Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
56/888/0 Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu w Jarosławiu 1952-1975 0 rozwiń
Protokoły z konferencji i posiedzeń Powiatowego Komitetu Frontu Narodowego oraz Powiatowego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Jarosławiu 1952, 1954-1956, 1963, 1966-1967, 1973-1974, sygn. 1-6; Protokoły z odpraw, konferencji i narad aktywu 1952, 1956, 1965, sygn. 7; Uchwały Powiatowego Komitetu FJN 1968-1970, sygn. 8; Materiały dotyczące działalności komisji Powiatowego Komitetu FJN 1974 r., sygn. 9-11; Wykazy członków Powiatowego Komitetu FJN 1960-1961, 1965-1967, sygn. 12; Programy wyborcze, plany pracy, sprawozdania, harmonogramy realizacji zadań Powiatowego Komitetu FJN 1952-1954, 1958, 1960-1974, sygn. 13-17; Ankiety dot. niektórych form działalności komitetów FJN 1971-1975, sygn. 18; Harmonogramy posiedzeń komitetów gromadzkich FJN 1961 r., sygn. 19; Protokoły z posiedzeń komitetów gminnych FJN 1973 r. sygn. 20; Plany i programy pracy Komitetu FJN Miasta i Gminy Radymno przesyłane do wiadomości Powiatowego Komitetu 1974-1975, sygn. 21; Plany i terminarze spotkań posłów na Sejm PRL i radnych WRN i PRN z wyborcami 1960, 1962-1964, 1967-1970, sygn. 22-23; Organizacja i przebieg kampanii wyborczych do Sejmu PRL i rad narodowych 1952, 1954, 1961, sygn. 24-27; Materiały związane z działalnością Powiatowej Komisji Obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego 1958, 1960-1961, 1964, 1966, sygn. 28, Materiały związane z działalnością Powiatowego Koordynacyjnego Komitetu Społecznego Funduszu Budowy Szkół 1959-1960, 1964, 1973, sygn. 29; Materiały związane z działalnością Powiatowego Komitetu Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia 1973 r., sygn. 30; Obchody imprez, rocznic i świąt państwowych (plany, sprawozdania, programy) 1960, 1962, 1964, 1967, sygn. 31. Liczba jednostek w zespole: 31
56/889/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Grochowcach powiat Przemyśl [1951-1953] 1954-1973 [1974-1978] 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1959, sygn. 1-2; plany pracy GRN 1955-1959, sygn. 3; komisje radzieckie – plany pracy 1955-1956, sygn. 4; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, sygn. 5-6; plany pracy Prezydium GRN 1955-1959, sygn. 7; budżet gromady 1954-1956, sygn. 8.. Liczba jednostek w zespole: 10
56/890/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bystrowicach powiat Jarosław 1955-1961 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1957, sygn. 1; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1957, sygn. 2; plan gospodarczy gromady 1960, sygn. 3; budżet gromady 1955, sygn. 4-5. Liczba jednostek w zespole: 5
56/891/0 Teki Stanisława Kojdra (Konspiracja "Roch" w powiecie Przeworsk) [1931-1938] 1939-1945 2311 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 52
56/892/0 Akta rodziny Konarskich z Dubiecka 1808-1944 0 rozwiń
1. Dokumenty rodzinne (dokumenty rodzinne: odpisy wierzytelne, testamenty, świadectwo małżeństwa, dokument przewozowy, dyplom ukończenia studiów, korespondencja urzędowa i prywatna, budowa nowego kościoła w Dubiecku i poszerzania cmentarza, sprawy sądowe i notarialne, kontrakty kupna i sprzedaży, wynajęcia, dzierżawy, umowy, sprawy spadkowe), 1842, 1864-1935, sygn. 1-4; 2. Sprawy finansowe (księga rachunkowa: wydatki Konarskich z Dubiecka, finanse, obligacje, książeczki kredytowe, książeczka udziałowa, książeczki oszczędnościowe), 1864-1925, sygn. 5-6; 3. Sprawy majątkowe (dokumenty majątku „Dubiecko Zamek”, pałacyk w Wenecji w dzielnicy Castello - dokumenty, majątek Śliwnica – dokumenty, dobra Krasna, Ruska Wieś, Czarnorzeki – dokumenty, mapy katastralne wsi Czarnorzeki, plan sytuacyjny podziału gruntowego, majątek Nienadowa – dokumenty, majątek Ruszelczyce – dokumenty, majątek Dmytrowice w pow. mościckim – dokumenty, majątek Wetlina w pow. sanockim), 1808, 1851-1944, sygn. 7-15 Liczba jednostek w zespole: 15
