Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
26/1/0 Wydział Powiatowy w Złotowie [1847-1871] 1872-1923 0 rozwiń
Za podstawę układu registraturalnego przyjęto strukturalno-rzeczowy podział akt, który z niewielkimi zmianami obowiązywał przez cały czas działalności Wydziału w omawianym okresie. W aktach zespołu występuje 11 grup rzeczowych, obejmujących od kilku do kilkudziesięciu jednostek inwentarzowych w sprawach jednorodnych lub pokrewnych. Wydział II. Sprawy powiatu, sygn. 1-76, 264, daty skrajne: 1847-1920 - Wpływy z podatków: powiatowego i prowincjonalnego - zestawienia wyników wymiaru podatków: gruntowego, budynkowego, klasowego i dochodowego. - Powiatowa kasa oszczędności. Szpital powiatowy - zarządzenia i uchwały władz nadrzędnych; zarządzenia i uchwały własne; statuty; zestawienia wkładów oszczędnościowych; inne zestawienia statystyczne; korespondencja w sprawach inwestycyjnych; kosztorysy; plany, rysunki, szkice. - Budowa dróg - zarządzenia władz nadrzędnych; uchwały organów kolegialnych powiatu i poszczególnych gmin; wnioski i podania o przydział dotacji; kalkulacje kosztów; obliczenia konstrukcyjno-techniczne dróg i mostów; umowy-zlecenia; akta procesowe; wyciągi z matrykuł katastralnych; wyciągi z protokołów sejmiku powiatowego w przedmiotowej sprawie. - Sprawy kolei żelaznej - wykazy właścicieli gruntów na szlaku wytyczonym pod budowę kolei; wykazy gruntów do wykupu; pozwolenia na budowę; ustalanie sum odszkodowawczych; umowy kupna-sprzedaży; umowy dotyczące budowy linii kolejowej; odpisy z ksiąg gruntowych i katastralnych; zawiadomienia o treści wpisów do ksiąg gruntowych; wykazy parcel podlegających rozprzedaży, które przeszły na własność powiatu. Wydział III. Sprawy gmin ziemskich i obszarów dworskich, sygn. 77-229, daty skrajne: 1862-1922. - Sprawy ogólne gmin – budżet; zamknięcia kasowe; bilans; listy wyborcze do organów kolegialnych gminy; protokoły wyborcze; listy podatkowe. - Sprawy obszarów dworskich. - Spółki wodne i leśne – wykazy właścicieli gruntów i wielkości ich gospodarstw; wykazy członków spółek; statuty spółek; listy wyborcze do zarządów spółek. - Zakłady rzemieślnicze, gospody i karczmy – opisy techniczne urządzeń wraz z rysunkami technicznymi /przeważnie dotyczących kotłów parowych/; zezwolenia na instalację; protokoły odbioru instalacji; podania o koncesje na prowadzenie zajazdów i karczem. Wydział IV. Sprawy personalne, sygn. 230-244, daty skrajne: 1882-1920. - Sprawy urzędów stanu cywilnego - rewizje ksiąg stanu cywilnego; postanowienia w sprawie zmiany zapisów w księgach; zestawienia interwencji porewizyjnych; ankiety sprawozdawcze dotyczące administrowania urzędami stanu cywilnego; nominacje na kierowników urzędów. Wydział V. Powiatowe sprawy komunalne, sygn. 245-263, daty skrajne: 1874-1923. - Sprawy związków komunalnych w rejonach urzędów obwodowych - organizacja wydziałów obwodowych, obsadzanie stanowisk w urzędach obwodowych. - Różne - zarządzenia władz nadrzędnych; korespondencja w sprawach aprowizacji. Liczba jednostek w zespole: 264
26/2/0 Urząd Rentowy Książąt Hohenzollernów w Koszalinie [1550-1872] 1873-1945 0 rozwiń
Zawartość treściowa zespołu omówiona zostanie w kolejności wymienionych już poprzednio grup aktowych. 1.Anteriora Grupa ta liczy 32 jednostki inwentarzowe z datami krańcowymi 1550-1844. Najstarszym dokumentem jest reces graniczny pomiędzy Łętowem, Żukowem i Barwinem na pograniczu powiatów miasteckiego i sławieńskiego. Z początków XVII stulecia pochodzą 4 skrypty dłużne potwierdzające zaciągnięcie przez Zitzewizów długu u Podewilsów. Dalsze jednostki zawierają: akta sporu granicznego między wyżej wspomnianymi rodami, zakończonego wytyczeniem nowych ciągów granicznych; transakcje kupna – sprzedaży majątków ziemskich; umowy spadkowe; tytuły posiadania sporządzone dla obydwu kompleksów książęcych majątków ziemskich; recesy w sprawie podziału wspólnot gminnych; listy zastawne; zapisy spadkowe na hipotekę; akta regulacji stosunków obszarniczo-chłopskich zgodnie z edyktem z dnia 14 września 1811. Materiały te mogą okazać się bardzo przydatne w badaniach stosunków społeczno-ekonomicznych na wsi zachodnio-pomorskiej w okresie od XVI-XIX w. i stanowią cenne uzupełnienie szczątkowo zachowanych zespołów podworskich, przechowywanych w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Szczecinie [por. WAP Szczecin – przewodnik, str. 56-61]. 