Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
8/161/0 Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Częstochowskiego 1927-1942 [1944] 0 rozwiń
Dział administracyjny z lat 1927 - 1939, sygn. 1 - 14, w tym: statut, rozporządzenia, regulaminy, protokoły posiedzeń Rady i Zarządu Kasy, sprawozdania, protokoły kontroli, sprawy personalne; Dział Finansowy z lat 1931 - 1944, sygn. 15 - 24, w tym: bilanse inwentarze. Liczba jednostek w zespole: 24
8/162/0 Częstochowskie Towarzystwo Kredytowe Miejskie w Częstochowie [1899-1937]1937-1950 0 rozwiń
Akta władz Towarzystwa z lat 1899 - 1939, sygn. 1 - 13, w tym: księgi uchwał i postanowień Komitetu Naczelnego, Dyrekcji oraz protokoły zebrań Reprezentantów Towarzystwa; Akta finansowo - księgowe z lat 1923 - 1942, 1945 - 1948, sygn. 14 - 21, w tym: dzienniki księgowe, bilanse i preliminarze budżetowe; Akta udzielonych pożyczek z lat 1899 - 1950, sygn. 22 - 788, w tym: sprawy pożyczek udzielanych na budowę domów lub ich wykończenie, prowadzenie lub rozbudowę zakładów, akta pożyczek odrzuconych przez Dyrekcję lub nie przyjętych przez osoby składające deklaracje. Liczba jednostek w zespole: 788
8/163/0 Bank Handlowy w Warszawie S.A. Oddział w Częstochowie 1897-1938 0 rozwiń
Akta dyrekcji z lat 1897 - 1938, sygn. 1 - 9, w tym: protokoły kontroli, protokoły posiedzeń Komitetu Opiniodawczego, listy płacy; Akta księgowości z lat 1930 - 1935, sygn. 10 - 74, w tym: bilanse brutto, księgi główne, dzienniki, procenty, prowizje, sprawy sądowe dłużników, odpisy aktów notarialnych, wypisy z ksiąg hipotecznych, dokumentacja dotyczaca stacji elektrycznej w gmachu Banku. Liczba jednostek w zespole: 74
8/164/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Częstochowie [1937]1945-1956 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 43
8/165/0 Bank Państwowy Oddział w Częstochowie 1901-1914[1921] 0 rozwiń
Akta dotyczące operacji finansowych w układzie rzeczowym z lat 1901 - 1921, sygn. 1 - 46, w tym; okólniki dotyczące drobnego kredytu, sprawozdania i bilanse Banku i towarzystw oszczędnościowo - pożyczkowych, księgi dochodów i wydatków, rachunki osobiste dłużników. Liczba jednostek w zespole: 46
8/166/0 Bank Rolny Oddział Powiatowy w Częstochowie 1945-1975[1976] 0 rozwiń
Akta własne Banku Rolnego z lat 1945 - 1958, sygn. 1 - 22, w tym: bilanse, sprawozdania ekonomiczne, sumy przechodnie, korespondencja dotycząca spraw budżetowych, administracja gmachu, lokale biurowe; Akta instytucji kredytowanych przez Bank z lat 1945 - 1959, sygn. 23 - 55, w tym: plany finansowo - kredytowe, roczne plany gospodarcze, bilanse roczne, akta kredytowe; Akta Koła Związku Zawodowego Pracowników Finansów działającego przy Oddziale Powiatowym Banku Rolnego w Częstochowie z lat 1948 - 1951, sygn. 56 - 57, w tym: korespondencja, akta Referatu Kobiecego Przy Związku Zawodowym Pracowników Finansów. Liczba jednostek w zespole: 119
8/167/0 Społem Związek Gospodarczy Spółdzielni RP Oddział w Częstochowie 1934-1951 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 28
8/168/0 Spółdzielnia Pracy „Współpraca Księgowych” w Częstochowie 1947-1956 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 35
8/169/0 Spółdzielnia Pracy Mierniczych „Pomiar” w Częstochowie 1946-1956 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 43
8/170/0 Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy Fotografów w Częstochowie 1951-1957 0 rozwiń
