Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
29/1/0 Księgi ziemskie krakowskie 1374 - 1673, 1764 - 1796 154487 rozwiń
Sprawy cywilne sporne i niesporne szlachty osiadłej: 1. Acta Terrestria Cracoviensia 1374-1665, 1765-1796 1. Inscriptiones et decreta 1374-1665, 1765-1796 (sygn. 1-136) 2. Relationes 1773-1796 (sygn. 137-176) 3. Decreta 1462-1577, 1765-1792 (sygn. 177-210) 4. Regestra causarum 1653-1658, 1765-1792 (sygn. 211-237) 5. Copiae 1723-1729 (sygn. 238-245) 6. Regestra actorum 1779, b.d. [XVIII w.] (sygn. 246-258) 2. Acta Terrestria Proszoviensia 1409-1673, [XVIII w.] 1. Inscriptiones 1409-1673 (sygn. 258-308) 2. Decreta 1469-1566 (sygn. 309-320) 3. Copiae [XVIII w.] (sygn. 321) 4. Regestra actorum [XVIII w.] (sygn. 322) 3. Acta Terrestria Xianznensia 1437-1673, [XVIII w.] 1. Inscriptiones 1437-1673 (sygn. 323-371) 2. Decreta 1464-1567 (sygn. 372-386) 3. Copiae XVI w. (sygn. 387) 4. Regestra actorum [XVIII w.] (sygn. 388-389) 4. Acta Terrestria Leloviensia 1406-1658, 1787-1795 1. Inscriptiones et decreta 1406-1658 (sygn 390-436) 2. Decreta 1462-1475, 1531-1558 (sygn. 437-441) 3. Copiae [XVI w.] (sygn. 442) 4. Suscepta Leloviensia 1787-1795 (sygn. 443-469) 5. Regestra actorum [XVIII w.] (sygn. 470) 5. Acta Terrestria Biecensia 1411-1664, 1765-1766 1. Inscriptiones 1411-1664, 1765-1766 (sygn 471-499) 2. Decreta 1477-1577 (sygn. 500-508) (sygn. Terr. Biec. 3, 10-12, 15, 17-19 6. Acta Terrestria Czchoviensia 1399-1664, 1764-1784, [XVIII w.] 1. Inscriptiones et decreta 1399-1664 (sygn 509-556) 2. Inscriptiones 1765-1784 (sygn 557-587) 3. Decreta 1765-1784 (sygn. 588-618) 4. Regesta causarum 1764-1783 (sygn. 619-620) 5. Fragmenta [XVIII w.] (sygn. 621) 6. Regestra actorum [XVIII w.] (sygn. 622) 7. Acta colloquialia Cracoviensia 1425-1561 1. Inscriptiones 1425-1551 (sygn 623-625) 2. Decreta 1558-1561 (sygn. 626) (sygn. Terr. Crac. 149) 3. Copiae actorum [XVI w.] (sygn. 627) 8. Acta iudiciorum Cracoviensium in curia et in conventione 1436-1553 1. Inscriptiones 1436-1553 (sygn 628-645) 2. Decreta 1530-1553 (sygn. 646-668) 3. Copiae actorum [XVI w.] (sygn. 669-672) Liczba jednostek w zespole: 672
29/2/0 Księgi ziemskie zatorskie 1440 - 1778 41 rozwiń
Sądownictwo w sprawach cywilnych spornych i niespornych szlachty osiadłej 1440-1778: 1. Acta scabinalia terrestria Zatoriensia et Osviecimensia 1440-1562 (sygn. Terr. Zator. 1-4) 2. Inscriptiones 1565-1778 (sygn. 5-10) 3. Relationes positarum citationum (terminarius), plenipotentiae 1601-1615, 1765-1777 (sygn. 11-12) 4. Decreta 1568-1610 (sygn. 13-23) Liczba jednostek w zespole: 23
29/2/1 Sąd kapturowy zatorski 1648 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
29/3/0 Księgi ziemskie pilzneńskie 1436 - 1784 0 rozwiń
Sądownictwo w sprawach cywilnych spornych i niespornych szlachty osiadłej: 1. Inscriptiones et decreta 1436-1665 (sygn. 1-77) 2. Inscriptiones 1765-1780 (sygn. 78-80) 3. Relationes et oblatae 1765-1784 (sygn. 81-113) 4. Decreta 1766-1784 (sygn. 114-140) 5. Regestra causarum 1766-1784 (sygn. 141-144) 6. Consignationes actorum 1784 (sygn. 145-147) 7. Copiarium privilegiorum, documentorum, aliorumque actorum, quae ad familiam dominorum Gorscy necnon ad bona Dembica spectant 1330-1596 (sygn. 148) Liczba jednostek w zespole: 148
