Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/353/0 Izba Skarbowa w Szczecinie 1945-1950 0 rozwiń
1. Kancelaria Główna 1947-1950; sygn. 1-16; 16 j.a. - okólniki Ministerstwa Skarbu. 2. Wydział Organizacyjno-Osobowy 1945-1950; sygn. 17-38, 169-174, 204-205, 207; 31 j.a. - organizacja Izby i urzędów skarbowych, plany pracy Izby i urzędów skarbowych,wykazy pracowników, protokoły narad, sprawozdania z działalności Izby i Rejonów Kontroli Skarbowej za II półrocze 1946 r. 3. Wydział Budżetowo-Kasowy 1945-1950; sygn. 39-124; 86 j.a. - organizacja wydziału, sprawozdania o dochodach skarbowych (za lata 1945-1949), sprawozdania z realizacji planów podatkowych (1946-1948), zarządzenia i okólniki dotyczące kredytów, budżety i sprawozdania rachunkowe instytucji kredytowanych. 4. Wydział Akcyzowo-Monopolowy 1945-1950; sygn. 125-132, 175-188; 22 j.a. - okólniki, instrukcje i zarządzenia Ministerstwa Skarbu i Izby Skarbowej w sprawach akcyzy, monopolu spirytusowego, tytoniowego, octowego, solnego, drożdżowego, sprzedaży zapałek, kart do gry, sztucznych środków słodzących, sprawozdania z działalności wydziału (za 1950 r.), wykazy przedsiębiorstw i zakładów wyrobów akcyzowo-monopolowych w Szczecinie (1946), sprawozdania z kształtowania się cen na artykuły akcyzowo-monopolowe (za lata 1946-1947). 5. Wydział Podatków i Dochodów 1945-1950; sygn. 133-168, 189-203, 206, 52 j.a. - okólniki i instrukcje dotyczące ustalania i egzekwowania podatków miejskich i wiejskich, protokoły narad, zestawienia wpływów i zaległości podatkowych oraz ustalanie wkładów oszczędnościowych na Społęczny Fundusz Oszczędnościowy (za lata 1948-1950), wykazy i rejestry podatków gruntowych dla gospodarstw indywidualnych i lasów państwowych, wykazy podatków miejskich, akta weryfikacyjne przedsiębiorstw. Liczba jednostek w zespole: 207
65/354/0 Wojewódzka Akcja Siewna w Szczecinie 1945-1949 0 rozwiń
1. Referat Ogólny 1945-1949; sygn. 1-21; 21 j.a. - zarządzenia, okólniki, instrukcje dotyczące Akcji Siewnej jej organizacji i działalności, protokoły posiedzeń i narad, sprawozdania z przebiegu akcji siewnej i żniwnej w poszczególnych powiatach, udział wojska polskiego i radzieckiego w akcji siewnej, współpraca ze ZGS "Społem". 2. Referat Rolny 1945-1949; sygn. 22-45; 24 j.a. - zarządzenia, okólniki i instrukcje, przydziały i rozdział materiału siewnego, plany zasiewów, sprawozdania z przebiegu siewów i żniw w poszczególnych powiatach, współpraca z wojskiem polskim i radzieckim, sprawozdania z kontroli w organach Akcji Siewnej. 3. Referat Finansowy 1945-1949; sygn. 46-54; 9 j.a. - instrukcje, zarządzenia, rozliczenia finansowe. 4. Referat Personalny 1945-1949; sygn. 55-58; 4 j.a. - korespondencja w sprawach pracowniczych, wykazy pracowników. 5. Akta osobowe pracowników 1945-1949; 274 j.a. Liczba jednostek w zespole: 332
65/355/0 Kuratorium Okręgu Szkolnego Szczecińskiego 1945-1950 [1958] 31706 rozwiń
I. AKCESJA opracowana w 1967 r.; 1945-1950; 312 j.a. 1. Wydział Ogólny 1945-1950; sygn. 1-122, 308, 309, 311, 312; 126 j.a. - okólniki i zarządzenia Ministerstwa Oświaty, własne Kuratorium oraz inspektorów szkolnych; sprawozdanie o stanie szkolnictwa z 1945 r.; materiały dotyczące organizacji szkolnictwa w województwie; protokoły zjazdów inspektorów szkolnych; plany pracy i sprawozdania z pracy Kuratorium i jego wydziałów; protokoły narad i konferencji; organizacja Kuratorium; protokoły kontroli Kuratorium; sprawozdania z wizytacji inspektorów szkolnych; sprawozdania dotyczące stanu szkolnictwa w województwie; sprawozdania z obchodów Dni Oświaty, uroczystości pierwszomajowych; współpraca z władzami terenowymi; akcja stypendialna i zapomogowa; spis pracowników Kuratorium z 1949 r.; materiały dotyczące rewindykacji dzieci polskich; przyznawanie gruntów na cele oświatowe; materiały dotyczące odbudowy szkół i ich wyposażania w sprzęt szkolny; sprawy finansowe szkół; wycinki i notatki prasowe; preliminarze budżetowe Kuratorium. 2. Wydział I Szkół Powszechnych 1945-1950; sygn. 123-153; 31 j.a. - organizowanie szkolnictwa powszechnego w poszczególnych powiatach; protokoły wizytacji szkół powszechnych w powiatach; sprawozdania z kontroli inspektoratów szkolnych; protokoły konferencji nauczycielskich szkół podstawowych; plany pracy i sprawozdania roczne inspektoratów szkolnych; materiały dotyczące szkół z żydowskim językiem nauczania; organizacje młodzieżowe; organizacja i działalność przedszkoli; okólniki i zarządzenia dotyczące szkolnictwa podstawowego. 3. Wydział II Szkół Średnich 1945-1950; sygn. 154-161; 8 j.a. - okólniki i zarządzenia dotyczące szkolnictwa średniego; organizacja sieci szkół średnich; protokoły Rady Pedagogicznej Państwowego Gimnazjum i Liceum w Darłowie (1946-1947); sprawozdania z przebiegu egzaminu maturalnego w 1947 r.; sprawozdania dotyczące szkolnictwa średniego i szkół średnich. 4. Wydział III Szkół Zawodowych 1946-1950; sygn. 162-167; 6 j.a. - zezwolenia na prowadzenie kursów; szkolnictwo rolnicze w województwie; okólniki i zarządzenia władz zwierzchnich; sprawozdania z działalności Szkoły Zawodowej w Słupsku i Państwowym Gimnazjum Mechanicznym w Stargardzie. 5. Wydział IV Kształcenia Nauczycieli 1945-1950; sygn. 168-190; 23 j.a. - okólniki i zarządzenia dotyczące kształcenia nauczycieli; zjazdy i kursy nauczycielskie; sprawozdania dotyczące działalności liceów pedagogicznych; sprawozdania z przeprowadzonych kursów pedagogicznych; plany pracy liceów pedagogicznych; sprawozdania z działalności ośrodków dydaktyczno-naukowych; kursy wakacyjne nauczycieli. 6. Wydział V Oświata i Kultura Dorosłych 1945-1950; sygn. 191-241; 51j.a. - plany pracy i sprawozdania poszczególnych szkół i kursów w zakresie szkolenia dorosłych; sprawozdania z prac kulturalno-oświatowych wśród dorosłych w powiatach; organizacja i rozwój szkolnictwa dla dorosłych w powiatach; protokoły konferencji i narad; walka z analfabetyzmem; Uniwerstyety Ludowe. 7. Wydział VI Opieka nad Dzieckiem 1946-1950; sygn. 242-281; 310; 41 j.a. - sprawozdania z pracy Wydziału; sprawozdania z akcji letniej-kolonii, obozów dla dzieci i młodzieży; dożywianie dzieci; organizacja domów dziecka w województwie; protokoły lustracji domów dziecka; wykazy wychowanków domów dziecka; rejestracja dzieci niemieckich; wykazy zakładów opiekuńczych i specjalnych w województwie. 8. Wydział VII Służba Polsce 1946-1950; sygn. 282-286; 5 j.a. - instrukcje i okólniki dotyczące Służby Polsce; plany pracy i sprawozdania z działalności hufców SP; sprawozdania z wizytacji obozów letnich SP. 9. Wydział Planowania 1945-1950; sygn. 287-307; 21 j.a. - plany inwestycyjne szkół; remonty szkół; sprawozdania dotyczące działalności bibliotek szkolnych. II AKCESJA opracowana w 2011 r.; 1945-1950 [1958]; 353 j.a. 10. Wydział Ogólny 1945-1950 [1951]; 71 j.a. - okólniki władz nadrzędnych, organizacja szkolnictwa i ruch słuzbowy nauczycieli w powiecie koszalińskim w okresie XII/45 - IV/46, projekt powołania Powiatowej Rady Oświaty i Kultury Dorosłych (1949), protokół konferencji inspektorów szkolnych z sierpnia 1949 r., sprawozdania z wykorzystania godzin nadliczbowych w szkołach, skargi na nauczycieli (1949), konkursy organizowane w szkołach (1949), nauka religii w szkołach - zatrudnianie duchownych i skargi (1949-1951), wykazy pracowników KOSS oraz nauczycieli zatrudnionmych w szkołach województwa szczecińskiego, księgi kontroli etatów w KOSS, inspektoratach szkolnych oraz szkołach (1945-1950 [1951]. 11. Wydział I Szkół Powszechnych 1946-1950; 6 j.a. - organizacja szkół podstawowych na terenie województwa. 12. Wydział II Szkół Średnich 1945-1950; 35 j.a. - organizacja i działalność liceów ogólnokształcących i liceów pedagogicznych na terenie województwa, protokoły posiedzeń Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie egzaminów dojrzałości dla eksternistów oraz dla pracujących, protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności Państwowej Komisji Weryfikacyjnej przy KOSS dla kandydatów do szkół wyższych - Akademii Handlowej i Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie. 13. Wydział III Szkół Zawodowych 1947-1949; 1 j.a. - działalność średnich szkół zawodowych w województwie. 14. Wydział IV Kształcenia Nauczycieli 1946-1950; 8 j.a. - wykazy ośrodków dydaktyczno-naukowych kształcenia nauczycieli w roku szk. 1949/50, protokoły egazminów z kursów pedagogicznych dla nauczycieli. 15. Wydział V Oświaty i Kultury Dorosłych 1948-1950; 5 j.a. - materiały dotyczą działalności Uniwersytetu Powszechnego Związków Zawodowych - protokoły egzaminów na wstępny rok studiów, arkusze ocen studentów, materiały związane z likwidacją Uniwersytetu. 16. Wydział VI Opieki nad dzieckiem 1946-1947; 1 j.a. - znajdującą się tu jednostka zawiera informacje dotyczące kadry zatrudnionej w Państwowym Domu Dziecka w Sławnie oraz informacje o podopiecznych tego domu. 17. Wydział VII Służba Polsce 1948-1950; 1 j.a. - zgłoszenia na kursy, sprawozdania z pracy hufców PO Słuzba Polsce w Szczecinie, Szczecinku i Wałczu. 18. Oddział Personalny 1945-1950 [1958]; 225 j.a. - akta osobowe pracowników KOSS, inspektoratów szkolnych oraz nauczycieli zatrudnionych w szkołach województwa. Liczba jednostek w zespole: 665
