Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
56/1/0 Powiatowy Urząd Rozjemczy do Spraw Majątkowych Posiadaczy Gospodarstw Wiejskich w Jarosławiu 1932-1939 0 rozwiń
Akta spraw kredytowych dłużników: akta pojedynczych spraw zgrupowanych według miejscowości zamieszkania 1932-1939, sygn. 1-157 ; Akta prezydialne: materiały dotyczace organizacji i działalności urzędu (sprawy organizacyjne, sprawozdania z działaności, sprawy finansowe i osobowe) 1932-1939, sygn. 158-167. Liczba jednostek w zespole: 174
56/2/0 Powiatowy Urząd Rozjemczy do Spraw Majątkowych Posiadaczy Gospodarstw Wiejskich w Przeworsku 1932-1939 0 rozwiń
akta spraw kredytowych dłużników: (akta poszczególnych spraw) 1932-1939, sygn. 1-56; akta prezydialne: zarządzenia jednostek nadrzędnych, sprawy organizacyjne, sprawozdania z działalności i z lustracji, sprawy osobowe pracowników 1932-1938, sygn. 57-61; sprawy finansowe: budżety i sprawozdania kasowe, sygn. 62-64; Liczba jednostek w zespole: 64
56/3/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Wojewódzki Oddział w Rzeszowie [1944] 1945-1950 [1951] 0 rozwiń
Dział Ogólny 1945–1950, sygn. 1–17 (zarządzenia Centralnego Zarządu i własne, sprawy organizacyjne, sprawozdania z działalności, protokoły z posiedzeń naczelników powiatowych oddziałów PUR); Referat Statystyki i Ewidencji [1946] 1948–1949, sygn. 18–23 (sprawozdania z ruchu repatriantów i przesiedleńców, z wyników akcji przesiedleńczej, z wydanych orzeczeń odszkodowawczych); Inspektor Wojewódzki 1945–1950, sygn. 24–27 (sprawozdania z kontroli Wojewódzkiego Oddziału PUR, protokoły z kontroli powiatowych oddziałów PUR); Dział Finansowo-Budżetowy [1948] 1949–1950, sygn. 28–31 (preliminarze budżetowe zamknięcia rachunkowe, akcja oszczędnościowa); Dział Prawny 1945–1950, sygn. 32–401 (sprawozdania z czynności działu, orzeczenia odszkodowawcze, pomoce ewidencyjne do orzeczeń odszkodowawczych); Dział Planowania i Statystyki 1945–1947, sygn. 402–418 (zestawienia ruchu repatriantów oraz wydanych zapomóg i posiłków, wykazy gospodarstw poukraińskich i poniemieckich, wykazy ludności przesiedlonej na Ziemie Odzyskane, plany akcji osadniczej i sprawozdania z ich wykonania); Dział Osadnictwa [1944] 1945–1948, sygn. 419–459 (opisowe i statystyczne sprawozdania z akcji przesiedleńczej i osadnictwa, akta dot. zagospodarowania terenów połemkowskich i poukraińskich, meldunki sytuacyjne dot. bezpieczeństwa w powiecie leskim, sanockim, jarosławskim i przemyskim; akta dot. osadnictwa wojskowego, akcji „W”, sprawozdania statystyczne z akcji osiedleńczej opracowane przez starostwa powiatowe województwa rzeszowskiego, protokoły przekazania akt osadnictwa starostwom powiatowym); Dział Przesiedleńczy 1948–1950, sygn. 460–468 (instrukcje w sprawie przesiedleń na Ziemie Zachodnie, sprawozdania z akcji przesiedleń spółdzielczo-parcelacyjnych, sprawozdania z rozprowadzenia kredytu, wykazy obiektów opuszczonych); Dział Etapowy 1945–1950, sygn. 469–484 (zestawienia repatriantów ze wschodu i z zachodu, sprawozdania z działalności punktów etapowych, sprawozdania z wydanej żywności i odzieży); Dział Transportowy 1945–1950, sygn. 485–502 (sprawozdania statystyczne z działalności referatów transportowych powiatowych oddziałów PUR, sprawozdania Wojewódzkiego Oddziału z ruchu transportów repatriantów i przesiedleńców); Dział Zdrowia 1945–1949, sygn. 503–508 (sprawozdania statystyczne ze stanu sanitarnego punktów etapowych, z ruchu chorych i obrotu lekami, sprawozdania sanitarne z akcji „W”); Likwidator [1948–1949] 1950–1951, sygn. 509–525 (akta likwidacyjne Wojewódzkiego Oddziału i powiatowych oddziałów PUR); Zbiór okólników i zarządzeń 1944–1959, sygn. 526–534 (okólniki i zarządzenia władz i urzędów związanych z działalnością państwowych urzędów repatriacyjnych). Liczba jednostek w zespole: 534
