Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
56/724/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Oleszycach powiat Lubaczów [1936-1953] 1954-1973 [1974-1977] 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1972, sygn. 1-18; rejestry uchwał GRN 1955-1963, sygn. 19-24; księgi uchwał GRN 1964-1972, sygn. 25-26; komisja dróg i urządzeń gromadzkich – protokoły, plany pracy 1955-1972, sygn. 27; komisja finansowo-budżetowa gromadzkich – protokoły, plany pracy 1955-1972, sygn. 28-29; komisja mandatowa gromadzkich – protokoły, plany pracy 1962, sygn. 30; komisja mienia gromadzkiego gromadzkich – protokoły, plany pracy 1958-1963, sygn. 31; komisja oświaty, kultury i zdrowia – protokoły, plany pracy 1955-1972, sygn. 32; komisja rolnictwa i zaopatrzenia ludności gromadzkich – protokoły posiedzeń, plany pracy 1955-1972, sygn. 33-34; sprawy organizacyjne 1965-1966, sygn. 35; spotkania posłów i radnych z wyborcami 1962-1972, sygn. 36; ewidencja postulatów i wniosków – rejestr 1969-1972, sygn. 37; protokoły posiedzeń Klubu Radnych 1962, sygn. 38; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 39-52; rejestry uchwał Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 53-59; zebrania wiejskie – protokoły 1956-1972, sygn. 60-61; program rozwoju gromady na lata 1961-1970, sygn. 62-63; plany gospodarcze gromady 1960-1969, sygn. 64-74; wiejski program rozwoju rolnictwa 1966-1970, sygn. 75; spis powszechny 1960, sygn. 76; spisy rolne 1964-1967, sygn. 77-80; sprawozdawczość gospodarcza ogólna 1961-1968, sygn. 81; kontrole i zalecenia pokontrolne 1960-1971, sygn. 82-85; plany finansowe 1966-1971, sygn. 86; budżet gromady 1955-1971, sygn. 87-104; sprawozdania finansowe 1954-1971, sygn. 105; umowy najmu budynków pożydowskich 1962-1964, sygn. 106; wykazy miesięczne urodzeń, ślubów i zgonów 1962-1964, sygn. 107; wykazy ulic i domów 1971. Kat. B do dalszego przechowania: testamenty 1962, 1972, 1 j.a. - 0,01 m.b. Dopływ: Rejestry mieszkańców miejscowości Borchów, Futory, Lubomirze, Nowa Grobla, Oleszyce Stare, Oleszyce, Stare Sioło, Sucha Wola, Uszkowce, Zalesie 1936-1977. Liczba jednostek w zespole: 130
56/725/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Oleszycach Starych powiat Lubaczów 1955-1961 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1961, sygn. 103; rejestry uchwał GRN 1955-1961, sygn. 4-6; komisje radzieckie – protokoły, plany pracy, regulamin 1955-1961, sygn. 7; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1961, sygn. 8-12; rejestry uchwał Prezydium GRN 1955-1961, sygn. 13-15; zebrania wiejskie – protokoły 1955-1961, sygn. 16; plany gospodarcze gromady 1960, sygn. 17-18; spis powszechny 1960, sygn. 19; kontrole i zalecenia pokontrolne 1955-1961, sygn. 20; rejestr kontroli 1956-1959, sygn. 21; budżet gromady 1955-1961, sygn. 22-29; sprawozdania finansowe 1955-1961, sygn. 30. Liczba jednostek w zespole: 30
56/726/0 Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu Powiatowy Pełnomocnik do Spraw Skupu Przemyśl 1953-1959 0 rozwiń
