Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
8/1/0 Akta miasta Częstochowy 1759-1948 2204 rozwiń
Okres kancelarii polskiej I. Akta z lat 1759-1774 - Księga radziecka miasta Częstochowy z lat 1759-1765, sygn. 1 - Księga miejska Częstochowy z lat 1766-1774, sygn. 14346 II. Akta z lat 1804-1867- Magistrat Wydział Administracyjny, sygn. 2-70, w tym: regulacja miasta, połączenie Starej i Nowej Częstochowy, dzierżawa dochodów miejskich (targowe, mostowe, brukowe, garncowe), kontrakty dzierżawne parceli budowlanych, gruntów, łąk, pożyczki budowlane, budowa mostów, cegielnia na Zawodziu, notowania cen rynkowych na artykuły rolno-spożywcze i inne, protokoły posiedzeń Rady Miejskiej z 1862 roku Wydział Skarbowy, sygn. 71-202, w tym: spisy inwentarzy po zmarłych w związku z ustanowieniem opieki nad pozostałymi po nich nieletnimi, ściąganie należności skarbowych, sprawy hipoteczne, spisy tkaczy (akta dotyczące „ludności fabrycznej”) Wydział Wojskowy, sygn. 203-204, w tym: urządzenia wojskowe, składki kwaterunkowe Wydział Policyjny, sygn. 205-225, w tym: sprawy przesiedleń ludności, sprawy cudzoziemców, księgi ludności stałej, kontrola zapałek chemicznych Kasa Ekonomiczna, sygn. 226-504, w tym: „projekty etatów”, czyli budżetów miejskich (zawierają one m.in. spisy tzw. procederzystów, tj. różnego rodzaju rzemieślników, handlujących i innych, płacących podatek miejski zwany kanonem) miast Starej i Nowej Częstochowy, manuały przychodów i rozchodów funduszów gminnych, kwaterunkowych, bóźniczych, rachunki kasy funduszów szkolnych, garncowego, propinacyjnego, dzienniki dzierżawy dochodów konsumpcyjnych, sprawy ubezpieczenia od ognia, brukowania ulic, oświetlenia, budowy Cegielni Miejskiej Okres kancelarii rosyjskiej III. Akta z lat 1867-1914 Oddział Skarbowy, sygn. 505-542, w tym: opłaty skarbowe, stemplowe, targowe, kary, sprawy hipoteczne, dzierżawy, szkoły Oddział Ogólny, sygn. 543-1609, w tym: sprawozdania statystyczne dotyczące przemysłu, rzemiosła i rolnictwa, instytucje miejskie, szkolnictwo, służba zdrowia, sprawy sanitarne, straż ogniowa, ubezpieczenie od ognia, klęski żywiołowe, różnego rodzaju opłaty i składki pobierane od mieszkańców Oddział Administracyjny, sygn. 1610-1746, w tym: dzierżawy, budownictwo miejskie, urządzenia komunalne Oddział Miejski, sygn. 1747-3224, w tym: przemysł, rzemiosło, dzierżawy miejskie, budownictwo, oświetlenie ulic, szarwarki, notowanie cen rynkowych Oddział Policyjny, sygn. 3225-3347, w tym: sprawy meldunkowe ludności, poborowi, miary i wagi, areszt miejski, epidemie chorób Oddział Wojskowo-Policyjny, sygn. 3348-3668, w tym: sprawy meldunkowe i ruchu ludności, księgi ludności stałej i niestałej, spisy poborowych, rejestry przebywających w areszcie, wykazy przepustek granicznych Oddział Wojskowy, sygn. 3669-3731, w tym: kwatery wojskowe, remonty koszar, strzelnice, sprawy szpitala Oddział Kwatrunkowy, sygn. 3732-4508, w tym: sprawy kwater wojskowych, koszary, lokale straży ziemskiej i policji, szpital wojskowy Kasa Miejska, sygn. 4509-4778, w tym sprawozdania, dzienniki przychodu i rozchodu, rejestry niedoborów, wykazy podatków i opłat oraz korespondencja