Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/145/0 Biuro Delegata Ministra Budownictwa na Województwo Białostockie 1949-1951 0 rozwiń
Okólniki i zarządzenia, lata 1949 – 1951, sygn. 1-6, Sprawozdania i protokóły – sprawozdania z postępu robót budowlanych, posiedzenia Zespołu Inspektorów Nadzoru, lata 1949 – 1951, sygn. 7-14, Sprawy przydziału i rozdziału robót budowlanych, lata 1949 – 1951, sygn. 15-24, Porozumienia wstępne, rok 1950, sygn. 25-35, Zlecenia wykonania dokumentacji technicznej, lata 1949 – 1951, sygn. 36-40, Sprawy zaopatrzenia materiałowego, lata 1949 – 1951, sygn. 41-46, Pisma dot. całokształtu działalności BPP i innych przedsiębiorstw budowlanych, lata 1949 – 1951, sygn. 47-68. Liczba jednostek w zespole: 68
4/146/0 Dyrekcja Okręgowa Szkolenia Zawodowego w Białymstoku [1945] 1949-1958 0 rozwiń
Zarządzenia i instrukcje władz zwierzchnich, lata 1949 – 1952, sygn. 1-2, Organizacja D.O.S.Z. i szkolnictwa zawodowego – obsada personalna, reorganizacja władz szkolnictwa zawodowego w 1956 r., orzeczenia organizacyjne szkół, lata [1948] 1949 – 1958, sygn. 3-14, Zebrania i konferencje – protokóły, lata [1947] 1949 – 1956, sygn. 15-20, Lokale szkolne – przekazywanie i adaptacja budynków szkolnych, ewidencja lokali i uposażenia, lata [1945] 1949 – 1956, sygn. 21-26, Kontrole i wizytacje – protokóły, lata [1948] 1949 – 1958, sygn. 27-42, Sprawozdania opisowe ogólne – roczne D.O.S.Z. (za rok 1951/1952) oraz dyrektorów szkół, lata 1952 – 1956, sygn. 43-48, Statystyka ogólna – sprawozdania statystyczne dotyczące wyników nauczania, składu osobowego nauczycieli, uczniów, uposażenia szkół, lata 1949 – 1956, sygn. 49-90, Nauczyciele i uczniowie – sprawozdania statystyczne, lata [1948] 1949 – 1953, sygn. 91-92, Zatrudnianie i płace – sprawozdania roczne dot. stanu zatrudnienia i wysokości płac, lata 1954 – 1957, sygn. 93-98, Wyniki nauczania – sprawozdania opisowe i statystyczne, lata 1954 – 1957, sygn. 99-103, Finanse, budżety – preliminarze i sprawozdania budżetowe roczne, zbiorcze i jednostkowe, lata 1953 – 1957, sygn. 104-112, Inwestycje – sprawozdania roczne z realizacji inwestycji, lata 1952 – 1958, sygn. 113-119, Warsztaty szkolne – sprawozdania dot. produkcji warsztatów, ewidencja warsztatów i ich uposażenia, lata 1952 – 1958, sygn. 120-138, Internaty – statystyka za 1949 r. oraz problem wychowawców internatu, lata 1949 – 1956, sygn. 139-140, Sprawozdawczość różna – biblioteki, kultura fizyczna i sport, bhp, stypendia, i in., lata 1953 – 1958, sygn. 141-146, Protokóły kontroli, lata 1954 – 1958, sygn. 147-166, Sprawy dyscyplinarne, lata 1956 – 1958, sygn. 167-170, Protokóły przekazania szkół ministerstwom, rok 1951, sygn. 171, Budżety, lata 1951 – 1952, sygn. 172-173, Sprawy lokalizacji szkół, rok 1950, 174-175, Analiza sieci zasadniczych szkół zawodowych, rok 1953, sygn. 176, Sprawozdania statystyczne, rok 1953, sygn. 177. Liczba jednostek w zespole: 177
4/147/0 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku 1949-1952 0 rozwiń
