Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
12/330/0 Górnośląska Konwencja Węglowa Katowice 1905-1932 0 rozwiń
Oszacowanie zdolności produkcyjnej kopalń z lat 1905-1926, sygn. 1-8 Materiały dotyczące organizacji kopalń Konwencji: umowy konwencyjne z lat 1925-1931, sygn. 9-14 Okólniki i protokoły posiedzeń: protokoły posiedzeń Konwencji i walnych zgromadzeń z lat 1920-1932, sygn. 15-26 Kontakty z instytucjami naukowymi: Osteuropa - Instytut Śląski, Instytut do Badań Złóż Węglowych /Schles. Kohlenforschungs - Institut der Kaiser - Wilhelm -Gesellschaft/ z lat 1920-1930, sygn. 27-28 Liczba jednostek w zespole: 28
12/331/0 Polska Konwencja Węglowa w Katowicach [1914] 1926-1939 0 rozwiń
Umowy, statuty i materiały dotyczące statutów z lat 1926-1939, sygn. 1-17, 14a Protokoły walnych zgromadzeń PKW i posiedzeń poszczególnych komitetów i komisji z lat 1926-1939, sygn. 18-36 Okólniki: dotyczące eksportu, opłat, spraw wysyłkowych zapasów przemysłowych, ulg taryfowych, przydziałów licencji eksportowych z lat 1929-1939, sygn. 37-93, 44a, 44b, 56a, 56b, 56c, 58a, 58b, 67a, 67b, 74a, 74b Sprawozdania i statystyka: sprawozdania opisowe, statystyka dotycząca wydobycia i zbytu, wagonów eksportu, sortymentów węgla, zarobków z lat 1925-1939, sygn. 94-123, 94a, 121a, 121b Konwencja Eksportowa i sprawy eksportu: Statut Konwencji Eksportowej, rokowania, protokoły zebrań Komisji Eksportowej, zebrań eksporterów, zestawienia wysyłek, eksport węgla z lat 1928-1939, sygn. 124-155, 136a, 136b, 137a, 137b, 138a, 138b, 139a, 139b, 140a, 140b Rynek wewnętrzny: organizacja pośrednictwa węglowego, Komisja Sprzedaży Węgla w Polsce, sprawy rynku wewnętrznego z lat 1931-1939, sygn. 156-166 Konwencja Koksowa, licencje i sprawy techniczne: sprawy wyposażenia i możliwości produkcyjne kopalń z lat 1922-1939, sygn. 167-178 Sprawy arbitrażowe: orzeczenia, protokoły posiedzeń Kolegium z lat 1938, 179-180 Korespondencja z kopalniami: w sprawach technicznych, organizacyjnych, sortymentów węgla z lat [1914] 1939, sygn. 181-188 Rada Zakładowa: protokoły posiedzeń, korespondencja z lat 1935-1939, sygn. 189-190 Anteriora dotyczących zapisów brulionowych i materiałów technicznych związanych z kopalniami Zagłębia Dąbrowskiego i Krakowskiego Liczba jednostek w zespole: 204
12/332/0 Związek Stalowni Spółka Akcyjna Filia w Katowicach [1925] 1939-1945 0 rozwiń
Sprawy ogólno-organizacyjne Filii w Katowicach i Związku: utworzenie Filii w Katowicach, zamówienia, dostawy i zbyt hut górnośląskich, Zagłębia Dąbrowskiego i Generalnej Guberni, włączenie ww. hut do syndykatu, protokoły posiedzeń Zarządu Filii w Katowicach z lat 1939-1942, sygn. 1-7 Umowy syndykatowe z lat 1930-1942, sygn. 8-16 Walne zgromadzenia Syndykatu i sprawozdania roczne z lat 1940-1942, sygn. 17-18 Zgromadzenia grupowe i komisje: statuty, protokoły zebrań, informacje o działalności syndykatu, plany produkcji, sprawy organizacyjne zgromadzeń grupowych, pisma okólne, rozliczenia, sprawozdania okresowe z lat 1940-1944, sygn. 19-26 Organizacje gospodarcze: okólniki, protokół zebrania konstytucyjnego Grupy Okręgu Górny Śląsk-Grupa Gospodarcze "Żelazo" w Gliwicach, informacje o strukturze polskiego przemysłu odlewniczego, zarządzenia i okólniki dotyczące gospodarki metalami z lat 1939-1945, sygn. 27-38 Organizacja handlu: okólniki i protokoły posiedzeń syndykatu dotyczącego międzynarodowego handlu żelazem i stalą, eksport, ceny eksportowe, sprawy celne dostaw półfabrykatów, materiałów, warunki sprzedaży, sprawy transportu z lat 1933-1944, sygn. 39-51 Ceny: cenniki, uchwały dotyczące cen z lat 1925-1941, sygn. 52-61 Stan zapasów towarów w hutach: stan zapasów fabrykatów i półfabrykatów w hutach górnośląskich, Zagłębia Dąbrowskiego i Generalnej Guberni dane o wyposażeniu technicznym ww hut, informacje o polskim hutnictwie żelaza, programy dostaw z lat 1939-1944, sygn. 62-75 Normy techniczne: dotyczące wyrobów walcowych z lat 1939-1944, sygn. 76-84, 84a-b Statystyki: import, eksport, wydajność surówki stali i żelaza oraz produktów pochodnych, stan zapasów, produkcja wyrobów walcowanych, statystyki odbiorców i paliw, załogi z lat 1927-1944, sygn. 85-133 Hutnictwo radzieckie: niemiecka gospodarka na Ukrainie, informacje o przemyśle w ZSRR- głównie Zagłębie Donieckie, mapki gospodarcze z lat 1941-1944, sygn. 134-137 Informacje zjazdowe i prasowe: problematyka gospodarcza Serbii, Rumunii i Węgier oraz ogólno-europejskie z lat 1941-1944, sygn. 138-139 Sprawy ogólno-organizacyjne przedsiębiorstw: taryfikator dla pracowników handlowych i technicznych, apel o usprawnienie zarządzania przedsiębiorstwami z lat 1942-1944, sygn. 140-141 Sprawozdania nadesłane: sprawozdania roczne od 1939 roku koncernu Fr. Kruppa w Essen, Niemiecka Spółka Akcyjna handlu Żelazem w Berlinie oraz miesięczne sprawozdania /I,II 1940/ Związku Stalowni Oddziału w Wiedniu z lat 1940, sygn. 142-144 Liczba jednostek w zespole: 146
12/333/0 Związek Koksowni Sp. z o.o. w Katowicach [1890] 1915-1939 [1949] 0 rozwiń
