Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
56/212/0 Akta gminy Żurawica powiat Przemyśl 1944-1954 0 rozwiń
Dział Ogólno-Administracyjny: księgi protokołów GRN, protokoły z posiedzeń Prezydium GRN, akta komisji gminnych, protokoły z sesji sołtysów, podział administracyjny, Referendum Ludowe, spisy wyborców, statystyka ludności, rejestry mieszkańców gromad: Bolestraszyce, Buszkowice, Buszkowiczki, Walawa, Wyszatyce, Żurawica; skorowidze do rejestrów mieszkańców, książki meldunkowe gminy Żurawica, skorowidze do ksiąg meldunkowych, rejestry osób przybywających i opuszczających gminę 1925-1954-sygn. 1-3, 5-75; Dział Finansowo-Budżetowy: księga wymiaru i wykonania świadczeń w naturze, budżety i roczne sprawozdania rachunkowe, rejestry gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego gromad gminy Żurawica, dziennik główna, budżety gromadzkie 1935-1942, 1944-1954sygn. 4, 76-106; Dział Socjalno-kulturalna: sprawy socjalno-kulturalne 1951-1954, sygn. 107; Dział Rolnictwo: klasyfikacja gruntów, statystyka rolna 1949-1954, sygn. 108-119; Akcesja: Liczba jednostek w zespole: 189
56/213/0 Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego w Dukli 1944-1952 0 rozwiń
1. Sprawy powizytacyjne, 1949/50, sygn. 1; 2. Księga protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej, 1945/46-1949-50, sygn. 2; 3. Metryka wpisowa klas I-III, 1944/45, sygn. 3; 4. Metryka wpisowa roczniki:1938, 1939, 1940, 1941, 194/46-1948/49, sygn. 4; 5. Metryka wpisowa klas II-VII, 1946/47, sygn. 5; 6. Metryka wpisowa klas II-VIII, 1947/48, sygn. 6; 7. Metryka wpisowa klas I-IX, 1948/49, sygn. 7; 8. Księga ocen 1945/46, sygn. 8; 9 Arkusze ocen. Roczniki: 1931, 1946/47-1948/49, sygn. 9; 10. Arkusze ocen. Roczniki: 1932, 1946/47-1948/49, sygn. 10; 11. Arkusze ocen. Roczniki: 1933, 1945/46-1948/49, sygn. 11; 12. Arkusze ocen. Roczniki 1934, 1945/46-1950/51, sygn. 12; 13. Arkusze ocen. Roczniki 1935, 1945/46-1951/52, sygn. 13; 14. Księga ocen klasy VIII, 1948/49, sygn. 14; 15. Księga ocen klasy IX A, 1948/49, sygn. 15; 16. Księga ocen klasy IX B, 1948/49, sygn. 16; 17. Katalog główny klasy VIII,1949/50, sygn. 17; 18 Katalog główny klasy IX,1949/50, sygn. 18; 19 Katalog główny klasy X , 1949/50, sygn. 19. Liczba jednostek w zespole: 19
56/214/0 Liceum Ogólnokształcące w Gorlicach 1915-1953 0 rozwiń
1. Akta do roku 1918 (katalogi główne, protokoły egzaminów dojrzałości), 1915-1918, 1921, sygn. 1-3; 2. Akta z okresu II Rzeczypospolitej (katalogi główne, katalogi okresowe, katalog podręczny, protokoły egzaminu dojrzałości), 1918-1939, sygn. 4-37; 3. Akta z okresu Polski Ludowej (sprawozdania roczne, sprawozdania z wizytacji, protokoły zdawczo-odbiorcze w związku ze zmianą na stanowisku dyrektora, zarządzenie w sprawie utworzenia Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej Koedukacyjnej Stopnia Licealnego, protokoły Rady Pedagogicznej, katalogi główne, wtórniki świadectw ukończenia gimnazjum, protokoły egzaminu ukończenia Gimnazjum Ogólnokształcącego, protokoły egzaminu dojrzałości, księga protokołów posiedzeń Komitetu Rodzicielskiego z lat 1949-1953), 1945-1950, sygn. 38-73 Liczba jednostek w zespole: 73
56/215/0 Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Gorlicach 1890-1950 0 rozwiń
1. Szkoła Przemysłowa Uzupełniająca w Gorlicach, 1890..1917, 1-27, (katalogi klasyfikacyjne i frekwencyjne uczniów), 1890-1917, sygn. 1-27; 2. Publiczna Szkoła Zawodowa Dokształcająca w Gorlicach (spisy uczniów, katalogi klasyfikacyjne, odpisy świadectw ukończenia szkoły, książka egzaminów eksternów, rejestr egzaminów czeladniczych i kwalifikacyjnych), 1918-1946, sygn. 28-108; 3. Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Gorlicach (katalogi klasyfikacyjne, odpisy świadectw ukończenia szkoły - klasy metalowej, ogólnej, krawieckiej i kupieckiej), 1946-1950, sygn. 109-159 Liczba jednostek w zespole: 159
