Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
58/1/0 Akta miasta Radomia 1796-1950 [1950-1959] 41 rozwiń
Zespół składa się z części: I. Okres 1796-1867 1. Wydział Administracyjny, sygn. 1-533, 2. Wydział Policyjny, sygn. 534-732, 3. Wydział Wojskowy, sygn. 733-841, 4. Wydział Sądowy, sygn. 842-908 5. Wydział Skarbowy, sygn. 974-1274 II. Okres 1867-1915 1. Spraw administracyjnych, sygn. 1275-4000, 9751-9805 2. Spraw policyjnych, sygn. 4001-5969, - spraw spisów wojskowych, sygn. 5970-5981, - oddział wojenny, sygn. 5982-5989, - spraw dot. oddziałów wojskowych, sygn. 5990-5991, - spraw resortu wojny, sygn. 5992-5996 3. Spraw ewidencji ludności, sygn. 5997-6653, 9812-9858, - nadzoru nad aktami spraw, sygn. 6643-6670, - akt spraw, sygn. 6671-6730 4. Spraw kwaterunkowych, sygn. 6731-7351, - spraw dotyczących mobilizacji, sygn. 7352-7359, - prowadzenia spraw, sygn. 7360-7376, - nadzoru nad sprawami, sygn. 7377-7390 5. Spraw wyborów do Dumy, sygn. 7391-7407, 6. Kasa miejska, sygn. 7408-7857, - prowadzenia spraw, sygn. 7858-7867 III. Okres 1915-1939 1. Wydział Prezydialny, sygn. 7868-8229 2. Wydział Ogólny, sygn. 8230-8526, 9811, - kancelaria Rady miejskiej, sygn. 8527-8534 3. Wydział Administracyjny, sygn. 7535-8842 4. Wydział Skarbowy, sygn. 8843-8957, 9806-9810 5. Wydział Gospodarczy, sygn. 8958-9084, 6. Wydział Techniczny, sygn. 9085-9137, 7. Wydział Oświaty, sygn. 9138-9190, 8. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej, sygn. 9191-9380 IV. Okres 1939-1945 1. Wydział Prezydialny, sygn. 9381-9386, 2. Wydział Ogólny, sygn. 9387-9411, 3. Wydział Administracyjny, sygn. 9412-9416, -Wydział Administracyjny Referatu Przemysłu, sygn. 9417-9518, 4. Wydział Finansowy, sygn. 9519-9540, 9984-10030, 5. Wydział Gospodarczy, sygn. 9541, 6. Wydział Techniczny, sygn. 9542-9579, 7. Wydział Oświaty, sygn. 9580-9581, 8. Abteilung Fürsorge und Bevölkerungswesen, sygn. 9582-9590 V. Okres 1945-1950 1. Wydział Prezydialny, sygn. 9591-9643, 2. Wydział Ogólny, sygn. 9644-9658, 3. Wydział Administracyjny, sygn. 9659-9670, - Wydział Administracyjny Referatu Przemysłu, sygn. 9671-9681, 4. Wydział Finansowy, sygn. 9682-9703 5. Wydział Gospodarczy, sygn. 9704-9706, 6. Wydział Techniczny, sygn. 9707-9722, 7. Wydział Oświaty, Kultury i Sztuki, sygn. 9723-9731, 8. Wydział Aprowizacji, sygn. 9732-9737, 9. Wydział Przemysłu i Handlu, sygn. 9738, 10. Wydział Organizacyjny, sygn. 9739, 11. Samodzielny Oddział Wojskowy, sygn. 9740, 12. Samodzielny Referat Statystyki, sygn. 9741-9750 Ponadto plany miasta i terenów podmiejskich z lat 1821-1922, sygn. 1-67 Nieopracowane: 1. projekty techniczne budowy i przebudowy m.in. zabudowań mieszkalnych, gospodarczych, handlowych, użytku publicznego, 1905-1950 [1950-1959], poz. 1-4478 (spis zdawczo-odbiorczy) 2. akta "osobowe", 1875-1950, poz. 1-3348 (spis zdawczo-odbiorczy) 3. domowe księgi meldunkowe, 1892-1955, poz. 1-16 (spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy) Liczba jednostek w zespole: 17987
58/2/0 Radomskie Towarzystwo Kredytowe Miejskie 1898-1950 0 rozwiń
