Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
39/81/3 Cesarsko-Niemiecki Sąd Pokoju w Łodzi Okręg IV 1915-1917 [1918] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 19
39/81/4 Cesarsko-Niemiecki Sąd Pokoju w Łodzi Okręg V 1915-1917 [1918] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 18
39/81/5 Cesarsko-Niemiecki Sąd Pokoju w Łodzi Okręg VII 1915-1917 [1918] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 16
39/81/6 Cesarsko-Niemiecki Sąd Pokoju w Łodzi Okręg VIII 1915-1917 [1918] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
39/82/0 Cesarsko-Niemieckie Więzienie w Łodzi [1915-1916] 1917-1918 0 rozwiń
Akta spraw ogólnych więzienia, przepisy dotyczące odbywania kar, zatrudnianie więźniów poza terenem więzienia, koszty utrzymania i transportu więźniów, opieka lekarska, stosowanie kar dyscyplinarnych, ułaskawienia, zwolnienia więźniów, odwiedziny, korespondencja, posiadanie pieniędzy, książka przyjęć i zwolnień więźniów. Liczba jednostek w zespole: 38
39/83/0 Dyrekcja Szkolna w Łodzi [1802-1863]1864-1917 162 rozwiń
I. Organizacja i kompetencje Dyrekcji. 1. Akta normatywne: zarządzenia i okólniki w spr. szkolnych, spisy szkół, mieszkańców, wsi, zjazdy inspektorów (1864-1914); 2. Korespondencja: kancelaria, personel, archiwum, statystyka szkół, podania o posady w szkolnictwie, obchody uroczystości, zaświadczenia, urlopy (1867-1914); 3. Korespondencja poufna: nadzór polityczny nad nauczycielami i uczniami, spisy osób wydalonych z uczelni i szkół, udział nauczycieli w wyborach do Dumy (1865-1916); 4. Sprawozdania roczne i raporty terminowe: otwieranie nowych szkół, stan istniejących, dane o uczniach, nauczycielach, programie nauczania, wyposażenia szkół, spisy szkół (1865-1912). II. Kadra nauczycielska. A. Sprawy ogólne: egzaminy na świadectwa nauczycielskie, praktyki zawodowe, nominacje, translokacje i zwolnienia, odznaczenia i nagrody, skargi, urlopy, emerytury, leczenie (1864-1917). B. Akta personalne nauczycieli wg nazwisk. III. Szkoły państwowe. A. szkoły średnie i wyższe. 1. Szkoły wojewódzkie, gimnazja i progimnazja: budynek, wyposażenie szkoły, biblioteka, muzea szkolne, dane o uczniach i nauczycielach, programy nauczania, postępy w nauce (1864-1916); 2. Szkoły wydziałowe i powiatowe: j. w. (1818-1863); 3. Szkoły tzw. aleksandryjskie: zakładanie, koszty utrzymania, dane statystyczne (1879-1916); 4. Szkoły zawodowe: rzemieślnicze, pedagogiczne, seminaria nauczycielskie - dane statystyczne, koszty utrzymania (1865-1916); 5. Egzaminy eksternistów. B. Szkoły elementarne. 1. Akta ogólne: przepisy, zakładanie, dane statystyczne (1864-1914); 2. Akta szczegółowe. a. szkoły chrześcijańskie, alfabetycznie wg miejscowości, zakładanie, budynek, składki na utrzymania, budżety, dane o uczniach i nauczycielach (1808-1863). b. szkoły chrześcijańskie gminne układ j. w.: skargi na nauczycieli, wyniki nauczania (1898-1914), c. szkoły żydowskie (1865-1914); 3. Sieć szkolna: spisy szkół w powiatach (1871-1914); 4. Szkoły zawodowe. a. akta ogólne: zarządzenia dotyczące nauki rzemiosła. b. szkoły niedzielne rzemieślnicze i handlowe: organizacja szkół, budżety, sprawozdania roczne, programy nauczania, c. szkoła rolnicza w Radomsku (1865-1874). IV. Własność edukacyjna. 