Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
12/530/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Tychach 1957-1975 0 rozwiń
Protokoły i materiały z zebrań z lat 1957-1975, sygn. 1-5 Liczba jednostek w zespole: 5
12/531/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Wodzisławiu Śląskim 1957-1975 0 rozwiń
Protokoły i materiały z zebrań z lat 1957-1975, sygn. 1-16 Liczba jednostek w zespole: 16
12/532/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Zawierciu 1957-1975 0 rozwiń
Protokoły i materiały z zebrań z lat 1957-1975, sygn. 1-15 Liczba jednostek w zespole: 15
12/533/0 vacat - Rolnicze związki branżowe województwa katowickiego - zbiór szczątków zespołów - wydzielone zespoły wpisano do kartoteki pod numerami 12/2250-2259 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
12/534/0 Krakowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego w Krakowie 1945-1946 [1947] 0 rozwiń
Organy kolegialne: narady w Dyrekcji Zjednoczenia z lat 1945-1947, sygn. 1-11 Organizacja zarządzania: dokumentacja organizacyjna, zarządzenia własne z lat 1945-1946, sygn. 12-15 Planowanie i sprawozdawczość: plany wieloletnie, roczne Zjednoczeń i kopalń, sprawozdania z wykonania z lat 1945-1946, sygn. 16-31 Statystyka: statystyka techniczna, zatrudnienia, zarobków, bezpieczeństwa, graficzne przedstawienie wydobycia z lat 1945-1946 [1947], sygn. 32-66 Obsługa prawna: dokumentacja upaństwowienia oraz szkód i strat wojennych z lat 1945-1946, sygn. 67-72 Wydawnictwa i informacja: informacje wewnętrzne z lat 1945-1946, sygn. 73-75 Współpraca: współpraca ze Związkami Zawodowymi oraz z zagranicą z lat 1945-1946, sygn. 76-77 Organizacja pracy biurowej: instrukcja kancelaryjna z lat 1945, sygn. 78 Kontrola: kontrola Zjednoczenia w podległych kopalniach z lat 1945-1946, sygn. 79-90 Zatrudnienie: zapotrzebowanie i werbunek; jeńcy: ewidencja, wykazy obozów pracy, ich korespondencja z lat 1945-1946 [1947], sygn. 91-111 Ochrona pracy: zestawienia wypadków w zatrudnieniu, informacje o stanie BHP z lat 1945-1946, sygn. 112-115 Świadczenia: aprowizacja załóg kopalnianych, działalność świetlic kopalnianych 1945-1946, sygn. 116-124 Inwestycje i budownictwo: uwagi o ważniejszych inwestycjach górniczych w kopalniach KZPW z lat 1946, sygn. 125-126 Nieruchomości: opis oraz protokoły zdawczo-odbiorcze majątków rolnych z lat 1945-1946, sygn. 127-129 Księgowość kosztów: analizy kosztów własnych z lat 1945-1946 [1947], sygn. 130-133 Informacja naukowo-techniczna i ekonomiczna: ekspertyzy, badania kopalń, opracowania techniczne z lat 1945-1946, sygn. 134-141 Miernictwo górnicze, geologia: zestawienia zasobów węgla kopalń KZPW z lat 1945, sygn. 142 Zagrożenia: sprawozdanie z sekcji ratowniczej w czasie pożaru w kopalni "Jaworzno" z lat 1946, sygn. 143 Liczba jednostek w zespole: 152
12/535/0 Mikołowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego w Mikołowie 1945-1946 [1947] 0 rozwiń
Organy kolegialne: protokoły z narad z lat 1945-1946, sygn. 1-7 Organizacja zarządzania: zarządzenia własne z lat 1945-1946, sygn. 8-9 Planowanie i sprawozdawczość: plany wieloletnie, sprawozdania komórek organizacyjnych z lat 1945-1946 [1947], sygn. 10-24 Statystyka: statystyka techniczna, zatrudnienia zarobków, zestawienia produkcji z lat 1945-1946, sygn. 25-45 Współpraca: przygotowanie do referendum, wybory do rad zakładowych z lat 1945-1946 [1947], sygn. 46-47 Kontrola: kontrole gospodarki organizacyjnej w MZPW z 1946 roku, sygn. 48-49 Zatrudnienie: jeńcy-ewidencje, wykazy obozów pracy, korespondencja z lat 