W skład zespołu wchodzą następujące materiały: - prawne podstawy działania, 1898-1933, sygn. 1-5, - posiedzenia organów zarządzających, 1898-1948, sygn. 6-24, - sprawozdania z działalności, 1898-1947, sygn. 25-67, - bilanse, 1924-1946, sygn. 68-87, - akta likwidacji towarzystwa, 1950, sygn. 88, - akta dotyczące udzielanych pożyczek, 1898-1950, sygn. 89-742, - listy płac pracowników, 1939-1948, sygn. 743 Liczba jednostek w zespole: 743
58/3/0 Urząd Skarbowy Akcyz i Monopolów Państwowych w Radomiu [1914] 1920-1936 0 rozwiń
W skład zespołu wchodzą: - statut, 1919, sygn. 1. - sprawozdania opisowo-statystyczne, sygn. 2, - majątek ruchomy i nieruchomy urzędu, 1919-1921, sygn. 3-6, - korespondencja w sprawach gorzelnictwa, 1918-1920, sygn. 7, 8, - miesięczne sprawozdania o produkcji i obrocie artykułami monopolowymi, 1920-1923, sygn. 9-11, - informacje o dochodach monopolu spirytusowego, 1919-1921, sygn. 12-21, - rejestr wykroczeń przeciwko przepisom o akcyzach i monopolach, 1919-1925, sygn. 22, - wykaz pracowników, 1920-1921, sygn. 23, - spis akt urzędu, 1921, sygn. 24, - wyposażenie gorzelni w sprzęt i aparaty gorzelniane, 1920-1928, sygn. 25-36, - produkcja spirytusu, piwa, octu i gilz w poszczególnych zakładach, 1918-1924, sygn. 37-89, 93-95, - spis aparatów i przyrządów kontrolnych znajdujących się w biurze urzędu, 1920, sygn. 90, - spis przedsiębiorstw i zakładów objętych kontrola, 1920, sygn. 91, - sprawozdania o spożyciu cukru, 1920-1923, sygn. 92, - zarządzenie Ministra Skarbu o przechowywaniu akt w urzędach, 1918-1929/1936/, sygn. 96 Liczba jednostek w zespole: 96
58/3/1 Delegacja Ministerstwa Skarbu Wydział Poborów Niestałych 1919-1919 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
58/4/0 Gimnazjum Żeńskie w Radomiu 1865-1919 0 rozwiń
1. Organizacja szkoły: budynek (sygn. 1, 1865-18944), organizacja nauki (sygn. 3, 9, 1884-1918 ), rozporządzenia władz nadrzędnych (sygn. 2, 4-8, 10, 1887-1918), 2. Uczennice szkoły: przyjmowanie (sygn. 11, 30-33, 1915-1916), postępy w nauce (sygn. 12-13, 1915-1916) 3. Akta personalne pracowników szkoły (sygn. 14-29, 1870-1916) 4. Dokumentacja finansowa szkoły: (sygn. 34 - 47, 1885-1919) Liczba jednostek w zespole: 47
58/5/0 Gimnazjum Męskie w Radomiu 1889-1919 0 rozwiń
1. protokoły posiedzeń rady pedagogicznej, sygn. 2-4, 144, 145; 1912-18 2. rozporządzenia, sygn. 2, 11, 14-15; 1914-18 3. organizacja szkoły i nauki, sygn. 9-10, 16-17, 22, 24; 1911-1918 4. sprawozdania: statystyczne i z działalności, sygn. 19, 21, 74, 122; 1915-1917 5. dziennik korespondencji, korespondencja różna, sygn. 7, 13, 20, 142; 1914-18 6. majątek gimnazjum, sygn. 8; 1914 7. akta finansowe, sygn. 62 – 76, 1905-1917 8. dokumenty uczniów, przyjmowanie, zwalnianie z opłat, sygn. 77- 103, 105-106, 113-120, 129, 132, 134-137, 141; 1906-1919 9. postępy w nauce, sygn. 104, 107; 1911-14 10. egzaminy, sygn. 108-110, 121-123, 125-128, 139; 1913-1918 11. dokumentacja uczniów opuszczających gimnazjum i wydalonych, sygn. 111-112, 138; 1914-1918 12. powinność wojskowa, sygn. 124; 1915-1917 13. dziennik klasowy, księga główna, sygn. 131, 145; 1916-1918 14. dziennik ambulatorium, sygn. 130; 1916 15. Komitet Rodzicielski, sygn. 140; 1917-1918 16. sprawy personalne, sygn. 1, 23, 25-33; 1911-1918 17. akta personalne pracowników, sygn. 34 – 61, 143, 147, 1889 - 1918 Liczba jednostek w zespole: 147
58/6/0 Seminarium Nauczycielskie Koedukacyjne w Radomiu 1918-1919 0 rozwiń