Sprawy ogólnotechniczne: korespondencja w sprawie dostaw, oferty, przepisy, sprawy gruntowe z lat 1928-1939, sygn. 1-16 Materiały dotyczące inwestycji Fabryki Chemicznej w Hajdukach Wielkich: akta koncesyjne oraz dokumentacja techniczna urządzeń z lat 1890-1939, sygn. 17-62 Materiały dotyczące inwestycji Zakładu Destylacji Benzolu w Chmielowie: plany budowlane i konstrukcyjne z lat 1938-1939, sygn. 63-82 Materiały dotyczące inwestycji Zakładu Impregnacyjnego w Chełmie: dokumentacja techniczna Urządzeń z lat 1929-1937, sygn. 83-87 Materiały dotyczące inwestycji Śląskiej Fabryki Tektur Smołowcowych w Katowicach -Dębie: dokumentacja dotycząca bocznicy kolejowej z lat 1899-1937, sygn. 88-92 Materiały dotyczące inwestycji Zakładu Impregnacyjnego we Wronkach: uprawnienia wodne i sprawy rozbudowy zakładu z lat 1908-1938, sygn. 93-96 Sprawy finansowe: akta personalne z lat 1939, sygn. 97 Spis roboczy akt osobowych z lat 1939-1944 [1949], 7 j. Anteriora z lat 1890-1915 dotyczące Zakładów Rutgera S.A. w Hajdukach Wielkich /Rutgeswerke Aktiengesellschaft in Bismarckhutte/ Liczba jednostek w zespole: 104
12/334/0 SKARBOFERM Spółka Dzierżawna Polskich Kopalń Skarbowych na Górnym Śląsku Spółka Akcyjna w Katowicach [1906] 1921-1939 [1958] 0 rozwiń
Wydzierżawienie i przejęcie kopalń państwowych i sprawy nieruchomości: umowy dotyczące wydzierżawienia kopalń firmie "Skarboferme", przejęcie kopalń przez władze polskie, nabycie, sprzedaż, dzierżawa pól węglowych i innych nieruchomości , filary ochronne, szkody górnicze z lat 1912-1939, sygn. 1-75, 4a, 6a-b, 7a-b, 12a, 27a, 30a, 59a-d, 63a-d Organizacja i zarząd "Skarbofermu": statut, regulaminy, rejestr handlowy, bilanse, protokoły zebrań Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej, Komitetu Stałego, Zarządu, schematy organizacyjne, zarządzenia wewnętrzne, dywidendy, personel francuski, akta podręczne naczelnych dyrektorów z lat 1922-1939, sygn. 76-503, 97a-f, 98a, 114a, 161a, 402a, 403a, 404a, 405a, 412a, 419a, 427a, 431a-b, 471a, 487a, 489a, brak sygn. 463 Akcje "Skarbofermu" i ważniejsze transakcje finansowe: rozliczenia z biurem w Paryżu, banki polskie i francuskie, rozliczenia z firmami, sprawy akcjonariuszy, podatki i opłaty z lat 1922-1939, sygn. 504-545, 509a-b, 512a, 520a, 545a Stosunki z władzami państwowymi i samorządowymi: przepisy prawne, projekty ustaw i rozporządzeń, sprawy reprezentacyjne, konsulat i ambasada francuska, francuskie organizacje kulturalne w Polsce, Powszechna Wystawa Krajowa z lat 1922-1939, sygn. 546-560 Udział w różnych organizacjach i przedsiębiorstwach: sytuacja na rynku węglowym, biuletyny węglowe, zestawienia statystyczne, układy zbiorowe, materiały dotyczące zagospodarowania województwa śląskiego i Zaolzia, kartele górnośląskie i ogólnopolskie, organizacje zawodowe przemysłowców, syndykaty, izby handlowe, inne organizacje gospodarcze, instytuty naukowo-badawcze, szkoły górnicze, imprezy kulturalne i oświatowe z lat 1922-1939, sygn. 561-678, 621a, 662a-b Opisy, sprawozdania i statystyki dotyczące "Skarbofermu": konferencja z władzami górniczymi, publikacje dotyczące "Skarbofermu", zasoby węgla kopalń skarbowych i plany eksploatacji, kwestionariusze przemysłowe kopalń, informacje o "Skarbofermie" i innych firmach, statystyki górnicze, produkcji, zatrudnienia, zarobków, sprawozdania okresowe dotyczące eksploatacji, wysyłka węgla, bilanse techniczne z lat 1922-1939, sygn. 679-816, brak sygn. 683 Sprawy techniczne: przepisy dotyczące bezpieczeństwa, programy eksploatacji, plany ruchu, wyposażenie techniczne, oszacowanie zapasów węgla, sprawy obudowy, instalacji elektrycznej, przekroje pokładów, rozwój techniki, przeróbka mechaniczna, podróże zagraniczne, sprawy techniczne, gospodarcze, zbytu, produkcji ubocznej z lat 1922-1944, sygn. 817-885 Sprawy ogólno-gospodarcze: sprawy rachunkowe, inwestycyjne, koszta własne, majątki ziemskie,, sprawy kolejowe, biedaszyby, kradzieże węgla z lat 1922-1939, sygn. 886-961, 936a Zakup i sprzedaż: umowy handlowe zagraniczne i krajowe, umowy patentowe, sprawozdania, korespondencja dotycząca zakupów, sprzedaż i ceny węgla i koksu, zbyt krajowy i eksport z lat 1922-1940, sygn. 962-1261, 1056a, 1107a, 1180a Pracownicy: umowy i regulaminy, płace, czas pracy, rada zakładowa i urzędnicza, strajki, procesy z pracownikami dotyczące rent i wynagrodzeń, redukcji, , przyjmowanie urzędników, Komisarz Demobilizacyjny, przyjmowanie robotników, bezrobocie, redukcje, urlopy turnusowe, nieszczęśliwe wypadki, uroczystości, jubileusze, sprawy socjalne z lat 1920-1939, sygn. 1262-1419, 1419a Stosunki z różnymi firmami: korespondencja z firmami, różni dłużnicy z lat 1922-1939, sygn. 1420-1431 Zbiór ksiąg rachunkowych: inwentarze, księgi główne, raporty węgla, rachunki eksploatacji, koszty eksploatacji, księgi kontowe, rozliczenia kasowe, raporty dyrekcji, sprzedaż produktów ubocznych z lat 1922-1939, sygn. 1432-1597 Nieaktualne spisy i wykazy akt z lat 1935-1939, sygn. 1598-1599 Zbiór sprawozdań obcych: sprawozdania roczne firm i instytucji zagranicznych, ze Śląska i spoza Śląska z lat 1922-1938, sygn. 1600-1730, brak sygn. 1729, 1730 spis akt osobowych z lat [1906] 1921-1939 [1958], 1551 j. Liczba jednostek w zespole: 3376
12/335/0 Generalna Dyrekcja Kopalń Księcia Donnersmarcka w Świętochłowicach [1743] 1890-1945 [1958] 0 rozwiń
