Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/303/0 Akta notariusza Baranowskiego Stefana w Sokółce 1890-1904 0 rozwiń
Transakcje: akta kupna-sprzedaży, dzierżawy, zastawu, darowizny i inne dotyczące nieruchomości 1890-1904; sygn. 1-14 Liczba jednostek w zespole: 14
4/304/0 Akta notariusza Czarnockiego Witolda w Sokółce 1919-1933 0 rozwiń
Akta Notariusza Witolda Czarnockiego, 1919-1933, sygn.: 2, 5, 9-10, 13-14, 18-19, 22-23, 28-29, 33-34, 38-39, 43, 46-47, 52, 58; Repertorium Notariusza, 1919-1933, sygn. 1, 3, 4, 6, 7-8, 11-12, 15-17, 20-21, 24-27, 30-32, 35-37, 40-42, 44-45, 48-51, 59. UBYTKI: 4/2004., Liczba jednostek w zespole: 52
4/305/0 Akta notariusza Dziedzickiego Antoniego w Sokółce 1936 0 rozwiń
Akta Notariusza Antoniego Dziedzickiego, 1936, sygn. 1-2. UBYTKI: 6/2004r., Liczba jednostek w zespole: 2
4/306/0 Akta notariusza Krynickiego Jakuba w Sokółce 1889 0 rozwiń
Transakcje: akta kupna-sprzedaży, dzierżawy, zastawu, darowizny i inne dotyczące nieruchomości 1889; sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
4/307/0 Akta notariusza Popowa Mikołaja w Sokółce 1907-1912 0 rozwiń
Transakcje: akta kupna-sprzedaży, dzierżawy, zastawu, darowizny i inne dotyczące nieruchomości 1907-1912; sygn. 1-5 Liczba jednostek w zespole: 5
4/308/0 Akta notariusza Reszetniewa Iwana w Sokółce 1904 0 rozwiń
Transakcje: akta kupna-sprzedaży, dzierżawy, zastawu, darowizny i inne dotyczące nieruchomości 1904; sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
4/309/0 Akta notariusza Szczepińskiego Wincentego Walerego w Sokółce 1931, 1933 0 rozwiń
Akta Notariusza Wincentego Walerego Szczepińskiego, 1931, 1933, sygn. 1-2. UBYTKI: 12/2004 Liczba jednostek w zespole: 2
4/310/0 Akta notariusza Choromańskiego Bolesława w Tykocinie 1928-1937 0 rozwiń
Akta Notariusza Bolesława Choromańskiego 1928-1937, sygn.: 1-21. UBYTKI: 3/2004 Liczba jednostek w zespole: 21
4/311/0 Akta notariusza Szlompki Ludwika w Tykocinie 1938-1939 0 rozwiń
Akta Notariusza Ludwika Szlompki, 1938-1939, sygn. 1-3; Skorowidz do akt Notariusza Ludwika Szlompki, 1939, sygn. 4; Liczba jednostek w zespole: 4
4/312/0 Urzędy pocztowo-telegraficzne okręgu grodzieńskiego 1873-1919 0 rozwiń
Zarząd Grodzieńskiego Okręgu Pocztowo- Telegraficznego, 1913-1919, sygn. 1; Grodzieński Okręg Pocztowo- Telegraficzny, Oddział w Goniądzu, 1873-1914, sygn. 1-13; Grodzieński Okręg Pocztowo- Telegraficzny, Oddział w Tykocinie, 1915-1917, sygn. 1-3. Liczba jednostek w zespole: 17
4/312/1 Zarząd Grodzieńskiego Okręgu Pocztowo-Telegraficznego 1913-1919 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
4/312/2 Grodzieński Okręg Pocztowo-Telegraficzny Oddział w Goniądzu 1873-1914 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 13
4/312/3 Grodzieński Okręg Pocztowo-Telegraficzny Oddział w Tykocinie 1915-1917 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
4/313/0 Białostockie Towarzystwo Elektryczności Spółka Akcyjna w Białymstoku [1900] 1908-1939 [1940-1944,1948] 0 rozwiń
