Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
12/350/0 Kopalnia Karol w Orzegowie 1870-1940 0 rozwiń
Sprawy ogólno-organizacyjne: zarządzenia, plany ruchu, sprawozdania, podatki, szkody górnicze z lat 1874-1940, sygn. 1-27 Sprawy załogi: regulaminy pracy, Spółka Bracka akta personalne pracowników nadzoru, sprawy socjalne, święta górnicze z lat 1891-1940, sygn. 28-82 Sprawy techniczne: budowa urządzeń wydobywczych, ochrona pracy, ratownictwo, urządzenia sygnalizacyjne, odwadnianie, kotłownia, maszyny, transport, koksownia z lat 1870-1939, sygn. 83-188 Liczba jednostek w zespole: 188
12/351/0 Zarząd Kopalni Polska w Świętochłowicach 1889-1945 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne i finansowe: zarządzenia wewnętrzne, prawo górnicze i zarządzenia władz, udziały w różnych firmach, organizacje górnicze, nieruchomości i dzierżawy, sprawy procesowe, podatki, konta, koszty, finansowanie inwestycji, ceny, brakowanie akt z lat 1894-1945, sygn. 1-115, 13a, 30a-f, 61a-b, 69a Sprawy techniczne: metryka zakładu, plany ruchu, miernictwo, zasoby węgla, sprawozdania, statystyki ogólne i ruchu, inwestycje, władze górnicze, eksploatacja, technika urobku, gospodarka wodna, urządzenia techniczne, analizy węgla, pożary, szkody górnicze, energia elektryczna z lat 1899-1945, sygn. 116-297, 116a, 242a, 246a, 250a-b, 283a Sprawy pracowników: ogólne sprawy personalne i robotnicze, rada zakładowa, sprawy pracy, ratownictwo i nieszczęśliwe wypadki, zarobki, sprawy mieszkaniowe, socjalne, obcokrajowcy, sprawy bezrobocia z lat 1902-1945, sygn. 298-479, 316a, 320a-b, 321a-e, 328a, 329a, 330a, 346a-b, 347a, 351a-b, 355a, 374a Spis roboczy akt personalnych z XX wieku, 217 j. Liczba jednostek w zespole: 730
12/352/0 Zarząd Kopalni Śląsk ks. Donnersmarcka w Chropaczowie 1889-1944 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne: zarządzenia zewnętrzne i wewnętrzne, nieruchomości, dzierżawy, sprawy procesowe, komunalne, kościelne z lat 1889-1914, sygn. 1-94, 22a-b, 41a Sprawy techniczne: plany ruchu, sprawozdania, statystyki ogólne i górnicze, rewizje, inwestycje, władze górnicze, energia elektryczna, gospodarka wodna, szkody górnicze, zasoby węgla z lat 1892-1942, sygn. 95-277, 101a, 103a, 109a-b, 115a, 117a-c, 136a, 157a, 172a, 184a-c, 240a, 251a Sprawy pracowników: ogólne sprawy pracowników umysłowych i robotnicze, nieszczęśliwe wypadki, ubezpieczenia z lat 1890-1940, sygn. 278-313, 305a Spis roboczy akt personalnych z XX wieku, 46 j. Liczba jednostek w zespole: 379
12/353/0 Rudzkie Gwarectwo Węglowe Kopalni Walenty - Wawel w Rudzie Śląskiej 1858-1944 0 rozwiń
Księgi kopalniane z lat Plany ruchu i sprawozdania z lat 1870-1936, sygn. 1-11 Dodatki do planów ruchu z lat 1888-1935, sygn. 12-40 Plan 5-letni i sprawy eksploatacji z podsadzką z lat 1931-1939, sygn. 121-123 Korespondencja z Okręgowym Urzędem Górniczym: sprawy techniczne i bezpieczeństwa kopalni z lat 1888-1944, sygn. 124-173 Akta koncesyjne: sprawy inwestycyjne, zezwolenia budowlane i na urządzenia techniczne z lat 1858-1939, sygn. 174-268 Sprawy załogi: jubilaci, zatrudnianie niepodległościowców, choroby zawodowe z lat 1928-1944, sygn. 269-274 Korespondencja dyrektora Brenera z lat 1938-1943, sygn. 275 Dzienniki podawcze z lat 1934-1944, sygn. 276-284 Spis roboczy z 1904, 1909 roku, sygn. 285-286 Liczba jednostek w zespole: 286
