Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
1/1/0 Zbiór dokumentów pergaminowych 1155-1939 3491 rozwiń
Archiwum Koronne Krakowskie (większość zasobu dawnego archwum dokumentowego I Rzeczypospolitej), archiwum dokumentowe Wielkiego Księstwa Litewskiego (przejęte z Archiwum Radziwiłłów), dokumenty miast (przejmowane z dawnych archiwów miejskich), dokumenty kościołów i klasztorów (przejmowane z dawnych archiwów kościelnych i klasztornych w XIX w.), dokumenty z archiwum dawnej Nuncjatury Stolicy Apostolskiej w Polsce, dokumenty pergaminowe z archiwów, bibliotek i zbiorów prywatnych (Radziwiłłowie, Tyzenhauzowie, Zamoyscy, Przezdzieccy, Braniccy, Muzeum Narodowe itd.), varia dokumentowe, pojedyncze dokumenty dotyczące osób prywatnych, nie tworzące większych całości, weszłe do zasobu głównie w drodze nabytków lub darowizn. Liczba jednostek w zespole: 8892
1/4/0 Metryka Koronna 1414-1839 255277 rozwiń
Księgi Wpisów (Libri Inscriptionum) zawierające wpisy pełnych tekstów dokumentów wystawianych przez kancelarię koronną i wpisy zeznań dokonywanych przez osoby prywatne przed aktami Metryki. Księgi Poselstw (Libri Legationum) zawierające wpisy dokumentów dotyczących stosunków dyplomatycznych Rzeczypospolitej z innymi państwami. Księgi Pieczętne (Sigillata) zawierające krótkie regesty dokumentów wystawionych w kancelarii koronnej. Księgi Kanclerskie (Spraw Publicznych) zawierające dokumenty i korespondencję dotyczącą polityki wewnętrznej i zagranicznej państwa. Księgi Sądów Asesorskiego, Relacyjnego i Sejmowego zawierające krótkie streszczenia (tzw. memoranda) spraw toczących się przed tymi sądami. Księgi Sądu Referendarskiego zawierające sprawy rozpatrywane przez ten sąd. Lustracje i rewizje dóbr królewskich (dz. XVIII) zawierają egzemplarze przeznaczone dla kancelarii koronnej. Liczba jednostek w zespole: 768
1/5/0 Sumariusz Metryki Litewskiej 1386-1751 3889 rozwiń
Regesty dokumentów wpisywanych do oryginalnych ksiąg Metryki Litewskiej, dokonywane w przypadku dokumentów ruskich w transliteracji na alfabet łaciński Liczba jednostek w zespole: 15
1/6/0 Nuncjatura Stolicy Apostolskiej 1661-1794 0 rozwiń
3 tzw. Księgi czynności z lat 1740 i 1746-1749 zawierające zapis czynności Trybnału Nuncjatury, 1 tzw. Księga łask z lat 1789-1794 zawierająca rejestr udzielanych przez nuncjuszy dyspens. 4 pliki akt dotyczących misji w Multanach i na Wołoszczyźnie, płacenia przez duchowieństwo polskie kontrybucji na wojnę z Turcją, powołania sufraganii inflanckiej i sporów wokół ordynacji ostrogskiej. Liczba jednostek w zespole: 10
1/7/0 Archiwum Skarbu Koronnego 1388-1826 121038 rozwiń
Do dnia dzisiejszego zachowały się następujące działy Archiwum Skarbu Koronnego. Oddział 1 (Rachunki Królewskie), oddział 2 (Rachunki Poselstw), oddział I (Rejestry Podatkowe), oddział II (Rachunki Sejmowe), oddział III (Rachunki Nadworne), oddział IV (Księgi Rekognicji), oddział V (Księgi Kwitów), oddział VI (Księgi Asygnat), oddział XLVI (Lustracje, rewizje i inwentarze dóbr królewskich), oddział LIV ("Zbiór pism rozmaitych tyczących się dóbr królewskich"), oddział LVI (Inwentarze dóbr królewskich), oddział 82 ("Zbiór pism rozmaitych wydziału wojskowego dotyczących"), oddział 84 (Księgi addytamentów wojskowych), oddział 85 (Rejestry popisowe wojska koronnego), oddział 86 (Rachunki z przychodów i wydatków na potrzeby wojska). Liczba jednostek w zespole: 1684