Sprawy Organizacyjne, 1953-1954, 1956-1958, sygn. 1-6 - zarządzenia władz zwierzchnich (Ministerstwa Skupu), protokoły z posiedzeń i plany pracy Zespołu Koordynacyjnego, Powiatowej Komisji Analizy Rynku, protokoły z kontroli w jednostkach podległych; Plany skupu i kontraktacji, 1956-1959, sygn. 7-8 - zbiorcze plany obowiązkowych dostaw zbóż, ziemniaków, zwierząt rzeźnych i mleka, plany skupu zboża, żywca i ziemniaków; Sprawozdania z wykonania planów, 1954-1959, sygn. 9-14 - sprawozdania z przebiegu obowiązkowych dostaw zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych, z przebiegu akcji kontraktacji roślinnej, zestawienia zbiorcze z przeliczonych na równoważnik pieniężny zaległości w obowiązkowych dostawach, sprawozdania z wykonania skupu zbóż, płodów rolnych, skór i drobiu; Wymiar obowiązkowych dostaw, 1954-1955, sygn. 15 - wykazy wymiaru obowiązkowych dostaw według gromad; Informacje i analizy, 1953-1956, sygn. 16-18 - sprawozdania opisowe i analizy obrotu towarami wolnorynkowymi, wykazy gruntów użytkowanych przez spółdzielnie produkcyjne, sprawy archiwum zakładowego Powiatowego Pełnomocnika do spraw Skupu w Przemyślu. Liczba jednostek w zespole: 18
56/727/0 Akta notariusza Gabriela Orzakiewicza we Frysztaku 1920-1924 0 rozwiń
Akta notarialne (m.in. kontrakty kupna-sprzedaży, umowy dzierżawne, zapisy przedślubne, testamenty, protokoły legalizacji, skrypty dłużne, zapisy przedślubne, pełnomocnictwa) 1920-1921-1925, sygn. 1-8; repertorium 1920-1924, sygn. 9. Liczba jednostek w zespole: 9
56/728/0 Akta c.k. notariusza Wincentego Gabrielskiego w Birczy 1909-1911 0 rozwiń
Repertorium 1909-1911, sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
56/729/0 Akta c.k. notariusza Kazimierza Cygi-Karpińskiego w Bukowsku 1910-1918 0 rozwiń
Repertorium 1910-1918, sygn. 1. Liczba jednostek w zespole: 1
56/730/0 Akta c.k. notariusza Józefa Narajewskiego w Brzozowie 1903-1907 0 rozwiń
Repertoria 1903-1907, sygn. 1-2 Liczba jednostek w zespole: 2
56/731/0 Akta c.k. notariusza Feliksa Wiśniowskiego w Lutowiskach 1916-1917 0 rozwiń
Repertorium 1916-1917, sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
56/732/0 Akta c.k. notariusza Artura Blumenfelda w Ustrzykach Dolnych 1894-1896 0 rozwiń
Repertorium 1894-1896, sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
56/733/0 Państwowa Centrala Drzewna "Paged" Ekspozytura w Przemyślu [1949] 1950-1955 [1956] 0 rozwiń
Państwowa Centrala Drzewna „Paged” Ekspozytura w Tarnowie 1949-1952; sygn, 1-15; 15 j.i. - protokoły z narad wytwórczych, udział w naradach obcych - protokoły i informacje, zarządzenie władz zwierzchnich, regulaminy jednostek organizacyjnych, instrukcje organizacyjne dla komórek strukturalnych i pracowników, wykazy jednostek podległych oraz mapa przeglądowa rozmieszczeń rejonów lasów państwowych baz spedycyjno-manipulacyjnych wraz ze składnicami, roczne plany spływu masy towarowej oraz zakupu i sprzedaży, transportu (plany przewozów towarowych, wykazy pojazdów mechanicznych i taboru konnego), zatrudnienia, funduszu płac i wydajności pracy, roczne sprawozdania opisowe z działalności, kontrola jednostki własnej, jednostek podległych, bilanse, ustalenia dotyczące rozbicia tratew w czasie powodzi i odzyskania surowca zabranego przez powódź w 1952. Państwowa Centrala Drzewna „Paged” Ekspozytura w Przemyślu 1953-1956; sygn. 16-33; 18 j.i. - zarządzenia władz zwierzchnich, plany kosztów, roczne plany spływu masy towarowej oraz zakupu i sprzedaży, transportu, zatrudnienia, funduszu płac i wydajności pracy, sprawozdania z wykonania planu zatrudnienia funduszu płac i wydajności pracy, obrotu towarowego, kontrola jednostki