Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
12/450/0 Śląski Centralny Bank Spółdzielczy w Katowicach 1934-1951 0 rozwiń
Bilanse, protokoły posiedzeń, wykaz depozytów, dziennik główny z lat 1934-1951, sygn. 1-4 Liczba jednostek w zespole: 4
12/451/0 Państwowa Centrala Handlowa Ekspozytura Rejonowa w Katowicach 1946-1951 0 rozwiń
Sprawy ogólno-organizacyjne z lat 1947-1951, sygn. 1-21 Planowanie i sprawozdawczość: plany finansowe i sprawozdawczość finansowa, bilanse Ekspozytury PCH w Katowicach i jednostek podległych; plany i sprawozdawczość finansowa PCH w Warszawie przekazywane do wiadomości Ekspozyturze Rejonowej z lat 1947-1951, sygn. 22-218 Liczba jednostek w zespole: 218
12/452/0 Związek Rewizyjny Spółdzielni RP Oddział w Katowicach 1945-1948 0 rozwiń
Zarządzenia, okólniki, biuletyny informacyjne z lat 1945-1948, sygn. 1-7 Sprawy finansowe z lat 1945-1948, sygn. 8-28 Spis roboczy akt osobowych z lat 1945-1948, 70 j. Liczba jednostek w zespole: 98
12/453/0 Społem Związek Gospodarczy Spółdzielni RP Delegatura Zarządu w Katowicach 1945-1950 0 rozwiń
Zarządzenia, instrukcje i protokoły zebrań z lat 1945-1948, sygn. 1-28 Protokoły kontroli z lat 1945-1949, sygn. 29-34 Plany, sprawozdania i bilanse z lat 1945-1950, sygn. 35-99, 75a, 84a Sprawy personalne pracowników z lat 1946-1950, sygn. 100-105 Szkolenie zawodowe z lat 1946-1948, sygn. 106-116 Administracja budynków z lat 1946-1949, sygn. 117-120 Akta Referatu Prasowego: artykuły prasowe dotyczące działalności Centrali, informacje o udziale pracowników w życiu politycznym i gospodarczym kraju, materiały specjalistycznych zjazdów i konferencje z lat 1946-1948, sygn. 121-164 Liczba jednostek w zespole: 166
12/454/0 Zrzeszenie Robotniczych Spółdzielni Spożywców Przemysłu Hutniczego Spółdzielnia z odpowiedzialnością udziałami w Katowicach 1945-1950 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń, rejestry członków i bilanse Zrzeszenia z lat 1945-1950, sygn. 1-20 Bilanse zakładów należących do Zrzeszenia z lat 1945-1949, sygn. 21-96 Liczba jednostek w zespole: 96
12/455/0 Zrzeszenie Spółdzielni Spożywców Przemysłu Węglowego w Katowicach 1946-1948 [1951] 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne i finansowe Zrzeszenia z lat 1946-1951, sygn. 1-4 Sprawy nadzorowanych zakładów produkcyjnych z lat 1947-1949, sygn. 5-33 Sprawy Oddziałów Terenowych Zrzeszenia z lat 1947-1948, sygn. 34-44 Liczba jednostek w zespole: 44
12/456/0 Pomocnicza Spółdzielnia Rzemieślnicza Fotografów Zawodowych w Katowicach 1946-1957 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne: założenie, likwidacja, statut, protokoły zebrań, protokoły rewizji z lat 1946-1957, sygn. 1-12 Działalność produkcyjna Spółdzielni: sprawozdania finansowe, bilanse z lat 1947-1957, sygn. 13-29 Wykazy członków z lat 1946-1956, sygn. 30-32 Akta personalne z lat 1948-1955, sygn. 33-41 Liczba jednostek w zespole: 41
12/457/0 Spółdzielnia Pracy Mierniczo - Górnicza i Dokumentacji Technicznej w Katowicach 1946-1959 [1989] 0 rozwiń
Centralna Piaskownia: dokumentacja miernicza i geologiczna, projektowo-kosztorysowa obiektów na trasie magistrali, projektowo-konstrukcyjna mostów, przepustów itp. na trasie magistrali z lat 1951-1952, sygn. 1-4, brak sygn. 3 Magistrala Piaskowa z lat 1946-1953, sygn. 5-57, brak sygn. 30, 33, 34 Liczba jednostek w zespole: 444
12/458/0 Spółdzielnia Pracy Inżynierskiej "Geoplan" w Katowicach 1957-1969 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 141
