Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/414/0 Bank Rolny, Oddział Wojewódzki w Szczecinie 1946-1975 [1977] 0 rozwiń
1.ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 1950–1977; 20 j.a. 1.1. Organizacja własnej jednostki 1957–1975; 4 j.a. 1.2. Zarządzenia wewnętrzne 1952–1970; 1 j.a. 1.3. Narady robocze 1954–1971; 4 j.a. 1.4. Archiwum zakładowe 1950–1975 [1977]; 8 j.a. - spisy zdawczo-odbiocze akt do archiwum zakłądowego, protokoły brakowania akt 1.5. Ewidencja pieczęci 1958–1973; 1 j.a. 1.6. Skargi i wnioski 1968–1973; 2 j.a. 2. KONTROLE 1947; 1953–1975; 54 j.a. 2.1. Kontrole oddziału wojewódzkiego banku 1947–1975; 12 j.a. 2.2. Kontrole placówek terenowych banku 1953–1975; 42 j.a. 3. PLANY 1959–1975; 11 j.a. - plany dochodów i wydatków placówek terenowych 4. SPRAWOZDANIA 1946–1975; 54 j.a. 4.1. Bilanse 1948–1968; 34 j.a. 4.2. Sprawozdania z działalności 1946–1975; 4 j.a. 4.3. Sprawozdania z inwestycji 1966–1970; 6 j.a. 4.4. Sprawozdania z zatrudnienia 1965–1975; 3 j.a. 4.5. Sprawozdania z wykonania planów kosztów i dochodów oraz zysków i strat 1963–1971; 3 j.a. 4.6. Zamknięcie rachunku Oddziałów Banku Rolnego 1964–1975; 3 j.a. 5. AKTA PRZEDSIĘBIORSTW KREDYTOWANYCH 1952–1959, 1964–1973; 60 j.a. - są to głównie plany techniczno-ekonomiczne, plany finansowo-gospodarcze, analizy ekonomiczne, sprawozdania z realizacji nakładów inwestycyjnych i kapitalnych remontów, sprawozdania finansowe kredytowanych przedsiębiorstw. 5.1. Biuro Projektów Wodno-Melioracyjnych w Szczecinie 1956–1967; 2 j.a. 5.2. Budowlane Przedsiębiorstwa Powiatowe w: Choszcznie, Dębnie, Gryficach, Gryfinie, Kamieniu Pomorskim, Łobzie, Myśliborzu, Nowogardzie, Pyrzycach, Stargardzie Szczecińskim, Szczecinie 1952–1956; 8 j.a. 5.3. Centralne Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego w Szczecinie 1956; 1 j.a. 5.4. Gospodarstwo Szkolne przy Zespole Szkół Rolniczych w Szczecinie 1964–1965; 1 j.a. 5.5. Liga Ochrony Przyrody Zakład Zadrzewiania i Zieleni Oddział Terenowy w Szczecinie 1967; 1 j.a. 5.6. Okręgowy Zarząd Mechanizacji Rolnictwa w Szczecinie 1958–1959; 1 j.a. 5.7. Państwowe Gospodarstwa Rolne w: Broniszewie, Dobrej Szczecińskiej, Kamieńcu, Sierakowie, Stobnie, Stolcu, Szczecinie 1964–1969; 13 j.a. 5.8. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę "Wodrol" w Szczecinie 1967; 1 j.a. 5.9. Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne Rolnictwa Zakład Robót Hydrologicznych w Szczecinie 1958; 1 j.a. 5.10. Przedsiębiorstwo Konserwacji i Eksploatacji Urządzeń Wodno-Melioracyjnych w Szczecinie 1967; 1 j.a. 5.11. Przedsiębiorstwo Produkcji Pomocniczej i Montaży Budownictwa Rolniczego w Szczecinie 1966–1967; 1 j.a. 5.12. Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego w Szczecinie 1967; 1 j.a. 5.13. Przedsiębiorstwo Robót Wodno-Melioracyjnych w Szczecinie 1956–1967; 11 j.a. 5.14. Samodzielny Oddział Wykonawstwa Inwestycyjnego przy Zarządzie Lasów Państwowych w Szczecinie 1957; 1 j.a. 5.15. Szczecińskie Przedsiębiorstwo Elektryfikacji Rolnictwa w Szczecinie 1956–1957; 2 j.a. 5.16. Szczecińskie Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Weterynaryjno-Zootechnicznego "Centrowet" w Szczecinie 1958–1967; 2 j.a. 5.17. Szczecińskie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej "Las" w Szczecinie 1967; 1 j.a. 5.18. Wojewódzki Zarząd Budownictwa Terenowego w Szczecinie 1957–1958; 2 j.a. 5.19. Wojewódzki Zarząd Rolnictwa Okręgowy Zarząd Mechanizacji Rolnictwa w Szczecinie 1958; 1 j.a.; 5.20. Wojewódzkie Biuro Projektów Budownictwa Wodnego w Szczecinie 1967; 1 j.a. 5.21. Wojewódzkie Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego w Szczecinie 1957; 1 j.a. 5.22. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Terenowego w Szczecinie 1958; 1 j.a. 5.23.Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Hodowli i Wylęgu Drobiu w Szczecinie 1967; 1 j.a. 5.24. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi w Szczecinie 1967; 1 j.a. 5.25. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Produkcji Pomocniczej Szczecin Dąbie 1958; 1 j.a. 5.26. Wyższa Szkoła Rolnicza Rolniczy Zakład Doświadczeń w Szczecinie 1964–1965; 1 j.a. 5.27. Zjednoczenie Budownictwa Rolniczego w Szczecinie 1968–1973; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 199
65/415/0 Narodowy Bank Polski, II Oddział Miejski w Szczecinie 1945-1988 0 rozwiń