1945-1946, sygn. 50-62 Ochrona pracy: charakterystyka bezpieczeństwa kopalń MZPW z lat 1946, sygn. 63 Inwestycje i budownictwo: inwestycje w kopalniach MZPW z 1945 roku, sygn. 64 Nieruchomości: protokół zdawczo-odbiorczy majątku rolnego z 1945 roku, sygn. 65 Informacja naukowo-techniczna i ekonomiczna: ekspertyzy, badania kopalń, opracowania techniczne z lat 1945-1946, sygn. 66-74 Plan ruchu i dokumentacja techniczna ruchu: plany i dodatki do planów ruchu kopalń MZPW z lat 1945-1946, sygn. 75-86 Zagrożenia: sprawozdanie z pożaru w kopalni "Harcerska" z 1946 roku, sygn. 87 Liczba jednostek w zespole: 87
12/536/0 vacat - Ośrodek Postępu Technicznego w Katowicach - włączony w 1995 roku do zespołu nr 12/640 - Ośrodek Postępu Technicznego w Katowicach 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
12/537/0 Zjednoczenie Budownictwa Rolniczego w Katowicach [1954] 1966-1982 0 rozwiń
Wydział Organizacyjno-Prawny: schematy organizacyjne, protokoły narad i uchwały, posiedzenia Kolegium Zjednoczenia Budownictwa Rolniczego w Katowicach, zmiany w strukturze organizacyjnej zjednoczenia z lat 1958-1982, sygn. 1-123 Wydział Zatrudnienia i Płac: roczne sprawozdania z wykonania planu zatrudnienia i płac z lat 1970, sygn. 124 Wydział Wykonawstwa: rejestry projektów racjonalizatorskich z lat 1954-1960, sygn. 125-126 Wydział Techniki: współzawodnictwo międzyzakładowe z lat 1969, sygn. 127 Wydział Inwestycji: rewizje dokumentacji inwestycyjnej, sprawozdania z wykonania planów inwestycyjnych z lat 1962-1971, sygn. 128-137 Wydział Ekonomiki i Planowania: analizy działalności przedsiębiorstw, sprawozdania roczne z lat 1957-1982, sygn. 138-193 Wydział Finansowo-Księgowy: bilanse zjednoczenia i jednostek podległych z lat 1956-1971, sygn. 194-251 Wydział Kontroli i Rewizji: protokoły i zarządzenia porewizyjne z lat 1969-1977, sygn. 252-253 Liczba jednostek w zespole: 253
12/538/0 Zjednoczenie Technicznej Obsługi Rolnictwa w Katowicach 1950-1970 0 rozwiń
Protokoły obrad organów kolegialnych z lat 1959-1968, sygn. 1-8 Sprawy organizacyjne z lat 1956-1967, sygn. 9-14 Bilanse likwidacyjne POM-ów z lat 1957-1958, sygn. 15-27 Plany sytuacyjne POM-ów z lat 1964-1969, sygn. 28-30 Program rozwoju usług, zarządzenia z lat 1963-1970, sygn. 31-35 Preliminarze budżetowe z lat 1957-1968, sygn. 36-38 Plany i sprawozdania wieloletnie z lat 1961-1970, sygn. 39-46 Plany roczne z lat z lat 1952-1970, sygn. 47-292, 110a Bilanse roczne z lat 1950-1970, sygn. 293-462 Analizy roczne z lat 1960-1970, sygn. 463-569 Zaplecze techniczne POM-ów z lat 1965-1968, sygn. 570-585 Arkusze statystyczne GUS z lat 1968-1970, sygn. 586-591 Kontrole z lat 1963-1970, sygn. 592-626 Normy czasowe, sprawy BHP z lat 1960-1970, sygn. 627-638 Współzawodnictwo pracy z lat 1959-1970, sygn. 639-646 Zaopatrzenie z lat 1961-1969, sygn. 647-654 Inwestycje z lat 1956-19790, sygn. 655-695 Pojazdy mechaniczne z lat 1958-1970, sygn. 696-700 Regulamin premiowania i sprawy płac, zatrudnienia z lat 1965-1970, sygn. 701 Rewizja dokumentalna z lat 1964-1970, sygn. 702-722 Sprawozdania z wykonania usług, napraw, remontów przez POM-y z lat 1960-1970, sygn. 723-727 Wynalazczość pracownicza z lat 1959-1970, sygn. 728-729 Liczba jednostek w zespole: 730
12/539/0 Komisja Planowania przy Radzie Ministrów Zespół Planowania Regionalnego z siedzibą w Katowicach [1911] 1945-1975 [1988] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7243
12/540/0 Centralny Związek Rzemieślniczych Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Warszawie Delegatura w Katowicach [1947] 1957-1975 0 rozwiń