12/354/0 Kopalnia Wanda - Lech w Nowym Bytomiu 1902-1944 [1957] 0 rozwiń
Plany ruchu: akta dotyczące kopalń: Lithandra /Wanda/, Hillebrand /Lech/, Hugo-Zwang /Wirek/, Gottessegen /Błogosławieństwo Boże/ z lat 1919-1941, sygn. 1-22 Korespondencja z Okręgowym Urzędem Górniczym: zatwierdzenie dozoru technicznego, filary ochronne, kontrole kopalń w zakresie bezpieczeństwa z lat 1914-1939, sygn. 23-37 Umowy z koleją: w sprawach gruntowych z lat 1921-1933, sygn. 38-39 Różne sprawy techniczne: wyposażenie techniczne, inwestycje z lat 1908-1941, sygn. 40-50 Sprawy gruntowe i podatkowe: umowy dzierżawne, okręgi łowieckie z lat 1902-1943, sygn. 51-55 Szkody górnicze z lat 1926-1944, sygn. 56-58 Sprawy załogi: płace urzędnicze, prośby pracowników umysłowych, usprawnienia, jeńcy wojenni z lat 1905-1944, sygn. 59-66 Liczba jednostek w zespole: 81
12/355/0 Górnośląski Zarząd Kopalń Sp. z o.o. Zakładów Rzeszy "Hermann Göring" Grupa IV Kopalnia Wujek w Katowicach 1901-1944 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne: protokoły zebrań kierowników działów, korespondencja z Zarządem Głównym i Zarządem Grupy IV z lat 1939-1944, sygn. 1-4 Statystyka: statystyka produkcji, wydajności z lat 1901-1943, sygn. 5-8 Sprawy robotnicze: sprawy socjalno-bytowe, zatrudnienie z lat 1921-1944, sygn. 9-18 Wyposażenie techniczne kopalni z lat 1939-1944, sygn. 19-23 Sprawy bezpieczeństwa kopalni z lat 1921-1944, sygn. 24-25 Plany ruchu, wydobycie, produkcja uboczna z lat 1907-1944, sygn. 26-40 Liczba jednostek w zespole: 40
12/356/0 Huta "Pokój", Śląskie Zakłady Górniczo-Hutnicze S.A., Huta Baildon w Katowicach 1856-1945 [1946] 0 rozwiń
Akta Zakładu Badawczo-Doświadczalnego: analizy i kalkulacje produkcji z lat 1905-1941, sygn. 1-105, 105a-f Akta Działu Cieplnego: produkcja huty z lat 1919-1945, sygn. 106-108, 108a Akta Działu Zbytu: umowy handlowe z firmami krajowymi i zagranicznymi z lat 1938-1945, sygn. 109-237 Spis roboczy akt personalnych z lat 1940-1943, sygn. 238 Liczba jednostek w zespole: 33926
12/357/0 Huta Pokój w Nowym Bytomiu 1925-1945 0 rozwiń
Księgowość: bilanse miesięczne wraz z załącznikami, katalog płac z lat 1937-1944, sygn. 1-12 Sprawy administracyjno-prawne: szkody górnicze pod terenami huty z lat 1938, sygn. 13 Stalownia /Martenownia/: miesięczne wykazy wytwórczości z lat 1925-1945, sygn. 14-30 Odlewnia stali: miesięczne wykazy wytwórczości z lat 1935-1944, sygn. 31-40 Koksownia i wytwórnia produktów ubocznych: miesięczne wykazy produkcyjne z lat 1933-1944, sygn. 41-46 Wydział Badawczo-Odbiorczy: wyniki badań metalograficznych analizy metali i stopów z lat 1929-1944, sygn. 47-57 Sprawy socjalne, organizacje społeczne: wycieczki zagraniczne i krajowe dowody kasowe Ligi Morskiej i Kolonialnej, Oddział przy Hucie Pokój z lat 1937-1938, sygn. 58-59 Akta personalne: dotyczy dyrektora huty i sił technicznych z lat [1924] 1925-1941, sygn. 60-61 Liczba jednostek w zespole: 61
12/358/0 Katowicka Spółka Akcyjna dla Górnictwa i Hutnictwa Huta Marta w Katowicach 1899-1934 0 rozwiń
