Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
39/467/0 Giełda Pieniężna w Łodzi 1898-1937 0 rozwiń
Członkowie Zgromadzenia i Komitetu Giełdowego: podanie o przyjęcie w poczet członków Zgromadzenia Giełdowego, bilety wstępu na Giełdę, wykazy członków Zgromadzenia i Komitetu, porządki zebrań, składki, protokoły komisji rewizyjnej. Organizacja: zakres działania Biura Statystycznego, organizacja giełd w Łodzi i Warszawie, udział członków Komitetu Łódzkiego w Komitecie przy Ministerstwie Skarbu, powstanie i organizacja Giełdy Mięsnej w Łodzi. Sprawozdania: memoriały o stanie przemysłu i handlu, protokoły posiedzeń, statystyka, wnioski i projekty do władz państwowych. Zjazdy przedstawicieli przemysłu, handlu i rolnictwa. Ustawodawstwo handlowe i przemysłowe: opinie Komitetu Giełdowego dotyczące przepisów, przepisy o emisji obligacji, eksperci, sprawy wekslowe i podatkowe, tworzenie izb przemysłowo-handlowych w Polsce, sądy handlowe. Zrzeszenia wytwórcze i artele: Związek Przędzalników, trusty i syndykaty, artel giełdowa. Bawełna, wełna i inne surowce – produkcja, arbitraż, ceny: produkcja bawełny, plantacje bawełny w Turkiestanie, ceny wełny i bawełny, kongres przędzalników, kryzys 1904 r., informacje towarzystw akcyjnych o wypłatach dywidendy. Handel zagraniczny: sprawy celne, izby eksportowe, traktat handlowy z Niemcami, konsulaty, handel z Persją, wystawy, Międzynarodowe Targi w Salonikach. Handel wewnętrzny: wywiady o firmach zagranicznych, korespondencja w sprawach przemysłu i handlu, składy towarowe, węgiel, nafta, kantory wymiany, informacja handlowa. Komunikacja kolejowa, morska i pocztowa: usprawnienia przewozów i przeładunków towarów, projekty budowy linii kolejowych Częstochowa-Wieruszów i Łódź-Łęczyca, żegluga morska, ajentura telegraficzna, połączenia telegraficzne z Persją, instalacja sieci telefonicznych, włączenie portu w Konstancy do bezpośredniej komunikacji południowo-zachodniej. Władze państwowe i samorządowe: materiały dotyczące udziału i reprezentacji przedstawicieli przemysłu i handlu w organach władz państwowych i samorządowych, protokół posiedzenia Tymczasowej Rady Stanu, sprawa utworzenia guberni łódzkiej, wybory do samorządu miejskiego, odezwy wyborcze i listy kandydatów, sprawozdania komitetu wyborczego. Sprawy robotnicze: prawodawstwo robotnicze – długość dnia pracy, ubezpieczenia, kary, strajki, odpoczynek świąteczny, sprawy szkolne, strajk w fabryce Kruche i Ender w Pabianicach. Rekwizycje, straty wojenne, odszkodowania: rekwizycje w przedsiębiorstwach bawełnianych niemieckich wełnianych, polityka podatkowa niemieckich władz okupacyjnych, rejestracja strat wojennych, zadłużenia, szacunki akcji, informacje o sytuacji przemysłu polskiego dla Angielsko-Polskiej Misji Ekonomicznej w Londynie. Waluta: projekt utworzenia Banku Emisyjnego w Warszawie, Kasy Pożyczkowej, narady w sprawie uzdrowienia stosunków walutowych, starania organizacji przemysłowych i handlowych o uzyskanie moratorium. Emisja bonów: informacje o działalności Głównego Komitetu Obywatelskiego m. Łodzi, protokoły w sprawach pożyczki wewnętrznej Łodzi i kontroli bonów, bony wycofane z obiegu, księga główna. Varia: ofiary na budowę pomników, muzeów i instytutów naukowych, przekazywanie bibliotekom wydawnictw i publikacji własnych. Liczba jednostek w zespole: 213
39/468/0 Związek Przemysłu Włókienniczego w Państwie Polskim [1892-1894] 1913-1939 367 rozwiń