Sprawy ogólno-organizacyjne: majątkowe, wykaz posiadłości, kopalń, hut, innych zakładów przemysłowych, korespondencja naczelnego dyrektora, kontakty z instytucjami naukowymi, sprawy procesowe dotyczące eksploatacji minerałów z lat 1825-1943, sygn. 1-65 Prawo górnicze, zarządzenia własne Dyrekcji i policyjne z lat 1835-1941, sygn. 66-99 Przywileje i nadani górnicze: odpisy przywilejów w zakresie eksploatacji minerałów na Górnym Śląsku (od 1677 roku), nadania pól górniczych, zgłoszenia o udzielenie prawa do eksploatacji kopalin, szwedzka ustaw o nadaniach górniczych z lat 1743-1942, sygn. 100-186 Nabywanie kopalń, gruntów i budynków: kupno, sprzedaż, dzierżawa gruntów, zmiana terenów i pól górniczych, zakup kopalń i budynków, nabywanie pól górniczych w Szwecji z lat 1855-1942, sygn. 187-221 Stosunki z władzami państwowymi, komunalnymi i Kościołem: zarządzenia władz państwowych w sprawach gospodarczych, korespondencja z władzami komunalnymi, stosunki z Kościołem w Chwałowicach i Świętochłowicach z lat 1895-1944, sygn. 222-243, 230 t. I i II Organizacje gospodarcze i zawodowe: korespondencja dotycząca współpracy z organizacjami przemysłowymi, dużymi firmami, sprawozdania, protokoły posiedzeń z lat 1890-1940, sygn. 244-263 Syndykaty i kartele: korespondencja i okólniki, protokoły posiedzeń, sprawozdania ze współpracy z syndykatami i kartelami z lat 1898-1943, sygn. 264-296 Sprawy pracownicze i socjalne: regulaminy pracy, instrukcje służbowe, ustawa o radach zakładowych., dane o pracownikach powołanych do wojska, zatrudnienie inwalidów wojennych i obcokrajowców, ubezpieczenia, sprawy mieszkaniowe, szkoły i kursy zawodowe z lat 1876-1945, sygn. 296a, 297-333, 301a-c, 302a, 304a-e, 305a-f, 308a-g, 313a, 319a, 320a-c, 321a-b, 333a Kopalnie rud i węgla kamiennego: kopalnie rud żelaza, cynku, galmanu, węgla kamiennego w układzie rzeczowo alfabetycznym, wydobycie, sprawy produkcyjne, finansowe, transportowe, zbyt, kopalnie w Szwecji z lat 1824-1944, sygn. 334-865 Huty i inne zakłady przemysłowe: huty cynku w układzie alfabetycznym, sprawy produkcyjne, finansowe, budowlane, zbyt, Rady Nadzorcze, sprzedaż hut, cegielnie - sprawy administracyjne, budowlane, produkcyjne, finansowe, szamotownia, kamieniołomy z lat 1853-1944, sygn. 866-959 Eksploatacja, ratownictwo: dzikie kopalnictwo, meldunki o wstrząsach podziemnych, szkolenia ratowników, zwalczanie wypadków z lat 1905-1945, sygn. 960-968 Sprawozdania i statystyki: roczne sprawozdania z poszczególnych zakładów, sprawozdania i statystyki z lat 1861-1942, sygn. 969-1054 Akta osobowe z lat [1870] 1890-1945 [1958], sygn. 1055-3042, 1738a, brak sygn. 2313 Liczba jednostek w zespole: 3163
12/336/0 Giesche Spółka Akcyjna Katowice [1765] 1922-1945 [1965] 0 rozwiń
Akta gruntowe: wykazy posiadłości, nabywanie, sprzedaż, dzierżawy, zamiany, księgi gruntowe, administracja gruntów i budynków, reforma rolna z lat 1765-1944, sygn. 1-1762, 6a, 8a, 9a-b, 14a-b, 1583a, 1584a, 1603a, 1604a-d, 1609a-g, 1620a, 1637a, 1670a, 1682a, 1740a-c, brak sygn. 1125 Kopalnie węgla: wykazy posiadłości górniczych, nabywanie kopalń, eksploatacja, sprawozdania i statystyki górnicze, umowy węglowe, handel węglem, ceny, koszty własne, sprawy geologiczno-miernicze, poszukiwania i nadania górnicze, reprezentacja gwarectw, prawo górnicze, władze górnicze, ratownictwo górnicze, nieszczęśliwe wypadki, urządzenia techniczne, dzikie kopalnictwo, cegielnie z lat 1826-1945, sygn. 1763-2348, 1763a-b, 1765a, 1768a-f, 1778a, 1841a-d, 1845a, 1850a, 1858a, 1931a-c, 1985a, 1998a, 1999a, 2012a, 2054a, 2056a, 2135a, 2137a-b, 2145a, 2146a, 2147a, 2148a-b, 2149a, 2207a, 2208a, 2248a, 2249a-c, 2253a-e, 2259a, 2295a, 2299a, brak sygn. 1916, 2018a, 2107 Kopalnie rudy: posiadłości kopalnictwa, eksploatacja, sprawozdania i statystyki górnicze, urządzenia techniczne, regulacja granic pól górniczych, analizy rudy, zbyt i import rudy, korespondencja z władzami górniczymi reprezentantury gwarectw, szkody górnicze z lat 1803-1944, sygn. 2349-2801, 6660-6706, 2349a-b, 2357a-f, 2366a-c, 2375a-c, 2381a-b, 2387a, 2388a, 2389a, 2399a, 2401a-l, 2402a-h, 2411a-b, 2412a-b, 2418a-b, 2420a, 2428a-b, 2431a, 2434a-n, 2439a-g, 2449a-b, 2464a-b, 2538a-c, 2558a, 2587a, 2592a, 2691a, 2692a, 2746a, 2754a, 2785a, 2800a Solanka Betty z lat 1889-1934, sygn. 2802-2803, 2803a Huty: huty cynku i ołowiu, plany produkcyjne hut i sprawozdania, budowa hut, laboratoria hutnicze, szkody dymne, transport, sprawy wodne, urządzenia hutnicze, metody produkcyjne, patenty, statystyka produkcji, zbytu i importu, załogi, koszty, ceny, utargi inwestycje, normalizacja cynku, opracowania dotyczące przemysłu cynkowo-ołowianego i pochodnego z lat 1811-1944, sygn. 2804-3028, 2823a-f, 2824a, 2829a-b, 2840a, 2841a, 2843a-q, 2909a, 2922a-e, 2929a, 2937a-b, 2957a, 2959a, 2993a-c, 3005a, 3008a-b, 3009a, brak sygn. 2953 Dobra i lasy z lat 1843-1944, sygn. 3029-3163, 3097a, 3103a, 3108a-m, 3136a, 3138a Inne zakłady: wapienniki, fabryka materiałów wybuchowych, tartak, konsumy, restauracje z lat 1859-1942, sygn. 3164-3189, 3164a, 3176a Giesche - Fabryka Chemiczna w Bogucicach z lat 1899-1944, sygn. 3190-3214, 3195a-b, 3196a, 3197a-b, 3202a, 3205a, 3214a Giesche - Fabryka Porcelany w Bogucicach z lat 1920-1944, sygn. 3215-3256, 3241a-c, 3256a-c Spółki Handlowe Giesche z lat 1925-1945, sygn. 3257-3302, 3266a, 3276a-b, 3299a-b Biura Sprzedaży z lat 1932-1944, sygn. 3303-3311, 3303a Udziały w obcych firmach z lat 1920-1945, sygn. 