Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
73/1/0 Prywatna Zasadnicza Szkoła Odzieżowa SS. Rodziny Marii w Kostowcu 1942-1954 0 rozwiń
Akta dotyczące spraw organizacyjnych szkoły z lat 1942-1953, sprawozdania roczne z działalności szkoły z lat 1951-1954, księgi protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej, ewidencja absolwentów rok 1947/48 i 1948/49, dzienniki lekcyjne, dzienniki podawcze Liczba jednostek w zespole: 45
73/2/0 Akta miasta Żyrardowa 1918-1950 [1951-1956] 0 rozwiń
Sprawy finansowe - budżety, preliminarze budżetowe, sprawozdania rachunkowe. Okólniki i zarządzenia władz nadrzędnych, listy volksdeutschy, księgi biercze daniny, protokóły z posiedzeń Zarządu Miejskiego. Wykazy lekarzy, listy osób straconych przez okupanta hitlerowskiego, sprawy społeczno-polityczne, sprawy MO i UB Plany i projekty, domowe książki meldunkowe Liczba jednostek w zespole: 1718
73/3/0 Akta gminy Żyrardów - Wiskitki 1864-1954 0 rozwiń
Protokóły i uchwały zebrań gminnych, spisy i wykazy cudzoziemców, akta obrazujące przebieg wyborów wójtów, sędziów gminnych i sołtysów, wykazy aresztowanych na terenie gminy, spisy osób zesłanych na Sybir, księgi ludności stałej, wykazy gospodarstw, folwarków i miejscowości, rejestr pomiarowy gruntów, materiały dot. szkolnictwa, wykazy szkół, bibliotek i czytelni, spisy nauczycieli, uczniów, wykazy zakładów przemysłowych, warsztatów rzemieślniczych, młynów, lasów, zarządzenia i ogłoszenia władz niemieckich, wykazy osób zamordowanych, wykazy grobów, ewidencja ruchu ludności, akta finansowe, akta budowlane-zezwolenia, rejestry poborowych, gromadzkie książki meldunkowe, protokóły GRN Liczba jednostek w zespole: 2452
73/4/0 Akta gminy Kaski 1864-1954 0 rozwiń
Tabele likwidacyjne wsi, książki meldunkowe gromad, księgi ludności stałej, księgi uchwał zebrań gminnych, księgi dochodów, rozchodów i wydatkó budżetowych, księgi biercze podatku gruntowego, powszechny spis ludności, rejestr strat wojennych, obowiązkowe dostawy zboża, protokóły z posiedzeń GRN Liczba jednostek w zespole: 127
73/5/0 Akta gminy Guzów 1907-1954 0 rozwiń
Księgi ludności stałej, księgi kontroli ruchu ludności Księgi protokołów Zarządu Gminnego, księgi protokołów z Sesji i Prezydium GRN Księgi uchwał, dokumenty Gminnej Kasy-Pożyczkowo Oszczędnościowej, Księgi dochodów budżetowych gminy, księgi biercze podatku gruntowego, Budżet gminy Liczba jednostek w zespole: 197
73/6/0 Akta gminy Skuły 1874-1954 0 rozwiń
Protokóły Zarządu Gminnego, protokóły GRN, protokóły komisji, protokóły z zebrań sołtysów, uchwały, sprawy osobowe pracowników, budżety, sprawozdania rachunkowe, księgi wydatków budżetowych, rejestr pomiarowy z 1929 roku. Liczba jednostek w zespole: 131
73/7/0 Prywatna Koedukacyjna Szkoła Powszechna Marii Dobkowej w Żyrardowie 1935-1939 0 rozwiń
Księga kasowa szkoły, dowody kasowe. Sekcja Koła Opieki Rodzicielskiej. Liczba jednostek w zespole: 4
73/8/0 Gimnazjum Żeńskie Marceliny Jaworowskiej w Żyrardowie 1909-1945, 1955 0 rozwiń
Księgi ocen, różne dokumenty właścicieli gimnazjum, świadectwa nauczycieli szkół m. Żyrardowa Liczba jednostek w zespole: 7
73/9/0 Gimnazjum Męskie Magistratu miasta Żyrardowa 1922-1929 0 rozwiń
Ewidencja uczniów, wyciągi z księgi ocen, katalog uczniów, akta egzaminów dojrzałości, księga protokołów Rady Pedagogicznej Liczba jednostek w zespole: 8