1. Szkoły średnie: własność, zapisy , stypendia (1807-1914); 2. Szkoły elementarne. a. akta osad szkolnych i fundusze zapomogowe: wypisy z tabel likwidacyjnych i nadawczych dot. osad szkolnych (1865-1913). b. inwentarze, własności edukacyjnej w pow. rawskim (1864-1865), szkół chrześcijańskich (1871-1913), szkół żydowskich (1871-1908), bibliotek nauczycielskich (1874-1893) - grunty i kapitały. V. Kadra nauczycielska szkół prywatnych: rozporządzenia, egzaminy na świadectwa nauczycieli, praktyki nauczycielskie, nauczycielki robót ręcznych, korepetytorzy, wykazy prywatnych nauczycieli (1866-1914). VI. Szkoły prywatne. 1. Akta ogólne: zarządzenie, sprawozdania (1865-1915); 2. Szkoły średnie. a. bez praw szkół państwowych (1865-1915), b. z prawami szkół państwowych (1905-1916), c. szkoły żydowskie (1878-1914) - zakładanie, raporty o stanie szkół. 3. Szkoły elementarne. a. chrześcijańskie (1830-1913), b. żydowskie (1881-1909), c. utrzymywane przez stowarzyszenia (1882-1914) - m. in. szkoły Macierzy Szkolnej. 4. Szkoły zawodowe (1884, 1893), 5. Szkoły freblowskie (1882-1914). 6. Szkoły religijne (1870-1914). 7. Szkoły tajne: zwalczanie tajnego nauczania, kary (1868-1914). VII. Wizytacja szkół (1868-1913). VIII. Oświata pozaszkolna: a. towarzystwa oświatowe (1907-1913); b. kursy dla dorosłych (1877, 1905-1914); c. odczyty popularne (1901-1906). IX. Statystyka i ewidencja: wykazy nauczycieli, szkół, uczniów, księgi ewidencyjne szkół, dane o budynku, wyposażeniu (1867-1914). X. Rachuba: kredyty, budżety, zaległości składek szkolnych, pobory nauczycieli i urzędników Dyrekcji (1865-1915).XI. Ewakuacja i likwidacja Dyrekcji (1914-1918). XII. Pomoce kancelaryjne i dzienniki lekcyjne (1885-1917). Liczba jednostek w zespole: 8970
39/84/0 Dyrektor Gimnazjum w Piotrkowie 1833-1865 [1866-1873] 0 rozwiń
I. Akta ogólne: zarządzenia władz, organizacja szkół, wizytacje, sprawy nauczania (1835-1875); II. Akta ogólne szkół powiatu piotrkowskiego (1834-1847); III. Akta szczegółowe szkół powiatu piotrkowskiego (1833-1866) - akta dotyczą głównie budżetów szkolnych i spraw personalnych. IV. Akta ogólne szkół powiatu sieradzkiego (1833-1856); V. Akta poszczególnych szkół powiatu sieradzkiego (1834-1864); VI. Akta ogólne szkół powiatu wieluńskiego (1833-1852); VII. Akta poszczególnych szkół powiatu wieluńskiego (1835-1864). Liczba jednostek w zespole: 229
39/85/0 Cesarsko-Niemieckie Prezydium Policji w Łodzi 1915-1918 0 rozwiń
III Oddział Kryminalny: akta dochodzeń policyjnych przeciw podejrzanym o drobne przestępstwa; IV Oddział - Komisja Włościańska: zestawienie stanu posiadania gmin wg wsi z podziałem na dworskie i włościańskie, powiat brzeziński, łaski, częstochowski, kolski, kaliski. Likwidacja serwitutów w niektórych majątkach; Oddział V a - Lekarski: spisy lekarzy, dentystów, adwokatów łódzkich, kary za antysanitarny stan dworców łódzkich; Oddział VII - Opłaty stemplowe: przepisy, wyjaśnienia, zestawienie opłat; Oddział IX - Dostawa bydła: dostawa mięsa dla potrzeb wojska, rachunki, wyjaśnienia (1916-1918); Oddział XI a - Ruch Ludności: przepisy meldunkowe, poszukiwanie rodzin w Łodzi przez krewnych zza granicy, kwestionariusze paszportowe. Liczba jednostek w zespole: 125
39/86/0 Sądy pokoju miasta Łodzi - zbiór szczątków zespołów 1878-1914[1938] 0 rozwiń
Sędzia Pokoju VII Rewiru w Łodzi, 1910-1912, sygn. 1-2; Sędzia Pokoju XIII Rewiru w Łodzi, 1878-1913 [1938], sygn. 3-6; Sędzia Pokoju X Rewiru w Łodzi, sygn. 7-13, 1897-1914; Sędzia Pokoju XI Rewiru w Łodzi, 1901, sygn. 14; Sędzia Pokoju III Rewiru w Łodzi, 1907-1908, sygn. 15-21; Sędzia Pokoju Sędzia Pokoju V Rewiru w Łodzi, 1890-1913, sygn. 22-46, 48-94; Sędzia Pokoju VI Rewiru w Łodzi, 1913, sygn. 47. Akta dotyczą spraw piekuńczych, zwrotu pożyczek, należności za wynajem mieszkań, wypłaty wynagrodzeń. Liczba jednostek w zespole: 96