Akta normatywna: zarządzenia z lat 1930-1934, sygn. 1 Sprawy sądowe: dotyczące dzierżawy z lat 1927-1928, sygn. 2 Sprawy robotnicze i urzędnicze: zarządzenia, ubezpieczenia z lat 1899-1933, sygn. 3-8 Sprawy komunalne: korespondencja z lat 1900-1932, sygn. 9 Sprawy techniczne: urządzenia techniczne z lat 1928-1932, sygn. 10 Akt podręczne dyrektora huty M. Sabassa: ustawodawstwo przemysłowe, sprawy celne, wodne, organizacje przemysłowe i zawodowe z lat 1913-1934, sygn. 11-48 Kasa pogrzebowa z lat 1923-1924, sygn. 49 Rozbiórka huty z lat 1933, sygn. 50-51 Liczba jednostek w zespole: 51
12/359/0 Naczelna Dyrekcja Hut firmy Górnośląskie Zjednoczone Huty Królewska i Laura Spółka Akcyjna Górniczo-Hutnicza Zarząd Huty Zgoda w Świętochłowicach 1838-1938 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne i majątkowe: statuty, protokoły zebrań akcjonariuszy, zakup gruntów kupno huty z lat 1838-1938, sygn. 1-3 Zezwolenia budowlane: dotyczy rozbudowy huty, urządzeń technicznych i socjalnych z lat 1888-1937, sygn. 4-28 Rada Urzędnicza: protokoły zebrań, korespondencja w sprawach zapomóg, pomocy bezrobotnym i wydatków na cele kulturalno-oświatowe z lat 1932-1938, sygn. 29-30 Liczba jednostek w zespole: 30
12/360/0 vacat - Państwowy Urząd Hutniczy w Strzybnicy - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Tarnowskich Górach, obecnie w Archiwum Państwowym w Katowicach - włączony do zespołu nr 12/1559 - Państwowy Urząd Hutniczy w Strzybnicy 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
12/361/0 Giesche Spółka Akcyjna Dyrekcja Zakładów Hutniczych w Szopienicach 1873-1965 0 rozwiń
Akta dotyczące sprawozdawczości: sprawozdanie miesięczne i roczne zakładów produkcyjnych z lat 1933-1944, sygn. 1-16; Akta produkcji - ruch hut: produkcja zakładów, bocznice kolejowe, tabor kolejowy, sprawy PKP, eksport platyny, kwasu siarkowego, cynku z lat 1907-1939, sygn. 17-73, brak sygn. 52; Akta dotyczące rozbudowy obiektów przemysłowych: rozbudowa zakładów i urządzeń, kanalizacja, wodociągi, regulacja rzek, patenty z lat 1905-1939, sygn. 74-92; Akta finansowe /księgi rachunkowo-kasowe/: zestawienia i dyspozycje rachunkowe z lat 1873-1924, sygn. 93-191; Akta procesowe z lat 1905-1936, sygn. 192-210; Akta dotyczące spraw socjalno-bytowych pracowników: zarządzenia, okólniki w sprawach organizacyjnych sprawy władz, organizacji przemysłowych i zawodowych, zatrudnienia ubezpieczeniowe, zarobkowe, opieka zdrowotna, szkolenie zawodowe sprawy mieszkaniowe, strajki sprawy oświatowo-kulturalne z lat 1900-1936, sygn. 211-315; Akta gruntowe z lat 1905-1924, sygn. 316-341; dopływ nieopracowany: plany techniczne z lat 1926-1944, 1043 j. Liczba jednostek w zespole: 1314
12/362/0 Huta Cynku w Katowicach Wełnowcu 1890-1945 0 rozwiń
Ogólne sprawy produkcyjne i prace badawcze: sprawy technologiczne, analizy, korespondencja, opisy procesów badawczych, sprawozdania, gospodarka materiałowa z lat 1892-1944, sygn. 1-39 Inwestycje z lat 1890-1944, sygn. 40-66 Patenty z lat 1907-1944, sygn. 67-84 Okresowe sprawozdania produkcyjne i finansowe z lat 1907-1945, sygn. 85-133 Sprawy energetyczne z lat 1940-1944, sygn. 134-136 Sprawy handlowe z lat 1910-1944, sygn. 137-151 Sprawy administracyjne: plany huty, awarie, przepisy przeciwpożarowe, ubezpieczenia rzeczowe z lat 1919-1944, sygn. 152-157 Pracownicy i pracodawcy: okólnik, zatrudnienie, płace, strajki robotnicze, umowy taryfowe z lat 1919-1945, sygn. 158-185 Liczba jednostek w zespole: 185