2.Rendatura i Urząd Rentowy w Koszalinie. Jest to najobszerniejsza grupa akt [81 j. inw.] sięgająca chronologicznie od początków istnienia Rendatury po likwidację Urzędu Rentowego [1873-1932]. Zachowane materiały archiwalne dzielą się na kilka zasadniczych podgrup, spośród których wybijają się: akta organizacyjne i reorganizacyjne, zarządzenia i okólniki władz zwierzchnich, przejęcie majątków pod zarząd książęcy [1873-1936, sygn. 33-34]; akta dotyczące budowy leśniczówek w Gwiazdowie i Zaciszu [1921-1926, sygn. 36-37]; sprawy kancelaryjne, akta osobowe, obsada personalna Rentamtu [1873-1931, sygn. 38-43]; dzierżawa łowisk rybnych na jeziorach Chomnica i Łętowo oraz na rzekach Grabowej i Wieprzy [1904-1930, sygn. 44-48]; organizacja administracji leśnej, pomocnicza służba ochrony lasu [1873-1930, sygn. 49-54]; umowy dzierżawne na dzierżawienie majątków książęcych i karczem w Manowie i Rosnowie [1873-1932, sygn. 61-82 i 97-99]; akces administracji książęcej do spółek, towarzystw i organizacji działających na wsi, m.in. do „Pommersche Landgesellschaft” i „Pommersche Futterbau-Gesellschaft” [1919-1931, sygn. 83-85]; akta dotyczące zakupu nieruchomości ziemskich [1874-1939, sygn. 87-91]; spłata obciążających dobra książęce ciężarów gruntowych [1874-1923, sygn. 91-94]; odpisy z ksiąg gruntowych i wyciągi z ksiąg katastralnych, sporządzone w celu przedłożenia Dyrekcji Okręgowej Ziemstwa Kredytowego w Słupsku i Trzebiatowie w trakcie ubiegania się o kredyt [1860-1932, sygn. 100-105]; pożyczki zaciągane na zastaw dóbr książęcych na Pomorzu Zachodnim [1919-1922, sygn. 106-108]; regulacja rzeki Wieprzy, w tym akta Spółki Regulacyjnej [1877-1932, sygn. 110-113]. Omówiona dokumentacja jest dość przypadkowo zachowana i bez materiałów uzupełniających z zespołów innych zachodnio-pomorskich instytucji gospodarczych nie przedstawia zbyt dużej wartości naukowej. Wyjątek stanowią umowy dzierżawne zachowane niemal w komplecie. 3.Książęca Administracja Majątków w Janiewicach. Grupa ta liczy zaledwie 10 j. inw. wytworzonych w okresie 1905-1930 [sygn. 114-123]. Jako cenniejszy warto tu odnotować poszyt akt dotyczący przekształcenia gospodarstwa w Żukowie w placówkę doświadczalną, prowadzącą badania naukowe w zakresie produkcji rolnej [1929-1930, sygn. 123]. 4.Nadleśnictwo i Urząd Lasów Książęcych w Żukowie. Jednostka ta pozostawiła po sobie 30 jednostek inwentarzowych z lat 1874-1945 [sygn. 124-153]. Wśród nich na uwagę zasługują: zestawienie statystyczne dotyczące drzewostanu w lasach [1895-1897, sygn. 126-127]; plany wyrębów na lata 1895-1904 [sygn. 128]; umowy na dzierżawienie łowisk rybnych i terenów łowieckich wraz z ciekawymi aktami sporu, toczonego z papiernią w Kępicach z powodu zatruwania ściekami okolicznych wód [1900-1945, sygn. 129-135]; plany zalesień [1923-1944, sygn. 135-137] ;akta dotyczące ochrony lasu, wykorzystania poszycia i runa leśnego [1926-1944, sygn. 143-145]; plan odstrzału dziczyzny i walka z kłusownictwem [1931-1944, sygn. 146-148]. 5.Książęca Kasa w Żukowie. Placówka ta przejęła częściowo kompetencje Książęcej Kasy i Rachuby byłego Urzędu Rentowego w Koszalinie, lecz zostawiła tylko niewielką spuściznę aktową w postaci 2 poszytów z lat 1932-1936. [Opracowano na podstawie wstępu do inwentarza autorstwa pana mgra Adama Muszyńskiego]. Liczba jednostek w zespole: 155
26/3/0 Powiatowy Urząd Budowlany w Złotowie 1839-1920 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 86
26/4/0 Starostwo Powiatowe w Człuchowie 1816-1923 0 rozwiń
1. Sprawy ogólnopaństwowe, 1873-1884, sygn. 1-12 - Wybory do sejmu Rzeszy i Prus, wybory uzupełniające. 2. Organizacja urzędu. 1830-1899, sygn. 13-17 - Zarządzenia władz nadrzędnych. Tok urzędowania w biurze Starostwa. Prenumerata i wydawanie powiatowego dziennika urzędowego. Sprawy osobowe landratów. 3. Sprawy komunalne. 1864-1921, sygn. 18-22 - Sprawy wynikające z nadzoru sprawowanego przez landrata nad gminami wiejskimi; sprawy związane z wyborem i zaprzysiężeniem kierowników gmin oraz ławników gminnych. Nadzór nad służbą gminną. 4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny, 1862-1919, sygn. 23-30 - Napływ robotników sezonowych z zaboru austriackiego i rosyjskiego; migracje wewnętrzne robotników sezonowych; wychodźstwo za granicę. Nadzór policyjny nad obcokrajowcami i Polakami zbiegłymi z innych zaborów. Tygodniowe przeglądy prasy polskiej nadsyłane w formie drukowanej przez urzędy policyjne w Poznaniu i Toruniu. 5. Podatki, 1837-1892, sygn. 31-35 - Zarządzenia podatkowe władz zwierzchnich. Wymiar podatku klasowego i dochodowego. 6. Przemysł i rzemiosło. 1827-1894, sygn. 36-37 - Sprawozdania opisowe i statystyczne dot. zakładów przemysłowych w poszczególnych, obwodach policyjnych. Wykup uprawnień na prowadzenie zakładów utylizacyjnych; dzierżawa zakładów utylizacyjnych. 7. Handel i aprowizacja. 1853-1923, sygn. 38-53 - Targi i jarmarki. Kontrola miar i wag. Zarządzenia aprowizacyjne organów nadrzędnych; korespondencja dot. aprowizacji. Ustalanie cen na artykuły żywnościowe. Organizacja i nadzór sieci aprowizacyjnej. Wzory kart na artykuły żywnościowe i przemysłowe. 8. Polityka rolna. 1832-1897, sygn. 54-92 - Zmiany stanu posiadania nieruchomości rolnych; podział gruntów. Użytkowanie ziemi. Osuszanie nieużytków; melioracje; spółki wodne. 9. Drogi wodne, 1837-1865, sygn, 93-96 - Regulacja spławu drzewa na rzece Gwdzie. Ustalanie opłat na śluzach. 10. Szkolnictwo. 1818-1920, sygn. 97-143 - Budownictwo obiektów szkolnych. Zarządzanie sprawami szkół. Ewidencja dochodów poszczególnych szkół. 11. Sprawy kościelne i opieka społeczna. 1816-1877, sygn.144-149 - Zarządzanie sprawami parafii rzymsko-katolickich w Białej i Grabowie. Ściąganie zaległego podatku kościelnego. Założenie cmentarza w Strzeczonie. Zbiórka odzieży i obuwia; podania; zapomogi rzeczowe. 12. Sprawozdawczość i statystyka. 1859-1867, sygn. 150-162 - Sprawozdania sytuacyjne landrata dla władz zwierzchnich. Spisy ludności. Statystyka epidemiologiczna. Statystyka rolna Liczba jednostek w zespole: 162