-świadectwa maturalne, protokóły egzaminy dojrzałości, 1918-1919, sygn. 1-2 Liczba jednostek w zespole: 2
58/7/0 Seminarium Nauczycielskie Żeńskie w Radomiu 1918-1936 0 rozwiń
katalogi ocen, protokóły egzaminu dojrzałości, dokumenty osobiste uczennic, świadectwa Szkoły Ćwiczeń Liczba jednostek w zespole: 129
58/8/0 Seminarium Nauczycielskie Męskie w Radomiu 1919-1936 0 rozwiń
katalogi ocen, protokóły egzaminów, świadectwa maturalne, dokumenty uczniów Liczba jednostek w zespole: 75
58/9/0 Państwowe Liceum Pedagogiczne w Radomiu 1945-1961 0 rozwiń
W zakład zespołu wchodzą: - akta dotyczące założenia i likwidacji szkoły, 1945-1959, sygn. 1, - kronika szkoły, 1945-1951, sygn. 2, - protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej, 1945-1961, 2-9, - protokóły posiedzeń Komitetu Rodzicielskiego, 1949-1951, sygn. 10, - protokoły maturalne, 1945-1961, sygn. 11, - protokoły egzaminów promocyjnych, 1952-1955, sygn. 12-14, - badania wyników nauczania. 1949, sygn. 15, - plany i sprawozdania z działalności, 1940-1961, sygn. 16, 18, - wizytacje, 1960, sygn. 17, - baza lokalowa, 1945-1950, sygn. 19, - plany inwestycyjno-budowlane i ich dokumentacja, 1947-1956, sygn. 20, 21, - budżet, 1952-1959, sygn. 22, - kontrola sanitarna, sygn. 1952-1960, 23, - ewidencja uczniów, 1950-1957, sygn. 24, - ewidencja stypendystów, 1951-1957, sygn. 25-26, - nakazy pracy dla absolwentów, 1950-1951, sygn. 27, - szkoła ćwiczeń, 1945-1952, sygn. 28 Akta kat. B: - protokoły egzaminów dojrzałości, 1949 - 1961, sygn. 1-21a - protokoły egzaminów zakresie małej matury, 1948- 1953, sygn. 22 - protokoły ukończenia klasy przygotowawczej, 1947, sygn. 23 - katalogi główne, 1946 - 1951, sygn. 24-28 - katalogi okresowe, 1945- 1953, sygn. 29 - 36 - arkusze ocen, 1952 -1962, sygn. 37 -56a - świadectwa dojrzałości, 1945 -1962, sygn. 57 - 77a - świadectwa ukończenia gimnazjum i liceum, 1945 - 1959, sygn. 78 - 83 -świadectwa szkolne - obce - załączniki, 1945 - 1957, sygn. 84 - 104a - karty kandydatów egzaminów wstępnych, 1955-1960, sygn. 105 - akta personalne pracowników, 1945-1961, sygn. 106-107 Liczba jednostek w zespole: 28
58/10/0 Państwowy Kurs Nauczycielski w Radomiu [1945]1956-1959 0 rozwiń
W skład zespołu wchodzą: - książka protokołów rady pedagogicznej, 1956-1957, sygn. 1 - protokoły egzaminów dojrzałości, 1957-1959, sygn. 2 - protokoły egzaminów: dyplomowych, dojrzałości, ukończenia 4 klas gimnazjum; protokoły dla kursów; dyplomy na stopień nauczycielski; zestawienia ocen; katalog i arkusze ocen; zaświadczenia o ukończeniu kursów; angaże pracowników, 1945-1959, sygn. 3-32 Liczba jednostek w zespole: 32
58/11/0 Studium Nauczycielskie w Radomiu [1947-1957] 1957-1971 0 rozwiń
W skład zespołu wchodzą: - sprawy organizacyjne, 1958-1971, sygn. 1-13, - statystyczne arkusze organizacyjne, 1964-1971, sygn. 14, - plany pracy, 1959-1971, sygn. 15-25, - sprawozdania z działalności, 1959-1971, sygn. 26-37, - formularze statystyczne, 1958-1971, sygn. 38-39, - budżety, 1958-1971, sygn. 40-41, - bilanse, 1958-1971, sygn. 42-43, - kontrole, 1964-1970, sygn. 44, - zarządzenia wewnętrzne, 1967-1970, sygn. 45, - wypadki przy pracy, 1967-1971, sygn. 46, - protokoly z posiedzeń Rady Studium 1958-1971, sygn. 47-52, - protokoły z posiedzen Sekcji