Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
62/441/0 Sąd Gminny w Łukowie 1916-1917 [1918] 0 rozwiń
Repertorium spraw cywilnych 1915-1917[1918] sygn. 1 (1ja.) Liczba jednostek w zespole: 1
62/442/0 Sąd Gminny 5 Okręgu Powiatu Łukowskiego 1876-1915 [1917] 0 rozwiń
Zawiera akta spraw cywilnych i opiekuńczych oraz jedną księgę pomocy ewidencyjnych. - Akta spraw cywilnych i opiekuńczych 1876 – 1915 [1917] sygn. 1 – 1048, akta spraw C nr 351/1907 i 461/1907 (z przes.61/2007) sygn. 1049, 1050 Liczba jednostek w zespole: 1050
62/443/0 Akta miasta Stoczka Łukowskiego 1918-1953 0 rozwiń
Dział ogólno- organizacyjny 1918-1950 - 32 j.a., Dział finansowo- budżetowy 1940- 1950 - 34 j.a.[ Brak sygn. 5, 81], Dział podatkowy 1942-1949 - 25 j.a., Dział gospodarki gminnej 1945- 1948 - 12 j.a., Dział administracji społecznej 1945- 1948 - 7 j.a., Dział administracyjny 1946-1950 - 14 j.a., W 2008r. doinwentaryzowano: sygn. 127-139: książka uchwał zarządu 1934-1936 sygn. 127, Straż Pożarna 1940-194, 1942 sygn.128, 132, Aprowizacja miasta 1940 sygn. 129, Dział Gospodarki Gminnej. Oświata i kultura 1940-1941 sygn. 130-131, Dział Gospodarki Gminnej Zdrowie i opieka społeczna 1939-1941 sygn. 133-134, Drogi i place publiczne 1941 sygn. 135, Dz. Administracyjny. Sprawy budowlane 1940-1941 sygn. 136, 137, Młyny 1940-1941 sygn. 138, Dopływ nab. 3167/2003, 12 j.a. 0,10 mb , księgi kontroli ruchu ludności 1931-1950, sygn.139-141, lista osób wymeldowanych ze Stoczka Łukowskiego 1942-1944, sygn.142, lista osób wysiedlonych z powiatu zamojskiego do Stoczku Łukowskiego 1942-1943, sygn.143, wnioski o ustalenie odszkodowań wojennych 1944, sygn.144, Akcja przesiedleńcza ludności ze Stoczka Łukowskiego i okolic na tereny zachodnie kraju. 1945-1946, sygn.145, Świadczenia na rzecz Armii Czerwonej 1946, sygn. 146, Likwidacja sporów granicznych miasta Stoczek Łukowski1946, sygn.147, Akta i dokumenty dotyczące sprzedaży nieruchomości opuszczonych i reprywatyzowanych 1950-1952, sygn.148; Wykaz pochowanych na cmentarzu parafialnym w Stoczku Łukowskim, cmentarz stary, nowy. 1953, sygn.149; Akta przekazania małego budynku pobudowanego na placu szkolnym na wieczyste użytkowania dla Szkoły Podstawowej w Stoczku Łukowskim 1953, sygn.150; nab.: 3433/05 (1 j.a) protokóły posiedzeń Komisji Rewizyjnej 1935-1939, sygn.151, nab. 3770/08 (1j.a.) rejestr kart rozpoznawczych 1940-1944 (jęz. niem, pol.) sygn.152, nab.4388/11 projekt domu społecznego 1946 sygn.153, nab. 5573/2018 (4 j.a. ) - Korespondencja w sprawach sanitarnych i epidemiologicznych 1939-1940, sygn. 154; Zarządzenia, obwieszczenia, ogłoszenia i okólniki w sprawach różnych 1940, sygn.155; Rekwirowanie towarów i ich dystrybucja 1940, sygn. 156; Sprawy różne (głównie obrót artykułami rolnymi) 1939-1940, sygn.157 Liczba jednostek w zespole: 157
62/444/0 vacat - Komornik przy Sądzie Okręgowym w Białej Podlaskiej - przeniesiony do "Zbioru akt komorników" Nr 1283 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/445/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wiśniewie powiat Siedlce 1957-1972 [1974 ] 0 rozwiń
1. Plany pracy 1959-1972 sygn. 1-5, 2. Działalność organów kolegialnych 1964-1968 sygn. 6-8, 3. Protokóły sesji GRN 1959-1972 sygn. 9-24, 4. Protokóły posiedzeń Komisji 1958-1972 sygn. 25-42, 5. Protokóły posiedzeń Prezydium 1958-1972 sygn. 43-58, 6. Zebrania wiejskie 1958-1969 sygn. 59, 7. Wiejskie programy rozwoju 1967 sygn. 60, 8. Gromadzki Komitet FJN 1969-1970 sygn. 61, Wybory sołtysów 1959-1971 sygn. 62-78, Nadzór nad stowarzyszeniami - Kółka Rolnicze 1957-1974 sygn.79-98, Plan samoobrony 1970 sygn.99, Rejestr pokomasacyjny 1964 sygn.100. Liczba jednostek w zespole: 100