I referat – odpowiada departamentowi prezydialnemu i zawiera plany kontroli oraz sprawozdania Delegatury, lata 1948 – 1952, sygn. 1-13, II referat: Instytucje podległe Centralnemu Urzędowi Szkolenia Zawodowego, lata 1950 – 1953, sygn. 14-20, Organizacje społeczne i zawodowe, lata 1950 – 1952, sygn. 21-34, Kultura Fizyczna i Sport, lata 1950 – 1952, sygn. 35-41, Resort Bezpieczeństwa Publicznego i Obrony Narodowej, lata 1950 – 1951, sygn. 42-51, III referat: Resort Sprawiedliwości, lata 1950 – 1952, sygn. 52-58, Resort Administracji Publicznej, lata 1950 – 1952, sygn. 59-80, Resort Gospodarki Komunalnej, lata 1950 – 1952, sygn. 81-101, IV referat: Resort Rolnictwa i Reform Rolnych Min. PGR, lata 1950 – 1952, sygn. 102-186, Resort Leśnictwa, lata 1950 – 1952, sygn. 187-200, V referat: Resort Oświaty, lata 1950 – 1952, sygn. 201-227, Resor Kultury i Sztuki, lata1950 – 1952, sygn. 228-240, Resort Zdrowia, lata 1950 – 1952, sygn. 241-260, Resort Pracy i Opieki Społecznej, lata 1950 – 1952, sygn. 261-271, VI referat: Resort Komunikacji, lata 1950 – 1952, sygn. 272-285, Resort Transportu Drogowego, lata 1950 – 1952, sygn. 286-288, Resort Poczt i Telekomunikacji, lata 1951 – 1952, sygn. 289-295, Resort Budownictwa, lata 1950 – 1952, sygn. 296-321, VII referat: Resort Przemysłu Spółdzielczości, lata 1950 – 1952, sygn. 322-357, VIII referat: Resort Handlu Wewnętrznego, lata 1950 – 1952, sygn. 358-381, IX referat: Resort Finansów, lata 1950 – 1952, sygn. 382-424. Liczba jednostek w zespole: 424
4/148/0 Pełnomocnik Ministerstwa Kontroli Państwowej w Białymstoku 1952-1957 0 rozwiń
I. Departament /referat/ organizacyjni-instruktorski, lata 1952 – 1955, sygn. 1-3, II. Zespół Kontroli Państwowej Przemysłu Lekkiego, lata 1953 – 1956, sygn. 4-42, III. Zespół Kontroli Państwowej Przemysłu Drobnego i Spółdzielczości Pracy, lata 1953 – 1957, sygn. 43-87, IV. Zespół Kontroli Państwowej Rolnictwa i Spółdzielczości Wiejskiej, lata 1953 – 1957, sygn. 88-135, V. Zespół Kontroli Państwowej Leśnictwa, lata 1953 – 1957, sygn. 136-144, VI. Zespół Kontroli Państwowej Skupu, Magazynowania i Przemysłu Zbożowego, lata 1953 – 1956, sygn. 145-159, VII. Zespół Kontroli Państwowej Skupu i Kontraktacji, lata 1953 – 1956, sygn. 160-186, VIII. Zespół Kontroli Państwowej Budownictwa, rok 1953, sygn. 187-188, IX. Zespół Kontroli Państwowej Finansów, lata 1953 – 1957, sygn. 189-220, X. Zespół Kontroli Państwowej Obrotu Towarowego, lata 1953 – 1957, sygn. 221-275, XI. Zespół Kontroli Państwowej Zdrowia i Opieki Społecznej, lata 1953 – 1957, sygn. 276-284, XII. Zespół Kontroli Państwowej Oświaty i Kultury, lata 1952 – 1953, sygn. 285-289, XIII. Zespół Kontroli Państwowej Rad Narodowych, lata 1952 – 1958, sygn. 290-300. Liczba jednostek w zespole: 300
4/149/0 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku [1922-1949] 1950-1973 [1974-2014] 0 rozwiń
