Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/555/0 Centrala Rybna Centrala Spółdzielczo-Państwowa w Warszawie 1945-1949 [1951] 0 rozwiń
I.Centrala Obrotu i Przetwórstwa Rybnego w Warszawie 1945-1946 [1951]; sygn. 1; 1 j.a. – organizacja i działalność Centrali; protokoły posiedzeń Komisji Likwidacyjnej; bilans likwidacyjny oraz korespondencja związana z likwidacją Centrali z lat 1946-1951. II.Centrala Rybna Spółka z o.o. w Warszawie 1946-1948; sygn. 2-7; 6 j.a. – organizacja; wykazy wspólników (1946-1948); protokoły posiedzeń Walnych Zgromadzeń Spółki (1946-1948); protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej (1947-1948); bilanse Spółki (1946-1948). III.Centrala Rybna Centrala Spółdzielczo-Państwowa w Warszawie [1945] 1948-1949 [1951]; sygn. 8-27; 20 j.a. 1.Wydział Naczelnego Dyrektora 1948-1949 [1950]; sygn. 8-17; 10 j.a. - Dział Ogólno-Organizacyjny 1948-1949; sygn. 8-11; 4 j.a. – organizacja Centrali (1948); zbiorowy układ pracy (1949); protokoły posiedzeń Zarządu (1948-1949). - Dział Ekonomiczny i Planowania 1948-1949 [1950]; sygn. 12-17; 6 j.a. – plan 6-cio letni; plany zatrudnienia i funduszu płac na 1950r; schemat ogólnokrajowej sieci obrotu i przetwórstwa rybnego na dz. 1.VII.1948 oraz formie wykresów porównawcze wykazy spożycia ryb w Polsce. 2.Wydział Finansowo-Administracyjny 1948-1949 [1951]; sygn. 18-23; 6 j.a. – bilanse (1948-1949) oraz korespondencja związana z likwidacją i przekazywaniem jej majątku z lat 1950-1951. 3.Wydział Techniczno-Eksploatacyjny [1945] 1948-1949; sygn. 24-27; 4 j.a. – protokoły zdawczo-odbiorcze przejmowanych przez Centralę budynków (Zakładów Rybnych w Koszalinie i w Gdyni); materiały dotyczące przejęcia przez CR CSP Spółdzielni Przemysłowej Pracowników Morskich „Wspólnota Morska” w Gdańsku (1948-1949); protokoły posiedzeń Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych. Liczba jednostek w zespole: 27
65/556/0 vacat - Rada Państwowych Przedsiębiorstw Rybołówstwa Morskiego w Gdyni - włączono do zespołu nr 65/497 Zjednoczenie Gospodarki Rybnej w Szczecinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/557/0 Centralny Zarząd Przemysłu Rybnego w Warszawie [1950] 1954-1957 0 rozwiń
1.Wydział Organizacji, Zatrudnienia, Płac i Spraw Osobowych 1954-1957; sygn. 1–54; 54 j.a. – organizacja Zarządu i jednostek podległych(1953-1957); organizacja handlu i przetwórstwa rybnego w Polsce (1955-1957); akty normatywne władz Zarządu i władz zwierzchnich (1954-1955); protokoły narad (1954-1956); współpraca z zagranicą – plany i sprawozdania z wyjazdów (1954-1957); zbiorcze i jednostkowe plany zatrudnienia oraz sprawozdania z ich realizacji (1954-1956). 2.Wydział Ekonomiki i Planowania 1953-1957; sygn. 55–83; 29 j.a. – plany perspektywiczne, wieloletnie i roczne rozwoju handlu i przetwórstwa rybnego oraz sprawozdania z realizacji tych planów (1953-1957); analizy ekonomiczne (1953-1957) 3.Wydział Techniczno-Inwestycyjny 1953-1957; sygn. 84–110; 27 j.a. – perspektywiczne i roczne plany inwestycyjne, plany remontów, rozwoju techniki oraz sprawozdania z ich realizacji (1954-1957); protokoły posiedzeń Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych (1953-1957); paszporty zakładów rybnych w: Chojnicach (1954), Gdyni (1953), Gnieźnie (1953-1954), Gorzowie Wlkp. (1954), Przemyślu (1953), Sopocie (1953-1954); dokumentacja techniczna jednostek podległych (1954-1956). 