3312-3341, 3319a, 3320a-c, 3327a, 3331a, 3333a-b, 3335a Kartele z lat 1909-1945, sygn. 3342-3441, 3351a, 3365a, 3385a, 3387a, 3401a, 3419a, 3420a-b, 3439a Sprawy organizacyjno-administracyjne: planowanie i sprawozdawczość, posiedzenia Kolegium Reprezentantów, Rada Nadzorcza, statystyka ogólna, umowy i pełnomocnictwa, podatki, sprawy procesowe cywilne, opinie prawne, świadectwa przemysłowe, sprawy socjalne, budowlane i mieszkaniowe, robotnicze, urzędnicze, ubezpieczenia, opieka zdrowotna, sprawy kolejowe, wodne, energii elektrycznej, komunalne, drogowe, szkolne kościelne, targi, wystawy, patenty, sprawy celne, handlowe, organizacje, przemysłowe, organizacja sprzedaży, związkowe, mapy, plany z lat 1869-1944, sygn. 3442-5458, 3449a, 3451a, 3454a-b, 3456a, 3460a, 3461a, 3467a-b, 3474a, 3491a, 3494a-b, 3578a-c, 3582a-b, 3587a-b, 3616a, 3637a-d, 3638a-i, 3639a-d, 3641a, 3648a, 3656a-b, 3657a, 3658a, 3660a, 3662a, 3702a, 3865a, 3961a, 4051a, 4060a-b, 4211a, 4218a, 4228a, 4251a, 4259a-b, 4330a-c, 4332a-d, 4394a-c, 4446a, 4487a, 4524a-b, 4640a, 4652a, 4863a, 4868a-c, 4873a, 4893a-b, 4896a, 4920a, 5069a, 5121a, 5128a, 5134a, 5207a, 5218a, 5246a, 5360a, 5362a-b, 5364a, 5372a-e, 5421a, 5423a, 5562a, 5562b, brak sygn. 3736, 4362a, 5202 Akta finansowe: majątek spółki, zarządzenia ogólne, Rada Nadzorcza, pełnomocnictwa, zatrudnienie banki, sprawy dewizowe, przedsiębiorstwa przemysłowe, Anaconda, Saco, preliminarze, sprawozdania zakładów, spółki siostrzane i obce, ubezpieczenia, świadczenia socjalne, związki i stowarzyszenia, podatki, kursy, statystyka produkcji, załogi, zarobków, koszty własne, inwestycyjne, bilanse, rachunki strat i zysków, remanenty, szkody wojenne, szkody górnicze, zlecenia konstrukcyjne, sprawy gruntowe, produkcja i zbyt, pożyczki sprawozdania finansowe, rewizje finansowe z lat 1899-1945, sygn. 5359-6645, 5700a, 5713a, 5714a, 5715a, 5716a, 5726a-b, 5730a-g, 5733a-b, 5735a, 5737a, 5738a, 5740a-b, 5744a, 5745a-e, 5750a, 5751a, 5752a, 5753a, 5758a, 5762a-d, 5763a, 5765a, 5766a, 5769-i, 5777a-b, 5780a, 5782a, 5787a, 5788a-d, 5790a-b, 5791a-b, 5803a, 5809a-b, 5833a-e, 5841a, 5845a, 5847a, 5872a, 5875a, 5885a-c, 5889a-b, 5901a-f, 5903a-c, 5904a-c, 5949a, 6048a, 6070a, 6083a, 6087a-b, brak sygn. 5202, 5627 Akta Związku Emerytów Urzędników Giesche S.A.: statut, sprawy wolnych zgromadzeń, rachunki i zestawienia roczne, wykazy emerytur z lat 1926-1944, sygn. 6646-6658 Fotografie zakładów produkcyjnych, urządzeń technicznych, nieruchomości z lat 1907-1931, sygn. 6659 Anteriora pochodzą z firmy: Towarzystwa Górniczego Spadkobierców Jerzego von Giesche /Bergwerksgesellschaft Georg von Giesches Erben/ z Dyrekcji Generalnej w Katowicach Załężu/ Liczba jednostek w zespole: 7935
12/337/0 Śląskie Kopalnie i Cynkownie S.A. Katowice 1853-1945 0 rozwiń
Bilanse Koncernu: sprawozdania, zamknięcia roczne, bilanse roczne, miesięczne, kontrola bilansów z lat 1853-1943, sygn. 1-305, 1a, 1c, 216a, 219a-c, 274a, brak sygn. 1c Księgi rachunkowe: księgi główne, kasowe, plany kont, kredyty, koszty, papiery wartościowe, płace, kontrola kasy i inwentarzy z lat 1910-1945, sygn. 306-377, 314a, 315a, 350a, 371a-b Registratura koncernu: Akta władz i urzędów: korespondencja z władzami centralnymi lokalnymi oraz instytucjami w sprawie produkcji, zbytu, taryf kolejowych, transportu, zarobków, bezpieczeństwa, opieki lekarskiej, bezrobocia, zarządzania, sprawozdania statystyczne z lat 1933-1945, sygn. 378-401, 382a-s Akta normatywne: statuty, korespondencja i notatki dyrektorów z konferencji w kraju i zagranicą, zarządzenia w sprawach cen, eksportu, kredytów, produkcji i personalnych z lat 1933-1945, sygn. 402-424, 402a-b, 407a Akta Zarządu Spółki: szkody górnicze wojenne, reforma rolna, wywłaszczenia, drogi i mosty, kupno i sprzedaż nieruchomości, sprawy budowlano-inwestycyjne, pożyczki zagraniczne, wymiana akcji, badania naukowe, patenty, dzierżawa pól górniczych, plany sytuacyjne z lat 1908-1945, sygn. 425-482, 433a, 446a, 459a, 465a, 467a, 470a, 476a Akta dotyczące pracowników: korespondencja z organizacjami politycznymi i zawodowymi, zatrudnienie (w tym jeńców i obcokrajowców), sprawy socjalno-bytowe z lat 1927-1945, sygn. 483-523 Akta handlowe: korespondencja z firmami i organizacjami gospodarczymi, sprawozdania, zestawienia, protokoły posiedzeń, okólniki, zarządzenia zrzeszeń gospodarczych z lat 1906-1945, sygn. 524-622, 523a-b, 533a, 537a, 543a, 548/2, 549a, 622a-l Akta budowlane dotyczące poszczególnych zakładów należących do koncernu: koncesje budowlane dotyczące inwestycji w zakładach koncernu, urządzenia telefoniczne, plany i oferty firmowe z lat 1861-1944, sygn. 623-1002, 623a, 883a, 884a, 885a-l, ł, m, 997a-b, brak sygn. 885e,f,g,h,i Akta dotyczące poszczególnych kopalń i hut koncernu: wydajność pracy, wykazy załóg, umowy o pracę, zamknięcia roczne, sprawozdania kopalń i hut, sprawy majątku ziemskiego szpitali hutniczych z lat 1854-1945, sygn. 1002a, 1003-1135, 1004a-i, 1039a, 1077a, 1082a Akta dotyczące przedsiębiorstw, w których koncern miał udziały: otwarcia i zamknięcia roczne, bilanse, sprawozdania firm z lat 1925-1944, sygn. 1136-1197, 1186a-b Akta dotyczące firm luźno związanych z koncernem: Międzynarodowa Wywiadownia Handlowa z lat 1925-1942, sygn. 1198 (połączone sygn. 1198 i 1198a) , 1198a (połączone sygn. 1198 b, c, d) Spisy akt z XX wieku, sygn. 1199-1202 Sprawy wodne i procesowe z lat 1930-1938, sygn. 1203-1205 Liczba jednostek w zespole: 1306