Akta dotyczące Walnych Zgromadzeń z lat 1951 - 1955, sygn. 1 - 4, w tym: protokoły Walnych Zgromadzeń, sprawy organizacyjne Spółdzielni, statuty, odpisy z rejestru spółdzielni, zarządzenia, instrukcje; Akta dotyczące Rady Nadzorczej z lat 1951 - 1956, sygn. 5 - 11, w tym: protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej, deklaracje członkowskie, rejestr członków, księga udziałów, korespondencja; Akta Zarządu z lat 1951 - 1957, sygn. 12 - 48, w tym: protokoły zebrań Zarządu, korespondencja, wykazy zatrudnionych, plany, sprawozdania, bilanse, protokoły z narad robotniczych, sprawy socjalne; Akta kategorii B-50 z lat 1951 - 1957, sygn. 1 - 310, w tym akta osobowe pracowników Spółdzielni. Liczba jednostek w zespole: 48
8/171/0 Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych Inspektorat Powiatowy w Częstochowie 1928-1944, 1946 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 33
8/172/0 Ubezpieczalnia Społeczna w Częstochowie [1922] 1934-1950 0 rozwiń
Dokumentacja w zespole „Ubezpieczalnia Społeczna w Częstochowie” zachowana jest fragmentarycznie. Akta zachowane w zespole to księgi i poszyty zawierające wykazy stanu zatrudnienia pracowników zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego. W każdym roku kalendarzowym prowadzono dwie księgi – jedna księga obejmowała miesiące parzyste, druga – nieparzyste. W przypadku dużych przedsiębiorstw sporządzane były osobne wykazy dla poszczególnych oddziałów. W/w wykazy zawierają imię i nazwisko pracownika, liczbę dni pracy oraz wysokość zarobków tygodniowych i miesięcznych. Dotyczą pracowników następujących zakładów i instytucji: - Modrzejów – Hantke Zjednoczone Zakłady Górniczo – Hutnicze S.A. Huta Częstochowa - Zjednoczenie Kopalnictwa Rud Żelaza w Częstochowie - „Metalurgja” Towarzystwo Częstochowskiej Fabryki Odlewów i Emaljernii ul. Krótka 16 - Union Textille Spółka Akcyjna w Częstochowie - Spółdzielnia Robotnicza dla Eksploatacji Huty Szkła „Stradom” w Częstochowie - Fabryka Papieru i Młyny w Częstochowie. A. Kohn i J. Markusfeld. Spółka Komandytowa. - Spółka Akcyjna do Eksploatacji Państwowego Monopolu Zapałczanego w Polsce. Fabryka Zapałek w Częstochowie - Zakłady Wapienne „Wapnorud” w Rudnikach S.A. - Częstochowska Fabryka Guzików, dawniej Jan i Stanisław Grosman Spółka Akcyjna - Klasztor oo. Paulinów na Jasnej Górze - Przędzalnia i Tkalnia Juty i Lnu „Warta” S.A W zespole nie zachowały się akta administracyjne. Liczba jednostek w zespole: 1536
8/173/0 Gnaszyńska Manufaktura S.A. w Gnaszynie 1927-1945 0 rozwiń
Akta dotyczące sprawozdawczości i spraw personalnych z lat 1927 - 1944, sygn. 1 -10, 47 - 48, w tym: sprawozdawczość, badanie bilansów, korespondencja w sprawach osobowych, księga wypadków, protokoły Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, protokoły posiedzeń Zarządu, odpisy aktów notarialnych; Akta dotyczące księgowości i spraw finansowych z lat 1931 - 1944, sygn. 11 - 42, w tym: inwentarze oszacowanie budynków, dostawcy, odbiorcy, koszty, księgi wypłat; Akta dotyczące produkcji oraz maszyn i urządzeń z lat 1939 - 1944, sygn. 43 - 46, 49 - 50, w tym: raporty z produkcji, umowy dotyczące sprzedaży wyrobów ,plany maszyn i urządzeń akta dotyczące rozbudowy zakładu. Liczba jednostek w zespole: 50
8/174/0 Gnaszyńskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego w Gnaszynie 1945-1956 0 rozwiń
Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1945 - 1956, sygn. 1 - 24, w tym: protokoły posiedzeń Zarządu Zakładu, protokoły posiedzeń Rady Zakładowej, okólniki i zarządzenia wewnętrzne i władz nadrzędnych, akta dotyczące szkód i zniszczeń wojennych, planu odbudowy Zakładu, protokoły dotyczące wymiany pieniędzy, korespondencja dotycząca obchodów świąt państwowych, spraw personalnych, dojazdu do pracy, bhp, zaopatrzenia, orkiestry fabrycznej, nagród; Akta dotyczące produkcji z lat 1946 - 1956, sygn. 25 - 55, w tym: plany produkcyjne, sprawozdania, protokoły z narad i odpraw w sprawach produkcji, normy pracy, cenniki, zarządzenia dotyczące płac i premiowania, okólniki i zarządzenia dotyczące zaopatrzenia, praktyki studenckie; Akta współzawodnictwa i racjonalizacji z lat 1948 - 1955, sygn. 56 - 70, w tym: zarządzenia, regulaminy dotyczące współzawodnictwa, sprawozdania ze współzawodnictwa, Zakładowa Komisja Usprawnień, wnioski racjonalizatorskie, Klub Racjonalizacji i Techniki; Akta dotyczące załogi z lat 1946 - 1955, sygn. 71 - 91, w tym: korespondencja dotycząca spraw personalnych i zatrudnienia, sprawozdania Działu Socjalnego, szkolenie zawodowe, sprawozdania z bhp, protokoły z zebrań Koła Bhp, protokoły kontroli bhp, korespondencja dotycząca ubezpieczeń, nakazy Inspektora Pracy, doniesienia o wypadkach, statystyki zbiorcze z nieszczęśliwych wypadków; Organizacje przyzakładowe i inne z lat 1945 - 1953, sygn. 92 - 94, w tym: akta dotyczące klubu sportowego, orkiestry fabrycznej, szkód spowodowanych przez pożar; Listy płac, dzienniki podawcze z roku 1945, sygn. 95 - 104, w tym: listy płac: Szwalni, Oddziału Mechanicznego, Oddziału Gospodarczego, folwarku, dziennik podawczy. Liczba jednostek w zespole: 104
8/175/0 Fabryka Przetworów Chemicznych „Rędziny” S.A. Rudniki-Rędziny k/Częstochowy 1899-1945[1947] 0 rozwiń
Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1924 - 1942, sygn. 1 -29, w tym: protokoły walnych zebrań akcjonariuszy, sprawozdania Zarządu, protokoły badania ksiąg handlowych, odpisy z rejestru handlowego, świadectwa przemysłowe, informacje wywiadowni handlowych o firmach, akta sądowe dłużników Fabryki; Akta księgowe i handlowe z lat 1899 - 1947, sygn. 30 - 137, 143 - 144, w tym: bilanse, inwentarze, księgi główne, dzienniki specyfikacja silników elektrycznych, akta dotyczące dostaw, księga wekslowa, księgi magazynowe i kasowe, raporty nocne, korespondencja handlowa; Akta dotyczące załogi z lat 1927 - 1939, sygn. 138 - 142, w tym: listy płac personelu biurowego i technicznego. Liczba jednostek w zespole: 144
8/176/0 Fabryka Przetworów Ziemniaczanych „Złoty Potok” S.A. w Złotym Potoku, powiat częstochowski 1912-1940 0 rozwiń
Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1928 - 1940, sygn. 1- 2, w tym: protokoły kontroli Izby Skarbowej i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; Akta księgowości z lat 1912 - 1939, sygn. 3 - 35, w tym: bilanse, księgi główne, dzienniki; Akta dotyczące załogi z lat 1926 - 1940, sygn. 36 - 41, w tym: księgi wypłat, księga kar. Liczba jednostek w zespole: 41
8/177/0 Knorr i Brehmse S.A. Fabryka Naczyń w Myszkowie 1924-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2177
8/178/0 Myszkowska Przędzalnia „August Schmelzer” Spółka Akcyjna w Myszkowie 1884-1944 0 rozwiń
Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1886 - 1943, sygn. 1 - 24, 176 - 179, w tym: statuty, protokoły walnych zgromadzeń akcjonariuszy, sprawozdania, statystyka, protokoły badania ksiąg handlowych, odpisy rejestru handlowego, świadectwa przemysłowe, ubezpieczenia fabryki, akcje; Akta księgowe i handlowe z lat 1884 - 1944, sygn. 25 - 136, 169 - 175, w tym: bilanse, inwentarze, księgi główne, memoriały, dzienniki, odbiorcy, dłużnicy i wierzyciele, kasa, korespondencja handlowa; Akta dotyczące załogi z lat 1908 - 1943, sygn. 137 - 168, w tym: książki paszportowe robotników, listy płac, nieszczęśliwe wypadki, ubezpieczenia, opieka nad matka i dzieckiem; Liczba jednostek w zespole: 179
8/179/0 Steinhagen i Saenger Fabryki Papieru i Celulozy S.A. Fabryka Papieru w Myszkowie 1896-1944 0 rozwiń
Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1903 - 1944, sygn. 1 - 49, w tym: statuty, protokoły zebrań ogólnych, protokoły posiedzeń zarządu, odpisy rejestru handlowego, regulaminy pracy, ogłoszenia fabryczne, statystyka, korespondencja z instytucjami i towarzystwami; Akta księgowe i handlowe z lat 1896 - 1944, sygn. 50 - 160, w tym: bilanse, szacunki budynków i maszyn, koszty produkcji, podatki, kontrola ksiąg handlowych, korespondencja handlowa; Akta administracyjno - gospodarcze z lat 1919 - 1944, sygn. 161 - 179, w tym: układy pojednawcze o uszkodzenie łąk, mieszkania dla urzędników, normy płac robotników, sprawy wodne i drogowe, statystyka obrotu wagonów, szkoła i ochronka przy fabryce, praktyki studentów; Akta dotyczące załogi z lat 1896 - 1944, sygn. 180 - 211, w tym: statystyka dotycząca robotników, potrącenia na Fundusz Bezrobocia, wypadki przy pracy, kary nakładane na robotników, rejestry zatrudnionych; Akta instytucji przyzakładowych z lat 1910 - 1941, sygn. 212 - 222, w tym: Ochotnicza Straż Pożarna, Kasa Przezorności Urzędników, Koleżeńska Kasa Oszczędnościowa Pracowników Umysłowych, Kasyno Urzędnicze - statuty, księgi handlowe, korespondencja. Liczba jednostek w zespole: 222
8/180/0 Nadleśnictwo Rzeniszów [1915]1928-1944 0 rozwiń
Nadleśnictwo Rzeniszów, w tym: Stan posiadania z lat 1920 - 1939, sygn. 1 - 15, w tym: akta dotyczące nieruchomości, sprawy serwitutów; Urządzenie lasów z lat 1929 - 1932, sygn. 16 - 20, w tym: akta dotyczące pomiarów, podziały lasów; Melioracje z lat 1928 - 1932, sygn. 21, w tym: korespondencja dotycząca melioracji łąk; Drogi i środki komunikacyjne z lat 1928, sygn. 22, w tym: akta dotyczące budowy dróg, mostów i studni; Zakłady przemysłowa z lat 1915 - 1929, sygn. 23 - 28, w tym: akta dotyczące Kopalni Węgla "Teodor", eksploatacji węgla i rudy żelaza; Pozyskiwanie i zbyt użytków głównych z lat 1920 - 1938, sygn. 29 - 48, w tym: wnioski cięć, cenniki drewna; Użytki uboczne z lat 1920 - 1931, sygn. 49 - 65, w tym: akta dotyczące wypasu bydła w lasach, dzierżawy łąk, łowiectwa, rybołówstwa; Odnawianie i pielęgnacja lasów z lat 1920 - 1932, sygn. 66 - 74, w tym: akta dotyczące zagospodarowania i uprawy lasu; Ochrona lasu z lat 1921 - 1932, sygn. 75 - 88, w tym: akta dotyczące szkód leśnych, kradzieży drewna; Budowle z lat 1920 - 1932, sygn. 89 - 92, w tym: akta dotyczące budowy i remontów budynków; Sprawy osobowe z lat 1922 - 1928, sygn. 93 - 100, w tym: listy płac, wykazy pracowników; Plany finansowo-gospodarcze, rachunkowość z lat 1922 - 1938, sygn. 101 - 114, w tym: budżety roczne i sprawozdania; Organizacja urzędu z lat 1922 - 1932, sygn. 115 - 120, w tym: rozporządzenia władz nadrzędnych dotyczące działalności służby leśnej; Lustracja lasów z lat 1928 - 1932, sygn. 121 - 122, w tym: protokoły rewizji kasy; Różne sprawy nieujęte w pozostałych działach z lat 1920 - 1932, sygn. 123 - 127, w tym: akta dotyczące spraw administracyjno-gospodarczych. Forstamt Rzeniszow, w tym: Zarząd, stan posiadania z lat 1940 - 1944, sygn. 128 - 132, w tym: wykazy powierzchni lasów, spis inwentarza; Sprawy finansowe z lat 1941 - 1944, sygn. 133 - 138, w tym: akta dotyczące spraw budżetowych i kasowych; Gospodarka leśna użytki uboczne z lat 1940 - 1944, sygn. 139 - 146, w tym: akta dotyczące przewozu drewna, przydziałów, dzierżawy łąk, rybołówstwa; Ochrona lasu z lat 1941 - 1943, sygn. 147 - 149, w tym: wykaz drużyn ratowniczych, kradzieże leśne, kłusownictwo; Sprawy osobowe z lat 1940 - 1944, sygn. 150 - 156, w tym: zatrudnienie i zaopatrzenie robotników, wykazy poborów personelu; Dzienniki podawcze z lat 1942 - 1943, sygn. 157 - 158. Liczba jednostek w zespole: 160
Wyświetlanie 161 do 180 z 1 179 wpisów.