Projekt sieci elektrycznej dla planowanej linii tramwajowej w Białymstoku 1900, sygn. 1 Akta organizacyjno-prawne, kapitały, działalność BTE i inne 1908-1939 [1948], sygn. 2-24 Protokoły Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, posiedzeń Rady Nadzorczej i Zarządu BTE 1922-1939, sygn. 25-32 Sprawozdania, projekty budżetów 1921-1939, sygn. 33-47 Księgi rachunkowe i inwentarzowe 1912-1943, sygn. 48-80 Listy płac 1920-1941, sygn. 81-126 Ubezpieczenia BTE od odpowiedzialności cywilnej, kradzieży i ognia 1919-1939, sygn. 127-134 Ubezpieczenia pracowników umysłowych 1928-1934, sygn. 135-137 Ubezpieczalnia społeczna 1925-1940, sygn. 138-144 Nieszczęśliwe wypadki 1923-1940, sygn. 145-148 Kasa chorych 1922-1933, sygn. 149-160 Kasa Przezorności Pracowników w Elektrowni Białostockiej 1922-1939, sygn. 161 Kasa Inwalidów (Emerytalna) Pracowników Elektrowni Białostockiej 1923-1931, sygn. 162-166 Dopływy nieopracowane - (kn. 2306/1999r., kn.2764/2005r.,) Liczba jednostek w zespole: 169
4/314/0 Komenda Policji Państwowej Powiatu Szczuczyńskiego w Grajewie 1936-1939 0 rozwiń
Elaborat mobilizacyjny posterunków policji z terenu powiatu szczuczyńskiego 1936-1938, sygn. 1-10; Instrukcje mobilizacyjne 1938-1939, sygn. 11; Dublety instrukcji mobilizacyjnych na cele wystawowe 1938-1939, sygn. 12. Liczba jednostek w zespole: 12
4/315/0 Posterunek Nr 2 Policji Państwowej na stacji kolejowej Czeremcha powiatu bielskiego 1921-1939 0 rozwiń
Mapa granic terytorialnych Komendy P. P. powiatu bielskiego, (brak daty), sygn. 1; Rozkazy i instrukcje Komendy Wojewódzkiej P.P w Białymstoku, 1936-1939, sygn. 2-4; Rozkazy Komendy Powiatowej P.P. powiatu bielskiego, zarządzenia, korespondencja, 1921-1939, sygn. 5-24; Instrukcja o charakterze stałym (teczka podręczna komendanta posterunku), 1937-1939, sygn. 25; Fonogramy, inwigilacje, 1938-1939, sygn. 26-30; Wykaz hodowców gołębi pocztowych w rejonie, 1933-1935, sygn. 31. Liczba jednostek w zespole: 31
4/316/0 vacat - Główny Urząd Geodezji i Kartografii Delegatura w Białymstoku - włączony do zespołów 1045 i 1046 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
4/317/0 Centralne Biuro Studiów I Projektów Wodno-Melioracyjnych w Warszawie Oddział w Białymstoku - mapy 1929-1955 0 rozwiń
Mapy topograficzne w skali 1:50000 i 1:100000 rejonu projektowanego zbiornika wodnego „Siemianówka”, 1929-1955; sygn. 1-14 Liczba jednostek w zespole: 14
4/318/0 Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji Miejskich w Białymstoku 1950-1955, 1961-1976 0 rozwiń
63 (j.a.) - projekty i plany: sieci wodociągowej, kanalizacji, oświetlenia, zagospodarowania przestrzennego i inne z lat 1950-1955 81 (j.a) - akta dotyczące wywłaszczeń nieruchomości, budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, studni głębinowych, linii energetycznych 1961-1976 Liczba jednostek w zespole: 144
4/319/0 Białostockie Zakłady Przemysłu Wełnianego im. Dyr. Sierżana w Białymstoku [1932-1943] 1944-1989 0 rozwiń