Dział Organizacyjny Delegatury i Spółdzielni: sprawy organizacji Delegatury, organizacja, reorganizacje i likwidacja spółdzielni z lat [1947] 1957-1975, sygn. 1-189 Dział Finansowy Delegatury i Spółdzielni: sprawy finansowe Delegatury i zrzeszonych spółdzielni z lat 1957-1975, sygn. 190-275 Dział Lustracji: kontrole i lustracje zrzeszonych spółdzielni z lat 1957-1975, sygn. 276-316 Liczba jednostek w zespole: 316
12/541/0 Izba Rzemieślnicza w Katowicach [1918] 1945-1985 0 rozwiń
Wydział Organizacyjny: organizacja Izby i jednostek zrzeszonych; protokoły walnych zebrań z lat 1945-1980, sygn. 1-234 Wydział Ekonomiczny: działalność ekonomiczna Izby, cechów, spółdzielń z lat 1945-1980, sygn. 235-519 Wydział Finansowy: działalność finansowa Izby i jednostek zrzeszonych; preliminarze budżetowe, bilanse, kontrole działalności z lat 1947-1980, 1985, sygn. 520-946, 955 Wydział Oświaty i Szkolenia Zawodowego: działalność oświatowa, dyplomy mistrzowskie z lat 1918-1972, sygn. 947-954 Liczba jednostek w zespole: 1110
12/542/0 Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach 1950-1990 0 rozwiń
Kolegia powypadkowe i komunikaty o wypadkach, organizacja urzędu, zarządzenia dyrektora, sprawozdania z działalności urzędu, plany pracy, statystyka wypadków przy pracy, kontrole problemowe, sprawy dotyczące eksploatacji - opinie, wyniki badań, plany ruchu wierceń z lat 1950-1975, sygn. 1-110 Zezwolenia na eksploatację w filarach ochronnych dla poszczególnych kopalń, plany ruchu, dodatki do planów ruchu, orzeczenia i protokoły dotyczące pożarów, wypadki zbiorowe w następujących kopalniach: Kopalnia Węgla Kamiennego "Barbara-Chorzów" w Chorzowie z lat 1970-1975, sygn. 111-130 Kopalnia Węgla Kamiennego "Barbara-Wyzwolenie" w Chorzowie z lat 1955-1975, sygn. 131-176 Kopalnia Węgla Kamiennego "Boże Dary" w Kostuchnie z lat 1967-1975, sygn. 177-196 Kopalnia Węgla Kamiennego "Chorzów" w Chorzowie z lat 1950-1970, sygn. 197-224 Kopalnia Węgla Kamiennego "Gottwald" w Katowicach z lat 1963-1975, sygn. 225-266 Kopalnia Węgla Kamiennego "Jan" w Katowicach z lat 1969-1975, sygn. 267-275 Kopalnia Węgla Kamiennego "Katowice" w Katowicach z lat 1950-1975, sygn. 276-328 Kopalnia Węgla Kamiennego "Kleofas" w Katowicach z lat 1951-1973, sygn. 329-384 Kopalnia Węgla Kamiennego "Lenin" w Wesołej z lat 1968-1974, sygn. 385-406 Kopalnia Węgla Kamiennego "Matylda" w Świętochłowicach z lat 1959-1973, sygn. 407-420 Kopalnia Węgla Kamiennego "Michał" w Siemianowicach z lat 1950-1974, sygn. 421-466 Kopalnia Węgla Kamiennego "Murcki" w Katowicach z lat 1967-1975, sygn. 467-478 Kopalnia Węgla Kamiennego "Mysłowice" w Mysłowicach z lat 1962-1975, sygn. 477-527 Kopalnia Węgla Kamiennego "Polska" w Świętochłowicach z lat 1952-1975, sygn. 528-569 Kopalnia Węgla Kamiennego "Prezydent" w Chorzowie z lat 1956-1971, sygn. 570-601 Kopalnia Węgla Kamiennego "Siemianowice" w Siemianowicach z lat 1958-1975, sygn. 602-657 Kopalnia Węgla Kamiennego "Staszic" w Katowicach z lat 1959-1975, sygn. 658-716 Kopalnia Węgla Kamiennego "Śląsk" w Świętochłowicach z lat 1954-1974, sygn. 717-729 Kopalnia Węgla Kamiennego "Śląsk-Matylda" w Świętochłowicach z lat 1966-1974, sygn. 730-749 Kopalnia Węgla Kamiennego "Wieczorek" w Katowicach z lat 1960-1975, sygn. 750-824 Kopalnia Węgla Kamiennego "Wujek" w Katowicach z lat 1964-1975, sygn. 825-866 Liczba jednostek w zespole: 1430
12/543/0 Urząd Wojewódzki w Katowicach [1946] 1974-1998 [2001] 0 rozwiń
