Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
56/172/0 Akta gminy Adamówka powiat Jarosław 1944-1954 0 rozwiń
Dział Ogólno-Administracyjny: księgi protokołów posiedzeń Gminnej Rady Narodowej, protokoły z sesji Gminnej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Zarządu Gminnego, protokoły z posiedzeń komisji, protokoły z sesji sołtysów, protokoły zebrań gromadzkich, sprawy ogólno-administracyjne, książka meldunkowa gminy, księgi kontroli ruchu ludności 1945-1954, sygn. 1-13; Dział Budżetowo-Finansowy: budżety gminy i sprawozdania rachunkowe, preliminarz budżetowy, budżety gromad, księgi biercze wymiarowe podatku gruntowego, drogowego, wyrównawczego i świadczeń rzeczowych gromad: Adamówka, Cieplice, Dąbrowica, Dobcza, Krasne, Słoboda, Majdan Sieniawski, Pawłowa; rejestry gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego gromad: Adamówka, Cieplice, Dąbrowica, Dobcza, Krasne, Słoboda, Majdan Sieniawski, Pawłowa; wykaz osób posiadających gospodarstwa rolne, arkusz obliczeniowy do wymiaru podatku gruntowego, zestawienie wymiaru podatku gruntowego, pomocniczy arkusz obliczeniowy 1944-1953, sygn. 14-43; Dział Socjalno-Kulturalny: sprawy oświaty i kultury 1947-1952, sygn. 44; Dział Gospodarki Komunalnej: grobownictwo i szkody wojenne 1946-1952, sygn. 45; Rolnictwo: sprawy z zakresu rolnictwa, ankiety w sprawie klasyfikacji gruntów, spis powierzchni, użytków oraz zasiewów gromad 1944-1952, sygn. 46-48. Liczba jednostek w zespole: 56
56/173/0 Akta gminy Chłopice powiat Jarosław 1943-1955 0 rozwiń
Dział Ogólno-Administracyjny: księgi protokołów posiedzeń Gminnej Rady Narodowej, protokoły z sesji Gminnej Rady Narodowej, sprawozdania z działalności Gminnej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Zarządu Gminnego, protokoły z posiedzeń komisji protokoły z sesji sołtysów, protokoły zebrań gromadzkich, protokoły z inspekcji i zarządzenia pokontrolne, sprawy podziału administracyjnego, sprawy mienia państwowego i majątku gminy, wybory do rad narodowych, spisy wyborców, domowa książka meldunkowa ludności, ewidencja i kontrola ruchu ludności, księgi kontroli ruchu ludności, rejestr osób przybywających do gminy 1944-1954, sygn. 1-24; Dział Finansowo-Budżetowy: budżety gromad, budżety gminy i sprawozdania rachunkowe, załączniki do preliminarza budżetowego, preliminarz wydatków budżetowych, rejestry gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego gromad: Boratyn, Ciemieżowice, Chłopice, Dmytrowice, Dobkowice, Jankowice, Kaszyce, Tapin, Rokietnica, Zamiechów; księgi biercze wymiarowe podatku gruntowego gromad: Markowa, Morawsko; księgi biercze wymiarowe daniny od mieszkańców, księgi biercze wymiarowe świadczeń w naturze gromad: Boratyn, Ciemieżowice, Chłopice, Dmytrowice, Dobkowice, Jankowice, Kaszyce, Tapin, Rokietnica, Zamiechów; sprawy podatkowe 1944-1954, sygn. 25-98; Dział Socjalno-Kulturalny: oświata i kultura 1949-1952, sygn. 99; sprawozdania sanitarne 1947-1948, sygn. 100; Dział Gospodarki Komunalnej sygn. 101; Przemysł i rzemiosło: 1948-1951, sygn. 101a; Budownictwo i odbudowa 1948-1949, sygn. 102; Sprawy elektryfikacji 1949-1954, sygn. 103; Szkody wojenne 19431948, sygn. 104; Rolnictwo: sprawy dotyczące rolnictwa, osadnictwo rolne (wykazy średnio- i małorolnych, wykazy mienia poukraińskiego), statystyka rolna 1945-1954, sygn. 105-107. Liczba jednostek w zespole: 122