W skład zespołu wchodzą akta dotyczące spraw organizacyjnych oraz planowania i sprawozdawczości. Do tych ostatnich należą plany produkcji, zatrudnienia i funduszu płac, sprawozdania z ich wykonania, finansowo-gospodarcze, preliminarze budżetowe i bilanse. W zespole znajdują się ponadto akta osobowe pracowników zatrudnionych w latach 1944-1948, zwolnionych w latach 1952-1955; [1932-1943] 1944-1989, sygn. 1-1709 Liczba jednostek w zespole: 1709
4/320/0 Fabryka Wyrobów Runowych "Biruna" w Białymstoku [1905-1943] 1944-1992 0 rozwiń
W skład zespołu wchodzą akta dotyczące spraw organizacyjnych oraz planowania i sprawozdawczości. Należą do nich zarządzenia Dyrektora, materiały przekształceń organizacyjno-prawnych, regulaminy organizacyjne, protokóły zebrań i konferencji, a także plany produkcji, zatrudnienia i funduszu płac, sprawozdania z ich wykonania, bilanse i protokóły kontroli zewnętrznych, [1905-1943] 1944-1992; sygn. 1-242 Liczba jednostek w zespole: 242
4/321/0 Fabryka Przyrządów i Uchwytów w Białymstoku 1944-1990 0 rozwiń
Zespół składa się z dwóch grup akt: dotyczących spraw organizacyjnych oraz planowania i sprawozdawczości. Należą do nich zarządzenia Dyrektora, protokóły kontroli i lustracji, plany roczne produkcji, funduszu płac, sprawozdania z ich wykonania, preliminarze budżetowe, bilanse. Do zespołu wchodzą również inwentarze środków trwałych Państwowych Zakładów Mechanicznych - poprzednika Fabryki, 1944-1990; sygn. 1-147 Liczba jednostek w zespole: 147
4/322/0 Kolejowe Zakłady Konstrukcji Stalowych im. Rewolucji 1905 r. w Starosielcach [1935] 1945-1998 0 rozwiń
W zespole przeważają akta dotyczące planowania i sprawozdawczości. Należą do nich plany produkcji, inwestycji, techniczno-ekonomiczne, zatrudnienia i funduszu płac, sprawozdania z ich wykonania, bilanse i sprawozdania finansowe, analizy ekonomiczne. Zachowała się także kronika warsztatów kolejowych-poprzednika Zakładów [1935] 1945-1998; sygn. 1-555 Liczba jednostek w zespole: 555
4/323/0 Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego im. Marcelego Nowotki w Łapach 1950-2001 0 rozwiń
Zarządzenia wewnętrzne 1950-1955, sygn. 1-6 Projekty planu finansowego oraz plany finansowe 1950-1955, sygn. 7-15 Plany kosztów 1953-1955, sygn. 16-18 Bilans 1950-1951 sygn. 19-20 Sprawozdania rachunkowe i finansowe 1952-1956, sygn. 21-24 Dokumentacja techniczna do planu kapitalnych remontów -1952-, sygn.-25-Biuletyn tematyczny 1953, 1957, sygn. -26- Dopływ niezinwentaryzowany: Plany finansowe 1956-1965, 9 j.a. Sprawozdania finansowe 1956-1965, 9 j.a. Kontrole zewnętrzne, analizy działalności 1954-1956, 2 j.a. Kontrole zewnętrzne 1957-1958, 1 j.a. Protokół rewizyjnego zebrania, sprawozdanie finansowe -1958-, 1 j.a. Protokoły Komisji Weryfikacyjnych dot. działalności ZNTK 1960-1961, 2 j.a. Kontrole zewnętrzne 1961-1964, 3 j.a. Akta dotyczące przejęcia nieruchomości w m. Łapy i we wsi Miluki pow. Ełk, przekazania przedszkola oraz świetlicy 1957-1963, 3 j.a. Inwentaryzacja środków trwałych 1959-1962, 1 j.a. Dopływ z dn. 23.09.2002r. 1958-1995, 66 j.a. kn. 2535/2002r. Dopływ z dn. 11.01.2005r. 1977-2001, 45 j.a. kn. 2680/2005r. Dopływ z dn. 01.02.2006r. 1973-2001, 5 j.a. kn. 2773/2006r. Liczba jednostek w zespole: 173