własnej, jednostek podległych, bilanse, bilans zbiorczy przekazania składników majątkowych Rzeszowskiemu Okręgowi Lasów Państwowych w Przemyślu na dzień 1.10.1955 roku, bilans przekazania składnic spedycyjnych Przedsiębiorstwu Transportu Leśnego w Przemyślu na dzień 1.10.1955 roku, bilanse przekazania składnic spedycyjnych Rejonów Lasów Państwowych (Jasło, Leżajsk, Lubaczów, Łańcut, Przemyśl, Rymanów, Sanok, Tarnobrzeg, Ustrzyki Dolne) na dzień 1.10.1955, ustalenia dotyczące rozbicia tratew w czasie powodzi i odzyskania surowca zabranego przez powódź Liczba jednostek w zespole: 33
56/734/0 Szkoła Podstawowa w Pętnej powiat Gorlice 1931-1947 0 rozwiń
akta z okresu II Rzeczypospolitej: metryka szkolna 1931-1947, sygn. 1; akta z okresu Polski Ludowej: księga ocen sprawowania się i postępów w nauce 1945/46, syg. 2. Liczba jednostek w zespole: 2
56/735/0 Szkoła Podstawowa w Przegoninie powiat Gorlice 1934-1947 0 rozwiń
akta z okresu II Rzeczypospolitej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1934/35-1935/36, sygn. 1-2; akta z okresu Polski Ludowej: arkusze ocen 1946/47, sygn. 3. Liczba jednostek w zespole: 3
56/736/0 Szkoła Podstawowa w Małastowie powiat Gorlice 1897-1946 0 rozwiń
akta z lat 1904-1918: metryki szkolne 1904-1930, sygn. 1-2; metryka wpisowa 1916/17, sygn. 3; inwentarz szkolny 1915-1917, sygn. 4; akta z okresu II Rzeczypospolitej: metryki wpisowe 1921/22-1922/23, sygn. 1-2; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1927/28, 1935/36, sygn. 7-8; akta z okresu okupacji niemieckiej: katalogi klasyfikacyjne 1940/41-1943/44, sygn. 9-12; akta z okresu Polski Ludowej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1944/45-1945/46, sygn. 13-14. Liczba jednostek w zespole: 14
56/737/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nienadowej powiat Przemyśl 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1954-1972, sygn. 1-17; rejestry uchwał GRN 1954-1972, sygn. 18-27; plany pracy GRN 1955-1972, sygn. 28; komisja dróg i mienia gromadzkiego – protokoły, plany pracy, sprawozdania 1955-1971, sygn. 29; komisja finansowo-budżetowa – protokoły, plany pracy 1955-1964, sygn. 30; komisja gospodarcza – protokoły 1955-1958; komisja kontroli gospodarki narodowej i społecznej – protokoły, plany pracy, wnioski 1958-1960, sygn. 32; komisja mandatowa – protokoły, plany pracy, regulamin 1962-1970, sygn. 33; komisja mienia gromadzkiego – protokoły, plany pracy 1962-1964, sygn. 34; komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy, regulamin 1955-1971, sygn. 35; komisja planowania gospodarczego i budżetu – protokoły, plany pracy, opinie 1965-1971, sygn. 36; komisja rolnictwa i zaopatrzenia ludności – protokoły, plany pracy, wnioski 1960-1971, sygn. 37; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 38-55; rejestry uchwał Prezydium GRN 1955-1958, sygn. 56-59; plany pracy Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 60; protokoły zebrań wiejskich 1955-1967, sygn. 61-65; program rozwoju gromady na lata 1961-1965, sygn. 66; plan kompleksowego zagospodarowania gromady 1956, sygn. 67; plan gospodarczy gromady 1961-1967, sygn. 68-71; spis powszechny 1960, sygn. 72; spis rolny 1955-1961, sygn. 73; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1964-1970, sygn. 74-78; budżet gromady 1955-1971, sygn. 79-94; sprawozdania z wykonania budżetu 1955-1972, sygn. 95-99; sprawozdania GUS 1968-1970, sygn. 100. Kat. B do dalszego przechowania: domowe książki meldunkowe (miejscowości Hucisko, Iskań, Nienadowa) 1955-1961, 14 j.a. - 0,12 m.b. Liczba jednostek w zespole: 100