Pedagogicznej, 1959-1965, sygn. 53-54, - protokoły z narad ciał kolegialnych, 1964-1970, sygn. 55, - protokoły z posiedzeń sekcji przedmiotowych, 1965-1971, sygn, 56-57, - egzaminy dyplomowe, 1959-1971, sygn. 58, - ksiegi imatrykulacji, 1958-1971, sygn. 59-66, - księgi studentów i wydanych dyplomów, 1960-1971, sygn. 66-74, - inwentarz biblioteki, /1947-1948/1959-1971, sygn. 74-88, - księgi inwentarzowe, 1957-1971, sygn. 89-107, - unwestycje, 1967-1971, sygn. 108, - kroniki szkolne, 1967-1971, sygn. 109-111, - gazetka szkolna, 1952-1964, sygn. 112, - spis akt przekazanych do AP w Radomiu, 1971, sygn. 113 - studia dzienne, 1958-1971, sygn. 114-172, 555, - studia zaoczne, 1957-1971, sygn. 173- 265, - Korespondencyjne Liceum Pedagogiczne, 1966-1967 sygn. 266-269, - Roczny Kurs Pedagogiczny, 1970-1971, sygn. 270-271, - Kurs Eksternistyczny, 1958-1967, sygn. 272-282 - teczki osobowe nauczycieli, 1958-1971, sygn. 283-439, 556, - teczki osobowe pracowników fizycznych i administracyjnych, 1957-1971, sygn. 440-552, 557, -umowy o pracę, 1959-1971, sygn. 553 - świadectwa dojrzałości, 1958-1969, sygn. 554 Liczba jednostek w zespole: 557
58/12/0 Komisja Rejonowa Kształcenia Nauczycieli przy Państwowym Liceum Pedagogicznym w Radomiu 1947-1958 0 rozwiń
W skład zespołu wchodzą: - protokoly z egzaminów maturalnych, 1948-1957, sygn. 1 - protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej, 1952-1954, sygn. 2 - protokoły egzaminu dojrzałości oraz w zakresie małej matury, katalog okresowy i arkusze ocen, świadectwa dojrzałości Liceum, teczki słuchaczy /obwoluty/, zaświadczenia o ukończeniu kursów wakacyjnych, indeksy 3 osób, angaże pracowników, 1947-1958, sygn. 3-21 Liczba jednostek w zespole: 21
58/13/0 Państwowe Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli w Radomiu 1950-1957 0 rozwiń
W składz zespołu wchodzą: - protokoły Rady Pedagogicznej, 1950-1956, sygn. 1-6, - księga zarządzeń, 1951-1956, sygn. 7 - protokoła z zebrań aktywu, 1955-1956, sygn. 8, - korespondencja w sprawach nauczania, 1950-1956, sygn. 9-10, -protokoły i sprawozdania z kontroli, 1951-1956, sygn. 11, - sprawozdania finansowe, 1950-1957, sygn. 12, - sprawy stypendiów i internatu, 1951-1956, sygn. 13, - sprawozdania z opieki nad młodzieżą, w tym internat, 1950-1956, sygn. 14-15, - sprawozdania z akcji społecznych, 1952-1956, sygn. 16, - kronika Kółka Artystycznego, 1951-1956, sygn. 17, - protokoły z zebrań rodziców, 1952-1956, sygn. 18-19 Liczba jednostek w zespole: 19
58/14/0 Komisja Rejonowa Kształcenia Czynnych Niewykwalifikowanych Wychowawczyń Przedszkoli przy Państwowym Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli w Radomiu [1946]1950-1955 0 rozwiń
W skład zespołu wchodza: - protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej, 1951-1954, sygn. 1-2, - księga zarządzeń, 1952-1954, sygn. 3, - sprawozdania z działalności, 1950-1955, sygn. 4, - wytyczne programowe, 1951-1955, sygn. 5, - korespondencja w sprawach finansowych, 1951-1954, sygn. 6 - świadectwa ukończenia, protokoły z egzaminów, teczki uczniów, dokumenty do odebrania, karty uczennic, protokoły Rady Pedagogicznej i egzaminów kursu dla kandydatek na wychowawczynie, 1946-1955, sygn. 7-59 Liczba jednostek w zespole: 59