56/4/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Brzozowie 1945-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 49
56/5/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Dębicy 1945-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 47
56/7/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Jaśle 1945-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 11
56/10/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Sanoku - Delegatura w Lesku 1945-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 45
56/12/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Łańcucie 1945-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 91
56/17/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Rzeszowie 1945-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 25
56/18/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Sanoku 1945-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 69
56/19/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Tarnobrzegu 1945-1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 47
56/20/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wólce Pełkińskiej powiat Jarosław 1955-1969 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1956-1968, sygn. 1-12; księga uchwał GRN 1959-1968, sygn. 13-17; komisja finansowo-budżetowa – protokoły, plany pracy 1955-1963, sygn. 18; komisja kultury i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy 1955-1963, sygn. 19; komisja mandatowa – plany pracy, protokoły, oceny aktywności radnych 1962-1963, sygn. 20; komisja mienia gromadzkiego – protokoły, plany pracy 1955-1963, sygn. 21; komisja rolnictwa i zaopatrzenia ludności – protokoły, plany pracy 1955-1963, sygn. 22; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1956-1968, sygn. 23-36; księga uchwał Prezydium GRN 1960-1968, sygn. 37-41; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1956-1968, sygn. 42-43; budżet gromady 1955-1967, sygn. 44-57; sprawozdania finansowe 1958-1969, sygn. 58-60. Liczba jednostek w zespole: 60
56/21/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Rozwadowie 1945-1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/22/0 C.K. Starostwo Powiatowe w Sanoku 1870-1918 [1919] 0 rozwiń
Akta organizacyjno-administracyjne 1870–1918, sygn. 1–8 (okólniki władz zwierzchnich, zarządzenia własne, sprawy reprezentacyjne i osobowe urzędników starostwa) ; Nadzór nad związkami, organizacjami i partiami 1915–1918 [1919 styczeń], sygn. 9–14 (akta stowarzyszeń i związków, ruch robotniczy, opinie polityczne); Sprawy obywatelstwa, przynależności gminnej i stanu cywilnego 1880–1918, sygn. 15–17 (akta przynależności gminnej, sprawy metrykalne, zezwolenia na zawarcie małżeństw); Nadzór nad rozwojem przemysłu, odbudową i aprowizacją 1879–1918, sygn. 18–22 (karty przemysłowe, licencje, akta dot. odbudowy i aprowizacji ludności); Sprawy opieki społecznej, zdrowia, akcji społecznych 1886–1918 [1919 styczeń], sygn. 23–33 (akta dot. opieki i ubezpieczeń społecznych, sprawy sanitarne, świadczenia wojenne, zbiórka metali na cele wojenne, sprawy ewakuacji, jeńców, zasiłki uchodźcze); Powiatowy Urząd Gospodarczy 1917–1918, sygn. 34 (zarządzenia władz zwierzchnich, sprawy organizacyjne urzędu, akta dot. konfiskaty środków żywnościowych, urząd. skarb. ds. żywności). Liczba jednostek w zespole: 92
56/23/0 Starostwo Powiatowe Sanockie [1883-1890, 1910, 1914-1918] 1919-1939 47 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 281
56/24/0 Starosta Powiatowy w Sanoku [1931] 1939-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 153
56/25/0 Starostwo Powiatowe Przeworskie 1944-1950 0 rozwiń