1/8/0 Archiwum Kameralne 1700-1796 0 rozwiń
Z czasów panowania Augusta II zachowały się niewielkie fragmenty akt Sądów Skarbowych, Komisji JKM Skarbowej, ekonomii królewskich, żup wielickich i bocheńskich, Kasy Generalnej Polskiej. Z czasów panowania Augusta III zachowały się akta czynności Komisji Skarbu Królewskiego, raporty Komisji kierowane do króla i odpowiedzi na nie, akta ekonomii królewskich, celne, solne. Z czasów panowania Stanisława Augusta zachowały się obszernie akta dotyczące działalności komisji, akta ekonomii królewskich, akta solne, mennicze, celne, rachunki budowli królewskich oraz akta Kasy Generalnej Królewskiej. Liczba jednostek w zespole: 2146
1/9/0 Akta Ekonomii Malborskiej 1510-1766 13393 rozwiń
Akta ekonomi malborskiej maja jednoorodny charakter gospodarczy sa to rejestry przychodów i wydatków zamku malborskiego, skarbu ziem pruskich, inwentarze, rewizje i opisy dóbr, kopiariusze dokumentów, materiały dotyczące starostw (puckie, tczewskie). Liczba jednostek w zespole: 76
1/10/0 Tzw. Metryka Litewska 1448-1808 0 rozwiń
Fragmenty akt Rady Nieustającej, Straży Praw, Komisji Edukacji Narodowej, Komisji Wojskowej Obojga Narodów, Gabinetu i Kancelarii Wojskowej Stanisława Augusta, zarządzenia Komisji Policji Koronnej i Komisji Policji Obojga Narodów, archiwalia rozmaitych władz Powstania Kościuszkowskiego, rozmaite materiały pozostałe po kancelarii koronnej, sięgające XVI w., inwentarze historyczne Archiwum Koronnego Krakowskiego. Liczba jednostek w zespole: 421
1/11/0 Archiwum Królestwa Polskiego (XII-XV w.) pocz. XVI w.-1822 0 rozwiń
Znajdujące się w Archiwum Królestwa Polskiego Materiały pochodządzą przede wszystkim z czasów panowania Stanisława Augusta. Wśród nielicznych wcześniejszych należy wymienić akta z lat 1639-1655 związane z osobą Andrzeja Trzebickiego biskupa przemyskiego i podkanclerzego koronnego. Z akt XVIII-wiecznych uwagę zwracają przede wszystkim akta (niekompletne) Departamentu Interesów Cudzoziemskich Rady Nieustającej, fragmenty akt z okresu Powstania Kościuszkowskiego (m. in. Rady Zastępczej Tymczasowej i Rady Najwyższej Narodowej), fragmenty akt Komisji Policji Obojga Narodów i Komisji Policji Koronnej, fragmenty akt Urzędu Marszałkowskiego Koronnego, a także fragmenty osobistego archiwum Stanisława Augusta i druki ulotne o treści politycznej. Liczba jednostek w zespole: 380
1/12/0 Zbiór Popielów 1356-1938 0 rozwiń
Korespondencja króla i kolejnych szefów Gabinetu JKM z reprezentantami królewskimi przy obcych dworach, relacje z rozmów z rezydującymi w Warszawie dyplomatami zagranicznymi, głównie rosyjskimi i pruskimi, korespondencja zagraniczna króla, rozmaite kopiariusze dokumentów dotyczące m. in. spraw kurlandzkich i pruskich przeznaczone dla Stanisława Augusta, zbiory diariuszy sejmowych, mów, projektów konstytucji, szyfry dyplomatyczne, kartografika. Z materiałów wcześniejszych akta żup solnych, wielkorządów krakowskich, ekonomii królewskich. Liczba jednostek w zespole: 444
1/13/0 Archiwum Sejmu Czteroletniego 1788-1792 0 rozwiń
Rękopiśmienny diariusz obrad sejmu, teksty przemówień i projektów konstytucji sejmowych, uchwały i konstytucje sejmowe, w tym brudnopis Konstytucji 3 Maja, korespondencja kierowana do marszałków sejmowych, raporty i noty kierowane do deputacji sejmowych i do Komisji Obojga Narodów, wykazy osób rekomendowanych do nobilitacji, formularze do głosowań przeprowadzanych w senacie i w izbie poselskiej. Liczba jednostek w zespole: 25
