Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
528/1/0 Zbiór dokumentów pergaminowych Prowincji Polskiej Zakonu Kaznodziejskiego i klasztoru krakowskiego 1227-1894 0 rozwiń
W skład kolekcji wchodzą bulle papieskie z pieczęciami (najstarsza pochodzi z 1227 roku). Szczególnie cenną część zbioru stanowią dokumenty królewskie z pieczęciami; znajdują się wśród nich dyplomy królowej Jadwigi Andegaweńskiej, Władysława Jagiełły, Kazimierza Jagiellończyka, Zygmunta Starego, Zygmunta Augusta i innych. Poza dokumentami królewskimi do zbioru należą także dyplomy książąt dzielnicowych oraz przedstawicieli możnowładztwa, rycerstwa i duchowieństwa. Znaczącą część zbioru stanowią dokumenty sądowe. Liczba jednostek w zespole: 531
528/250/0 Spuścizna archiwalna o. Pawła Kielara OP (1912-1972) 1912-1972 0 rozwiń
Zespół nie został podzielony na serie. Pierwszą część stanowią dokumenty osobiste o. Pawła Kielara, a także korespondencja i fotografie (głównie w albumach). Dużą część spuścizny stanowią autorskie opracowania zakonnika, dotyczące przede wszystkim dziejów zakonu dominikanów. Są to artykuły (w brudnopisach, wersjach roboczych i czystopisach) oraz odczyty naukowe. W zespole można również znaleźć szkice kazań i tekstów teologicznych, a także konferencji religijnych. Ostatnią część stanowią materiały warsztatowe, odzwierciedlające pracę naukową o. Kielara. Liczba jednostek w zespole: 95
528/251/0 Spuścizna archiwalna o. Damiana Budnika OP (1910-1971) 1910-1971 0 rozwiń
- dokumenty osobiste związane z życiem prywatnym (legitymacje, świadectwa szkolne, świadectwa metrykalne, dokumentacja medyczna) i życiem zakonnym (świadectwo święceń, celebrety, jurysdykcje do spowiadania i asygnaty klasztorne) - korespondencja prywatna i urzędowa (m. in. z władzami zakonnymi) - materiały związane z działalnością rekolekcyjno-misyjną i kaznodziejską o. Damiana Budnika OP (konspekty kazań, misji i rekolekcji, teksty kazań i homilii), plany rekolekcji - twórczość własna o. Damiana Budnika (wiersze i misteria). Liczba jednostek w zespole: 23
528/282/0 Spuścizna archiwalna o. Włodzimierza Kucharka OP (1913-1990) 1935-1990 0 rozwiń
W zespole archiwalnym znajdują się dokumenty osobiste, przemyślenia duchowe, ale także notatki dotyczące życia wewnętrznego w zakonie. Dużą część zajmuje korespondencja, którą o. Kucharek prowadził głównie z rodziną oraz osobami świeckimi, szczególnie z Polonią w Rumunii. Sprawy Polaków w Rumunii były mu szczególnie bliskie. W spuściźnie znalazło się również kilka albumów fotograficznych i zbiorów fotografii oraz pocztówek. Liczba jednostek w zespole: 30
528/293/0 Spuścizna archiwalna o. Fabiana Madury OP (1892-1989) 1892-1989 0 rozwiń
Zespół archiwalny nr 293, stanowiący spuściznę archiwalną o. Fabiana Romana Madury OP, obejmuje 247 jednostek. Zgodnie z układem zastosowanym w trakcie prac prowadzonych po 2010 r., zachowanym obecnie, został podzielony na następujące serie: 1. Dokumenty osobiste (3 jednostki archiwalne), 2. Materiały wspomnieniowe i autobiograficzne (2 j. a.), 3. Korespondencja (14 j. a.), 4. Kazania i homilie (1 j. a.), 5. Prace (40 j. a., z czego 19 dotyczy akt kapituł, a 5 to opracowania), 6. Brudnopisy artykułów (24 j. a., podzielone tematyczne według klasztorów i prowincji), 7. Artykuły osób trzecich (1 j. a.), 8. Recenzje prac napisanych przez o. Fabiana Madurę (1 j. a.), 9. Muzyka i chóry (7 j. a.), 10, Wykłady, Studium Generalne Dominikanów w Krakowie (17 j. a.), 11 Materiały warsztatowe (124 j. a. podzielone również według prowincji i klasztorów) oraz 12. Zbiory (11 j. a.). Największą serię stanowią materiały warsztatowe, gdzie znaleźć można różnorakie wypisy źródłowe, znajdowane przy okazji kwerend służących opracowaniu akt kapituł, a także spisy archiwaliów i wszelkie materiały pomocnicze, z których korzystał o. Madura (również odpisy archiwaliów podzielone na konkretne archiwa, ale także notatki i