Referat Ogólny: organizacja biurowości 1945–1949, sygn. 1–3; Referat Administracyjny: wybory do zarządu miejskiego i gminnego, organizacja miejskich i gminnych rad narodowych, wybory sołtysów i wójtów w gminach, akta dot. wywłaszczeń, melioracji, poszukiwań naftowych 1945–1950, sygn. 4–20; Referat Społeczno-Polityczny: sprawy mniejszości narodowych, sekt religijnych, stowarzyszeń i związków, sprawozdania sytuacyjne i meldunki Starosty oraz Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej, sprawozdania kwartalne z zarejestrowanych w USC małżeństw, urodzeń i zgonów 1945–1950, sygn. 21–34; Referat Przemysłowy: zarządzenia Starosty, rejestracja zakładów przemysłowych i przedsiębiorstw handlowych, Powiatowy Cech Rzemieślniczy, statystyka przemysłowa i handlowo-gospodarcza 1944–1948, sygn. 35–42; Referat Aprowizacji i Handlu: akta dot. spółdzielczości, Komisja Cennikowa 1945–1947, sygn. 43–46; Referat Przemysłu i Handlu: zarządzenia władz zwierzchnich, rzemiosło i jego organizacja, przemysł wolno-wytwórczy, sprawy uprawnień handlowych, komisje cennikowe i notowań, Komisja Usprawnienia Zaopatrzenia, statystyka przemysłowa 1947–1949, sygn. 47–60; Referat Przemysłu: sprawy rzemiosła, przemysłu wolno-wytwórczego, chałupnictwa, statystyka 1950, sygn. 61–64; Referat Karno-Administracyjny: rejestry karne 1944–1949, sygn. 65–67; Referat Opieki Społecznej: sprawozdani miesięczne z działalności 1945–1949, sygn. 68–70; Referat Weterynarii: nadzór nad jarmarkami, rzeźniami, statystyka weterynaryjna 1947–1949, sygn. 71–74; Referat Kultury i Sztuki: sprawozdania referatu 1945–1949, sygn. 75; Referat Odbudowy: sprawozdania architekta powiatowego, okólniki i zarządzenia zwierzchnich dot. grobownictwa i cmentarzy, plany inwestycyjne, nadzór budowlany 1946–1950, sygn. 76–82; Referat Rolnictwa i Reform Rolnych: sprawozdawczość, plany pracy, uprawa roślin przemysłowych, akcja hodowlana, Powiatowa Komisja Ziemska, ewidencje majątków poukraińskich, spisy zasiewów, wykazy resztówek, preliminarze budżetowe, organizacja oświaty rolniczej, akcja siewna 1947–1950, sygn. 86–116; Referat Sanitarny: sprawozdania z działalności 1949–1950, sygn. 117; Referat Odszkodowań Wojennych: kwestionariusze dot. rejestracji szkód wojennych, kartoteki odszkodowań 1945–1946, sygn. 118–170 Liczba jednostek w zespole: 170
56/26/0 Starostwo Powiatowe Przemyskie 1919-1939 0 rozwiń
Referat Ogólny: instrukcja kancelaryjna Urzędu Wojewódzkiego Lwowskiego, protokół ze Zjazdu Starostów (1935), statut urzędników na etacie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych województwa lwowskiego, monografia powiatu przemyskiego, 1923-1939, sygn. 1-6; Referat Administracyjny: statystyka gmin powiatu przemyskiego (1921), protokoły lustracji urzędów gminnych, sprawy łowieckie, wodne i przemysłowe; zezwolenia na prowadzenie zakładów przemysłowych i handlowych, 1921-1939, sygn. 7-18; Referat Społeczno-Polityczny: akta stowarzyszeń i związków, wykazy stowarzyszeń polskich i ukraińskich, miesięczne sprawozdania z działalności legalnych stronnictw politycznych i ze stanu bezpieczeństwa oraz ruchu wywrotowego, 1919-1939, sygn. 19-25; Referat Opieki Społecznej: protokoły lustracji zakładów opieki społecznej, 1932-1939, sygn. 26-27; Referat Wojskowy: okólniki władz zwierzchnich w sprawie masek ochronnych, ekwipunku oddziałów alarmowych, 1939, sygn. 28; Referat Karno-Administracyjny: protokoły rozpraw karno-administracyjnych, 1938-1939, sygn. 29; Referat Sanitarny: protokoły lustracji sanitarnych, piekarni, sprawozdania lekarskie z dozoru nad Domem Opieki dla Sierot Wojennych, 1919-1934, sygn. 30-32; Referat Spraw Inwalidzkich: prośby o przyznanie renty, rozliczenia z przydzielonych zapomóg, 1919-1939, sygn. 33; Referat Rolnictwa i Reform Rolnych: akta dotyczące parcelacji majątków: Bachów, Olszany, Bachórzec; sprawozdania z akcji wykupu drobnych dzierżaw rolnych, sprawy hipoteczne, [1929] 1934-1939 sygn. 34-38. Liczba jednostek w zespole: 45