4/324/0 Zakład Energetyczny Białystok [1919-1943] 1944-1983 0 rozwiń
Upaństwowienie przedsiębiorstw 1946-1950, sygn. 1-3 Zarządzenia władz nadrzędnych i własne 1951-1957, sygn. 4-7 Plany techniczno-finansowe 1950-1955, sygn. 8-13 Zestawienie finansowe i płace 1946-1950, sygn. 14-20 Moc elektrowni, ilość pracowników 1950-1957, sygn. 21-28 Wykorzystanie urządzeń elektrowni i urządzenia sieciowe 1949-1957, sygn. 29-33 Przychód i rozchód materiałów 1946-1953, sygn. 34-36 Zatrudnianie 1946-1952, sygn. 37-43 Sprawozdania finansowe i produkcyjne 1944-1955, sygn. 44-59 Analizy ekonomiczne 1953-1958, sygn. 60-61 Produkcja i zbyt energii elektrycznej 1945-1960, sygn. 62-77 Regulamin premiowania pracowników 1959, sygn. 78 Dopływy: nab.2305/1999r., nab.2763/2005r. Dopływ: nab.3155/2009r. Liczba jednostek w zespole: 1174
4/325/0 Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie Ekspozytura w Białymstoku 1945-1950 0 rozwiń
Referat Ogólny – okólniki, zjazdy dyrektorów Izb, posiedzenia Komisji Radców, korespondencja, preliminarze budżetowe, sprawozdania, kontrola, inwestycje prywatnego przemysłu, lata 1945 – 1950, sygn. 1-59, Referat Prawny – opinie radcy prawnego, opiniowanie przedsiębiorstw, lata 1949 – 1950, sygn. 60-61, Referat Przemysłowo-Handlowy – planowanie produkcji, sprawozdania z działalności Izby, zakładów przemysłu prywatnego-tartaków, olejarni, kaflarni, zrzeszenia kupieckie, nadzór, gastronomia, młyny, likwidacja, upaństwowienie przedsiębiorstw, lata 1945-1950, sygn. 62-122, Referat Statystyki – rejestracja przedsiębiorstw, wykazy właścicieli młynów, wiatraków, kaszarni, karty rejestracyjne, przemysł mineralny, olejarnie, przemysł chemiczny, drzewny, spożywczy, włókienniczy, osadnictwo, wykazy cen, lata 1946 – 1950, sygn. 123-189, Referat Szkolenia Zawodowego – plany szkolenia zawodowego, sprawozdania, protokóły egzaminacyjne, lata 1947 – 1950, sygn. 190-213, Referat Personalny – korespondencja, akta osobowe, lata 1945 – 1950, sygn. 214-216, Referat Przemysłowo-Handlowy – sprawy nadzoru nad organizacją placówek hurtu, lata 1947 – 1949, sygn. 217, sprawozdanie o sytuacji gospodarczej woj. białostockiego za IV kw. 1948 r., rok 1948, sygn. 218. Liczba jednostek w zespole: 218
4/326/0 Związek Rewizyjny Spółdzielni Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Białostocki [1944] 1945-1948 [1949] 0 rozwiń
Sprawozdania z działalności Oddziałów Zw. Rewizyjnego, lata 1946 – 1947, sygn. 1, Ewidencja i sprawozdania organizacyjno-gospodarcze Spółdzielni – wykazy statystyczne spółdzielni handlowych i personalne, lata 1945 – 1947, sygn. 2-5, 3-letnie plany działalności spółdzielni województwa – dane statystyczne i organizacyjno-majątkowe o spółdzielniach, rok 1947, sygn. 6, Lustracje Oddziałów Zw. Rewizyjnego i spółdzielni – protokóły lustracji, konferencji lustratorów Rady Oddziałowej Zw. Rewizyjnego w Suwałkach., lata 1946 – 1947, sygn. 7-8, Akta organizacyjno-sprawozdawcze spółdzielni zrzeszonych w ZW. Rewizyjnym – statuty, akta organizacyjne, lustracje, sprawozdania, lata [1944] 1945 – 1948 [1949], sygn. 9-24. Liczba jednostek w zespole: 24