26/5/0 Urząd Obwodowy w Łomczewie 1882-1908 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
26/6/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Karlinie 1950-1973 0 rozwiń
Akta o sygnaturach nr 1-61 zawierają materiały archiwalne rady i jej organów. Są to protokóły sesji MRN z lat 1950-1973, akta komisji stałych z lat 1950-1969, protokóły posiedzeń Prezydium z lat 1950-1973. Protokoły organów kolegialnych posiadają załączniki w postaci uchwał, planów pracy, regulaminów, programów, sprawozdań opisowych i statystycznych, informacji i analiz problemowych, referatów i koreferatów. Przedmiotem obrad sesji, komisji stałych i prezydium były między innymi budżety, plany finansowe i gospodarcze miasta i ich realizacja, także wszystkie dziedziny życia społeczno-gospodarczego jak: przemysł i rzemiosło, handel i zaopatrzenie, gospodarka komunalna i warunki życia mieszkańców, zatrudnienie, rolnictwo, oświata i kultura, zdrowie i opieka społeczna, sport i turystyka, bezpieczeństwo i porządek publiczny. Oprócz wyżej omówionych akt występują ponadto materiały dotyczące: - zebrań gromadzkich i posiedzeń Zespołu Kierowniczego ds. Gospodarczych z lat 1950-1960, 1963 /sygn. 62/, - współpracy z Komitetem Frontu Narodowego w Karlinie z lat 1953-1956,1960-1962, /sygn. 63, 64/, - kontroli zewnętrznej z lat 1954-1960, 1965-1973 /sygn. 65/. Teczki o sygnaturze nr 66 i 67 zawierają plan gospodarczy miasta na 1963 rok oraz plan rozwoju produkcji rolnej na 1960 i 1961 rok, a w poszycie o sygnaturze nr 68 zgromadzono materiał archiwalny dotyczący spraozdawczości i zestawień z obowiązkowych dostaw zbóż, ziemniaków, mleka oraz zwierząt za lata 1956-1964. Akta o sygnaturach nr 69-102 obejmują budżety miasta Karlina na lata 1950-1973, sprawozdania z ich wykonania oraz bilanse. Liczba jednostek w zespole: 102
26/7/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kołobrzegu [1945,1948] 1950-1973 [1974] 0 rozwiń
Akta o sygnaturach 1-27 zawierają protokóły sesji MRN w Kołobrzegu z lat 1950-1973. Do protokółów sesji MRN dołączone są załączniki w postaci: uchwał, sprawozdań, regulaminów i planów pracy, koreferatów, referatów problemowych oraz list obecności. MRN w Kołobrzegu na swoich posiedzeniach rozpatrywała m.in: plany gospodarcze i budżety miasta oraz sprawozdania z ich wykonania; roczne sprawozdania z działalności MRN i jej organów; regulaminy i plany pracy; zmiany w składzie osobowym MRN, Prezydium MRN i komisji stałych; problemy społeczno-gospodarcze miasta i jego mieszkańców, np. sprawy gospodarki komunalnej i mieszkaniowej; zmiany granic miasta; ochrony, porządku i bezpieczeństwa publicznego (zabezpieczenie przeciwpożarowe Kołobrzegu, działalność komisariatu MO, Straży Pożarnej); zagadnienia kultury, oświaty, sportu i turystyki (działalność szkół, przeszkoli i żłobków, informacje z przebiegu sezonu wczasowo-turystycznego); sprawy zaopatrzenia ludności (działalność Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, handlu, gastronomii, usług i rzemiosła); problemy rolnictwa (melioracji, przygotowania do kampani siewnej i żniw), problemy zdrowia (działalność lecznictwa otwartego i zamkniętego), pomocy społecznej i zatrudnienia, sprawy morskie (działalność portu kołobrzeskiego i przedsiębiorstw rybackich). Akta o sygnaturach 28-50 zawierają sprawozdania z działalności MRN i Prezydium MRN oraz materiały z posiedzeń komisji stałych MRN z lat 1950-1973. W zespole zachowały się akta Komisji: Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, Budżetu i Planu Gospodarczego, Gospodarki Drogowej, Kultury i Oświaty, Mandatowej, Morskiej, Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnej, Urządzania Osiedli, Uzdrowiskowo-Wczasowej, Zaopatrzenia Ludności, Zdrowia Zatrudnienia i Opieki Społecznej. W aktach tych komisji znajdują się: protokoły z ich posiedzeń; plany i regulaminy pracy komisji; protokóły z kontroli przeprowadzonych przez komisje w zakładach i instytucjach podległych Radzie; koreferaty, wnioski i sprawozdania komisji na sesje MRN; sprawozdania i informacje składane komisjom przez jednostki podległe MRN w Kołobrzegu, listy obecności. Przedmiot obrad komisji stałych oraz rodzaj wytworzonych przez nie materiałów archiwalnych wynikał z nazw poszczególnych komisji i ich zakresu działania. Tematyka posiedzeń komisji obejmowała wszystkie dziedziny życia społeczno - gospodarczego miasta i jego mieszkańców oraz sprawy wewnętrzne MRN. Teczki o sygnaturach 51-52 zawierają protokoły z posiedzeń Konwentu Seniorów oraz Klubu Radnych PZPR i SD z lat 1961-1973. Akta o sygnaturach 53-97 zawierają protokóły posiedzeń Prezydium MRN z lat 1950-1973. Do protokółów dołączone są załączniki w postaci: uchwał, sprawozdań, wniosków, informacji problemowych oraz planów i regulaminów pracy. Akta wytworzone przez Prezydium MRN obrazują pełnione przez to gremium funkcje organu wykonawczego w stosunku do uchwał rad narodowych, ustaw i zarządzeń władz zwierzchnich oraz organu zarządzającego wszystkimi dziedzinami