56/738/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pikulicach powiat Przemyśl 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1972, sygn. 1-11; rejestry uchwał GRN 1970-1972, sygn. 12; komisja dróg i mienia gromadzkiego – protokoły, plany pracy 1956-1967, sygn. 13; komisja dróg, mienia gromadzkiego i bezpieczeństwa gromady – protokoły, plany pracy 1969-1972, sygn. 14; komisja finansowo-budżetowa – protokoły, plany 1956-1963, sygn. 15; pracy komisja kontroli gospodarki narodowej i społecznej – protokoły, plany pracy 1958-1960, sygn. 16; komisja mandatowa – protokoły, plany pracy 1958, 1963, 1965-1972, sygn. 17-18; komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy 1956-1957, 1961-1971, sygn. 19-20; komisja budżetu i planowania gospodarczego – protokoły, plany pracy 1965-1972, sygn. 21-22; komisja rolnictwa, leśnictwa i zaopatrzenia ludności 1956-1972, sygn. 23-24; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 25-37; protokoły zebrań wiejskich 1956-1972, sygn. 38-45; program rozwoju gromady na lata 1966-1970, sygn. 46; plany gospodarcze gromady 1960-1970, sygn. 47-56; wiejski program rozwoju rolnictwa 1967-1969, sygn. 57; spis powszechny 1960, sygn. 58; spisy rolne 1955-1972, sygn. 59-63; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1963-1967, 1972, sygn. 65-66; budżet gromady 1955-1971, sygn. 67-81; sprawozdania finansowe 1957-1961, 1963, 1967, sygn. 83; Gromadzki Komitet FJN w Pikulicach – protokoły z posiedzeń 1960, 1965-1967, sygn. 84-85. Kat. B do dalszego przechowania: testamenty 1959-1960, 1 j.a. - 0,01 m.b. Liczba jednostek w zespole: 85
56/739/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Leszczawie Dolnej powiat Przemyśl 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1972, sygn. 1-11; rejestry uchwał GRN 1957-1972, sygn. 12-13; plany pracy GRN 1955-1961, sygn. 14; komisja budżetu i planowania gospodarczego – protokoły, plany pracy, regulamin 1965-1972, sygn. 15; komisja dróg i mienia gromadzkiego – protokoły, plany pracy, regulamin, skład osobowy 1955-1957, 1965-1971, sygn. 16; komisja finansów i kontroli mienia wiejskiego – protokoły, plany pracy 1956-1960, sygn. 17; komisja kontroli gospodarki narodowej i społecznej – protokoły, plany pracy, skład osobowy 1958-1960, sygn. 18; komitet kultury fizycznej i turystyki – regulamin, sprawozdania, protokoły 1962-1963, sygn. 19; komisja mandatowa – protokoły, plany pracy, regulamin, sprawozdania, opinie 1958, 1965-1972, sygn. 20; komisja mienia gromadzkiego – protokoły 1961, sygn. 21; komisja oświaty, kultury i zdrowia – protokoły, plany pracy, regulamin, sprawozdania 1955-1957, 1965-1972, sygn. 22; komisja rolnictwa, leśnictwa i zaopatrzenia ludności – protokoły, plany pracy 1955-1972, sygn. 23; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 24-34; rejestry uchwał Prezydium GRN 1957-1959, 1969-1972, sygn. 35, 37; księga uchwał Prezydium GRN 1962-1965, sygn. 36; plan pracy Prezydium GRN 1955-1961, sygn. 38; protokoły zebrań wiejskich 1955-1972, sygn. 39-42; protokoły narad i odpraw sołtysów 1959-1963, sygn. 43; protokoły zebrań