4.Wydział Techniki i Organizacji Obrotu 1954-1957; sygn. 111-118; 8 j.a. – protokół z konferencji w sprawie współpracy z Centralnym Zarządem Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie (1954); roczne umowy generalne o współpracy (1955-1956); wynalazczość pracownicza – sprawozdania, rejestry projektów (1954-1957). 5.Wydział Finansowy 1954-1957; sygn. 119-123; 5 j.a. – zbiorcze i jednostkowe preliminarze budżetowe. 6.Wydział Księgowości 1954-1957; sygn. 124-137; 14 j.a. – protokoły narad głównych księgowych jednostek podległych (1954-1955); zbiorcze bilanse Zarządu i jednostek podległych (1953-1956). 7.Wydział Kontroli Jakości 1955; sygn. 138; 1 j.a. – protokoły posiedzeń Komisji Oceny Projektów Norm. 8.Wydział Administracyjny [1950] 1953-1954; sygn. 139-142; 4 j.a. – protokoły zdawczo-odbiorcze przejmowanych przez Zarząd budynków ([1950] 1953-1954). Liczba jednostek w zespole: 142
65/558/0 vacat - Departament Gospodarki Rybnej w Warszawie - włączono do zespołu nr 65/497 Zjednoczenie Gospodarki Rybnej w Szczecinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/559/0 vacat - Zjednoczenie Centrala Rybna w Warszawie - włączono do zespołu nr 65/497 Zjednoczenie Gospodarki Rybnej w Szczecinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/560/0 Państwowy Ośrodek Wychowawczy w Policach 1948-1962 [1965] 0 rozwiń
I. OŚRODEK WYCHOWAWCZY W LĄDKU ZDROJU 1948-1950; 20 j.a. 1. Organizacja (1948-1949; 4 j.a.) - organizacja Ośrodka, działalność organów kolegialnych i jego likwidacja. 2. Działalność wychowawcza i pedagogiczna (1948-1950; 4 j.a.) - protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej, protokoły zebrań pracowników. 3. Ewidencja wychowanków (1948-1949; 5 j.a.) - dane personalne dzieci przywiezionych do Ośrodka w latach 1948-1949. 4. Kadry (1948-1950; 3 j.a.) - wykazy pracowników 5. Ośrodek Wychowawczy w Solicach Zdroju (1949; 4 j.a.) - sprawozdania naczelnej pielęgniarki z m-c VIII i IX 1949 r. o stanie zdrowotnym dzieci, spisy wychowanków, działalnośc pedagogiczna Ośrodka. II.OŚRODEK WYCHOWAWCZY W ZGORZELCU 1949-1951; 67 j.a. 1. Organizacja (1949-1950; 6 j.a.) - struktura organizacyjna Ośrodka, zakresy czynności, protokoły posiedzeń Rady Ośrodka i Prezydium Rady Ośrodka z 1950 r. 2. Sprawozdawczość (1949-1951; 10 j.a.) - sprawozdania zbiorcze Ośrodka, poszczególnych wydziałów i komórek organizacyjnych, sprawozdanie Naczelnego Dyrektora (z 1951 r.), i Naczelnego Lekarza (z 1950 r.). 3. Organizacje społeczno-polityczne (1950-1951; 4 j.a.) - działalność organizacji społecznych, politycznych i zawodowych na terenie Ośrodka - Związek Nauczycielstwa Polskiego, Związek Młodzieży Polskiej, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-radzieckiej, komunistycznego ruchu młodzieżowego EPON. 4. Działalność wychowawcza i pedagogiczna (1950-1951; 7 j.a.). 5. Dzienniki lekcyjne (1949-1951; 22 j.a.). 6. Ewidencja wychowanków (1951; 1 j.a.). 7. Kadry(1949-1951; 17 j.a.) - ewidencja personelu, skorowidze alfabetyczne oraz karty personalne pracowników polskich i greckich Ośrodka. III. PAŃSTWOWYOŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLICACH 1951-1962; 287 j.a. 1. Organizacja (1953; 3 j.a.) - protokoły posiedzeń Rady Ośrodka, likwidacja Ośrodka w Płatkowicach,informacje dotyczące spraw gospodarczych 2. Zarządzenia (1951-1962; 4 j.a.) - zarządzenia Kuratorium Okręgu Szczecińskiego i dyrektora Ośrodka. 