Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
88/1/0 Powiatowa Rada Narodowa w Krasnymstawie 1944-1950 0 rozwiń
Sprawy ogólne 1944-1949 14 j.a.; Sprawy personalne 1944-1949 26 j.a.; Protokoły Prezydium PRN 1944-1950 4 j.a.; Protokoły Plenum PRN 1944-1949 4 j.a.; Akta komisji: planowania, finansowo-budżetowej, oświaty, kontroli społecznej, rolnej i ziemskiej, podatkowej, drogowej, zdrowia, opieki społecznej, kontroli i administracji 1944-1949 42 j.a.; Sprawy społeczno-organizacyjne 1945-1948 5 j.a.; Akta dotyczące gminnych rad narodowych (protokoły, sprawozdania) 1944-1949 65 j.a. Liczba jednostek w zespole: 160
88/2/0 Powiatowa Rada Narodowa w Tomaszowie Lubelskim 1944-1950 0 rozwiń
Sprawy ogólne 1944-1949 4 j.a.; Sprawy personalne 1944-1950 8 j.a.; Sprawy organizacyjne 1944-1949 4 j.a.; Protokoły posiedzeń PRN (uchwały) 1944-1949 5 j.a.; Protokoły posiedzeń plenarnych PRN 1949-1950 1 j.a.; Akta komisji: planowania, finansowo-budżetowej, oświatowej, kontroli społecznej, rolnej i ziemskiej, kwalifikacyjnej, podatkowej 1945-1950 43 j.a.; Sprawy społeczno-organizacyjne 1947-1950 5 j.a.; Akta dotyczące gminnych rad narodowych (protokoły,sprawozdania) 1947-1950 23 j.a.; Sprawy gospodarcze 1947-1949 3 j.a.; Współpraca z Wydziałem Powiatowym 1948-1950 3 j.a.; Sprawy wniosków i odznaczeń 1948-1950 1 j.a.; Sprawy poufne 1947-1949 2 j.a.; Sprawy różne 1944-1949 8 j.a. Liczba jednostek w zespole: 110
88/3/0 Powiatowa Rada Narodowa w Zamościu 1944-1950 0 rozwiń
Akta normatywne 1944-1950 20 j.a.; Sprawy osobowe 1944-1950 23 j.a.; Protokoły posiedzeń 1944-1950 10 j.a.; Sprawozdania 1944-1950 8 j.a.; Akta komisji 1944-1950 85 j.a.; Sprawy społeczno-organizacyjne 1945-1950 21 j.a.; Akta miejskich i gminnych rad narodowych 1944-1950 44 j.a.; Współpraca z innymi urzędami 1945-1949 6 j.a.; Sprawy wniosków i odznaczeń 1945-1950 3 j.a.; Różne sprawy gospodarcze 1944-1950 25 j.a. Liczba jednostek w zespole: 245
88/4/0 Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie [1940]1944-1950 0 rozwiń
Referat Ogólno-Organizacyjny: normatywne, konferencje, podział administracyjny 1945-1950 24 j.a.; Referat Opieki Społecznej: wykazy podopiecznych, sprawozdania 1944-1950 17 j.a.; Referat Zdrowia: placówki służby zdrowia, choroby zawodowe 1947-1950 8 j.a.; Referat Weterynarii: służba weterynaryjna 1947-1949 1 j.a.; Referat Przemysłowy: normatywy, rzemiosło 1945-1950 37 j.a.; Referat Aprowizacji: normatywne 1945-1949 10 j.a.; Referat Odbudowy: normatywne, pozwolenia budowlane 1947-1948 8 j.a.; Referat Rolnictwa i Reform Rolnych: parcelacja-nadziały 1944-1947 22 j.a.; Inspektorat Oświaty Rolniczej: ośrodki (szkoły),osobowe 1940-1950 46 j.a.; Referat Administracji Samorządowej: posiedzenia Wydziału Powiatowego, sprawozdania 1944-1950 108 j.a.; Referat Finansowo-Rachunkowy: budżety, sprawozdania 1946-1950 28 j.a.; Referat Inspekcji: akta dotyczące gmin, kontrole 1944-1950 167 j.a.; Referat Pożarnictwa: straż pożarna w mieście 1947-1949 2 j.a. Liczba jednostek w zespole: 478
88/5/0 Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim [1934]1944-1950[1954] 0 rozwiń