życia społeczno-gospodarczego miasta. Przedmiotem obrad Prezydium MRN były głównie sprawy finansowo-budżetowe Kołobrzegu, tj.: budżety i plany gospodarcze miasta, ulgi i umorzenia podatkowe, stan realizacji wpływów podatkowych i dostaw obowiązkowych. Bardzo wiele miejsca Prezydium poświęcało problemom gospodarki komunalnej i mieszkaniowej miasta, w tym przede wszystkim: remontom bieżącym i kapitalnym budynków komunalnych, należnościom czynszowym oraz zasadom przydziału mieszkań. Prezydium MRN zajmowało się również wszystkimi pozostałymi dziedzinami życia społeczno-gospodarczego miasta, tj.: problemami ochrony porządku i bezpieczeństwa, rolnictwa, zaopatrzenia ludności, kultury i oświaty, zdrowia, zatrudnienia i pomocy społecznej, funkcjonowania uzdrowiska i portu, skarg i wniosków, czynami społecznymi, przebiegiem sezonów letnich oraz sprawami organizacyjnymi i personalnymi Prezydium Miejskiej Rady Miejskiej. Akta o sygnaturach 98-99 zawierają plany pracy i sprawozdania z działalności Prezydium MRN z lat 1950-1960, a teczka o sygnaturze 100 – zarządzenia i decyzje przewodniczacego Prezydium MRN z lat 1970-1973. W teczkach o sygnaturach 101-102 znajdują się protokoły zebrań komitetów obwodowych, osiedlowych i blokowych z lat 1957-1973, a w teczce o sygnaturze 103 – protokoły z odpraw i narad w Prezydium MRN z lat 1951-1952. Teczki o sygnaturach 104-116 zawierają statuty, regulaminy organizacyjne, budżety i plany finansowo-ekonomiczne jednostek organizacyjnych podległych Prezydium MRN z lat 1954-1973. W teczce o sygnaturze 117 znajduje się protokół zdawczo-odbiorczy akt Referatu Ewidencji Ludności przekazanych do MO w 1951 r. Akta o sygnaturze 118-119 zawieraja protokoły kontroli, m.in. NIK z lat 1960-1963. Akta o sygnaturach 120 - 139 zawierają budżety i sprawozdania z wykonania budżetów Kołobrzegu oraz na lata 1951-1973 [1974]. Teczki o sygnaturze 140-149 zawierają dokumentację projektową urządzeń komunalnych i ich ewidencję z lat 1951-1971, teczki o sygnaturze 150-151 – sprawy związane z odbudową Kołobrzegu, teczki o sygnaturze 152-160 – zagadnienia dotyczące cmentarnictwa komunalnego i wojskowego, a ostatnia teczka o sygnaturze 161 – akta dotyczące Polskiego Związku Głuchoniemych i Ich Przyjaciół z roku 1953. Liczba jednostek w zespole: 161
26/8/0 vacat - Akta wyborcze do rad narodowych, powiat Kołobrzeg - włączony do zespołu nr 9 - Akta wyborcze do Sejmu i rad narodowych województwa koszalińskiego 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
26/9/0 Akta wyborcze do Sejmu i rad narodowych województwa koszalińskiego 1954-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 351
26/10/0 Powiatowy Pełnomocnik Rządowy do spraw Podatku Gruntowego w Białogardzie 1947-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
26/11/0 Polski Związek Zachodni Zarząd Obwodu w Koszalinie 1945-1950 0 rozwiń
Akta o sygn. 1-5 z lat 1945-1949 zawierają między innymi: statuty i regulamin Polskiego Związku Zachodniego, materiały dotyczące rejestracji Związku jako stowarzyszenia, regulaminy funduszu zapomogowego oraz zasiłku chorobowego i pogrzebowego, okólniki i instrukcje finansowe, deklaracje członków, sprawy osobowe - w tym podania o pracę wraz z załącznikami; W teczkach o sygn. 6-14 zgromadzono materiał archiwalny datowany na lata 1945-1950, który ukazuje działalność społeczną, polityczną, gospodarczą i kulturalną Polskiego Związku Zachodniego w Koszalinie. Sa tu między innymi: informacje z działalności organów uchwałodawczych i wykonawczych stowarzyszenia, udzielania pomocy rzeczowej i finansowej członkom stowarzyszenia i ich rodzinom, korespondencja w sprawie funkcjonowania kultury i oświaty w Koszalinie, akta ukazujące współpracę z władzami państwowymi, partiami czy też radami narodowymi. Liczba jednostek w zespole: 14
26/12/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Sianowie 1945-1950 0 rozwiń
Na zespół Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Sianowie składają się akta następujących komórek organizacyjnych: I. Zarząd Miejski - 66 j.a.; 1945-1950, 1. Referat Ogólno-Administracyjny sygn. 1-20. Zgromadzone w teczkach Referatu materiały archiwalne pochodzą z lat 1945-1950. Zawierają one między innymi: protokóły posiedzeń Zarządu Miejskiego w Sianowie, które informują o stanie finansowym miasta, kondycji gospodarczej, przemyśle miejscowym (fabryka zapałek, tartak, betoniarnia, żwirownia). Jednostki archiwalne zawierają także informacje o: rolnictwie, rzemiośle i handlu, stanie zaludnienia, szkolnictwie. W tej grupie rzeczowej znalazły się także normatywy regulujące pracę Biura Zarządu Miejskiego tj. statuty, regulaminy, podziały czynności, wykazy pracowników Biura i przedsiębiorstw komunalnych. 2. Referat Finansowy sygn. 21-49. Akta zachowane w Referacie pochodzą z lat 1945-1950 i dotyczą budżetów, sprawozdań z ich wykonania, planów finansowych przedsiębiorstw i zakładów komunalnych, wymiaru podatku gruntowego. 3. Referat Społeczny sygn. 50-65. Zachowany materiał archiwalny pochodzi z lat 1945-1950 i zawiera między innymi informacje o służbie zdrowia wraz z wykazem lekarzy i położnych. Akta o sygnaturze 53-64 dotyczą głównie zagadnień rolnictwa. Zawierają wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne z uwzględnieniem obszarów gruntów ornych, łąk, pastwisk, lasów oraz stanu zabudowań. 