29/4/0 Księgi grodzkie bieckie 1426 - 1783 99355 rozwiń
Sprawy karne, prowizorialne, egzekucje wyroków sądowych; relacje, manifestacje, protestacje, plenipotencje, oblaty, sprawy z roków skargowych; wpisy - inskrypcje wieczyste i czasowe: 1. Inscriptiones 1426-1760 (sygn. 1-161) 2. Relationes 1561-1783 (sygn. 162-424) 3. Decreta iudicii et officii 1561-1783 (sygn. 425-495) 4. Regestra causarum 1601-1783 (sygn. 496-502) 5. Fragmenta diversorum actorum 1646-1677, XVII-XVIII w. (sygn. 503-505) Liczba jednostek w zespole: 505
29/5/0 Księgi grodzkie krakowskie 1407 - 1796 599276 rozwiń
Inskrypcje wieczyste i czasowe, relacje, manifestacje, protestacje, oblaty, sprawy karne, prowizorialne, egzekucje wyroków, sprawy z roków skargowych: 1. Inscriptiones 1407-1796 (sygn. 1-644) 2. Relationes 1572-1796 (sygn. 645-1055) 3. Oblatae laudorum 1642-1788 (sygn. 1056-1059) 4. Plenipotentiae 1628-1792 (sygn. 1060-1090) 5. Manifestationes 1661-1782 (sygn. 1091-1116) 6. Iuramenta in causis contributionis 1658-1780 (sygn. 1117-1125) 7. Protocolla transactionum privatarum 1675-1791 (sygn. 1126-1131) 8. Protocolla transactionum in rem iudeorum 1766-1767 (sygn. 1132) 9. Relationes positarum citationum 1713-1792 (sygn. 1133-1144) 10. Acta ex verbalibus querellis 1537-1573 (sygn. 1145) 11. Decreta iudicii 1562-1671 (sygn. 1146-1194) 12. Decreta officii 1574-1791 (sygn. 1195-1483) 13. Acta causarum criminalium contra maleficos 1599-1602 (sygn. 1484) 14. Acta confessatorum 1666-1691 (sygn. 1485) 15. Inquisitiones 1784-1789 (sygn. 1486) 16. Protocollon variorum causarum 1710-1791 (sygn. 1487-1492) 17. Regestra causarum 1579-1792 (sygn. 1493-1652) 18. Vocandae causarum querelarum ex simplici et ex aresto 1748, 1757-1759 (sygn. 1653-1656) 19. Summaria 1739-1792 (sygn. 1657-1658) 20. Dissoluta XVI-XVIII w. (sygn. 1659-1660) 21. Consignationes actorum XVIII w. (sygn. 1661-1694) Liczba jednostek w zespole: 1694
29/6/0 Księgi grodzkie oświęcimskie 1598 - 1784 16996 rozwiń
Relacje, manifestacje, protestacje, oblaty, plenipotencje, sprawy z roków skargowych: 1. Relationes 1503-1784 (sygn. 1-42) 2. Decreta 1614-1784 (sygn. 43-55) 3. Regestra causarum 1633-1783 (sygn. 56-61) Liczba jednostek w zespole: 61
29/6/1 Sąd skarbowy księstw oświęcimskiego i zatorskiego 1700 - 1701 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
29/7/0 Księgi grodzkie sądeckie 1516 - 1784 286776 rozwiń
Sprawy karne, prowizorialne, egzekucje wyroków sądowych, relacje, manifestacje, protestacje, plenipotencje, oblaty, sprawy z roków skargowych, wpisy - inskrypcje wieczyste i czasowe: 1. Inscriptiones 1516-1780 sygn. 1-105 2. Relationes 1550-1784 sygn. 106-354 3. Decreta iudicii 1552-1673 (sygn. 355-371) 4. Decreta officii 1574-1784 (sygn. 372-441) 5. Regestra causarum 1676-1783 (sygn. 442-451) Liczba jednostek w zespole: 451
29/8/0 Księgi grodzkie pilzneńskie 1765 - 1773 0 rozwiń
Inskrypcje wieczyste i czasowe, oblaty, relacje, plenipotencje, sprawy z roków skargowych: 1. Decreta officii 1766-1768 (sygn. 1) 2. Regestra causarum 1766 (sygn. 2-3) Liczba jednostek w zespole: 3