wiejskich, na których dokonywano wyborów sołtysów 1961-1971, sygn. 44; program rozwoju gromady na lata 1961-1965, sygn. 45; plan gospodarczy gromady 1962-1970, sygn. 46-51; wiejski program rozwoju rolnictwa 1966-1970, sygn. 52; kompleksowy plan zagospodarowania wsi 1956-1960, sygn. 53; spis powszechny 1960, sygn. 54; spisy rolne 1958-1971, sygn. 55-58; sprawozdawczość i statystyka 1968-1972, sygn. 59; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1964-1972, sygn. 60-61; budżet gromady 1955-1971, sygn. 62-78; sprawozdania budżetowe 1962, 1967-1972, sygn. 7-81; ankiety dotyczące zniszczeń wojennych 1959, sygn. 82. Kat. B do dalszego przechowania: testamenty 1972, 1 j.a. - 0,01 m.b. Liczba jednostek w zespole: 92
56/740/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bachórcu powiat Przemyśl 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1972, sygn. 1-13; księga uchwał GRN 1964-1965, sygn. 14; komisja budżetu – protokoły, plany pracy 1970, sygn. 15; komisja budżetu i planowania gospodarczego – protokoły, plany pracy 1969, sygn. 16; komisja dróg i mienia – plany pracy, protokoły 1969, sygn. 17; komisja drogowo-osiedleńcza – protokoły, plany pracy 1955-1956, sygn. 18; komisja finansowo-budżetowa – protokoły, plany pracy 1955-1959, sygn. 19; komisja kontroli gospodarki narodowej i społecznej – protokoły, plany pracy 1958, sygn. 20; komisja mandatowa – protokoły, plany pracy 1970, sygn. 21; komisja mienia gromadzkiego 1970, sygn. 22; komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy 1969-1970, sygn. 23-24; komisja rolna – protokoły, plany pracy 1955-1958, sygn. 25; komisja rolnictwa i zaopatrzenia ludności – protokoły, plany pracy 1969-1970, sygn. 26-27; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 28-39; rejestry uchwał Prezydium GRN 1956, sygn. 40; protokoły zebrań wiejskich 1955-1971, sygn. 41-42; program rozwoju gromady na lata 19611965, sygn. 43; plan gospodarczy gromady 1961-1971, sygn. 44-53; wiejskie programy rozwoju rolnictwa 1968-1970, sygn. 54; spis powszechny 1960, sygn. 55; spis rolny 1955-1969, sygn. 56; sprawozdawczość gospodarcza ogólna 1968-1972, sygn. 57; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1968-1972, sygn. 58; budżet gromady 1955-1971, sygn. 59-68; sprawozdania z wykonania budżetu 1971, sygn. 69; sprawozdawczość finansowa 1957-1962, sygn. 70. Liczba jednostek w zespole: 70
56/741/0 Akta notariusza Ludwika Summer-Brasona w Krośnie 1928-1934 0 rozwiń
Akta notarialne (m.in. kontrakty kupna-sprzedaży, umowy dzierżawne, zapisy przedślubne, testamenty, protokoły legalizacji, skrypty dłużne, zapisy przedślubne, pełnomocnictwa) 1928-1934, sygn. 1-41; repertoria 1928-1933, sygn. 42-48; skorowidz 1934, sygn. 49 Liczba jednostek w zespole: 49
56/742/0 Akta notariusza Jana Wirskiego w Dukli 1924-1933 0 rozwiń
Akta notarialne (m.in. kontrakty kupna-sprzedaży, umowy dzierżawne, zapisy przedślubne, testamenty, protokoły legalizacji, skrypty dłużne, zapisy przedślubne, pełnomocnictwa) 1924-1933, sygn. 1-25; repertoria 1924-1933, sygn. 26-30; skorowidz 1924-1933, sygn. 31 Liczba jednostek w zespole: 31
56/743/0 Rzeszowski Okręg Lasów Państwowych w Przemyślu [1943-1950] 1951-1958 [1960] 0 rozwiń