12/338/0 Wspólnota Interesów Górniczo-Hutniczych S.A. w Katowicach [1817] 1937-1945 [1962] 0 rozwiń
1. Sprawy administracyjne, w tym: statuty, walne zgromadzenia, sprawozdania, sprawy procesowe, podatkowe, handlowe, ubezpieczeniowe, robotnicze, kontakty z innymi firmami z lat 1817-1945, sygn. 1-590, 3501-3503, 3506, 3509-3518, 3522-3527, 3529-3531, 3538-3541, 3546-3550, 3660-3662, 3672-3673, 3691-3692, 4142, 4145, 4151, 4158-4160, 4162-4165, 4169, 4173-4174, 4176, 4178-4179, 4182-4183, 4187-4188, 4206-4210, sygn. dodatkowe: 43a, 491a, 493a, 509a, brak: 488 2.Sprawy finansowe, w tym: sprawy hipoteczne, pożyczki, straty i zyski, inwestycje, upadłość spółki, bilanse, kontrola hut z lat 1851-1944, sygn. 591-1644, 3504, 3532, 3535-3537, 3542-3545, 3553-3555, 3557-3627, 3634, 3638-3639, 3651-3656, 3664-3667, 3674, 3693-3699, 4140-4141, 4143-4144, 4147-4149, 4152-4153, 4155-4156, 4161, 4166-4167, 4170-4171, 4175, 4177, 4180-4181, 4184-4185, 4190-4197, sygn. dodatkowe: 797a-797c, 844a-844h, 863a, 971a, 1050a, 1051a-1151d, 1173a-1173z, 1175a-1175b, 1177a, 1189a, 1190a, 1196a, 1258a-1258w, 1264a-1264k, 1283a, 1285a, 1288a, 1346a-1346k, 1362a-1362k, 1511a, 1549a-1549c, brak: 790, 791, 1499 3. Akta produkcji zakładów, w tym: regale i nadania górnicze, sprawy gruntowe, nabywanie zakładów, wydobycie i produkcja, opisy zakładów, dzierżawy i sprzedaż z lat 1827-1945, sygn. 1645-1708, 3505, 3508, 3519-3521, 3533-3534, 3551, 3556, 3628-3633, 3635-3637, 3640-3650, 3657-3659, 3663, 3668, 3671, 3675-3677, 3679, 4146, 4150, 4168, 4203, sygn. dodatkowe: 1645a-1645b, 1680a-1680b 4.Akta dotyczące nieruchomości, w tym: administrowanie nieruchomościami, wyciągi katastralne, obrót nieruchomościami, opłaty gruntowe, szacowanie wartości, ogródki działkowe, sprawy leśne i polowań, majątki ziemskie Spółki, reforma rolna, szkody górnicze, wodne i wojenne z lat 1846-1946, sygn. 1709-3353, 3507, 3528, 3552, 3699-3670, 3681-3690, 3700-4139, 4157, 4172, 4198-4202, sygn. dodatkowe: 2354a, 2865a, 3337a, brak: 2566, 2567, 2611, 2712, 2713, 2715 5. Akta dotyczące materiału kartograficznego z lat 1888-1942, sygn. 3354-3357, 4186, sygn. dodatkowe: 3356a 6. Akta związków robotniczych i urzędniczych: kasy pomocowe, sprawy pożyczkowe z lat 1873-1940, sygn. 3356-3497, 4204-4205 7. Prace naukowe: dotyczące szkolnictwa zawodowego, poszukiwań surowców, nacjonalizacji handlu z lat 1929-1939, sygn. 3496-3500, 3678, 3680, 4189 8. Akta osobowe z lat 1863-1962, sygn. 4211-5634 Liczba jednostek w zespole: 5747
12/339/0 Zakłady Hohenlohego S.A. Wełnowiec [Katowice] [1787] 1905-1940 [1956] 0 rozwiń
Akta administracji zakładów górniczo-hutniczych księcia von Hohenlohe w Wełnowcu: nadania górnicze, wydobycie, plany produkcyjne, sprawozdani, kontrole, poszukiwania górnicze, urządzenia techniczne, policja górnicza, korespondencja z urzędem górniczym w sprawach bezpieczeństwa i dozoru technicznego, sprawy inwestycyjne, gruntowe, dzierżawa zakładów, sprawy wodne, kolejowe, drogowe, dzierżawy pól górniczych, odszkodowania za szkody górnicze i hutnicze, sprawy procesów, podatkowe, udziały (kuksy), protokoły zebrań gwarków, zbyt i zaopatrzenie, budżety, koszty własne, sprawy rachunkowe, organizacje gospodarcze, umowy dotyczące eksploatacji, sprawy mieszkaniowe, budowlane, robotnicze, ogólne, umowy taryfowe, ubezpieczeniowe, socjalno-bytowe, urzędnicze, umowy zatrudnienia, place, akta personalne dozoru technicznego i urzędników z lat 1787-1941, sygn. 1-383, 1987-2799, 138a, 138b, 2799a, brak sygn. 2697, 2700, sygn. nieciągła 138 Sprawy prawno-majątkowe: status Spółki, posiedzenia i korespondencja rady nadzorczej, pełnomocnictwa, nadania górnicze, sprawy własnościowe i finansowe, miernicze, wywłaszczeniowe, nabywanie, sprzedaż, wymiana, wydzierżawianie gruntów, sprawy rolno-leśne, sprawy hipoteczne z lat 1831-1944, sygn. 384-728, 444a-b, 465a-f, 555a, 559a-c, 567a-b, 569a-c Umowy: w sprawach gruntowych, pożyczkowo-budowlanych z lat 1792-1942, sygn. 729-798 Procesy: w sprawach cywilnych z lat 1898-1942, sygn. 799-934 Kopalnie, cegielnie, piaskownie, kamieniołomy: zebrania gwarków, odszkodowania z tytułu szkód górniczych, zyski, bilanse, podatki, zbyt, sprawy mieszkaniowe, robotnicze, urzędnicze, inwestycje z lat 1898-1942, sygn. 935-990, 939a, 964a-f Ruch, szkody górnicze, bezpieczeństwo pracy: projekty, sprawozdania, opinie dotyczące produkcji hutniczej i górniczej, analizy technologiczne, sprawy dotyczące wydobycia, zbytu, plany ruchu kopalnianego, dzikie kopalnictwo, sprawy dzierżawy, szkód górniczych, przepisy górnicze, regulaminy pracy, filary ochronne urządzenia techniczne, kontrola, bezpieczeństwo kopalń, ratownictwo górnicze z lat 1896-1942, sygn. 991-1263, 992a-g, 997a-b, 1263a, brak sygn. 992g Sprawy budowlane, inwestycyjne: dotyczące urządzeń technicznych, budownictwa administracyjnego i mieszkaniowego załóg kopalń i hut i urządzeń socjalnych z lat 1874-1942, sygn. 1264-1413, 2800-2809, 1264a, 2802a-c, 2803a Sprawozdania finansowe, podatki, rewizje: sprawozdania roczne, z działalności, bilanse, koszty, rewizje kasy, podatki, opłaty