149/1 Wydział Organizacyjno– Prawny 1950-1973: Sesje Wojewódzkie Rady Narodowej, 1950-1973, sygn. 1-53; Uchwały WRN, 1965-1973, sygn. 762-765; Realizacja uchwał WRN 1957-1966, sygn. 54-59; Kontrola wykonania uchwał WRN, 1967-1973, sygn. 766-771; Spotkania posłów i radnych z wyborcami, 1957-1969, sygn. 60-73;Wybory do Sejmu i Rad Narodowych, 1965-1973, sygn. 74-101;Interpelacje i wnioski radnych zgłoszone na sesjach, 1958-1969, sygn. 102-108;Komisje WRN 1950-1973, sygn. 109-246; Posiedzenia prezydium WRN, 1950-1973, sygn. 247-586;Wykonanie uchwał Prezydium Rządu, Rady Państwa i Rady Ministrów 1954-1972, sygn. 593-596; Rozporządzenia, zarządzenia, okólniki organów nadrzędnych, 1965-1969, sygn. 597-598;Zarządzenia Prezydium WRN, 1950-1973, 599-609;Organizacja wydziałów Prezydiów WRN, 1950-1973, sygn. 610-627;Organizacja wydziałów prezydiów miejskich i powiatowych, 1962-1973, sygn. 628-639;Organizacja wojewódzkich zjednoczeń, zarządów i przedsiębiorstw nadzorowanych przez Prezydium WRN, 1958-1973, sygn. 640-646;Decentralizacja zadań i uprawnień, 1963-1964, sygn. 647-648;Konferencje i narady członków organów kolegialnych rad narodowych, 1965-1973, sygn. 649-655;Narady i konferencje organizowane przez Prezydium WRN z członkami PPRN i organów niepodporządkowanych, 1957-1964, sygn. 656-661;Narady i odprawy kierowników wydziałów PWRN, 1950-1973, sygn. 662-668;Plany pracy Prezydium WRN, 1957-1966, sygn. 669-674;Sprawozdania z działalności Prezydium WRN 1950-1973, sygn. 675-685;Skład osobowy powiatowych rad narodowych, 1950, sygn. 686-687;Skład ławników sądowych, 1950, sygn. 688;Sprawozdawczość statystyczna dotycząca radnych i członków komisji rad wszystkich szczebli, 1969-1973, sygn. 689-691;Normatywy kancelaryjne 1965-1971, sygn. 692-696; Podział administracyjny 1950-1973, sygn. 697-720;Analiza skarg i wniosków 1966, sygn. 721;Biuletyn Informacyjny Prezydium WRN 1954-1968, sygn. 722-729; Wywiady i konferencje prasowe, radiowe, wycinki prasowe, 1950-1968, sygn. 730-735;Kontrola jednostek podległych i nadzorowanych, 1965-1966, sygn. 736-741;Realizacja planów gospodarczych gromad, 1965, sygn. 742;Analiza obsady osobowej wydziałów, aparatu kierowniczego prezydiów PRN, wykazy etatów, 1959-1968, sygn. 743-753;Sprawy wynikające ze stanowiska wojewody 1950, sygn. 754;Narodowy spis powszechny, 1950, sygn. 755;Akcje plebiscytowe w sprawie światowego kongresu Pokoju, 1950-1951, sygn. 756;Ludność autochtoniczna powiatów EGO, 1950-1951, sygn. 757;Nieruchomości użytkowane przez przedsiębiorstwa, brak dat, 758;Realizacja zobowiązań gospodarczych, 1953, sygn. 759;Doroczne zebrania TWP, 1950-1951, sygn. 760;Sprawozdania z akcji siewnej i torfowej, 1961, sygn. 761;Skorowidze wniosków na odznaczenia państwowe i odznaczonych, 1968-1973, sygn. 772-782;Podstawowe założenia reorganizacji władz terenowych 1972, sygn. 783. 149/2 Kuratorium Okręgu Szkolnego [1944] 1950-1973 [1974-1975]:Dział Szkolnictwa Ogólnokształcącego i Oświaty Dorosłych, [1944]1950-1973, sygn. 1-325; Dział Szkolnictwa Zawodowego 1950-1973, sygn. 326-571;Dział Planowania i Finansów, 1950-1974, sygn. 672-923;Oddział Wychowania i Opieki nad Dzieckiem, 1950-1973, sygn. 924-1094;Oddział Kadr, Zatrudnienia i spraw Socjalnych, [1927] [1936] 1944-1974, sygn. 1095-1196;Oddział Inwestycji Szkolnych i Zaopatrzenia, 1950-1973, sygn. 1197-1203;Oddział Organizacyjno- Administracyjny, 1950-1973, sygn. 1204-1290.Dopływ z dn. 19.05.2008r.; nab.3025/2008r. 146 j.a. - 2,00 mb. Dopływ z dn. 23.07.2009r.; nab.3186/2009r. 3 j.a. - 0,07 mb. / Dopływ z dn. 16.09.2010r.; nab.3292/2010r. 1 j.a. - 0,02 mb., Przes. 