4. Referat Techniczno-Gospodarczy sygn. 65-66. Są to dwie jednostki aktowe z lat 1945-1949 które ukazują starania ówczesnych władz miasta o zabezpieczenie mienia, walkę z szabrownictwem, zapobieganiu dewastacji budynków mieszkalnych, handlowych i przemysłowych. II. Miejska Rada Narodowa sygn. 67-91. Zachowane akta pochodzą z lat 1946-1950 i zawierają materiały z posiedzeń Tymczasowej Doradczej, a później Miejskiej Rady Narodowej, jej Prezydium i komisji. Zachowana dokumentacja obrazuje ówczesne życie miasta w najróżnorodniejszych jego dziedzinach. Liczba jednostek w zespole: 91
26/13/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Kołobrzegu 1945-1950 0 rozwiń
Na zespół Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Kołobrzegu składają się akta następujących komórek organizacyjnych: I. Zarząd Miejski - 35 j.a.; 1945-1950, 1. Referat Organizacyjny sygn. 1-9. Zgromadzone w teczkach Referatu materiały archiwalne pochodzą z lat 1945-1950. Zawierają one między innymi: protokóły posiedzeń Zarządu Miejskiego w Kołobrzegu, które informują o stanie finansowym miasta, kondycji gospodarczej, przemyśle miejscowym, likwidacji zniszczeń wojennych, usuwaniu gruzów i wraków pojazdów, ekshumacji zwłok, remontów domów, odbudowie i uruchomianiu pzedsiębiorstw oraz zakładów użyteczności publicznej. Jednostki archiwalne zawierają także informacje o: projektach i planach nazw ulic i placów miasta wraz z ich wykazami. W tej grupie rzeczowej znalazły się także normatywy regulujące pracę Biura Zarządu Miejskiego tj. statuty, regulaminy, podziały czynności. 2. Referat Administracyjny sygn. 10-15. Akta zachowane w Referacie pochodzą z lat 1945-1948 i zawierają między innymi: raporty sytuacyjne informujące o stanie liczbowym ludności polskiej, jak i niemieckiej, dane o rzemiośle, przemyśle i rolnictwie. 3. Referat Spraw Technicznych i Majątkowych sygn. 16-18. Zachowany materiał archiwalny pochodzi z lat 1945-1949 i zawiera między innymi informacje o majątku miasta [place, skwery, domy, ogrody], likwidacji zniszczeń powojennych i przebiegu akcji odbudowy miasta. 4. Referat Finansowo-Budżetowy sygn. 19-35. Są to jednostki aktowe z lat 1945-1950, na które składają się budżety miasta i przedsiębiorstw miejskich oraz sprawozdania z ich wykonania. II. Miejska Rada Narodowa sygn. 36-46. Zachowane akta pochodzą z lat 1945-1950 i zawierają materiały z posiedzeń Tymczasowej Doradczej, a później Miejskiej Rady Narodowej, jej Prezydium i komisji. Zachowana dokumentacja obrazuje ówczesne życie miasta w najróżnorodniejszych jego dziedzinach. Liczba jednostek w zespole: 46
26/14/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Karlinie 1945-1950 0 rozwiń
Na zespół Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Karlinie składają się akta następujących komórek organizacyjnych: I. Zarząd Miejski - 58 j.a.; 1945-1950; 1. Dział Ogólno-Organizacyjny sygn. 1-10. Zgromadzone w teczkach Działu materiały archiwalne pochodzą z lat 1945-1950. Zawierają one między innymi: protokóły posiedzeń Zarządu Miejskiego w Karlinie, które informują o stanie finansowym miasta, kondycji gospodarczej, przemyśle miejscowym, uruchomianiu przedsiębiorstw oraz zakładów użyteczności publicznej. Jednostki archiwalne zawierają także informacje o: szkolnictwie, formach opieki społecznej, handlu, komunikacji, ludności miasta, przebiegu akcji osiedleńczej, sprawach aprowizacji, zdrowia. W tej grupie rzeczowej znalazły się także normatywy regulujące pracę Biura Zarządu Miejskiego tj. statuty, regulaminy, wykazy etatów i stanowisk pracy. 2. Dział Finansowo-Budżetowy sygn. 11-31.W tym Dziale zachowały się budżety administracyjne oraz sprawozdania z ich wykonania, w tym budżety i sprawozdania rachunkowe Zarządu Nieruchomości Miejskich w Karlinie. Są tu również statuty dotyczące poboru podatków i opłat, statut opłat administracyjnych czy też statut podatku od szyldów i plakatów. Poszyt o sygn. 29 zawiera wnioski do planu sześcioletniego w zakresie potrzeb inwestycyjnych miasta. 3. Dział Gospodarki Gminnej sygn. 32-41. Akta zachowane w Dziale pochodzą z lat 1945-1949 i zawierają między innymi akta dotyczące przemysłu, rzemiosła, handlu i rolnictwa. Materiały te ukazują powojenny stan gospodarki miasta, informują o próbach uruchomienia zakładów i przedsiębiorstw przemysłowych i komunalnych jak cegielnie, betoniarnia. Poszyty oznaczone sygn. 33-34 zawierają wykazy i kwestionariusze dotyczące liczby i rodzaju istniejących w mieście sklepów i warsztatów rzemieślniczych. Natomiast poszyty o sygn. 40 i 41 zawierają wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne. 4. Dział Administracji Społecznej sygn. 42-46. Zachowany materiał archiwalny pochodzi z lat 1945-1949 i zawiera między innymi informacje dotyczące szkolnictwa i oświaty, uruchomienia i działalności Biblioteki Miejskiej i kina, dane statystyczne z zakresu opieki społecznej, liczby mieszkańców i datach ich osiedlenia się w Karlinie. 4. Dział Administracyjny sygn. 47-58. Akta w Dziale zachowały się z lat 1945-1950. W grupie tej znalazły się materiały dotyczące ludności, w tym książki zameldowań. II. Miejska Rada Narodowa sygn. 59-68. Zachowane akta pochodzą z lat 1946-1949 i zawierają materiały z posiedzeń Tymczasowej Doradczej, a później Miejskiej Rady Narodowej, jej Prezydium i komisji. Zachowana dokumentacja obrazuje ówczesne życie miasta w najróżnorodniejszych jego dziedzinach. Liczba jednostek w zespole: 68