65/356/0 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie [1945] 1950-1973 [1990] 179047 rozwiń
1. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY 1950-1973 [1990]; sygn. 1-1562; 14845-14885, 15358-15382; 1628 j.a. 1950-1973; sygn. 1-1562; 14845-14885; 1603 j.a. – protokoły sesji (1950-1956, 1958-1973), protokoły posiedzeń komisji rady (1950-1973), protokoły posiedzeń Komisji Odszkodowawczej, której zadaniem było świadczenie pomocy dla rodzin ofiar i osób rannych podczas walk ulicznych w grudniu 1970 r., sprawy osobowe radnych, interpelacje i postulaty radnych, zespoły radnych, konwent seniorów, spotkania posłów i radnych z wyborcami, nadzór nad radami narodowymi niższego stopnia, protokoły posiedzeń Prezydium WRN, organy kolegialne przy PWRN, konferencje i narady, podział administracyjny województwa, ustalanie nazw miejscowości, obiekty fizjograficzne, sprawy osobowe członków prezydium i pracowników administracji państwowej, skargi i wnioski, kroniki i monografie, wydawnictwa własne, radiowęzeł, protokoły kontroli PWRN, normatywy kancelaryjno-archiwalne, materiały dotyczące udziału administracji w kampaniach ogólnopaństwowych, plany pracy i kierunki działania wydziałów PWRN i prezydiów rad narodowych niższych stopni, organizacja wewnętrzna WRN i PWRN, sprawozdania z działalności WRN i jej organów, kwestionariusze radnych WRN (1958-1973), protokoły posiedzeń Wojewódzkiej Komisji Odznaczeń Państwowych (1972-1973), charakterystyki osób, którym przynano odznaczenia; 1953-1973 [1990]; sygn. 15358-15382; 25 j.a. - rejestry uchwał PWRN za lata 1953-1965 i 1973 r., skargi, skorowidz zarządzeń wojewody (za lata 1974-1986), materiały dotyczące mianowania sekretarzy w urzędach t.o.a.p. (1974-1990). 2. WOJEWÓDZKA KOMISJA PLANOWANIA GOSPODARCZEGO [1945] 1950-1973 [1982]; sygn. 1563-2565, 14446-14448, 15383-15479; 1103 j.a. 1950-1973; sygn. 1563-2565, 14446-14448; 1006 j.a. – organizacja WKPG, protokoły posiedzeń Kolegium WKPG (1954-1955, 1960-1963, 1966-1967, 1969, 1972-1973), zarządzenia przewodniczącego Komisji, sprawozdania z działalności WKPG, nadzór na działalnością komisji niższych stopni, protokoły Rady Naukowo-Ekonomicznej (1963-1964, 1966, 1968, 1970), plany perspektywiczne i wieloletnie rozwoju województwa, sprawozdania z wykonania planów wieloletnich, roczne plany poszczególnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego ikulturalnego województwa i sprawozdania z ich wykonania, monografie dotyczące rozwoju społeczno-gospodarczego województwa, oceny i analizy sytuacji gospodarczej dot. Przemysłu kluczowego, przemysłu terenowego, rzemiosła, portu i gospodarki morskiej, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, budownictwa, obrotu towarowego i handlu, rolnictwa, demografii, oświaty, kultury, kultury fizycznej, służby zdrowia, opieki społecznej, podział administracyjny województwa, bilanse pieniężnych dochodów i wydatków ludności (1952-1957, 1962-1973), bilanse siły roboczej (1952-1954, 1959-1973), kontrole WKPG (1965-1967); [1945] 1950-1973 [1982]; sygn. 15383-15479; 97 j.a. - programy rozwoju miast województwa szczecińskiego, spisy kadrowe z 1968 i 1973 r., opinie o lokalizacjach inwestycji, materiały dotyczące budowy przejścia drogowo-kolejowego przez Odrę w rejonie Polic, koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo-składowych w Szczecinie Dąbiu. 3. WYDZIAŁ FINANSOWY 1950-1973 [1982]; sygn. 2566-3795, 14449-14455, 15348-15357; 1247 j.a. 1950-1973 [1975] sygn. 2566-3795, 14449-14455; 1237 j.a. – organizacja wydziału, zarządzenia wewnętrzne (1962-1970), decyzje i zmiany w budżecie, protokoły posiedzeń organów kolegialnych, plany pracy i sprawozdania z ich wykonania, plany i sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac, skargi i wnioski, normatywy kancelaryjno-archiwalne, kontrole Wydziału, kontrole rad narodowych niższych stopni, kontrole jednostek podległych radzie, budżety zbiorcze i jednostkowe oraz sprawozdania z ich wykonania (1950-1973), plany inwestycyjne i sprawozdania z ich wykonania (1952-1973 [1974]), ulgi inwestycyjne, działalność nadzoru podatkowego, plany i sprawozdania z wpływów podatkowych, plany i sprawozdania z podatku obrotowego, dochodowego, gruntowego i od osób duchownych, finansowanie wsi, opłaty melioracyjne, działalność Skarbowego Urzędu Komorniczego, sprawozdania z czynności egzekucyjnych karno-skarbowych, wykazy jednostek nadzorowanych, plany finansowe przedsiębiorstw i sprawozdania z ich wykonania, protokoły zdawczo-odbiorcze warsztatów, sklepów, przedsiębiorstw, rejestry jednostek nadzorowanych; 1955-1973 [1982]; sygn. 15348-15357; 10 j.a. - decyzje wojewody w sprawach budżetowych, materiały z kontroli sprawozdania finansowe Szczecińskiej Gry Liczbowej "Gryf" za lata 1961-1976, ewidencja skarg i wniosków. 4. WYDZIAŁ DO SPRAW WYZNAŃ [1945] 1950-1973 [1989]; sygn. 3796-3983, 14607-14822; 404 j.a. – organizacja wydziału, protokoły narad, plany pracy i sprawozdania z ich wykonania w referatach do spraw Wyznań niższych stopni, komunikaty i listy pasterskie Episkopatu, Prymasa, Kurii w Gorzowie i Szczecinie, sprawozdania z konferencji i uroczystości religijnych, informacje o postawach politycznych księży, nauczanie religii, sprawy podatków i opłat od księży i kościołów, akta byłych duchownych i księży, ewidencja księży, działalność stowarzyszeń wyznaniowych „Caritas”, „Pax”, „Zbór Apostolski”, „Świadkowie Jehowy”, obsadzanie stanowisk kościelnych i duchownych, budowa, rozbudowa obiektów sakralnych, wykazy własności, akta parafii kościołów chrześcijańskich i niechrześcijańskich. 5. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ 1950-1973 [1990]; sygn. 3984-4762, 3986a, 14456-14457, 15480-15496, 15760-15775; 815 j.a. 1950-1973; sygn. 3984-4762, 3986a, 14456-14457; 782 j.a. – organizacja wydziału, organizacja jednostek podległych, kontrola resortu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, plany pracy wydziału (na lata 1953, 1966-1971) i sprawozdania z ich wykonania (1951-1953), zarządzenia wewnętrzne, protokoły narad (1951, 1955, 1960, 1966), plany perspektywiczne, wieloletnie i roczne gospodarki komunalnej i mieszkaniowej (na lata 1950-1954, 1963) i sprawozdania z ich realizacji, analizy ekonomiczne, sprawozdania z wykonania planów inwestycyjnych i kapitalnych remontów, sprawozdania z działalności hoteli, zakładów pogrzebowych i urządzeń wodno-melioracyjnych, sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac, protokoły kontroli, wykazy cmentarzy, grobownictwo wojenne, protokoły ekshumacji zwłok, poszukiwania grobów, nadzór nad działalnością jednostek podległych i nadzorowanych w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, ewidencja i przekazywanie nieruchomości (1951-1964, 1970-1971), skargi i zażalenia, plany finansowe, budżety i ich realizacja, dokumentacja techniczna obiektów; 1956-1973 [1990]; sygn. 15480-15496; 17 j.a. - materiały dotyczące cmentarnictwa komunalnego, programy rozwoju terenów zielonych w poszczególnych miejscowościach województwa; 1951-1954; sygn.15760-15775; 16 j.a. - sprawy personalne pracowników wydziału, sprawy personalne jednostek podporządkowanych i nadzorowanych. 6. WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, URBANISTYKI I ARCHITEKTURY [1946] 1950-1973; sygn. 4763-4931, 14458-14470, 14886-15347; 644 j.a. 1950-1973; sygn. 4763-4931, 14458-14470; 182 j.a. – organizacja wydziału, zarządzenia wewnętrzne, protokoły posiedzeń Głównej Komisji Urbanistycznej, Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Rady Technicznej, Komisji Budownictwa, protokoły narad i konferencji, sprawozdania z wykonania wieloletnich planów pracy wydziału, roczne plany pracy wydziału i sprawozdania z ich wykonania (1951-1952, 1956, 1960-1961), protokoły kontroli wydziału i jednostek podległych (1950-1951, 1965-1971), plany perspektywiczne i wieloletnie budownictwa, lokalizacja inwestycji, analizy ruchu budowlanego, nadzór nad działalnością jednostek podległych i nadzorowanych w zakresie budownictwa i architektury; [1946] 1950-1973; 462 j.a.; sygn. 14886-15347; lokalizacje inwestycji na terenie miast i powiatów: Banie (1950), Barlinek (1951-19670), Boleszkowice (1950-1966), Cedynia (1948-1969), Chociwel (1947-1970), Chojna (1948-1970), Choszczno(1950-1970), Dębno (1950-1969), Dobra (1948-1969), Dobrzany (1953-1969), Drawno (1947-1969), Dziwnów (1950-1969), Dziwnówek (1950-1969), Goleniów (1950-1970), Gryfice (1947-1970), Gryfino (1950-1970), Ińsko (1950-1969), Kamień Pomorski (1947-1971), Lipiany (1948--1968), Łobez (1947-1970), Łukęcin (1950-1970), Miedwie (1966-1973), Łukęcin (1950-1969), Maszewo (1947-1969), Mieszkowice (1948-1968), Międzywodzie (1951-1969), Międzyzdroje (1946-1970), Myślibórz (1948-1971), Moryń (1948-1963), Mrzeżyno (1950-1970), Niechorze (1954-1970), Nowogard (1950-1970), Nowe Warpno (1956-1967), Pełczyce (1947-1969), Płonie (1961-1970), Płoty (1950-1971), Pobierowo (1957-1970), Pogorzelica (191954-1970), Pyrzyce (1950-1970), Police (1950-1970), Resko (1947-1969), Recz (1947-1969), rejestry lokalizacji - powiaty: Choszczno, Chojna, Goleniów, Gryfice, Gryfino, Kamień Pomorski, Łobez, Myślibórz, Nowogard, Pyrzyce, Stargard Szczeciński, Wolin (1 j.a.; 1963), Pustkowo (1965-1969), Rewal (1951-1970), Rurka (1964-1967), Stargard Szczeciński (1947-1970), Szczecin (1947-1971), protokoły z posiedzeń Komisji Rzeczoznawców i Zespołu Urbanistycznego w sprawie zagospodarowania przestrzennego, lokalizacji (1 j.a.; 1946-1951), plan alternatywny rozbudowy Szczecina (1 j.a.; 1953-1955), Świnoujście (1950-1970), Trzebiatów (1950-1969), Trzcińsko Zdrój (1950-1969), Wisełka (1956-1966), Trzebież (1952-1968), Węgorzyno (1950-1970), Widuchowa (1947-1948), Wolin (1947-1969). 