56/27/0 Starostwo Powiatowe Przemyskie 1943-1950 0 rozwiń
Referat Organizacyjny 1944-1945, sygn. 1 organizacja starostwa i zasady urzędowania; Referat Ogólny 1944-1950, sygn. 2-15 zebranie periodyczne, protokoły z konferencji urzędów i władz niezespolonych, zjazdy starościńskie, wewnętrzna organizacja starostwa i zasady urzędowania, nadzór ogólny nad podległymi urzędami i organami, podział powiatu i gmin, materiały statystyczne powiatu, księga zarządzeń wewnętrznych; Referat Administracyjny 1944-1950, sygn. 16-45 poświadczenia i zmiana obywatelstwa, zmiana wyznania, sprawy osobowe pracowników gminnych, nadzór nad gminami, organizacja miejskiej rady narodowej i prezydiów zarządów miejskich, wybory sołtysów, nadania i utrata obywatelstwa, rejestracja ludności cygańskiej, wykaz placówek kulturalno-oświatowych na terenie powiatu, protokoły z sesji wójtów i sekretarzy; Referat Społeczno-Polityczny 1944-1950, sygn. 46-134 sprawy przywrócenia obywatelstwa polskiego byłym deutschstammigom, środki łączności, sprawozdania sytuacyjne, meldunki, zmiana wyznania, instrukcje i okólniki Urzędu Wojewódzkiego Rzeszowskiego, Ministerstwa Administracji Publicznej, sprawy narodowościowe, stowarzyszenia i związki, sprawy ogólne bezpieczeństwa, klęski żywiołowe, przestępczość ogólna i jej zwalczanie, współpraca Starostwa z milicją, raporty o stanie bezpieczeństwa w gromadach, wykazy obywateli radzieckich, wizy dla cudzoziemców, statystyka naturalnego ruchu ludności, wykazy nauczycieli i osób zatrudnionych w Zarządzie Miejskim, ewidencja ludności ukraińskiej, urzędy i sprawy metrykalne wyznania mojżeszowego, nadanie i zmiana nazwiska, rejestracja stowarzyszeń i związków, sprawy wyznań chrześcijańskich niekatolickich, akta kół Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici” z Przemyśla i okolic; Wydział Aprowizacji 1944, sygn. 135 akta dotyczące zaopatrzenia ludności; Referat Aprowizacyjno-Przemysłowo-Handlowy 1944-1945, sygn. 136-149 rejestracja spółdzielni, przemysł i handel koncesjonowany, rzemiosło i jego organizacja, planowanie pracy w zakładach przemysłowych, zapotrzebowanie zakładów na materiały i kredyty, statystyka przemysłowa; Referat Aprowizacyjno-Handlowo-Spółdzielczy 1945-1947, sygn. 150-168 nakładanie kontyngentów, przemysł gastronomiczny, spółdzielczość, przemysł wolny, handlowy, usługowy; ceny artykułów pierwszej potrzeby, sprawozdania o obrotach artykułów pierwszej potrzeby, sprawozdania o obrotach produktami spożywczymi oraz z działalności przedsiębiorstw spożywczych jak młyny, wytwórni wody sodowej, spółdzielni mleczarskich; nadzór nad przemysłem spożywczym, gospodnim i hotelarskim; protokoły z lustracji młynów, browarów, piekarń itp.; Referat Aprowizacji 1947-1949, sygn. 169-173 rozliczenia z rozdziału artykułów spożywczych i przemysłowych, zlecenia i przydział artykułów spożywczych; Referat Przemysłowy 1945-1947, sygn. 174-179 rzemiosło i jego organizacja, przemysł koncesjonowany, rolny; protokoły Komisji Doradczej przy Komisji Notowań Cen; Referat Przemysłowo-Handlowy 1947-1949, sygn. 180-203 statystyka przemysłowa, sprawy przemysłu gastronomicznego i hotelarskiego, protokoły i sprawozdania posiedzeń Komisji Cennikowej i Notowań Cen, sprawozdania ekonomiczne (ruchy cen), Powiatowa Komisja Usprawniania Zaopatrzenia, sprawy obrotu towarowego, rejestracja zakładów przemysłowych i zajęć zarobkowych; Referat Handlu 1949-1950, sygn. 204-227 zarządzenia, instrukcje