26/15/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Świdwinie 1945-1950 0 rozwiń
Na zespół Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Świdwinie składają się akta następujących komórek organizacyjnych: I. Zarząd Miejski - 59 j.a.; 1945-1950; 1. Referat Organizacyjny sygn. 1-14. Zgromadzone w teczkach Referatu materiały archiwalne pochodzą z lat 1945-1950. Zawierają one między innymi: protokóły posiedzeń Zarządu Miejskiego w Świdwinie, które informują o stanie finansowym miasta, kondycji gospodarczej, przemyśle miejscowym, uruchomianiu przedsiębiorstw oraz zakładów użyteczności publicznej. Jednostki archiwalne zawierają także informacje o: osadnictwie, szkolnictwie i oświacie, zdrowiu i opiece społecznej, handlu, komunikacji, ludności miasta. W tej grupie rzeczowej znalazły się także normatywy regulujące pracę Biura Zarządu Miejskiego tj. statuty, regulaminy, wykazy etatów i stanowisk pracy. 2. Referat Finansowo-Budżetowy sygn. 15-25.W tym Referacie zachowały się w koplecie budżety administracyjne oraz sprawozdania z ich wykonania. Materiały te zawierają ponadto dane dotyczące obszaru gminy, ilości gruntów uprawnych, lasów, nieużytków, liczby gospodarstw rolnych. Są tu również statuty dotyczące poboru podatków i opłat, statut opłat administracyjnych czy też statut podatku od szyldów i plakatów. Materiały Referatu pochodzą z lat 1945-1950. 3. Referat Admnistracyjny sygn. 26-56. Datacja akt obejmuje lata 1945-1950. Poszyty zawierają między innymi akta dotyczące osadnictwa, spraw mieszkaniowych, przemysłu, rzemiosła, handlu, rolnictwa, zdrowia i opieki społecznej, pomocy rzeczowej i finansowej dla osób powracających z obozów koncentracyjnych, repatriantów, wdów. 4. Referat Wojskowy sygn. 57. Zachowany materiał archiwalny pochodzi z lat 1946-1948 i zawiera protokóły z posiedzeń Miejskiej Rady Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego. 5. Referat Gospodarczo-Techniczny obejmuje dwa poszyty o sygn. 58-59 i zawiera akta z lat 1945-1948 dotyczące porządkowania miasta, usuwania zniszczeń wojennych i odbudowy. II. Miejska Rada Narodowa sygn. 60-79. Zachowane akta pochodzą z lat 1945-1950 i zawierają materiały z posiedzeń Tymczasowej Doradczej, a później Miejskiej Rady Narodowej, jej Prezydium i komisji. Zachowana dokumentacja obrazuje ówczesne życie miasta w najróżnorodniejszych jego dziedzinach. Liczba jednostek w zespole: 79
26/16/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Białogardzie 1945-1950 0 rozwiń
Na zespół Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Bialogardzie składają się akta następujących komórek organizacyjnych: I. Zarząd Miejski - 33 j.a.; 1945-1950; 1. Referat Ogólny sygn. 1-4. Zgromadzone w teczkach Referatu materiały archiwalne pochodzą z lat 1946-1950 i zawierają one między innymi protokóły posiedzeń Zarządu Miejskiego w Białogardzie z 1949 roku. Jednostki archiwalne zawierają także informacje o: statutach dotyczących poboru różnego rodzaju podatków i opłat w tym np. od prawa do polowania, od spożycia w zakładach gastronomicznych. W tej grupie rzeczowej znalazły się także normatywy regulujące pracę Biura Zarządu Miejskiego tj. statuty, regulaminy, wykazy etatów i stanowisk służbowych. 2. Referat Finansowy sygn. 5-27. W tym Referacie zachowały się w komplecie budżety administracyjne oraz sprawozdania z ich wykonania. Do sprawozdań często załączano wykazy projektów etatów, statuty opłat i podatków, kosztorysy. Materiały Referatu pochodzą z lat 1945-1950. 3. Referat Admnistracji Ogólnej sygn. 28-29. Datacja akt obejmuje lata 1945-1947. Poszyty zawierają między innymi akta dotyczące rzemiosła, handlu i przemysłu, w tym protokóły sporządzane przy przejmowaniu sklepów, warsztatów i zakładów. 4. Referat Kwaterunkowy sygn. 30. Zachowany materiał archiwalny pochodzi z lat 1945-1947 i zawiera miesięczne sprawozdania Referatu informujące o przydziałach mieszkań i trybie ich przekazywania użytkownikom. 5. Referat Rolny obejmuje dwa poszyty o sygn. 31-32 i zawiera akta z lat 1947-1949 dotyczące gospodarstw rolnych istniejących na terenie miasta i ich struktury. 6. Referat Wojskowy sygn. 33. W Referacie zachował się tylko jeden poszyt, a akta w nim przechowywane są datowane na lata 1945-1946. Oprócz protokółu kontroli znaduje się tu spis zdobyczy wojennych i wykaz składów amunicji w mieście. II. Miejska Rada Narodowa sygn. 34-40. Zachowane akta pochodzą z lat 1948-1950 i zawierają materiały z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej, jej Prezydium i komisji. Zachowana dokumentacja obrazuje ówczesne życie miasta w najróżnorodniejszych jego dziedzinach. Liczba jednostek w zespole: 40