1. Organizacja NBP 1946-1947, 1969-1970; 2 j.a. - wykazy zatrudnionych w banku. 2. Sprawozdania 1945-1950, 1963-1973; 55 j.a. - sprawozdania z rewizji 1960-1962, z wykonania planu kasowego za lata 1962-1966, działalności szkoleniowej za lata 1965-1971, z zatrudnienia 1968-1975, sprawozdania ekonomiczne Oddziału z lat 1945-1950, sprawozdania finansowe Oddziału z lat 1953-1976. 3. Akta kredytowe przedsiębiorstw 1955-1978; 1063 j.a. - są to akta kredytowe 110 przedsiębiorstw, którym Oddział udzielał kredytów. Przedsiębiorstwa przesyłały do banku plany techniczno-przemysłowo-finansowe, plany finansowe, analizy ekonomiczne, bilanse, charakterystyki swojej działalności. 4. AKCESJA nr 2443/2008; 1954-1988; 21 j.a. - organizacja II Oddziału-zarządzenia dyrektora (1957-1988), audyt wewnętrzny (1954-1988), roczne sprawozdania finansowe Oddziału (za lata 1977-1987). Liczba jednostek w zespole: 1141
65/416/0 Narodowy Bank Polski, Oddział w Gryfinie 1957-1989 [1990] 0 rozwiń
1. Organizacja 1977-1989; 13 j.a. - regulaminy i schematy organizacyjne (1977-1987), zarządzenia wewnętrzne (1974-1984), ewidencja pieczęci i stempli (1974-1989), skargi i wnioski (1983-1988), ewidencja archiwum zakładowego. 2. Kontrole 1959-1988; 6 j.a. - protokoły kontroli 3. Sprawozdania 1962-1989; 30 j.a. - sprawozdania statystyczne z zatrudnienia i wynagrodzeń (za lata 1988-1989), sprawozdania z wykonania plany kasowego (za lata 1987-1988), sprawozdania finansowe Oddziału (za lata 1961-1988). 4. Akta kredytowe przedsiębiorstw 1957-1989; 66 j.a. - są to akta przedsiębiorstw, którym Oddział NBP w Gryfinie udzielał kredytów. Dominują tu plany techniczno-ekonomiczne, analizy działalności, bilanse i charakterystyki działalności przedsiębiorstw. Liczba jednostek w zespole: 116
65/417/0 vacat - wpisano omyłkowo - występuje pod nr 65/416 Narodowy Bank Polski, Oddział w Gryfinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/418/0 Związek Spółdzielni Pracy w Szczecinie 1946-1951 0 rozwiń
Organizacja spółdzielni zrzeszonych w związku (1948-1950); organizacja ZSP (1950-1951); bilanse ZSP i zrzeszonych w nim spółdzielni (1946-1951) Liczba jednostek w zespole: 7
65/419/0 Związek Spółdzielni Przemysłowo-Rzemieślniczych w Szczecinie 1948-1954 0 rozwiń
Zarządzenia i instrukcje władz zwierzchnich (1949-1954); akta założycielskie i organizacyjne Związku (1950-1954); protokoły narad (1950-1954); protokoły posiedzeń Zarządu Związku (1950-1953), Rady (1950-1954); protokoły walnych zgromadzeń spółdzielni zrzeszonych w Związku (1950-1951); plan działania Związku na 1953 r.; sprawozdania z działalności Zarządu Związku (1950-1951); sprawozdania z wykonania planu gospodarczego (1951-1952); sprawozdania z działalności kontrolnej (1949-1952). Liczba jednostek w zespole: 25
65/420/0 Związek Branżowy Spółdzielni Chemiczno-Mineralnych w Szczecinie 1950-1953 0 rozwiń
Organizacja Związku (1950-1951); protokoły narad (1951); plan rozwoju spółdzielni zrzeszonych w Związku (1953); sprawozdania z działalności rewizyjnej Związku (1951); materiały dotyczące działalności Spółdzielni „Chemik” w Szczecinie (1951-1952); bilans Spółdzielni im. M. Buczka w Szczecinie za 1951 r. Liczba jednostek w zespole: 6
65/421/0 Związek Branżowy Spółdzielni Budowlanych w Szczecinie 1946-1954 [1956] 0 rozwiń
I. Zarządzenia i instrukcje władz zwierzchnich oraz własne Związku (1949-1953); organizacja Związku (1949-1953) i spółdzielni w nim zrzeszonych (1948-1954); sprawozdania z działalności Związku (1951-1954); wykazy spółdzielni zrzeszonych w Związku; protokoły walnych zgromadzeń poszczególnych spółdzielni (1947-1950); protokoły posiedzeń Zarządu Związku (1949-1953), Komisji Rewizyjnej (1950), Rady Nadzorczej (1951-1953); protokoły narad (1950-1953); plany pracy i plany gospodarcze Związku i spółdzielni (1950-1954); sprawozdania z wykonania planów rocznych (1951-1954); sprawozdania porewizyjne spółdzielni (1947-1954) iz działalności rewizyjnej Związku (1951-1954); dokumentacja techniczna pralni „Śnieżka” w Szczecinie (1951), budynków mieszkalnych w Tanowie (1952), budynku spółdzielni im. S.Martyki w Chojnie (1953-1956); bilanse Związku i spółdzielni w nim zrzeszonych (1947-1954). II. PRZES. Nr 367/2010; 1950-1951; 1 j.a. - działalność spółdzielni zrzeszonych w Związku. Liczba jednostek w zespole: 111
65/422/0 Związek Branżowy Spółdzielni Odzieżowo-Włókienniczych w Szczecinie 1947-1954 0 rozwiń
