Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
63/1/0 Dokumenty z XVII i XVIII w. - zbiór 1601-1738 0 rozwiń
1. Wyciągi z przywilejów i lustracji dóbr wigierskich - księga, 1667, 1677, 1 j.a. 2. Zbiór pokwitowań za opłaty kwarciane starosty augustowskiego Stanisława Szaniawskiego, 1734, 1738, 4 j.a. 3. Wyrok Sądu Zamkowego w Tykocinie, 1666, 1 j.a. 4. Przywileje Jerzego i Bogusława Radziwiłłów dane Mateuszom Gawianowskim ojcowi i synowi nieruchomości Buchta i Stejderyszki w majątku Święto Jeziory, 1601, 1666, 2 j.a. Liczba jednostek w zespole: 8
63/1/1 Wyciągi z przywilejów i lustracji dóbr wigierskich 1667, 1679 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
63/1/2 Zbiór pokwitowań za opłaty kwarciane starosty augustowskiego - Stanisława Szaniawskiego 1734, 1738 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
63/1/3 Wyrok Sądu Zamkowego w Tykocinie 1666 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
63/2/0 Zarząd Powiatowy Augustowski 1913-1915 0 rozwiń
Zachowany fragmentarycznie, zawiera pojedyncze teczki lub po kilka teczek z każdego z wydziałów z okresu tuż przed wojną lub I wojny światowej. Wydział ogólny: sprawozdania z działności lotnych odziałów sanitarnych, 1915 r., 1 j.a. Wydział administracyjno-gospodarczy: teczki dotyczące handlu, cen na materiały budowlane i robociznę, kosztorys remontu dróg, 1914-1915 r., 3 j.a. Wydział wojskowo-policyjny: dostarczanie podwód dla wojska, nadzór policyjny, 1913-1915 r., 5 j.a. Liczba jednostek w zespole: 10
63/3/0 Zarząd Powiatowy Sejneński 1867-1917 0 rozwiń
Zachowany fragmentarycznie, zawiera po kilka teczek z każdego z wydziałów. Wydział ogólny: sprawy osobowe, dziennik korespondencyjne, 1910-1917 r., 6 j.a. Wydział administracyjno-gospodarczy: teczki dotyczące cen na materiały budowlane i robociznę, utrzymanie dróg, podatki w mieście Sejnach, sprawy sanitarne - epidemii, dzienniki korespondencyjne, 1888-1914 r., 7 j.a. Wydział wojskowo-policyjny: nadzór policyjny, korespondencja dotycząca działalności straży ziemskiej, sprawy kancelaryjne, 1867-1917 r., 8 j.a. Liczba jednostek w zespole: 21
63/4/0 Zarząd Powiatowy Suwalski 1867-1918 0 rozwiń
Zachowany fragmentarycznie, głównie, w stopniu dobrym zachowały się akta z okresu I wojny światowej i tuż przed wojną, lata 1913-1915. W większości są generalia, niewiele jest specjaliów. Z wcześniejszego okresu są to w większości materiały formalne - zarządzenia. W szczególności zespół odzwierciedla następujące zagadnienia z poszczególnych wydziałów: Wydział ogólny: statystyka i zarządzenia, sprawy osobowe, wybory władz gminnych, spisy ludności, kontrola cen, pomoc pokrzywdzonym na skutek wojny, odznaczenia, sprawy kancelaryjne, 1907-1917 r., 54 j.a. Wydział administracyjno-gospodarczy: referat miejski: statystyka i zarządzenia, szkolnictwo, kościoły i wyznania, medycyna, sprawy sanitarne, utrzymanie dróg, mostów, studnie, targi, handel ceny, podatki i dochody, odszkodowania