12/363/0 Koksownia Walenty Ruda Śląska 1915-1945 0 rozwiń
Sprawy publiczne i finansowe: wyniki produkcyjne /sprawozdania, zestawienia/, statystka techniczna, koszty własne, sprawy zbytu z lat 1916-1945, sygn. 1-21 Nadzór górniczy nad Koksownią, współpraca naukowo-techniczna: korespondencja z władzami górniczymi, zatwierdzenie personelu technicznego, kontakty z instytucjami naukowymi i organizacjami gospodarczymi z lat 1915-1944, sygn. 22-32 Sprawy administracyjne i pracownicze: okólniki, tantiemy, przepisy taryfowe, zarobki robotnicze, robotnicy-obcokrajowcy, jeńcy wojenni, zatrudnianie kobiet, racjonalizatorstwo z lat 1930-1945, sygn. 33-55 Projekty budowlane z lat 1918-1924, sygn. 56-58 Projekty urządzeń przemysłowych, technologia produkcji z lat 1920-1943, sygn. 59-76 Liczba jednostek w zespole: 76
12/364/0 FULMEN Górnośląski Handel Węgla Sp. z o.o. w Wełnowcu [Katowicach] 1923-1943 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne, sprawozdawczość: rejestr handlowy, protokoły posiedzeń zarządu, bilanse, sprawy podatkowe z lat 1924-1943, sygn. 1-10 Udziały w innych firmach z lat 1926-1939, sygn. 11-23 Sprawy personalne, ubezpieczeniowe: umowy taryfowe, fundusz bezrobocia, płace, ubezpieczenia z lat 1925-1932, sygn. 24-26 Zbyt węgla: okólniki w sprawach dewizowych, ceny, dostawy dla wojska, eksport do ZSRR, zbyt krajowy z lat 1923-1939, sygn. 27-43 Rozliczenia, wierzytelności, kaucje z lat 1929-1939, sygn. 44-50 Urządzenia księgowe z lat 1939-1941, sygn. 51-54 Liczba jednostek w zespole: 54
12/365/0 Progress Zjednoczone Kopalnie Górnośląskie Sp. z o.o. Katowice 1936-1939 [1944] 0 rozwiń
Bilanse, protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej: bilanse, wykazy wierzytelności z lat 1936-1944, sygn. 1-8 Sprawy niepodległościowców: zatrudniane uczestników walk o niepodległość z lat 1938, sygn. 9 Liczba jednostek w zespole: 9
12/366/0 Robur Związek Kopalń Górnośląskich Spółka Komandytowa w Katowicach [1840] 1924-1939 [1945] 0 rozwiń
Akta rachunkowe "Roburu" i niemieckiego zarządu komisarycznego z lat 1924-1945, sygn. 1-25, 3a Akta personalne pracowników z lat 1938-1944, sygn. 26-27 Akta dotyczące majątków A. Faltera we Francji: jeden zeszyt dotyczących spraw majątkowych Faltera z 1840 roku, sygn. 28-43 Liczba jednostek w zespole: 44
12/367/0 Towarzystwo Węglowe J.J. Kamienieccy Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Katowicach 1926-1939 0 rozwiń
Korespondencja handlowa, wywiady dotyczące stanu majątkowego klientów, oferty, rachunki, akta dotyczące nieruchomości - układ chronologiczny: okólniki organizacji gospodarczej, zamówienia z lat 1926-1939, sygn. 1-19 Liczba jednostek w zespole: 19
12/368/0 Syndykat Polskich Hut Żelaznych Sp. z o.o. Katowice [1915] 1926-1939 [1944] 0 rozwiń