3. Kontrole (1952-1953; 3 j.a.) - materiały z kontroli Ośrodka. 4. Planowanie (1952-1961; 4 j.a.) - plan pracy Ośrodka na 1952 r., plany pracy domów dziecka na lata 1960-1961. 5. Sprawozdawczość (1953-1958; 4 j.a.) - sprawozdania statystyczne domów dziecka i szkoły podstawowej działającej w ramach Ośrodka, sprawozdania dotyczące zatrudnionej kadry pracowniczej w Ośrodku. 6. Organizacje społeczno-polityczne (1954; 1 j.a.) - działalność Związku Młodzieży Polskiej oraz POP PZPR w Ośrodku. 7. Sprawy wojskowe (1951-1962; 4 j.a.) - materiały dotyczące odbywania zasadniczej służby wojskowej przez pracowników Ośrodka. 8. Ewidencja wychowanków (1951-1962 [1963]; 51 j.a.) - wykazy wychowanków w poszczególnych domach dziecka, materiały dotyczące przyjmowania dzieci do Ośrodka oraz przekazywania ich do innych ośrodków lub oddawania rodzicom. Dwie j.a. dotyczą wypadków śmierci wychowanków Ośrodka. 9. Działalność wychowawcza i pedagogiczna (1952-1959; 25 j.a.) - informacje dotyczące codziennej pracy wychowawczej i pedagogicznej kadry nauczycielskiej. 10. Dzienniki lekcyjne (1951-1955; 84 j.a.). 11. Kadry (1951-1962; 27 j.a.) - ewidencja pracowników, informacje dotyczące warunków pracy i płacy pracowników Ośrodka. 12. Dokumentacja techniczna (1951-1956; 33 j.a.) - dokumentacja poszczególnych ośiedli i budynków wchodzących w skład Ośrodka. 13. Państwowy Ośrodek Wychowawczy w Bardzie Śląskim (1951-1952; 2 j.a.) - protokoły rady pedagogicznej Domu dziecka w Bardzie Śląskim oraz materiały dotyczące likwidacji Ośrodka. 14. Państwowy Ośrodek Wychowawczy w Obornikach Śląskich (1951-1952; 2 j.a.) - dzienniki lekcyjne 15. Państwowy Ośrodek Wychowawczy w Płatkowicach (1951-1953; 34 j.a.) - sprawozdania wydziałów i komórek organizacyjnych z działalności za lata 1952-1953, ewidencja wychowanków (1952-1953), dzienniki lekcyjne z lat 1951-1953, ewidencja personelu i zakresy czynności pracowników. 16. Państwowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie (1951-1953; 5 j.a.) - dzienniki lekcyjne oraz wykaz wychowanków przebywających w Ośrodku w 1951 r. 17. Punkt w Wojanowie (1953; 1 j.a.) - sprawozdania z działalności za 1953 r. IV. ŚWIADECTWA SZKOLNE I ARKUSZE OCEN 1950-1954; 25 j.a. V. AKTA WYCHOWANKÓW 1949-1953; 485 j.a. - materiały były sporządzane przy przekazywaniu podopiecznych przez inne ośrodki do POW w Policach. Są to karty ewidencyjne z danymi personalnymi wychowanków oraz ich charakterystyki, a także karty odzieżowe zawierające spisy rzeczy osbostych posiadanych przez nich. VI. AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW POLSKICH 1948-1962 [1965]; 2479 j.a. VII. AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW GRECKICH I MACEDOŃSKICH 1948-1962 [1965] 612 j.a. VIII. Akta kat. B-50 - listy płac pracowników. Liczba jednostek w zespole: 3975
65/561/0 II Studium Nauczycielskie w Szczecinie [1948] 1958-1971 0 rozwiń