4/327/0 Związek Gospodarczy Spółdzielni R.P. "Społem" Delegatura Zarządu na Okręg Białostocki w Białymstoku 1944-1948 0 rozwiń
Wyciąg z rejestru handlowego Zawiązku Gospodarczego Spółdzielni w Sądzie Okręgowym w Warszawie, rok 1947, sygn. 1, Zarządzenia wewnętrzne Kierownika Okręgowego Oddziału Spożywczego, lata 1946 – 1947, sygn. 2, Rada Okręgu Związku Gospodarczego – protokóły posiedzeń Prezydium i Plenum Rady oraz Komisji, lata 1947 – 1948, sygn. 3-4, Rady Oddziałowe Związku Gospodarczego – protokóły wspólnych posiedzeń Rad Oddziałowych Zw. Gospodarczego i Zw. Rewizyjnego, protokóły Komisji Kontrolującej, Rad Oddziałów w poszczególnych powiatach, wykazy spółdzielni należących do Oddziałów, lata 1945 – 1948, sygn. 5-17, Protokóły miesięcznych zebrań pracowniczych, lata 1945 – 1947, sygn. 18, Akta Rady Zakładowej Zw. Zawodowego Pracowników Spółdzielczych – protokóły, materiały wyborcze, lata 1945 – 1946, sygn. 19, Sprawozdania – fragmentaryczne z działalności Okręgu, Okręgowego Oddziału Spożywczego, obrotowe placówek handlowych, lata 1944 – 1948, sygn. 20-23, Bilanse, sprawozdania rachunkowe, lata 1944 – 1948, sygn. 24-28, Przekształcenie Powszechnej Spółdzielni Spożywców w GS, lata 1947 – 1948, sygn. 29, Przejęcie młyna w Ełku przez Zw. Gosp. „Społem”, lata 1946 – 1947, sygn. 30. Liczba jednostek w zespole: 30
4/328/0 Centrala Spółdzielni Spożywców "Społem" Oddział Okręgowy w Białymstoku 1948-1949 [1951] 0 rozwiń
Sprawozdania z działalności Oddziału Okręgowego – za II półrocze 1948 r. i plan pracy na I kw. 1949 r., rok 1949, sygn. 1, Księga ewidencji kontroli przedsiębiorstw, rok 1949, sygn. 2, Przekazanie Działu Włókienniczego na rzecz Centrali Technicznej, rok 1948, sygn. 3, Przekazanie Oddziałów „Społem” na rzecz PZGS – protokóły przekazania, lata 1948 – 1951, sygn. 4-6, Bilanse kwartalne i roczne oraz likwidacyjne Oddziałów, lata 1948 – 1951, sygn. 7-17. Liczba jednostek w zespole: 17
4/329/0 Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku 1945-1951 0 rozwiń
Regulaminy, rozporządzenia, okólniki NIA i OIA [1926-1939] 1945-1950 [1952], sygn. 1-7; Zjazdy i posiedzenia Rady i Zarządu OIA 1945-1950, sygn. 8-10; Komisje działające przy OIA 1945-1950, sygn. 11-13; Ewidencja i organizacja aptek 1945-1950, sygn. 14-20; Sprawy osobowe, praktyki, szkolenie, stypendia, sprawy socjalne 1945-1950, sygn. 21-30; Składki na rzecz OIA, wpłaty na cele społeczne 1946-1951, sygn. 31-35; Księgowość, podatki, budżety 1946-1951, sygn. 36-42; Zaopatrzenie aptek w leki, zniżki na leki 1945-1950, 43-55; Przejmowanie aptek, likwidacja OIA 1948-1951, sygn. 56-58; Skorowidze spraw 1945-1951, sygn. 59-60; Prasa, wydawnictwa, uroczystości 1945-1950, sygn. 61-64. Liczba jednostek w zespole: 64
4/330/0 Spółdzielnia Budowlana "Budowa" z odpowiedzialnością udziałami w Sokółce 1945-1951 0 rozwiń
