Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
28/1/0 Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Szczecinku 1945 - 1950 0 rozwiń
Sygn. 1-8 z lat 1945-1949; Referat Ogólny -znajdują się tu statuty i zarządzenia, protokoły z zebrań zarządu, zjazdów i odpraw, sprawy personalne oraz akta likwidacyjne. Sygn. 9-23 z lat 1946-1949; Referat Organizacyjno-Inspekcyjny - są tu wykazy komitetów na terenie powiatu, sprawozdania z działalności komitetów całego powiatu. Sygn. 24-35 z lat 1945-1949; Referat Finansowo-Gospodarczy- znajdują się tu zarządzenia finansowe, preliminarze budżetowe, sprawozdania kasowe, przydział subwencji i rozliczenia z ich wykorzystania. Sygn. 36-69 z lat 1946-1949; Referat Opiekuńczy - są tu spisu podopiecznych i ich kartoteki, wykazy sprawozdawcze z działalności zakładów opieki społecznej, sprawozdania z organizacji akcji pomocy wiosennej i zimowej, sprawozdania z działalności kuchni ludowych, punktów opieki nad matką i dzieckiem, Domem Małego Dziecka, akta dzieci przebywających w tym okresie w domu dziecka, sprawozdania izby dworcowej i domu starców. Liczba jednostek w zespole: 73
28/2/0 Okręgowy Związek Rybacki, Oddział w Szczecinku 1945 - 1949 0 rozwiń
Sygn. 1-20 z lat 1945-1949 – są tu protokoły z zebrań rybaków, Walnych Zgromadzeń, posiedzeń Zarządu i Komisji Rewizyjnej, sprawozdania z działalności związku, wykazy członków zarządu na terenie województwa szczecińskiego. Sygn. 21-24 z lat 1947-1949 – znajdują się tu sprawy dotyczące zarybiania jezior, wykazy i protokoły. Sygn. 25-29 z lat 1947-1949 – znajdują się tu sprawy dotyczące ochrony rybołówstwa i interesów rybackich oraz sprawozdania z połowów ryb i protokoły Komisji cennikowej. Sygn. 30-33 z lat 1946-1949 – sprawy finansowe związku, bilanse, sprawozdania. Sygn. 34-37 z lat 1946-1949 – sprawy gospodarcze dotyczące dzierżawy jezior i opisy stanu jezior. Sygn. 38 z lat 1946-1949 – są tu sprawy dotyczące kursów rybackich, wykazy uczestników kursów i sprawozdania z ich przeprowadzenia. Liczba jednostek w zespole: 39
28/3/0 Związki Spółdzielni z powiatów Drawsko i Szczecinek - zbiór szczątków zespołów 1945 - 1948 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 13
28/3/1 Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Drawsku Pomorskim 1945 - 1948 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
28/3/2 Spółdzielnia Spożywców "Zorza" w Drawsku Pomorskim 1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
28/3/3 Zarząd Powiatowy Związku "Samopomocy Chłopskiej" w Szczecinku 1946 - 1948 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
28/3/4 Spółdzielnia Spożywców "Jutrzenka" w Złocieńcu 1946 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
28/4/0 Fabryka Kalafonii i Terpentyny Przemysłu Leśnego w Ptuszy 1946 - 1952 0 rozwiń
Sygn. 1-30 z lat 1946-1952; Sekcja Planowania i Organizacji – są tu plany finansowo-gospodarcze, plany zaopatrzenia i zatrudnienia, sprawozdania z działalności fabryki oraz sprawy dotyczące inwestycji. Sygn. 31-38 z lat 1946-1951; Samodzielna Sekcja Kadr – znajdują się tu sprawy dotyczące zaszeregowań pracowników, plany etatów, protokoły z posiedzeń kierownictwa fabryki oraz ewidencja nieszczęśliwych wypadków. Sygn. 39-46 z lat 1950-1951; Sekcja Obsługi Technicznej – są tu plany urządzeń i pomieszczeń fabryki, dokumentacja techniczna urządzeń mechanicznych. Sygn. 47-68 z lat 1946-1951; Sekcja Finansowa – są tu księgi kontroli finansowej, sprawozdania finansowe i bilanse oraz zestawienia strat wynikłych na skutek spalenia się fabryki. Sygn. 69-87 z lat 1946-1951; Sekcja Administracyjno-Gospodarcza – znajdują się tu akta dotyczące spraw gospodarczych, inwentaryzacji fabryki, instrukcje i regulaminy, zakresy czynności poszczególnych komórek organizacyjnych, protokoły z narad wytwórczych i odpraw pracowników umysłowych i fizycznych zatrudnionych w fabryce, inwentaryzacja fabryki po pożarze. Liczba jednostek w zespole: 89