12/459/0 Spółdzielnia Pracy Zbiórki Surowców Wtórnych "Pomoc" w Katowicach [1957] 1959-1961 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne Spółdzielni z lat 1957-1961, sygn. 1-10 Działalność produkcyjna i finansowa Spółdzielni z lat 1959-1961, sygn. 11-23 Sprawy kadrowe pracowników i członków Spółdzielni z lat 1959-1960, sygn. 24-27 Liczba jednostek w zespole: 27
12/460/0 Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy Usług Rzemeślniczych Ruda Śląska 1953-1958 [1963] 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne Spółdzielni z lat 1953-1963, sygn. 1-7 Działalność Spółdzielni z lat 1953-1959, sygn. 8-18 Ewidencja członków z lat 1953-1958, sygn. 19-21 Spis roboczy akt osobowych pracowników i członków Spółdzielni z lat 1953-1958, 368 j. Liczba jednostek w zespole: 389
12/461/0 Spółdzielnia Pracy "Powiernik" z odpowiedzialnością udziałami w Katowicach 1946-1949 [1952] 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne i finansowe: z lat 1949-1952 akta likwidacyjne Spółdzielni z lat 1946-1952, sygn. 1-7 Działalność merytoryczna Spółdzielni: bilanse i zamknięcia rachunkowe prywatnych przedsiębiorstw budowlanych przeprowadzone usługowo przez członków Spółdzielni z lat 1946-1947, sygn. 8-39 Rejestr członków z lat 1946-1948, sygn. 40 Liczba jednostek w zespole: 40
12/462/0 Budowlano-Montażowa Spółdzielnia Pracy Katowice 1951-1960 [1965] 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne i finansowe z lat 1951-1965, sygn. 1-8 Sprawy członkowskie z lat 1951-9159, sygn. 9-10 Wykazy akt kat. A przekazanych WAP w Katowicach i Wojewódzkiemu Związkowi Spółdzielczości Pracy w Katowicach oraz kat. B wybrakowanych z lat 1965, sygn. 11 Liczba jednostek w zespole: 11
12/463/0 vacat - Centrala Spółdzielni Spożywców "Społem" Oddział Papierniczy i Materiałów Piśmiennych w Katowicach - w trakcie skontrum włączony do zbioru nr 12/467 - od 2004 roku włączony do zespołu nr 12/2247 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
12/464/0 Izba Przemysłowo - Handlowa w Katowicach 1922-1950 [1951] 0 rozwiń
Izba Przemysłowo-Handlowa do roku 1939: Sprawy organizacyjno-administracyjne: sprawozdania, protokoły z posiedzeń Zarządu, statystyka do sprawozdań GUS - zatrudnienie, płace, produkcja, sprzedaż, zapasy z lat 1922-1939, sygn. 1-31 Przemysł: referat na konferencję prasową, okólniki i korespondencja dotycząca cen węgla i koksu, sprawozdania z napływu zamówień z lat 1934-1939, sygn. 32-47 Handel: protokoły z posiedzeń Komisji Kontroli Cen, korespondencja w sprawach eksportu i ceł, ankiety gospodarcze, materiały statystyczne, sprawy dotyczące importu z lat 1935-1939, sygn. 48-92 Komunikacja: protokoły posiedzeń, materiały, korespondencje dotyczące polityki morskiej, żeglugi dunajowej z lat 1932-1939, sygn. 93-100 Kataster przemysłowy: statystyka świadectw przemysłowych z lat 1934-1939, sygn. 101-105 Sprawy socjalne: statystyki zarobków, działalności Komisji do Spraw Stanu Średniego przy Wydziale Przemysłu i Handlu Urzędu Woj. Śląskiego z lat 1930-1939, sygn. 106-109 Szkolnictwo: sprawy finansowe, akcja doszkalania fachowców, program nauczania Szkoły Przysposobienia Kupieckiego z lat 1938-1939, sygn. 110-112 Sprawy personalne: wykaz pracowników IPH, akta personalne wicedyrektora i komisarza rządowego z lat 1922-1939, sygn. 113-118 Akta Miejscowych Komisji Wyborczych: listy uprawnionych do głosowania z lat 1934, sygn. 119-154 Izba Przemysłowo-Handlowa po roku 1945: Wydział