58/15/0 Szkoły Zawodowe Żeńskie Polskiego Katolickiego Stowarzyszenia Opieki nad Dziewczętami w Radomiu 1928-1950 0 rozwiń
W skład zespołu wchodzą: - programy nauczania, 1935, sygn. 1, - księgi przyjęć i listy uczennic, 1936-1945, sygn. 2-3 - księgi i katalogi klasyfikacyjne, 1928-1950, sygn. 3-33, - wykazy postepów w nauce (świadectwa) 1933-1949, sygn. 34-40, - akta ukończenia szkoły, 1928-1950, sygn. 41-46, - świadectwa egzaminów czeladniczych, 1932-1949, sygn. 37-56, - Państwowa szkoła Pielęgniarek Dzieci, 1941-1948, sygn. 57-65, - Państwowa Szkoła Żeńska Rzemieślnicza, 1941-1950, sygn. 66-72 Liczba jednostek w zespole: 72
58/16/0 Państwowe Żeńskie Szkoły Zawodowe w Radomiu 1930-1947 0 rozwiń
W skład zespołu wchodza: - wykazy postępów w nauce, 1931-1936, sygn. 1-2, - katalogi ocen , 1945-1937, sygn. 3-12, - swiadectwa ukonczenia szkoły, 1932-1945, sygn. 13-33, - świadectwa obce, 1930-1944, sygn. 34-36, - umowy o prace z pracownikami, 1934-1947, sygn. 37 Liczba jednostek w zespole: 37
58/17/0 Państwowe Liceum Rachunkowości Rolnej w Wośnikach 1947-1953 0 rozwiń
W składz espołu wchodzą: - protokoły egzaminów dojrzałości, 1947-1952m sygn. 1-6, - świadectwa dojrzalości /duplikaty/, 1950-1952, sygn. 7-9, - świadectwa koncowe, 1948-1952, sygn. 10, - świadectwa obce, 1945-1952, sygn. 11, - statystyka gospodarstwa rolnego szkoły, 1949-1952, sygn. 12-14, - preliminarze budżetowe, 1949-1951, sygn. 15-17, - bilans likwidacji szkoły, 1953, sygn. 18, - protokoły z zebrań związków zawodowych, 1948-1950, sygn. 19 Liczba jednostek w zespole: 19
58/18/0 Szkoła Powszechna im. A. Asnyka w Radomiu 1920-1943 0 rozwiń
W skład zepołu wchodzą katalogi i księgi ocen z lat 1920-1943, sygn. 1-20 Liczba jednostek w zespole: 20
58/19/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Radomiu [1930] 1950-1973 0 rozwiń
W skład zespołu wchodzą akta wytworzone przez: 1. Wydział Organizacyjno-Prawny – sygn. 1- 248 Protokoły posiedzeń rady narodowej, komisji stałych i prezydium, gdzie w formie załączników występują materiały obrazujące całość spraw dotyczących miasta i należących do kompetencji PMRN. Ponadto narady własne, statystyka osobowa radnych, skargi i wnioski, protokoły narad wewnętrznych, plany i sprawozdania z pracy wydziału. W tej grupie akt występuje również dokumentacja dotycząca starań o założenie w Radomiu wyższej szkoły technicznej, problematyki działalności komitetów blokowych, komitetu pomocy powodzianom, narodowej pożyczki dla sił zbrojnych. Całość uzupełniają wycinki prasowe, dotyczące działalności rady, pochodzące z lat pięćdziesiątych. 2. Miejska Komisja Planowania Gospodarczego – sygn. 249-263, 402 Protokoły Kolegium Miejskiej Komisji Planowania, plany i sprawozdania z działalności wydziału. Dokumentacje tę uzupełniają opracowania, które nie były przedmiotem analizy posiedzeń organów kolegialnych rady, a były przesyłane bezpośrednio do Wojewódzkiej Komisji Planowania w Kielcach. Dokumentacja ta dotyczy studiów i analiz rozwoju niektórych dziedzin życia gospodarczego, np. bilanse siły roboczej, zaopatrzenia rynku, Wytyczne do Studium Strefy Podmiejskiej m. Radomia. 3. Wydział Finansowy – sygn. 264-265 Plany pracy wydziału i sprawozdania z ich wykonania oraz analizy przedmiotowe /stan rzemiosła na terenie miasta/. 