I AKTA KAT. A 1.ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 1958-1971; 78 j.a. - Zarządzenia władz zwierzchnich 1958-1971; 17 j.a. - Organizacja 1959-1971; 9 j.a - organizacja, funkcjonowanie oraz likwidacja Studium; organizacja i działalność II SN, Domu Studenta oraz wydziałów i kierunków studiów. - Monografie, kroniki 1960-1971; 4 j.a. - Rada Studium i rady wydziałów 1961-1971; 9 j.a.- - Rada Pedagogiczna 1958-1971; 14 j.a. - Kontrole 1964-1969; 10 j.a. - kontrole działalności całej placówki oraz Szkoły Ćwiczeń; kontrole problemowe - Sprawy kadrowe 1961-1970; 6 j.a.- wykazy nauczycieli, opinie o nauczycielach. - Związek Nauczycielstwa Polskiego 1961-1970; 2 j.a.- kronika Ogniska ZNP, protokoły zebrań. - Sprawy gospodarcze 1959-1967; 7 j.a.- materiały dotyczące przejmowania i przekazywania nieruchomości, wyposażania Domu Studenta, zabezpieczania przewożonych środków pieniężnych. 2.PLANOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 1958-1971; 90 j.a. - Plany dydaktyczno-wychowawcze 1958-1969; 7 j.a. - Plany finansowe 1958-1971; 14 j.a. - Sprawozdania statystyczne dot. spraw pedagogicznych 1959-1971; 8 j.a. - Sprawozdania statystyczne dot. zatrudnienia i funduszu płac 1959-1971; 11 j.a. - Inne sprawozdania statystyczne 1959-1970; 9 j.a. - sprawozdania dotyczące internatów, podziału uczniów według miejsca zamieszkania, ruchu krajoznawczo-turytycznego, pojazdów mechanicznych i opieki lekarsko-higienicznej w Studium. - Sprawozdania z pracy Studium 1960-1964; 4 j.a. - Sprawozdania z działalności wydziałów 1964-1970; 8 j.a. - Sprawozdania z działalności sekcji 1959-1960; 3 j.a. - Sprawozdania z pracy Domu Studenta 1963-1969; 7 j.a. - Sprawozdania finansowe 1959-1971; 19 j.a. 3. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO-PEDAGOGICZNA 1958-1971; 140 j.a. - Organizacja roku szkolnego 1958-1970; 14 j.a. - Rekrutacja, nauczanie, klasyfikacja 1958-1970; 22 j.a.- materiały dotyczące zasad rekrutacji na studia, zestawienia liczbowe i oceny egazminów, sprawozdania z klasyfikacji studentów - Egzaminy dyplomowe 1960-1971; 24 j.a.- protokoły i sprawozdania z przebiegu egzaminów dyplomowych. - Biblioteka i czytelnictwo 1967-1970; 3 j.a.- sprawozdania z działalności biblioteki oraz stanu czytelnictwa. - Programy i plany nauczania 1958-1969; 11 j.a. - Punkty konsultacyjne 1961-1970; 4 j.a.- organizacja i działalność Punktów Konsultacyjnych w Szczecinie i w Stargardzie Szczec. - Księgi immatrykulacyjne 1958-1971; 8 j.a. - Wykazy ilościowe i imienne studentów 1959-1971; 6 j.a. - wykazy imienne studentów, wykazy studentów na poszczególnych kierunkach. - Praktyka pedagogiczna 1963-1970; 8 j.a.- materiały dotyczące odbywania przez studentów praktyki pedagogicznej, protokoły posiedzeń zespołu praktyk pedagogicznych, przydział szkół ćwiczeń, sprawozdania studentów z odbytych praktyk. - Koła przedmiotowe, zespoły zainteresowań i działalność pozalekcyjna 1960-1969; 12 j.a. - zestawienia ilości i rodzaju kół zainteresowań, charakterystyki i sprawozdania z pracy zespołów zainteresowań i działalności sportowej, informacje o klubie studenckim "Belferek"; chór akademicki; wycieczki; imprezy sportowe i kulturalne. - Organizacje młodzieżowe – informacje ogólne 1967-1967; 1 j.a. - Organizacje młodzieżowe – Zrzeszenie Studentów Polskich 1958-1970; 15 j.a.- protokoły zebrań, plany pracy, sprawozdania z działalności - Organizacje młodzieżowe – Związek Harcerstwa Polskiego 1962-1969; 3 j.a.