wojenne, opieka nad ubogimi, 1907-1917 r., 63 j.a. referat finansowy: sprawy organizacyjne, budżety, preliminarze finansowe, dochody, wydatki, 1909-1918 r., 26 j.a. referat ubezpieczeniowy: zarządzenia dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego, oględziny zgorzelisk, szacunki szkód, kontrola przeciwpożarowa, 1880-1912 r., 8 j.a. Wydział wojskowo-policyjny: sprawy kierownicze: rozporządzenia w różnych sprawach, 1867-1914 r., 8 j.a. sprawy straży ziemskiej: poszukiwania osób, korespondencja z sądami, sprawy sanitarne, umundurowanie, 1914-1915 r., 5 j.a. sprawy tajne: zarządzenia i cyrkularze, 1913-1914 r., 2 j.a. sprawy jawne: sprawozdania i zarządzenia, ruch ludności, sprawy sanitarne, wypadki nadzwyczajne, nadzór policyjny, przekroczenia i przestępstwa, 1882-1915 r., 44 j.a. Liczba jednostek w zespole: 228
63/5/0 Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Sejneńskiego 1864-1913 0 rozwiń
Zachowany fragmentarycznie. Akta stanowią cenne źródło historyczne do badań nad realizacją reformy rolnej oraz stosunkami społeczno-gospodarczymi na wsi w okresie pouwłaszczeniowym, w szczególności do zagadnień: realizacja reformy rolnej (wielkość nadziałów chłopskich, serwituty, wyłączenia spod uwłaszczenia, sprawy bezrolnych, wysokość kapitału likwidacyjnego) konflikty wewnątrz wsi w związku z reformą zmiany chłopskiego stanu posiadania po 1871 r. likwidacja serwitutów drogą umów dobrowolnych obrót ziemią chłopską problem Żydów - rolników i przedstawicieli zawodów nierolniczych mieszkających na wsi. W większości brak generaliów, zaledwie 4 j.a. z lat 1865-1913, natomiast przeważają specjalia z gmin: Krasnopol, 1864-1913, 6 j.a. Krasnowo, 1864-1912, 13 j.a. Pokrowsk, 1866-1913, 5 j.a. Liczba jednostek w zespole: 28
63/6/0 Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Suwalskiego 1864-1914 0 rozwiń
Zespół zawiera cenne źródła do dziejów społeczno-gospodarczych wsi pouwłaszczeniowej, a w szczególności: realizacja reformy uwłaszczeniowej 1864 r., zmiany chłopskiego stanu posiadania po 1871 r., konflikty wewnątrz wsi na tle podziałów rodzinnych, likwidacja serwitutów, prawa do połowów w jeziorach i rzekach, dostępu do pastwisk w lasach skarbowych, funkcjonowanie samorządu gminnego, działalność gminnych kas zapomogowo-pożyczkowych. Struktura zespołu: 1. Generalia, 1864-1912, 40 j.a. 2. Akta specjalia w układzie alfabetycznym gminami, a w ramach gmin wsiami. Gminy: Andrzejewo, Czostków, Filipów, Huta, Jeleniewo, Kadaryszki, Koniecbór, Kuków, Maćków, Pawłówka, Przerośl, Sejwy, Wiżajny, Wólka, Zaboryszki, z lat 1864-1914, 87 j.a. Liczba jednostek w zespole: 127
63/7/0 Naczelnik Wojskowy Powiatu Augustowskiego 1904-1917 0 rozwiń