7. WYDZIAŁ GOSPODARKI WODNEJ I OCHRONY POWIETRZA 1958-1972; sygn. 4932-5216; 285 j.a. – organizacja wydziału, zarządzenia wewnętrzne, plany pracy wydziału (na lata 1960-1961, 1965, 1968-1970) i sprawozdania z ich wykonania (za lata 1961-1968), normatywy kancelaryjno-archiwalne, współpraca polsko-niemiecka (1957-1958, 1962-1968, 1970-1972), materiały Międzynarodowej Komisji Zagospodarowania Odry (1958), akcje przeciwpowodziowe i działalność komitetów przeciwpowodziowych, perspektywiczne, wieloletnie i roczne plany gospodarki wodnej i ochrony środowiska, analizy gospodarowania wodą, analizy dotyczące zaopatrzenia wsi w wodę, informacje dotyczące zanieczyszczenia rzek i jezior, sieć wodno-ściekowa i wodno-kanalizacyjna, oczyszczalnie ścieków, nadzór na prowadzeniem robót geologicznych i hydrologicznych, kataster wodny, sprawozdania z realizacji inwestycji, działalność spółek wodnych i związków spółek wodnych (1962-1973), protokoły kontroli wydziału i jednostek podległych, nadzór nad działalnością jednostek podległych i nadzorowanych w zakresie gospodarki wodnej i ochrony środowiska. 8. WYDZIAŁ HANDLU 1950-1973; sygn. 5217-5613; 397 j.a. – organizacja wydziału, protokoły posiedzeń Kolegium (1956-1958), zarządzenia wewnętrzne (1956-1958, 1972-1973), sprawozdania z działalności wydziału, normatywy kancelaryjno-archiwalne, protokoły narad i zebrań (1950-1957), protokoły posiedzeń komisji działających przy wydziale, plany perspektywiczne, wieloletnie i roczne w zakresie handlu i sprawozdania z ich wykonania, analizy dotyczące skupu płodów rolnych, analizy działalności handlu (1951, 1956-1973), zezwolenia na prowadzenie handlu (1952-1971), sieć handlowa, sieć zakładów zbiorowego żywienia, sieć gastronomiczna, oceny działalności gastronomii i przemysłu spożywczego, przygotowania do sezonu turystycznego (1962-1963, 1972-1973), udział w targach handlowych, koordynacja terenowobranżowa (1970, 1973), oceny zaopatrzenia w opał (1952-1953, 1971-1973), przestępstwa gospodarcze (1960), walka z alkoholizmem (1959, 1965-1967), nadzór nad działalnością jednostek podległych i nadzorowanych w zakresie handlu, protokoły kontroli wydziału i jednostek podległych, skargi i wnioski. 9. WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI 1950-1973; sygn. 5614-6508, 14471-14490; 915 j.a. – organizacja wydziału, protokoły posiedzeń organów kolegialnych wydziału, protokoły narad i konferencji, plany perspektywiczne i wieloletnie i sprawozdania z ich wykonania, roczne plany pracy wydziału i jednostek podległych i sprawozdania z ich wykonania, analizy ekonomiczne, sprawozdania statystyczne w zakresie kultury i sztuki, protokoły kontroli wydziału i jednostek podległych, koordynacja działalności instytucji kulturalnych i oświatowych, nadzór nad działalnością stowarzyszeń i związków naukowych i twórczych, organizacja obchodów, rocznic, wystaw i pokazów, konkursów i festiwali, ewidencja zabytków, ochrona zabytków, dokumentacja zabytków, zagospodarowanie zabytków. 10. WYDZIAŁ PRZEMYSŁU I USŁUG 1950-1972; sygn. 6509-7161, 14491-14495, 15776-1577; 660 j.a. 1950-1972; sygn. 6509-7161, 14491-14495; 658 j.a. – organizacja wydziału, zarządzenia wewnętrzne (1955-1956, 1969-1970), protokoły posiedzeń Rady Techniczno-Ekonomicznej (1956-1957), protokoły narad i konferencji (1950-1955, 1964-1965, 1968-1972), analizy skarg i wniosków, plany wieloletnie i sprawozdania z ich realizacji, aktywizacja województwa w zakresie przemysłu (na lata 1961-1975), budżet wydziału i jego realizacja, plany pracy wydziału i sprawozdania z ich wykonania (1950-1973), plany zatrudnienia w przemyśle i sprawozdania z ich wykonania, organizacja i działalność przemysłu terenowego, drobnej wytwórczości, rzemiosła, spółdzielczości, działalności usługowej, inwestycje w zakresie przemysłu, protokoły kontroli wydziału i jednostek podległych, nadzór nad działalnością jednostek podległych i nadzorowanych w zakresie przemysłu, dokumentacja techniczna Fabryki Włókien Sztucznych w Szczecinie-Żydowcach (z 1950 r.) i Fabryki Sprzętu Metalowego i Chemicznego „Farma” (z 1952 r.); 1950-1954; sygn. 15776-15777; 2 j.a. - wykazy pracowników Wydziału Przemysłu, sprawy personalne pracowników wydziału. 11. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI [1949] 1950-1973 [1974] sygn. 7162-7294, 14496-14501, 15778; 140 j.a. [1949] 1950-1973 [1974] sygn. 7162-7294, 14496-14501; 139 j.a. – organizacja wydziału i jednostek podległych, protokoły narad (1955-1964, 1968-1972), protokoły kontroli wydziału i jednostek podległych, działalność Komisji Koordynacji Przewozów, programy i kierunki rozwoju komunikacji w województwie (1960, 1965, 1969, 1971), wykazy i opisy dróg i mostów, plany budowy dróg i mostów, sprawozdania ze stanu posiadania dróg i mostów, sprawozdania z rejestracji i liczby pojazdów, sprawozdania z wydanych i cofniętych praw jazdy, analizy wypadków drogowych, informacje dotyczące stanu pojazdów mechanicznych, dokumentacja techniczna budowy dróg i mostów; 1950; sygn. 15778; 1 j.a. - wykazy pracowników wydziałów komunikacji prezydiów powiatowych rad narodowych województwa szczecińskiego 12. WYDZIAŁ ROLNICTWA I LEŚNICTWA [1949] 1950-1973 [1974] sygn. 7295-9979, 14502-14579, 15500-15704, 15779-15781; 2971 j.a. [1949] 1950-1973 [1974] sygn. 7295-9979, 14502-14579; 2763 j.a. – organizacja wydziału, protokoły narad i konferencji, plany pracy wydziału i sprawozdania z ich wykonania, protokoły kontroli wydziału, działalność gromadzkiej służby rolnej, wypadki przy pracy, skargi i wnioski, plany perspektywiczne, wieloletnie i roczne produkcji rolnej i sprawozdania z ich wykonania, plany budżetowe, sprawozdania i analizy z wykonania budżetu, materiały dotyczące produkcji roślinnej, zwierzęcej, weterynarii, oświaty rolniczej, inwestycji w rolnictwie, elektryfikacji wsi, urządzeń rolnych, melioracji, nadzór nad działalnością jednostek podległych i nadzorowanych w zakresie rolnictwa, materiały dotyczące leśnictwa, plany urządzeń lasów, gospodarka torfowa, łowiectwo, wykazy pomników przyrody (1959-1972), działalność Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody; [1949] 1950-1963; sygn. 15500-15704; 205 j.a. - akta uwłaszczeniowe w poszczególnych powiatach, sprzedaż, dzierżawa, przejmowanie i przekazywanie nieruchomości, wyłączenia nieruchomości na cele publiczne; 1955-1957, 1973 [1974]; sygn. 15779-15781; 3 j.a. - sprawy personalne pracowników - zatrudnianie i zwalnianie pracowników w Zespołach Gminnych Ośrodków Maszynowych województwa szczecińskiego, materiały kursów zawodowych w województwie - protokoły egzaminacyjne, sprawozdania z prowadzonych kursów, plany kursów. 13. WYDZIAŁ SKUPU 1950-1973; sygn. 9980-10367; 388 j.a. – organizacja wydziału, plany pracy wydziału, protokoły narad i zebrań (1952-1962, 1969-1972), organizacja aparatu skupu w terenie, skargi i wnioski, protokoły posiedzeń komisji działających przy w wydziale, działalność Wojewódzkiego Zespołu Koordynacyjnego do spraw Skupu (1955-1973)), plany wieloletnie i roczne ze skupu i obowiązkowych dostaw płodów rolnych i sprawozdania z ich realizacji, organizacja i działalność punktów skupu, protokoły kontroli wydziału (1964) i jednostek podległych, nadzór nad działalnością jednostek podległych i nadzorowanych w zakresie skupu. 14. WYDZIAŁ ZATRUDNIENIA 1950-1973; sygn. 10368-10738; 371 j.a. – organizacja wydziału, organizacja jednostek podległych, normatywy kancelaryjno-archiwalne, protokoły narad i zebrań (1950-1954, 1962, 1966-1969), skargi i wnioski, plany pracy wydziału i sprawozdania z ich wykonania (1950-1954, 1959-1973), sprawozdania finansowe, analizy stanu zatrudnienia (1950-1972), analizy rynku pracy (1961-1973), sprawozdania z pośrednictwa pracy (1950-1973), sprawozdania z akcji werbunkowej (1950-1954), zatrudnianie kobiet (1951-1953, 1966-1968), młodocianych i absolwentów szkół (1960-1973), fundusz interwencyjny (1955-1972), oceny wydajności pracy i dyscypliny pracy i płacy (1963, 1966,1970), oceny stanu bhp (1970-1973), protokoły kontroli wydziału i jednostek podległych, informacje o gospodarce siłą roboczą (1953, 1962-1965). 