Przemysłowo-Handlowy: Referat Ogólnej Polityki Gospodarczej: sprawozdania z sytuacji gospodarczej przemysłu i handlu w okręgu Izby Przemysłowo-Handlowej z lat 1945-1948, sygn. 155-163 Referat Organizacji Przemysłu i Handlu: organizacja samorządu gospodarczego, protokoły posiedzeń Komisji Izby, rejestracja przedsiębiorstw, współpraca z przemysłem, organizacja prywatnego handlu i przemysłu, rozgraniczenie przemysłu od rzemiosła, zaświadczenia związane z prowadzeniem przedsiębiorstw, wykazy maszyn i urządzeń, nacjonalizacja i likwidacja przedsiębiorstw, kontrole z lat 1945-1950, sygn. 164-258 Referat Zaopatrzenia: zaopatrzenie w surowce i materiały, obrót surowcami, sprawy komunikacyjne, narady, korespondencja z centralami prywatnego przemysłu z lat 1945-1950, sygn. 259-284 Referat Nadzoru nad Zrzeszeniami: organizacja zrzeszeń prywatnego przemysłu, kontrole działalności, okólniki zrzeszeń, protokoły i korespondencja z zrzeszeniami z lat 1946-1950, sygn. 285-306 Referat Inwestycji i Kredytów: plany i wnioski inwestycyjne przemysłu prywatnego, sprawozdania, kredyty z lat 1946-1949, sygn. 307-323 Referat Cen i Marż: ankiety dotyczące rentowności, marże zarobkowe, wyceny remanentów z lat 1946-1950, sygn. 324-352 Referat Handlu Zagranicznego: organizowanie handlu zagranicznego przemysłu prywatnego, plany eksportowo-importowe, zapytania eksportowe firm zagranicznych, biuletyny gospodarcze, wymiana towarowa z zagranicą, wystawy i targi międzynarodowe z lat 1945-1950, sygn. 353-424 Referat Koncesjonowania: koncesje z lat 1947-1950, sygn. 425-428 Wydział Administracyjno-Finansowy: Referat Budżetowy: preliminarze budżetowe i zamknięcia budżetowe z lat 1945-1950, sygn. 429-443 Samodzielny Referat Prawny: Sprawy ogólno-prawne: nowelizacja aktów prawnych dotyczące przemysłu, opinie do projektów ustaw, opiniowanie statutów, kartoteka biegłych, sędziów i ławników z lat 1945-1950, sygn. 444-471 Sprawy podatkowe: sprawy podatków, rejestracja szkód wojennych, SFOS, opiniowanie ustaw podatkowych z lat 1945-1950, sygn. 472-483 Sprawy socjalne: sprawy bhp, praca kobiet i młodocianych, ławnicy do Sądu Ubezpieczeń z lat 1945-1949, sygn. 484-489 Komisja Arbitrażowa przy Samodzielnym Referacie Prawnym: regulaminy, protokoły posiedzeń, rejestry spraw z lat 1946-1950, sygn. 490-494 Komisja Etyki Zawodowej przy Samodzielnym Referacie Prawnym: organizacja Komisji, protokoły posiedzeń z lat 1947-1949, sygn. 495-498 Komisja Porozumiewawcza dla Spraw Osadnictwa Miejskiego na Ziemiach odzyskanych przy IPH w Katowicach: organizacja, protokół posiedzeń, korespondencja z lat 1945-1949, sygn. 499-507 Sąd Polubowny przy IPH w Katowicach: organizacja, sprawy rozpatrywane z lat 1945-1948, sygn. 508-510 Samodzielny Referat Kształcenia Zawodowego: protokoły egzaminacyjne, nauka zawodowa w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, kursy i szkoły - zagadnienia organizacyjne, programy nauczania, sprawozdania z działalności z lat 1945-1950, sygn. 511-533 Samodzielny Referat Planowania i Statystyki: Sprawy ewidencji przedsiębiorstw - Kataster: arkusze rejestracyjne, wykazy przedsiębiorstw, protokoły zebrań z lat 1945-1950, sygn. 534-550 Statystyki i planowanie: sprawozdania z działalności Izby, sprawozdania prywatnego przemysłu i Zrzeszeń, statystyka produkcji, zatrudnienia i inne sprawozdania statystyczne, plany produkcji, zatrudnienia, zbytu, ankiety, notowanie cen z lat 1945-1950, sygn. 551-731 Samodzielny Referat Personalny: wykaz pracowników z lat 1946, sygn. 732 Sekretariat i Kancelaria: sprawy organizacji, okólniki, kontrole, sprawy poufne, protokoły zebrań i posiedzeń Komisji Izbowych, kierowników, zarządów, zjazdy dyrektorów, korespondencja z innymi Izbami z lat 1945-1950, sygn. 733-877 Likwidator IPH w Katowicach: zarządzenia dotyczące Komisji Likwidacyjnej, instrukcje, likwidacja szkół, wykazy zdawczo-odbiorcze akt z lat 1950-1951, sygn. 878-884 Spis roboczy akt osobowych z lat 1922-1950, 51 j. Liczba jednostek w zespole: 935