28/5/0 Pomorska Spółdzielnia Pracy Spedycyjno-Transportowa "Szlak" w Szczecinku 1945 - 1950 0 rozwiń
Sygn. 1-4 z lat 1945, 1947-1950 – są tu sprawy organizacyjne spółdzielni, jej statut oraz sprawy likwidacji. Sygn. 5-6 z lat 1945-1949 – znajdują się tu protokoły Walnych Zgromadzeń oraz protokoły pokontrolne. Sygn. 7-16 z lat 1946-1949 – to akta administracyjne, rejestr członków spółdzielni, protokoły posiedzeń zarządu i rady nadzorczej. Sygn. 17-21 z lat 1946-1950– akta dokumentujące sprawy finansowe spółdzielni Liczba jednostek w zespole: 21
28/6/0 Powiatowe Biuro Rolne w Szczecinku 1945 - 1949 0 rozwiń
Sygn. 1-18 z lat 1945-1949– akta obrazują organizację i działalność biura oraz sytuację w rolnictwie, są tu wykazy ludności w powiecie, wykazy strat wojennych, sprawozdania gminnych referatów rolnych, sprawozdania powiatowych i gminnych instruktorów. Liczba jednostek w zespole: 18
28/7/0 Gmina wiejska Barwice 1945 - 1954 0 rozwiń
Syg. 1-16 z lat 1945-1954 Pierwsza grupa akt - Zarząd Gminny - Gminna Rada Narodowa w Barwicach z lat 1945-1950; Dział Ogólno - Orgnizacyjny - zawiera protokoły posiedzeń plenarnych GRN, protokoły posiedzeń Gminnej Komisji Osiedleńczej, kronikę wydarzeń w poszczególnych gromadach. Dział Finansowo-Budżetowy - znajdują się tu budżety oraz zestawienia z ich wykonania. Druga grupa akt - Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Barwicach z lat 1950-1954; zawiera protokoły sesji GRN oraz protokoły posiedzeń Prezydium GRN. Liczba jednostek w zespole: 16
28/8/0 Gmina wiejska Czaplinek 1945 - 1954 0 rozwiń
Syg. 1-32 z lat 1945-1954 Pierwsza grupa akt - Zarząd Gminny - Gminna Rada Narodowa w Czaplinku lat 1945-1950; Dział Ogólno-Orgnizacyjny - zawiera protokoły zebrań sołtysów, protokoły posiedzeń PGRN, protokoły posiedzeń Kolegium Zarządu Gminnego, sprawozdania z działalności rady, protokoły i sprawozdania Komisji Kontroli Społecznej. Dział Finansowo-Budżetowy - zawiera budżety na lata 1949-1950. Dział Gospodarki Gminnej - znajdują się tu wykazy maszyn rolnicznych, kwestionariusze statystyczne, sprawy osadnictwa i chłonności gospodarstw. Dział Administracji Społecznej - znajdują się tu sprawozdania z działalnosci Komisji Opieki Społecznej. Dział Administracyjny - zawiera wykazy ruchu i stanu ludności. Druga grupa akt - Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Czaplinku z lat 1950-1954; Referat Ogólno-Administracyjny - zawiera protokoły sesji GRN oraz Prezydium GRN, ponadto protokoły z narad gospodarczych, protokoły i zarządzenia Komisji Podziału Administracyjnego, statystyki rolne. Liczba jednostek w zespole: 32
28/9/0 Gmina wiejska Grzmiąca 1945 - 1954 0 rozwiń
Syg. 1-29 z lat 1945-1954 Pierwsza grupa akt - Zarząd Gminny - Gminna Rada Narodowa w Grzmiącej z lat 1945-1950; Dział Ogólno-Organizacyjny - zawiera protokoły plenarnych posiedzeń GRN oraz Prezydium GRN, a ponadto sprawozdania z działalności gminnej rady. Dział Finansowo-Budżetowy - znajdują się tu roczne budżety oraz sprawozdania z ich wykonania. Dział Gospodarki Gminnej - obejmuje akta dotyczące spraw osadnictwa, spraw rolnych i osiedleńczych oraz statystykę rolną. Druga grupa akt - Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Grzmiącej z lat 1950-1954; zawiera protokoły sesji GRN oraz Prezydium GRN, ponadto protokoły i zarządzenia Komisji Podziału Administracyjnego, Komisji Oświaty i Komisji Zdrowia. Liczba jednostek w zespole: 29
28/10/0 Gmina wiejska Kluczewo 1945 -1954 0 rozwiń
