949, sygn. 2, 7, 16, 18: sprawozdania z działalności rady, starosty i instytucji powiatowych. Liczba jednostek w zespole: 52
54/215/0 Starostwo Powiatowe Kolskie (w Kole) [1944] 1945-1950 0 rozwiń
1. Referat Ogólno-Organizacyjny. 1.1. Sprawy Ogólne, daty: 1945-1950, sygn.: 1-14, zawartość: sprawy reprezentacyjne, zebrania periodyczne, stosunek do władz niezespolonych, akcje społeczne popierane przez Starostę. 1.2. Sprawy organizacyjne, daty: [1944] 1945-1949, sygn.: 15-40, 309, 335, zawartość: przepisy i zarządzenia, sprawy organizacyjne Starostwa, zjazdy starościńskie, zjazdy burmistrzów i wójtów, nadzór na podległymi organami i urzędami, podział administracyjny, statystyka. 2. Referat Budżetowo-Gospodarczy, daty: 1945-1949, sygn.: 41-45, zawartość: budżet powiatu, kredyty i inwestycje. 3. Referat Administracyjny, daty: 1945-1950, sygn.: 46-110, 310-317, zawartość: sprawy dotyczące obywatelstwa, poświadczanie, nadawanie pozbawianie obywatelstwa, rejestracja i księgi stanu cywilnego, spisy ludności, ewidencja i kontrola ruchu ludności, statystyka ludności, nadawanie i zmiany imion i nazwisk, sprawy wodno-prawne, użytkowanie wód, spółki wodne i związki wałowe, melioracja, rybołówstwo i łowiectwo, szkody wojenne. 4. Referat Karno-Administracyjny, daty: 1947, sygn.: 111-112, zawartość: przepisy i zarządzenia i ich wykonanie. 5. Referat Społeczno-Polityczny, daty: 1945-1950, sygn.: 113-181, zawartość: partie polityczne legalne i nielegalne, przestępczość polityczna, stowarzyszenia i związki, zgromadzenia i zjazdy, porządek publiczny, sprawy narodowościowe i wyznaniowe, mniejszości narodowe, rejestracja i ewakuacja obywateli obcych państw (m.in. Niemców), repatriacja i przesiedlenia, rehabilitacja i deklaracje wierności, współdziałanie z organami: informacji i propagandy, bezpieczeństwa publicznego, referendum ludowe, sprawy cenzury, raporty sytuacyjne. 6. Referat Rolniczo-Leśny, daty: 1945-1950, sygn.: 182-219, zawartość: sprawozdawczość i statystyka, reforma rolna, parcelacja, gospodarstwa poniemieckie, miejscowe plany zagospodarowania, spis zwierząt gospodarskich, majątki ziemskie, lasy (mapa). 7. Referat Aprowizacji i Handlu, daty: 1945-1950, sygn.: 220-232, zawartość: przepisy i zarządzenia, sprawozdawczość i statystyka, zakłady poniemieckie, uprawnienia przemysłowe, handel, rzemiosło, aprowizacja wolnorynkowa. 8. Referat Przemysłowy, daty: 1945-1949, sygn.: 233-253, zawartość: przepisy i zarządzenia, rejestracja zakładów i przedsiębiorstw przemysłowych i rzemieślniczych, organizacje rzemieślnicze (cechy, związki cechów), nadzór nad zakładami i przedsiębiorstwami, komisje cennikowe. 9. Referat Kultury i Sztuki, daty: 1945-1949, sygn.: 254-270, zawartość: sprawy ogólne, sprawozdawczość, obchody świąt i rocznic, placówki kultury i sztuki, ochrona zabytków kultury i sztuki, kultura i sztuka ludowa. 10. Referat Rachunkowo-Podatkowy Samorządu, daty: 1945-1950, sygn.: 271-282, 318-320, 327-328, 336, zawartość: budżety i sprawozdania rachunkowo-kasowe Powiatowego Związku Samorządowego, sprawy personalne. 11. Referat Inspekcyjny, daty: 1945-1949, sygn.: 283-308, 321-326, 329-334, zawartość: protokoły posiedzeń miejskich i gminnych rad narodowych, budżety i sprawozdania rachunkowe miast i gmin. 12. Referat Rachunkowo-Kasowy, daty: 1948, sygn.: 337-338, zawartość: spisy spraw, protokoły lustracji. Liczba jednostek w zespole: 340