56/174/0 Akta gminy Jarosław-wieś powiat Jarosław 1903-1954 [1960] 0 rozwiń
Zarząd Gminy Jarosław-wieś 1935-1939: sprawy ogólno-organizacyjne, protokoły z zebrań Rady Gminnej, sprawy finansowo-budżetowe, budżety gminy i sprawozdania rachunkowe, budżety gromadzkie, budżety szkolne, księga opłat pastwiskowych i placowych, sumariusz podatku wyrównawczego i opłat drogowych, sumariusz świadczeń w naturze, arkusz wymiaru gminnego podatku od plakatów, szyldów i anonsów; sprawy gospodarki gminnej, sprawy administracji społecznej 1935-1939, sygn. 1-25; Zarząd Gminy Jarosław-wieś 1939-1944: Sekretariat – zarządzenia władz nadrzędnych, zarządzenia własne, sprawy personalne, opieki społecznej i przejęcia majątku; ogłoszenia władz zwierzchnich dot. spraw gospodarczych i sanitarnych, ogłoszenia SS Polizeiführera , lista rozstrzelanych zakładników, ogłoszenia propagandowe; protokoły z sesji sołtysów, wykazy majątku gromad i jego obciążenia, wykazy studni na terenie gminy, wykazy uboższych dzieci w wieku szkolnym potrzebujących dożywiania, odzieży i obuwia; wykazy osób zatrudnionych w gminie, wykazy rolników trudniących się zawodowo ogrodnictwem i warzywnictwem, protokoły czynności 1940-1944, sygn. 26-40; Rachuba – zarządzenia władz nadrzędnych i własne oraz korespondencja z tym związana, budżety gminy i sprawozdania rachunkowe, preliminarze budżetowe, budżety gromadzkie i szkolne, sprawozdania z zamknięcia sum miesięcznych, protokoły i sprawozdania z lustracji rachunkowo0kasowej gromad 1939-1944, sygn. 41-62; Dział Podatkowy: wykazy nieruchomości, wykazy szyldów w gromadach, konsygnacje odprowadzanych kwot od różnych podatków, protokoły badania szkód spowodowanych klęskami elementarnymi, sprawy podatkowe, księgi biercze wymiarowe podatku gruntowego gromad:, Cieszacin Mały, Cieszacin Wielki, Kostków, Kruhel Pawłosiowski, Leżachów, Monasterz, Nielepkowice, Ożańsk, Pawłosiów, Pełkinie, Pełkińska Wola, Sieniawa, Sobiecin, Szczytna, Szówsko, Tuczempy, Tywonia, Wielgosy, Wierzbna; Wola Buchowska; sumariusze podatku gruntowego, księgi biercze wymiarowe podatku drogowego i szarwarkowego gromad; księgi biercze daniny od mieszkańców, księgi opłat gromadzkich, księgi kontowe [1936-1938] 1939-1944, sygn. 63-131; Biuro meldunkowe – sprawy wyznaniowe (ewidencja osób, które zmieniły wyznanie), rejestry kart rozpoznawczych, wnioski o wydanie karty rozpoznawczej, wykazy wysiedlonych i uciekinierów, spisy osób wyznaczonych na roboty do Niemiec i na roboty przymusowe na terenie gminy, sprawy ewidencji i ruchu ludności, wykaz Volksdeuschów, Amerykanów i Żydów, książka meldunkowa, rejestry osób przybywających do gminy i opuszczających gminę, rejestry mieszkańców [1932-1938] 1939-1944, sygn. 132-171; Agronom gminny – spisy zwierząt, wykaz gospodarstw rolnych i obsiewów, spisy użytków rolnych, rejestr stanu posiadania koni, spisy drzew owocowych, zestawienia statystyczne wydanych kart i artykułów żywnościowych, sprawy produkcji rolnej i hodowlanej, rozdział artykułów przemysłowych, wykazy młockarni, siewników i żniwiarek; szkody wojenne1940-1944, sygn. 172-187; Referat Drogowy – sprawy drogowe i budowlane, rejestracja rowerów 940-1944, sygn. 188-189; Referat Kontyngentowy – sprawy kontyngentów zboża, ziemniaków, oraz wydawania żywności 1941-1945, sygn. 190-194; Referat Przemysłowy – sprawy dotyczące przemysłu, deklaracja w sprawie nabycia karty rejestracyjnej i podatku przemysłowego, 1941-1944, sygn. 195-196; Referat Pożarniczy – sprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego, sprawy uprawy roślin 1941-1944, sygn. 197-198; Zarząd Gminy Jarosław-wieś 1944-1954: Dział Ogólno-Administracyjny – zarządzenia własne, protokoły posiedzeń Zarządu Gminnego, księgi protokołów posiedzeń Gminnej Rady Narodowej, protokoły z sesji Gminnej Rady Narodowej, akta komisji gminnych, protokoły z sesji sołtysów, protokoły zebrań gromadzkich, mienie państwowe (spawy majątków opuszczonych), podział administracyjny, spisy uprawnionych do głosowania ludowego, spisy wyborców, wybory sołtysów i podsołtysów, statystyka ludności, rejestr mieszkańców gminy, rejestry przybywających do gminy i opuszczających gminę, protokół czynności 1944-1952, sygn. 199-231; Dział Finansowo-Budżetowy - budżety gminy i sprawozdania rachunkowe, budżety gromadzkie i szkolne, rejestry wymiaru podatku gruntowego, rejestry gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego gromad: Ciszacin Mały, Cieszacin Wielki, Kostków, Kruhel Pawłosiowski, Ożańsk, Pawłosiów, Pełkinie, Szczytna, Tywonia, Wierzbna, Wola Buchowska, Wólka Pełkińska; wykazy gospodarstw rolnych wraz z wykazami świadczeń w naturze, księgi biercze opłat szarwarkowych, arkusz obliczeniowe Daniny Narodowej, księga biercza podatków od szyldów 1944-1954, sygn. 232-313; Socjalno-kulturalne – oświata, kultura i sztuka, oświata dla dorosłych 1944-1951, sygn. 314-316; Gospodarka komunalna – rejestr wydanych pozwoleń na budowę, projekty budowy domów ludowych i domów mieszkalnych, szkody wojenne, księga ewidencyjna otrzymanych i wydanych artykułów żywnościowych [1935-1944] 1945-1948, sygn. 317-320; Rolnictwo – zarządzenia Zarządu Gminnego, osadnictwo rolne, spisy posiadaczy gospodarstw rolnych, statystyka rolna, spisy powierzchni użytków oraz zasiewów, spis zwierząt gospodarskich, akcja siewna, żniwna i omłotowa 1944-1954, sygn. 321-327. Liczba jednostek w zespole: 340
56/175/0 Akta gminy Laszki powiat Jarosław 1937-1955 0 rozwiń
Dział Ogólno-Administracyjny: protokoły posiedzeń Zarządu Gminnego, protokoły z sesji Gminnej Rady Narodowej, uchwały Prezydium Gminnej Rady Narodowej, protokoły z posiedzeń Komisji Kontroli Społecznej i Przeciwpożarowej, plany pracy i sprawozdania rady, prezydium i komisji; protokoły z sesji sołtysów, sprawy ogólno-gospodarcze, głosowanie ludowe, wybory sołtysów i podsołtysów, spisy wyborców, Narodowy Spis Powszechny, rejestry osób przybywających do gminy i opuszczających gminę, książki meldunkowe, wykazy ludności ukraińskiej i mieszanej zamieszkałej na terenie gminy, wykaz ludności zamieszkałej w pasie granicznym, sprawozdania referatów 1944-1954, sygn. 1-22; Dział Finansowo-Budżetowy: księga główna, budżety gminy i sprawozdania rachunkowe, budżety gromadzkie, preliminarze, rejestr poborowy składek na obowiązkowe ubezpieczenia, zbiorcze zestawienie wyników pomiaru podatku gruntowego, księgi biercze