i okólniki Ministerstwa handlu Wewnętrznego, zarządzenia Starosty w sprawach podziału czynności w Referacie Handlu, plany pracy i sprawozdawczość, protokoły z posiedzeń Komisji Usprawnienia Zaopatrzenia, preliminarze zapotrzebowań artykułów powszechnego użytku, zapiski ewidencyjne sprzedawców wyrobów PSM, sieć handlu detalicznego i hurtowego, nadzór nad siecią handlową, sprawozdawczość i statystyka referatu w zakresie mleczarstwa, wykazy o stanie i ruchu przedsiębiorstw, przemysł gastronomiczny i hotelarski, komisja zatrudnienia absolwentów szkół średnich zawodowych w przedsiębiorstwach handlu uspołecznionego; Referat Opieki Społecznej 1944-1949, sygn. 228-230 przydział artykułów żywnościowych pochodzących z akcji Międzynarodowego Funduszu Pomocy Dzieciom, wykazy wysiedlonych i repatriantów; Referat Sanitarny 1945-1950, sygn. 231-251 rozmieszczenie lekarzy w powiecie, sprawozdania budżetowe, zakłady lecznicze, uzdrowiska i letniska, stan sanitarny miast i osiedli, sprawozdania miesięczne z działalności lekarza powiatowego, apteki, choroby zakaźne walka z nierządem i chorobami wenerycznymi, cmentarz, ekshumacje, statystyka sanitarna (miesięczne sprawozdania statystyczne i opisowe lekarza powiatowego i miejskiego, plan inwestycyjny, sprawozdania okresowe i kwartalne); Referat Weterynaryjny 1945-1949, sygn. 257-262 nadzór nad jarmarkami i przeglądanie zwierząt, statystyka weterynaryjna i sprawozdania periodyczne; Referat Powierniczy 1944, sygn. 263 zapotrzebowanie kredytów dla zakładów przemysłowych rządzonych powierniczo; Referat Kultury i Sztuki 1945-1948, sygn. 264-273 teatry i chóry (statut Polskiego Towarzystwa Dramatycznego im. A. Fredry w Przemyślu), miesięczne sprawozdania z działalności Powiatowego Ośrodka Krzewienia Kultury, szkolnictwo artystyczne wydawnictwa, koncerty (dane dotyczące Towarzystwa Muzycznego w Przemyślu), biblioteki publiczne, protokoły i sprawozdania z działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk, muzea i ochrona zabytków, akta dotyczące Regionalnego Muzeum „Strywihor”, korespondencja dotycząca parków zabytkowych, historia zamku w Krasiczynie, program remontu obiektów zabytkowych w powiecie, statystyka – wykazy zespołów muzycznych, dane o imprezach estradowych, odczytach, itp.; Referat Pomiarów 1946-1950, sygn. 274-283 arkusze posiadłości gruntowej gromady katastralnej: Bolestraszyce, Nehrybka, Stubno, Krzywcza, Przekopana; sprawy dotyczące pomiarów podstawowych zleconych przez Wydział Pomiarów, kontrola i ewidencja prac wykonanych przez mierniczych, sprawozdania periodyczne, ewidencja gruntów państwowych, opis powiatu przemyskiego, wykaz powierzchni gmin wiejskich i miejskich, inwentaryzacja i przechowywanie wszystkich pomiarów na obszarze powiatu, planów, aparatów pomiarowych, map itp.; Referat Budownictwa 1947-1948, sygn. 284-290 Miejscowy Urząd Planowania Przestrzennego (sprawy planów zagospodarowania terenowego), plany i inwestycje (rozdział kredytów na odbudowę wsi sprawozdania miesięczne i kwartalne z przebiegu inwestycji i wykorzystania kredytów, zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych), dział grobownictwa wojennego (wykaz grobów wojennych na terenie powiatu przemyskiego); Referat Rolnictwa i Reform Rolnych 1947-1950, sygn. 291-332 sprawozdania z akcji siewnej, sprawy osadnictwa i przesiedleń, parcelacja wg poszczególnych obiektów, szacunek strat wyrządzonych w zasiewach i ziemniakach przez klęski elementarne, ewidencja nieruchomości ziemskich w przejściowej administracji, ewidencja majątków opuszczonych, porzuconych i ukraińskich (wykazy cyfrowe), regulacje rolne, statystyka i sprawozdawczość (z akcji regulacji hipoteki), sprawozdanie z parcelacji, sprawy młynów (akta dotyczące upaństwowienia młynów w Hujsku i Wojtkowej), sprawy sądowe – egzekucje czynszów, akta dotyczące spraw robocizny najemnej w rolnictwie, wykazy osób reflektujących na osiedlenie w powiecie przemyskim, sprawozdania Referatu Rolnictwa z prac przy przebudowie ustroju rolnego, ewidencja przydzielanych gospodarstw poukraińskich, wykazy nieruchomości ziemskich pozostałych po osobach przesiedlonych do ZSRR wsi: Buszkowice, Duńkowiczki, Łętownia, Kuńkowce, Małkowice; wykazy imienne Ukraińców właścicieli nieruchomości przesiedlonych do ZSRR, wykaz imienny repatriantów osiedlonych na gospodarstwach poukraińskich w gromadzie: Buszkowice, Duńkowiczki, Łętownia, Kuńkowce, Małkowice; ilościowe i imienne wykazy ludności pozostałej w gromadach gminy: Kuźmina, Kuńkowce, Krzywcza, Przemyśl-wieś, Stubno, Żurawica; wykazy osadników do osiedlenia na majątkach poukraińskich na terenach otrzymanych po regulacji granicy w powiecie przemyskim, protokoły oddania w posiadanie gospodarstw rolnych w gminie Fredropol, protokoły dzienne „Trójek Powiatowych” Komisji Osiedleńczej, wykazy imienne gospodarstw rolnych opuszczonych (poukraińskich i pożydowskich) i ich użytkowników w gminach: Bircza, Fredropol, Kuńkowce, Kuźmina, Orzechowce, Przemyśl-wieś, Rybotycze, Wojtkowa; protokoły szacunkowe budynków opuszczonych gmina Stubno, gromada Kalników i Poździacz, Medyka Siedliska, gminy Krzywcza, Ryszelczyce, Skopów, Średnia, Wola Krzywiecka, gminy Przemyśl wieś, gromada Aksmanice, Grochowce, Kruhel Wielki, Nehrybka, Prałkowce, Rożubowice, Stanisławczyk, Witoszyńce. Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania przez P.U.R. Powiatowy Oddział w Przemyślu referatowi Rolnictwa i Reform Rolnych Starostwa Powiatowego w Przemyślu sprawa osadnictwa rolnego repatriantów, protokoły szacunkowe budynków opuszczonych gmin: Żohatyn, gromada Brzeżawa, Dobrzynka, Jawornik, Lipa; sprawozdanie Referatu Urządzeń Rolnych ze stanu organizowania spółdzielni produkcyjnych za miesiące II i III; Inspektorat Oświaty Rolniczej 1947-1950, sygn. 333-338 protokoły z konferencji kierowników średnich szkół rolniczych, sprawy organizacyjne oświaty rolniczej i szkół rolniczych – formularze sprawozdawczo-statystyczne szkół przysposobienia rolniczego, plany szkolenia, wykazy zespołów i uczniów, spawy wychowania fizycznego i higieny, bilanse otwarcia, zestawienia obrotów gospodarczych szkół rolniczych powiatu przemyskiego, imienne arkusze zgłoszeniowe zespołów powiatowych rad narodowych tereny Przemyśla – wsi, sprawozdania miesięczne i kwartalne z działalności Inspektoratu i szkół rolniczych, plany pracy i sprawozdania gminnych instruktorów przysposobienia rolniczego z Babic, Bachórca, Birczy, Bolestraszyc, Drohobyczki, Drohojowa, Kalnikowa, Kalwarii, Kosienic, Krasiczyna, Krzywczy, Nienadowej, Orzechowiec, Pikulic, Przedmieścia Dubieckiego, Śliwnicy, Stubna, Ujkowic, Wacławic i Wyszatyc; sprawy społeczno-kulturalne; Referat Świadczeń Rzeczowych 1945-1950, sygn. 345-348 świadczenia rzeczowe, protokoły z posiedzeń Powiatowej Komisji Dostaw, wykazy roczne kontyngentów, pisma poufne – zestawienia statystyczne gospodarstw zobowiązanych do świadczeń rzeczowych, okólniki władz zwierzchnich w sprawie ściągania świadczeń rzeczowych; Referat Karno-Administracyjny 1944-1950, sygn. 349-358 rejestr spraw karnych, indeks do rejestru spraw karnych. Liczba jednostek w zespole: 376
56/28/0 Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 1944-1950 [1951,1952] 0 rozwiń