62/446/0 Akta Kuczyńskich z Korczewa i Repek 1719-1853 0 rozwiń
Sumariusz dóbr Korczew wsi Korczew, Bartków, Sarnów, Krychowo, Szczeglacin, Laskowice, Starczewice, Przekop 1790 sygn. 1, Wyciągi z ksiąg grodzkich dot. zatargu Leona Kuczyńskiego z Krasnodębskim 1731-1747, Akta procesowe 1719, 1750-1807 sygn. 3 -7 , Akta dotyczące poddanych 1719-1779 sygn. 8- 10 (3 j.a.), Akta administracyjno- gospodarcze 1776- 1834 sygn. 11-22 (12 j.a.), Paszporty Kuczyńskich i ich służby 1791-1853 sygn. 23-24, 27, Akta dotyczące wsi Bodiatycze rodziny Paszkiewiczów 1791-1853 sygn. 25, "O ułożeniu porządnym krasomowskich myśli" XVIIIw sygn. 26, Paszport Józefa Hanela z Lublińca do Warszawy 1834 sygn.27 Liczba jednostek w zespole: 27
62/447/0 Cesarsko - Niemiecki Sąd Okręgowy w Łukowie 1915-1918 0 rozwiń
Zawiera wyłącznie akta spraw cywilnych. - Akta spraw cywilnych 1915 – 1918 Sygn. 1 – 122 Liczba jednostek w zespole: 122
62/448/0 vacat - Komisarz Sądowy Powiatu Węgrowskiego - akta włączone do zespołu nr 451 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/449/0 vacat - Sąd Gminny w Sokołowie Podlaskim -patrz zespół 1254 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/450/0 Sąd Gminny w Suchożebrach 1915-1917 [1920] 0 rozwiń
Akta spraw cywilnych 1915-1917, sygn.1-358,383-386 Akta spraw opiekuńczych 1915-1917 [1920], sygn.359-382 Liczba jednostek w zespole: 386
62/451/0 Cesarsko - Niemiecki Sąd Okręgowy w Sokołowie Podlaskim 1915-1918 0 rozwiń
Schemat inwentarza archiwalnego zespołu 62/451 I. Akta spraw Cesarsko-Niemieckiego Sądu Okręgowego w Sokołowie1.Akta spraw cywilnych 1915-1918 sygn.1-257 (257j.a.) 2.Akta sprawy karnej1916-1917 sygn.258(1j.a.) II. Akta komorników urzędujących przy Cesarsko-Niemieckim Sądzie Okręgowym w Sokołowie 1. Pomoce kancelaryjne Rejestr służbowy komornika w Sokołowie Z. Michałowskiego 1915-1916 sygn.259 (1j.a.) Rejestry służbowe komor. w Sokołowie L.Wierzbickiego 1916-1916 sygn.260-262 (3j.a.) Rejestry służbowe komor. w Węgrowie W.K.Czapskiego 1916-1917 sygn. 263-264(2j.a.) Księga opłat komornika w Sokołowie L.Wierzbickiego 1917sygn.265(1j.a.) Księga opłat komornika w Węgrowie W.K.Czapskiego 1917sygn.266(1j.a.) 2. Akta spraw; Akta spraw komornika w Sokołowie L. Wierzbickiego 1917sygn.267-439(173j.a.) Akta spraw komornika w Węgrowie W.K.Czapskiego1916-1917sygn.440-551(112j.a.) Liczba jednostek w zespole: 551
62/452/0 Sąd Pokoju w Skórcu 1919-1921 [1922-1929] 0 rozwiń
Zawiera pomoce kancelaryjne: repertoria i skorowidze oraz akta spraw opiekuńczych dotyczące opieki nad nieletnimi i majątkiem oraz spisu inwentarza, spraw cywilnych dotyczące spraw majątkowych, własnościowych i egzekucji należności i alimentów oraz eksmisji, spraw karnych pospolitych wykroczeń takich jak kradzież, obelgi, potwarz szkody leśne i polowe. Pomoce kancelaryjne: - Repertorium spraw karnych 1919-1921 Sygn. 1-2, - Skorowidz spraw karnych 1919-1922 Sygn. 3 Akta spraw: - Akta spraw cywilnych 1919-1921 Sygn. 4-14, Akta spraw opiekuńczych 1919-1928 Sygn. 15-53 - akta spraw karnych 1919-1923 Sygn. 54-57 Liczba jednostek w zespole: 57
62/453/0 Wieliczko Dominik komornik Sądu Grodzkiego w Międzyrzecu Podlaskim [1928] 1930-1932 [1934] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 109
62/454/0 Sąd Pokoju w Grębkowie [1916] 1918-1927 0 rozwiń
Schemat inwentarza daty skrajne liczba j.a. Akta karne Skorowidze K. 1918-1924 sygn. 1-5 (5j.a. ) Repertoria 1920-1925 sygn. 6-11 (6j.a.) Fascykuły spraw karnych 1919-1925sygn. 12-19, 44-50 (21j.a.) Akta spraw karnych [1916]1918-1922 sygn. 20-25 (6j.a. ) Akta cywilne Fascykuły spraw cywilnych 1919-1925 sygn. 26-31 ( 6j.a.) Akta spraw cywilnych 1922-1927 sygn. 32-43 (12j.a.) Liczba jednostek w zespole: 50