IV. Akta z lat 1914-1918 Wydział I, sygn. 4779-4870, w tym: sprawy ogólne i gospodarcze: protokoły posiedzeń Rady Miejskiej i Magistratu, protokoły posiedzeń Deputacji Podatkowej, Handlowej i Szpitalnej, sprawy sanitarne, aprowizacja, opłaty od koncesji i handlu Wydział II, sygn. 4871-4906, w tym: sprawy szpitalnictwa i opieki społecznej: koszty leczenia, sprawy szpitali i zakładów opiekuńczych, przytułków Wydział III, sygn. 4907-4933, w tym: sprawy szkolne: szkoły elementarne, kursy dokształcające, kursy dla analfabetów Wydział IV, sygn. 4934-4949, w tym: sprawy podatkowe: rejestry zaległości podatkowych od nieruchomości miejskich, zaległości składki szkolnej, nakładanie podatków Wydział V, sygn. 4950-4955, w tym: sprawy stanu cywilnego i wyznań: kontrola meldunkowa, sprawy cerkiewne, dozory bóźnicze Wydział VI, sygn. 4956-4979, w tym: sprawy kwaterunkowe: lokale dla wojska, szpital wojskowy, świadczenia, lokale hoteli miejskich Wydział VII, sygn. 4980-4990, w tym: księgi ludności, rejestracja zwierząt: straż przy magazynach komitetu żywnościowego, subsydium dla Straży Ogniowej, podwody, spis bydła Wydział VIII, sygn. 4991, zakłady elektryczne: sprawozdanie elektrowni za 1916 rok Wydział IX, sygn. 4992-5014 V. Akta z lat 1918-1939 Wydział Ogólny, sygn. 5015-6123, 14348, w tym: księgi protokołów posiedzeń Rady Miejskiej, Magistratu i komisji, stenogramy posiedzeń Rady Miejskiej z lat 1918-1919 i 1926, rozporządzenia, zarządzenia i okólniki władz, Prezydenta Miasta, sprawy organizacyjne, aprowizacja, pożyczki, powoływania i działalność różnego rodzaju komisji i komitetów, listy płacy urzędników, obchody uroczystości Wydział Gospodarczy, sygn. 6124-6897, w tym: sprawy placów, dróg, mostów, elektrowni, szpitali, komunikacji miejskiej, budownictwa, koszar, sprawy lokalowe instytucji państwowych i osób prywatnych, zapomogi dla bezrobotnych Wydział Finansowy, sygn. 6898-7399, 14344, 14347, w tym: budżety miasta i sprawozdania rachunkowe z ich wykonania, podatki od nieruchomości, opłaty miejskie od instytucji i przedsiębiorstw, opłaty od imprez, kinoteatrów, składka kościelna Wydział IV Ogólny (do 1928 roku), sygn. 7400-7913, w tym: materiały dotyczące oświaty, szkolnictwa powszechnego i zawodowego, korespondencja dotycząca poszczególnych szkół, materiały informujące o przytułkach, szpitalach, ambulatoriach, żłobkach i ochronkach Wydział Oświaty i Kultury (od 1928 roku), sygn. 7914-8141, w tym: sprawy oświaty, szkoły średnie i powszechne, przedszkola, dożywianie dzieci, turystyka, sprawy Teatru Miejskiego, Biblioteki im. Dr Władysława Biegańskiego i Muzeum Regionalnego Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej, sygn. 8142-8540, w tym: służba zdrowia, instytucje dobroczynności, baraki miejskie, stan sanitarny miasta, choroby zakaźne, stragany, studnie miejskie, koszty leczenia w szpitalach obcych, sprawy sanitarne szkolne, pątnicze, kolonie letnie, zakłady wychowawcze, pomoc doraźna Wydział Administracyjny (do 1936 roku), sygn. 8541-9007, w tym: statystyka, materiały statystyczne dotyczące różnych dziedzin życia miejskiego, stanu i ruchu naturalnego ludności, ruchu migracyjnego, ruchu