8/2012r., 13 j.a. - 0,30 mb. 1950-1967 (spis roboczy 1/2012), nab.3560/2015 860 j.a-29,51 mb - Prezydium WRN Urząd Spraw Wewnętrznych Oddział Wywłaszczeń; nab.3562/2015 201 j.a-6,46 mb-Prezydium WRN Urząd Spraw Wewnętrznych, Wydział Wojskowy, Wydzial Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wojewódzki Zarząd Rolnictwa-Zarząd Urządzeń Rolnych, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa; nab.3625/2017r.-dok. drogowa, mostowa, budynków (techniczna); nab.3665/2017r. -1 j.a-0,01 mb-akta parcelacji majątku Liczba jednostek w zespole: 6347
4/150/0 Wojewódzka Komisja Wyborcza w Białymstoku 1961 0 rozwiń
Zespół zawiera materiały dotyczące wyborów do WRN, 1961; sygn. 1-3 Liczba jednostek w zespole: 3
4/151/0 Wojewódzka Komisja Wyborcza w Białymstoku 1969 0 rozwiń
Zespół zawiera protokoły obwodowych komisji wyborczych 1969; sygn. 1-3 Liczba jednostek w zespole: 3
4/152/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Białymstoku [1936,1944-1949] 1950-1973 [1974-2003] 0 rozwiń
Akta zespołu wytworzone zostały przez następujące komórki organizacyjne: Wydział Organizacyjno-Prawny 1950-1973, 1111 j. a. Miejska Komisja Planowania Gospodarczego 1952-1973, 189 j. a. Wydział Finansowy 1966-1973, 2 j. a. Wydział Oświaty 1967-1973, 33 j. a. Wydział Kultury 1969-1973, 34 j. a Wydział Spraw Wewnętrznych 1951-1973, 258 j. a. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1951-1966, 6534 j. a. Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury 1970, 1 j. a. Wydział Handlu 1966-1972, 14 j. a. Wydział Handlu, Przemysłu i Usług 1973, 1 j. a. Wydział Przemysłu i Usług 1967-1973, 21 j. a. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej 1972, 1 j. a. Największą wartość posiadają akta Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego, Wydziału Spraw Wewnętrznych oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W aktach Wydziału Spraw Wewnętrznych znajduje się liczna seria akt dotyczacych stowarzyszeń zarejestrowanych i funkcjonujących na terenie miasta, w aktach Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - licząca 6500 j. a. seria książek ewidencyjnych nieruchomości z lat 1951-1952. Materiał ten zawiera zarejestrowany obraz miasta z okresu po II Wojnie Światowej dotyczący struktury przestrzennej, gęstości zaludnienia, standardu zamieszkania ludności. Znajdują się tam również dane o ówczesnych posiadaczach i właścicielach budynków mieszkalnych. Dopływ z dn. 31-01-2007r. Nab. 2870/2007r., 1951-1972; 95 j.a.-0,38 mb. Dopływ z dn. 02-06-2009r. Nab. 3171/2009r., [1945-1949] 1950-1973 [1974-1981]; 300 j.a.-1,20 mb. Dopływ z dn. 10-06-2009r. Nab. 3173/2009r., [1944-1949] 1950-1965; 300 j.a.-1,20 mb. Dopływ z dn. 15-06-2009r. Nab. 3175/2009r., [1944-1949] 1950-1967; 300 j.a.-1,20 mb. Dopływ z dn. 03-07-2009r. Nab. 3180/2009r., [1945-1949] 1950-1959; 123 j.a.-0,50 mb. Dopływ z dn. 08-01-2010r. Nab. 3229/2010r., [1944-1949] 1950-1973 [2003]; 127 j.a.-0,56 mb. Dopływ z dn. 02-04-2010r. Nab. 3255/2010r., [1944-1949] 1950-1973 [1974, 1977, 2000]; 466 j.a.-1,89 mb. Dopływ z dn. 17-06-2010r. Nab. 3267/2010r., 1963-1973; 14 j.a.-0,08 mb. Dopływ z dn. 09-11-2010r. Nab. 3297/2010r., 1954-1972 [1973-1982]; 5 j.a.-0,10 mb. Dopływ z dn. 28-05-2015 nab.3538/2015r. [1945-1949]1953-1973[1974-1990] 244 j.a-1,50 mb. Dopływ z dn. 24.07.2019r.- mat. kartograficzne z lat 1953-1971[1974] 289 j.a-0,00mb. Dopływ z dn. 18.03.2020 940 j.a-9,50 mb- wywłaszczenia nieruchomości, wykupy nieruchomości. Liczba jednostek w zespole: 11516