Dział Planowania i Organizacji 1950-1957, sygn, 1-54 - tworzenie, znoszenie organów administracji lasów państwowych oraz podział terytorialny, realizacja planu 2-stopniowego systemu organizacji nadleśnictw, organizacja pracy, działalność i sprawowania z działalności Nadleśnictwa wzorcowego - Rymanów, organizacja przedsiębiorstw podległych Ministerstwu Leśnictwa, sprawozdawczość Działu Planowania i Organizacji, akcja osiedleńcza (wykazy osad przygotowanych do akcji osiedleńczej sprawozdania z przebiegu akcji), współzawodnictwo pracy - sprawozdania, normy pracy (powołanie Komisji Norm Pracy, protokół posiedzenia Komisji), sprawozdania z załatwienia skarg i zażaleń, narady i odprawy, konferencje i zjazdy, kontrole i inspekcje zewnętrzne, jednostek podległych i nadzorowanych, plany techniczno-ekonomiczne Okręgu, plany realizacji wartości produkcji, plany zatrudnienia i funduszu płac, plany w zakresie leśnictwa dotyczące zalesień, wyrębów, zatrudnienia, plany zaopatrzenia materiałowego, plan kosztów i szczegółowe plany nakładów, sprawozdania statystyczne z wykonania planu gospodarczego z zakresu leśnictwa, tabela powierzchni i zapasów klas wieku drzewostanów wg. typów lasu i gatunków, sprawozdania statystyczne o stanie zatrudnienia i funduszu płac; Dział Finansowo-Księgowy 1947-1956, sygn. 55-66 - plany finansowe Okręgu, kontrole i zarządzenia pokontrolne jednostek podległych, zatwierdzenie rocznego sprawozdania rachunkowego oraz sprawozdanie z działalności finansowo-gospodarczej byłej Dyrekcji Lasów Państwowych Okręgu Rzeszowskiego w Tarnowie za lata 1947-1948, sprawozdania opisowe z działalności finansowo-gospodarczej wraz z protokołem zamknięcia ksiąg rachunkowych byłego Rejonu Lasów Państwowych w Tarnowie za rok 1950, sprawozdania opisowe z działalności finansowo-gospodarczej Rzeszowskiego Okręgu Lasów Państwowych za lata 1951-1952, 1953, bilanse Okręgu, bilanse zbiorcze Rejonów; Inspektorat Kontroli Technicznej 1951-1956, sygn. 67-69 - kontrole i inspekcje jednostek podległych (protokoły, zalecenia, sprawozdania z ich wykonania); Dział Administracyjno-Gospodarczy 1951-1955, sygn. 70-71 - zarządzenia ogólne Centralnego Zarządu Lasów Państwowych oraz Okręgu (sprawa utworzenia nowych stanowisk służbowych w przedsiębiorstwach państwowych, sprawa organizacji składnic akt) sprawozdania kwartalne z realizacji przydziałów, z wykonania planu zaopatrzenia materiałowo-technicznego, z wykonania planu obrotów materiałowych; Komenda Okręgowej Straży Leśnej 1953, sygn. 72 – organizacja pracy; Radca Prawny 1943-1956, sygn. 73-88 - przekazywanie przedsiębiorstw (przejęcia przedsiębiorstw na rzecz Skarbu Państwa oraz przekazanie Zakładów Drzewnych w Gorlicach - Śląskim Zakładom Przemysłu Drzewnego), przepisy i zarządzenia ogólne dotyczące stanu posiadania (protokolarne przejęcie zakładów przemysłowych od Okręgu Lasów Państwowych), ewidencja stanu posiadania, zestawienie powierzchni z podziałem na nadleśnictwa i powiaty, sprawa nr 14 przekazanie terenów leśnych władzom obcym (protokoły przekazania terenów leśnych władzom wojskowym, zakładom chemicznym oraz Kopalnictwu Naftowemu), sprawa nr 1 przekazanie terenu i zadrzewienia władzom obcym (dotyczy przekazania terenów leśnych władzom wojskowym i Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu), sprawa nr 6 stan posiadania (sprawy dotyczące zmian w stanie posiadania w związku z przekazaniem terenów leśnych pod budowę gazociągu, szybów itp.), sprawa nr 6 przekazanie