chorych w szpitalach, cen artykułów żywnościowych, spisy wyborców z 1930 roku, księgi ludności stałej, rejestry domów i mieszkańców według ulic, sprawy rzemiosła i rolnictwa Wydział Techniczny, sygn. 9008-13670, 14345, 14349 w tym: sprawy angażowania pracowników, zatrudnienia bezrobotnych na robotach publicznych, sprawy ruchu budowlanego, projekty planów budynków, listy płacy robotników Wydział Aprowizacji (do 1922 roku), sygn. 13671-13691, w tym: księgi główne Hurtowni Miejskiej, dzienniki przychodu i rozchodu artykułów żywnościowych Wydział Przedsiębiorstw Miejskich, sygn. 13692-13710, w tym: sprawy Miejskiej Komunikacji Autobusowej, Betonowni Miejskiej VI. Akta z lat 1939-1945 Wydział Ogólny, sygn. 13711-13791, w tym: zarządzenia wewnętrzne, sprawozdania wydziałów, wykazy pracowników, sprawy Archiwum Miejskiego, dzierżawa placów pod kioski Wydział Administracyjny, sygn. 13792-13826, w tym sprawy kart rejestracyjnych zakładów rzemieślniczych i handlowych, wykazy tych zakładów, ruch naturalny ludności (wykazy urodzeń, małżeństw i zgonów), korespondencja w sprawie rejestracji ludności żydowskiej przybywającej do Częstochowy z innych miast, wydawanie przepustek, sprawy kart rozpoznawczych, sprawy miejscowej Straży Pożarnej, aprowizacja, ceny detaliczne Wydział Finansowy, sygn. 13827-14052, w tym: budżety Zarządu Miejskiego oraz Zarządu Gminy Grabówka, sprawy podatków i opłat, wykazy pracowników zakładów i instytucji opłacających daninę od mieszkańców Wydział Gospodarczy, sygn.14053-14063, 14350, w tym: inwentarze ruchomości wydziałów, dzierżawa gruntów miejskich, dziennik robót Wydział Techniczny, sygn. 14064-14118, w tym: opłaty administracyjne, umowy z pracownikami sezonowymi, wypadki przy pracy, remonty, korespondencja w sprawach technicznych, listy płac robotników na robotach miejskich Wydział Społeczny, sygn. 14119-14135, w tym: akta osób leczonych w szpitalach, wykazy osób korzystających z kuchni głównej, sprawy opieki społecznej Pomoce ewidencyjne - Skorowidze i wykazy, sygn. 14136-14272, w tym: spisy akt poszczególnych wydziałów. Akta osobowe pracowników urzędu sygn. 14 273-14345 Korespondencja handlowa, sygn. 14351-14360. Liczba jednostek w zespole: 14360
8/2/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Częstochowie [1924]1945-1950[1951] 367 rozwiń
Zarząd Miejski w Częstochowie, w tym: Wydział Planowania i Kontroli z lat 1945 - 1950, sygn. 1 - 40, w tym: plany i kredyty inwestycyjne, sprawy komunikacji miejskiej, rzeźni i elektrowni, sprawy służby zdrowia, sprawozdania z kontroli; Wydział Organizacyjny z lat 1945 - 1950, sygn. 41 - 134, w tym: zarządzenia i komunikaty Zarządu Miejskiego oraz prezydenta, statut organizacyjny, okólniki władz nadrzędnych, protokoły narad i konferencji, sprawy utworzenia Sądu Okręgowego oraz Szkoły Inżynierskiej w Częstochowie; Wydział Finansowy z lat 1945 - 1950, sygn. 135 - 195, w tym: dotacje Zarządu Miejskiego dla instytucji kulturalno - oświatowych, sprawy podatkowe, budżety i sprawozdania z ich wykonania; Wydział Społeczno - Polityczny z lat 1945 - 1950, sygn. 196 - 299, w tym: podania o wydanie przepustek, korespondencja w sprawach