4/153/0 Miejska Komisja Wyborcza w Białymstoku 1954 0 rozwiń
Zespół zawiera materiały z wyborów do MRN, 1954; sygn. 1-2 Liczba jednostek w zespole: 2
4/154/0 Miejska Komisja Wyborcza w Białymstoku 1958 0 rozwiń
Zespół zawiera materiały z wyborów do MRN, 1958; sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
4/155/0 Miejska Komisja Wyborcza w Białymstoku 1961 0 rozwiń
Zespół zawiera materiały z wyborów do MRN, 1961; sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
4/156/0 Miejska Komisja Wyborcza w Białymstoku 1965 0 rozwiń
Zespół zawiera materiały z wyborów do MRN, 1965; sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
4/157/0 Miejska Komisja Wyborcza w Białymstoku 1969 0 rozwiń
Zespół zawiera materiały z wyborów do MRN i Sejmu PRL, 1969; sygn. 1-2 Liczba jednostek w zespole: 2
4/158/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Białymstoku [1924,1938-1939,1944-1949] 1950-1975 [1976] 0 rozwiń
Wydział Organizacyjno-Prawny 1950-1975, sygn. 1-252; Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego 1950-1975, sygn. 253-337; Wydział Finansowy 1950-1975, sygn. 338-411; Wydział Spraw Wewnętrznych 1950-1975, sygn. 412-437; Wydział Oświaty i Kultury 1950-1969, sygn. 438-486; Wydział Oświaty 1968-1973, sygn. 487-513; Wydział Kultury 1968-1973, sygn. 514-544; Wydział Oświaty, Wychowania i Kultury 1973-1975, sygn. 545-577; Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej 1950-1975, sygn. 578-604; Wydział Skupu 1959-1971, sygn. 605-622; Wydział Rolnictwa i Leśnictwa 1950-1973, sygn. 623-706; Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu 1973-1975, sygn. 707-739; Wydział Handlu, Przemysłu i Usług 1950-1973, sygn. 740-821; Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1968-1973, sygn. 822-842; Wydział Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Komunikacji 1973-1975, sygn. 843-865; Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury 1968-1970, sygn. 866-868; Wydział Gospodarki Wodnej i Ochrony Powietrza 1972, sygn.869; Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu [1924, 1938-1939, 1944-1949] 1950-1975 [1976], sygn. 870-947. Liczba jednostek w zespole: 947
4/159/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Białymstoku 1954 0 rozwiń
Zespół zawiera protokóły przyjęcia zgłoszeń listy kandydatów na radnych do gromadzkich rad narodowych, terytorialnych Komisji Wyborczych ustalających wyniki wyborów do Powiatowej Rady Narodowej w Białymstoku, posiedzeń Komisji Wyborczych GRN, 1954; sygn. 1-6 Liczba jednostek w zespole: 6
4/160/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Białymstoku 1958 0 rozwiń
Zespół zawiera spisy wyborców, do rad narodowych, zgłoszenia kandydatów na radnych, protokóły Obowodowych Komsji Wyborczych, oświadczenia kandydatów na radnych, karty do głosowania, 1958; sygn. 1-6 Liczba jednostek w zespole: 6