Instrukcje i zarządzenia władz zwierzchnich i własne Związku (1951-1954); organizacja Związku (1949-1954) i spółdzielni w nim zrzeszonych (1948-1954); protokoły posiedzeń Zarządu Związku (1950-1954), Komisji Rewizyjnej (1950-1953); protokoły walnych zgromadzeń poszczególnych spółdzielni (1947-1953); protokoły narad (1951-1953); wykazy spółdzielni zrzeszonych w Związku; plany pracy i plany gospodarcze Związku (1950-1955); sprawozdania z działalności Związku i spółdzielni (1950-1954); protokoły rewizji spółdzielni zrzeszonych w Związku (1949-1954); kosztorysy budowlane inwestycji (1951-1954); bilanse spółdzielni zrzeszonych w Związku (1950-1952). Liczba jednostek w zespole: 84
65/423/0 Związek Branżowy Spółdzielni Metalowo-Drzewnych w Szczecinie 1946-1954 0 rozwiń
Instrukcje i zarządzenia władz zwierzchnich i własne Związku (1949-1955); organizacja Związku (1950-1954) i spółdzielni w nim zrzeszonych (1946-1953); protokoły posiedzeń Zarządu Związku (1949-1954), Komisji Rewizyjnej (1949-1953), Rady Nadzorczej (1951-1954); protokoły walnych zgromadzeń i posiedzeń zarządów poszczególnych spółdzielni (1947-1954); protokoły narad (1950-1953); wykazy spółdzielni zrzeszonych w Związku; plany pracy i plany gospodarcze Związku (1950-1955); sprawozdania z działalności Związku i spółdzielni (1949-1954); protokoły rewizji spółdzielni zrzeszonych w Związku (1950-1954); dokumentacja techniczna budynku spółdzielni „Spójnia” w Stargardzie (1951), budynku adoptowanego na ośrodek wypoczynkowy dla dzieci w Tanowie (1952); bilanse spółdzielni zrzeszonych w Związku (1950-1952). Liczba jednostek w zespole: 88
65/424/0 Związek Spółdzielni Usługowych w Szczecinie 1946-1954 0 rozwiń
Instrukcje i zarządzenia władz zwierzchnich i własne Związku (1951-1952); organizacja spółdzielni zrzeszonych w Związku (1946-1953); protokoły posiedzeń Zarządu Związku (1951-1954), rady Nadzorczej (1952-1954), protokoły walnych zgromadzeń poszczególnych spółdzielni (1951-1954); sprawozdania z działalności Związku i spółdzielni (1951-1954); protokoły narad (1952-1954); bilanse Zawiązku i spółdzielni w nim zrzeszonych (1950-1953). Liczba jednostek w zespole: 20
65/425/0 Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy w Szczecinie [1946] 1954-1988 0 rozwiń
1.Zjazdy Delegatów 1956-1985; sygn. 1-25; 25 j.a. – protokoły Zjazdów Delegatów; sprawozdania Zarządu z wykonania uchwał poszczególnych Zjazdów Delegatów (1960, 1962, 1967, 1974). 2.Rada Nadzorcza 1954-1988; sygn. 26-81; 56 j.a. – organizacja Rady (1954, 1958, 1962, 1969, 1974); wykazy członków Rady (1956-1958, 1969-1971); protokoły posiedzeń plenarnych (1955-1988); sprawozdania z działalności Rady (1956-1968, 1971-1973, 1976-1979, 1983-1984). 3.Komisje Rady 1954-1980; sygn. 82-157; 76 j.a. – protokoły posiedzeń Komisji Rady; protokoły kontroli przeprowadzone przez członków Komisji. 4.Prezydium Rady 1958-1988; sygn. 158-200; 43 j.a. – protokoły posiedzeń Prezydium. 5.Zarząd 1954-1987; sygn. 201-349; 149 j.a. – protokoły posiedzeń Zarządu; uchwały i postanowienia (1965, 1967-1975). 6.Organizacja WZSP 1954-1984; sygn. 350-505; 156 j.a. – organizacja WZSP; protokoły narad; wykazy spółdzielni zrzeszonych w Związku; organizacja spółdzielczości i poszczególnych spółdzielni pracy; realizacja uchwał Rady i Zarządu; zarządzenia wewnętrzne (1954-1963); pisma okólne (1961-1966, 1971-1975); sprawozdania samorządowo-organizacyjne (1960-1978); skargi i wnioski (1960-1971, 1975); instrukcje i regulaminy; wnioski i postulaty członków spółdzielni (1980). 7.Kontrole 1954-1976; sygn. 506-546; 41 j.a. – protokoły kontroli WZSP (1954-1975); sprawozdania z działalności kontrolnej (1954-1972). 8.Planowanie 1958-1975; sygn. 547-598; 52 j.a. – perspektywiczne i wieloletnie plany i programy rozwoju spółdzielczości i WZSP; roczne plany działalności gospodarczej (1957-1960, 1970); plany postępu technicznego (1964, 1966-1967, 1972, 1974, 1975). 9.Sprawozdania, analizy, informacje 1955-1980; sygn. 599-804; 206 j.a. – sprawozdania z wykonania wieloletnich planów gospodarczych; analizy ekonomiczne (1964-1972, 1974-1976); sprawozdania opisowe z wykonania planu produkcji, usług, zatrudnienia, realizacji inwestycji, stanu bhp; sprawozdania statystyczne zbiorcze i jednostkowe z wykonania planu produkcji (1959-1975), działalności usługowej (1967-1973), sprzedaży towarów (1971-1975), zaopatrzenia materiałowego (1970-1974), zatrudnienia i funduszu płac (1956-1973). 