54/216/0 Starostwo Powiatowe Konińskie (w Koninie) 1945-1950 0 rozwiń
1. Referat Ogólno-Organizacyjny. 1.1. Sprawy ogólne, daty: 1945-1950, sygn.: 1-7, zawartość: spisy spraw, przepisy i zarządzenia, akcje kierowane i popierane przez Starostę. 1.2. Sprawy organizacyjne, daty: [1926] 1945-1950, sygn.: 8-27, zawartość: spisy spraw, przepisy i zarządzenia, sprawozdawczość, opis powiatu, organizacja Starostwa, biurowość, zasady urzędowania, nadzór nad podległymi organami i urzędami, podział administracyjny, wykaz miast i gmin, mapy powiatu. 2. Referat Administracyjny, daty: 1945-1950, sygn.: 28-85, zawartość: wyłączanie ze społeczeństwa polskiego, spisy i wykazy ludności, szkody wojenne, łowiectwo. 3. Referat Społeczno-Polityczny, daty: 1945-1950, sygn.: 86-92, zawartość: akcja "Caritas", sprawy wyznaniowe, repatriacja. 4. Referat Rolnictwa, daty: 1945-1950 [1954], sygn.: 93-94, 647-689, 705, zawartość: plan rolnictwa, spisy użytków oraz zasiewów, gospodarstwa poniemieckie, parcelacja, reforma rolna, klasyfikacja gruntów, posiedzenia Komisji Ziemskiej. 5. Referat Weterynarii, daty: 1947-1950, sygn.: 95-100, zawartość: lecznice weterynaryjne, podkownictwo, nadzór nad hodowlą zwierząt, ubój i badania zwierząt, nadzór nad wytwórniami artykułów spożywczych. 6. Referat Przemysłu, daty: 1945-1950, sygn.: 101-112, zawartość: sprawy ogólne, sprawozdawczość i statystyka, rejestracja cechów, rejestracja zakładów przemysłowych i rzemieślniczych. 7. Referat Odbudowy, daty: 1945-1950, sygn.: 113-132, 693-703, 706, zawartość: sprawy ogólne, Powiatowa Komisja Obudowy, nadzór budowlany, inwestycje, nadzór techniczny, szkody budowlane. 8. Referat Pomiarów, daty: 1945-1950, sygn.: 133-166, 690-692, 704, 707, zawartość: sprawy ogólne i organizacyjne, sprawozdawczość i statystyka, personel mierniczy, punkty pomiarowe, kataster gruntowy, sprawy dotyczące regulacji, scalania, klasyfikacji, rozgraniczania nieruchomości, zagospodarowanie przestrzenne, archiwum miernicze, zmiana granic powiatu, mapy powiatu. 9. Referat Kultury i Sztuki, daty: 1948-1950, sygn.: 167-183, zawartość: sprawy ogólne i organizacyjne, placówki upowszechniania kultury i sztuki, teatry i zespoły amatorskie, ogniska artystyczne, zbiory, muzea i wystawy, pomniki walki i męczeństwa, szkolnictwo artystyczne. 10. Referat Samochodowy, daty: 1947, sygn.: 184-187, zawartość: projekty budowy dróg i mostów. 11. Referat Samorządu Powiatowego, daty: [1932] 1945-1950 [1951], sygn.: 189-263, zawartość: sprawy ogólne i organizacyjne, budżety Powiatowego Związku Samorządowego (PZS), plany inwestycyjne i plany gospodarcze PZS, tytuły inwestycyjne. 12. Referat Inspekcyjny i Samorządu Gminnego, daty: 1945-1950 [1951], sygn.: 264-588, 708, zawartość: przepisy i zarządzenia, kontrole, inspekcje i lustracje w miastach i gminach, sprawy personalne i wybory burmistrzów, wójtów i sołtysów, budżety i sprawozdania rachunkowe miast i gmin, preliminarz robót drogowo-szarwarkowych miast i gmin, plany finansowo-gospodarcze miast i gmin, szkolnictwo powszechne, protokoły posiedzeń organów miast i gmin. 13. Referat Podatkowy, daty: 1945-1950, sygn.: 589-632, zawartość: przepisy i zarządzenia, sprawozdania podatkowe, pożyczki, subwencje i dotacje. 14. Referat Rachunkowo-Kasowy, daty: 1945-1950, sygn.: 633-645, zawartość: sprawozdania rachunkowe PZS. 15. Akta tajne, daty: 1948-1950, sygn.: 646, zawartość: sprawy tajne różnych referatów. Liczba jednostek w zespole: 709