Utworzenie Syndykatu Górnośląskich Hut Żelaznych: zebranie organizacyjne, umowy zjednoczeń grupowych i zjednoczenia głównego z lat 1925, sygn. 1-8 Sprawy organizacyjne Syndykatu Polskich Hut Żelaznych Sp. z.o.o. Katowice: protokoły walnych zgromadzeń, komisji, komitetów, umowy syndykatowe z lat 1926-1939, sygn. 9-45 Sprawozdania z działalności: sprawozdania roczne własne i nadesłane przez inne syndykaty /Związek Polskich Hut Żelaznych i Biuro Sprzedaży Zjednoczonych Fabryk Drutu i Gwoździ/ z lat 1927-1939, sygn. 46-63 Bilanse Syndykatu: roczne i miesięczne za lata 1925-1939 z lat 1926-1939, sygn. 64-85 Statystyki: dotyczące wymiarów wyrobów hutniczych, zatrudnienia i płac w hutach żelaza, składek ubezpieczeniowych, sprzedaży z lat 1928-1939, sygn. 86-124 Wykazy przydziałów i zamówień z lat 1928-1939, sygn. 125-133 Cenniki: zestawienia gatunków wyrobów hutniczych, cenniki dopłat, ceny, rabaty z lat 1927-1939, sygn. 134-139 Organizacja handlu żelazem w Polsce: opracowania i materiały z lat 1937-1939, sygn. 140-141 Rozliczenia z członkami Syndykatu: cesje, rozliczenia, prolongaty, promes, umowy z firmami z lat 1931-1941, sygn. 142-154 Sprawy techniczne: normy techniczne międzynarodowe, normy krajowe, materiały i opracowania problematyki hutniczej /m.in. zagadnienia wsadu wielkich pieców, kształtowania się kosztów produkcji hutniczej z lat 1918-1939, sygn. 155-163 Sprawy administracyjne i personalne: budowa gmachu Syndykatu, nabywanie nieruchomości, ogólne sprawy personalne z lat 1928-1939, sygn. 164-168 Zarząd przymusowy i likwidacja Syndykatu: sprawy organizacyjne, zarządzenia Urzędu Powierniczego-Wschód, sprawozdania, bilanse i ich kontrole, korespondencja z władzami, sprawy majątkowe i finansowo-rachunkowe z lat 1939-1944, sygn. 169-197 Anteriora obejmują akta Syndykatu Górnośląskich Hut Żelaznych oraz odpisy i materiały powielane dotyczące warunków technicznych dostaw wyrobów hutniczych, gromadzone przez Syndykat a pochodzące z różnych firm Liczba jednostek w zespole: 207
12/369/0 Polski Eksport Żelaza Sp. z o.o. Katowice 1928-1939 [1943] 0 rozwiń
Sprawy organizacyjno-administracyjne: organizacja firmy, likwidacja, okólniki, notatki dotyczące pertraktacji z firmami, protokoły posiedzeń, targi z lat 1935-1943, sygn. 1-31 Umowy z lat 1934-1939, sygn. 32-91 Umowy międzypaństwowe z lat 1934-1939, sygn. 32 Umowy kartelowe z lat 1934-1939, sygn. 33-34 Umowy przedstawicielskie z lat 1934-1939, sygn. 35-62 Umowy z importerami i hutami z lat 1934-1939, sygn. 63-72 Umowy z różnymi firmami z lat 1934-1939, sygn. 73-90 Umowy personalne z lat 1934-1939, sygn. 91 Transakcje specjalne z lat 1936-1939, sygn. 92-95 Autoryzacja kartelów z lat 1936-1939, sygn. 96-100 Sprawy specjalne /dostawy specjalne/ z lat 1934-1939, sygn. 101-114 Warunki dostawy z lat 1928-1939, sygn. 115-121 Cenniki z lat 1936-1939, sygn. 122-132 Programy tonażowe i fabrykacyjne z lat 1937-1939, sygn. 133-137 Eksport z lat 1935-1939, sygn. 138-174 Sprawy ogólne z lat 1935-1939, sygn. 138-143 Oferty i zapytania z lat 1935-1939, sygn. 144-148 Dostawy eksportowe z lat 1935-1939, sygn. 149-174 Import Rud z lat 1937-1938, sygn. 175-178 Liczba jednostek w zespole: 178
Wyświetlanie 341 do 360 z 2 939 wpisów.