Akta dotyczą głównie spraw ewidencji i ruchu mężczyzn zobowiązanych do służby wojskowej (szeregowych i oficerów, pobowych i zapasowych), w formie wykazów i korespondencji. Układ i zawartość poszczególnych grup jest następująca: 1. Wydział liniowy: imienne wykazy wojskowych wg stopni, 1914 r., 1 j.a. 2. Wydział uzupełnień: zarządzenia, wykazy rezerwistów, korespondencja, 1904-1914 r., 13 j.a. 2. Wydział gospodarczy: wykazy przychodów i rozchodów finansowych, korespondencja, 1906-1917, 6 j.a. Liczba jednostek w zespole: 20
63/8/0 Naczelnik Wojskowy Powiatu Suwalskiego 1889-1892 0 rozwiń
Zachowana teczka zawiera wykazy imienne żołnierzy pospolitego ruszenia oraz raporty miesięczne z lat 1889-1892. Liczba jednostek w zespole: 1
63/9/0 Urząd Powiatowy Augustowski do Spraw Powinności Wojskowych 1915-1916 0 rozwiń
Zawiadomienia o przesiedlających się rekrutach - korespondencja, 1915-1915 r. Liczba jednostek w zespole: 1
63/10/0 Urząd Powiatowy Sejneński do Spraw Powinności Wojskowych 1914-1917 0 rozwiń
Sprawy osobowe, 1914-1917, 1 j.a. Spisy podlegających poborowi do wojska z gmin: Berżniki, Metele, Mirosław, Sereje, Święto Jeziory, 1914-1917 r., 10 j.a. Spisy uzupełniające poborowych, którzy otrzymali odroczenia, 1914 r., 2 j.a. Liczba jednostek w zespole: 13
63/11/0 Urząd Powiatowy Suwalski do Spraw Powinności Wojskowych 1883-1918 0 rozwiń
Spisy osób zaliczonych do pospolitego ruszenia, 1883-1918, 12 j.a. Spisy podlegających poborowi, odroczenia, uchylający się od służby wojskowej, przeniesienia poborowych, 1914-1918, 53 j.a. Udzielanie zapomóg żołnierzom i ich rodzinom, 1913-1918, 38 j.a. Rozporządzenia, okólniki, korespondencja (w tym w sprawach poboru, zwolnień i pomocy), sprawy finansowe, 1914-1918, 37 j.a. Pobór i mobilizacja przed i po wybuchu I wojny światowej, 1914-1917, 5 j.a. Spisy zwolnionych ze służby i zmarłych żołnierzy, 1914-1918, 4 j.a. Ochotnicy i wolontariusze - wstąpienia do wojska, 1914-1918, 4 j.a. Dostawa koni i uprzęży przy mobilizacji i rekwizycja samochodów, 1913-1914, 4 j.a. Sprawy osobowe, 1914, 1 j.a. Dzienniki kancelaryjne, 1915-1917, 2 j.a. Liczba jednostek w zespole: 160
63/12/0 Akta miasta Augustowa 1807-1913 0 rozwiń
Akta zespołu zawiera całokształt spraw miejskich, administracyjnych, społecznych, gospodarczych, lecz z lukami chronologicznymi. Poza dokumentacją oraganów miejskich, jest w zespole także dokumentacja dozorów kościelnych, bożniczych i szkolnych. Akta dotyczą następujących zagadnień: 1. Sprawy administracyjne: statystyka i raporty, urządzenia miejskie, rzemiosło, handel, zajęcia ludności, sprawy wyznaniowe i narodowościowe, oświata i kultura, opieka familijna, sprawy ogólno-administracyjne, sprawy personalne; 1808-1912, 239 j.a. 2. Sprawy policyjne: zdrowie, wypadki nadzwyczajne, bezpieczeństwo przeciwpożarowe, warty, ruch ludności, ewidencja, służba, żebractwo, włóczęgostwo, nadzór policyjny, przestępstwa, areszty, sądy, kary; 1808-1912, 159 j.a. 3. Sprawy wojskowe: poborowi i uchylający się od służby wojskowej, oddanie ziemi miejskiej pod obiekty wojskowe, dostawy dla wojska, kwaterunek; 1811-1913, 33 j.a. 4. Sprawy finansowe: majątek miejski, ubezpieczenie od ognia, ceny, regulacja hipotek, Kasa Ekonomiczna, Kasa Miejska; 1808-1913, 235 j.a. Liczba jednostek w zespole: 666