26/17/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Koszalinie 1945-1950 0 rozwiń
Na zespół Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Koszalinie składają się akta następujących komórek organizacyjnych: I. Zarząd Miejski - 60 j.a.; 1945-1950; 1. Dział Ogólno-Organizacyjny sygn. 1-39. Zgromadzone w Dziale materiały archiwalne pochodzą z lat 1945-1950 i zawierają one między innymi: akta dotyczące organizacji Zarządu Miejskiego, wykazy pracowników Zarządu, wykazy ulic Koszalina z uwzględnieniem dawnych nazw niemieckich i obecnych polskich - sygn. 15 i 16, korespondencję z Pełnomocnikiem Rządu na obwód Koszalin obejmującą sprawy zagospodarowania i osadnictwa, sprawozdania okresowe z działalności działów i referatów w których znajdują się informacje o powstaniu i organizacji przedsiębiorstw, zakładów produkcyjnych, warsztatów rzemieślniczych, spółdzielń, kin, bibliotek. 2. Dział Finansowo-Budżetowy sygn. 40-60. W Dziale zachowały się budżety administracyjne miasta, przedsiębiorstw miejskich oraz sprawozdania z ich wykonania. Ich uzupełnieniem są księgi dochodów i wydatków miasta. Datacja materiału archiwalnego obejmuje lata 1945-1950. II. Miejska Rada Narodowa sygn. 61-88. Zachowane akta pochodzą z lat 1945-1950 i zawierają materiały z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej, jej Prezydium i komisji. Zachowana dokumentacja obrazuje ówczesne życie miasta w najróżnorodniejszych jego dziedzinach. Liczba jednostek w zespole: 88
26/18/0 Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu 1945-1950 0 rozwiń
Na zespół archiwalny o nazwie Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu składają się akta następujących komórek organizacyjnych: 1. Referat Ogólno-Organizacyjny - sygn. 1-9; 9 j.a.; z lat 1945-1950 - powstanie urzędu, struktura wewnętrzna, zmiany organizacyjne, zakres działania, 2. Referat Administracyjno-Prawny - sygn. 10; 1 j.a.; 1947 r. - poświadczenia obywatelstwa polskiego dla osób zamieszkujących teren powiatu, 3. Referat Karno-Administracyjny - sygn. 11; 1 j.a.; z lat 1945-1948 - rejestr spraw karnych obejmujący sprawy kradzieży, łapownictwa, nielegalnego uboju bydła, sprzedaż mięsa, niewywiązywanie się z obowiązku świadczeń rzeczowych, 4. Referat Społeczno-Polityczny - sygn. 12-14; 3 j.a.; z lat 1946-1947 - korespodencja w sprawach paszportów i przepustek, zamieszkiwania strefy nadgranicznej, wykazy obywateli radzieckich zamieszkałych na terenie powiatu, sprawozdawczość z zakrseu przestępczości, działalność organizacji i stowarzyszeń, zjazdy, wiece, akademie, zebrania, 5. Referat Ekonomiczno-Statystyczny - sygn. 15-16; 2 j.a.; z lat 1945-1946 - ewidencja ludności, sprawy gospodarcze, warunki mieszkaniowe, ilość i wielkość gospodarstw rolnych, warsztaty, sklepy, 6. Referat Osiedleńczy - sygn. 17-31; 15 j.a.; z lat 1945-1950 - osadnictwo wojskowe, sprawy parcelacyjne, materiał statystyczny, sprawozdania, protokóły, repolonizacja, rejestry nieruchomości przekazywanych na własność lub dzierżawę, 7. Referat Aprowizacji - sygn. 32; 1 j.a.; 1945 r. - sprawozdania opisowe z działalności referatu, gospodarka powiatu, warsztaty i sklepy, pikarnie, rzeźnie 8. Referat Przemysłu i Handlu - sygn. 33-38; 6 j.a.; z lat 1945-1949 - przejmowanie zakładów przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych od radzieckich władz wojskowych, stan zachowania i ilość obiektów, informacje o kształtowaniu się cen, 9. Referat Rolnictwa i Reform Rolych - sygn. 39-41; 3 j.a.; z lat 1947-1950 - wykazy powierzchni gromad, spisy zagród wiejskich wytypowanych do rozbiórki lub odbudowy, informacje dotyczące regulacji gruntów, sprawy budżetowo-gospodarcze, sprawy personalne, 10. Referat Samorządowy - sygn. 42-44; 3 j.a.; z lat 1945-1948 - protokólarze z odpraw w Starostwie Powiatowym, protokóły z kontroli w urzędach gminnych zarządach wiejskich Liczba jednostek w zespole: 44
26/19/0 Rejencja Koszalińska [1579-1815] 1816-1945 160 rozwiń
Strukturalny układ wewnętrzny zespołu tworzą cztery komórki: A.Biuro Prezydialne, B.Wydział I, C.Wydział II, D.Wydział III. A.BIURO PREZYDIALNE z lat 1818-1929, sygn. 1-694: 1.Organizacja władz państwowych i samorządowych, 1826-1923, sygn.1-51; 2.Koszty administracji, 1825-1923, sygn.52-75; 3.Organizacja i działanie administracji powiatowej, 1818-1927, sygn.76-131; 4.Zarządzanie i obrót nieruchomościami ziemskimi i obszarami leśnymi, 1826-1905, sygn.132-141; 5.Nadzór nad realizacją zadań finansowych i sytuacją wewnętrzno-polityczną, 1823-1927, sygn.142-165; 6.Statystyka, 1820-1883, sygn.166-169; 7.Sprawy kościelne i szkolne, 1818-1919, sygn.170-199; 8.Instytucje opiekuńcze i dobroczynne, 1828-1891, sygn.200-218; 9.Tkactwo i przędzalnictwo, 1838-1866, sygn.219-223; 10.[Budownictwo], 1819-1916, sygn.229-246; 11.Sprawy wojskowe, 1851-1875, sygn.247-248; 12.Sprawy osobowe członków kolegium rejencyjnego i personelu biurowego, 1817-1929, sygn.249-574; 13.Rolnictwo, 1836-1915, sygn.575-584; 14.Sprawy zapomogowe, 1828-1906, sygn.585-605; 15.Wybory burmistrzów i inne sprawy komunalne, 1852-1881, sygn.606-631; 16.Nadawanie orderów i odznaczeń honorowych, 1870-1907, sygn.632-638; 17. [Nadawanie tytułów urzędnikom i personelowi medycznemu], 1840-1878, sygn.639; 18.