I. Wydział Organizacyjno-Prawny z lat 1974-1975, 8 j. (spis nr 5) II. Wydział Społeczno-Administracyjny z lat 1981-1985, 15 j. (spis nr 2) III. Wydział ds. Wyznań z lat 1946-2001, 941 j. (spis nr 1, spis nr 3, spis akt osobowych księży) IV. Wydział Zarządzania Kryzysowego z lat 1972-1990, 36 j. (spis nr 6) V. Kancelaria tajna z lat 1971-1990, 499 j. (spis nr 2, spis nr 5) VI. Wydział Gospodarki z lat 1981-2000, 43 j. (spis nr 1) VII. Wydział Zdrowia z lat 1972-1999, 457 j. (spis nr 4) VIII. Wydział Kultury i Sztuki z lat 1973-1981, 581 j. (spis nr 1, spis nr 3) IX - Wydział Rolnictwa i Leśnictwa przesunięto do zespołu 12/224 X. Kuratorium Okręgu Szkolnego z lat 1973-1992, 174 j. (spis nr 4, spis nr 8) XI. Wydział Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki z lat 1957-1988, 23 j. (spis nr 1) XII. Rada Zakładowa z lat 1978, 4 j. (wspomnienia, spis nr 1) XIII Zakład Reprodukcji z lat 1975-1978, 6 j. (spis nr 7) XIV Komisja Planowania z lat 1978-1979, 2 j. (spis nr 9) Liczba jednostek w zespole: 2789
12/544/0 Zbiór materiałów ulotnych po 1945 roku [1944] 1945-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 266
12/545/0 vacat - Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach - przekazany do Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
12/546/0 Klub Związków i Stowarzyszeń Twórczych w Katowicach 1972-1983 0 rozwiń
Statut, protokoły walnych zebrań, protokoły posiedzeń Zarządu, plany i sprawozdania finansowe, sprawozdania statystyczne, sprawozdania i protokoły kontroli, korespondencja dotycząca restauracji "Marchołt" z lat 1972-1983, sygn. 1-9 Liczba jednostek w zespole: 9
12/547/0 Dyrekcja Okręgowa Szkolenia Zawodowego w Katowicach 1949-1958 0 rozwiń
Organizacja Dyrekcji Okręgowej Szkolenia Zawodowego i jednostek podległych: regulamin, schemat organizacyjny, analizy, sprawozdania, wykazy, spisy i kartoteki szkół, normatywy Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego i Dyrekcji Okręgowej, przepisy kancelaryjne i archiwalne z lat 1949-1958, sygn. 1-41, 11a Konferencje, narady: protokoły z lat 1949-1955, sygn. 42-47 Planowanie i sprawozdawczość: plany pracy, preliminarze budżetowe, sprawozdania z działalności, sprawozdania statystyczne z lat 1949-1957, sygn. 48-66, 56a-k, 57a, 58a, 60a-c, 65a, 66a Kontrole i wizytacje: protokoły kontroli Dyrekcji Okręgowej Szkolenia Zawodowego, protokoły wizytacji i lustracji szkół z lat 1949-1958, sygn. 67-79 Szkolenie i doskonalenie kadr: protokoły, sprawozdania i referaty związane z organizowaniem rejonowych i sierpniowych konferencji nauczycieli, kursów wakacyjnych, protokoły komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia egzaminu w zakresie samokształcenia ideologicznego nauczycieli z lat 1950-1954, sygn. 80-105 Akta dotyczące szkół: plany dydaktyczne, sprawozdania roczne, arkusze organizacyjne, sprawozdania statystyczne, protokoły posiedzeń rad pedagogicznych, sprawozdania z wyników nauczania z lat 1949-1957, sygn. 106-149, 134a Biuletyny, wycinki prasowe z lat 1949-1957, sygn. 150-153 Liczba jednostek w zespole: 173
12/548/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Katowicach [1945] 1950-1973 [1976] 0 rozwiń