terenów leśnych władzom obcym, sprawa nr 5 przekazanie terenów leśnych władzom obcym (dotyczy przekazania terenów leśnych władzom wojskowym), sprawa nr 6 stan posiadania (sprawy dotyczące zmian w stanie posiadania w związku z przekazaniem terenów leśnych władzom wojskowym pod budowę linii wysokiego napięcia), sprawa nr 5 stan posiadania w związku z przekazaniem terenów leśnych władzom wojskowym, stan posiadania (dotyczy przekazania gruntów leśnych spółdzielniom produkcyjnym), zmiany w stanie posiadania w nadleśnictwach Dukla i Lesko, w Rejonie Lasów Państwowych w Rymanowie, świadczenia z tytułu upaństwowienia lasów oraz niektórych gałęzi przemysłu, sprawy sporne (dotyczące bezprawnej rozbiórki budynku będącego własnością administracji lasów państwowych, przez Spółdzielnię Produkcyjną, bezprawnej budowy budynku na działce należącej do administracji lasów państwowych); Dział Zagospodarowania Lasu 1945-1956, 1958, sygn. 89-117 - zmiana uprawy leśnej (dotyczy wylesień pod budowę szybów), zbywanie (dotyczy sprzedaży działek robotnikom leśnym), zmiana i scalenie (dotyczy próśb obywateli do administracji lasów państwowych o zmianę gruntów), przekazanie do terenowego wykorzystania innym działom administracji państwowej (torfowisk na rzecz CRS "Samopomoc Chłopska", terenów leśnych pod budowę linii elektrycznych oraz szybów naftowych, zakładów czynnych i nieczynnych od byłej Dyrekcji Lasów Państwowych w Tarnowie - tartaki, młyny, terenów leśnych pod budowę szkoły, boiska sportowego, gazociągu, pod obozowisko, pod budowę linii energetycznej, budowę kolejki, pod przebudowę drogi, pod plantację wikliny, pod budowę rurociągu), przejęcia gruntów od innych działów administracji państwowej (terenów leśnych od Państwowych Gospodarstw Rolnych, tartaków, przydział osad na akcję osiedleńczą, nieruchomości, stawów rybnych, lasów państwowych gruntów i terenów leśnych z Państwowego Funduszu Ziemi, przejmowanie na rzecz Skarbu Państwa lasów i gruntów nieleśnych stanowiących własność osób fizycznych i prawnych, przekazywanie gruntów w związku z reformą rolną, zwrot lasów osobom prywatnym mylnie przejętych przez administrację lasów państwowych, zwrot lasu Spółki Pobiedno mylnie przejętego przez administrację lasów państwowych, przydział budynków na potrzeby państwowego gospodarstwa leśnego; Dział Użytkowania, Transportu i Zbytu 1951-1955, 1960, sygn. 118-126 - protokoły z narad Działu Użytkowania Transportu i Zbytu Okręgu Lasów Państwowych w sprawie analizowania planów pozyskania i wywozu drewna, plany wywozu drewna i pozyskiwania, plany żywicowania i wykazy, kwartalne sprawozdania Rzeszowskiego Okręgu Lasów Państwowych i analizy z wykonania planu sprzedaży drewna z puli rynkowej, protokoły z inspekcji i kontroli jednostek podległych; Dział Inwestycji i Remontów 1951-1956, sygn. 127-133 - opisowy projekt planu inwestycyjnego na rok 1952 wraz z wnioskami o włączenie inwestycji do planu inwestycyjnego, plan inwestycyjny Rzeszowskiego Okręgu Lasów Państwowych, plan rzeczowo-finansowy inwestycji, roczne plany kapitalnych remontów i kwartalne sprawozdania z ich wykonania, roczne i kwartalne sprawozdania z wykonania planu inwestycyjnego; Inżynier Wynalazczości 1952-1955, sygn. 134 - protokoły posiedzeń Komisji Wynalazczości. Liczba jednostek w zespole: 134
Wyświetlanie 1 081 do 1 100 z 2 782 wpisów.