54/217/0 Starostwo Powiatowe Tureckie (w Turku) [1921] 1945-1950 [1953] 0 rozwiń
1 Referat Ogólno-Organizacyjny, daty: 1945-1950, sygn. 1-6, 9-10, 481: akta dotyczące organizacji starostwa, plany pracy i sprawozdania z działalności referatów, starostwa i instytucji powiatowych, dokumentację nadzoru nad podległymi urzędami, protokoły narad burmistrzów, wójtów, kierowników instytucji powiatowych i pracowników starostwa. 2 Referat Budżetowo-Gospodarczy, daty: 1945-1949, sygn. 7-8, 115-116, 397, 484: krótkookresowe sprawozdania finansowe, sprawozdania o ruchu spraw w referatach, preliminarze budżetowe starostwa. 3 Referat Administracyjny, daty: 1945-1950, sygn. 96, 117-118, 312, 387-389, 391, 393-394, 442, 444, 446, 454-455, 457-459, 490, 492, 494, 496, 525-527: akta dotyczące pozbawiania, poświadczania i uznania obywatelstwa, nadawania i zmiany nazwisk, statystyki ruchu ludności, dokumentację dotyczącą odtwarzania akt stanu cywilnego oraz przejmowania ksiąg stanu cywilnego od instytucji wyznaniowych. 4 Referat Karno-Administracyjny, daty: 1945-1950 [1952], sygn. 392, 440-441, 447-450, 497: rejestry spraw karno-administracyjnych, sprawozdania z zakresu orzecznictwa karno-administracyjnego. 5 Referat Społeczno-Polityczny, daty: 1945-1949, sygn. 111-112, 114, 390, 430-436, 438-439, 443, 451-453, 456, 486-489, 491, 493, 495, 498-515, 528-533: zaświadczenia przesiedleńcze, wykazy instytucji, stowarzyszeń, związków i partii politycznych, dokumentację dotyczącą rejestracji stowarzyszeń i związków, spisy cudzoziemców, dokumentację dotyczącą repatriacji i wysiedlania Niemców i Rosjan, sprawy rehabilitacji volksdeutschów i Leistungs-Pole, deklaracje wierności, świadectwa moralności, sprawozdania z zakresu bezpieczeństwa publicznego. 6 Referat Opieki Społecznej, daty: 1945-1950, sygn. 11-18, 97-108: sprawozdania z działalności i kontroli powiatowego i gminnych komitetów opieki społecznej, preliminarze i sprawozdania budżetowe komitetów opieki społecznej, sprawozdania z zakresu opieki społecznej. 7 Referat Zdrowia, daty: 1945-1949, sygn. 109-110, 519: sprawozdania z działalności zakładów służby zdrowia, sprawozdania o stanie lecznictwa w powiecie, kwestionariusze osobowe lekarzy. 8 Referat Weterynaryjny, daty: 1946-1948, sygn. 337-338, 347-349: sprawozdania z działalności referatu oraz lecznictwa weterynaryjnego, wykazy lekarzy weterynarii, akta dotyczące nadzoru nad targami i spędami zwierząt. 9 Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, daty: [1921] 1945-1950 [1951], sygn. 119-120, 327-336, 339-346, 350, 352-359, 362-386, 445, 473-474, 516: zaświadczenia przesiedleńcze, akta dotyczące parcelacji majątków i gospodarstw rolnych, protokoły opisowe gospodarstw poniemieckich, akty nadania ziemi z reformy rolnej, dokumentację przejęcia ziemi na cele reformy rolnej, protokoły posiedzeń komisji ziemskiej. 