Wydział Organizacyjno-Prawny: sprawy organizacyjne MRN, protokoły sesji, realizacja uchwał MRN, akta komisji, sprawy organizacyjne Prezydium, protokoły posiedzeń, realizacja uchwał PMRN, zarządzenia Prezydium i Przewodniczącego Prezydium, podział administracyjny miasta, sprawozdania jednostek podległych, skargi i wnioski, kontrole z lat 1950-1973, sygn. 1-497 Miejska Komisja Planowania Gospodarczego: plany gospodarcze perspektywiczne wieloletnie i roczne, inne plany i sprawozdania z ich realizacji, bilanse siły roboczej, okresowe oceny sytuacji gospodarczej z lat 1954-1973, sygn. 498-552 Wydział Finansowy: wykazy pracowników, budżety zbiorcze Katowic, sprawozdania z ich wykonania, analizy sprawozdań z lat 1954-1973, sygn. 553-560 Miejski Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki: organizacja, budownictwo sportowe, sprawozdania statystyczne z realizacji inwestycji, sprawozdanie z działalności, protokół kontroli z lat 1962-1966, sygn. 561-568 Wydział Spraw Wewnętrznych: analiza działalności, akta stowarzyszeń działających na terenie Katowic z lat 1945-1976, sygn. 569-633 Wydział Rolnictwa i Leśnictwa: organizacja, plany i sprawozdania dotyczące upraw owoców, warzyw, zbóż, gospodarka nawozowa, zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji do prowadzenia gospodarstwa rolnego, o posiadaniu gospodarstwa lub działki, wykazy gospodarstw indywidualnych, kontrole nasienne z lat 1958-1970, sygn. 634-662 Wydział Handlu, Przemysłu i Usług: sprawozdanie z działalności, wykaz kupców, programy rozwoju usług, pracy nakładczej, drobnej wytwórczości, sprawozdanie z działalności usługowej, rzemieślniczej, spółdzielczej, sprawozdanie z wykonania planów gospodarczych, budżety wydziału, sprawozdanie z działalności zakładów przemysłu terenowego, monografia usług w stolarstwie meblowym z lat 1955-1970, sygn. 663-680 Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej: organizacja, protokoły z narad, sprawozdania z rozwoju lecznictwa, sanepidu, innych jednostek podległych, szpitali, poradni, wykazy lekarzy, pielęgniarek, sprawozdania statystyczne, analizy dotyczące lecznictwa, II Sympozjum Medycyny Społecznej z lat 1953-1973, sygn. 681-701 Inne wydziały (zachowanie szczątkowo): Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z lat 1957, 1963, sygn. 702, spis nr 2 - 154 j. Wydział Gospodarki Wodnej i Ochrony Powietrza z lat 1967-1968, sygn. 703 Wydział Komunikacji z lat 1962, sygn. 704 Wydział Kultury z lat 1952, 1962, sygn. 705 Wydział Kwaterunkowy z lat 1958, sygn. 706 Wydział Oświaty z lat 1958, sygn. 707 Wydział Zatrudnienia z lat 1958, 1963, 1973, sygn. 708 Urząd Stanu Cywilnego z lat 1960, sygn. 709 Samodzielny Oddział Statystyki z lat 1958, sygn. 710 Liczba jednostek w zespole: 864
12/549/0 Związek Polskich Artystów Plastyków Zarząd Okręgu w Katowicach 1947-1983 0 rozwiń
Walny Zjazd i Walne Zebranie z lat 1949-1983, sygn. 1-9 Zarządy z lat 1951-1983, sygn. 10-17 Komisja Rewizyjna z lat 1956-1983, sygn. 18-22 Sąd Koleżeński z lat 1957-1966, sygn. 23-24 Rada Artystyczna z lat 1974-1983, sygn. 25 Sekcja twórcza z lat 1957-1983, sygn. 26-43 Komisja artystyczna z lat 1957-1960, sygn. 44 Organizacja i struktura z lat 1956-1980, sygn. 45-48, 48a Ewidencja członków z lat 1953-1983, sygn. 49-52 Kontrole z lat 1960-1980, sygn. 53-61 Biurowość, Archiwum z lat 1968-1978, sygn. 62 Plany i sprawozdania z lat 1947-1983, sygn. 63-109 Opracowania i analizy z lat 1980-1983, sygn. 110-112 Współdziałanie w kraju i z zagranicą z lat 1968-1982, sygn. 113-119 Sprawy administracyjno-finansowe z lat 1976-1979, sygn. 120-121 Wydawnictwa. Popularyzacja. Dokumentacja z lat 1955-1981, sygn. 122-131 Pracownie artystyczne z lat 1958-1983, sygn. 132-133 Nagrody artystyczne z lat 1972-1983, sygn. 134-135 Usługi plastyczne i imprezy handlowe z lat 1955-1974, sygn. 136-137 Wystawy, konkursy, plenery z lat 1949-1983, sygn. 138-157 Akta personalne z lat 1964-1983, sygn. 158-174 Liczba jednostek w zespole: 175
Wyświetlanie 521 do 540 z 2 938 wpisów.