Referat Ogólny: sprawozdania z działalności starostwa, księga wewnętrznych zarządzeń starosty, protokoły z zebrań naczelników urzędów niezespolonych, akcje społeczne, instrukcje i okólniki władz zwierzchnich, sprawozdania dotyczące stanu bezpieczeństwa i sytuacji gospodarczej pow., wewnętrzna organizacja starostwa, organizacja biurowości, nadzór ogólny nad urzędowaniem podległych urzędów i organów, protokół czynności referatu, książka protokołów z zebrań gminnych i miejskich rad narodowych; 1944-1950; sygn. 1-15; Referat Administracyjny: organizacja miejskich i gminnych rad narodowych, wybory sołtysów i ich zastępców, granice powiatu, gmin i gromad, zmiany nazw miejscowości, wykazy ludności gmin, opuszczonych gospodarstw, osób pomordowanych przez Niemców, wykazy zniszczeń wojennych, walka z alkoholizmem i sprawy kultury i sztuki, obwody łowieckie, publiczne przedsięwzięcia rozrywkowe, sprawy graniczne, potwierdzenia obywatelstwa, zmiany obywatelstwa, wyznania, statystyka naturalna ruchu ludności, protokół czynności referatu; 1944-1950; sygn. 16-50; Referat Społeczno-Polityczny: instrukcje i okólniki władz zwierzchnich, wykazy miast, miasteczek, wybory do Sejmu Ustawodawczego, głosowanie ludowe, sprawy narodowościowe, ewidencja stowarzyszeń, spółdzielń, związków, sprawy ogólnego bezpieczeństwa, przestępczości, opinie moralności, lojalności, paszporty zagraniczne, sprawy osiedleńcze, ewidencja obcokrajowców i cudzoziemców, sprawozdania sytuacyjne i meldunki, grobownictwo wojenne, sumaryczny spis ludności, zmiana wyznania, protokół czynności referatu; 1944-1950; sygn. 51-85; Referat Aprowizacyjny: instrukcje i zarządzenia władz zwierzchnich, sprawozdania z działalności referatu, świadczenia rzeczowe, aprowizacja wojskowa, protokoły i wykazy zniszczeń i rekwizycji dokonanych przez wojsko; 1944-1945; sygn. 86-92; Referat Aprowizacji i Handlu: schematy organizacyjne referatu – instrukcje i zarządzenia władz zwierzchnich, przemysł gastronomiczny, spożywczy, spółdzielczy, hotelarski, sprawozdania z działalności referatu, handel prywatny, ceny, zaopatrzenie ludności; 1945-1950, [1951-1952]; sygn. 93-124; Referat Przemysłowy: okólniki i zarządzenia władz zwierzchnich, sprawozdania z działalności referatu, rzemiosło i jego organizacja, podania o udzielenie uprawnień przemysłowych, statystyka przemysłowa – wykazy; 1944-1948, 1950; sygn. 123-130; Referat Karno-Administracyjny: instrukcje i okólniki władz zwierzchnich, zbiór ustaw i przepisów, rejestry spraw karnych, sprawozdania z przebiegu czynności referatu, statystyka karno-administracyjna, sprawy porządku publicznego; 1945-1949; sygn. 131-141; Referat Opieki Społecznej: zarządzenia i okólniki władz nadrzędnych, sprawozdania z działalności referatu, nadzór nad zakładami opieki społecznej, karty rejestracyjne sierot, wykazy sierot, podania o pomoc, punkt opieki nad matką i dzieckiem, wykazy sytuacyjne zakładów opieki, opieka nad grobami wojennymi; 1944-1950; sygn. 142-153; Referat Sanitarny: okólniki i zarządzenia władz zwierzchnich, choroby zakaźne, sprawozdania dezynfektorów, statystyka lekarzy, położnych, farmaceutów, zakłady lecznicze, uzdrowiska, letniska, nadzór sanitarny nad szkołami, zakładami opiekuńczymi, więźniami, stan sanitarny miast i osiedli, apteki, składy apteczne; 1944-1950; sygn. 154-173; Referat Odszkodowań Wojennych: zarządzenia władz nadrzędnych, ankiety dotyczące przebiegu działań wojennych na terenie gminy, kwestionariusze szkód i odszkodowań wojennych; 1944-1946; sygn. 174-178; Referat Kultury: zarządzenia i okólniki władz zwierzchnich w sprawie zabezpieczenia bibliotek, parków podworskich i drzewostanu; 1944-1947; sygn. 179; Referat Świadczeń Rzeczowych: sprawozdania z przebiegu świadczeń rzeczowych, wnioski i podania o obniżkę nałożonego kontyngentu, plany zasiewów, imienne wykazy gospodarstw rolnych, plany operatywne świadczeń rzeczowych, wykazy mienia i kontyngentu oddanego lub wziętego