12/465/0 Dyrekcja Okręgowa Poczt i Telegrafów w Katowicach 1945-1956 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 14
12/466/0 Biuro Organizacji Rachunkowości Ekspozytura w Katowicach [1945] 1948-1952 0 rozwiń
I. Organizacja wewnętrzna Ekspozytury z lat 1949-1952, sygn. 1-7 II. Opiekuństwo branżowe i terenowe: Instrukcje i zarządzenia ministerstw i centralnych zarządów z lat 1945-1952, sygn. 8-25 Nadzór nad rachunkowością przedsiębiorstw z lat 1949-1952, sygn. 26-38 Akcja "P-B": nadzór nad opracowaniem bilansów w roku 1949 i nadzór nad branżowymi planami kont z lat 1949-1951, sygn. 39-46 III. Udział w pracach komisji i ich działalność: Komisja dla Druków i Przyborów Księgowych; sprawozdawczość z działalności z lat 1949-1950, sygn. 47-48 Podkomisja dla Zagadnień Amortyzacji Środków Trwałych: protokoły posiedzeń, tłumaczenia literatury fachowej, wykazy stawek amortyzacyjnych z lat 1949-1950, sygn. 49-55 Komisje bilansowe: sprawozdania z działalności z lat 1949-1950, sygn. 56-61 IV. Kursy rachunkowości w Bielsku: protokoły komisji egzaminacyjnej, wykazy uczestników z lat 1951-1952, sygn. 62 V. Akta personalne z lat 1948-1952, sygn. 63-158, 82a Liczba jednostek w zespole: 159
12/467/0 vacat - Zbiór szczątków zespołów Oddziału IV Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Katowicach - wydzielone zespoły wpisano do kartoteki pod numerami 12/2244-2249 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
12/468/0 Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do rad narodowych w województwie bielskim 1984 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 139
12/469/0 Krajowa Rada Kościoła Ewangelicko - Unijnego na Polskim Górnym Śląsku w Katowicach [1742] 1923-1939 0 rozwiń
Superintendentura Pszczyńska z lat 1768-1923, sygn. 1-235 Zarządzanie, organizacja z lat 1803-1923, sygn. 1-77 Sprawy finansowe i majątkowe z lat 1805-1923, sygn. 78-87 Personalia z lat 1816-9122, sygn. 88-99 Życie kościelne, stowarzyszenia religijne z lat 1810-1922, sygn. 100-140 Gminy kościelne z lat 1774-1922, sygn. 141-198 Szkolnictwo z lat 1768-1922, sygn. 199-235 Krajowa Rada Kościoła Ewangelicko-Unijnego na Polskim Górnym Śląsku w Katowicach z lat [1918] 1923-1939 Zarządzanie, organizacja z lat 1921-1937, sygn. 236-253 Sprawy finansowe z lat 1920-1937, sygn. 254-265 Personalia z lat 192201939, sygn. 266-271 Życie kościelne, stowarzyszenia religijne z lat 1918-1939, sygn. 272-324 Gminy kościelne z lat 1921-1937, sygn. 325-348 Szkolnictwo z lat 1920-1937, sygn. 349-353 Parafia Golasowice z lat 1791-1855, sygn. 354-355 Parafia Katowice z lat 1800-1924, sygn. 356-368 Parafia Pszczyna z lat 1742-1903, sygn. 369-376 Parafia Siemianowice z lat 1929-1939, sygn. 377 Parafia Wodzisław z lat 1776-1894, sygn. 378-395 Parafia Żory z lat 1829-1868, sygn. 396-399 Towarzystwo Polskiej Młodzieży Ewangelickiej koło w Katowicach z lat 1927-1939, sygn. 400-407 Liczba jednostek w zespole: 407
Wyświetlanie 441 do 460 z 2 938 wpisów.