[Kontrola wydawnictw], 1819-1886, sygn.640-642; 19.Prasa-sprawy różne, 1835-1923, sygn.643-669; 20.Sprawy prowincjonalne i powiatowe, 1845-1876, sygn.670-675; 21.Podróże.Kolekty.Uroczystości, 1840-1925, sygn.676-689; 22.Sprawy medyczne, 1839-1856, sygn.690-692; 23.[Zażalenia], 1878-1881, sygn.693; 24.[Wykaz ławników w urzędach morskich], 1877-1904. B. WYDZIAŁ I z lat [1722-1815]1816-1940, sygn. 695-4827: a/ Wydział Spraw Wewnętrznych z lat [1722]1816-1906, sygn. 695-2464: 1.Ustawodawstwo, [1810]1816-1898, sygn.695-712; 2.Sprawy krajowe i zagraniczne, wewnętrzne sprawy krajowe, [1815]1816-1889, sygn.713-732; 3.Administracja państwowa; organizacja rejencji, [1806]1816-1906, sygn.733-915; 4.Sprawy hołdownicze, żałoba krajowa, [1811]1816-1857, sygn.916-919; 5.Nadzór zwierzchni nad korporacjami publicznymi, [1781]1816-1898, sygn.920-1326; 6.Statystyka, [1810]1816-1883, sygn.1327-1363; 7.Policja bezpieczeństwa, [1722]1816-1895, sygn.1364-1554; 8.Kultura narodowa, [1812]1816-1883, sygn.1555-1592; 9.Policja sanitarna, [1799]1816-1881, sygn.1593-1669; 10.Sprawy czeladzi, [1811]1816-1824, sygn.1670; 11.Opieka społeczna, 1836-1894, sygn.1671-1693; 12.Policja miejska.Nadzór nad miastami, [1808]1816-1891, sygn.1694-1770; 13.Policja rolna. Nadzór nad rolnictwem, [1802]1816-1897, sygn.1771-1868; 14.Fabryki i manufaktury, [1812]1816-1897, sygn.1869-1882; 15.Rzemiosło. Koncesje.Sprawy cechów, [1802] 1816-1900, sygn.1883-2068; 16.Sprawy handlowe, [1809]1816-1892, sygn.2069-2158; 17.Budownictwo. Sprawy ogólne, [1811]1816-1885, sygn.2159-2181; 18.Policja drogowa, [1774]1816-1897, sygn.2182-2464. b/ Wydział Prezydialny z lat [1807]1816-1940, sygn. 2465-4827: 1.[Sprawy wojenne i wojskowe], 1914-1928, sygn.2465-2472; 2.[Administracja powiatowa i gminy wiejskie], [1814]1816-1938, sygn.2473-2857; 3.[Legaty i fundacje.Gminy żydowskie], 1831-1937, sygn. 2858-1870; 4.[Rolnictwo. Hodowla..Łowiectwo.Weterynaria], 1819-1932, sygn.2871-2944; 5.[Ubezpieczenia spoleczne], 1890-1923, sygn.1945-2958; 6.Administracja kasowa, [1813]1816-1933, sygn.2959-3011; 7.Rzemiosło wędrowne, 1878-1934, sygn.3012-3052; 8.[Urządzenia komunalne], [1811]1816-1928, sygn.3053-3161; 9.[Budownictwo nadziemne.Rybołówstwo śródlądowe i dalekomorskie], [1807]1816-1934, sygn.3162-3706; 10.[Melioracje.Elektrownie], 1829-1929, sygn.3707-3996; 11.[Gminy miejskie i korporacje publiczne.Szkoły dokształcajace.Opieka nad młodocianymi], 1831-1935, sygn.3997-4216; 12.[Nadzór policyjny nad bezpieczeństwem wewnętrznym], [1809]1816-1936, sygn.4217-4380; 13.Policja w miastach, 1919-1931, sygn.4381-4522; 14.[Policja wiejska (żandarmeria)], 1878-1934, sygn.4523-4599; 15.[Tanie budownictwo mieszkaniowe], 1851-1938, sygn.4600-4619; 16.[Reglamentacja, ustalanie cen.Roboty publiczne], 1917-1933, sygn.4620-4665; 17.Zarząd Katastralny, 1843-1940, sygn.4666-4817; 18.Urząd Rachunkowy, 1928-1935, sygn.4818-1827. C. WYDZIAŁ II Administracji Kościelnej i Szkolnej z lat [1579-1815] 1816-1945: 1.Akta personalne nauczycieli szkół, 1826-1944, sygn.4828-7167; 2.Akta synodalne synodów w Białogardzie, Bobolicach, Bytowie, Drawsku Pom., Kołobrzegu, Karlinie, Koszalinie, Lęborku, Szczecinku, Okonku, Miastku, Darłowie, Świdwinie, Sławnie, Słupsku-Stare Miasto, Słupsku, i ich parafii, [1579]1816-1945, sygn.7168-10318. D. WYDZIAŁ III Administracji Podatków Bezpośrednich, Domen i Lasów z lat [1641-1815] 1816-1936, sygn. 10319-15406: 1.Zarząd Lasów, [1641]1816-1936, sygn.10319-12533; 2.Zarząd Domen, [1664]1816-1936, sygn.12534-15364; 3.Zarząd Podatkowy, [1809]1816-1923, sygn.15365-15406. Liczba jednostek w zespole: 15406
26/20/0 Starostwo Powiatowe w Wałczu 1773-1934 0 rozwiń
1. Zarządzanie starostwem, sygn.: 1-15; daty krańcowe: 1773-1928 - organizacja toku urzędowania, personel. 2. Sprawy ogólnopaństwowe i administracja wewnętrzna /policyjna/, sygn.: 16-650; daty krańcowe: 1773-1934; - sprawy zwierzchniej władzy państwowej; ruchy migracyjne ludności; ludność żydowska, innowiercy; nadzór nad organizacjami i stowarzyszeniami oraz cenzura publikacji i widowisk; państwowy nadzór nad gminami miejskimi i wiejskimi; statystyka oraz sprawozdawczość periodyczna landrata i burmistrzów; opieka społeczna, fundacje; sprawy ogólne administracji wewnętrznej; bezpieczeństwo i porządek publiczny, policja polityczna; łączność i komunikacja; rzemiosło, handel i przemysł; sprawy sanitarne i weterynaryjne; budownictwo i osadnictwo; sprawy pożarowe i wodne. 3. Sprawy szkolne i kościelne oraz ochrona dóbr kultury, sygn.: 651-679; daty krańcowe: 1815-1921 - sprawy szkolne; sprawy kościelne; ochrona dóbr kultury. 4. Rolnictwo i leśnictwo, sygn.: 680-1753; daty krańcowe: 1775-1932 - obrót nieruchomościami ziemskimi i parcelacja gruntów; hodowla zwierzęca i roślinna; gospodarka leśna, łowiectwo i rybołówstwo. 5. Sprawy wojskowe i wojenne, Sygn.: 1754-1775; daty krańcowe: 1813-1926 - obrona krajowa i regulacja długów wojennych; echa polskich powstań narodowych na terenie powiatu; reglamentacja żywności i zatrudnienie jeńców wojennych. Liczba jednostek w zespole: 1775
Wyświetlanie 1 do 20 z 1 209 wpisów.