Statuty Związku, protokoły zebrań ogólnych, sprawozdania z działalności zarządu, protokoły posiedzeń i komunikaty zarządu, okólniki Związku, korespondencja z członkami, ustawy przemysłowe i zarządzenia władz państwowych, teksty układów handlowych Polski z państwami obcymi i opinie o nich, referaty, odczyty i informacje o sytuacji przemysłu włókienniczego. Liczba jednostek w zespole: 151
39/469/0 Zrzeszenie Producentów Przędzy Bawełnianej w Polsce 1931-1939 0 rozwiń
Wykazy członków Zrzeszenia, dopłaty na fundusz eksportowy, protokoły walnych zgromadzeń, dzienniki księgowe, korespondencja z członkami Zrzeszenia, z organizacjami gospodarczymi i urzędami, raporty ruchu przędzalni bawełny. Liczba jednostek w zespole: 92
39/470/0 Syndykat Eksportu Odzieży "Seo" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Łódź 1933-1940 0 rozwiń
Akt zawiązania spółki, protokoły posiedzeń zarządu i rady nadzorczej, sprawozdania z działalności i bilanse, korespondencja zarządu, regulamin przydziału zleceń, listy uczestników, inwentarze, kalkulacje robocizny i konfekcji, księgi kasowe, korespondencja handlowa, akta personalne pracowników, księga wypłat, miesięczna statystyka sprzedaży i obrotów, analiza strat, zamrożone należności zagraniczne, referencje (wywiad handlowy), korespondencja w sprawie reprezentowania fabryk łódzkich przez różne zagraniczne agentury, akta likwidacyjne. Liczba jednostek w zespole: 60
39/471/0 Związek Spółdzielni Mleczarskich i Jajczarskich w Warszawie Oddział w Łodzi 1930-1940 0 rozwiń
Wzory księgowości przebitkowej obowiązujące w Centrali i oddziałach Związku, ubezpieczenia, konta rzeczowe, plany rozwoju spółdzielczości mleczarskiej i jajczarskiej, kosztorysy urządzeń oraz budowy chłodni i magazynów należących do Oddziału w Łodzi, rachunki za wykonane roboty budowlane, protokoły rewizji kasy magazynów w Łodzi i Tomaszowie Mazowieckim. Liczba jednostek w zespole: 11
39/472/0 Związek Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowo-Gospodarczych RP Okręgowy Związek w Warszawie 1912-1947 0 rozwiń
W zespole znajdują się wyłącznie akta związane z działalnością spółdzielni mleczarskich w miejscowościach, które w okresie II wojny światowej znalazły się na terenie Generalnego Gubernatorstwa w dystryktach radomskim i warszawskim. Teczki poszczególnych spółdzielni zawierają korespondencję, zestawienia miesięczne, sprawozdania techniczne, bilanse, rewizje i sprawozdania roczne. Drugą serię stanowi korespondencja z kasami Stefczyka oraz bankami spółdzielczymi. Liczba jednostek w zespole: 113
39/473/0 Bank Handlowy w Łodzi 1872-1944 0 rozwiń
Bilanse, 1873-1938, sygn. 1-509, 1181-1191, 1218 - roczne i miesięczne, ogólne i porównawcze centrali, oddziałów, agentur oraz składów towarowych. Protokoły Posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej, Komitetu Wykonawczego, konferencji dyrektorów, 1872-1939, sygn. 510-546, 1239-1245. Raporty i sprawy różne, 1925-1939, sygn. 547-627 - w sprawach stwierdzonych braków, niedokładności w przedmiocie zmian organizacyjnych, szacunku nieruchomości. Korespondencja z oddziałami i agencjami, bankami krajowymi i zaganicznymi, 1913-1940, sygn. 628-1051, 1211-1216. Sprawy centrali i oddziałów, 1894-1938, sygn. 1052-1085, 1197-1210 - kredyty zwykłe i hipoteczne, lustracje oddziałów, sprawozdania z działalności, sprawy