przez wojska radzieckie i polskie; 1945-1946; sygn. 180-188; Referat Powierniczy – wykazy nieruchomości; 1945; sygn. 189-210; Referat Weterynaryjny: instrukcje i okólniki władz nadrzędnych, nadzór nad zakładami produkcji przetworów pochodzenia zwierzęcego, zestawienia wyników badań zwierząt rzeźnych i mięsa, sprawozdania chorób zakaźnych, cywilny kurs kucia koni; 1945-1949; sygn. 211-222; Referat Odbudowy: okólniki i zarządzenia władz zwierzchnich, sprawozdania finansowe dla miast zniszczonych działaniami wojennymi, grobownictwo wojenne, plany remontów budynków, sprawozdania z działalności referatu, nadzór policyjno-budowlany, odbudowa zniszczonych wsi, rozdział materiałów budowlanych, wykazy szkód wojennych, pozostawionych majątków; 1945-1949; sygn. 223-241; Referat Budownictwa: okólniki i zarządzenia władz zwierzchnich, nadzór nad działalnością władz budowlanych, sprawozdania referatu z wykonania czynności, odbudowa zagród, obrót materiałami budowlanymi, sprawozdania z wykonania remontów kapitalnych, wykazy członków Czynszowej Komisji Odwoławczej; 1949-1950; sygn. 242-250; Referat Aprowizacji: zarządzenia i okólniki władz zwierzchnich, zaopatrzenie ludności w artykuły spożywcze, przemysłowe, sprawozdawczość referatu z sytuacji aprowizacyjnej powiatu, rozliczenia z rozprowadzonych artykułów reglamentowanych; 1947-1949; sygn. 251-256; Referat Przemysłu i Handlu: zarządzenia i okólniki władz zwierzchnich, akta Komisji Notowań, wydawanie kart rejestracyjnych na rzemiosło, przemysł wolny, wytwórczy, przetwórczy, ludowy, domowy, rzemiosło koncesjonowane, przemysł gastronomiczny i hotelarski, Powiatowa komisja Usprawnienia Zaopatrzenia, Komisja Cennikowa; 1947-1950; sygn. 257-278; Referat Rolnictwa i Reform Rolnych: okólniki i zarządzenia władz zwierzchnich, akta dotyczące przebudowy ustroju rolnego – komasacja gruntów, wykazy rozparcelowanych majątków, wykazy gromad wytypowanych do regulacji, sprawozdania z akcji wpisywania do ksiąg hipotecznych prawa własności na rzecz Skarbu Państwa, ewidencja majątków opuszczonych przez Ukraińców, spisy ludności przesiedlonej z powiatu, akta dotyczące nieruchomości ziemskich w przejściowej administracji, protokoły z ustalania granicy polno-leśnej, plany prowizorycznego urządzenia Nadleśnictwa Narol, protokoły posiedzeń Powiatowej Komisji Siewnej, plany zasiewów i zbiorów oraz sprawozdania z przebiegu akcji; 1946-1950; sygn. 279-314; Referat Budżetowo-Gospodarczy: instrukcje i okólniki władz zwierzchnich, Dzienniki Urzędowy Ministra Skarbu i Odbudowy; 1948-1949; sygn. 315; Referat Handlu: instrukcje i zarządzenia władz nadrzędnych, sprawozdania z działalności referatu, organizacja i działalność Powiatowej komisji Usprawnienia Zaopatrzenia, ankiety w sprawie sieci detalicznej i produkcji mięsnej, obrót artykułami rolnymi, analiza rynku, sprawy dotyczące podkomisji mięsni-wędliniarskiej, organizacja i działalność Powiatowej Komisji Cennikowej, kontrola sieci przedsiębiorstw handlu hurtowego i detalicznego oraz zwalczanie nielegalnego obrotu towarowego i spekulacji; 1948-1950; sygn. 316-335. Kat. „B-50” 9 j. a. – 0,17 m.b. Referat Ogólny: teczki personalne pracowników Starostwa (1944-1946), sprawy osobowe urzędników i praktykantów (1947, 1949); Referat Społeczno-Polityczny: sprawy personalne (1947-1948), rejestr wydanych obywatelstw (1945-1948), ewidencja sołtysów i podsołtysów (1946-1951), Referat Świadczeń Rzeczowych: sprawy personalne (1945-1946); Referat Odbudowy: sprawy personalne (1948); Referat Rolnictwa i Reform Rolnych: ewidencja nieruchomości poukraińskich i ich dyspozycje (1949), przydziały budynków poukraińskich (1949). Liczba jednostek w zespole: 336
Wyświetlanie 1 do 20 z 2 766 wpisów.