Akta organizacyjno-prawne, lata 1945 – 1951, sygn. 1, Rejestr członków i deklaracje, lata 1945 – 1949, sygn. 2-3, Protokóły Zarządu, Rady Nadzorczej, walnych zgromadzeń, lata 1945 – 1950, sygn. 4-7, Bilansówka eksploatacji Spółdzielni, rok 1950, sygn. 8, Plany produkcyjno-finansowe, lata 1949 – 1950, sygn. 9. Liczba jednostek w zespole: 9
4/331/0 Wojewódzka Spółdzielnia Rybacka z odpowiedzialnością udziałami w Białymstoku 1945-1949 [1958] 0 rozwiń
Akta prawne, lata 1945 – 1949, sygn. 1, Protokóły walnych zgromadzeń, posiedzeń Rady Nadzorczej, Zarządu, lata 1945 – 1949, sygn. 2-4, Rejestr członków, lata 1945 – 1948, sygn. 5, Sprawozdania z rewizji Spółdzielni, lata 1945 – 1949, sygn. 6-7, Sprawozdania roczne – bilanse, lata 1945 – 1948, sygn. 8, Ankiety personalne, lata 1945 – 1947, sygn. 9, Sprawozdania likwidatora, lata 1951 – 1958, sygn. 10-12, Bilans otwarcia i zamknięcia likwidacji, lata 1952 – 1958, sygn. 13-14. Liczba jednostek w zespole: 14
4/332/0 Pomocnicza Spółdzielnia Członków Cechu Fotografów z odpowiedzialnością udziałami w Białymstoku 1949-1953 0 rozwiń
Akta władz Spółdzielni – akta prawno-organizacyjne, protokóły Rady Nadzorczej, deklaracje członków, lata 1949 – 1953, sygn. 1-5, Akta operatywne – sprawozdania gospodarcze, korespondencja, lata 1950 – 1951, sygn. 6-7, Akta księgowości – bilanse, księga udziałów, sprawozdania do Banku Rzemiosła, polisy, lata 1949 – 1953, sygn. 8-23. Liczba jednostek w zespole: 23
4/333/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Czerewkach gmina Zawyki powiat Białystok 1952-1957 0 rozwiń
Akta organizacyjne - deklaracje w sprawie wstąpienia do spółdzielni, podania o skreślenie z listy członków, rok 1956, sygn. 1, Protokóły – ogólnych zebrań, kontroli, sprawozdanie roczne, lata 1955 – 1957, sygn. 2-3, Księgi – ewidencji członków spółdzielni, ich rodzin i wkładów, inwentarzowe, rozliczeń z pracującymi i ewidencja dniówek obrachunkowych, lata 1953, 1955 – 1957, sygn. 4-9, Bilanse – roczne, likwidacyjny, lata 1952 – 1957, sygn. 10-11, Książka ewidencji dochodów w naturze i ich podział, lata 1955 – 1957, sygn. 12-13, Księgi – rejestracji dokumentów rachunkowych, rachunków różnych, ewidencji materiałów, lata 1954 – 1957, sygn. 14-21 Liczba jednostek w zespole: 21
4/334/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Zajączkach gmina Zawyki powiat Białystok 1950-1957 0 rozwiń
Dokumenty organizacyjne – statut, lista członków, protokóły posiedzeń zarządu, rok 1950, sygn. 1, Protokóły – ogólnych zebrań członków, posiedzeń Zarządu i Komisji Rewizyjnej, lata 1954 – 1957, sygn. 2-4, Księgi – ewidencji członków spółdzielni, ich rodzin i wkładów, inwentarzowe, rozliczeń z pracującymi i ewidencja dniówek obrachunkowych, ewidencji dochodów w naturze i ich podział, funduszów, lata 1951 – 1957, sygn. 5-15, Sprawozdania roczne o stanie organizacyjno-gospodarczym spółdzielni produkcyjnej wraz z załącznikami, lata 1953 – 1955, sygn. 16, Bilans likwidacyjny, rok 1956, sygn. 17, Księgi rejestracji dokumentów rachunkowych, lata 1953 – 1957, sygn. 18-20 Liczba jednostek w zespole: 20
4/335/0 Białostockie Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Weterynaryjno-Zootechnicznego "Centrowet" 1951-1956 0 rozwiń