10 Referat Aprowizacji, daty: 1945-1948, sygn. 263-264, 269-271, 275, 277-278: zarządzenia z zakresu aprowizacji, sprawozdania z produkcji i obrotu towarów reglamentowanych. 11 Referat Przemysłu i Handlu, daty: [1928] 1945-1950 [1952], sygn. 265-268, 272-274, 276, 279-311, 314-326, 539-540: akta dotyczące rejestracji placówek handlowych, usługowych i zakładów rzemieślniczych, dokumentację nadzoru nad zakładami przemysłowymi i handlowymi, protokoły i sprawozdania z działalności komisji cennikowej i komisji usprawnienia zaopatrzenia, sprawozdania z produkcji i kontroli w zakładach produkcyjnych i handlowych. 12 Referat Odbudowy, daty: [1944] 1945-1950 [1953], sygn. 55-95, 360, 476: sprawy nadzoru budowlanego, wykazy zniszczeń wojennych w budownictwie, wykazy budynków państwowych i samorządowych, sprawozdania z odbudowy i działalności referatu, plany inwestycyjne i plany sfinansowania inwestycji, sprawy grobownictwa wojennego, wykazy mogił znajdujących się na terenie powiatu. 13 Referat Szkód Wojennych, daty: 1945-1946, sygn. 437, 460-472, 517-518: akta rejestracyjne szkód wojennych, wykazy szkód. 14 Referat Samorządu Powiatowego, daty: 1945-1950, sygn. 19-33, 35, 48, 52-54, 113, 140, 260-261, 313, 477-480, 485, 520-522, 534-538: budżety Powiatowego Związku Samorządowego (PZS), budżety przedsiębiorstw samorządowych, plany inwestycyjne PZS, raporty inwestycyjne, plany gospodarcze i finansowe PZS, zestawienia statystyczne ludności i przedsiębiorstw, dokumentację kontroli zarządów miejskich i gminnych oraz PZS, akta wyborów do rad narodowych. 15 Referat Inspekcyjny i Samorządu Gminnego, daty: 1945-1950, sygn. 34, 36-47, 49-51, 123-139, 141-259, 262, 351, 361, 418-420, 482-483, 523-524: protokoły i zarządzenia poinspekcyjne dla gmin, sprawozdania z inspekcji, wykazy członków samorządów gminnych, akta dyscyplinarne burmistrzów i wójtów, protokoły odpraw służbowych burmistrzów, wójtów i sołtysów, akta dotyczące organizacji instytucji samorządu gminnego oraz zmian granic gmin i gromad, budżety miast i gmin, dotacje dla gmin, sprawozdania rachunkowe gmin, wykazy domów ludowych, wykazy miast, gmin i gromad. 16 Referat Podatkowy, daty: 1945-1949, sygn. 121-122, 395-396, 398-417, 421, 423-429, 475: rejestry wymiarowe podatku gruntowego z gmin, zestawienia powiatowe wymiaru podatku gruntowego. 17 Referat Rachunkowo-Kasowy, daty: 1947-1947, sygn. 422: zawiera dziennik główna kasy Wydziału Powiatowego w Turku. Liczba jednostek w zespole: 540
54/218/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kole [1946] 1950-1973 [1974] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 950
54/219/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Koninie [1946] 1950-1973 [1977] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2504
54/220/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Turku 1950-1973 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2375
54/221/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kłodawie (powiat Koło) [1945] 1950-1973 0 rozwiń