39/86/1 Sędzia Pokoju III Rewiru w Łodzi 1907-1908 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
39/86/2 Sędzia Pokoju V Rewiru w Łodzi 1890-1913 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 72
39/86/3 Sędzia Pokoju VI Rewiru w Łodzi 1913 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/86/4 Sędzia Pokoju VII Rewiru w Łodzi 1910-1912 62 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
39/86/5 Sędzia Pokoju X Rewiru w Łodzi 1897-1914 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
39/86/6 Sędzia Pokoju XI Rewiru w Łodzi 1901 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/86/7 Sędzia Pokoju XIII Rewiru w Łodzi 1878-1913[1938] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
39/87/0 Gimnazjum Męskie w Piotrkowie 1833-1918 0 rozwiń
Zarządzenia i sprawozdania: organizacja szkoły, sprawozdania z działalności roczne i okresowe. Nauczanie i wychowanie: korespondencja z władzami szkolnymi i policyjnymi, nastroje młodzieży i postawa polityczna, strajk 1905 r., programy nauczania, biblioteka szkolna i pomoce naukowe, dzienniki lekcyjne. Akta dotyczące nauczycieli: sprawy kadrowe, spisy nauczycieli, ankiety personalne, egzaminy, zakaz wykonywania zawodu, wynagrodzenia i gratyfikacje. Akta dotyczące uczniów: dokumenty personalne, podania, egzaminy, opinie, charakterystyki, opisy postaw politycznych, postępy w nauce, egzaminy dojrzałości. Sprawy administracyjno-finansowe: wydatki na utrzymanie szkoły, księgi korespondencyjne i buchalteryjne. Liczba jednostek w zespole: 1353
39/88/0 Gimnazjum Żeńskie w Piotrkowie [1869-1882]1883-1918 0 rozwiń
Większość zachowanych akt pochodzi z lat 1915-1917. Są to: korespondencja tajna i ogólna, akta personalne nauczycieli, protokoły posiedzeń rady pedagogicznej, tygodniowe rozkłady lekcji, programy nauczania, zmiany w ilości lekcji, egzaminy wstępne, przyjmowanie do Gimnazjum, sprawozdania z postępów w nauce poszczególnych klas, świadectwa maturalne, zaświadczenia tymczasowe, opłaty za naukę, dokumentacja dotycząca biblioteki, kościoła gimnazjalnego oraz wyposażenia szkoły, wypłaty pensji i zapomóg nauczycielom, dochody i wydatki szkoły, sprawozdania roczne ze stanu szkoły. Liczba jednostek w zespole: 174
39/89/0 Szkoła Powiatowa w Rawie [1831] 1835-1868 0 rozwiń
Akta Szkoły Powiatowej: organizacja, zarządzenia władz, księgi wizytacji, sprawy biblioteki, zaopatrzenie szkoły, pensje nauczycieli, umundurowanie uczniów, protokoły posiedzeń nauczycieli, stan służby i ich urlopy, księgi wpisów i cenzur, świadectwa, stypendia szkolne. Akta Inspektora Szkoły Powiatowej: wykazy szkół na terenie powiatu, sprawozdania roczne, raporty o stanie szkół elementarnych, sprawy nauczycieli i uczniów. Liczba jednostek w zespole: 156
39/90/0 Szkoła Powiatowa Niemiecko-Ruska w Łodzi [1834] 1843-1865 0 rozwiń
Akta Szkoły Powiatowej: założenie szkoły w Wraszawie, programy nauczania, rozkłady lekcji, raporty o stanie szkoły, inwentarz szkolny, biblioteka, remonty budynku, akta dotyczące nauczycieli i uczniów. Akta Inspektora Szkoły Powiatowej: raporty o stanie szkół elementarnych, rzemieślniczo-niedzielnych i prywatnych na terenie Łodzi i Zgierza. Liczba jednostek w zespole: 40
Wyświetlanie 121 do 140 z 3 310 wpisów.