porządkowych, sprawozdania sytuacyjne, prezydenta, akta dotyczące powstania organizacji społeczno - politycznych w Częstochowie; Wydział Administracyjny z lat 1945 - 1950, sygn. 300 - 312, w tym: sprawy obywatelskie, sprawy przydziału mieszkań i lokali dla instytucji; Wydział Wojskowy z lat 1946 - 1948, sygn. 313 - 314, w tym: zarządzenia w sprawach Powszechnej Organizacji "Służba Polsce"; Wydział Przemysłu i Handlu z lat 1945 - 1950, sygn. 315 - 360, w tym: zarządzenia, sprawy upaństwowienia przedsiębiorstw, korespondencja w sprawach ustalenia praw własności firm, organizacja przemysłu, rzemiosła i handlu w mieście, sprawy przydziału żywności; Wydział Zdrowia z lat 1945 - 1947, sygn. 361 - 366, w tym: sprawy sanitarne szpitali i aptek miejskich, korespondencja w sprawach personalnych i organizacyjnych; Wydział Opieki Społecznej z lat 1945 - 1950, sygn. 367 - 385, 494 - 496, w tym: dotacje Urzędu Wojewódzkiego kieleckiego, podania o pomoc materialną dla rodzin poległych żołnierzy, akta personalne wychowanków zakładów opiekuńczych, wykazy dzieci; Wydział Oświaty i Kultury z lat 1945 - 1950, sygn. 386 - 409, 497, w tym: notatki na temat stanu szkół, sprawy budowy i remontu szkół, przedszkoli, walka z analfabetyzmem, sprawy Teatru Miejskiego, sprawozdania placówek kulturalno - oświatowych; Wydział Techniczny z lat 1945 - 1948, sygn. 410 - 425, 498, w tym: sprawy przydziału materiałów budowlanych, remonty budynków Zarządu Miejskiego, regulacja rzek Stradomki i Konopki, rejestr szkód wojennych; Wydział Majątku i Przedsiębiorstw z lat 1945 - 1950, sygn. 426 - 441, w tym: sprawy nieruchomości miejskich, likwidacja Wydziału Majątków Miejskich; Zarząd Nieruchomości Opuszczonych i Porzuconych z lat 1945 - 1949, sygn. 442 - 450, w tym: wykazy nieruchomości poniemieckich i opuszczonych, zarządzenia, sprawozdania z działalności, sprawy nieruchomości; Samodzielny Oddział Personalny z lat 1945 - 1948, sygn. 451 - 1458, w tym: sprawy wynagrodzeń pracowników, skorowidz pracowników, listy osób zwolnionych, układy zbiorowe pracy; Biuro pomiarów z lat 1945 - 1950, sygn. 459 - 464, w tym: organizacja, plany pracy, sprawozdania, powołanie mierniczych miejskich; Urząd Stanu Cywilnego z lat 1945 - 1948, sygn. 465 - 466, w tym: sprawy zawierania małżeństw; Zakład Oczyszczania Miasta z lat 1947 - 1950, sygn. 467 - 468, w tym: budżet Zakładu. Miejska Rada Narodowa w Częstochowie z lat 1945 - 1950, sygn. 469 - 493, w tym: księgi protokołów posiedzeń, uchwały Prezydium, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń komisji Miejskiej Rady Narodowej. Akta osobowe pracowników Liczba jednostek w zespole: 934
8/3/0 Starostwo Grodzkie Częstochowskie [1928]1933-1939 0 rozwiń