56/893/0 Cukrownia "Przeworsk" w Przeworsku [1938-1944] 1944-2008 0 rozwiń
Naczelny Dyrektor, 1944-1963, sygn. 1-11; Dział Finansowo-Księgowy, 1944-1960, sygn. 12-40; Dział Planowania i Statystyki, 1944-1972, sygn. 41-122; Dział Zatrudnienia i Funduszu Płac, 1949-1969, sygn. 123-158; Dział Plantacyjny, 1944-1946, sygn. 159-164; Zakład Produkcji Rozpuszczalników, 1953-1961, sygn. 165-169; Dział Kontroli Technicznej, 1945-1974, sygn. 170-241; Straż Przemysłowa, 1944-1946, sygn. 242; Dział Energetyczny, 1966-1975, sygn. 243-244; Dział Inwestycji, 1948-1970, sygn. 245-268, Dział Administracyjno-Gospodarczy, 1944-1949, sygn. 269-276; Dział Zaopatrzenia Materiałowego, 1952-1959, sygn. 277-281; Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Cukrowniczego – Rada Zakładowa, 1944-1969, sygn. 282-300; Klub Sportowy „Cukrownia”, 1945-1967, sygn. 301-303. Kategoria B do dalszego przechowania, 1945-1970, 1-3; zaświadczenia pracy, zwolnienia imienne, wykazy pracowników, wykazy osób kierowanych do pracy za granicą, opinie, zaświadczenia o zarobkach. Liczba jednostek w zespole: 1890
56/894/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Przemyślu [1955-1961] 1962-1975 0 rozwiń
Sprawy Organizacyjne Powiatowego Inspektoratu Statystycznego: instrukcja kancelaryjna, regulamin, zakresy czynności, zarządzenia GUS i WUS, plany pracy inspektoratu, wykazy sprawozdań wpływających do PIS, wykazy jednostek sprawozdawczych 1962-1975, sygn. 1-22; Sprawy statystyki gospodarczej: sprawozdania statystyczne z zakresu przemysłu, rolnictwa, leśnictwa i skupu, spisy rolne, budownictwa i inwestycji, transportu i łączności, zatrudnienia, czynów społecznych, sprawy spisu powszechnego oraz innych badań masowych 1961-1975, sygn. 23-365; Sprawy statystyki społecznej: sprawozdania statystyczne z zakresu: naturalnego ruchu ludności, zdrowia, opieki społecznej, kultury fizycznej, oświaty, kultury oraz gospodarki komunalnej i mieszkaniowej 1958-1975, sygn. 357-431; Opracowania wynikowe i publikacje: metryki i karty statystyczne, sprawozdania z wykonania planu gospodarczego, biuletyn statystyczny, informacje statystyczne, tabulogramy 1955-1975, sygn. 432-501; Kontrole i inspekcje: kontrole i inspekcje zewnętrzne Inspektoratu 1962-1970, sygn. 502. Liczba jednostek w zespole: 502
56/895/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Jarosławiu [1958-1961] 1962-1975 [1976] 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne Powiatowego Inspektoratu Statystycznego: instrukcja kancelaryjna, sprawy organizacyjne, wytyczne GUS i WUS, plany pracy Inspektoratu, wykazy jednostek sprawozdawczych, wykazy sprawozdań wpływających do PIS 1962-1975, sygn. 1-93; Sprawy statystyki gospodarczej: sprawozdania statystyczne z zakresu: przemysłu, rolnictwa, leśnictwa i skupu, budownictwa i inwestycji, transportu i łączności, zatrudnienia, czynów społecznych, sprawy spisu powszechnego oraz innych badań masowych 1958-1976, sygn. 94-382; Sprawy statystyki gospodarczej: sprawozdania statystyczne z zakresu: naturalnego ruchu ludności, zdrowia, opieki społecznej, kultury fizycznej, oświaty, kultury oraz gospodarki komunalnej i mieszkaniowej 1961-1975, sygn. 383-439; Opracowania wynikowe i publikacje: metryki i karty statystyczne, sprawozdania z wykonania planu gospodarczego, biuletyny statystyczne, informacje statystyczne 1960-1975, sygn. 440-482; Kontrole i inspekcje: kontrole i inspekcje zewnętrzne Inspektoratu oraz ocena działalności 1968-1973, sygn. 483-485. Liczba jednostek w zespole: 485