56/216/0 Państwowe Liceum Pedagogiczne w Gorlicach 1945-1950 0 rozwiń
1. Akta organizacyjne (zarządzenie dotyczące utworzenia szkoły i sprawozdanie z rozpoczęcia roku szkolnego), 1946, 1949, sygn. 1; 2. Katalogi główne, 1945-1950, sygn. 2-6; 3. Protokoły egzaminu ukończenia dwuletniego gimnazjum ogólnokształcącego, 1947-1948, sygn. 7; 4. Protokoły gimnazjum (kursu przygotowawczego do zawodu nauczycielskiego), 1947, sygn. 8; 5. Sześciomiesięczny Wstępny Kurs Pedagogiczny - zaświadczenia ukończenia kursu, 1946, sygn. 9; 6. Kursy dla kandydatów na nauczycieli szkół podstawowych, 1950, sygn. 10-11; 7. Protokoły egzaminów dojrzałości, 1947-1950, sygn. 12-15; 8. Sprawozdania z wizytacji szkoły, 1949, sygn. 16; 9. Księgi protokołów Państwowego Liceum Pedagogicznego w Gorlicach, 1948-1950, sygn. 17-18; 10. Kronika zakładu, 1948-1949, sygn. 19; 11. Arkusze ocen klasy wstępnej do Liceum Pedagogicznego w Gorlicach w roku szkolnym 1948/49; 1948-1949, sygn. 20; 12. Protokoły z egzaminów poprawkowych w Liceum Pedagogicznym w Gorlicach z dnia 31 VIII 1949, 1949, sygn. 21; 13. Sprawozdania z działalności organizacji młodzieżowych oraz szkolnych kół innych organizacji, 1949-1950, sygn. 22 Liczba jednostek w zespole: 22
56/217/0 Miejskie Koedukacyjne Liceum i Gimnazjum Administracyjno-Handlowe w Gorlicach 1940-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 37
56/218/0 Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Krośnie 1893-1951 0 rozwiń
1. Uzupełniająca Szkoła Przemysłowa (protokoły posiedzeń Wydziału Szkolnego i Rady Pedagogicznej, sprawozdania z działalności szkoły, spis uczniów, katalogi klasyfikacyjne), 1893-1926, sygn. 1-41; 2. Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa (spis uczniów, księgi wpisowe, katalogi klasyfikacyjne), 1926-1939, sygn. 42-57; 3.Publiczna Szkoła Zawodowa dla Uczniów Rzemieślniczych i Kupieckich (katalogi główne – spisy uczniów, katalogi klasyfikacyjne), 1940-1947, sygn. 58-61; 4. Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa (protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, katalogi klasyfikacyjne, preliminarz budżetowy), 1946-1951, sygn. 62-69, 5. Państwowa Zasadnicza Szkoła Mechaniczna (statystyka szkoły), 1950, sygn. 70; 6. Państwowa Zasadnicza Szkoła Odzieżowa (statystyka szkoły), 1950, sygn. 71 Liczba jednostek w zespole: 71
56/219/0 Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Lubaczowie 1946-1952 0 rozwiń
Państwowe Gimnazjum i Liceum Handlowe w Jarosławiu - Filia w Lubaczowie, 1946, sygn. 1 - statystyka szkoły (formularz sprawozdawczo-statystyczny); Państwowe Gimnazjum Handlowe w Lubaczowie, 1946-1948, sygn. 2-8 - sprawy organizacyjne, katalogi ocen; Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Lubaczowie, 1947-1950, sygn. 9-35 - sprawy organizacyjne, statystyka szkoły, wykazy nauczycieli, przydziały czynności dla nauczycieli i rozkłady zajęć, statystyka uczniów, propagowanie przyjaźni Polsko-Radzieckiej, wycieczki szkolne, katalogi ocen, protokół z egzaminu pisemnego z języka polskiego oraz wypracowania z tego egzaminu, protokoły egzaminu końcowego, preliminarz budżetowy, budynek szkoły, karta inwentaryzacyjna i dokumentacja techniczna; Zasadnicza Szkoła Metalowa w Lubaczowie, 1950-1952, sygn. 36 - preliminarze budżetowe. Liczba jednostek w zespole: 36
56/220/0 Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku 1914, 1918-1939, 1944-1951 0 rozwiń