Referat Bezpieczeństwa z lat 1933 - 1939, sygn. 1 - 9, 288 - 294, tym: stowarzyszenia, nadzór nad cudzoziemcami, miesięczne sprawozdania sytuacyjne; Referat Porządku Publicznego z lat 1932 - 1936, sygn. 10 - 19, w tym: sprawy dot. cudzoziemców, wiz, pobytu; Referat Administracyjny z lat 1932 - 1938, sygn. 20 - 55, w tym: sprawy obywatelstwa, ruch naturalny ludności; Referat Wyznaniowy z lat 1933 - 1939, sygn. 56 - 64, w tym: dochody, wydatki i inne sprawy Gminy Wyznaniowej Żydowskiej; Referat Przemysłowy z lat 1928 - 1939, sygn. 65 - 262, w tym: przemysł, rzemiosło, handel - rejestracja, karty rzemieślnicze, kontrole sanitarne lokali, statystyka przemysłowa, organizacje cechowe; Referat Opieki Społecznej z lat 1935 - 1939, sygn. 263, w tym: sprawy inwalidzkie; Referat Sanitarny z lat 1934 - 1939, sygn. 264 - 273, w tym: personel sanitarny - lekarze, dentyści, farmaceuci, felczerzy, zakłady lecznicze i apteki; Referat Budowlany z lat 1929 - 1938, sygn. 274 - 287, w tym: budowa, remonty i administracja gmachów państwowych. Liczba jednostek w zespole: 294
8/4/0 Starostwo Miejskie w Częstochowie 1939-1945 0 rozwiń
Wydział Spraw Wewnętrznych z lat 1939 - 1942, sygn. 1 - 13, w tym: sprawy ludności żydowskiej, Związek Kobiet Żydowskich EZRA, przesiedlenia, zameldowania Żydów, Rada Żydowska, zaopatrzenie w artykuły żywnościowe, podania o zezwolenia na przejazdy; Wydział Finansowy z lat 1939 - 1945, sygn. 14 - 64, w tym: sprawy budżetowe miasta, daniny od mieszkańców, utrzymanie więdzienia, sprawy policji, rzeźni, wodociągów, budynków szkolnych, innych instytucji miejskich; Instrukcja kancelaryjna Starostwa Miejskiego Miasta Częstochowy z 1942 roku, sygn. 65; Korespondencja dotycząca działalności wydawniczej, likwidacji drukarni, spraw cenzury, przyznania obywatelstwa, spraw notarialnych z lat 1940 - 1945, sygn. 66 - 73. Akta kategorii B-50 z lat 1939 - 1945, 241 j.a., w tym: akta osobowe, wnioski o wydanie dowodu, legitymacji, dla osób pochodzenia niemieckiego. Liczba jednostek w zespole: 73
8/5/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Oddział Powiatowy w Częstochowie 1945-1950 0 rozwiń
Akta dotyczące organizacji Oddziału z lat 1945 - 1947, sygn. 1, w tym: instrukcje zarządzenia; Sprawozdania z delegacji służbowych pracowników Oddziału z roku 1948, sygn. 2; Korespondencja ogólna z lat 1945 - 1950, sygn. 3 - 4; Sprawozdanie z działalności Oddziału za okres od początków istnienia do lipca 1949 roku sporządzone dla Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Częstochowie z roku 1949, sygn. 5; Wnioski o wydanie orzeczeń osiedleńczych (osadnictwo wiejskie) z lat 1945 - 1946, sygn. 6; Instrukcja w sprawie osadnictwa oraz wnioski o wydanie orzeczeń osiedleńczych (osadnictwo miejskie) z lat 1945 - 1948, sygn. 7 - 8; Księga nieruchomości poniemieckich przydzielonych repatriantom na terenie Częstochowy z lat 1946 - 1949, sygn. 9 Telefonogramy i raporty o ruchu przesiedleńców i repatriantów z roku 1946, sygn. 10 - 11; Kwestionariusze repatriantów z lat 1945 - 1950, sygn. 12 - 15; Książki meldunkowe repatriantów z lat 1945 - 1950, sygn. 16 - 38; Skorowidz do książek meldunkowych na Punkcie Etapowym w Częstochowie z lat 1945 - 1946, sygn. 39 - 40. Liczba jednostek w zespole: 40
8/6/0 Okręgowy Urząd Górniczy w Częstochowie [1916]1919-1932 0 rozwiń
Sprawy administracyjne i gospodarcze z lat 1920 - 1932, sygn. 1 - 17; Nadania górnicze, eksploatacja złóż, produkcja przemysłowa z lat 1916 - 1932, sygn. 18 - 101; Zatwierdzenie projektów budynków i urządzeń przemysłowych z lat 1921 - 1932, sygn. 102 - 114; Sprawy robotnicze i bezpieczeństwa pracy z lat 1920 - 1931, sygn. 115 - 131. Liczba jednostek w zespole: 131