10.Budżet i bilans1955-1974; sygn. 805-826; 22 j.a. – budżety (1955-1961); sprawozdania z wykonania budżetów (1955-1960, 1972-1974); informacje o wynikach badań sprawozdań finansowych spółdzielni pracy (1963-1964, 1973-1974). 11.Koordynacja branżowa 1963-1980; sygn. 827-834; 8 j.a. – protokoły posiedzeń Komisji Koordynacji Branżowych (1963-1964); programy rozwoju poszczególnych branż spółdzielczości. 12.Konferencje Samorządu Spółdzielczego 1977-1979; sygn. 835-837; 3 j.a. – protokoły posiedzeń Konferencji. 13.Związki zawodowe 1972-1975; sygn. 838-840; 3 j.a. – sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu Związku Zawodowego Pracowników Spółdzielczości Pracy (1969-1972); protokoły konferencji sprawozdawczo – wyborczych (1972-1973, 1975). 14.Biuletyny informacyjne 1957-1963; sygn. 841-852; 12 j.a. 15.Akta spółdzielni pracy [1946] 1954-1979; sygn. 853-2228, 6952-6973; 1398 j.a. – jest to dokumentacja 135 spółdzielni pracy (w układzie geograficzno-alfabetycznym) działających na terenie województwa szczecińskiego. Są to głównie materiały dotyczące organizacji spółdzielni, protokoły ich kontroli oraz analizy ekonomiczne i bilanse. 16. Akta osobowe członków i pracowników Spółdzielni Pracy "Metalowiec" w Gryfinie 1950-1960; 196 j.a. 17. Akta osobowe członków i pracowników Spółdzielni Pracy "Radiomechanika" w Szczecinie 1950-1960; 197 j.a. 18. Akta osobowe członków i pracowników Spółdzielni Pracy Geodezyjnej "Geopunkt" w Szczecinie 1957-1966; 50 j.a. 19. Akta osobowe członków i pracowników Budowlanej Spółdzielni Pracy "Osiedle" w Choszcznie 1953-1956; 65 j.a. 20. Akta osobowe członków i pracowników Rzemieślniczej Spółdzielni Pracy Krawieckiej w Pyrzycach 1950-1957; 82 j.a. 21. Akta osobowe członków i pracowników Spółdzielni Pracy Budowlano-Metalowej "Postęp" w Pyrzycach 1952-1958; 34 j.a. 22. Akta osobowe członków i pracowników Powiatowej Spółdzielni Pracy Usług Wielobranżowych w Świnoujściu 1949-1964; 660 j.a. 23. Akta osobowe członków i pracowników Budowlanej Spółdzielni Pracy "Wiertnik" w Szczecinie 1953-1960; 1066 j.a. 24. Akta osobowe członków i pracowników Spółdzielni Pracy Remontowo-Montażowej "Renowator" w Szczecinie 1952-1962; 1157 j.a. 25. Akta osobowe członków i pracowników Robotniczej Spółdzielni Pracy Instalacyjno-Montażowej "Odrodzenie" w Szczecinie 1950-1966; 1143 j.a. 26. Akta osobowe członków i pracowników Spółdzielni Pracy "Panorama" w Szczecinie 1957-1962; 84 j.a. 27. Akta osobowe członków i pracowników Spółdzielczego Zrzeszenia Wielobranżowego Chałupników i Wytwórców Domowych w Szczecinie 1960-1964; 22 j.a. 28. Akta kat. B-50; 1955-1966; 37 j.a - listy płac i karty wynagodzeń pracowników Spółdzielni Pracy Renowator i Odrodzenie w Szczecinie. Liczba jednostek w zespole: 6995
65/426/0 Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Szczecinie [1945-1947] 1948-1970 0 rozwiń
1. ORGANIZACJA 1945-1970; 451 j.a. 1.1. Kongres spółdzielczości 1955-1960; 3 j.a. 1.2. Zjazdy delegatów 1954-1966; 14 j.a. 1.3. Walne zgromadzenia 1946-1970; 40 j.a. 1.4. Rada Nadzorcza 1945-1967; 34 j.a. 1.5. Zarząd Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni 1951-1967; 82 j.a. 1.6. Komisje 1952-1966; 17 j.a. 1.7. Wykazy zakładów, spółdzielni, punktów skupu, sklepów 1948-1965; 10 j.a. 1.8. Organizacja i działalność gminnych spółdzielni 1945-1962; 47 j.a. 1.9. Arkusze ewidencyjne, akta gospodarstw i spółdzielni, oświadczenia o celowości 1948-1950; 3 j.a. 1.10. Werbunek członków 1959-1962; 5 j.a. 1.11. Struktura organizacyjna 1948-1969; 30 j.a. - statuty i schematy organizacyjne. 1.12. Zarządzenia 1948-1959; 26 j.a. 1.13. Konferencje, narady, posiedzenia 1945-1967; 58 j.a. 1.14. Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych 1960-1962; 8 j.a. 1.15. Regulaminy i instrukcje zakładowe 1947-1966; 11 j.a. 1.16. Sprawy osobowe, szkolenia, skargi i wnioski, BHP 1950-1961; 9 j.a. 1.17. Współzawodnictwo pracy, współpraca 1954-1966; 11 j.a. - sprawozdania ze współzawodnictwa, wytyczne 1.18. Praca społeczno-wychowawcza, kulturalna, obchody uroczystości 1955-1965; 11 j.a. 1.19. Czasopisma, biuletyny i komunikaty handlowe 1947-1960; 19 j.a. - są tu m.in. Wiadomości Giełdowe, Rolnik Spółdzielca, Biuletyny informacyjne Centrali. 