podatku gruntowego gromad: Bobrówka, Charytany, Czerniawka, Koniaczów, Korzenica, Laszki, Makowisko, Miękisz Nowy, Miękisz Stary, Ryszkowa Wola, Sobiecin, Surochów, Tuchla, Wólka Zapałowska, Wysocko, Zaleska Wola, Zapałów; podatek gruntowy wojenny, drogowy, wyrównawczy; rejestry wymiarowe daniny narodowej, wykaz osób posiadających gospodarstwa rolne, rejestry wymiaru i poboru podatku gruntowego w ziemiopłodach; księgi wymiaru i świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne 1937-1954, sygn. 23-83; Dział Socjalno-kulturalny: oświata dla dorosłych, sygn. 84; Gospodarka komunalna: wykazy nieruchomości, przemysł i rzemiosło 1945-1951, sygn. 85-86; Rolnictwo: wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne, wykazy gospodarstw niezajętych po akcji przesiedleńczej, wykazy gospodarstw rolnych pozostawionych przez repatriantów, wykazy gospodarstw poukraińskich i ich dzierżawców, przydział gospodarstw poukraińskich, klasyfikacja gruntów, wykazy użytkowników i spisy powierzchni użytku budżety gromadzkie ów rolnych, wykazy krów, miejscowy plan zagospodarowania terenowego gromady Zapałów, rejestry szczegółowe pomiarowo-szacunkowe na przebudowie ustroju rolnego, komunikaty Radiowęzła Laszki 1946-1954, sygn. 87-102; Akcesje: rejestry wymiarowe podatku gruntowego, ewidencje wymiaru i wpływu opłaty elektryfikacyjne, rejestry mieszkańców urodzonych do 1945 roku w wsiach: Charytany, Laszki, Miękisz Nowy, Miękisz Stary, Tuchla 1952-1954, sygn. 103-112. Liczba jednostek w zespole: 121
56/176/0 Akta gminy Młyny powiat Jarosław 1944-1954 0 rozwiń
Dział Ogólno-Administracyjny: zarządzenia własne, protokoły z sesji Gminnej Rady Narodowej, księgi protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej, protokoły zebrań gromadzkich, protokoły z sesji sołtysów, ewidencje członków Prezydium GRN, kontrola wewnętrzna, analiza skarg i wniosków, Narodowa Pożyczka Rozwoju Sił Polski, wybory sołtysów i podsołtysów, spisy wyborców, spisy ludności księga ewidencji ludności 1944-1954, sygn. 1-14; Dział Finansowo-Budżetowy: budżet gminy i sprawozdania rachunkowe, budżety gromadzkie, preliminarze, księgi poboru podatku gruntowego gromad: Budzyń, Chałupki Chotynieckie, Chotyniec, Gaje, Korczowa, Kruczowice, Młyny; arkusz obliczeniowy do wymiaru podatku gruntowego, zestawienie wymiaru podatku gruntowego, rejestry gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego, księgi obowiązkowych dostaw; księga wymiaru i wykonania świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne, rejestr z wykonanych prac na drogach gminnych 1945-1954, sygn. 15-50; Sprawy Socjalno-kulturalne: oświata dla dorosłych 1948-1952, sygn. 51; Gospodarka komunalna: 1948, sygn. 52; Rolnictwo: rolnictwo, osadnictwo, klasyfikacja gruntów, spisy zwierząt gospodarskich, spis powierzchni użytków oraz zasiewów 1945-1954, sygn. 53-57; Akcesje: rejestry wymiarowe podatku gruntowego, sprawy projektu podziału administracyjnego gminy, wykaz gospodarstw rolnych 1952-1954, sygn. 58-61. Liczba jednostek w zespole: 61