na fundusz bezrobocia, rewizje Spółki z lat 1906-1944, sygn. 1414-1560, 2810-2812, 1464a-c, 1504a-c, 1527a-b, 1541a-b, sygn. nieciągła 1527 Sprawy handlowe: umowy handlowe, korespondencja z Izbą Przemysłowo-Handlową z lat 1906-1939, sygn. 1561-1568 Sprawy administracyjne: spisy akt, brakowanie akt, biblioteka, zaopatrzenie, zwalnianie obcokrajowców z lat 1907-1944, sygn. 1569-1594, 2813-2827 Sprawy płac i ubezpieczeń: płace i czas pracy, sprawy ubezpieczeniowe, emerytalne, organizacje zawodowe pracodawców i robotnicze, umowy taryfowe, podatki, urlopy, płace urzędnicze z lat 1902-1939, sygn. 1595-1689, 1595a-h, 1599a-b, 1688a-f, 1689a, brak sygn. 1688e Zaopatrzenie w prąd, gaz i wodę, odwadnianie gruntów: elektryfikacja zakładów i budynków mieszkalnych Spółki, kanalizacja, odprowadzanie wód kopalnianych z lat 1897-1942, sygn. 1690-1808 Sprawy transportowe, umowy kolejowe z lat 1883-1941, sygn. 1809-1884, 1871a-e Sprawy komunalne z lat 1906-1920, sygn. 1885-1897 Sprawy kościelne i szkolne z lat 1904-1939, sygn. 1898-1906 Akta podręczne dyrektorów z lat 1906-1939, sygn. 1907-1986, 2828-2842, 1932a, 1941a-j, 1946a-b, 1986a-b Liczba jednostek w zespole: 3954
12/340/0 Górnośląski Zarząd Kopalń Sp. z o.o. Zakładów Rzeszy Hermann Göring Zarząd Główny Katowice [1924] 1940-1945 [1947] 0 rozwiń
Sprawy ogólno-organizacyjne: statut, pisma okólne, zarządzenia, nabywanie kopalń, dzierżawa, statystyki, bilanse, akta podręczne dyrektora z lat 1924-1945, sygn. 1-70 Sprawy pracownicze: baraki dla załogi, zatrudnienie jeńców wojennych z lat 1941-1944, sygn. 71-82 Zbyt: syndykat węglowy, ceny węgla i produktów pochodnych, dostawy prądu z lat 1940-1944, sygn. 83-118 Sprawy techniczne: inwestycje w podległych obiektach, plany nowych urządzeń remonty i modernizacja wodociągów, transport węgla i piasku, budowy elektrowni z lat 1939-1945 [1947], sygn. 119-233 Liczba jednostek w zespole: 896
12/341/0 Górnośląski Zarząd Kopalń Sp. z o.o. Zakładów Rzeszy Hermann Göring Grupa IV Katowice [1929] 1940-1944 0 rozwiń
Sprawy budowlane, inwestycyjne: zezwolenia budowlane, inwestycje urządzeń technicznych, wymiana parcel gruntowych z lat 1929-1944, sygn. 1-35, 1a, 33a, 35a-d Sprawy mieszkaniowe, czynsze: administracja domów z lat 1934-1944, sygn. 36-54 Sprawy socjalno-bytowe i finansowe: sprawy ogólne, skargi i wnioski, sprawozdania, płace, urlopy, świadczenia socjalne, koszty własne z lat 1940-1944, sygn. 55-62, 55a Anteriora dotyczą Zakładów Hohenlochego S.A. w Wełnowcu Liczba jednostek w zespole: 69
12/342/0 Państwowa Inspekcja Górnicza III w Bielszowicach [1890] 1899-1922 0 rozwiń
Nieruchomości gruntowe: nabywanie, zamiana, dzierżawy gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych, administracja majątku w Bielszowicach z lat 1890-1922, sygn. 1-48 Ruch kopalń-cegielnie: plany ruchu kopalń, urządzenia techniczne, dzierżawa i ruch cegielni z lat 1893-1921, sygn. 49-54 Sprawy administracyjne: budowa i utrzymanie budynków kopalnianych, sprawy robotnicze, (płace, strajki), kolejowe, wodne, komunalne i kościelne z lat 1891-1922, sygn. 55-70 Anteriora pochodzą z Inspekcji Górniczej w Królewskiej Hucie /Berginspektion zu Kőnigshütte/ Liczba jednostek w zespole: 70
12/343/0 Wspólnota Interesów Górniczo-Hutniczych S.A. Naczelna Dyrekcja Kopalń w Katowicach [1837] 1936-1939 0 rozwiń
Sprawy ogólno-organizacyjne: zarządzenia dotyczące organizacji registratury, inwentaryzacji z lat 1906-1936, sygn. 1-2 Statystyka: statystyka wydajności z lat 1938-1939, sygn. 3 Sprawy techniczne: dotyczące urządzeń technicznych z lat 1936-1939, sygn. 4-6 Nadania górnicze z lat 1926-1937, sygn. 7-9 Sprawy gruntowe: nabywanie kopalń, majątków i parcel, dzierżawy, zamiany i sprzedaż gruntów z lat 1837-1938, sygn. 10-95 Sprawy patronackie kościoła w Leszczynach z lat 1911-1937, sygn. 96-99 Sprawy administracyjno-gospodarcze: utrzymanie dróg, budynków i drenaż gruntów z lat 1905-1936, sygn. 100-103 Obciążenia hipoteczne z lat 1900-1930, sygn. 104-112 Liczba jednostek w zespole: 130
12/344/0 Zarząd Kopalni Eminencja w Katowicach 1839-1945 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne: protokoły posiedzeń zarządu kopalni, korespondencja z generalną dyrekcją i urzędem górniczym, okólniki, zarządzenia, bezpieczeństwo w kopalni, kontrola urządzeń technicznych, sprawy gruntowe (kupno, sprzedaż, dzierżawa), sprawozdania roczne i okresowe, statystyki, wykazy wydobycia, szkody powstałe podczas powstań śląskich, sprawy mobilizacyjne, zarządzenia władz wojskowych, organizacje gospodarcze i zawodowe, kartele, sprawy procesowe cywilne z firmami i robotnikami z lat 1874-1945, sygn. 1-230, 8a, 51a, 75a, 105a-b, 106a-b, 127a, 134a-b, 138a-b, 142a, 148a, 169a, 220a, 230a-b Sprawy finansowe: preliminarze i sprawozdania z ich realizacji, koszty, analizy kosztów, zbyt węgla, sprawy podatkowe, korespondencja handlowa z lat 1887-1945, sygn. 231-277, 231a-b, 249a Sprawy techniczne: nadania górnicze, sprawy miernicze, dzierżawa pól górniczych, filary bezpieczeństwa, plany wydobycia, inwestycje w zakresie rozbudowy kopalni i urządzeń technicznych, koncesje budowlane, urządzenia techniczne, systemy eksploatacji, transport podziemny, gospodarka wodna, pożary kopalniane, ratownictwo, wentylacja, dostawa prądu, analiza węgla, szkody górnicze, sprawy kolejowe, administracja budynków przemysłowych i mieszkaniowych, inwestycje budowlane z lat 1839-1945, sygn. 278-500, 304a-d, 306a, 338a, 346a-c, 347a, 369a-d, 417a, 421a, 422a, 433a, 438a-b Sprawy załogi: rada zakładowa, ubezpieczenia socjalne, regulaminy porządkowe, płace, czas pracy, rekrutacja robotników, sprawy pracowników umysłowych, szkolenia, nieszczęśliwe wypadki z lat 1884-1945, sygn. 501-592, 504a, 510a, 511a, 527a, 539a-b, 570a, 573a-c, 574a-e, 575a, 576a-d, 579a, 582a, 590a, 592a Liczba jednostek w zespole: 658