Podział na serie i podserie: I Referat Ogólno-Administracyjny, daty skrajne [1949] 1950-1972 , 267 j.a. 01 Sprawy organizacyjne Miejskiej Rady Narodowej, daty skrajne 1952-1959 , 4 j.a., sygn. 3-4, 45, 76, 02 Sesje Miejskiej Rady Narodowej, daty skrajne 1951-1970 , 27 j.a., sygn. 5-11, 147-166, 03 Uchwały Miejskiej Rady Narodowej - rejestry, zbiory, realizacja, daty skrajne 1960-1970 , 9 j.a., sygn. 167-175, 04 Sprawy organizacyjne komisji, daty skrajne 1965-1966 , 2 j.a., sygn. 176, 178, 05 Komisje stałe - różne komisje, daty skrajne 1951-1952 , 2 j.a., sygn. 24, 179, 06 Komisje stałe - Komisja Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, daty skrajne 1958-1969 , 3 j.a., sygn. 180-182, 07 Komisje stałe - Komisja Finansowo-Budżetowa (Budżetu i Finansów), daty skrajne 1953-1969 , 7 j.a., sygn. 25-27, 183-186, 08 Komisje stałe - Komisja Gospodarki Drogowej, daty skrajne 1954-1957 , 3 j.a., sygn. 28-30, 09 Komisje stałe - Komisja Mandatowa, daty skrajne 1961-1968 , 3 j.a., sygn. 188-190, 10 Komisje stałe - Komisja Oświaty i Kultury, daty skrajne 1955-1969 , 5 j.a., sygn. 34-35, 195-197, 11 Komisje stałe - Komisja Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, daty skrajne 1958-1969 , 3 j.a., sygn. 192-194, 12 Komisje stałe - Komisja Rolna (Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności), daty skrajne 1954-1965 , 6 j.a., sygn. 32-33, 36, 198-200, 13 Komisje stałe - Komisja Urządzenia Osiedli, daty skrajne 1950-1956 , 3 j.a., sygn. 38-40, 14 Komisje stałe - Komisja Zaopatrzenia Ludności, daty skrajne 1955-1968 , 3 j.a., sygn. 41-42, 201, 15 Komisje stałe - Komisja Zdrowia, Zatrudnienia i Opieki Społecznej, daty skrajne 1955-1969 , 5 j.a., sygn. 43, 202-205, 16 Komisje niestałe, daty skrajne 1952-1959 , 4 j.a., sygn. 31, 37, 187, 191, 17 Wnioski komisji - rejestry, realizacja, daty skrajne 1965-1972 , 5 j.a., sygn. 206-210, 18 Sprawy organizacyjne Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, daty skrajne 1965-1969 , 1 j.a., sygn. 211, 19 Działalność Przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, daty skrajne 1954-1964 , 3 j.a., sygn. 46-48, 20 Posiedzenia Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, daty skrajne 1951-1972 , 27 j.a., sygn. 12-19, 212-230, 21 Uchwały Prezydium - rejestry, zbiory, realizacja, daty skrajne 1952-1971 , 19 j.a., sygn. 20-23, 231-232, 235-247, 22 Komitety blokowe, daty skrajne 1952-1956 , 1 j.a., sygn. 44, 23 Wybory do Sejmu i rad narodowych, daty skrajne 1952-1954 , 2 j.a., sygn. 53-54, 24 Plan miasta, daty skrajne 1950-1960 , 1 j.a., sygn. 2, 26 Sprawozdawczość, daty skrajne 1954-1963 , 3 j.a., sygn. 49-50, 177, 27 Archiwum zakładowe (składnica akt), daty skrajne 1952-1952 , 1 j.a., sygn. 1, 28 Kontrole i inspekcje zewnętrzne, daty skrajne 1952-1969 , 4 j.a., sygn. 51-52, 248-249, 29 Sprawy poufne, daty skrajne 1952-1954 , 4 j.a., sygn. 70-73, 30 Ewidencje, rejestry - rejestry spraw karno-administracyjnych, daty skrajne 1952-1956 , 2 j.a., sygn. 55-56, 31 Ewidencje, rejestry - rejestry rowerów, daty skrajne [1949] 1950-1957 , 2 j.a., sygn. 74-75, 32 Ewidencje, rejestry - ewidencja poborowych, daty skrajne 1950-1954 , 12 j.a., sygn. 58-69, 33 Ewidencje, rejestry - ewidencja ludności (książki meldunkowe), daty skrajne 1951-1960 , 91 j.a., sygn. 57, 276-365, II Referat Finansowo-Budżetowy, daty skrajne 