Bilanse roczne; plany handlowo-finansowe; analizy ekonomiczno-finansowe, 1951-1956; sygn. 1-16 Liczba jednostek w zespole: 16
4/336/0 Spółdzielnie usługowe 1950-1965 0 rozwiń
336/1. Bilanse, sprawozdania z rewizji i kontroli, listy płac, akta osobowe, 1950-1957; sygn. 1-15 336/2. Deklaracje przystąpienia do spółdzielni, rejestr członków, protokóły z Walnych Zgromadzeń, posiedzeń Zarządu i Rady Spółdzielczej, zebrań pracowników, listy płac, 1951-1957; sygn. 1-8 336/3. Akta prawno-organizacyjne, protokóły z posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej, zebrań członków, zalecenia porewizyjne, akty normatywne i okólniki, plany rzeczowo- finansowe i ich wykonanie, listy płac, 1957-1958; sygn. 1-2 336/4. Kosztorysy, deklaracje członków przystąpienia do spółdzielni, korespondencja, dokumentacja prawno-organizacyjna, protokóły z Walnych Zgromadzeń i Komisji Likwidacyjnej, listy płac, 1957-1962; sygn. 1-14 336/5. Plany rzeczowo-finansowe, akta organizacyjno-prawne okresu likwidacji, ostatni bilans z działalności spółdzielni, protokóły Walnych Zgromadzeń, Posiedzeń Zarządu, kontroli i zalecenia pokontrolne, akta personalne, listy płac, 1954-1960; sygn. 1-16 336/6. Bilans materiałowy za 1956 r., plany finansowe i produkcyjne oraz sprawozdania z ich wykonania, założenia projektowe, umowy zlecenia, protokóły Walnych Zgromadzeń, rewizji i zalecenia porewizyjne, listy płac, 1954-1958; sygn. 1-12 336/7. Akta organizacyjno-prawne, bilanse, plany rzeczowo-finansowe, listy płac, 1951-1956; sygn. 1-6 336/8. Protokóły posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej, Walnych Zgromadzeń członków, projekty domów jednorodzinnych, 1956-1965; sygn. 1-11 Liczba jednostek w zespole: 84
4/336/1 Robotnicza Spółdzielnia Pracy Szewsko-Kamasznicza "Zgoda" w Czarnej Wsi 1950-1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 15
4/336/2 Spółdzielnia Pracy Szewsko-Kamasznicza "Jedność" w Krynkach 1951-1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
4/336/3 Spółdzielnia Pracy Krawieckiej w Mońkach 1957-1958 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
4/336/4 Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domków Jednorodzinnych "Grom" w Białymstoku 1957-1962 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 14
4/336/5 Powiatowa Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy Usług Rzemieślniczych im. 22 Lipca w Surażu 1954-1960 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 16
4/336/6 Powiatowa Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy Usług Rzemieślniczych w Sokółce 1954-1958 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
4/336/7 Powiatowa Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy Usług Rzemieślniczych w Jasionówce 1951-1956 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
4/336/8 Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domów Jednorodzinnych "Współpraca" w Białymstoku Osiedle Dojlidy 1956-1965 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 11
Wyświetlanie 316 do 360 z 1 753 wpisów.