Akta do roku 1918, 1914, sygn. 1 - II sprawozdanie kierownika Miejskiego Gimnazjum Realnego w Leżajsku za rok szkolny 1913/14; Akta z okresu II Rzeczypospolitej, 1918-1939, sygn. 2-6 - katalogi główne ocen, protokoły główne egzaminu dojrzałości; Akta z okresu okupacji niemieckiej, 1945, sygn. 7 - tajne nauczanie (zestawienie ogólne zawierające wykaz uczniów, przerabianych klas i przedmiotów). Akta z okresu Polski Ludowej, 1944-1951, sygn. 8-26 - protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, egzaminy wstępne, katalogi główne (zawierające wykaz uczniów, katalogi główne ocen), protokoły egzaminów dojrzałości (w tym dla eksternistów), protokoły ukończenia gimnazjum ogólnego. Liczba jednostek w zespole: 26
56/221/0 Liceum Ogólnokształcące w Nisku 1944-1950 0 rozwiń
Katalogi główne, 1944-1950, sygn. 1-6. Protokoły egzaminów ukończenia Gimnazjum, 1944-1947, sygn. 7-9. Świadectwa ukończenia Gimnazjum Ogólnokształcącego, 1946-1948, sygn. 10-11. Protokoły egzaminów dojrzałości, 1944-1949, sygn. 12-14. Protokoły egzaminu dojrzałości kursu semestralnego (1948-1949) oraz protokoły egzaminu dojrzałości Liceum Ogólnokształcącego (1950), 1948-1950, sygn. 15. Świadectwa dojrzałości, 1944-1949, sygn. 16. Świadectwa dojrzałości eksternistów, 1948-1949, sygn. 17. Świadectwa dojrzałości Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Licealnego, 1950, sygn. 18. Liczba jednostek w zespole: 18
56/222/0 Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. B. Limanowskiego w Przemyślu 1945-2001 0 rozwiń
I Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych przy I Gimnazjum i Liceum im. J. Słowackiego w Przemyślu: katalogi główne I-IV klasy gimnazjalnej i I-II klasy licealnej, protokoły i świadectwa ukończenia gimnazjum oraz egzaminu dojrzałości 1945-1947, sygn. 1-5; II Trzyletnia Szkoła Średnia Ogólnokształcąca o ustroju semestralnym dla Dorosłych ZNP w Przemyślu: katalogi główne klas I-VI, protokoły i świadectwa dojrzałości, 1947-1948, sygn. 6-18; III Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. B. Limanowskiego w Przemyślu: katalogi główne klas I-VI, protokoły i świadectwa egzaminu dojrzałości 1948-1950, sygn. 19-57. Liczba jednostek w zespole: 204
56/223/0 Szkoła Podstawowa w Belnej powiat Gorlice 1897-1950 0 rozwiń
zarządzenia i okólniki dotyczące organizacji i działalności szkół: Rady Szkolnej Okręgowej 1874, 1874-1920, sygn. 1-7; Rady Szkolnej Powiatowej w Gorlicach 1921-1933, sygn. 8-13; Inspektoratu Szkolnego Gorlickiego 1933-1939, sygn. 14-20; Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 1931-1937, sygn. 21-22; zarządzenia i okólniki Starostwa Powiatowego w Gorlicach 1928-1939, sygn. 23; Tymczasowego Wydziału Powiatowego w Gorlicach 1928-1938, sygn. 24; Komitetów Społecznych w Gorlicach 1931-1937, sygn. 25; Zarządu Głównego Towarzystwa Szkoły Ludowej 1933-1939, sygn. 26; Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych w Gorliach 1933-1939, sygn. 27; Związku Strzeleckiego Powiatu Gorlickiego 1936-1937, sygn. 28; Inspektoratu Szkolnego Gorlickiego 1940, sygn. 29; Inspektoratu Szkolnego Ukraińskiego dla powiatu szkolnego gorlickiego 1940-1941, sygn. 30; Starostwa Powiatowego w Jaśle 1940-1943, sygn. 31; organizacji gospodarczych charytatywnych 1940, 1942, sygn. 32; Ministerstwa Oświaty 1947-1949, sygn. 33; Inspektoratu Szkolnego w Rzeszowie 1949-1950, sygn. 34; Inpektoratu Szkolnego w Gorlicach 1945-1950, sygn. 35-39; Wydziału Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach 1950, sygn. 40; Powiatowego Szkolnego Komitetu Odbudowy Warszawy 1950, sygn. 41; akta Szkoły Podstawowej w Belnej akta z okresu II Rzeczypospolitej: metryka szkolna 1936-1948, sygn. 42; księga ocen sprawowania się i postępów w nauce 1938/39, sygn. 43; akta z okresu okupacji niemieckiej: katalogi klasyfikacyjne 1939/40-1940/41, sygn. 44-45; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1941/42-1943/44, sygn. 46-48; akta z okresu Polski Ludowej: księga inwentarza ruchomego 1948, sygn. 49; metryka szkolna 1946-1952, sygn. 50; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1944/45-1946/47, sygn. 51-53; listy dzieci w wieku szkolnym 1943-1962, sygn. 54; arkusze ocen 1946/47-1950/51, sygn. 56. Liczba jednostek w zespole: 56