1950-1973 , 39 j.a. 01 Budżet i jego wykonanie, daty skrajne 1950-1973 , 32 j.a., sygn. 77-82, 250-275, 02 Sprawy podatkowe, daty skrajne 1951-1957 , 7 j.a., sygn. 83-89, III Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych, daty skrajne [1949] 1950-1972 , 16 j.a. 01 Sprawy ogólne, daty skrajne 1951-1958 , 7 j.a., sygn. 90-94, 103, 366, 02 Walka z analfabetyzmem, daty skrajne [1949] 1950-1953 , 4 j.a., sygn. 99-102, 03 Inwestycje w oświacie i kulturze, daty skrajne [1949] 1950-1952 , 4 j.a., sygn. 95-98, 04 Sprawy socjalne, daty skrajne 1970-1972 , 2 j.a., sygn. 233-234, IV Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, daty skrajne [1945] 1950-1957 , 42 j.a. 01 Sprawy ogólne, daty skrajne 1954-1957 , 3 j.a., sygn. 104-106, 02 Drogi i place publiczne, daty skrajne 1951-1956 , 4 j.a., sygn. 107-110, 03 Sprawy budowlane, daty skrajne [1949] 1951-1956 , 3 j.a., sygn. 116-118, 04 Sprawy gospodarki komunalnej, daty skrajne 1953-1957 , 5 j.a., sygn. 115, 122-125, 05 Inwestycje miejskie, daty skrajne [1947] 1950-1959 , 13 j.a., sygn. 111-114, 119, 126-132, 367, 06 Nieruchomości miejskie, daty skrajne [1945] 1950-1957 , 2 j.a., sygn. 120-121, 07 Szkody w rolnictwie, daty skrajne 1952-1953 , 1 j.a., sygn. 133, 08 Statystyka rolna, daty skrajne 1952-1956 , 4 j.a., sygn. 134-137, 09 Przydział ziemi, daty skrajne [1946] 1950-1957 , 6 j.a., sygn. 138-143, 10 Wywłaszczenia, daty skrajne 1953-1955 , 2 j.a., sygn. 144-145, V Urząd Stanu Cywilnego, daty skrajne [1949] 1950-1952 , 1 j.a., sygn. 146, Liczba jednostek w zespole: 367
54/221/1 Zarząd Miejski w Kłodawie 1945-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
54/222/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Słupcy [1949] 1950-1973 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 182
54/223/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Turku [1946] 1950 - 1973 0 rozwiń
1. Referat Ogólno-Administracyjny, daty: [1946] 1950-1973, sygn. 1-32, 58-59, 72-229, 231-256, 280-281: protokoły sesji rady, protokoły posiedzeń komisji i prezydium, uchwały rady, plany pracy rady, komisji i prezydium, protokoły zebrań komitetów blokowych, sprawozdania, protokoły kontroli i zalecenia pokontrolne oraz sprawozdania z ich wykonania, plany gospodarcze miasta i dokumentacja spisów powszechnych. 2. Referat Finansowy, daty: 1950-1973, sygn. 33-48, 257-265, 282-285: budżety miasta i przedsiębiorstw miejskich. Sporą grupę akt stanowią rejestry podatkowe i ewidencje nieruchomości do celów podatkowych z lat 1957-1971. 3. Referat ds. Przemysłu i Handlu, Spraw Socjalnych i Kulturalnych, daty: [1949] 1950-1971, sygn. 30, 49-55, 70-71, 230, 274-279: zestawienia statystyczne spisu rolnego oraz niewielka ilość akt (meldunków) dotyczących obowiązkowych dostaw i kontraktacji roślinnej i zwierzęcej. Ponadto znajdują się w niej akta dotyczące funkcjonowania targowiska miejskiego oraz zwalczania analfabetyzmu na terenie miasta. 4. Referat ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, daty: 1950-1973, sygn. 56-57, 60-69, 266-273: sprawozdania z zakresu gospodarki komunalnej, plany i sprawozdania finansowe przedsiębiorstw podległych Miejskiej Radzie Narodowej w Turku, sprawozdania z realizacji inwestycji, dokumentację projektowo-kosztorysową inwestycji miejskich. Liczba jednostek w zespole: 285