8/7/0 Okręgowa Izba Aptekarska w Częstochowie 1945-1951 0 rozwiń
Okręgowa Izba Aptekarska w Częstochowie z lat 1945 -1951, sygn. 1 - 62, w tym: okólniki, protokoły posiedzeń Zarządu, protokoły Zjazdów Rady i zebrań Delegatów Izby, protokoły Komisji Rewizyjnej, sprawozdania z działalności Izby, ustawy, uchwały, biuletyny i instrukcje, deklaracje na karty rejestracyjne, wykazy aptek, wykazy farmaceutów, rozdzielniki, cenniki oraz materiały zaopatrzeniowe aptek, akta dotyczące likwidacji Okręgowej Izby Aptekarskiej, książki kasowe, protokoły posiedzeń Komisji Porządkowej, korespondencja z Centrosanem i Polskim Związkiem Zielarskim, akta Sądu Polubownego. Liczba jednostek w zespole: 62
8/8/0 Częstochowski Urząd Skarbowy 1809-1873 0 rozwiń
Akta dotyczące spraw podatkowych w układzie rzeczowym z lat 1829 -1873, sygn. 1 - 48, w tym: sprawy dotyczące podatków: konsumpcyjnego, koszernego, tabacznego, propinacje, sprawy dotyczące procesów defraudacyjnych, kwitariusze depozytowe, regestry depozytów pieniężnych przychodu i rozchodu, rozporządzenia. Zgodnie z decyzją Komisji Metodycznej w Katowiach do zespołu przesunięto akta zbioru nr 8/134/1: Urząd Konsumpcyjny w Częstochowie z lat 1809 - 1869 Liczba jednostek w zespole: 55
8/9/0 Urząd Rozjemczy do Spraw Najmu w Częstochowie 1921-1935 0 rozwiń
Akta spraw z lat 1921 - 1935, sygn. 1 - 65, w tym: akta dotyczące ustalenia czynszu i innych świadczeń związanych z najmem lokali oraz dotyczące eksmisjii z lokali; Skorowidz spraw z lat 1925 - 1935, sygn. 66. Liczba jednostek w zespole: 66
8/10/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych wszystkich stopni z terenu miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 2 lutego 1958 roku 1957-1958 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 70
8/11/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i rad narodowych wszystkich stopni z terenu miasta Częstochowy z wyborów przeprowadzonych w dniu 16 kwietnia 1961 roku 1961 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 81
8/12/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i rad narodowych wszystkich stopni z terenu miasta Częstochowy z wyborów przeprowadzonych w dniu 30 maja 1965 roku 1965 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
8/13/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i rad narodowych wszystkich stopni z terenu miasta Częstochowy z wyborów przeprowadzonych w dniu 1 czerwca 1969 roku 1969 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
8/14/0 Akta Szpitala w Częstochowie 1834-1914 315 rozwiń
Akta zespołu w układzie chronologicznym według sygnatur kancelaryjnych z lat 1834 - 1914, sygn. 1 - 167, w tym: akta budowy szpitala, sprawozdania, statystyka ruchu chorych, korespondencja w sprawach przyjęć do szpitala, ściągania opłat szpitalnych, dochody i wydatki. Liczba jednostek w zespole: 167
8/15/0 Polski Komitet Opiekuńczy Oddział w Częstochowie 1940-1945[1946] 28680 rozwiń