12/345/0 Kopalnia "Katowice" w Katowicach 1901-1945 [1950] 0 rozwiń
Sprawy techniczno-eksploatacyjne: plany produkcji, rejestry wydobycia z lat 1901-1943, sygn. 1-42 Spis roboczy akt personalnych z lat 1906-1944, 287 j. Liczba jednostek w zespole: 372
12/346/0 Giesche S.A. Zarząd Kopalni Giesche Nikiszowiec Janów 1838-1945 0 rozwiń
Sprawy ogólno-administracyjne: zarządzenia wewnętrzne i Dyrekcji w Załężu, organizacja zarządu kopalni, jubileusz, zakładu, jubilaci, Okręgowy Urząd Górniczy, plany produkcyjne, sprawozdania, statystyka górnicza (wydobycie, załoga, wydajność, płace, nieszczęśliwe wypadki), taryfikatory, organizacje przemysłowców i gospodarcze, ubezpieczenia rzeczowe, patenty, sprawy podatkowe, procesowe, wycinki z gazet, ulotki z lat 1838-1945, sygn. 1-222 Rachunkowość: budżety, koszty własne, wydobycia, inwentarze, pożyczki państwowe, fundusz socjalny z lat 1902-1944, sygn. 223-274 Zbyt i transport: korespondencja handlowa, umowy, ceny węgla, kartele górnośląskie (protokoły zebrań, limity, sortymenty węgla, licencje załadunkowe), analizy węgla z lat 1905-1944, sygn. 275-309 Sprawy robotnicze ogólne: rada robotnicza (zakładowa) - protokoły posiedzeń, mężowie zaufania, wnioski, zażalenia, kasa zapomogowa, Związek Pracodawców, zatrudnienie, robotnicze związki zawodowe, regulaminy pracy, ruchy robotnicze, strajki, zarządzenia policji górniczej, Sąd Pracy, sprawy procesowe o eksmisje i inne, wolne dniówki, bezrobocie, turnusy, Komisarz Demobilizacyjny, listy rekrutacyjne, świętówki, pomoc zimowa, dzikie kopalnictwo, nieszczęśliwe wypadki, sprawy zdrowotne, obcokrajowcy, jeńcy wojenni, bumelanci, szkolenia zawodowe, ugody, gratyfikacje z lat 1862-1945, sygn. 310-540 (sygn. 541-2172 wybrakowano, poza 1681, 2104, 2168), brak sygn. 2209, 2213-2215, 2254, 2263, 2265-2268, 2270 Rejestry robotników: rejestry pracowników fizycznych, kobiet, obcokrajowców, listy przyjętych i zwolnionych robotników z lat 1874-1930, sygn. 2216-2270, 1681, 2104, 2168 Sprawy socjalne, kolonie robotnicze i urzędnicze, sprawy szkolne, kościelne: budowa domów robotniczych i urzędniczych, parki, dziedzińce, izby chorych, domy noclegowe, ogródki działkowe, biblioteka, łaźnia, pralnia, pływalnia, konsum, sprawy szkolne, szkoła górnicza, sprawy kościelna z lat 1907-1945, sygn. 2271-2331 Sprawy gruntowe i procesowe: księgi gruntowe, nabywanie, zmiana, sprzedaż, dzierżawy gruntów, odszkodowania, budownictwo na t terenach eksploatowanych, szkody górnicze, procesy w sprawach szkód górniczych z lat 1873-1937, sygn. 2332-2830 Kontakty z władzami: sprawy wyborcze, wojskowe, korespondencja, zestawienia szkód w czasie powstań śląskich, sprawy wodne z lat 1900-1945, sygn. 2831-2879, brak sygn. 2853 (wybrakowano) Oddział Mierniczy: miernictwo, wstrząsy górotwórcze, przepisy, filary bezpieczeństwa z lat 1907-1944, sygn. 2880-2895 Oddział Kopalniany: organizacja eksploatacji, dyspozycje produkcyjne, dozór techniczny, obudowa pokładów, plany, rysunki, szkice, księga kopalń, technika strzelnicza, pożary kopalniane, wentylacje, gazy wybuchowe, pył węglowy, analiza powietrza z lat 1908-1945, sygn. 2896-2967 Oddział Zamułkowy: system zamułkowy, kolejka piaskowa z lat 1906-1945, sygn. 2968-2978 Oddział Powierzchni: zapasy i zwały węgla, laboratorium, załadunek, lampiarnia, prochownia z lat 1909-1944, sygn. 2979-2991 Oddział Maszynowy: sprawozdania miesięczne, inwestycje, urządzenia techniczne, zamówienia konstrukcyjne, technika wydobycia, odwadnianie kopalń, turbokompresory z lat 1907-1944, sygn. 2992-3050 Oddział Elektryczny: elektrownie (opis, sprawozdania miesięczne) turbiny, produkcja sprężonego powietrza, elektryfikacja z lat 1907-1945, sygn. 3051-3069 Gospodarka materiałowa, zaopatrzenie: zużycie materiałów wybuchowych, korespondencja z urzędem górniczym, przepisy strzelnicze z lat 1876-1945, sygn. 3070-3085 Bocznice kolejowe: korespondencja z władzami kolejowymi, umowy z koleją, budowa i utrzymanie bocznic z lat 1897-1937, sygn. 3086-3108 Ratownictwo: przepisy, aparatura ratownicza, centrala ratownicza z lat 1907-1943, sygn. 3109-3115 Zakłady inne: stacja pomp, majątek ziemski w Dąbrówce Małej (korespondencja) z lat 1909-1944, sygn. 3116-3124 Sprawy personalne: zarządzenia ogólne w sprawach urzędniczych, sprawy urzędnicze, wykazy, akta personalne dyrektorów i dozoru technicznego, ubezpieczenia, tantiemy, umowy taryfowe, organizacje zawodowe z lat 1908-1944, sygn. 3125-3205 Oddział Węglowy: reorganizacja kopani "Giesche", przepisy górnicze, instrukcje Zarządu, sprawozdania roczne Szkoły Górniczej, organizacje gospodarcze, unieruchomienie szybu, redukcje, raporty, organizacja biurowości, statystyki węglowe, koszty materiałowe, własne, wydajność kopalń "Kleofas" i Giesche", plany produkcyjne, sprawozdania roczne, okresowe i dzienne kopalni "Giesche" z lat 1909-1945, sygn. 3206-3367 Liczba jednostek w zespole: 1854