Referat Ogólno-Organizacyjny: normatywne,podział administracyjny, zjazdy i konferencje, osobowe 1944-1950 94 j.a.; Referat Budżetowo-Gospodarczy:normatywne,sprawy budżetowe 1945-1950 11 j.a.; Referat Społeczno-Polityczny: normatywne, wyznaniowe, narodowościowe, sprawozdania sytuacyjne, straty wojenne 1943-1950 116 j.a.; Referat Administracyjny: sprawy USC, konsularne, obywatelstwa, spis ludności 1944-1950 106 j.a.; Referat Karno-Administracyjny: rejestry spraw karno-administracyjnych 1944-1949 6 j.a.; Referat Wojskowy: rejestracja inwalidów wojennych 1944-1948 14 j.a.; Referat Opieki Społecznej: wykazy podopiecznych, sprawozdania, statystyka 1944-1949 32 j.a.; Referat Zdrowia: rejestracja personelu medycznego, zakłady lecznicze, higiena więzień, higiena przemysłowa, sprawy cmentarzy, choroby, sprawozdawczość i statystyka 1944-1950 37 j.a.; Referat Weterynarii: lecznica weterynaryjna, sprawozdania 1947-1948 9 j.a.; Referat Przemysłu i Handlu: normatywne, nadzór nad rzemiosłem, statystyka 1945-1950 56 j.a.; Referat Aprowizacjii: normatywne, kontyngenty, straty lud. z okresu wojny 1941-1949 52 j.a.; Referat Kultury i Sztuki: ochrona zabytków, sprawozdawczość 1945-1950 13 j.a.; Referat Odbudowy: normatywne, zniszczenia wojenne, budowa obiektów, statystyka [1934]1944-1950 78 j.a.; Referat Pomiarów: organizacyjne, grunty państwowe 1945-1948 11 j.a.; Referat Rolnictwa i Reform Rolnych: organizacja gospodarstw, statystyka, parcelacja, osadnictwo, repatriacja 1944-1951[1954] 164 j.a.; Dział Samorządowy: Ref. Administracji Samorządowej: okólniki i zarządzenia, protokóły posiedzeń, uchwały, regulaminy, sprawy osobowe, administracja majątkiem komunalnym, opieka społeczna, szpital, szkoły, sprawy likwidacji Domu Dziecka w Rogóźnie, statystyka, plany inwestycyjne 1944-1950 45 j.a.; Ref. Finansowo-Rachunkowy: budżety, sprawozdania, sprawy podatkowe, statystyka 1945-1949 46 j.a.; Ref. Inspekcji: sprawy terytorialne, protokoły inspekcji gmin, sprawozdania, inwentaryzacja majątku gminnego, danina narodowa, likwidacja zadłużeń wsi, sprawozdania z działalności gmin 1944-1950 170 j.a.; Związek Zawodowy Pracowników Państwowych: statut, protokóły, sprawozdania 1945-1949 17 j.a.; Liga Morska Zarząd Obwodu w Tomaszowie Lubelskim: korespondencja, ewidencja oddziałów 1945-1949 8 j.a. Liczba jednostek w zespole: 1095
88/6/0 Starostwo Powiatowe w Zamościu [1921]1944-1950[1970] 0 rozwiń
Referat Ogólno-Organizacyjny: normatywne, zjazdy i konferencje, osobowe, podział administracyjny 1944-1950 69 j.a.; Referat Budżetowo-Gospodarczy: normatywne, lokal 1945-1950 15 j.a.; Referat Społeczno-Polityczny: normatywne, stronnictwa polityczne, wyznaniowe, narodowościowe, sprawozdania sytuacyjne 1944-1950 146 j.a.; Referat Administracyjny: normatywne, sporne sprawy majątkowe, wykazy odszkodowań wojennych, obywatelstwa, USC, statystyka ludności 1944-1950 159 j.a.; Referat Karno-Administracyjny: normatywne, sprawozdania 1944-1950 13 j.a.; Referat Wojskowy: normatywne, pobór wojska, wykazy koni i pojazdów 1944-1950 40 j.a.; Referat Opieki Społecznej: normatywne, zakłady opieki społecznej, subwencje, podopieczni 1944-1950 82 j.a.; Referat Zdrowia: normatywne, placówki, cmentarze, ekshumacja zwłok, statystyka 1943-1948 52 j.a.; Referat Weterynarii: personel, lecznica, statystyka 1944-1948 31 j.a.; Referat Przemysłu i Handlu: uruchamianie przedsiębiorstw, rzemiosło, przemysł, statystyka 1944-1950 256 j.a.; Referat Aprowizacji: świadczenia rzeczowe, statystyka zasiewów 1944-1950 23 j.a.; Referat Kultury i Sztuki: sprawy muzeów, zabytków, sprawozdania 1944-1948 26 j.a.; Referat Odbudowy: ogólno-organizacyjne, statystyka, nadzór budowlany, regulacja osiedli 1944-1949 147 j.a.; Referat Rolnictwa i Reform Rolnych: organizacja gospodarstw, parcelacja, scalanie, statystyka 1921-1970 303 j.a.; Powiatowy Inspektorat Przysposobienia Rolniczego i Wojskowego: sieć szkół rolniczych, statystyka szkół i uczniów 1946-1950 146 j.a.; Dział Samorządowy: posiedzenia Wydziału Powiatowego, budżety gmin i zakładów, statystyka, lustracje gmin, osobowe 1944-1950 291 j.a.; Związek Zawodowy Pracowników Państwowych: protokóły, korespondencja 1946-1950 5 j.a. Liczba jednostek w zespole: 1804