Sekretariat (Biuro) z lat 1940 - 1945, sygn. 1 - 26, w tym: zarządzenia, instrukcje, okólniki Rady Głównej Opiekuńczej, sprawozdania z działalności, bilanse, sprawozdania personalne; Referat Wysiedlonych z lat 1940 - 1945, sygn. 27 - 47, w tym: opieka społeczna, zapomogi dla wysiedlonych, transporty wysiedlonych, ewakuowani z Warszawy, korespondencja o przebywających na robotach w Rzeszy; Referat Pracy z lat 1943 - 1944, sygn. 48 - 49, w tym: zasiłki dla rodzin osób przebywających w Rzeszy; Kuchnia Główna z lat 1940 - 1944, sygn. 50 - 52, w tym: sprawy kuchni dla podopiecznych; Dom Dziecka z lat 1941 - 1945, sygn. 53 - 55, w tym: korespondencja; Referat Kolonii z lat 1941 - 1944, sygn. 56 - 58, w tym: korespondencja w sprawie kolonii letnich dla dzieci; Referat Ochronek z lat 1940 - 1945, sygn. 59 - 87, w tym: ruch dzieci w ochronkach, spisy, komitety rodzicielskie, sprawozdania finansowe, książki kasowe ochronek i przedszkoli; Zakłady i instytucje z lat 1940 - 1945, sygn. 88 - 91, w tym: sprawy zmarłych pensjonariuszy, zakłady, kuchnie i stołówki; Książki kasowe, dłużnicy, wierzyciele, rozliczenia z instytucjami, zakładami i przedsiębiorstwami własnymi z lat 1942 - 1946, sygn. 92 - 97. Liczba jednostek w zespole: 104
8/16/0 Okręgowe Towarzystwo Rzemieślnicze w Częstochowie 1907-1949 0 rozwiń
Akta władz Towarzystwa z lat 1907 - 1949, sygn. 1 - 41, w tym: statuty, sprawozdania, protokoły posiedzeń Zarządu, książki składek członkowskich, rejestry umów uczniowskich, korespondencja; Akta księgowości i spraw finansowych z lat 1911 - 1949, sygn. 42 - 65, w tym: dzienniki księgowości, bilanse, koszty administracyjne; Akta Szkoły Rzemieślniczej z lat 1926 - 1937, sygn. 66 - 84, budowa i organizacja Szkoły, personel, płace, dzienniki lekcyjne; Dzienniki podawcze z lat 1926 - 1939, sygn. 85 - 86. Liczba jednostek w zespole: 86
8/17/0 Cech Blacharsko-Dekarski w Częstochowie 1929-1948 0 rozwiń
Statuty i akta normatywne z lat 1929 - 1935, sygn. 1 - 4; Protokoły zebrań cechowych z lat 1930 - 1948, sygn. 5; Umowy o naukę, rejestr uczniów i deklaracje członkowskie z lat 1930 - 1948, sygn. 6 - 9; Księgi rachunkowe i kasowe z lat 1930 - 1948, sygn. 10 - 15; Korespondencja z lat 1930 - 1948, sygn. 16 - 19. Liczba jednostek w zespole: 20
8/18/0 Cech Budowlany w Częstochowie 1948-1950 0 rozwiń
Książka kasowa z lat 1948 - 1950, sygn. 1; Korespondencja z lat 1948 - 1949, sygn. 2. Liczba jednostek w zespole: 2
8/19/0 Cech Cieśli w Częstochowie 1865-1948 0 rozwiń
Księgi protokołów z lat 1865 - 1948, sygn. 1 - 2; Księgi wpisu majstrów z lat 1910 - 1935, sygn. 3 - 4; Księgi wpisu czeladników z lat 1866 - 1927, sygn. 5 - 6; Księgi wpisu uczniów z lat 1896 - 1942, sygn. 7 - 9; Deklaracje członkowskie i rejestry robót z lat 1935 - 1941, sygn. 10 - 16; Księgi rachunkowe z lat 1930 - 1948, sygn. 17 - 25; Kursy murarsko - ciesielskie z lat 1915 - 1931, sygn. 26 - 27; Korespondencja z lat 1918 - 1948, sygn. 28 - 32. Liczba jednostek w zespole: 32
8/20/0 Cech Cukierników w Częstochowie 1927-1949 0 rozwiń
Protokoły zebrań cechowych z lat 1927 - 1949, sygn. 1; Księga wpisu majstrów z lat 1927 - 1948, sygn. 2; Księga wpisu czeladników z lat 1927 - 1948, sygn. 3; Księga wpisu uczniów z lat 1927 - 1949, sygn. 4. Liczba jednostek w zespole: 5
Wyświetlanie 1 do 20 z 1 179 wpisów.