56/896/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Lubaczowie [1961] 1962-1975 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne Powiatowego Inspektoratu Statystycznego: sprawy organizacyjne, instrukcja kancelaryjna, sprawy zlecone przez GUS, WUS, Prezydium PRN i inne, wykaz jednostek sprawozdawczych, plany pracy inspektoratu i sprawozdania z ich realizacji 1962-1965, sygn. 1-12; Sprawy statystyki gospodarczej: sprawozdania statystyczne z zakresu: przemysłu, rolnictwa, leśnictwa i skupu, budownictwa i inwestycji, transportu i łączności, obrotu towarowego i cen, zatrudnienia, czynów społecznych 1962-1975, sygn. 13-221; Sprawy statystyki społecznej: sprawozdania statystyczne z zakresu: ludności, oświaty, zdrowia i opieki społecznej oraz kultury fizycznej, kultury, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej 1962-1975, sygn. 222-274; Opracowania wynikowe i publikacje: metryki statystyczne, sprawozdania z wykonania planu gospodarczego 1961-1962, sygn. 275-276; Kontrole i inspekcje: kontrole i inspekcje nadrzędne, kontrole i inspekcje jednostek podległych i nadzorowanych 1962-1974, sygn. 277-281. Liczba jednostek w zespole: 281
56/897/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lubaczowie - zespołowi omyłkowo nadano dwa numery 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
56/898/0 Szkoła Powszechna Czteroklasowa Męska w Gorlicach 1910-1925 0 rozwiń
akta z lat 1910-1918: katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1911/12-1917/18, sygn. 1-6; świadectwa szkolne 1911-1918, sygn. sygn. 7; protokół egzaminu nadzwyczajnego 1910-1920, sygn. 8; akta z okresu II Rzeczypospolitej: katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1918/19-1924/25, sygn. 9-13; świadectwa szkolne 1918-1923, sygn. 14. Liczba jednostek w zespole: 14
56/899/0 Szkoła Powszechna Czteroklasowa Żeńska w Gorlicach 1891-1925 0 rozwiń
akta z lat 1891-1918: kronika szkoły 1912-1925, sygn. 1; metryki szkolne 1915-1924, sygn. 2-3; katalogi główne 1903/04-1918/19, sygn. 4-17; akta z okresu II Rzeczypospolitej: katalogi główne 1918-1924/25, sygn. 18-24; Liczba jednostek w zespole: 24
56/900/0 Szkoła Powszechna w Zmysłówce powiat Leżajsk 1910-1926 0 rozwiń
akta z okresu do roku 1918: wizytacje szkoły 1910/11, sygn. 1; katalogi główne 1911/12-1917/18, sygn. 2-5; akta z okresu II Rzeczypospolitej: katalogi główne 1921/22, 1924/25, sygn. 6-7. Liczba jednostek w zespole: 7
56/901/0 Akta Edwarda Horwatha dr. filozofii z Przemyśla 1877-1962 9 rozwiń
1.. Akta i dokumenty osobiste i rodzinne (autobiografia, metryki, legitymacje, dokumenty wojskowe i ewakuacyjne, świadectwa szkolne, dyplomy, akta sądowe), 1877-1962, sygn. 1-11, 2. Akta związane z pracą nauczycielską i wizytatorską na terenie Okręgu Szkolnego Lwowskiego (organizacja kuratorium i szkolnictwa powszechnego i średniego, wspomnienia z konferencji rejonowych, charakterystyki kuratorów i inspektorów, nominacje, przeniesienia służbowe, wspomnienia z wizytacji szkół, 1919-1938, 1947, 1950, 1957, sygn. 12-20; 3. Akta związane z pobytem i pracą w Przemyślu (korespondencja związana z poszukiwaniem pracy, korespondencja z ZUS w sprawie emerytury), 1946-1959, sygn. 21; 4. Akta związane z działalnością społeczną (akta dotyczące pracy w Polskim Komitecie „Dzieci na wieś”, dziennik czynności kolonii wakacyjnej w Korczynie), 1919-1951, sygn. 22-23, 5. Prace o charakterze literackim, artykuły prasowe, notatki, (artykuły drukowane w prasie m.in. „Kajet wojenny dziecka lwowskiego z l. 1918-1919, prasa poświęcona synowi Jerzemu pt. „Klasa a w drodze ku nowej Polsce” w l. 1942-1943 – pamiętniki z lat gimnazjalnych, uniwersyteckich i pracy wizytatorskiej, autobiografia, metryki, legitymacje, dokumenty wojskowe i ewakuacyjne, świadectwa szkolne, dyplomy, akta sądowe), 1914-1961, sygn. 24-43 Liczba jednostek w zespole: 43