administracyjne, koszty handlowe. Księgowość, 1919-1944, sygn. 1086-1088, 1166-1180 - książki buchalteryjne, dzienniki, konta rachunkowe, zestawienia. Zgromadzenia ogólne akcjonariuszy zwyczajne i nadzwyczajne, 1873-1921, 1924-1939, sygn. 1089-1130, 1136-1147, 1219-1238. Statut Banku i sprawozdania z działalności, 1898-1936, sygn. 1131-1135, 1196. Papiery wartościowe, 1889-1942, sygn. 1148-1165 - akcje, listy zastawne, obligacje, depozyty. Nieruchomości: administrowanie, amortyzacja, dochody, 1935-1941, sygn. 1192-1195. Regulamin kasy emerytalnej wdów i sierot, 1913, sygn. 1217. Akta dotyczące upadłości Banku, układy z wierzycielami, sprawy sądowe, 1929-1940, sygn. 1246-1273. Liczba jednostek w zespole: 1282
39/474/0 Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi 1920-1962 0 rozwiń
Akta normatywne, zarządzenia i okólniki Centrali oraz Oddziału w Łodzi, korespondencja z Centralą, układy konwersyjne, zestawienia kredytów, sprawy sądowe, statystyka, księgowość - księgi główne, bilanse, zestawienia statystyczne, obrotów Centrali i oddziałów, procenty i prowizje, rachunki czekowe klientów z 1939 r., kredyty rolnicze - opisy majątków i gospodarstw, dochody, rodzaje specjalizacji, zadłużenie, warunki spłat, kredyty przemysłowe i handlowe - wysokość kapitałów zakładowych, forma prawna, stan budynków i urządzeń fabrycznych, zyski, wartość produkcji, zadłużenia hipoteczne, warunki kredytu i terminy spłaty, kredyty dla banków i kas spółdzielczych - pożyczki dla komunalnych kas oszczędności, banków spółdzielczych i ludowych, kredyt dyskontowy, rzemieślniczy, statystyka, bilanse, sprawozdania, układy konwersyjne, kredyty różne - dla instytucji komunalnych, związków powiatowych, zrzeszeń, organizacji społecznych i kulturalnych, kredyty budowlane udzielane indywidualnym właścicielom - opisy budynków, ocena ich wartości, zadłużenie właściciela. Liczba jednostek w zespole: 3270
39/475/0 Łódzki Oddział Banku Państwa 1885-1919 0 rozwiń
Zarządzenia i okólniki Banku, korespondencja z zarządem i oddziałami, protokoły posiedzeń Komitetu Kredytowo-Dyskontowego i Pożyczkowego, wykaz akt wywiezionych do Moskwy, spis akt przekazanych do archiwum Banku oraz akt zniszczonych, rachunki bieżące udziałowców, sprawozdawczość z lat 1896-1913, budżety administracyjne, dzienniki kasowe i księgi główna, akta personalne pracowników banku, korespondencja w sprawie nagród dla pracowników. Liczba jednostek w zespole: 208
39/476/0 Towarzystwo Kredytowe m. Łodzi 1870-1953 0 rozwiń
Akta założycielskie Towarzystwa - protokoły posiedzeń władz i komisji oraz sprawozdania dyrekcji, zebrania ogólne członków, dowody hipoteczne zabezpieczające pożyczki; działalność Towarzystwa - listy zastawne, konwersje sprawozdania finansowe, normy szacunkowe nieruchomości, pożyczki hipoteczne; działalność dyrekcji - zebrania ogólne, pełnomocnictwa, emisja listów zastawnych, korespondencja z władzami; akta personalne pracowników; akta Komitetu Nadzorczego - regulaminy, instrukcje, bilanse, rewizje kasy, fundusze, protokoły posiedzeń dyrekcji i zarządu; akta nieruchomości (ułożone alfabetycznie według numeracji hipotecznej domów) - odpisu aktów notarialnych kupna nieruchomości, wypisy z ksiąg hipotecznych, szacunki ubezpieczeniowe, podania, pożyczki, spłaty rat, plany techniczne budynków; likwidacja Towarzystwa - bilanse, sprawozdania, wykazy inwentarzowe aktywów, wykazy spłaconych pożyczek według stanu na 31.12.1952 r. Liczba jednostek w zespole: 3650