- sprawozdania z pracy Studenckiego Kręgu Instruktorskiego ZHP - Organizacje młodzieżowe – Związek Młodzieży Socjalistycznej 1962-1970; 3 j.a. - program współpracy z innymi organizacjami młodzieżowymi, sprawozdania z działalności. - Organizacje młodzieżowe – Związek Młodzieży Wiejskiej 1966-1970; 1 j.a. - sprawozdania z działalności Koła ZMW. - Organizacje młodzieżowe – Liga Kobiet 1967-1969; 1 j.a. - sprawozdania z działalności - Organizacje młodzieżowe – Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej 1963-1970; 3 j.a. - sprawozdania z działalności - Organizacje młodzieżowe – studencka grupa partyjna 1966-1966; 1 j.a. - sprawozdania z działalności. 4. Prace dyplomowe 1958-1971; 317 j.a. 5. Akta osobowe pracowników 1956-1971; 510 j.a. 6.Dokumentacja techniczna: 1. Budynek główny [1948] 1959-1969; 23 j.a. - Budynek główny [1948] 1963-1969; 22 j.a - rzuty elewacji i instalacji elektrycznej poszczególnych elewacji (odziedziczone po poprzednim administratorze); kosztorysy robót remontowo-budowlanych, instalacji c.o., c.w., i kotłowni; korespondencja w sprawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i kapitalnego remontu; projekty techniczno-robocze instalacji gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej i stolarskiej stołu laboratoryjnego; projekty techniczno-robocze stolików uczniowskich; dokumentacja koncesyjna kotłów parowych, ekspertyza na zabezpieczanie sali gimnastycznej przed zalaniem przez wodę deszczową; orzeczenie techniczne dot. możliwości nadbudowania kondygnacji - Boisko szkolne 1959; 1 j.a. - projekt techniczny instalacji wod.-kan. pod boiskiem szkolnym. 2. Internat 1961-1968; 19 j.a. - Internat 1962-1968; 14 j.a. - inwentaryzacja poszczególnych kondygnacji; projekt kolorystyki elewacji; projekty techniczne instalacji wentylacji mechanicznej, elektrycznej i pary technologicznej. - Ogrodzenie 1967; 1 j.a. - projekt zagospodarowania przestrznnego terenu z 1967 r. - Szklarnia 1961-1963; 4 j.a. - projekty techniczne instalacji wodociągowej, c.o. i elektrycznej; umowa z wykonawcą robót; zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji. AKTA KAT. B-50; 1958-1971; 26 j.a. - listy płac, karty wynagrodzeń pracowników. Liczba jednostek w zespole: 1331
65/562/0 Centrala Rybna Przedsiębiorstwo Państwowe w Warszawie [1945] 1950-1953 0 rozwiń
I.Dyrekcja Ekonomiczna 1950-1953 – sygn. 1-29; 29 j.a. 1.Dział Organizacji 1950-1953; sygn. 1-10; 10 j.a. – organizacja Centrali i jednostek podległych (1950-1953); zarządzenia wewnętrzne (1952-1953). 2.Dział Planowania 1950-1953 [1954]; sygn. 11-23; 13 j.a. – roczne zbiorcze plany techniczno-ekonomiczne (1951, 1953); analizy ekonomiczne jednostek podległych (1952-1953); rocznik statystyczny Centrali (1949); sprawozdania z działalności (1951, 1952). 3.Dział Pracy i Płacy [1949] 1950-1953; sygn. 24-29; 6 j.a. – wykazy zatrudnionych w zakładach rybnych (1949-1951); wynalazczość pracownicza – protokoły posiedzeń Komisji Wynalazczości (1952), rejestry wniosków racjonalizatorskich (1949-1951). II.Dyrekcja Finansowa 1950-1953 [1954]; sygn. 30-35; 6 j.a. 1.Dział Rachunkowości Jednostek Administracyjnych 1950-1953 [1954]; sygn. 30-35; 6 j.a. – zbiorcze bilanse Centrali (1950-1952) oraz jednostkowe Centralnego Laboratorium Centrali Rybnej (1952-1953). III.Dyrekcja Administracyjna [1945] 1950-1953; sygn. 36-71; 36 j.a. 1.Dział Administracyjno-Gospodarczy [1945] 1950-1953; sygn. 36-52; 17 j.a. – protokoły zdawczo-odbiorcze przejmowanych przez Centralę budynków z lat 1945-1953 oraz materiały dotyczące przejmowania przez Centralę spółdzielczych i prywatnych przedsiębiorstw i zakładów przetwórczych z lat 1946-1953. 