63/13/0 Akta miasta Sejn 1867, 1878-1910 0 rozwiń
Zachowały się tylko szczątki zespołu: 1. Kasa Ekonomiczna (sprawozdania), 1867 r., 1 j.a. 2. Kasa Miejska (sprawozdania, rachunki, kosztorys remontu kurii biskupiej), 1878-1910, 10 j.a. Zawierają materiał źródłowy do dziejów gospodarczych miasta. Liczba jednostek w zespole: 11
63/14/0 Akta miasta Suwałk 1807-1914 0 rozwiń
„Kancelaria polska” (akta do 1866 r., 806 j.a.): Wydział Administracyjny (366 j.a.): ogólne informacje o mieście (gł. sprawozdania opisowe i statystyczne), problemy gospodarcze miasta (w tym zagospodarowanie przestrzenne, budowle i urządzenia użyteczności publicznej), rzemiosło i handel, sprawy wyznaniowe, kościoły, oświata i kultura, opieka społeczna, akta osobowe urzędników i oficjalistów miejskich, rozporządzenia i ogłoszenia, obchody uroczystości państwowych i przejazdu przez miasto dostojnych gości. Wydział Policyjny (184 j.a.): ochrona zdrowia (służba lekarska, szpitale, apteki), klęski żywiołowe i wypadki nadzwyczajne, sprawy przeciwpożarowe, powstania zbrojne i represje popowstaniowe, ruch ludności, przestępczość i kary. Wydział Wojskowy (27 j.a.): poborowi, urlopy wojskowych, kwaterunek wojskowy i dostawy do wojska, odszkodowania i przemarsze wojsk. Wydział Skarbowy (85 j.a.): majątek miasta, dochody i podatki miejskie. Kasa Ekonomiczna m. Suwałk (131 j.a.): księgi rachunkowe z lat 1820-1866. „Kancelaria rosyjska” (akta z lat 1867-1918, 4509 j.a.): Radca sekretarz: ogólne informacje o mieście, sprawy gospodarcze, rzemiosło i handel, sprawy wyznaniowe, oświata, opieka społeczna, ubezpieczenia od ognia, sprawy przeciwpożarowe, finanse, akta osobowe. Radca miejski: ruch ludności, poborowi i rezerwiści, areszty, nadzór na szpitalami dozorem bożniczym, rzemiosłem i handlem. Radca kwatermistrz: kwaterunek wojskowy, zajęcie terenu pod koszary. Zarządzający księgami ludności (od 1905 r.): ruch ludności, dowody osobiste i paszporty itp. Suwalska Kasa Miejska: roczne sprawozdania finansowe, księgi finansowe Liczba jednostek w zespole: 5315
63/15/0 Zarząd Suwalskiego Policmajstra 1871-1909 0 rozwiń
Zespół zachowany szczątkowo, zaledwie 3 j.a. Każda z teczek dotyczy innej materii: 1. Zaoparzenie straży ziemskiej należne ze strony miasta, 1871 r. 2. Sprzedaż mięsa - regulacja cen, sprawy sanitarne, 1909 r. 3. Opinie o ubogich ubiegających się o zapomogę, 1909 r. Liczba jednostek w zespole: 3
63/16/0 Naczelnik Straży Ziemskiej Powiatu Sejneńskiego 1902-1916 0 rozwiń
Zespół zachowany w stanie szczątkowym. Zawiera wyłącznie księgi korespondencji przychodzącej i wychodzącej z lat 1902-1916. Liczba jednostek w zespole: 6
63/17/0 Starszy Strażnik Rewiru Sejneńskiego 1912-1914 0 rozwiń
Zespół zachowany w stanie szczątkowym. Zawiera wyłącznie księgi korespondencji przychodzącej i wychodzącej z lat 1912-1914. Liczba jednostek w zespole: 4
Wyświetlanie 1 do 20 z 860 wpisów.