4. Wydział Oświaty – sygn. 266-310 Akta Miejskiej Komisji do Walki z Analfabetyzmem oraz Społecznego Funduszu Budowy Szkół (sprawozdania opisowe i statystyczne, protokoły posiedzeń Komisji). Plany pracy wydziału i sprawozdania z ich wykonania. Sprawozdania z działalności jednostek podległych i sprawozdania z organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Statystyka zatrudnienia w jednostkach podległych. Akta wytworzone przez szkoły stopnia podstawowego i średniego z lat 1930-1954 obejmujące problematykę organizacji szkół, wyników nauczania, działalności szkolnych kół zainteresowań, organizacji rejonów nauczania. 5. Wydział Kultury – sygn. 311-337 Plany pracy wydziału i sprawozdania z ich wykonania. Ponadto dokumentacja obrazuje działalność organizacji społecznych na polu utrwalania pamięci o ofiarach faszyzmu ( Miejski Komitet Upamiętnienia Miejsc Straceń, Komitet Budowy Pomnika Ofiar Faszyzmu na Firleju). W skład tej grupy akt wchodzą ponadto materiały obrazujące działalność zakładowych domów kultury, organizację i przebieg różnych uroczystości rocznicowych, konkursów oraz budowy gmachu teatru w Radomiu i działalności orkiestry symfonicznej. 6. Miejski Komitet Kultury Fizycznej – sygn. 328 Plany pracy wydziału i sprawozdania z ich wykonania. 7. Wydział Spraw Wewnętrznych – sygn. 329-333 Sprawozdania z działalności Urzędu Stanu Cywilnego, Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej, Kolegium Karno-Administracyjnego oraz obrazujące problematykę walki z patologiami społecznymi. 8. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa – sygn. 334-335 Plany i sprawozdania z pracy wydziału oraz sprawozdania z obowiązkowych dostaw. 9. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – sygn. 335-342 Plany pracy i sprawozdania z pracy wydziału. Dokumentacja obrazujące działalność jednostek komunalnych oraz stan infrastruktury komunalnej w mieście. 10. Wydział Przemysłu – sygn. 343-365 Plany i sprawozdania z pracy wydziału, protokoły z narad organizowanych przez wydział. Protokoły kontroli jednostek podległych i nadzorowanych, statystyka ruchu zakładów gospodarki nieuspołecznionej. Ciekawe materiały zawierają jednostki dotyczące działalności Komisji Walki ze Spekulacja i Nadużyciami w Handlu. 11. Wydział Zdrowia – sygn. 366-377 Protokoły posiedzeń Komitetu Akcji Sanitarno-Porządkowej. Dokumentacja obrazująca stan sanitarny miasta. Problematyki służby zdrowia dotyczą materiały mówiące o rejonizacji lecznictwa otwartego, działalności szpitala miejskiego oraz izby wytrzeźwień. 12. Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych – sygn. 378-393 Problematyka walki z bezrobociem, analizy rynku pracy, statystyka werbunku siły roboczej. Działalność wydziału obrazują plany pracy i sprawozdania z ich wykonania, protokoły kontroli zewnętrznej oraz czynności kontrolnych wydziału w poszczególnych zakładach pracy na terenie miasta. 13. Wydział Budżetowo-Gospodarczy – sygn. 394-400 Dokumentacja techniczno-projektowa sali koncertowej w gmachu przy ulicy Żeromskiego 53 /obiekt zabytkowy/. 14. Wydział Architektury, Nadzoru Budowlanego, Budownictwa i Inwestycji – sygn. 401 Analiza dotycząca oszacowania majątku miasta. Liczba jednostek w zespole: 403
Wyświetlanie 1 do 20 z 1 708 wpisów.