62/455/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Serokomli powiat Łuków [1855] 1871-1916 2891 rozwiń
Cz.1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1871-1879 sygn. 1-9, Alegaty do aktów małżeństw 1855,1874-1879 sygn 10-16, Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1900 sygn. 17-37, Alegaty do aktów małżeństw 1880-1900 sygn. 38-58, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1901-1913 sygn. 59-69, 82-83, alegaty 1901-1903, 1905-1913 sygn. 70-79, 84-85, akta zbiorowe (sprostowania) 1905-1906 sygn. 80-81, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1914-1916 sygn. 89-91, alegaty 1914-1916 sygn. 86-88 Liczba jednostek w zespole: 90
62/456/0 vacat - Komornik 2 rewiru Sądu Grodzkiego w Opolu Lubelskim - przeniesiony do "Zbioru akt komorników" Nr1283 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/457/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Kołbieli powiat Mińsk Mazowiecki 1826-1914 12217 rozwiń
cz. 1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826 -65 sygn. 1-29, 31-41, Akta zgonów 1854 sygn. 30, Alegaty 1826-1833 sygn. 42-49 (8 j.a.), Alegaty 1839-1846 sygn. 50-57 (8j.a.), Alegaty 1848-1849 sygn. 58-59 (2 j.a.), Alegata 1865 sygn. 60 (1 j.a.), Cz. 2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1866-1879 sygn. 61-74 (14 j.a.), Alegata 1872-1875, 1878 sygn. 75-79 (5 j.a.) (wklejone do ksiąg alegaty z 1898, 1900r), Cz. 3 [24 j.a. 0,56 mb] Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 80-100 (21 j.a.), Alegata 1890- 1892 sygn. 101-103 (3 j.a.), księga UMZ 1901 sygn. 104, alegata 1901 sygn. 105, dopływ 3381/05 księgi UMZ 1902- 1904 z wklejonymi alegatami sygn. 106-108, nab. 3555/06 księga UMZ 1905 (wklejona alegata), alegaty: 1887, 1893, 1894, 1897, 1901, nab. 4904/2014 księgi urodzeń, małżeństw, zgonów z wklejonymi alegatami 1906, 1907, alegata 1896, nab. 4950/2014 księgi UMZ 1908-1913 z wklejonymi dokumentami, nab. 4981/2015 ksiega UMZ 1914 z wklejoną alegatą Liczba jednostek w zespole: 124
62/458/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Adamowie powiat Łuków 1865-1909 2205 rozwiń
Cz. I Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1866-1879 sygn. 1-12, 14-15, Alegaty do aktów małżeństw 1866, 1878 sygn. 13, 16, Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1900 sygn 17-37, Alegaty do aktów małżeństw 1890, 1893-1895 sygn 38-41, allegata 1865, 1868-1877, 1879-1889, 1891-1892, 1896-1902, 1904-1905, 1907-1909 sygn. 42-76, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1909 (wklejona alegata 1906) sygn.77-85, alegata 1867, 1903 sygn. 86-87 Liczba jednostek w zespole: 87
62/459/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Woli Gułowskiej powiat Łuków 1869-1909, 1920 3158 rozwiń
Cz.I Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1869-1879 sygn. 1-11, Cz.II Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1900 sygn. 12-32, Alegaty do aktów małżeństw 1869-1881, 1883-1899 sygn. 33-62,akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1909 sygn. 63-71, alegaty 1901, 1903-1904, 1907-1909, 1920 sygn. 72-78 (brak alegaty z 1906 roku, alegaty z 1902 i 1905 wklejone do ksiąg) Liczba jednostek w zespole: 78
62/460/0 vacat - Komornik Sądu Grodzkiego w Stoczku Węgrowskim - włączono do zespołu nr 1314 - Sąd Grodzki w Stoczku Węgrowskim 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
Wyświetlanie 441 do 460 z 1 973 wpisów.