15. WYDZIAŁ ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 1950-1973 [1974]; sygn. 10739-11132, 14580-14581, 15497-15499 ; 399 j.a. 1950-1973; sygn. 10739-11132, 14580-14581; 396 j.a. – organizacja wydziału, zarządzenia wewnętrzne, sprawozdania z działalności wydziału (1960-1961, 1964-1971), normatywy kancelaryjno-archiwalne, protokoły posiedzeń Kolegium (1961-1973), protokoły narad i konferencji (1951-1953, 1966-1971) , plany perspektywiczne, wieloletnie i roczne i sprawozdania z ich wykonania, budżety i sprawozdania z ich wykonania, oceny stanu służby zdrowia, sprawozdania z działalności służby zdrowia, analizy dotyczące kadr służby zdrowia, szkolnictwa medycznego, inwestycji i kapitalnych remontów w służbie zdrowia, bhp i wypadków przy pracy, krwiodawstwa, lecznictwa otwartego, zamkniętego i przemysłowego, sprawy narkomanii, opieka zdrowotna nad ludnością wiejską, cygańską, opieka nad matką i dzieckiem, sprawozdania z opieki społecznej, walka z hałasem, protokoły kontroli wydziału i jednostek podległych (1962-1973), nadzór nad działalnością jednostek podległych i nadzorowanych w służbie zdrowia, skargi i wnioski; 1966, 1971-1973 [1974]; sygn. 15497-15499; 3 j.a. - protokoły zdawczo-odbiorcze przazania Zasadniczej Szkoły Medycznej Asystentek Pielęgniarskich, Państwowego Sanatorium Neuopsychiatrii Dziecięcej w Nowym Czarnowie na rzecz PWRN, protokół przekazania i przekształcenia Państwowego Prewentorium Przeciwgruźliczego w Nowogardzie. 16. WOJEWÓDZKA KOMISJA CEN 1950-1973; sygn. 11133-11296; 164 j.a. – organizacja komisji, protokoły posiedzeń Kolegium (1961-1973), sprawozdania z działalności WKC (1959, 1965-1966, 1970, 1972), analizy ekonomiczne, analizy cen, protokoły kontroli WKC (1964, 1969), protokoły kontroli prawidłowości ustalania cen, biuletyn WKC, cenniki na usługi i na wyroby (1960-1973), decyzje cenowe (1970-1972), zarządzenia cenowe (1966-1973), rejestry wniosków cenowych. 17. WOJEWÓDZKI KOMITET KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI 1950-1973; sygn. 11297-12225; 929 j.a. – organizacja Komitetu, zarządzenia wewnętrzne, protokoły posiedzeń komitetu (1950-1967, 1969-1973), jego prezydium oraz komisji, podkomitetów i sekcji, protokoły narad i konferencji (1950-1951, 1957, 1962, 1971-1972), sprawozdania z działalności komitetu (1954-1957, 1963, 1967), nadzór nad działalnością okręgowych związków sportowych, klubów sportowych, towarzystw i stowarzyszeń sportowych, zrzeszeń „Ludowe Zespoły Sportowe”, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, plany perspektywiczne, wieloletnie i roczne z zakresu kultury fizycznej i sprawozdania z ich wykonania, sprawozdania z organizacji imprez sportowych, oceny sportu szkolnego, oceny rozwoju turystyki, sprawozdania statystyczne z kultury fizycznej, protokoły kontroli komitetu i jednostek podległych, ewidencja kadr sportowych, inwentaryzacja bazy sportowej, skargi i wnioski, biuletyny sportowe i wycinki prasowe (1950-1954, 1968), dokumentacja techniczna obiektów sportowych. 18. KURATORIUM OKRĘGU SZKOLNEGO [1949] 1950-1973 [1974] sygn. 12226-12916, 14582-14604, 14823-14844, 15705-15759; 791 j.a. [1949] 1950-1973 [1974] sygn. 12226-12916, 14582-14604, 14823-14844; 736 j.a. – zarządzenia min. Oświaty i wojewódzkich władz szkolnych, organizacja KOS, protokoły narad i konferencji, plany i programy rozwoju oświaty, sprawozdania o stanie oświaty szczecińskiej, sprawozdania z działalności KOS, plany zatrudnienia i funduszu płac i sprawozdania z ich wykonania, skargi i wnioski, plany finansowe, sprawozdania finansowe, sprawozdania z wykonania budżetu i planu gospodarczego, plany inwestycyjne i sprawozdania z ich wykonania, protokoły kontroli KOS i jednostek podległych, organizacja i działalność szkół w województwie, organizacja i działalność placówek oświatowo-wychowawczych, organizacja roku szkolnego w szkołach, programy nauczania, wyniki nauczania, sprawozdania z egzaminów szkolnych, organizacja i działalność organizacji społecznych – harcerstwo, „Służba Polsce”, komitetów rodzicielskich, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, imprezy szkole, nauczanie religii w szkołach, zwalczanie analfabetyzmu, nauczanie języków obcych, wychowanie fizyczne i sportowe; 1950-1973 [1974]; sygn. 15705-15759; 55 j.a. - akta dotyczące prowadzonych kursów i szkoleń, sprawozdania z egzaminów dojrzałości, akta kursantów, sprawy osobowe nauczycieli i pracowników Wydz. Oświaty, arkusze ocen. 19. WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH sygn. 12917-14028, 14605-14606; 1114 j.a. – organizacja wydziału, sprawozdania z działalności wydziału, protokoły kontroli wydziału i jednostek podległych, wywłaszczenia, zmiana imion i nazwisk, nadzór nad działalnością stowarzyszeń, związków i organizacji o charakterze polityczno-społecznym, zawodowym, naukowym kulturalnym, sportowym, turystycznym, narodowościowym, ludność cygańska, ludność radziecka, ludność żydowska, ludność grecka, ludność ukraińska, ludność niemiecka, ludność innych narodowości, uznawanie, nadawanie i pozbawianie obywatelstwa polskiego, repatriacja Polaków z ZSRR, sprawy konsularne, strefa nadgraniczna, nadzór nad kościołem i duchowieństwem, materiały dotyczące przygotowań wyborów do Sejmu i rad narodowych. 20. WOJEWÓDZKA KOMENDA STRAŻY POŻARNYCH sygn. 14029-14340; 312 j.a. – organizacja komendy, protokoły narad, rozkazy, plany pracy komendy i sprawozdania z ich wykonania, sprawozdania z działalności komend powiatowych, sprawozdania z zakresu ochrony przeciw-pożarowej, stan gotowości bojowej, ewidencja pożarów, analizy przyczyn pożarów, kontrola i nadzór nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym, organizacja i działalność ochotniczych straży pożarnych, normatywy kancelaryjno-archiwalne. 21. WYDZIAŁ BUDŻETOWO-GOSPODARCZY 1950-1973; sygn. 14341-14413; 73 j.a. – organizacja wydziału, protokoły posiedzeń Kolegium (1973), zarządzenia wewnętrzne (1964-1973), normatywy kancelaryjno-archiwalne, organizacja zakładów budżetowych (1966-1972), protokoły narad i konferencji, preliminarze budżetowe, plany inwestycyjne i kapitalnych remontów i sprawozdania z ich wykonania (1965-1973), protokoły kontroli wydziału i jednostek podległych. 22. OŚRODEK SZKOLENIOWY 1950-1973; sygn. 14414-14425; 12 j.a. – organizacja ośrodka, protokoły posiedzeń Rady Programowej (1968-1971, 1973), plany pracy ośrodka i sprawozdania z ich wykonania (1965-1972), plany kursów szkoleniowych i sprawozdania z ich prze-biegu (1961-1973), plany finansowe, budżety i sprawozdania z ich realizacji, protokoły kontroli ośrodka. 23. ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWYCH I SPOŁECZNYCH 1950-1973; sygn. 14426-14445; 20 j.a. – protokoły posiedzeń Rady Zakładowej, rad oddziałowych i grup związkowych (1963-1965, 1972-1973), protokoły konferencji i zebrań sprawozdawczo-wyborczych (1964, 1966, 1968-1973), plany pracy Rady Zakładowej i sprawozdania z ich wykonania (1969-1973), protokoły kontroli Rady Zakładowej. 24. 1945-1949; sygn. II/1 - II/205 205 j.a. - akta osobowe pracowników Urzędu Wojewódzkiego Szczecińskiego zwolnionych w latach 1945-1949. 25. Akcesja nr 4104/2018; 7447 j.a.; 1945-1948 - akta osobowe pracowników Urzędu Wojewódzkiego Szczecińskiego zwolnionych w latach 1945-1948; sygn. II/206-II/7652. Liczba jednostek w zespole: 23434
65/357/0 Starostwo Powiatowe Gryfińskie 1945-1950 0 rozwiń
1. REFERAT SPOŁECZNO-POLITYCZNY 1945-1950, sygn. 1-18, 101-103, 107, 113, 118; 24 j.a.- miesięczne opisy obwodów (1945-1946); raporty sytuacyjne (1945-1949); podział administracyjny powiatu (1947-1948); protokoły kontroli USC (1947); zarządzenia wewnętrzne i akty normatywne władz zwierzchnich (1946-1950); sprawy obywatelstwa (1947-1948), tymczasowe dowody osobiste mieszkańców gminy Radziszewo. 2. REFERAT WOJSKOWY 1945-1950, sygn. 19-31, 109; 14 j.a.- ewidencja koni i uprzęży (1945-1950); ewidencja porzuconego sprzętu wojennego (1945), opieka nad zdemobilizowanymi żołnierzami (1945-1947); pobór do wojska (1946); wykazy poległych w powiecie (1945); wykazy oficerów rezerwy i lekarzy (1945); grobownictwo wojenne (1945-1947); protokoły kontroli referatu (1948-1949); sprawozdania z działalności referatu (1948-1949; materiały dotyczące Służby Polsce w powiecie (1949); materiały dotyczące PW-WF (1945-1948); rozminowywanie terenu (1946-1947). 3. REFERAT ROLNICTWA 1945-1949, sygn. 32-38, 110-111, 117; 9 j.a.- protokoły zdawczo-odbiorcze majątków państwowych (1945-1946); organizowanie gospodarki rolnej w powiecie (1945-1946); kredyty dla osadników (1945-1946); wykazy majątków poniżej 100ha (1946); sprawozdanie z działalności Urzędu Ziemskiego (1946); elektryfikacja wsi (1948-1949); protokoły odpraw wójtów dotyczące rolnictwa (1949), rejestry repatriantów osiedlonych na terenie powiatu gryfińskiego, rejestr wydanych orzeczeń o nadaniu gospodarstw w powiecie gryfińskim z lat 1947-1948, rejestry gospodarstw.. 