12/347/0 Giesche Spółka Akcyjna Zarząd Kopalni Kleofas w Katowicach Załężu 1839 -1945 0 rozwiń
Akta zarządu Kopalni "Kleofas": opis kopalni, jubileusz spółki, zarządzenia wewnętrzne i generalnej dyrekcji, organizacje gospodarcze, władze górnicze, urządzenia techniczne, rekrutacja robotników, sprawy zdrowotne, szkody górnicze, podatki, rewizje inwentarzy, plany ruchu, sprawozdania , statystyki górnicze z lat 1881-1944, sygn. 1-162, 123a Akta produkcji: wydobycie, podsadzka, obudowa, techniki strzelnicze, transport dołowy, pożary kopalniane z lat 1884-1945, sygn. 163-210 Akta Wydziału Elektrycznego: urządzenia elektryczne z lat 1896-1925, sygn. 211-224 Akta Wydziału Maszynowego: maszyny wyciągowe, kompresory, kotły parowe, kotłownie, aparatura ratownicza, urządzenia wentylacyjne, koszty utrzymania dróg z lat 1881-1941, sygn. 225-274 Akta Ekspedycji: sprawozdania organizacji kartelowych dotyczące wydobycia, wydajności, zbytu, normalizacja sortymentów węgla, analiza węgla, wagony z lat 1885-1941, sygn. 275-317 Akta rachunkowo-kasowe: budżety inwestycyjne, zatrudnienie z lat 1885-1936, sygn. 318-328 Akta gruntowe: nabywanie, sprzedaż, zamiana, dzierżawa gruntów i parcel, sprawy procesowe gruntowe z lat 1874-1940, sygn. 329-557, 389a Akta dotyczące gmin Załęże, Hajduki, Brynów, Mokre: sprawy budżetów gminnych, wyborów, posiedzeń zarządów gminnych, sprawy szkolne i kościelne, organizacji społecznych, zarządzenia policyjne, strajki i zgromadzenia robotników z lat 1887-1941, sygn. 558-614 Akta dotyczące spraw socjalno-bytowych robotników i urzędników oraz akta personalne: związki robotnicze, przepisy porządkowe, Sąd Pracy, zatrudnienie, w tym robotników przymusowych, płace, Spółka Bracka, ubezpieczenia, sprawy sanitarne, wypadkowe, statystyka nieszczęśliwych wypadków, mieszkaniowe, personalia dozoru technicznego i urzędników z lat 1881-1944, sygn. 615-1008 Wykazy akt i rysunki techniczne z lat początku XX wieku, sygn. 1009-1014 Liczba jednostek w zespole: 1019
12/348/0 Zjednoczona Kopalnia Matylda w Lipinach Śląskich 1882-1944 0 rozwiń
Zarządzenia władz górniczych z lat 1907-1934, sygn. 1-4 Księga kopalni Matylda i uprawnienia wodne z lat 1928-1932, sygn. 5-5a Plany ruchu i dodatki z lat 1900-1944, sygn. 6-20a Akta dotyczące zraszania pokładów z lat 1923-1938, sygn. 21-24 Sprawy maszynowe i inwestycje z lat 1882-1932, sygn. 25-35 Akta koncesyjne z lat 1896-1938, sygn. 36-39 Opracowania dotyczące techniki produkcji z lat 1932-1944, sygn. 40-42 Dzierżawa pól górniczych z lat 1885-1920, sygn. 43-47 Szkody górnicze z lat 1908-1932, sygn. 48-50 Rejestry wydobycia i zbyt węgla z lat 1926-1943, sygn. 51-65 Sprawy radzieckich jeńców wojennych z lat 1942-1943, sygn. 66 Nieszczęśliwe wypadki z lat 1931-1935, sygn. 67 Liczba jednostek w zespole: 87
12/349/0 Kopalnia Mysłowice w Mysłowicach 1872-1945 0 rozwiń
Sprawy ogólno-organizacyjne: okólniki i zarządzenia dotyczące organizacji pracy oddziałów z lat 1940-1944, sygn. 1-4 Rachunkowość, koszty, sprawy podatkowe z lat 1913-1944, sygn. 5-19 Zaopatrzenie: dostawy urządzeń technicznych z lat 1938-1944, sygn. 20-24 Sprawozdania i statystyka: sprawozdania do prasy, statystyka zatrudnienia, zarobków, wydobycia z lat 1926-1944, sygn. 25-32 Sprawy robotnicze: korespondencja z Radą Zakładową, zaszeregowania pracowników, wnioski o przyjęcie do pracy, dane o rynku pracy z lat 1920-1945, sygn. 33-47 Sprawy pracowników umysłowych i technicznych: redukcje, zaopatrzenie sił technicznych, ogólne sprawy personelu z lat 1932-1945, sygn. 48-54 Praca przymusowa, jeńcy wojenni: robotnicy zagraniczni, urlopy, listy płac jeńców radzieckich z lat 1941-1944, sygn. 56-58 Sprawy wojskowe: reklamacje od służby wojskowej, powołania do wojska z lat 19401941, sygn. 55 Sprawy ubezpieczeń społecznych: składki ubezpieczeniowe, korespondencja z Ubezpieczalnią Społeczną z lat 1872-1943, sygn. 59-72 Administracja domów i gospodarka wodna: remonty kapitalne, wynajem nieruchomości, zaopatrzenie w wodę z lat 1902-1944, sygn. 73-76 Sprawy inwestycyjne i budowlane: zezwolenia budowlane, budowa baraków dla robotników przymusowych, sygn. 77-88 Sprawy gruntowe: nabywanie gruntów, dzierżawy z lat 1908-1944, sygn. 89-93 Sprawy procesowe: orzeczenia biegłych i procesy o szkody górnicze oraz w sprawie odszkodowań pracowniczych z lat 1911-1940, sygn. 94-103 Organizacje gospodarcze i zawodowe: zarządzenia, pisma okólne, protokoły posiedzeń, statystyka zatrudnienia i płac z lat 1934-1942, sygn. 104-106 Władze górnicze: korespondencja w sprawach górniczych z lat 1926-1936, sygn. 107-109 Oddział kopalniany: książki kopalniane, plany ruchu przewietrzania z lat 1902-1944, sygn. 110-119 Oddział Mierniczy: filary bezpieczeństwa, plany i szkice dotyczące pól piaskowych z lat 1907-1944, sygn. 120-123 Oddział Maszynowy: materiały dotyczące urządzeń technicznych, 11 planów z lat 1898-1943, sygn. 124-151 Oddział Powierzchni: analiza węgla z lat 1934-1941, sygn. 152-154 Sprawy kolejowe: umowy kolejowe, bocznice z lat 1914-1944, sygn. 155-157 Liczba jednostek w zespole: 402
Wyświetlanie 321 do 340 z 2 939 wpisów.