39/477/0 Łódzki Spółdzielczy Bank Dyskontowy 1897-1945 0 rozwiń
Akta Łódzkiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu - protokoły posiedzeń Zarządu, listy członków, rachunki specjalne, księgi bilansowe. Akta Łódzkiego Spółdzielczego Banku Dyskontowego: statut, protokoły posiedzeń Zarządu, zebrań ogólnych i Rady Nadzorczej, księgi rejestrów udziałów i wkładów, deklaracje członkowskie i rejestry członków, papiery publiczne i depozyty, sprawozdania i bilanse, inwentarze wyciągi z rachunków zagranicznych, kontrola pożyczek, wykazy nieruchomości obciążonych pożyczkami, związki banków - okólniki i przepisy, koszty handlowe, podatki, listy zagraniczne - informacje o firmach i klucze telegraficzne, księgowość - księgi główna, dzienniki, zatrudnienie pracowników, ubezpieczenia społeczne. Liczba jednostek w zespole: 97
39/478/0 Spółdzielczy Bank Przemysłowców Łódzkich 1907-1949 0 rozwiń
Rejestry członków i udziałów, drukowane sprawozdania w języku niemieckim, księgi inwentarzowe, księgi główna, bilanse weksli miejscowych, zamiejscowych i dolarowych, specjalny rachunek bieżący pod zastaw papierów wartościowych, rachunek walut obcych, dzienniki wydziału oszczędnościowego i kasy oddziału egzekucyjnego, oszczędności i pożyczki pracowników, plan posesji banku przy ul. Ewangelickiej 11 i 13, statut i protokoły walnych zgromadzeń, świadectwa przemysłowe i karty rejestracyjne przdsiębiorstwa, poświadzenie darowizny na Fundusz Obrony Narodowej. Liczba jednostek w zespole: 185
39/479/0 Zbiór szczątków zespołów akt bankowych 1915-1953 0 rozwiń
Bank Spółek Niemieckich w Polsce Spółka Akcyjna w Łodzi: protokoły zebrań ogólnych udziałowców, bilans, akta likwidacyjne. Bank Polskich Kupców i Przemysłowców Chrześcijan Spółka Akcyjna w Łodzi: bilanse, księga inwentarzowa, księga kontroli akcji, informacje o klientach, wypisy z hipoteki, rachunki lokacyjne, księga kasowa, akta likwidacyjne. Łódzki Bank Depozytowy Spółka Akcyjna: protokoły posiedzeń Komitetu Wykonawczego, kontrola w warszawskim oddziale Banku, inwentarz bilanse, wykazy akcji i wypłaconej dywidendy, księgi główna, akta likwidacyjne. Łódzki Oddział Wołżsko-Kamskiego Banku Handlowego: bilanse, wykazów rachunków klientów. Bank Polski Oddział w Łodzi: stany rachunków. Bank Rolny Oddział w Łodzi: dokumentacja przejęcia banków ludowych i kas Stefczyka. Liczba jednostek w zespole: 56
39/479/1 Bank Spółek Niemieckich w Polsce Spółka Akcyjna w Łodzi 1917-1953 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
39/479/2 vacat - Bank Związku Spółek Zarobkowych Spółka Akcyjna w poznaniu Oddział w Łodzi - włączone do zespołu nr 2446 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/479/3 Bank Polskich Kupców i Przemysłowców Chrześcijan Spółka Akcyjna w Łodzi 1920-1951 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 13
39/479/4 Łódzki Bank Depozytowy Spółka Akcyjna 1927-1953 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 17
39/479/5 Łódzki Oddział Wołżsko-Kamskiego Banku Handlowego 1915-1916 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
39/479/6 Bank Polski Oddział w Łodzi 1934-1936 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 15
39/479/7 Bank Rolny Oddział w Łodzi 1933-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
Wyświetlanie 781 do 800 z 3 310 wpisów.