4. REFERAT PRZEMYSŁU I HANDLU 1945-1950, sygn. 39-61; 23 j.a.- protokoły zdawczo-odbiorcze przejmowanych zakładów rzemieślniczych i przedsiębiorstw(1945-1946); sprawozdania statystyczne dotyczące aprowizacji, sieci handlowej, inwestycji (1948); raporty dotyczące cen (1947); protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Cennikowej (1947-1949), Komisji Notowania Cen (1948), Komisji Usprawnienia Zaopatrzenia (1948-1949), Komisji Przemysłowej (1949); wykazy przedsiębiorstw i placówek handlowych w powiecie (1946-1948); sprawozdania dotyczące działalności Referatu (1948-1949), spółdzielczości (1947), z zaopatrzenia w artykuły zbożowe (1949); plany skupu artykułów rolnych (1950); protokoły odpraw aktywu gospodarczego (1949); wnioski o uprawnienia przemysłowe (1948-1949); materiały dotyczące koncesjonowanego przemysłu i rzemiosła (1948). 5. REFERAT OPIEKI SPOŁECZNEJ 1945-1949, sygn. 62-73; 12 j.a.- zarządzenia i instrukcje władz nadrzędnych (1945-1947); statut organizacyjny Referatu (1945-1947); sprawozdania z działalności (1946-1949); protokoły inspekcji w gminach (1946-1948); organizacja Komitetów Opieki Społecznej (1945-1946); wykazy obiektów opieki społecznej (1945-1946); materiały dotyczące działalności domu opieki nad dziećmi niemieckimi (1947), Powiatowego Domu Matki i Dziecka w Gryfinie (1946-1947); materiały dotyczące tzw. kuchni polowych (1946-1947); przydziały UNRRA (1946). 6. REFERAT OSADNICTWA 1945-1949, sygn. 74-84, 104-106, 108, 112, 114-116, 119-120; 22 j.a.- opieka nad osadnikami (1945-1946); sprawozdania z akcji osiedleńczej (1946-1947); osadnictwo nierolnicze (1948-1949); zatrudnianie Niemców, repatriacja (1946); zarządzenia władz zwierzchnich (1946-1948); protokoły posiedzeń Powiatowej Komisji Osadnictwa Rolniczego (1947-1948); wnioski o przyznanie praw własności (1946-1948), zaświadczenia przesiedleńcze (1945-1948), protokoły wprowadzania osadników w posiadanie gospodarstwa osadniczego (1948). 7. REFERAT ODBUDOWY 1945-1948, sygn. 85-94; 10 j.a.- sprawozdania z działalności Referatu (1946-1948); nadzór nad przedsiębiorstwami budowlanymi (1947); nadzór nad odbudową urządzeń użyteczności publicznej (1945-1947); sprawozdania z akcji rozbiórkowej i odbudowy (1945-1947); wykazy szkód wojennych (1946-1948); zaopatrzenie w materiały budowlane, rozliczenia, przydziały (1946-1947). 8. REFERAT KULTRY I SZTUKI 1945-1949, sygn. 95-100; 6 j.a.- sprawozdania z działalności Referatu (1945-1946); materiały dotyczące zespołów amatorskich (1946-1947); zezwolenia na imprezy kulturalne (1948); zabezpieczenia dzieł sztuki (1946); szkolnictwo (1949). Liczba jednostek w zespole: 120
65/358/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Gryfinie [1945] 1950-1975 0 rozwiń
I WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY [1948] 1950-1975; 374 j.a. 1. Protokoły sesji PRN 1950-1975; 45 j.a. 2. Sprawy wyborów do rad narodowych, spotkania radnych z wyborcami 1954-1974; 7 j.a. 3. Interpelacje i wnioski radnych 1967-1973; 6 j.a. 4. Komisje Rady 1953-1975; 68 j.a. - protokoły posiedzeń wszytkich komisji, skład osobowy 5. Protokoły posiedzeń Prezydium PRN 1950-1975; 125 j.a. 6. Rejestr uchwał Prezydium PRN 1957-1962; 3 j.a. 7. Konferencje i narady członków organów kolegialnych (Konwent Seniorów) 1954-1973; 13 j.a. 8. Zarządzenia wewnętrzne PPRN 1959-1960, 1963-1964, 1968, 1971-1974; 3 j.a. 9. Zarządzenia i decyzje przewodniczącego PPRN 1963-1974; 7 j.a. 10. Organizacja wewnętrzna PPRN 1953-1974; 13 j.a. 11. Podział administracyjny powiatu 1950-1960, 1965-1966, 1968, 1970-1972; 14 j.a. 12. Sprawozdania i analizy z działalności PPRN i jej organów 1953-1974; 14 j.a. 13. Sprawy pracownicze [1949] 1951-1975; 19 j.a. 14. Skargi i wnioski 1952, 1959, 1965-1966, 1970-1975; 10 j.a. 15. Kontrole i inspekcje [1948] 1950-1975; 27 j.a. II. POWIATOWA KOMISJA PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 1951-1975; 238 j.a. 1. Organizacja PKPG 1952-1974; 2 j.a. 2. Protokoły posiedzeń Kolegium PKPG i innych zespołów 1953-1974; 21 j.a. 3. Sprawozdania z działalności PKPG 1951-1958; 5 j.a. 4. Plany gospodarcze, perspektywiczne, wieloletnie i roczne 1953-1975; 40 j.a. 5. Plany i sprawozdania z ich realizacji (m. Gryfino, gromad, różnych działów gospodarki narodowej) wieloletnie i roczne 1951-1975; 64 j.a. 6. Charakterystyki gospodarcze powiatu i miast 1955-1959, 1968, 1974; 11 j.a. 7. Wykonanie budżetu zbiorczego 1956-1964; 6 j.a. 8. Bilanse siły roboczej 1952-1974; 42 j.a. 9. Plany i sprawozdania dotyczące inwestycji 1960-1974; 10 j.a. 10. Problemy, opracowania monograficzne dla poszczególnych gałęzi gospodarki, informacje 1951-1968; 27 j.a. 11. Czyny społeczne 1959, 1965-1974; 10 j.a. III. WYDZIAŁ FINANSOWY 1950-1975; 153 j.a. 1. Organizacja wydziału 1973; 1 j.a. 2. Komisje przy wydziale 1957-1969; 5 j.a. 3. Plany, budżety jednostkowe i zbiorcze 1950-1974; 57 j.a. 4. Sprawozdania, bilanse powiatu i jednostek nadzorowanych, analizy 1952-1975; 59 j.a. 5. Dochody, podatki, sprawozdania finansowe, inwestycje 1952, 1962-1972; 9 j.a. 6. Sprawozdania z wykonywanych rewizji, protokoły 1954-1975; 22 j.a. IV. WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY 1951-1975; 104 j.a. 1. Plany wieloletnie i roczne wydziału i sprawozdania z ich realizacji 1953-1964, 1975; 5 j.a. 2. Organizacja i sieć szkół 1958-1967, 1971-1973; 5 j.a. 3. Plany wieloletnie i roczne, sprawozdania z ich realizacji w zakresie oświaty 1952, 1958-1969, 1972-1973; 14 j.a. 4. Zestwienia i sprawozdania statystyczne zbiorcze i jednostkowe 1951, 1957-1974; 25 j.a. 5. Kontrole w szkołach 1960-1962, 1972-1973; 2 j.a. 6. Sprawozdania i analizy dotyczące wyników nauczania 1957-1964, 1974; 5 j.a. 7. Likwidacja analfabetyzmu 1951; 1 j.a. 8. Historia szkół podstawowych 1960; 1 j.a. 9. Sprawozdania z działalności wydziału i jednostek podległych 1951-1968; 19 j.a. 10. Informacje i sprawozdania z działalności instytucji kulturalno-oświatowych 1951-1974; 27 j.a. V. POWIATOWY KOMITET KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI 1954-1974; 17 j.a. 1. Protokoły posiedzeń Komitetu i regulaminy 1957-1958, 1973; 2 j.a. 2. Plany i programy działalności oraz sprawozdania z ich realizacji, informacje 1969-1974; 13 j.a. 3. Kontrole w wydziale 1954, 1973; 2 j.a. VI. WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH [1945] 1955-1975; 42 j.a. 1. Sprawozdania z działalności wydziału 1959; 1 j.a. 2. Kółka rolnicze-statuty, wnioski, decyzje 1958-1974; 12 j.a. 3. Zmiany imion i nazwisk 1955-1975; 1 j.a. 4. Kontrole wydziału 1964, 1971-1974; 2 j.a. 5. Statystyka ruchu i stanu ludności [1945] 1950-1969; 12 j.a. 6. Poświadczenia, uznania i nadania obywatelstwa polskiego 1953-1973; 9 j.a. 7. Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego 1968-1975; 5 j.a. VII. WYDZIAŁ GOSPODARKI WODNEJ I OCHRONY POWIETRZA 1958-1973; 30 J.A. 1. Plany pracy i organizacja wydziału 1968-1973; 5 j.a. 2. Spółki wodne-organizacja, program, kontrole 1958-1960, 1966-1973; 11 j.a. 3. Ochrona środowiska-informacje, kontrole 1963-1973; 14 j.a. VIII. WYDZIAŁ SKUPU 1954-1974; 79 j.a. 1. Organizacja i klasyfikacja akt wydziału 1966, 1969; 2 j.a. 2. Posiedzenia Powiatowego Zespołu Koordynacyjnego (protokoły) 1956-1968; 11 j.a. 3. Narady szkoleniowe dotyczące skupu 1964-1969; 4 j.a. 4. Plany i sprawozdania z ich realizacji (wieloletnie i roczne) 1954-1972; 7 j.a. 5. Dostawy obowiązkowe - sprawozdania, informacje 1962-1974; 34 j.a. 6. Stan punktów skupu i magazynów (informacje, oceny) 1968, 1972-1973; 3 j.a. 7. Kontrole w wydziałach i jednostkach podległych (protokoły, zalecenia) 1958-1971; 18 j.a. IX. WYDZIAŁ ROLNICTWA I LEŚNICTWA [1945] 1950-1975; 299 j.a. 1. Organizacja Wydziału, rejestr skarg 1965-1975; 4 j.a. 2. Sprawozdania z wykonania planów, protokoły z narad wydziału 1967, 1969-1975; 4 j.a. 3. Komisja Łowiecka 1960-1973; 2 j.a. 4. Plany perspektywiczne, wieloletnie i roczne 1952-1974; 24 j.a. 5. Plany i programy dot. sadownictwa i warzywnictwa, hodowli zwierząt, zadrzewiania 1955-1975; 35 j.a. 6. Sprawozdania z wykonania planów gospodarczych wydziału i jednostek podległych 1954, 1957, 1961-1962, 1966-1975; 17 j.a. 7. Gospodarka leśna i łowiecka 1970-1974; 2 j.a. 8. Działalność jednostek związanych z rolnictwem 1964-1974; 7 j.a. 9. Rybołówstwo 1968-1970; 4 j.a. 10. Działalność RSP, PGR i gospodarstw indywidualnych, analizy, sprawozdania, informacje, statystyka 1954, 1968-1975; 21 j.a. 11. Wykazy gruntów w gminach i spisy rolne 1950, 1956-1958, 1969-1975; 24 j.a. 12. Inwestycje - plany, sprawozdania, statystyka 1969-1974; 5 j.a. 13. Sprawy zatrudnienia i oświaty rolniczej, sprawozdania, organizacja, informacje 1956-1974; 12 j.a. 14. Zagadnienia specjalizacji i kooperacji w gospodarce rolnej 1974, 2 j.a. 15. Działalność służby weterynaryjnej 1956, 1967-1968; 2 j.a. 16. Opisy mienia pozostawionego w ZSRR [1945] 1950-1960; 1 j.a. 17. Kontrole kompleksowe wydziału 1968-1974; 6 j.a. 18. Akty nadania gruntów i wnioski o przyznanie praw własności [1946] 1950-1973; 34 j.a. 19. Operaty pomiarowe [1946] 1950-1973; 87 j.a. 20. Przejmowanie/przekazywanie gruntów i gospodarstw. Zrzeczenia się gospodarstw [1947] 1950-1972; 6 j.a. X. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUANLNEJ I MIESZKANIOWEJ 1950-1975; 61 j.a. 1. Organizacja wewnętrzna 1950-1951, 1970-1974; 5 j.a. 2. Plany i sprawozdania z ich realizacji - wieloletnie i roczne 1950-1952, 1958-1959, 1966; 7 j.a. 3. Sprawozdania statystyczne, opisowe, budżetowe, analizy 1951-1952, 1955-1975; 20 j.a. 4. Sprawozdania i analizy dotyczące inwestycji 1952, 1955, 1969-1971, 1974; 8 j.a. 5. Działalność zakładów gospodarki komunalnej (Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i...)1957, 1959, 1966-1975; 11 j.a. 6. Inne materiały wydziału - cmentarze, wodociągi itp. 1955-1957, 1968-1975; 5 j.a. 7. Protokoły kontroli wydziału i jednostek podległych 1971; 1 j.a. 8. Sprzedaż nieruchomości 1963-1968, 1970-1973; 4 j.a. XI. WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA 1952-1975; 69 j.a. 1. Organizacja wydziału 1962, 1970; 2 j.a. 2. Różne materiały wydziału - nadzór budowlany, zabytki itp. 1952, 1956-1962, 1967-1974; 10 j.a. 3. Kontrola wydziału i jednostek podległych 1960, 1965-1966, 1974; 3 j.a. 4. Dokumentacja techniczna 1963-1975; 54 j.a. XII. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI 1953-1967; 4 j.a. 1. Plany utrzymania dróg, działalność wydziału, statystyka pojazdów 1953-1967; 4 j.a. XIII. WYDZIAŁ PRZEMYSŁU I HANDLU [1948] 1950-1974; 119 j.a. 1. Organizacja wydziału, wykazy akt 1951-1952, 1967-1968; 5 j.a. 2. Sprawozdanie kwartale Referatu Przemysłu 1951-1952, 1956; 3 j.a. 3. Programy i plany wieloletnie 1956-1974; 11 j.a. 4. Plany i materiały roczne 1951-1974; 11 j.a. 5. Wykazy zakładów przemysłowych i rzemieslniczych 1950-1952, 1958-1959, 1967; 7 j.a. 6. Materiały dotyczące zakładów pracy - sprawozdania, plany, analizy 1951-1974; 25 j.a. 7. Sprawozdania dotyczące spółdzielni pracy 1951-1974; 5 j.a. 8. Sprawozdania pokontrolne w jednostkach podległych 1966-1970; 4 j.a. 9. Materiały dotyczące handlu - sprawozdania, informacje1952-1972; 14 j.a. 10. Materiały dotyczące obrotu towarowego - dane statystyczne, sprawozdania, informacje 1951-1972; 9 j.a. 11. Dokumentacja dotycząca usług - informacje, sprawozdania, sieć placówek, sprzedaż alkoholu 1955-1974; 16 j.a. 12. Kontrola zewnętrzna wydziału, wycinki prasowe 1967-1970; 4 j.a. 13. Dokumentacja dotycząca młynów i wiatraków [1948] 1950-1966; 5 j.a. XIV. WYDZIAŁ ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 1951-1962; 9 j.a. 1. Plany gospodarcze roczne i sprawozdania z ich realizacji 1951-1952; 4 j.a. 2. Działalność wydziału, wykonanie budżetu 1954, 1956-1957, 1962; 5 j.a. XV. WYDZIAŁ ZATRUDNIENIA 1958-1967; 13 j.a. 1. Organizacja wydziału, sprawozdania, informacje 1958-1967; 10 j.a. 2. Kontrole wydziału 1960, 1965-1966; 3 j.a. XVI. WYDZIAŁ STATYSTYKI [1948] 1950-1960; 53 j.a. 1. Statystyka dotycząca Powszechnego Spisu Narodowego, zatrudnienie w administracji 1950-1951, 1957-1958; 3 j.a. 2. Statystyka dotycząca powierzchni zasiewów, pogłowia bydła, liczby drzew owocowych [1949] 1951-1960; 48 j.a. 3. Zestawienia statystyczne dot. struktury ludności i zatrudnienia [1948] 1950-1956; 2 j.a. XVII. AKTA OSOBOWE [1948] 1950-1960; 190 j.a. - akta osobowe pracowników PPRN zwolnionych do 1960 r. Liczba jednostek w zespole: 1854
65/359/0 Gminna Rada Narodowa w Swobnicy 1945-1954 0 rozwiń
I. Zarząd Gminny i Gminna Rada Narodowa 1945-1950; sygn. 1-59; 59 j.a. – wykazy miejscowości w gminie i ich zmiany nazw (1945-1948); organizacja ZG i GRN (1945-1947); sprawozdania z działalności ZG (1945-1950); roki urzędowe (1948); wykazy pracowników ZG, radnych i sołtysów (1946-1950); protokoły sesji (1946-1950), komisji Rady (1948, 1950), posiedzeń Prezydium (1950); protokoły posiedzeń ZG (1948-1950); protokoły zebrań wiejskich (1946-1950); raporty sytuacyjne (1946-1947); protokoły kontroli (1948-1949); majątek gminy (1945-1948); budżet gminy (1947-1948, 1950); sprawozdania z wykonania budżetu (1947-1949); sprawozdania z wymiaru podatków (1948-1949); materiały dotyczące rolnictwa (1945-1950), rozwoju przemysłu, handlu i rzemiosła (1945-1947), oświaty i kultury (1945-1949), opieki zdrowotnej i społecznej (1945-1947, 1950); aprowizacja-kartki żywnościowe (1947-1948); zrzeczenia się gospodarstw rolnych (1949-1950); wykazy analfabetów (1949-1950); ewidencja ludności (1945-1946); wykazy zdemobilizowanych żołnierzy (1945-1947); repatriacja cudzoziemców (1945-1947); opisy mienia pozostawionego przez osadników w województwie tarnopolskim (1945); pomoc dla osadników (1946); wykazy gospodarstw rolnych (1947); protokoły wprowadzenia na gospodarstwo rolne (1947-1950); ochrona porządku i bezpieczeństwo publiczne (1945-1947); grobownictwo wojenne (1945-1952); rejestry spraw karnych (1947); wykazy członków partii politycznych (1946-1947). II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1950-1954; sygn. 60-107; 48 j.a. – instrukcje kancelaryjno-archiwalne (1951-1954); protokoły posiedzeń Gminnej Komisji Podziału Administracyjnego (1954); protokoły sesji (1950-1951, 1953), komisji Rady (1950-1954) i posiedzeń Prezydium (1950, 1952, 1954); ewidencja radnych (1951-1954); protokoły zebrań wiejskich (1950-1954); protokoły posiedzeń Zespołu Gminnego (1952-1953); sprawozdania z działalności urzędu (1950-1954); plany pracy urzędu (1952-1954); protokoły kontroli (1951-1954); sprawozdania z realizacji Narodowej Pożyczki Rozwoju Sił Polski (1951); budżet gminy (1951, 1953); materiały dotyczące oświaty i kultury (1952-1954); sprawozdania z rolnictwa (1950-1954)współzawodnictwo wsi (1952-1954); łowiectwo (1952-1954); rybołówstwo (1950, 1952); zrzeczenia się gospodarstw rolnych (1951-1954); wykazy nieruchomości (1951); orzeczenia o stanie majątkowym mieszkańców gminy (1953). Liczba jednostek w zespole: 107
65/360/0 Gminna Rada Narodowa w Żórawiu 1945-1954 0 rozwiń
I. Zarząd Gminny i Gminna Rada Narodowa 1945-1950; sygn. 1-18; 18j.a. – zmiany nazw miejscowości (1945, 1947); organizacja ZG i GMR (1945-1950); protokoły sesji (1946-1949); raporty sytuacyjne (1945-1949); organizacja przemysłu, rzemiosła i handlu (1945-1947); walka z drożyzną (1947-1949); materiały dotyczące oświaty i kultury (1945-1950), opieki społecznej (1945-1949); wykazy osadników (1945); kontrola ruchu ludności (1946-1947); repatriacja obywateli niemieckich (1945-1946); grobownictwo wojenne (1945-1946); ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego (1945-1946). II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1950-1954; sygn. 19-33; 15 j.a. – protokoły sesji (1950-1954), komisji Rady (1950-1951) i posiedzeń Prezydium (1950-1954); protokoły Gminnej Komisji Podziału Administracyjnego (1954); zebrania wiejskie (1950-1953); protokoły posiedzeń Zespołu Gminnego (1953-1954); sprawozdania z działalności urzędu (1951-1952); protokoły kontroli (1950-1952); materiały dotyczące utrzymania dróg i mostów (1952). Liczba jednostek w zespole: 33
65/361/0 Starostwo Powiatowe Chojeńskie z siedzibą w Dębnie Lubuskim 1945-1950 0 rozwiń
I. URZĄD PEŁNOMOCNIKA RZĄDU R.P. NA OBWÓD CHOJEŃSKI – 1945-1946,59 j.a.; 1. Referat Samorządowy 1945-1946, 22 j.a.- organizacja urzędu (1945); instrukcje i zarządzenia wewnętrzne (1945); wykazy burmistrzów, sołtysów, podsołtysów (1945); sprawozdania miesięczne zarządów miejskich i gminnych (1945-1946); ankiety osiedleńcze (1945); wykazy majątków samorządowych (1945); przejmowanie nieruchomości (1945; inwentaryzacja poniemieckiego majątku samorządowego (1945-1946); rejestracja przedsiębiorstw (1945); rady tymczasowe w miastach i gminach (1945-1946); budżety zarządów miejskich i gminnych (1945-1946); ankiety o zarządach miejskich (1945-1946). 2. Referat Społeczno-Polityczny 1945-1946, 29 j.a.- opis obwodu (1945-1946); wykazy pracowników (1945); sprawozdania sytuacyjne obwodu (1945-1946); wysiedlanie Niemców (1945); sprawozdania z osadnictwa (1945-1946); wykaz organizacji i stowarzyszeń (1946); charakterystyka miast (1946). 3. Referat Budżetowy 1945, 8 j.a.- miesięczne preliminarze budżetowe Urzędu (1945). II. STAROSTWO POWIATOWE CHOJEŃSKIE 1946-1950; 188 j.a. 1. Referat Ogólny 1946-1950, 29 j.a.- instrukcje, zarządzenia wewnętrzne, okólniki (1948-1950); sprawozdania z działalności (1946-1950); plany pracy (1947); protokoły konferencji burmistrzów i wójtów i sołtysów (1945-1949); wybory sołtysów (1947); protokoły kontroli zarządów miejskich i gminnych (1947-1950); sprawozdania z odbudowy powiatu (1949), wykazy, ewidencja i podstawowe informacje o pracownikach Starostwa. 2. Referat Społeczno-Polityczny 1946-1950, 49 j.a.- sprawy dotyczące nadawania, uznania lub utraty obywatelstwa polskiego (1946-1950); sprawy graniczne (1950); poszukiwania rodzin (1947); zmiana imion i nazwisk (1947, 1949); weryfikacja autochtonów (1946); rejestracja i wysiedlanie ludności niemieckiej (1947); sprawy parafii kościelnych w powiecie (1946-1949); sprawozdania sytuacyjne i z działalności Starostwa (1947-1949), wykazy nauczycieli (1946). 