materiały do historii poszczególnych miejscowości, w których znajdowały się konwenty dominikańskie). Materiały w spuściźnie to głównie maszynopisy i rękopisy. Stosunkowo mało jest druków. Większość akt stanowią tzw. luzy (inaczej akta luźne) - nie księgi i nie poszyty. W wielu przypadkach nie udało się ustalić dokładnej daty powstania jednostki, albo dat skrajnych. Wówczas w polu "daty" wpisywano lata życia aktotwórcy (1892-1989), stanowiące jednocześnie daty krańcowe zespołu i odnotowano w polu "Uwagi", iż "Dokładna datacja jednostki niemożliwa do ustalenia, tu uśredniona do dat krańcowych zespołu". Wszelkie odstępstwa od tej reguły również były znaczone w polu "Uwagi". Liczba jednostek w zespole: 247
528/310/0 Spuścizna archiwalna o. Konstantego Marii Żukiewicza OP (1874-1948) 1874-1948 [1999] 0 rozwiń
Zespół zawiera 86 jednostek archiwalnych, odzwierciedlających pracę o. Konstantego Żukiewicza OP. Objętość zespołu wynosi XXX m b. Sporą część zespołu stanowi dokumentacja pracy naukowej zakonnika, głównie w tematyce maryjnej i mariologicznej. O. Żukiewicz całą swoją pracę naukową oraz duszpasterską poświęcił Matce Bożej. Pracował również jako rekolekcjonista, był cenionym kaznodzieją, dlatego też w spuściźnie zachowało się wiele kazań i nauk rekolekcyjnych. Ze względów organizacyjnych zespół nie został podzielony na serie. Zdecydowana większość dokumentów stanowią materiały rękopiśmienne, w formie akt luźnych, pisanych w języku polskim. Twórca spuścizny miał drobnostkową metodę pracy, dlatego wiele materiałów zostało przez niego podzielonych na osobne części, z osobnymi ciągami paginacji. Widać to zwłaszcza w jednostkach o sygnaturach: 40-64. Liczba jednostek w zespole: 86
528/356/0 Spuścizna archiwalna o. Rafała Skibińskiego OP (1953-1987) 1966-1988 0 rozwiń
Ojciec Rafał Skibiński spędził w zakonie dominikanów jedynie 4 lata, stąd jego spuścizna nie jest obszerna. W Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów zachowało się niewiele materiałów. Podczas ich opracowania wyodrębniono 19 jednostek archiwalnych o łącznym wymiarze 0,11 mb. Materiały zgromadzone w tym zespole obejmują głównie lata 80. XX w. Spuścizna została podzielona tematycznie na 5 serii. Pierwszą stanowią dokumenty osobiste, złożone w 6 teczkach. Znaleźć w nich można zaświadczenia i legitymacje, fotografie, dokumentację medyczną oraz akta związane ze studiami i pracą zakonną o. Rafała. Do tej grupy zakwalifikowano ponadto materiały związane ze śmiercią i pogrzebem o. Skibińskiego oraz wspomnienia pośmiertne o nim. Drugą serię stanowi korespondencja prywatna i urzędowa. Znalazły się w niej 2 jednostki archiwalne, zawierające listy przychodzące od władz kościelnych i zakonnych, a także wszelką korespondencję prywatną adresowaną do o. Rafała. Seria trzecia obejmuje pracę formacyjną i duszpasterską zakonnika, a znajduje się w niej 9 jednostek archiwalnych. Materiały zgromadzone we wspomnianej serii stanowią potwierdzenie faktu, iż jego głównym obowiązkiem o. Skibińskiego w klasztorze była praca z młodzieżą akademicką. W tej części spuścizny można znaleźć dokumentację poszczególnych wspólnot, którymi kierował o. Rafał ("Beczka", "Nowe Życie", "Klika"). Do zbioru tego włączono kazania, refleksje i zapiski duchowe dominikanina, jak również uwagi dotyczące pracy duszpasterstw akademickich. Często w pismach o. Skibińskiego pojawia się ślad jego kontaktów i przyjaźni z o. Janem Andrzejem Kłoczowskim OP. W czwartej serii, poświęconej działalności artystycznej, zebrano wiersze autorstwa zakonnika, które były prawdopodobnie publikowane na łamach czasopisma "List", związanego ze wspólnotami charyzmatycznymi. Seria ostatnia, piąta, zawiera zbiory różne, czyli materiały, które o. Skibiński zebrał za życia (niekoniecznie będąc ich autorem). Znaleźć w niej można m. in. obrazki dewocyjne, zaproszenia czy tłumaczenia i kopie rozmaitych tekstów. Liczba jednostek w zespole: 18