Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
8/121/0 Akta gminy Koziegłowy [1792]1915-1944 3618 rozwiń
Dokumentacja zawarta w zespole „Akta gminy Koziegłowy” jest zachowana fragmentarycznie. W zespole zachowały się akta: I.Zarządu Gminy z lat /1886/1915-1936 -Działu Ogólno-Organizacyjnego z lat /1915/1915-1936: Księgi uchwał Rady Gminnej, księga protokołów zebrań gminnych, protokoły Komisji, protokoły Zarządu Gminnego (sygn. 1-9); -Działu Administracyjnego z lat /1886/1915-1939/1944/: księga ludności stałej, rejestry mieszkańców (sygn. 10-18); Gminy Koziegłowy, Koziegłówki i Rudnik Wielki przechodziły liczne zmiany administracyjne, w związku z powyższym aby uzyskać pełny obraz dot. działalności tych gmin, oprócz akt zespołu „Akta gminy Koziegłowy” należy także zwrócić uwagę na akta zespołów: „Akta gminy Koziegłówki” i „Akta gminy Rudnik Wielki”. Pomimo swej fragmentaryczności akta te informują użytkownika o zmianach organizacyjnych i kompetencjach swoich twórców. Obrazują także problemy i historię ludzi zamieszkujących w małej gminie w II połowie XIX i I połowie XX wieku. Liczba jednostek w zespole: 20
8/122/0 Akta gminy Pińczyce 1852-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 102
8/123/0 Akta gminy Poraj [1910]1922-1954 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 144
8/124/0 Akta gminy Rudnik Wielki II poł. XIX wieku-1945[1950] 0 rozwiń
Księgi ludności stałej osady Koziegłowy, wsi Cynków, Rudnik Wielki, Siedlec (sygn. 1-9); Książki uchwał Rady Gminnej (sygn. 10-12); księga uchwał Zarządu Gminnego (sygn. 13); Sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników gminnych (sygn. 14-15); Zebarania i urzedowanie ciał samorządowych (sygn. 16); Majątek gminy i gromad (sygn. 17-19); Budżet gminy (sygn. 20-31); Sprawozdania z wykonania budżetu (sygn. 3233); Rozkład podatkó skarbowych i komunalnych (sygn. 34-37); Sprawy budżetowe i pracownicze (sygn. 38); Drogi i place publiczne (sygn. 39); Szkolnictwo (sygn. 40); Zdrowie (sygn. 41); Wykazy urodzonych, zaślubionych i zmarłych w gminie (sygn. 42-44), Wykazy Parafii Mariawickiej (sygn. 45); Księgi ludności stałej wsi Cynków, Gniazdów, Rudnik Mały, Rudnik Wielki, Siedlec (sygn. 46-54); Skorowidze do ksiąg ludności stałej (sygn. 55-56); Księga kontroli ruchu ludności (sygn. 57-58); Księga ludności niestałej (sygn. 59); Domowa książka meldunkowa miejscowości Cynków (sygn. 60); Sprawy wojskowe, poborowi (sygn. 61-64); Sprawy ewidencji zwierząt pociągowych, uprzęży i zaprzęgów (sygn. 65) Liczba jednostek w zespole: 65
8/125/0 Akta gminy Żarki [1872]1908-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 404
8/126/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkiego z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 17 czerwca 1984 roku 1984 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 27
8/127/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Żarkach 1950-1972[1973] 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne z lat 1964 - 1971, sygn. 1 - 2, w tym: plany pracy, ankiety radnych; Sesje Miejskiej Rady Narodowej w Żarkach z lat 1951 - 1972, sygn. 3 - 23, w tym: protokoły sesji, uchwały MRN, materiały na sesje; Realizacja postulatów wyborców z lat 1969 - 1972, sygn. 24; Protokoły posiedzeń, kontroli i wnioski Komisji Miejskiej Rady Narodowej z lat 1959 - 1972, sygn. 25 - 43, w tym Komisje: Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, Finansów i Budżetu, Mandatowa, Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Oświaty i Kultury, Zaopatrzenia Ludności, Zdrowia, Zatrudnienia i Polityki Społecznej; Plany pracy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z lat 1968 - 1972, sygn. 44; Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z lat 1950 - 1972, sygn. 45 - 62, w tym: protokoły posiedzeń, uchwały, materiały na posiedzenia; Plany gospodarcze z lat 1964 - 1970, sygn. 63 - 69, w tym; plany wieloletnie, roczne i sprawozdania z ich realizacji; Sprawozdania i statystyka z lat 1958 - 1965, sygn. 70 - 74; Kontrole zewnętrzne z lat 1953 - 1972, sygn. 75 - 78; Budżety miasta z lat 1951 - 1972, sygn. 79 - 94; Sprawozdania budżetowe z lat 1952 - 1973, sygn. 95 - 98. Liczba jednostek w zespole: 121
8/128/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i rad narodowych wszystkich stopni z terenu powiatu myszkowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 16 kwietnia 1961 roku 1961 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
8/129/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i rad narodowych wszystkich stopni z terenu powiatu myszkowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 30 maja 1965 roku 1965 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
8/130/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i rad narodowych wszystkich stopni z terenu powiatu myszkowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 1 czerwca 1969 roku 1969 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
8/131/0 Bractwo Cechu Kowalskiego w Mrzygłodzie 1642-1937 847 rozwiń
Księga wpisów członków Bractwa z lat 1642 - 1937, sygn. 1. Liczba jednostek w zespole: 1
8/132/0 Cech Szewski i Garbarski w Mrzygłodzie 1834-1911 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
8/133/0 Cech Tkacko-Krawiecki w Mrzygłodzie 1728-1936 677 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
8/134/0 vacat: Zbiór szczątków Oddziału I Archiwum Państwowego w Częstochowie: włączono do następujących zespołów akt: nr 8/8 oraz wydzielono do zespołów nr: 8/641, 8/772, 8/1026 - 8/1053 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
8/135/0 Centralny Zarząd Kopalnictwa Rud Żelaza w Częstochowie [1936]1945-1982 [1992] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4396
8/136/0 Kopalnia Rudy Żelaza „Dźbów” w Dźbowie k. Częstochowy 1934-1954 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 23
8/137/0 Kopalnia Rudy Żelaza „Osiny” w Osinach k. Częstochowy [1945]1954-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 542
8/138/0 Modrzejów-Hantke Zjednoczone Zakłady Górniczo-Hutnicze Sp. Akc. Huta Częstochowa 1898-1945 [1946] 0 rozwiń
Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1898 - 1944, sygn. 1 - 35, 133 - 135, w tym: schematy organizacyjne, sprawozdawczość, plany sytuacyjne budynków, sprawy ochrony przeciwlotniczej (OPL); Akta księgowe i finansowe z lat 1899 - 1944, sygn. 36 - 107, w tym: księgi główne, inwentarze, księgi obrotu płatniczego, memoriały, księgi sprzedaży, księgi kosztów, księgi kasowe; Akta dotyczące załogi z lat 1898 - 1944, sygn. 108 - 132, w tym: ubezpieczenia społeczne, kasa samopomocy pracowników umysłowych, płace pracowników umysłowych i fizycznych; Okólniki Dyrektora Huty z lat 1 904 - 1908, sygn. 133, w tym: zarządzenia wewnętrzne Dyrektora. Liczba jednostek w zespole: 149
8/139/0 Odlewnia i Emaliernia „Blachownia” w Blachowni k/Częstochowy [1918]1945-2002 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 246
8/140/0 Częstochowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych w Częstochowie 1948-1995 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 285
Wyświetlanie 121 do 140 z 1 179 wpisów.