88/7/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Tomaszowie Lubelskim 1944-1947 0 rozwiń
Dział Administracji: normatywne, organizacyjne, gospodarcze 1944-1947 13 j.a.;Dział Kontroli: przepisy -1946- 2 j.a.; Dział Finansowy: korespondencja 1944-1947 9 j.a.; Dział Urządzeń Rolnych: parcelacja, scalanie, osadnictwo, przesiedlenia 1944-1947 43 j.a.; Dział Rolnictwa: administracja młynów, statystyka 1945-1946 14 j.a.; Dział Funduszu Ziemi: administracja majątków państwowych 1945-1947 30 j.a. Liczba jednostek w zespole: 111
88/8/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Zamościu 1944-1947[1948] 0 rozwiń
Dział Administracji: normatywne, organizacyjne 1944-1947 15 j.a.; Dział Rolnictwa: prace siewne w resztówkach 1944-1945 4 j.a.; Dział Urządzeń Rolnych: ewidencja nieruchomości, parcelacja, scalanie, regulacja gruntów 1944-1948 37 j.a.; Dział Finansowy: korespondencja 1945-1947 6 j.a.; Dział Techniczno-Pomiarowy: korespondecja 1945-1947 5 j.a.; Powiatowa Komisja Ziemska: kontrola PUZ -1946- 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 68
88/9/0 Urząd Skarbowy w Zamościu 1937-1948 0 rozwiń
Okres 1937-1944 Ewidencja gruntów 1937-1940 4 j.a.; Księgi biercze podatku gruntowego 1937-1944 5 j.a.; Księgi biercze podatku od nieruchomości 1937-1944 14 j.a.; Księgi biercze podatku od lokali 1939-1944 7 j.a.; Księgi biercze podatku dochodowego 1937-1944 13 j.a.; Księgi biercze podatku obrotowego 1937-1944 19 j.a.; Okres 1944-1948 Ewidencja płatników 1947-1948 2 j.a.; Księgi biercze podatku spadkowego 1946-1948 2 j.a.; Księgi biercze podatku dochodowego i obrotowego 1944-1948 38 j.a.; Grzywny 1944-1948 4 j.a. Liczba jednostek w zespole: 108
88/11/0 Inspektorat Szkolny w Tomaszowie Lubelskim [1906]1916-1957 0 rozwiń
Akta ogólne: ewidencja nauczycieli, ogólne, nauczyciele, listy płacy, normatywne, budowa szkół, kształcenie, organizacja szkół, statystyka [1906]1916-1939 9 j.a.,1939-1941 18 j.a.,1944-1950 73 j.a.; Akta szkół i przedszkoli 1931-1950 57 j.a.; Akta personalne nauczycieli 1916-1950 383 j.a Liczba jednostek w zespole: 540
88/12/0 Inspektorat Szkolny w Zamościu [1916]1944-1950 0 rozwiń
Akta ogólne: normatywne, budowa szkół, kwalifikacja nauczycieli, organizacja szkół, nauczyciele, listy płacy 1917-1939 150 j.a.,1939-1944 70 j.a.,1944-1950 89 j.a.; Akta szkół i przedszkoli 1916-1950 306 j.a.; Akta personalne nauczycieli 1916-1950 107 j.a.; Kasa Nauczycielska Spółdzielni z ograniczoną odpowiedzialnością w Zamościu -1935- 1 j.a.; Rada Szkolna w Starym Zamościu 1916-1917 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 724
88/13/0 Inspektor Pracy 26 Obwodu w Zamościu 1944-1950[1953] 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne 1944-1953 30 j.a.; Zatargi zbiorowe i indywidualne 1944-1952 43 j.a.; Ochrona pracy kobiet i młodocianych 1944-1952 28 j.a.; Sprawy związków zawodowych 1944-1948 36 j.a. Liczba jednostek w zespole: 137
88/14/0 Ubezpieczalnia Społeczna w Zamościu 1924-1951 0 rozwiń
Wydział Ubezpieczeniowy: normatywne, wykazy stanu zatrudnienia 1930-1951 22 j.a.; Wydział Finansowo-Gospodarczy: budżety, bilanse, sprawozdania 1924-1950 242 j.a.; Wydział Lecznictwa: normatywne, sprawozdania 1926-1950 23 j.a.; Związek Zawodowy Pracowników Instytucji Ubezpieczenia Społecznego w Zamościu 1940-1950 5 j.a Liczba jednostek w zespole: 292