Syg. 1-42 z lat 1945-1954 Pierwsza grupa akt - Zarząd Gminny - Gminna Rada Narodowa w Kluczewie z lat 1945-1950; Dział Ogólno-Organizacyjny - znajdują się tu protokoły zebrań sołtysów, protokoły plenarnych posiedzeń GRN, protokoły posiedzeń Prezydium GRN, sprawozdania z działalności zarzadu oraz sprawozdania z kontroli i zarządzenia pokontrolne. Dział Finansowo-Budżetowy - zawiera roczne budżety oraz sprawozdania z ich wykonania. Dział Gospodarki gminnej - znajdują się tu wykazy gospodarstw rolnych, stanu zabudowań, stanu rolnictwa i zakładów przemysłowych, wykazy szkód wojennych w rolnictwie, protokoły przekazania osadnikom gospodarstw i rejestry osadników. Dział Administracyjny - zawiera wykazy stanu ludnosci i korespondencje. Druga grupa akt - Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Kluczewie z lat 1950-1954; Referat Ogólno-Administracyjny - znajdują się tu protokoły sesji GRN oraz Prezydium GRN, ponadto protokoły posiedzeń Komisji Zdrowia, Oświaty oraz Komisji Podziału Administracyjnego. Referat Rolny - zawiera akta dotyczące spraw rolnych i gospodarstw. Liczba jednostek w zespole: 44
28/11/0 Gmina wiejska Krągi 1945 - 1954 0 rozwiń
Syg. 1-26 z lat 1945-1954 Pierwsza grupa akt - Zarząd Gminny - Gminna Rada Narodowa w Krągach z lat 1945-1950; Dział Ogólno-Organizacyjny - zawiera protokoły zebrań sołtysów, protokoły posiedzeń Zarządu Gminnego, protokoły posiedzeń plenarnych GRN oraz Prezydium GRN. Dział Finansowo-Budżetowy - zawiera roczne budżety oraz roczne sprawozdania rachunkowe. Druga grupa akt - Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Krągach z lat 1950-1954; Referat Ogólno-Administracyjny - zawiera protokoły sesji GRN oraz protokoły posiedzeń Prezydium GRN, ponadto protokoły Komisji Podziału Administracyjnego. Referat Budżetowo-Finansowy - zawiera budżety i preliminarze budżetowe. Liczba jednostek w zespole: 26
28/12/0 Gmina wiejska Krosino 1945 - 1954 0 rozwiń
Syg. 1-46 z lat 1945-1954 Pierwsza grupa akt - Zarząd Gminny - Gminna Rada Narodowa w Krosinie z lat 1945-1950; Dział Ogólno-Organizacyjny - zawiera statut organizacyjny zarządu, protokoły z odpraw sołtysów, księgę postanowień wójta gminy, protokoły plenarnych posiedzeń GRNoraz Prezydium GRN. Dział Finansowo-Budżetowy - znajdują się tu budżety oraz roczne sprawozdania rachunkowe. Dział Gospodarki Gminnej - zawiera wykazy osadników i gospodarstw rolnych oraz akta dotyczące spraw rolnych i osadniczych. Druga grupa akt - Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Krosinie z lat 1950-1954; Referat Ogólno-Administracyjny - znajdują się tu protokoły sesji GRN, protokoły posiedzeń Prezydium GRN, protokoły i zarządzenia Komisji Podziału Administracyjnego. Referat Budżetowo- Finansowy - zawiera preliminarze budżetowe i sprawozdania z wykonania budżetu. Referat Rolny - znajdują się tu protokoły z zebrań gromadzkich oraz akta dotyczące spraw rolnych. Liczba jednostek w zespole: 46
28/13/0 Gmina wiejska Łubowo 1945 - 1954 0 rozwiń
Syg. 1-30 z lat 1945-1954 Pierwsza grupa akt - Zarząd Gminny - Gminna Rada Narodowa w Łubowie z lat 1945-1950; Dział Ogólno-Organizacyjny - znajdują się tu protokoły z zebrań sołtysów, protokoły posiedzeń plenarnych GRN oraz Prezydium GRN, protokoły posiedzeń i kontroli Komisji Kontroli Społecznej, Komisji Oświatowej, Komisji Rolnej i Komisji Finansowej. Dział Finansowo-Budżetowy - zawiera budżet na rok 1950 Dział Gospodarki Gminnej - znajdują się tu akta dotyczące spraw rolnych, osadnicznych oraz stytystyka rolna. Dział Administracyjny - zawiera wykazy stanu i ruchu ludności. Druga grupa akt - Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Łubowie z lat 1950-1954; Referat Ogólno-Administracyjny - zawiera protokoły sesji GRN, Prezydium GRN, ponadto plany pracy i sprawozdania z działalności gminnej rady. Sa tu również protokoły posiedzeń i sprawozdania Komisji Rolnej i Komisji Podziału Administracyjnego. Liczba jednostek w zespole: 30