56/177/0 Akta gminy Munina powiat Jarosław 1912-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminy w Muninie 1912-1939 Dział Ogólno-Administracyjny: księgi protokołów posiedzeń Gminnej Rady Narodowej, księga protokołów posiedzeń Gminnej Rady Narodowej, księga protokołów posiedzeń Zarządu Gminnego, księgi protokołów Komisji Rewizyjne, księgi inwentarzowe gromad, wybory radnych gromadzkich, listy uprawnionych do głosowania do Sejmu, protokoły czynności, ewidencja wszystkich urzędów samorządowych oraz instytucji znajdujących się w gminie 1923-1939, sygn. 1-12; Dział Finansowo-Budżetowy: budżety gminy i sprawozdania rachunkowe, budżety gromadzkie, preliminarze robót drogowych oraz świadczeń w naturze na budowę i utrzymanie dróg gminnych 1934-1939, sygn. 13-24; Dział Gospodarki Komunalnej: pozwolenia budowlane 1912-1939, sygn. 15-; Zarząd Gminy w Mininie 1939-1944 Dział Finansowo-Budżetowy: rejestr kart rozpoznawczych, księgi biercze podatku wyrównawczego, gruntowego i świadczeń w naturze 1939-1943, sygn. 26-33; Zarząd Gminy w Muninie 1944-1954 Dział Ogólno-Administracyjny: Rolnictwo: księgi protokołów posiedzeń Gminnej Rady Narodowej, księgi protokołów posiedzeń planarnych Gminnej Rady Narodowej, księgi protokołów posiedzeń Zarządu Gminy, księgi protokołów posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń komisji, protokoły z sesji sołtysów, protokoły zebrań gromadzkich, kontrola zewnętrzna, analiza skarg i zażaleń, podział terytorialny, sprawy mienia państwowego, wybory do rad narodowych, ewidencja i kontrola ruchu ludności, rejestry mieszkańców, księgi kontroli ruchu ludności, księga ubyłych z gminy, domowe książki meldunkowe, ankiety statystyczne związków samorządowych i inne dane statystyczne dotyczące gromad, protokoły zebrań i sprawozdania Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska, protokoły podawcze [1927-1944] 1945-1954, sygn. 34-76; Dział Finansowo-Budżetowy: budżety gminy i sprawozdania rachunkowe, budżety gromadzkie, budżety szkolne, preliminarze budżetowe, księgi biercze podatku gruntowego i drogowego gromad: Koniaczów, Koniaczów, Morawsko, Munina, Sobiecin, Surochów, Tuczempy, Wietlin, Wysocko; księgi biercze wymiarowe podatku wojskowego i świadczeń w naturze, spisy podatkowe, gospodarstwa rolne i przychodowości 1944-1953, sygn. 77-168; Dział Socjalno-kulturalny: oświata i kultura, kurs nauki początkowej dla dorosłych 1948-1951, sygn. 169-170; Dział Gospodarki komunalnej: wykaz warsztatów rzemieślniczych znajdujących się na terenie gminy, sprawy budowy i odbudowy, szkody wojenne 1945-1954, sygn. 171-173; Dział Rolnictwo: spisy powierzchni użytków oraz zasiewów, spis zwierząt gospodarskich, wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne, osadnictwo rolne, miejscowy plan zagospodarowania terenowego gromady Wysocko, badania w sprawie klasyfikacji, podania w sprawie nadania względnie odpisu działek gruntowych, przydział gospodarstw rolnych przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu 1945-1954, sygn. 174-185. Liczba jednostek w zespole: 186