1.20. Rada Zakładowa 1949-1959; 5 j.a. - protokoły posiedzeń 1.21. Racjonalizacja 1954-1955; 4 j.a 1.22. Archiwum zakładowe 1955-1967; 4 j.a. - instrukcja kancelaryjna, spisy akt przekazanych do Archiwum Państwowego w Szczecinie z 1965 r. 2. KONTROLE1945-1967; 266 j.a. - protokoły kontroli gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska" 3. PLANOWANIE 11948-1966; 160 j.a. 3.1. Plany finansowe wieloletnie 1949-1966; 5 j.a. 3.2. Plany finansowo-gospodarcze - roczne 1949-1966; 35 j.a. 3.3. Plany inwestycyjne wieloletnie 1955-1961; 7 j.a. 3.4. Plany inwestycyjne-roczne 1953-1963; 61 j.a. 3.5. Plany produkcji 1950-1957; 7 j.a. 3.6. Plany obrotu towarowego, hurtu i detalu 1949-1959; 9 j.a. 3.7. Plany skupu 1949-1951; 13 j.a. 3.8. Plany sieci detalicznej 1952; 1 j.a. 3.9. Plany eksploatacji torfu 1948; 4 j.a. 3.10. Plany pracy i działalności 1954-1960; 14 j.a. 3.11. Plany zatrudnienia 1956; 4 j.a. 4. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 1945-1970; 511 j.a. 4.1. Bilanse, sprawozdania finansowe i finansowo-gospodarcze 1946-1970; 175 j.a. 4.2. Analizy finansowe i finansowo-gospodarcze 1951-1967; 51 j.a. 4.3. Sprawozdania z wykonania kosztów 1955; 10 j.a. 4.4. Sprawozdania z działalności gospodarczo-finansowej i organizacyjnej 1945-1970; 91 j.a. 4.5. Sprawozdania z działalności samorządów spółdzielczych 1952-1963; 16 j.a. 4.6. Sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac 1948-1962; 44 j.a. 4.7. Sprawozdania z inwestycji 1949-1964; 29 j.a. 4.8. Sprawozdania z produkcji 1948-1959; 17 j.a. 4.9. Sprawozdania ze skupu i kontraktacji 1947-1960; 28 j.a. 4.10. Sprawozdania z wykonania planów obrotów 1948-1960; 21 j.a. 4.11. Wykazy statystyczne 1948-1966; 5 j.a. 4.12. Sprawozdania z przygotowania do kampanii żniwnej i siewnej 1960-1961; 4 j.a. 4.13. Sprawozdania z eksploatacji torfu 1951-1955; 2 j.a. 4.14. Sprawozdania z remanentów 1955-1956; 4 j.a. 4.15. Sprawozdania transportowe 1955-1962; 5 j.a. 4.16. Sprawozdania energetyczne 1949-1958; 2 j.a. 4.17. Sprawozdania z zebrań wiejskich 1953-1962; 7 j.a. Liczba jednostek w zespole: 1390
65/427/0 Polska Żegluga Morska w Szczecinie [1925] 1951-1997 0 rozwiń
1 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE [1944] 1951-1997; 708 j.a. 1.1 Organizacja własnej jednostki [1950] 1951-1994; 57 j.a. - schematy organizacyjne przedsiębiorstwa, regulaminy pracy, reorganizacja przedsiębiorstwa. 1.2 Korespondencja Naczelnego Dyrektora Polskiej Żeglugi Morskiej i dyrektorów działów 1951-1972; 49 j.a. 1.3. Normatywy władz nadrzędnych [1944] 1951-1988; 28 j.a. 1.4 Zarządzenia wewnętrzne [1946] 1951-1991; 95 j.a. 1.5 Instrukcje i regulaminy [1950] 1951-1997; 7 j.a. 1.6 Kolegium Polskiej Żeglugi Morskiej 1968-1992; 53 j.a. 1.7 Narady dyrekcyjne 1952-1956; 13 j.a. 1.8 Narady aktywu gospodarczego 1952-1954; 7 j.a. 1.9 Konferencje partyjno-ekonomiczne 1953-1978; 22 j.a. 1.10 Współzawodnictwo pcy [1950] 1951-1980; 43 j.a. 1.11 BHP i p/p 1951-1994; 149 j.a. - informacje dotyczące ochrony przeciwpożarowej, wyposażenia awaryjnego statków, przepisy regulujące sprawy bhp i p.poż, wypadki na statkach, protokoły inspekcji statków pod względem bha. 1.12 Wyjazdy służbow1954-1991; 30 j.a. 1.13 Szkolenia 1951-1967; 22 j.a. 1.14 Kancelaria tajna 1952-1963; 12 j.a. 1.15 Sprawy obronne 1951-1964; 5 j.a. 1.16 Morski Ośrodek Metodyczno-Informacny 1968-1974; 3 j.a. 1.17 Skargi i zażalenia 1952-1990; 16 j.a. 1.18 Wydawnictwa własne i obce, materiały reklamowe, refety 1952-1990; 74 j.a. - materiały do gazetki zakładowej, biuletyny informacyjne PŻM 1.19 Udział w targach i wystaach 1963-1973; 14 j.a. 1.20 Wycinki psowe 1952-1971; 9 j.a. 2. PLANOWANIE 1950-1990; 96 j.a. 2.1 Plany wieloletnie 1955-1975; 9 j.a. 2.2 Plany roczne i kwartalne [1950] 1951-1975; 22 j.a. 2.3 Plany inwestycyjne 1951-1990; 27 j.a. 2.4 Plany prac naukowo-badawczych 1969-1978; 7 j.a. 2.5 Plany techniczno-ekonomiczne 1951-1973; 6 j.a. 2.6 Plany poszczególnych jednostek organizacyjnych i statków 1951-1964; 25 j.a. 3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ [1949] 1951-1990; 190 j.a. 3.1 Analizy ekonomiczne 1951-1976; 17 j.a. 3.2 Analizy działalności gospodarczej 1951-1989; 30 j.a. 3.3 Sprawozdania z wykonania planów 1951-1966; 20 j.a. 3.4 Sprawozdania Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Marynarki Handlowej 1955-1973; 11 j.a. 3.5 Sprawozdania z rynków frachtowych 1967-1975; 4 j.a. 3.6 Sprawozdania z działalności poszczególnych działów [1949] 1951-1978; 31 j.a. 3.7 Inne sprawozdania 1951-1990; 77 j.a. 4. KONTROLE [1950] 1951-1986; 30 j.a. 4.1 Najwyższa Izba Kontroli 1952-1986; 10 j.a. 4.2 Ministerstwo Żeglugi i Inspektorat Kontrolno-Rewizyjny przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie 1960-1969; 5 j.a. 4.3 Centralny Zarząd Polskiej Marynarki Handlowej 1951-1952; 2 j.a. 4.4 Kontrole inne [1950] 1951-1965; 13 j.a. 5. ORGANIZACJA I EKSPLOATACJA LINII ŻEGLUGOWYCH 1950-1991; 744 j.a. 5.1 Linie żeglugowe - Europa 1950-1985; 213 j.a. - umowy przewozowe, kontrakty, rozkłady rejsów. 