29/9/0 Księgi sądu wyższego (leńskiego) prawa niemieckiego na zamku bieckim 1379 - 1598 654 rozwiń
Sprawy sołtysów, sołectw i wójtostw ziemi bieckiej: 1. Acta et decreta iuris supremi Magdeburgensis castri Biecensis 1379-1556 (sygn. 1-4) Liczba jednostek w zespole: 4
29/9/1 Księga sądu starosty bieckiego odwołań od wyroków ławy i rady miasta Biecza 1589 - 1598 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
29/10/0 Sąd wyższy prawa niemieckiego na zamku krakowskim 1390 - 1794 18875 rozwiń
1. Ustrój i organizacja sądu (prawa, przywileje, kompendium prawa magdeburskiego, sesje administracyjne) 1356-1794 (sygn. 29/10/1-6) 2. Akta (apelacja od sądów miejskich, sprawy właścicieli wójtostw i sołectw) 1390-1650 (sygn. 29/10/7-19, 75) 3. Dekrety (pouczenia i wyroki dla sądów miejskich) 1456-1650 (sygn. 29/10/20-42) 4. Akta i dekrety 1650-1717 (sygn. 29/10/43-57) 5. Manifestacje, transakcje wieczyste, relacje i kwity (sprawy cywilne niesporne) 1777-1794 (sygn. 29/10/58-67) 6. Akta wójta (drobne sprawy sporne) 1516-1582 (sygn. 29/10/68) 7. Korespondencja, wypisy z akt (wypisy, listy kierujące do apelacji, wyroki) 1497-1794 (sygn. 29/10/69-74) Liczba jednostek w zespole: 75
29/11/0 Sąd sześciu miast 1524 - 1725 1026 rozwiń
1. Księgi wpisów (apelacje od Sądu Wyższego prawa niemieckiego na zamku krakowskim, wyroki) 1524-1725 (sygn. 29/11/1-5) 2. Akta (wypisy z akt, korespondencja) 1545-1704 (sygn. 29/11/6) Liczba jednostek w zespole: 6
29/12/0 Sąd apelacyjny i kryminalny ordynaryjny miast wydziału województwa krakowskiego 1791 - 1794 0 rozwiń
1. Księgi wpisów (sprawy cywilne, kryminalne, transakcje, oblaty) 1791-1794 (sygn. 29/12/1-3, 6-7) 2. Akta (pozwy, wyroki, organizacja sądu) 1791-1794 (sygn. 29/12/4, 5, 8) Liczba jednostek w zespole: 8
29/13/0 Księgi sądu sołtysiego (magdeburskiego) leńskiego sądeckiego 1516 - 1578 88 rozwiń
1. Inscriptiones et decreta iuris scultetialis feodalis curiae regalis Sandecensis (sprawy sołtysów i sołectw ziemi sądeckiej) 1516-1578 (sygn. 1) Liczba jednostek w zespole: 1
29/14/0 vacat - Księgi sądu starosty bieckiego odwołań od wyroków ławy i rady miasta Biecza - włączono do zespołu nr 9 - Księgi sądu wyższego prawa niemieckiego na zamku bieckim 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
29/15/0 Księgi sądu starosty bocheńskiego odwołań od wyroków ławy i rady miasta Bochni 1753 - 1772 0 rozwiń
1. Acta appellationum Bochnensium (odwołania od wyroków ławy i rady miasta Bochni) 1753-1772 (sygn. 1-3) Liczba jednostek w zespole: 3
29/16/0 Księgi sądu podkomorzego krakowskiego odwołań od wyroków ławy i rady miasta Wieliczki 1579 - 1779 0 rozwiń
Odwołania od wyroków ławy i rady miasta Wieliczki: 1. Acta appellationum Vielicensium 1579-1772 (sygn. 1-8) 2. Vocandae et regestra causarum 1745-1779 (sygn. 9-14) Liczba jednostek w zespole: 14
29/17/0 Sądy komisarskie 1494 - 1566 0 rozwiń
1. Księgi sądów komisarskich królewskich (sprawy załatwiane przez sądy komisarskie, m.in. o konfiskatę dóbr z powodu nieodbycia służby wojskowej ) 1494-1566 (sygn. 1-2) Liczba jednostek w zespole: 2
Wyświetlanie 1 do 20 z 4 529 wpisów.