56/178/0 Akta gminy Pruchnik powiat Jarosław 1930-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminy w Pruchniku 1930-1939 Dział Ogólno-Administracyjny: księgi protokołów posiedzeń Gminnej Rady Narodowej, księgi protokołów posiedzeń Komisji Rewizyjnej, protokoły z sesji sołtysów, ewidencja radnych i zastępców radnych gromadzkich, księgi inwentarzowe gromad, 1935-1939, sygn. 1-13; Dział Finansowo-Budżetowy: roczne sprawozdania rachunkowe z wykonania budżetu, budżet gminy, księgi biercze wymiarowe opłaty drogowej, księgi biercze powinności szarwarkowych, księgi biercze wymiarowe podatku wyrównawczego 1930-1939, sygn. 14-34; Zarząd Gminy w Pruchniku [1935] 1939-1944 Dział Ogólno-Administracyjny: księgi kontroli ruchu ludności, rejestr kart rozpoznawczych [1935-1939] 1939-1944, sygn. 35-37; Dział Finansowo-Budżetowy: budżety gromadzkie i szkolne, dziennik główna, księgi biercze wymiarowe daniny od mieszkańców, księgi biercze wymiarowe podatku szarwarkowego, księgi biercze wymiarowe podatku drogowego, księgi biercze wymiarowe podatku od szyldów 1939-1944, sygn. 38-96; Zarząd Gminy w Pruchniku [1935] 1944-1954 Dział Ogólno-Administracyjny: protokoły posiedzeń Kolegium Zarządu Gminnej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej, protokoły z sesji Gminnej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej, protokoły z pracy i sprawozdania z działalności Zarządu Gminy, Rady i Prezydium Gminnej Rady Narodowej; protokoły posiedzeń komisji gminnych, protokoły z sesji sołtysów, protokoły zebrań gromadzkich, protokoły z konferencji szkoleniowych, podział terytorialny, kontrola zewnętrzna, majątek gminy, opisy nieruchomości i karty ewidencyjne nieruchomości czynszowych, księgi kontroli ruchu ludności, rejestr przybywających i opuszczających gminę, listy mieszkańców gromad [1935], 1944-1954, sygn. 97-128; Dział Finansowo-Budżetowy: budżety gminy i sprawozdania rachunkowe, budżety gromadzkie i szkolne, księgi biercze wymiarowe daniny od mieszkańców, księgi biercze świadczeń w naturze, rejestry wymiarowe podatku gruntowego gromad: Chorzów, Czelatyce, Hawłowice, Jodłówka, Kramarzówka, Pruchnik, Rączyna, Rozbórz Długi, Rozbórz Okrągły, Rzeplin, Świebodna, Tuligłowy, Węgierka, Wola Węgierska, Państwowy Fundusz Ziemi; zestawienie wymiaru podatku gruntowego 1944-1954, sygn. 129-252; Dział Socjalno-kulturalny: oświata i kulura 1946-1952, sygn. 253; Dział Gospodarki Komunalnej 1947-1951, sygn. 254; Dział Rolnictwo: osadnictwo i akcja przesiedleńcza, ewidencja nieruchomości opuszczonych badania w sprawie klasyfikacji gruntów 1947-1953, sygn. 255-259. Liczba jednostek w zespole: 270
56/179/0 Akta gminy Radymno-wieś powiat Jarosław 1899-1954 0 rozwiń
Dział Ogólno-Administracyjny: protokoły posiedzeń Zarządu Gminnej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej, protokoły z uroczystych sesji Gminnej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń komisji protokoły z sesji sołtysów, protokoły zebrań gromadzkich, protokoły posiedzeń Zespołu Gminnego i Klubu Radych, wykaz członków Gminnej Rady Narodowej, sprawozdania referatu skarg i zażaleń, majątek gminy i gromad, protokoły przekazania majątków po byłych parafiach greckokatolickich, rejestry mieszkańców gromad, księgi kontroli ruchu ludności, wykaz ludności zamieszkałej w obrębie gminy, ewidencje ruchu ludności, domowe książki meldunkowe, spis osób uprawnionych do głosowania do Sejmu, sprawy dot. „Koła Ligi Lotniczej”, „Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza” przy Gminnej Radzie Narodowej [1922-1944] 1945-1954, sygn. 1-38; Dział Finansowo-Budżetowy: dziennik