5.2 Linie żeglugowe - świat 1951-1973; 75 j.a. - umowy przewozowe, kontrakty, rozkłady rejsów. 5.3 Przedstawicielstwa zagraniczne, agencje, kontrahenci 1951-1991; 196 j.a. 5.4 Transport poszczególnych towarów - umowy, kontrakty 1957-1971; 162 j.a. 5.5 Stawki frachtowe, raporty, sprawozdania z rynku frachtowego 1951-1970; 16 j.a. 5.6 Konferencje dyspozytorskie 1963-1970; 33 j.a. 5.7 Taryfy portowe 1951-1969; 10 j.a. 5.8 Potwierdzenia załadunku 1959-1964; 13 j.a. 5.9 Informacje zagraniczne dotyczące portów i spraw żeglugowych 1952-1972; 26 j.a. 6. EKSPLOATACJA STATKÓW, UBEZPIECZENIA, AWARIE [1925] 1951-1985; 395 j.a. 6.1 Dzienniki okrętowe i maszynowe statków, certyfikaty [1925] 1951-1971; 11 j.a. 6.2 Karty podróży statków 1964-1976; 30 j.a. 6.3 Raporty kapitańskie 1952-1957; 60 j.a. 6.4 Raporty eksploatacyjne 1951-1965; 48 j.a. 6.5 Narady wytwórcze 1951-1955; 19 j.a. 6.6 Raporty sytuacyjne 1951-1966; 11 j.a. 6.7 Informacje dotyczące żeglugi i eksploatacji poszczególnych statków [1948] 1951-1979; 71 j.a. 6.8 Remonty statków 1952-1968; 13 j.a. 6.9 Awarie i wypadki [1948] 1951-1978; 107 j.a. 6.10 Ubezpieczenia statków i załóg 1951-1985; 17 j.a. 6.11 Rezerwy żegluwe 1956-1964; 4 j.a. 6.12 Dzierżay 1952-1964; 4 j.a. 7. WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI I URZĘDAMI [1950] 1951-1990; 205 j.a. 7.1 Polska Izba Handlu Zagranicznego [1950] 1951-1972; 82 j.a. 7.2 The Baltic and International Maritime Conference 1961-1970; 7 j.a. 7.3 Współpraca międzynarodowa [1950] 1951-1989; 34 j.a. 7.4 Współpraca z przedsiębiorstwami krajowymi i zagranicznymi 1953-1965; 8 j.a. 7.5 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie 1958-1961; 4 j.a. 7.6 Zarządy portów w Szczecinie, Świnoujściu, Gdańsku, Gdyni 1951-1975; 10 j.a. 7.7 Szczeciński Urząd Morski 1952-1952; 1 j.a. 7.8 Ministerstwo Żeglugi 1951-1973; 20 j.a. 7.9 Międzynarodowy Ośrodek Badawczo-Szkoleniowy International Shipowners Association "INS" 1970-1990; 29 j.a. 7.10 Polska Zjednoczona Partia Robotnic 1954-1968; 7 j.a. 7.11 Konferencje CUBALCO - Baltic and Continent Cuba Freight Service 1962-1969; 3 j.a. 8. KOMISJE PROBLEMOWE 1951-1976; 26 j.a. 9. POLITYKA KADROWA I SOCJALNA [1950] 1951-1982; 30 j.a. 10. INWESTYCJE [1950] 1951-1990; 238 j.a. 10.1 Rozbudowa floty 1952-1990; 31 j.a. 10.2 Inwestycje lądowe - budownictwo [1950] 1951-1980; 190 j.a. 10.3 Inne inwestycje [1950] 1951-1975; 17 j.a. 11. RACJONALIZACJA I WYNALAZCZOŚĆ, POSTĘP TECHNICZNY 1953-1982; 67 j.a. 12 SAMORZĄD PRACOWNICZY [1949] 1951-1980; 54 j.a. 12.1 Rada Zakładowa [1949] 1951-1980; 45 j.a. 12.2 Rada Pracownicza [1950] 1951-1962; 9 j.a. 13. ZWIĄZKI ZAWODOWE [1947] 1951-1980; 14 j.a. AKCESJA nr 3694/2015; 1966-2014; 3041 j.a.; Dzienniki Okrętowe, Dzienniki Maszynowe statków: Armia Krajowa, Armia Ludowa, Bataliony Chłopskie, Bronisław Czech, Budowlany, Cedynia, Chorzów, Generał Grot Rowecki, Generał Jasiński, Generał Madaliński, Generał Zawadzki, Jamno, Jarosław, Jelcz II, Kędzierzyn, Kopalnia Gottwald, Kopalnia Grzybów, Kopalnia Kleofas, Kopalnia Miechowice, Kopalnia Moszczenica, Kopalnia Mysłowice, Kopalnia Piaseczno, Kopalnia Ryułtowy, Kopalnia Siersza, Kopalnia Sosnowiec, Kopalnia Sośnica, Kopalnia Szczygłowice, Kopalnia Sośnica, Kopalnia Wirek, Kujawy, Lake Champlain, Lake Charles, Legiony Polski, Lipsk nad Biebrzą, Lubomir, Maciej Rataj, Major Hubal, Mirosławiec, Mława, Niewidów, Nowy Sącz, Oksywie, Orlęta Lwowskie, Ossolineum, Pieniny II, Polska Walcząca, Powstaniec Listopadowy, Powstaniec Śląski, Powstaniec Wielkopolski, Przemyśl, Rega, Rodło, Solidarność, Stanisław Kulczyński, Szare Szeregi, Uniwersytet Gdański, Ziemia Łódźka, Ziemia Górnośląska, Ziemia Łódzka, Ziemia Tarnowska. Liczba jednostek w zespole: 2797
65/428/0 Zarząd Portu Szczecin-Świnoujście S.A. [1945] 1949-2000 [2001] 0 rozwiń