3. Referat Osiedleńczy 1946-1950, 84 j.a.- sprawozdania z przebiegu osadnictwa (1947-1948); opieka nad osadnikami (1947-1948); wykazy nadanych gospodarstw (1948); ewidencja obiektów nierolniczych i majątków rolnych (1949-1950); uwłaszczenia nierolnicze (1949); protokoły posiedzeń Wojewódzkiej Komisji Klasyfikacyjno-Szacunkowej (1949-1949); akta nieruchomości nierolniczych (1948-1949); sprawozdania sytuacyjne (1947); ewidencja ludności miejskiej i wiejskiej (1947); sprawozdania dotyczące przemysłu, rzemiosła, handlu, pszczelarstwa, ogrodnictwa, rybołówstwa (1947); sprawy dotyczące wysiedlania Niemców (1946-1948), sprawozdania sytuacyjne z osadnictwa (1946-1947). 4. Referat Przemysłu 1945-1950, 20 j.a. - akta Powiatowego Komitetu Elektryfikacji Wsi (1949-1950); sprawozdania dotyczące przemysłu i rzemiosła (1947-1949); zarządzenia starosty (1949); zrzeszenia i organizacje kupieckie (1948); akta dotyczące przejmowania obiektów przemysłowych od wojsk radzieckich przez władze polskie (1945-1949); przydziały obiektów przemysłowych, handlowych i rzemieślniczych (1948); akcja upaństwowienia przemysłu (1948); przemysł ludowy i chałupniczy (1949); akta Walcowni Blachy w Międzylesiu (1948). 5. Referat Aprowizacji i Handlu 1947-1948, 4 j.a.- sprawozdania z aprowizacji (1947); sprawy upaństwowienia przedsiębiorstw poniemieckich (1947); notowania cen targowych (1948). 6. Referat Kultury i Sztuki 1945, 1 j.a.- ochrona zabytków w powiecie (1945). 7. Referat Zdrowia 1949, 1 j.a.- sprawy organizacji służby zdrowia, Komisja Zdrowia, Komisja Koordynacji Lecznictwa (1949). Liczba jednostek w zespole: 247
65/362/0 Wydział Powiatowy i Powiatowa Rada Narodowa w Chojnie z siedzibą w Dębnie Lubuskim 1946-1950 0 rozwiń
I. Wydział Powiatowy 1946-1950; sygn. 1-107 ( 47a); 108 j.a. 1. Referat Samorządowy 1946-1950; sygn. 1-38; 38 j.a. – powoływanie samorządowych organów wykonawczych (1946-1950); sprawy personalne samorządu (1946-1947); ewidencja burmistrzów, wójtów, sekretarzy, sołtysów (1947, 1949); organizacja biur i zakładów samorządowych (1947-1948); organizacja WP (1947-1950); zarządzenia i instrukcje (1946-1947); protokoły posiedzeń WP (1947-1950); protokoły posiedzeń zarządów miejskich i miejskich rad narodowych (1948-1950); protokoły posiedzeń Powiatowej Komisji Podatku Gruntowego (1946-1949); sprawozdania z realizacji spłat podatku gruntowego (1947); protokoły konferencji szkoleniowych (1950); protokoły zdawczo-odbiorcze w gminach (1948); plany pracy WP (1947, 1949-1950); sprawozdania z działalności WP (1946-1950); sprawozdania o sytuacji finansowej związków samorządowych (1946-1947); protokoły inspekcji w gminach (1947-1950) 2. Referat Finansowo-Budżetowy 1946-1950; sygn. 39-66 (47a); 29 j.a. – protokoły inspekcji gmin (1947-1950); budżet WP (1946-1950); sprawozdania z wykonania budżetu WP (1946-1949); budżety i sprawozdania z wykonania budżetów gmin (1946-1950); zapomogi dla gmin (1947-1949); fundusze specjalne (1946, 1948); fundusz wyrównawczy (1949-1950); sprawy podatkowe i opłaty (1947); protokoły inspekcji finansowych (1949-1950). 3. Referat Społeczno-Gospodarczy 1946-1949; sygn. 67-97; 31 j.a. – przepisy i zarządzenia (1949); przejmowanie zakładów przemysłowych przez samorząd (1946); sprawy nabycia, sprzedaży dzierżawy i obciążenia majątku (1947-1949); rewindykacja majątku b. niemieckiego samorządu terytorialnego (1946, 1949); kompletowanie ksiąg wieczystych i katastralnych (1946); nadzór nad działalnością zawiązków samorządowych (1946, 1949); zarząd nad nieruchomościami samorządu powiatowego (1946-1947); sprawy gminnych kas pożyczkowo-oszczędnościowych (1946); sprawozdania statystyczne WP (1948-1949); planowanie i finansowanie inwestycji w powiecie (1947-1950). 4. Referat Społeczny 1948; sygn. 98-100; 3 j.a. – sprawy szkolnictwa powszechnego i zawodowego; służba zdrowia i szpitalnictwo; współdziałanie z innymi władzami w zakresie zabudowy gminy. 5. Referat Inspekcji Samorządu 1946-1948; sygn. 101-107; 7 j.a. – lustracja gmin (1948, 1950); korespondencja inspektora samorządowego (1946); zmiana granic powiatu (1948); wykaz członków WP (1946-1950). II. Powiatowa Rada Narodowa w Chojnie 1946-1950; sygn. 108-142 (116a); 36 j.a. – protokoły sesji i Prezydium (1946-1949); uchwały Rady (1948-1949); protokoły Komisji: Kontroli, Komisji Rolnej, Komisji Oświatowej (1948-1949); wykazy radnych i członków komisji (1948); sprawozdania z działalności Rady (1949); protokoły posiedzeń rad tymczasowych (1946); protokoły sesji i posiedzeń prezydiów rad niższych szczebli (1948-1950); kontrole terenowych rad narodowych (1949-1950). Liczba jednostek w zespole: 144
65/363/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Chojnie z siedzibą w Dębnie Lubuskim 1950-1975 0 rozwiń
I Wydział Organizacyjno-Prawny . 1. Protokoły sesji PRN 1950-1975; 31 j.a. 2. Postulaty wyborców, programy, protokoły z wyborów 1955-1965, 1975; 10 j.a. 3. Realizacja programu wyborczego 1960-1972; 11 j.a. 4. Komisje Rady - sprawozdania z działalności, wykazy członków 1951-1953, 1961, 1971; 7 j.a. 5. Komisje Rady - protokoły posiedzeń wszytkich komisji 1950-1975; 111 j.a. 6. Protokoły posiedzeń Prezydium PRN 1951-1975 j.a. 7. Protokoły konferencji i narad członków organów kolegialnych 1951-1972; 19 j.a. 8. Narady sołtysów 1951-1952, 1958-1961; 6 j.a. 9. Zebrania sołtysów 1955, 1975; 2 j.a. 10. Decyzje i zarządzenia 1966-1967, 1970, 1973-1975; 6 j.a. 11. Organizacja Urzędu 1950-1974; 11 j.a. 12. Podział administracyjny powiatu 1954, 1959-1961, 1971; 7 j.a. 13. Materiały na sesje i posiedzenia Prezydium 1953-1960, 1972-1973; 12 j.a. 14. Sprawozdania z działalności PPRN w Chojnie i prezydiów MRN i GRN; 1950-1954, 1958-1960, 1968, 1970, 1972, 1974-1975; 21 j.a. 15. Składy osobowe rad narodowych i komisji 1950-1955, 1958-1960, 1974-1975; 19 j.a. 16. Skargi i wnioski 1951, 1957, 1960-1962, 1971, 1973-1975; 10 j.a. 17. Kroniki powiatu 1960, 1963-1966; 2 j.a. 18. Sprawozdania z kontroli rad narodowych niższego stopnia 1950-1962; 13 j.a. 19. Pogadanki radiowęzła 1954-1959; 6 j.a. 20. Wybór ławników 1958, 1961; 2 j.a. 21. Odznaczenia, podnoszenie kwalifikacji, samorząd mieszkańców 1959, 1971-1974; 3 j.a. II. Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego 1. Protokoły posiedzeń PKPG 1951-1972; 19 j.a. 2. Sprawozdania z działalności PKPG 1952-1954, 1957-1958; 4 j.a. 3. Plany perspektywiczne i wieloletnie rozwoju gospodarczego 1959-1975; 21 j.a. 4. Plany gospodarcze roczne 1954-1975; 41 j.a. 5. Plany gospodarcze i budżetowe miast 1959-1965, 1974; 8 j.a. 6. Plany gospodarcze gromad 1960-1964; 9 j.a. 7. Sprawozdania z wykonania planów wieloletnich 1966-1970; 1 j.a. 8. Sprawozdania i informacje z wykonania rocznych planów gospodarczych 1952-1974; 52 j.a. 9. Sprawozdania z wykonania planów przez przedsiębiorstwa podległe 1951, 1958, 1961-1962, 1967, 1969, 1974; 10 j.a. 10. Sprawozdania z wykonania budżetu 1956-1968; 10 j.a. 11. Osiągnięcia powiatu chojeńskiego 1951-1973; 19 j.a. 12. Program akywizacji powiatu chojeńskiego 1956, 1962-1968; 11 j.a. 13. Ankiety dotyczące stanu zagospodarowania miast i gromad 1951, 1956, 1958, 1967; 5 j.a. 14. Bilans opałowy 1953-1955; 2 j.a. 15. Bilans dochodów i wydatków ludności 1956-1958; 3 j.a. 16. Wykazy demograficzne ludności 1953-1973; 13 j.a. 17. Bilanse siły roboczej 1953-1975; 13 j.a. 18. Informacje dotyczące zatrudniania i płac w powiecie 1950-1970; 12 j.a. 19. Informacje dotyczące budownictwa na terenie powiatu 1954-1975; 16 j.a. 20. Informacje dotyczące gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w powiecie 1951-1970; 8 j.a. 21. Informacje dotyczące komunikacji i łączności w powiecie 1953-1968; 13 j.a. 22. Informacje dotyczące transportu w powiecie 1957-1962; 4 j.a. 23. Informacje dotyczące rolnictwa w powiecie 1950-1973; 17 j.a. 24. Informacje dotyczące inwestycji w powiecie 1952-1968; 14 j.a. 25. Turystyka 1966-1970, 1974-1975; 2 j.a. - programy rozwoju. 26. Czyny społeczne 1957-1973; 11 j.a. 27. Statystyka powiatu 1953, 1957; 3 j.a. - informator statystyczny, sieć spółdzielni produkcyjnych i sklepów handlowych. III. Wydział Finansowy 1. Protokoły narad 1959; 1 j.a. 2. Budżety jednostkowe powiatu 1951-1974; 27 j.a. 3. Budżety zbiorcze powiatu 1950-1970; 26 j.a. 4. Sprawozdania z wykonania budżetu 1950-1951, 1957-1960, 1967, 1974; 9 j.a. 5. Bilanse 1957-1958, 1964-1973; 11 j.a. IV. Wydział Oświaty i Kultury 1. Kierunki rozwoju powiatu w dziedzinie kultury 1954-1955, 1972; 3 j.a. 2. Plany i sprawozdania w zakresie rozwoju kultury 1954-1955, 1960-1964, 1969; 8 j.a. 3. Protokoły narad 1959-1969; 1 j.a. 4. Kierunki rozwoju powiatu w dziedzinie kultury 1955-1956, 1959, 1969, 1971, 1974; 8 j.a. 5. Plany i sprawozdania w zakresie rozwoju oświaty 1951-1955, 1960, 1971, 1974; 17 j.a. 6. Szkoły 1950-1958; 9 j.a. 7. Konferencje dyrektorów szkół 1952-1958; 6 j.a. 8. Wyniki nauczania 1952-1956; 2 j.a. 9. Szkolnictwo dla pracujących, zawodowe, biblioteki, przedszkola 1951-1958, 1972; 6 j.a. V. Wydział Spraw Wewnętrznych 1. Orzecznictwo karno-skarbowe 1952; 1 j.a. 2. Ewidencja stowarzyszeń 1957-1972; 4 j.a. 3. Sprawozdania z ruchu ludności 1954-1970; 4 j.a. VI. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa 1. Sprawy organizacyjne Wydziału 1953, 1971-1974; 7 j.a. 2. Plany, programy, oceny planów w zakresie rolnictwa 1953-1964, 1971-1974; 15 j.a. 3. Sprawozdania, analizy, informacje z wykonania planów gospodarczych 1951-1974; 24 j.a. 4. Sprawozdania z przebiegu osadnictwa 1951-1960; 9 j.a. 5. Sprawozdania i informacje z jednostek podległych i nadzorowanych 1950-1952; 3 j.a. 6. Rolnictwo obowiązkowe 1955, 1960-1970, 1974; 3 j.a. 7. Obowiązkowe dostawy 1952, 1959-1971; 6 j.a. 8. Państwowy Fundusz Ziemi 1954-1955, 1974-1975; 3 j.a. 9. Rolnicze spółdzielnie produkcyjne 1951-1964; 17 j.a. VII. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1. Nadzór nad jednostkami podległymi i nadzorowanymi 1951-1952, 1974; 3 j.a. 2. Organizacja Wydziału 1950-1958, 1972; 9 j.a. 3. Plany i oceny planów w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej 1950-1953, 1959-1971; 26 j.a. 4. Sprawozdania i analizy z wykonania planów w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej 1950-1962, 1966-1972; 42 j.a. 5. Budżet resortu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej 1952-1953, 1958-1962; 6 j.a. 6. Wykonanie budżetu w resorcie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej 1950-1951, 1954, 1956-1962, 1967, 1970, 1973; 11 j.a. 7. Repatriacja 1950-1951, 1957-1960; 4 j.a. 8. Wykaz ulic, placów, mostów, zakładów komunalnych 1950-1954, 1957-1959; 10 j.a. 9. Cmentarnictwo 1951-1953, 1961; 5 j.a. VIII. Wydział Handlu, Przemysłu i Usług 1. Zjazdy, konferencje, narady 1951, 1953; 3 j.a. 2. Sprawozdanie z działalności Wydziału 1950-1954; 6 j.a. 3. Plany w zakresie handlu, przemysłu i usług 1953--1954, 1958, 1961-1965, 1971-1975; 8 j.a. 4. Wykazy punktów usługowych i zakładów przemysłowych 1950-1958; 10 j.a. 5. Sprawozdania z rozwoju drobnej wytwórczości, przemysłu i rzemiosła 1950-1973; 24 j.a. 6. Sieć handlowa 1952-1953, 1957, 1960, 1967, 1969, 1971; 8 j.a. 7. Obrót towarowy - plany, oceny, sprawozdania 1952-1972; 17 j.a. IX. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej 1. Organizacja służby zdrowia 1972-1974; 2 j.a. 2. Plany i oceny planów w resorcie służby zdrowia 1953, 1959-1975; 10 j.a. 3. Sprawozdania z wykonania planów w resorcie służby zdrowia 1954-1955, 1959, 1960-1974; 16 j.a. X. Wydział Budownictwa i Urbanistyki 1. Sprawy archiwalne 1962; 1 j.a. - spisy akt, wykaz akt 2. Plany budownictwa 1972; 3 j.a. Liczba jednostek w zespole: 1272
65/364/0 Gminna Rada Narodowa w Boleszkowicach 1945-1954 0 rozwiń
1. Zarząd Gminny i Gminna Rada Narodowa 1946-1950; sygn. 1-5, 18-19; 7 j.a. – ewidencja radnych i pracowników ZG (1948); protokoły sesji (1946-1949); protokoły kontroli Rady (1948); budżet gminy (1949-1950), ewidencja i podstawowe informacje o radnych Gminnej Rady Narodowej, wykazy sołtysów i podsołtysów oraz protokoły z wyboru sołtysów w gminie. 2. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1950-1954; sygn. 6-17, 20; 13 j.a. – protokoły sesji i posiedzeń Prezydium (1950-1954); protokoły kontroli (1951-1953); budżet gminy (1950-1951, 1953), ewidencja i podstawowe informacje o pracownikach Zarządu Gminnego i Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Boleszkowicach (1945-1953). Liczba jednostek w zespole: 20
65/365/0 Gminna Rada Narodowa w Cedyni 1945-1954 0 rozwiń
1. Zarząd Gminny i Gminna Rada Narodowa 1946-1950; sygn. 1-11; 11j.a. – ewidencja radnych i pracowników ZG (1948); protokoły sesji i posiedzeń Prezydium (1948); protokoły zebrań wiejskich (1949-1950); budżet gminy (1947-1950). 2. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1950-1954; sygn. 12-30; 19 j.a. – protokoły sesji i posiedzeń Prezydium (1950-1954); księga uchwał Rady (1950-1954); protokoły posiedzeń Komisji Obywatelskiej ds podatku gruntowego (1951, 1953); protokoły zebrań wiejskich (1951-1952); budżet gminy (1950-1953); sprawozdania z wykonania budżetu (1950-1951, 1953); podania rolników w sprawie podatku gruntowego (1953). Liczba jednostek w zespole: 30
65/366/0 Gminna Rada Narodowa w Chojnie 1945-1954 0 rozwiń
1. Zarząd Gminny i Gminna Rada Narodowa 1945-1950; sygn. 1-18, 52-54; 21 j.a. – organizacja Rady (1949); ewidencja radnych i pracowników ZG (1947-1948); protokoły sesji (1947-1949), komisji Rady (1948-1950) i Prezydium (1948); protokoły kontroli Rady (1948-1949); sprawozdania dotyczące rolnictwa (1947); majątek gminy (1947); budżet gminy (1945, 1949-1950); sprawozdania z wykonania budżetu (1947, 1949); materiały dotyczące opieki społecznej (1949-1950); ewidencja ludności i wykaz ludności niemieckiej (1945-1947); wnioski o przyznanie praw własności (1948), ewidencja i podstawowe informacje o radnych, pracownikach Zarządu Gminy oraz o sołtysach w gminie Chojna. 2. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1950-1954; sygn. 19-51; 33 j.a. – protokoły sesji, komisji Rady i posiedzeń Prezydium (1950-1954); protokoły Gminnej Komisji Podziału Administracyjnego (1954); protokoły zebrań wiejskich (1951); protokoły kontroli (1951-1954); sprawozdania o ruchu budowlanym (1951-1953), z rolnictwa (1952); budżet gminy (1950-1954); sprawozdania z wykonania budżetu (1953-1954). Liczba jednostek w zespole: 54
65/367/0 Gminna Rada Narodowa w Dębnie Lubuskim 1945-1954 0 rozwiń
1. Zarząd Gminny i Gminna Rada Narodowa 1947-1949; sygn. 1-3; 3 j.a. – protokoły sesji i posiedzeń Prezydium (1947-1948); budżet gminy na 1950 r. (1949). 2. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1950-1954; sygn. 4-10; 7 j.a. – protokoły sesji i posiedzeń Prezydium (1950-1954); protokoły zebrań wiejskich (1952); budżet gminy (1950-1954). Liczba jednostek w zespole: 10
65/368/0 Gminna Rada Narodowa w Mieszkowicach 1945-1954 0 rozwiń
1. Zarząd Gminny i Gminna Rada Narodowa 1946-1950; sygn. 1-11; 11j.a. – ewidencja radnych i pracowników ZG (1946-1948); protokoły sesji (1946-1949), posiedzeń Prezydium (1947-1949), posiedzeń Zarządu Gminnego (1947-1950); sprawozdania z działalności Rady (1947); zebrania sołtysów (1949-1950); budżet gminy na 1950 r. (1949); wykazy analfabetów (1948); ewidencja ludności (1947); repatriacja ludności niemieckiej (1947). 2. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1950-1954; sygn. 12-21; 10 j.a. – protokoły sesji i posiedzeń Prezydium (1950-1954); protokoły zebrań wiejskich (1952); protokoły kontroli (1951-1953); budżet gminy (1951-1953); sprawozdanie z wykonania budżetu za 1950 r. Liczba jednostek w zespole: 21
65/369/0 Gminna Rada Narodowa w Moryniu 1945-1954 0 rozwiń
1. Zarząd Gminny i Gminna Rada Narodowa 1945-1950; sygn. 1-16; 16 j.a. – ewidencja radnych (1947-1948); protokoły sesji (1947-1948) i komisji Rady (1949-1950); korespondencja w sprawach finansowych (1945-1947); budżet gminy (1945-1950); sprawozdanie z wykonania budżetu za 1946 r.; materiały dotyczące opieki społecznej (1947). 2. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1950-1954; sygn. 17-32; 16 j.a. – protokoły sesji (1950-1954), komisji Rady (1952, 1954) i posiedzeń Prezydium (1951-1952); protokoły zebrań wiejskich (1952); budżet gminy (1951-1954); sprawozdanie z wykonania budżetu za 1950 r.; spis rolny (1953); współzawodnictwo wsi (1952). Liczba jednostek w zespole: 32
65/370/0 Gminna Rada Narodowa w Nawodnej 1945-1954 0 rozwiń
1. Zarząd Gminny i Gminna Rada Narodowa 1945-1950; sygn. 1-6; 6 j.a. – protokoły sesji i posiedzeń Prezydium (1947-1948); protokoły kontroli Rady (1947-1950); budżet gminy (1945-1946, 1950). 2. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1950-1954; sygn. 7-17; 11 j.a. – protokoły sesji i posiedzeń Prezydium (1950-1954); protokoły zebrań wiejskich (1952); protokoły kontroli (1952-1954); budżet gminy (1950-1953). Liczba jednostek w zespole: 17
65/371/0 Gminna Rada Narodowa w Trzcińsku Zdroju 1945-1954 0 rozwiń
1. Zarząd Gminny i Gminna Rada Narodowa 1945-1950; sygn. 1-7; 7 j.a. – protokoły sesji (1948); budżet gminy (1945-1946, 1949-1950). 2. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1950-1954; sygn. 8-19; 12 j.a. – protokoły sesji i posiedzeń Prezydium (1950-1954); księga uchwał Rady (1950); protokoły zebrań wiejskich (1952); budżet gminy (1951, 1954). Liczba jednostek w zespole: 19
65/372/0 Gminna Rada Narodowa w Warnicy 1945-1954 0 rozwiń
1. Zarząd Gminny i Gminna Rada Narodowa 1947-1949; sygn. 1-3; 3 j.a. – ewidencja radnych (1948); protokoły sesji (1947-1948); budżet gminy na 1950 r. 2. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1950-1954; sygn. 4-10; 7 j.a. – protokoły sesji i posiedzeń Prezydium (1950-1954); protokoły zebrań wiejskich (1952); budżet gminy (1951-1953). Liczba jednostek w zespole: 10
Wyświetlanie 361 do 380 z 1 758 wpisów.