główna, budżety gminy i sprawozdania rachunkowe, budżety gromadzkie i szkolne, preliminarze, sprawozdania dot. podatku gruntowego, księgi biercze wymiarowe podatku gruntowego i świadczeń w naturze gromad: Duńkowice, Grabowice, Lutków, Łazy, Łowce, Michałówka, Nienowice, Ostrów, Sośnica, Skołoszów, Święte, Zadąbrowie, Zamojce; zestawienie wymiaru podatku gruntowego, rejestry wymiarowe podatku gruntowego gromad: Duńkowice, Grabowice, Lutków, Łazy, Łowce, Michałówka, Nienowice, Ostrów, Sośnica, Skołoszów, Święte, Zadąbrowie, Zamojce; księgi wymiaru i wykonania świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne, wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne 1945-1953, sygn. 39-215; Dział Socjalno-kulturalny: sprawy oświaty 1952-1953, sygn. 216; Dział Gospodarka Komunalna: plan sytuacyjny i opis techniczny młyna wodno-motorowego w Skołoszowie 1947, sygn. 217; Dział Rolnictwo: akcja przesiedleńcza i osiedleńcza, pisy powierzchni użytków i zasiewów, spisy zwierząt gospodarskich, odrys planu klasyfikacyjnego, rejestry wymiarowe podatku gruntowego, wykazy gospodarstw rolnych, opisy mienia pozostawionego przez Ukraińców ewakuowanych ze wsi Skołoszów [1899] 1945-1945, 1949-1954, sygn. 218-229. Liczba jednostek w zespole: 252
56/180/0 Akta gminy Roźwienica powiat Jarosław 1943-1954 0 rozwiń
Dział Ogólno-Administracyjny: ewidencje kontroli ruchu ludności, rejestry osób przybywających i opuszczających gminę, spisy wyborców 1945-1954, sygn. 1-11; Dział Finansowo-Budżetowy: budżety administracyjne i sprawozdania rachunkowe, rejestry wymiarowe podatku gruntowego gromad: Bystrowice, Cząstkowice, Cudowice, Łąpajówka, Pełniatycze, Roźwienica, Rożniatów, Rudołowice, Tyniowice, Więckowice, Wola Roźwieniecka, Zarzecze; arkusz obliczeniowy do wymiaru podatku gruntowego, księgi wymiaru i wykonania świadczeń w naturze 1944-1954, sygn. 12-24; Dział Socjalno-kulturalny: oświata i kultura 1948-1954, sygn. 25; Dział Gospodarka Komunalna: sprawy dot. gospodarki komunalnej, szkody wojenne 1945-1953, sygn. 26-27; Dział Rolnictwo: statystyka rolna, sprawy przesiedleńcze i osadnictwo 1944-1952, sygn. 28-29. Liczba jednostek w zespole: 46
56/181/0 Akta gminy Sieniawa powiat Jarosław 1939-1954 0 rozwiń
Dział Ogólno-Administracyjny: protokoły posiedzeń Zarządu Gminnej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej, protokoły z sesji Gminnej Rady Narodowej, sprawozdania z działalności, księga uchwał Gminnej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium, Gminnej Rady Narodowej, protokoły z sesji sołtysów, protokoły z zebrań Zespołu Gminnego, kontrola wewnętrzna, bezpieczeństwo i porządek publiczny, majątek gminy, sprawy wyznaniowe 1946-1954, sygn. 1-18; Dział Finansowo-Budżetowy: budżet administracyjny, budżety gminy i sprawozdania rachunkowe, budżety gromadzkie i szkolne, księgi biercze wymiarowe podatku gruntowego, księgi biercze wymiarowe świadczeń w naturze, rejestry gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego gromad: Czerce, Czerwona Wola, Dobra, Dybków, Leżachów-wieś, Leżachów Osada, Pigany, Piskorowice, Rudka, Wola Buchowska, Wylewa 1941-1954, sygn. 19-62; Sprawy Socjalno-kulturalne: oświata i kultura, oświata dla dorosłych 1946-1953, sygn. 63-64; Gospodarka komunalna: szkody wojenne, kartoteki poszkodowanych w czasie działań wojennych 1939-1947, sygn. 65-69; Rolnictwo: akcje siewne, żniwne i omłotowe; osadnictwo rolne (opisy mienia pozostawionego, przydział przez Starostwo), klasyfikacja gruntów, spisy powierzchni użytków i zasiewów 1944-1955, sygn. 70-76. Liczba jednostek w zespole: 77