56/224/0 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bieczu powiat Gorlice 1912-1955 0 rozwiń
akta z okresu II Rzeczypospolitej: katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1912/13, 1928/29, sygn. 1, 3; metryka szkolna 1935-1948, sygn. 2; akta z okresu okupacji niemieckiej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1941/42-1943/44, sygn. 4-5; akta z okresu Polski Ludowej: księgi protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej 1945-1953, sygn. 6-9; projekt organizacji publicznej szkoły powszechnej wraz z formularzem sprawozdawczo-statystycznym oraz arkuszem sprawozdawczym 1945-1950, sygn. 10; zestawienia miesięczne i roczne uczęszczania uczniów 1944-1950, sygn. 11-12; metryka szkolna 1946-1949, sygn. 13; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1944/45-1946/47, sygn. 14-16; arkusze ocen 1947/48-1949/50, sygn. 17-19; arkusze ocen dla pracujących 1950/51, sygn. 20-21; protokoły egzaminów z kursu dla pracujących 1947, 1950, sygn. 22-23; świadectwa ukończenia kl. VI przez uczestników dla kursu dla pracujących 1938-1949, sygn. 24. Liczba jednostek w zespole: 24
56/225/0 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bieczu powiat Gorlice 1915-1955 0 rozwiń
akta z lat 1912-1918: metryka szkolna 1912/13-1931/32, sygn. 1; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1915/1916-1917/18, sygn. 2-4; akta z okresu II Rzeczypospolitej: książki inwentarza ruchomego 1925-1934, sygn. 5-6; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1918/19-1932/33, sygn. 7-22; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1933/34-1938/39, sygn. 23-28; akta z okresu okupacji niemieckiej: katalog klasyfikacyjny 1939/40, sygn. 29; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1941/42-1943/44, sygn. 30-32; akta z okresu Polski Ludowej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1944/45-1946/47, sygn. 33-35; arkusze ocen 1948/49-1954/55, sygn. 36-43. Liczba jednostek w zespole: 43
56/226/0 Szkoła Podstawowa w Bielance powiat Gorlice 1894-1949 0 rozwiń
akta z lat 1894-1918: metryki szkolne 1894/95-1922/23, sygn. 1-2; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1915/16-1916/17, sygn. 3-4; akta z okresu II Rzeczypospolitej: metryka szkolna 1934/35-1948/49, sygn. 5; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1919/20-1932/33, sygn. 6-19; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1933/34-1938/39, sygn. 20-24; akta z okresu okupacji niemieckiej: katalogi klasyfikacyjne 1942/43-1943/44, sygn. 25-26, księgi ocen 1944/45, sygn. 27-28. Liczba jednostek w zespole: 28
56/227/0 Szkoła Podstawowa w Bieśniku powiat Gorlice 1906-1950 0 rozwiń
akta z lat 1906-1918: katalogi główne wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1906/07-1913/14, sygn. 1-8; katalog uczniów nauki dopełniającej 1913/14, sygn. 9; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1916/17-1917/18, sygn. 10-11; akta z okresu II Rzeczypospolitej: sprawy organizacyjne 1930-1938, sygn. 12; sprawy administracyjne 1929-1939, sygn. 13; dożywianie dzieci 1934, sygn. 14; udział w akacjach społecznych 1930-1937, sygn. 15; metryka szkolna 1928/29-1941/42, sygn. 16; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1928/29-1932/33, sygn. 17-30; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1933/34-1938/39, sygn. 31-36; akta z okresu okupacji niemieckiej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1939/40-1943/44, sygn. 37-41; akta z okresu Polski Ludowej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1944/45-1945/46, sygn. 42-43; arkusze ocen 1946/47-1949/50, sygn. 44-49. Liczba jednostek w zespole: 49