54/224/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zagórowie [1947] 1950- 1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 42
54/225/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Starym Mieście (pow. Konin) 1956 - 1972 [1973] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 72
54/226/0 Komisje wyborcze do rad narodowych powiatu kolskiego 1954 0 rozwiń
Protokoły Powiatowej, miejskich, okręgowych i obwodowych komisji wyborczych. Liczba jednostek w zespole: 12
54/227/0 Komisje wyborcze do rad narodowych powiatu kolskiego 1958 0 rozwiń
1. Wytyczne Centralnej Komisji Wyborczej, listy zgłoszeń kandydatów, protokoły głosowania, obwieszczenia o wynikach wyborów do Powiatowej Rady Narodowej w Kole, komplet kart do głosowania, daty: 1957-1958, sygn. 1-7. 2. Miejska Komisja Wyborcza w Kłodawie, daty: 1958, sygn. 8-9. Liczba jednostek w zespole: 9
54/228/0 Komisje wyborcze do rad narodowych powiatu kolskiego 1961 0 rozwiń
1. Wytyczne Państwowej komisji Wyborczej w sprawie wyborów, daty: 1961, sygn. 1. 2. Program wyborczy Powiatowego komitetu Frontu Jedności Narodu w Kole, daty: 1961, sygn. 2. 3. Miejska Komisja Wyborcza w Kłodawie, daty: 1961, sygn. 4: obwieszczenia, sprawy organizacyjne. 4. Obwieszczenia o wyborach, listy zgłoszeń kandydatów na radnych, protokoły głosowania, protokoły z wyborów w okręgach wyborczych, obwieszczenia o wynikach wyborów, komplet kart do głosowania, daty: 1961, sygn. 3, 5-12. Liczba jednostek w zespole: 12
54/229/0 Komisje wyborcze do rad narodowych powiatu kolskiego 1965 0 rozwiń
1. Wybory do Sejmu i rad narodowych (organizacja), daty: 1965, sygn. 1-2: organizacja. 2. Wyniki wyborów, daty: 1965, sygn. 3: protokoły z wyborów i głosowania. 3. Karty do głosowania, daty: 1965, sygn. 4. Liczba jednostek w zespole: 4
54/230/0 Komisje wyborcze do rad narodowych powiatu konińskiego 1954 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne, sprawy ogólne, daty: 1954, sygn. 1-2. 2. Składy osobowe komisji, daty: 1954, sygn. 3-4. 3. Protokoły posiedzeń komisji, listy kandydatów, protokoły głosowania, zestawienia wyników, kartki do głosowania, daty: 1954, sygn. 5-18. Liczba jednostek w zespole: 18
54/231/0 Komisje wyborcze do rad narodowych powiatu konińskiego 1958 0 rozwiń
1. protokoły z posiedzeń komisji, daty: 1958, sygn. 1. 2. Listy zgłoszeń kandydatów, daty: 1958, sygn. 2-4. 3. Protokoły głosowania, protokoły z wyborów, protokół Powiatowej Komisji Wyborczej, obwieszczenia komisji, daty: 1958, sygn. 5-11. 4. Karty do głosowania, daty: 1958, sygn. 12-14. Liczba jednostek w zespole: 14
54/232/0 Komisje wyborcze do rad narodowych powiatu konińskiego 1961 0 rozwiń
1. Protokoły posiedzeń, daty: 1961, sygn. 1. 2. Listy kandydatów, daty: 1961, sygn. 2-4. 3. Protokoły głosowania, protokoły z wyborów, obwieszczenia o wynikach, daty:1961, sygn. 5-10. 4. Karty do głosowania, daty: 1961, sygn. 11-13. 5. Sprawozdania z Prezydium Powiatowej Rady narodowej w Koninie z przeprowadzenia wyborów do Sejmu i rad narodowych w latach 1958-1961, daty: 1966, sygn. 14. Liczba jednostek w zespole: 14
Wyświetlanie 241 do 260 z 1 289 wpisów.