88/15/0 Rada Główna Opiekuńcza Polski Komitet Opiekuńczy w Krasnymstawie 1940-1944 0 rozwiń
Dział Ogólno-Administracyjny: normatywne, protokóły, sprawozdania 1940-1944 23 j.a.; Dział Finansowo-Gospodarczy: budżety, dzienniki główna 1940-1944 6 j.a.; Dział Opieki: przydziały, sprawozdania 1940-1944 11 j.a. Liczba jednostek w zespole: 40
88/16/0 Rada Główna Opiekuńcza Polski Komitet Opiekuńczy w Tomaszowie Lubelskim 1940-1944[1945] 0 rozwiń
Dział Ogólno-Administracyjny: normatywne, sprawozdania, osobowe 1940-1945 12 j.a.; Dział Finansowo-Gospodarczy: sprawozdania rachunkowe 1941-1944 9 j.a.; Dział Opieki: wykazy podopiecznych 1943-1945 3 j.a. Liczba jednostek w zespole: 24
88/17/0 Rada Główna Opiekuńcza Polski Komitet Opiekuńczy w Zamościu [1939]1940-1944[1945-1946] 0 rozwiń
Dział Ogólno-Administracyjny: normatywne, korespondencja, sprawozdania, osobowe 1940-1944[1945] 38 j.a.; Dział Finansowo-Gospodarczy: księgi rozliczeń, sprawozdania 1940-1944 14 j.a.; Dział Opieki: korespondencja z delegaturami gminnymi, sprawozdania, ewidencja wysiedlonych i podopiecznych [1939]1940-1944[1945-1946] 66 j.a. Liczba jednostek w zespole: 118
88/18/0 Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Krasnymstawie [1944]1945-1949 0 rozwiń
Dział Organizacyjno-Inspekcyjny: normatywne, sprawozdania, osobowe [1944]1945-1949 18 j.a.; Dział Finansowo-Gospodarczy: sprawozdania budżetowe 1945-1949 10 j.a.; Dział Opieki: przydziały 1945-1947 3 j.a. Liczba jednostek w zespole: 31
88/19/0 Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Tomaszowie Lubelskim [1944]1945-1949 0 rozwiń
Dział Organizacyjno-Inspekcyjny: normatywne, protokóły zarządu, kontrola, sprawozdania, osobowe, GKOS [1944[1945-1949 60 j.a.; Dział Finansowo-Gospodarczy: preliminarze i sprawozdania budżetowe 1945-1949 15 j.a.; Dział Opieki: wykazy podopiecznych [1944]1945-1949 21 j.a. Liczba jednostek w zespole: 96
88/20/0 Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Zamościu [1944]1945-1949 0 rozwiń
Dział Ogólno-Administracyjny: normatywne, protokóły zarządu, kontrola, osobowe, korespondencja 1944-1949 34 j.a.; Dział Gospodarczy: sprawy budżetowe 1944-1949 15 j.a.; Dział Opieki: wykazy podopiecznych, podania, pomoc zimowa, opieka zakładowa 1944-1949 39 j.a. Liczba jednostek w zespole: 85
88/21/0 Wydział Powiatowy w Krasnymstawie 1918-1944 0 rozwiń
Referat Ogólno-Organizacyjny: normatywne, osobowe, protokoły 1919-1942 88 j.a.; Referat Rachuby: budżety, sprawozdania 1918-1943 89 j.a.; Referat Podatkowy: księgi podatkowe 1922-1944 13 j.a.; Referat Spraw Gminnych: sprawozdania, kontrola gmin, wybory, budżet gmin 1922-1942 76 j.a.; Referat Drogowy: stan dróg i mostów, budowa (dokumentacja techniczna:szkice, plany, obliczenia 1925-1941) 1921-1944 54 j.a.; Referat Zdrowia Publicznego: sanitarne, placówki służby zdrowia 1919-1939 5 j.a.; Referat Opieki Społecznej: komisja, sierocińce 1919-1940 6 j.a.; Referat Rolny: regulacja służebności, melioracja 1928-1939 8 j.a.; Referat Weterynaryjny: korespondencja 1929-1939 2 j.a.; Referat Budowlany: pozwolenia, akta budów 1922-1941 31 j.a.; Okręgowe Towarzystwo Organizacji Kółek Rolniczych: korespondencja, kasowe 1932-1936 4 j.a.; Powiatowy Komitet Pomocy Bezrobotnym: normatywne, korespondencja, wykazy bezrobotnych 1931-1940 11 j.a.; Krasnystawski Oddział Związku Pracowników Administracji Gminnej: protokoły, ewidencja członków 1928-1938 11 j.a. Liczba jednostek w zespole: 398
Wyświetlanie 1 do 20 z 1 481 wpisów.