28/14/0 Gmina wiejska Okonek 1945 - 1954 0 rozwiń
Syg. 1-12 z lat 1945-1954 Pierwsza grupa akt - Zarząd Gminny - Gminna Rada Narodowa w Okonku z lat 1945-1950; Dział Ogólno-Organizacyjny - zawiera protokoły posiedzeń plenarnych GRN oraz protokoły z kontroli Komisji Kontroli Społecznej. Dział Finansowo-Budżetowy - znajduje się tu budżet na rok 1950. Druga grupa akt - Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Okonku z lat 1950-1954; Referat Ogólno-Administracyjny - zawiera protokoły sesji GRN oraz Prezydium GRN. Liczba jednostek w zespole: 12
28/15/0 Gmina wiejska Spore 1945 - 1954 0 rozwiń
Syg. 1-48 z lat 1945-1954 Pierwsza grupa akt - Zarząd Gminny - Gminna Rada Narodowa w Sporem z lat 1945-1950; Dział Ogólno-Organizacyjny - zawiera instrukcje dla wójtów i burmistrzów, regulamin biura, sprawozdania z działalności zarządu, protokoły posiedzeń plenarnych gminnej rady oraz jej prezydium, sprawy głosowania ludowego, spisy ludności, wykazy miejscowosci, rejestrację organizacji. Dział Finansowo-Budżetowy - zawiera budżety oraz sprawozdania z ich wykonania. Dział Gospodarki Gminnej - są tu akta dotyczące rolnictwa, osadnictwa i chłonności, ponadto wykazy gospodarstw i ludności oraz inwentarza żywego i martwego. Dział Administracji Społeczenj - znajdują się tu wykazy szkół i świetlic na terenie gminy. Dział Administracyjny - są tu wykazy stanu i ruchu ludności, raporty sytuacyjne oraz sprawy dotyczace repatriacji Niemców. Druga grupa akt - Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Sporem z lat 1950-1954; Referat Ogólno-Administracyjny - znajdują się tu protokoły sesji GRN oraz Prezydium GRN, plany pracy i sprawozdania z działalności rady, protokoły zebrań gromadzkich i narad sołtysów. Ponadto zawiera protokoły kontroli i sprawozdania Komisji Rolnej i Komisji Podziału Administracyjnego. Referat Budżetowo-Finansowy - znajdują się tu budżety i sprawozdania z ich wykonania. Liczba jednostek w zespole: 49
28/16/0 Gmina wiejska Szczecinek 1945 - 1954 0 rozwiń
Syg. 1-67 z lat 1945-1954 Pierwsza grupa akt - Zarząd Gminny - Gminna Rada Narodowa w Szczecinku z lat 1945-1950; Dział Ogólno-Organizacyjny - zawiera instrukcję kancelaryjną i statut organizacyjny, a także protokoły posiedzeń Zarządu Gminnego, protokoły zebrań sołtysów, protokoły zebrań gromadzkich, protokoły posiedzeń plenarnych GRN oraz Prezydium GRN. Znajdują się tu ponadto sprawozdania z działalności rady, protokoły kontroli i zarządzenia pokontrolne oraz protokoły i sprawozdania z Komisji Kontroli Społecznej, Oświatowej i Rolnej. Dział Finansowo-Budżetowy - znajdują się tu budżety oraz sprawozdania z ich wykonania, ponadto zestawienia dochodów i wydatków oraz roczne sprawozdania finansowe. Dział Gospodarki Gminnej - znajdują się tu wykazy gospodarstw rolnych oraz spisy użytków, zasiewów i zwierząt gospodarczych. Dział Administracji Społecznej - zawiera wykaz straży pożarnych i dane statystyczne dotyczące opieki społecznej. Dział Administracyjny - znajdują się tu wykazy stanu i ruchu ludności. Druga grupa akt - Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Szczecinku z lat 1950-1954; Referat Ogólno-Administracyjny - znajdują się tu protokoły sesji GRN oraz jej prezydium, a ponadto sprawozdania z działalności gminnej rady, protokoły z zebrań gromadzkich, karty ewidencyjne członków gminnej rady narodowej, a także protokoły posiedzeń i sprawozdania komisji funkcjonujących przy radzie. Referat Budżetowo-Finansowy - znajdują się tu budżety i sprawozdania z ich wykonania. Referat Rolny - są tu sprawozdania gminnego instruktora rolnego, wykazy rolników, sprawy dotyczące akcji siewnej i żniwnej oraz spis powierzchni użytków, zasiewów i zwierząt gospodarczych. Liczba jednostek w zespole: 71
Wyświetlanie 1 do 20 z 496 wpisów.