73/10/0 Gimnazjum Żeńskie Magistratu miasta Żyrardowa 1928-1937 0 rozwiń
Katalogi główne, akta egzaminów dojrzałości. Liczba jednostek w zespole: 6
73/11/0 Miejskie Gimnazjum i Liceum im. Adama Skwarczyńskiego w Żyrardowie 1929-1945 0 rozwiń
Katalogi główne ocen, katalogi okresowe, świadectwa dojrzałości, akta egzaminów, księgi protokołów Rady Pedagogicznej, tajne nauczanie. Liczba jednostek w zespole: 62
73/12/0 Powszechny Uniwersytet Robotniczy TUR w Żyrardowie 1923-1952 0 rozwiń
Materiały dotyczące planowania, wykazy imienne wykładowców, personelu adm. słuchaczy, materiały dot. spraw finansowych, dziennik podawczy, katalog biblioteki. Liczba jednostek w zespole: 6
73/13/0 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Pruszkowie 1950-1955 0 rozwiń
Wytyczne, instrukcje, zarządzenia, polecenia, rozkazy, sprawozdania i notatki z pracy, sprawy personalne pracowników i junaków, ewidencja wydanych legitymacji junackich, listy skierowań junaków do brygad, sprawy szkoleniowe, wykazy dezerterów, spisy młodzieży żeńskiej, spisy młodzieży męskiej Liczba jednostek w zespole: 140
73/14/0 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Grodzisku Mazowieckim 1948-1955 0 rozwiń
Wytyczne, instrukcje, zarządzenia, polecenia, rozkazy, plany pracy, sprawozdania z działalności, , sprawy personalne pracowników i junaków, ewidencja wydanych legitymacji junackich, listy skierowań junaków do brygad, odroczenia, sprawy szkoleniowe, wykazy dezerterów, spisy młodzieży żeńskiej, spisy młodzieży męskiej. Liczba jednostek w zespole: 184
73/15/0 Akta gminy Piekary 1911-1954 0 rozwiń
Księgi ludności stałej, uchwały rady gminnej, protokóły z zebrań Zarządu Gminnego, protokóły zebrań sołeckich, wykaz gminnych komitetów społecznych, budżety, roczne sprawozdania rachunkowe, księgi wydatków i dochodów budżetowych, księgi biercze szarwarku, protokóły GRN Liczba jednostek w zespole: 62
73/16/0 Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Błońskiego 1928-1950 0 rozwiń
Protokóły posiedzenń organów KKO, statut KKO, księgi finansowe Liczba jednostek w zespole: 108
73/17/0 Bank Spółdzielczy w Żyrardowie 1873-1951, 1960, 1969 0 rozwiń
Listy członków Towarzystwa, sprawozdania Zarządu Towarzystwa Zaliczkowo-Wkładowego i Towarzystwa Wzajemnego Kredytu, rachunki bieżące, księgi kredytów, lokacje terminowe, protokóły Walnego Zgromadzenia, bilanse, księgi wekslowe, akty na zabezpieczenie kredytów Liczba jednostek w zespole: 170
73/18/0 Wytwórnia Wyrobów Tkackich inż. Witold Izdebski i S-ka "Iwis" w Grodzisku Mazowieckim 1937-1952, 1955 0 rozwiń
Karta informacyjna o przedsiębiorstwie, plan urządzenia fabryki, wykaz pracowników, protokół zdawczo-odbiorczy zakładu oraz dokumenty w sprawie przejęcia przedsiębiorstwa na rzecz Państwa, akta finansowe. Liczba jednostek w zespole: 43
73/19/0 Akta gminy Grodzisk Mazowiecki 1866-1954 0 rozwiń
Księgi ludności stałej, protokóły Zarządu Gminnego, zebrania sołtysów, księgi ruchu ludności, budżety, księgi wydatków i dochodów budżetowych, księgi wymiarowe podatku gruntowego i szarwarku, wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne, protokóły posiedzeń GRN, księga uchwał. Liczba jednostek w zespole: 153
73/20/0 Starostwo Powiatowe Błońskie w Grodzisku Mazowieckim 1920-1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 312
Wyświetlanie 1 do 20 z 1 975 wpisów.