56/228/0 Szkoła Podstawowa w Bystrej powiat Gorlice 1895-1951 0 rozwiń
akta z lat 1894-1918: księga wizytacji Zarządu Szkoły 1896-1951, sygn. 1; księga protokołów wizytacyjnych 1898-1928, sygn. 2; metryki szkolne 1894/95-1946/47, sygn. 4; akta z okresu II Rzeczypospolitej: protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej 1929-1948, sygn. 5; akta z okresu Polski Ludowej: metryka szkolna 1939/40-1949/50, sygn. 6; listy dzieci w wieku szkolnym 1939/40-1949/50, sygn. 7; arkusze ocen 1946/47-1949/50, sygn. 8-10. Liczba jednostek w zespole: 10
56/229/0 Szkoła Podstawowa w Dominikowicach powiat Gorlice 1893-1953 0 rozwiń
akta z lat 1893-1918: metryki szkolne 1893-1947, sygn. 1-4; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1905/06-1917/18, sygn. 5-12; akta z okresu II Rzeczypospolitej: księga protokołów Rady Pedagogicznej 1938-1946, sygn. 13; sprawy organizacyjne 1935-1939, sygn. 14; sprawozdania z wizytacji szkoły 1936-1938, sygn. 15; książka hospitacyjna kierownictwa szkoły 1932-1949, sygn. 16; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1918/19-1932/33, sygn. 17-22; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1933/34-1939/40, sygn. 23-24; akta z okresu okupacji niemieckiej: sprawy organizacyjne 1939-1942, sygn. 25; sprawy administracyjne 1941-1943, sygn. 26; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1940-1946, sygn. 27; akta z okresu Polski Ludowej: księga protokołów Rady Pedagogicznej 1946-1953, sygn. 28; roczne sprawozdania dla Głównego Urzędu Statystycznego 1949-1950, sygn. 29; sprawozdania z wizytacji szkoły 1946-1949, sygn. 30; arkusze ocen 1946/47-1949/50. Liczba jednostek w zespole: 34
56/230/0 Szkoła Podstawowa Męska w Dukli powiat Krosno 1945-1953 0 rozwiń
akta z okresu Polski Ludowej: księga protokołów Rady Pedagogicznej 1949-1950, sygn. 1; arkusze ocen sprawowania i postępów w nauce uczniów 1946-1953, sygn. 2-9. Liczba jednostek w zespole: 8
56/231/0 Szkoła Podstawowa w Gliniku Mariampolskim powiat Gorlice 1885-1962 0 rozwiń
akta z lat 1885-1918: książka ważniejszych rozporządzeń i księga urlopów 1885-1933, sygn. 1; księga wizytacyjna 1897-1936, sygn. 2; metryka szkolna 1910-1926, sygn. 3; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1915/16-1917/18; akta z okresu II Rzeczypospolitej: księga zarządzeń kierownictwa szkoły 1933-1950, sygn. 7-8; protokoły Rady Pedagogicznej 1931-1948, sygn. 9-11; księga inwentarza ruchomego szkoły 1924-1957, sygn. 12-13; metryki szkolne 1921-1950, sygn. 14-15; wykaz dzieci urodzonych w latach 1918-1939, sygn. 16; zestawienia miesięczne i roczne uczęszczania uczniów i dni nauki 1933-1938, sygn. 17; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1924/25-1932/33, sygn. 18-21; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1933/34-1939/40, sygn. 22-27; akta z okresu okupacji niemieckiej: metryki wpisowe 1940-1945, sygn. 28-29; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1940/41-1944/45, sygn. 30-31; akta z okresu Polski Ludowej: protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej 1948-1957, sygn. 32-33; projekt organizacji szkoły 1947-1951, sygn. 34; metryki wpisowe 1945-1954, sygn. 35-37; wykaz dzieci urodzonych w latach 1940-1952, sygn. 38-39; lista dzieci w wieku szkolnym 1943-1954, sygn. 40; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1945/46, sygn. 41; arkusze ocen sprawowania i postępów w nauce uczniów 1946/47-1950/51, sygn. 42-46; dzienniki lekcyjne szkoły dla dorosłych 1949/50, sygn. 47-48; wykaz analfabetów 1950/51, sygn. 49; protokoły z posiedzeń Komitetu Rodzicielskiego 1945-1952, sygn. 50. Liczba jednostek w zespole: 50
Wyświetlanie 221 do 240 z 2 783 wpisów.