4/161/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Białymstoku 1961 0 rozwiń
Zespół zawiera materiały z wyborów do Powiatowej Rady Narodowej, 1961; sygn. 1-5 Liczba jednostek w zespole: 5
4/162/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Białymstoku 1969 0 rozwiń
Zespół zawiera protokóły przyjęcia zgłoszeń listy kandydatów na radnych do miejskich rad narodowych i Powiatowej Rady Narodowej w Białymstoku, głosowania w Obowodowych Komsjach Wyborczych, listy zgłoszeń kandydatów na radnych do Powiatowej Rady Narodowej w Białymstoku i gromadzkich rad narodowych, karty głosowania OKW dla wyborów do Sejmu, gromadzkich rad narodowych, Powiatowej Rady Narodowej w Białymstoku, Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku, 1969; sygn. 1-11 Liczba jednostek w zespole: 11
4/163/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Sokółce [1924-1949] 1950-1975 [1977-1979] 0 rozwiń
Zespół zawiera akta następujących komórek organizacyjnych urzędu: Wydział Organizacyjno-Prawny 1950-1975, 470 j. a. Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego 1951-1975, 51 j. a. Wydział Finansowy 1950-1975, 13 j. a. Wydział Spraw Wewnętrznych 1950-1974, 24 j. a. Wydział Oświaty i Kultury 1950-1973, 197 j. a. Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki 1953, 1 j. a. Wydział Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki 1973-1975, 35 j. a. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej 1957-1975, 29 j. a. Wydział Rent i Pomocy Społecznej 1950-1958, 18 j. a. Wydział Zatrudnienia 1955-1974, 11 j. a. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa 1950-1973, 43 j. a. Wydział Skupu 1959-1973, 26 j. a. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu 1973-1975, 14 j. a. Wydział Przemysłu 1954-1958, 7 j. a. Wydział Handlu 1950-1958, 39 j. a. Wydział Przemysłu, Handlu i Usług 1958-1970, 28 j. a. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1969-1973, 20 j. a. Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Komunikacji 1972-1975, 15 j. a. Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury 1958-1972, 3 j. a. Wydział Budżetowo-Gospodarczy 1964-1968, 2 j. a. Do zespołu dodatkowo włączono akta dotyczace parcelacji majątku Jaryłówka z lat 1946-1951. Akta zespołu stanowią źródło do dziejów samego urzędu oraz do całokształtu problematyki gospodarczej i społecznej powiatu sokólskiego. Szczególnie wartościowym materiałem są załączniki do protokółów sesji Powiatowej Rady Narodowej w aktach Wydziału Organizacyjno-Prawnego. 9 j.a. 1924-1959 - wydzielone z niezinwentaryzowanych akt podczas prac porządkowych w kwietniu 2007 roku. Dopływ z dn. 22-07-2009r., nab.3185/2009r. 15 j.a. - 0,20 mb. (2 spisy zdawczo-odbiorcze; nr 1/09, nr 2/09) korekta ewidencji/ nab.3400/2012r.; 1950-1972, 8 j.a.-0,37 mb. Liczba jednostek w zespole: 1127
4/164/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Sokółce 1954 0 rozwiń
W zespole zachowały się spisy wyborców do rad narodowych, zgłoszenia list kandydatów na radnych, 1954; sygn. 1-13 Liczba jednostek w zespole: 13
Wyświetlanie 161 do 180 z 1 751 wpisów.