I. ORGANIZACJA; 1949-2000; 905 j.a. - protokoły posiedzeń Kolegium Zjednoczenia Portów Morskich (1968-1977), protokoły posiedzeń Rady Dyrekcyjnej (1950-1991), protokoły narad i konferencji (1949-1997), protokoły posiedzeń Kolegium Zespołu Portowego (1977-1980), protokoły Walnych Zgromadzeń, Rady Nadzorczej (1991-2000), posiedzeń Zarządu Spółki (1991-1998), Rady Przedsiębiorstw Portowych (1991-1999), założenia organizacyjne, struktura organizacyjna i schematy organizacyjne ([1948] 1949-1999), przejmowanie i przekazywanie obiektów portowych ([1947] 1949-1973), przekształcenia własnościowe (1991-1999), powstanie spółek w ZPS-Ś (1990-1997), instrukcje zakładowe (1949-1996), regulaminy pracy i wynagradzania (1952-1984), zakresy czynności (1950-1988), wykazy stanowisk i etatów (1951-1991), zarządzenia władz nadrzędnych dot. ZPS-Ś (1950-1973), zarządzenia wewnętrzne (1950-1999), protokoły posiedzeń Komisji Morskiej (1957-1958), materiały z kontroli ZPS-Ś (1950-1991), sprawozdania z działalności socjalno-bytowej (1957-1987), analizy i sprawozdania ze stanu bezpieczeństwa i higieny pracy (1950-1996), wypadki śmiertelne (1984-1985), obrona cywilna, p.poż i ochrona środowiska (1951-1996), skargi i wnioski (1971-1994), organizacja i działalność Samorządu Robotniczego i Rady Zakładowej (1952-1966), protokoły posiedzeń Konferencji Samorządu Robotniczego, zbiorowy układ pracy (1950-1982), współzawodnictwo pracy i współpraca z innymi jednostkami (1949-1975), wydawnictwa własne-biuletyn statystyczny, Portowiec i konkursy (1950-1995), kancelaria i archiwum zakładowe (1950-1987), materiały dotyczące działalności Oddziału Zaopatrzenia Robotniczego (1951-1957). 2. PLANOWANIE 1949-1997; 168 j.a. - plany perspektywiczne i wieloletnie, roczne plany produkcyjno-ekonomiczno-finansowe i techniczno-ekonomiczne (na lata 1950-1975), plany gospodarcze i produkcyjne (1950-1981), plany kosztów i usług (1950-1957), plany finansowe i transportowo-finansowe (na lata 1950-1984), plany przeładunków (na lata 1951-1985), plany inwestycyjne (na lata 1949-1997), plany zatrudnienia i funduszu płac (na lata 1950-1976), plany rozwoju techniki (na lata 1962-1969), plany rozbudowy taboru pływającego (na lata 1958-1964), plany pracy (na lata 1951-1958). 3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 1950-2000 [2001]; 313 j.a. - analizy ekonomiczne (za lata 1950-1997), analizy dotyczące zaopatrzenia i gospodarki materiałowej (za lata 1967, 1972, 1982, 1987), sprawozdania finansowe jednostkowe (za lata1950-1993), bilanse (za lata 1950-1952, 1957, 1959-1962, 1964, 1966-1968, 1977-2000), sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac (za lata 1952-1998), sprawozdania z działalności ZPS-Ś (za lata 1950-2000), sprawozdania z wykonania planów gospodarczych (za lata 1950-1979), sprawozdania z realizacji postępu technicznego (za lata 1964-1971), sprawozdania z realizacji inwestycji (za lata 1951-1998), sprawozdania z przeładunków (za lata 1950-1992), sprawozdania z pracy taboru pływającego (za lata 1950-1978). 4. ODBUDOWA I ROZBUDOWA PORTU I NABRZEŻY - [1946] 1949-974; 403 j.a. - dokumentacja techniczno-inwestycyjna i technologiczna dotycząca portu szczecińskiego-inwentaryzacja, mapy, plany, szkice (1949-1970), portu w Świnoujściu, nabrzeży portowych, magazynów, budynków administracyjnych i socjalnych oraz portów w Dziwnowie, Kołobrzegu, Trzebieży i Wolinie. V. AKCESJA nr 2686/2010; 1951-1996; 54 j.a. - organizacja ZPS-Ś (1969-1977), organizacja Ośrodka Szkolenia Zawodowego (1976-1982) i Zasadniczej Szkoły Przyzakłądowej (19765-1976) przy ZPS-Ś, przegląd kadrowy (1987), instrukcje i regulaminy obowiązujące w ZPS-Ś (1974-1990), dokumentacja pomiarowa emisji zanieczyszczeń oraz ekspertyzy w zakresie badań pomiarów zanieczyszczeń na terenie ZPS-Ś (1983-1984, 1989, 1994), studium ochrony powietrza dla ZPS-Ś (1995), gospodarka odpadami w porcie szczecińskim (1995-1996), analiza stanu bhp za I półrocze 1987 r., wskażniki pracy portu szczecińskiego w 1951 r., powiązania drogowe portu z układem komunikacyjnym miasta Szczecina - mapy, materiały z okresu strajków 1980-1981 - wykaz osób delegowanych do Komitetu Strajkowego, wykaz postulatów i wniosków pracowników, przepisy prawne dotyczące zatrudniania i zwalniania pracowników w okresie stanu wojennego, informacje o sytuacji politycznej i organizowanych strajkach w porcie szczecińskim po wprowadzeniu stanu wojennego, materiały z okresu strajku w porcie w okresie 17.08-04.09.1988 r. - komunikaty dyrekcji, wnioski i postulaty pracowników zgłoszone w okresie strajku. VI. Akta osobowe pracowników; 1945-1965; 20369 j.a.; akta osobowe pracowników z lat 1945-1965; sygn. 1845-22213. Liczba jednostek w zespole: 22213