56/902/0 Szkoła Podstawowa w Grodzisku Miasteczku powiat Leżajsk 1915-1939 0 rozwiń
akta z okresu 1915-1918: katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1915/16-1917/18, sygn. 1-2; akta z okresu II Rzeczypospolitej: metryki szkolne 1918/19-1938/39, sygn. 3-4; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1918/19-1930/31, sygn. 5-17. Liczba jednostek w zespole: 17
56/903/0 Powiatowy Zarząd Gospodarki Wodnej i Melioracji w Jarosławiu 1975 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
56/904/0 Powiatowy Zarząd Gospodarki Wodnej i Melioracji w Lubaczowie 1974-1975 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
56/905/0 Powiatowy Zarząd Gospodarki Wodnej i Melioracji dla miasta i powiatu Przemyśl 1974-1975 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
56/907/0 Szkoła Powszechna Siedmioklasowa Żeńska im. Stanisława Konarskiego w Przemyślu 1919-1924 0 rozwiń
Katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1919-1924, sygn. 1-2. Liczba jednostek w zespole: 2
56/908/0 Kierownictwo Regulacji Sanu w Przemyślu [1892-1903] 1904-1919 0 rozwiń
Akta administracyjne, 1893-1914, sygn. 1-2 - zawiadomienia Prezydium C.K. Namiestnictwa we Lwowie o utworzeniu Komisji Dyscyplinarnej I instancji, wykaz gruntów należących do Funduszu Budowli Wodnych; Dokumentacja hydrograficzna, 1892-1919, sygn. 3-30: Rzeka San. Stan i zmiany koryta i brzegów rzeki, 1892-1913, sygn. 3-10 - wykaz rzędnych reperów kilometrów i zniwelowanego zwierciadła wody na przestrzeni rzeki Sanu od km 302 do km 279 Lisko-Sanok, profile poprzeczne koryta Sanu w Przemyślu: I przed nowym internatem S.S. Felicjanek, II ul. Sanowa Górna, III ul. św. Józefa, IV powyżej mostu drogowego, V powyżej ul. Klasztornej, VI powyżej mostu kolejowego, akta sprawy wykupienia od gminy Bachów wyspy nr 2715 przez Wysokie C.K. Eraryum w celu przeprowadzenia regulacji koryta Sanu, San pod Stubienkiem – Sośnicą, plan rozdziału starego koryta Sanu pod Sośnicą Grabowcem, operat odgraniczenia kęp eraryalnych na Sanie, gmina Święte, San pod Sarzyną, San pod Brandwicą – Charzewicami; Rzeka San. Stany wody, 1904-1919, 11-23 - zestawienie czasu trwania stanów wody na Sanie [w latach 1898-1903, stacje wodowskazowe: Postołów i Olchowce], graficzne przedstawienie najwyższych, średnich i najniższych stanów wody w poszczególnych latach (1867-1908) na rzece Sanie [stacje wodowskazowe: Postołów, Olchowce, Dynów, Jabłonica Ruska, Krasiczyn, Babice i Przemyśl], profile poprzeczne związane ze stanem najwyższej wody na Sanie z dnia 3 VIII 1913 roku, raporty wodowskazowe, rzeka San, stacja w Jabłonicy Ruskiej, L. stacji 91, stacja w Babicach, L. stacji 94, stacja w Krasiczynie, L. stacji 95, stacja w Hurku, L. stacji 97, stacja w Sośnicy, L. stacji 98, stacja Leżachów, L. stacji 101, dzienniki dla stacji wodowskazowej na Sanie [stacja] L. 96 w Przemyślu; Rzeka Wiar. Stan i zmiany koryta i brzegów rzeki, 1909-1916, sygn. 24-28 - rzeka Wiar - wykaz rzędnych znaków stałych zaniwelowanego zwierciadła wody i dna wraz z niwelacją zakładów wodnych, sytuacja rzeki Wiar na odcinku: Łuczyce – Nehrybka - Sielec, pod Rożubowicami – Krównikami, pod Krównikami – Przekopaną, profil podłużny spiętrzenia wody o 0,30 m na jazie przy młynie "Jan Maria" w gminie katastralnej Sielec na rzece Wiar; Rzeka Wiar. Stany wody, 1908-1908, sygn. 29 - raporty wodowskazowe, rzeka Wiar, stacja w Krównikach, L. Stacji 108; Rzeka Wyrwa. Stan koryta i brzegów rzeki, 1912, sygn. 30 - wykaz rzędnych, reperów żelaznych, stanowisk zwierciadła wody i pali profilowanych na rzece Wyrwie. Liczba jednostek w zespole: 30
Wyświetlanie 1 341 do 1 360 z 2 781 wpisów.