56/182/0 Akta gminy Wiązownica powiat Jarosław 1945-1954 0 rozwiń
Dział Ogólno-Administracyjny: przepisy i zarządzenia własne, protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej, uchwały, protokoły z sesji sołtysów, protokoły posiedzeń komisji, kwartalne plany pracy i sprawozdania rady, prezydium i komisji, protokoły zebrań gromadzkich, nadzór nad gromadami i sołtysami, sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, sprawy mienia państwowego majątku gminy i gromad, podział terytorialny, ruch ludności 1946-1954, sygn. 1-13; Dział Finansowo-Budżetowy: budżety administracyjne i sprawozdania rachunkowe, budżety gromadzkie, arkusz obliczeniowy do wymiaru podatku gruntowego, księgi biercze wymiarowe podatku gruntowego, rejestry gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego gromad: Cetula, Manasterz, Mołodycz, Nielepkowice, Piwoda, Radawa, Surmaczówka, Szówsko, Wiązownica, Zaradawa; księgi wymiaru i wykonania 1945-1954, sygn. 14-60; Sprawy Socjalno-kulturalne: przepisy i zarządzenia własne, kultura i sztuka, oświata (sieć szkół, lokale szkolne, kultura fizyczna, komitety rodzicielskie), oświata dla dorosłych, statystyka i sprawozdania 1945-1954, sygn. 61-65; Gospodarka komunalna: przemysł i rzemiosło, drogi komunikacyjne, ulice, place i tereny zielone, budownictwo i odbudowa, elektryfikacja, księgi dopłat na elektryfikację wsi, rejestracja szkód wojennych 1945-1954, sygn. 66-75; Rolnictwo: przepisy, zarządzenia, instrukcje, regulaminy własne; protokoły posiedzeń w sprawach akcji siewnej, żniwnej i omłotowej; osadnictwo rolne, sprawy wodno-melioracyjne, wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne, statystyka i sprawozdania, spisy powierzchni użytków oraz zasiewów, spisy zwierząt gospodarskich 1945-1954, sygn. 66-84. Liczba jednostek w zespole: 88
56/183/0 Akta gminy Cieszanów-wieś powiat Lubaczów 1937-1954 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 70
56/184/0 Akta gminy Dąbków powiat Lubaczów 1944-1954 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 70
56/185/0 Akta gminy Dzików Stary powiat Lubaczów 1944-1954 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 96
56/186/0 Akta gminy Horyniec powiat Lubaczów 1941-1954 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 70
56/187/0 Akta gminy Lipsko powiat Lubaczów 1935-1954 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 83
56/188/0 Akta gminy Lisie Jamy powiat Lubaczów 1944-1954 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 73
56/189/0 Akta gminy Narol-miasto powiat Lubaczów [1915] 1934-1954 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 58
56/190/0 Akta gminy Oleszyce-miasto powiat Lubaczów 1944-1954 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 50
56/191/0 Akta gminy Oleszyce Stare powiat Lubaczów 1944-1954 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 67
Wyświetlanie 181 do 200 z 2 783 wpisów.