1/14/0 Korespondencja Stanisława Augusta 1792-1797 7251 rozwiń
Korespondencja królewska, w szczególności prowadzona z J. B. Albertrandim, M. Bacciarellim, Ch. Friese, M. Mehligiem, A. Unruhem, O. Kickim, F. Ryxem i J. R. Watsonem. Liczba jednostek w zespole: 16
1/15/0 Archiwum Ghigiottiego 1760-1798 [1831] 0 rozwiń
Listy oraz rozmaite inne dokumenty dotyczące zwłaszcza stosunków Rzeczypospolitej ze Stolicą Apostolską oraz innymi państwami włoskimi w II połowie XVIII w., sytuacji różnych wyznań w Rzeczypospolitej i Cesarstwie Rosyjskim, odpisy biuletynów informacyjnych przesyłanych regularnie przez stałych agentów Stanisława Augusta rezydujących w różnych stolicach europejskich. Liczba jednostek w zespole: 974
1/16/0 Papiery Wickedégo 1767-1786 0 rozwiń
Korespondencja prowadzona głównie z Gabinetem Dyplomatycznym Stanisława Augusta zawierająca informacje o wydarzeniach politycznych i wojskowych rozgrywających się w różnych państwach europejskich, nieco papierów odnoszących się do spraw osobistych autora. Liczba jednostek w zespole: 48
1/17/0 Militaria z Jabłonny 1776-1813 0 rozwiń
Fragmenty akt Gabinetu Wojskowego Stanisława Augusta (1776-1795), akt Powstania Kościuszkowskiego (akta najwyższych władz powstania, akta komendanta Warszawy, akta korpusu ks. Józefa Poniatowskiego), akt kancelarii ks. Józefa Poniatowskiego jako Naczelnego Wodza i Ministra Wojny Księstwa Warszawskiego (1807-1813). Liczba jednostek w zespole: 241
1/18/0 Komisja Bankowa 1793-1794 0 rozwiń
Zachowany niewielki fragment akt to 3 pliki akt dotyczących upadłości banków: Kabryta, Potockiego, Teppera i Schulza oraz księga zawierająca protokół czynności Administracji Upadłości Banku Karola Schulza. Liczba jednostek w zespole: 127
1/19/0 Księgi ziemskie i grodzkie warszawskie 1417-1797 0 rozwiń
Wpisy zeznań dokonywanych przez strony w sprawach tzw. niespornych i spornych, wpisy wyroków wydawanych przez sądy w sprawach należących do ich kompetencji, wpisy (oblaty) dokumentów królów i książąt polskich wydawanych dla miast, instytucji wyznaniowych i osób prywatnych, dokumentów związanych z parlamentaryzmem staropolskim (instrukcje poselskie, lauda sejmikowe itd..), dokumentów wystawianych przez osoby prywatne. Liczba jednostek w zespole: 222
1/20/0 vacat - Księgi grodzkie warszawskie - połączono z zespołem nr 19 - Księgi ziemskie i grodzkie warszawskie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
1/27/0 vacat - Księgi grodzkie ciechanowskie - połączono z zespołem nr 26 - Księgi ziemskie i grodzkie ciechanowskie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
1/32/0 Księgi ziemskie zakroczymskie 1405-1800 0 rozwiń
Wpisy zeznań dokonywanych przez strony w sprawach tzw. niespornych i spornych, wpisy wyroków wydawanych przez sądy w sprawach należących do ich kompetencji, wpisy (oblaty) dokumentów królów i książąt polskich wydawanych dla miast, instytucji wyznaniowych i osób prywatnych, dokumentów związanych z parlamentaryzmem staropolskim (instrukcje poselskie, lauda sejmikowe itd..), dokumentów wystawianych przez osoby prywatne. Liczba jednostek w zespole: 165
Wyświetlanie 1 do 20 z 479 wpisów.