65/429/0 Państwowa Centrala Drzewna, Ekspozytura w Szczecinie 1950-1956 0 rozwiń
Plany i sprawozdania z działalności (1950-1956); protokoły narad (1951-1953); wykazy zatrudnionych (1951-1955). Liczba jednostek w zespole: 15
65/430/0 Nadodrzańskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Dębnie Lubuskim 1945-1975 0 rozwiń
Organizacja Zakładu (1950); protokoły kontroli (1949); zarządzenia wewnętrzne (1946-1953); plan inwestycyjny (1949-1950), z zatrudnienia i funduszu płac (1947, 1950); preliminarze budżetowe (1947-1948); bilanse (1946-1950); wykaz maszyn i urządzeń fabrycznych na dzień 30.VIII.1945 r.; protokoły zdawczo-odbiorcze maszyn i urządzeń (1946-1950); sprawozdania z działalności Zakładu (1945-1946); charakterystyka techniczna Zakładu (1950); analizy ekonomiczne (1966-1970, 1973-1974). Liczba jednostek w zespole: 32
65/431/0 vacat - Elektrownia Miejska w Szczecinie - włączono do zespołu nr 65/502Elektrownia "Pomorzany"w Szczecinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/432/0 Związek Rewizyjny Spółdzielni RP, Okręg Pomorze Zachodnie w Szczecinie 1945-1948 0 rozwiń
Sprawozdania z działalności Związku; plany pracy; bilanse; protokoły narad i konferencji; sprawozdania z podróży służbowych; sprawozdania z kontroli spółdzielni; akty kupna-sprzedaży zawarte pomiędzy Komisją Likwidacyjną Głównego Inspektoratu Specjalnej Akcji Likwidacyjnej MZO a spółdzielniami; protokoły zdawczo-odbiorcze kartotek opłat członkowskich i innych należności związkowych. Liczba jednostek w zespole: 10
65/433/0 "Społem" Związek Gospodarczy Spółdzielni RP, Delegatura na Okręg Pomorsko-Zachodni w Szczecinie 1945-1950 0 rozwiń
I. Delegatura Zarządu na Okręg Pomorsko-Zachodni 1945-1948; sygn. 1-50; 50 j.a. 1. Dział Ogólny 1945-1949; sygn. 1-47; 47 j.a. - organizacja Związku, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń Wojewódzkiej Rady Spółdzielczej, bilanse Delegatury, protokoły kontroli oddziałów terenowych, komunikaty wewnętrzne i handlowe Centrali „Społem” w Warszawie. 2. Referat Ubezpieczeń 1946-1948; sygn. 48-50; 3 j.a. - materiały dotyczące ubezpieczeń. II. Oddziały powiatowe 1946-1948; sygn. 51-55; 5 j.a. 1. Oddział Powiatowe w Świnoujściu 1946-1948; sygn. 51-55; 5 j.a. - sprawozdania z organizacji i działalności Oddziału i spółdzielni; wykaz stanu zatrudnienia; protokoły zdawczo-odbiorcze spółdzielni; protokoły narad. III. Okręgowe oddziały branżowe 1945-1950; sygn. 56-96; 41 j.a. 1. Okręgowy Oddział Spożywczy 1945-1948; sygn. 56-61; 6 j.a. – rozliczenia dostaw UNRRA, instrukcje i okólniki, sprawozdania i protokoły z rozprowadzania towarów spożywczych. 2. Okręgowy Oddział Rolniczy i Przemysłowo-Rolny 1945-1948; sygn. 62-84; 23 j.a.– organizacja Oddziału, sprawozdania z działalności, protokoły narad i konferencji, sprawozdania z wyjazdów służbowych, protokoły kontroli, sprawozdania z akcji przejmowania zboża od władz radzieckich, protokoły zdawczo-odbiorcze spółdzielni, protokoły posiedzeń Okręgowej Komisji Wiejskiej, preliminarze budżetowe i sprawozdania finansowe Oddziału 3. Okręgowy Oddział Zbożowo-Młynarski 1948-1950; sygn. 85-87; 3 j.a. – bilanse Oddziału. 4. Okręgowy Oddział Włókienniczy 1946-1949; sygn. 88-96; 9 j.a. – raporty przychodów i rozchodów towarów krajowych i z UNRRA, instrukcje dotyczące gospodarki towarami reglamentowanymi, sprawozdania z działalności Oddziału, protokół przejęcia Oddziału przez Centralę Tekstylną-Hurtownia w Szczecinie, bilanse Oddziału. IV. Ekspozytura Technicznej Komisji Likwidacyjnej 1948-1949; sygn. 97-100; 4 j.a.: materiały dotyczące likwidacji Delegatury, sprawozdania z działalności, bilanse. V. „Społem” Centrala Spółdzielni Spożywców 1948-1949; sygn. 101-106; 6 j.a.: sprawozdania z obrotu towarami zbożowymi w województwie, protokoły posiedzeń Komisji Usprawnienia Zaopatrzenia oraz jej podkomisji, analizy rynku, rozliczenia towarów włókienniczno-skórzanych UNRRA za lata 1946-1948, bilans na dz. 31.III.1949. VI. Akta osobowe 1946-1948; 14 j.a. - akta osobowe pracowników Oddziału (później Składnicy) w Świnoujściu. Liczba jednostek w zespole: 120
Wyświetlanie 421 do 440 z 1 758 wpisów.