2.Dział Inwestycji 1950-1953; sygn. 53-71; 19 j.a. – plany i sprawozdania z realizacji inwestycji; protokoły posiedzeń Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych (1952-1953), paszporty zakładów przetwórczych w: Chojnicach, Gdyni, Gnieźnie, Gorzowie Wlkp. i Sopocie. IV.Biuro Chłodnictwa 1950; sygn. 72; 1 j.a. – projekt sieci chłodniczej w planie 6-cio letnim oraz sprawozdanie z istniejącej sieci na koniec 1950 r. Liczba jednostek w zespole: 72
65/563/0 Generalny Inspektorat Przemysłu Rybnego w Gdyni 1957-1957 0 rozwiń
1. Wydział Organizacyjny 1957; sygn. 1-2; 2 j.a. - organizacja i zakres działania GIPR. 2. Wydział Ekonomiki 1957; sygn. 3-10; 8 j.a. - protokoły narad; sprawozdanie z kontroli w jednostkach podległych; plan perspektywiczny rozwoju gospodarki rybnej; sprawozdania z wykonania planu produkcji i planu zatrudnienia i funduszu płac. 3. Wydział Finansowy 1957; sygn. 11; 1 j.a. - opracowanie dot. kosztów importu ryb 4. Wydział Inwestycji 1957; sygn. 12; 1 j.a. - protokoły posiedzeń Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych. Liczba jednostek w zespole: 12
65/564/0 Wojewódzkie Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług w Szczecinie 1945-1989 0 rozwiń
I. Zrzeszenie Kupców w Szczecinie 1946-1949; sygn. 1-7; 7 j.a. - protokoły Walnych Zebrań Członków, protokoły Komisji Rewizyjnej, sprawozdania z działalności, preliminarz budżetowy. II. Wojewódzki Związek Zrzeszeń Prywatnego Handlu i Usług 1945-1954; sygn. 8-24; 17 j.a. - statut Związku, protokoły zjazdów prezesów zrzeszeń, protokoły Walnych Zebrań Członków, protokoły posiedzeń Komisji Rewizyjnej, zarządu, sprawozdania z działalności Związku, sprawozdanie z sytuacji handlu prywatego za 1950 r., preliminarz budżetowy na 1948 r. III. Wojewódzkie Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług 1950-1977 sygn. 25-332; 308 j.a. 1. Organizacja i działalność 1950-1977; sygn. 25-110; 86 j.a. - statut Zrzeszenia, protokoły Walnych Zgromadzeń Delegatów, protokoły posiedzeń Komisji Rewizyjnej, sprawozdania z działalności, protokoły zebrań aktywu WZPHiU, protokoły posiedzeń Zarządu, komunikaty i zarządzenia WZPHiU, budżet Zrzeszenia, protokoły kontroli, wykazy przedsiębiorstw i producentów wchodzących w skład Zrzeszenia, wzory odciskowe pieczęci, skargi i wnioski. 2. Sekcja Spożywczo-Rolna 1954-1967; sygn. 111-130; 20 j.a. - protokoły Walnych Zebrań Członków Sekcji, sprawozdania z działalności sekcji, protokoły posiedzeń zarządu sekcji, komunikaty sekcji, budżet sekcji, protokoły kontroli, wykazy przedsiębiorstw wchodzących w skład sekcji. 3. Sekcja Galanteryjno-Odzieżowa 1958-1967; sygn. 131-143; 13 j.a. - protokoły Walnych Zebrań Członków Sekcji, sprawozdania z działalności sekcji, protokoły posiedzeń zarządu sekcji, komunikaty sekcji, budżet sekcji, skargi i wnioski 4. Sekcja Handlu Różnego 1954-1967; sygn. 144-149; 6 j.a. - protokoły Walnych Zebrań Członków Sekcji, sprawozdania z działalności sekcji, protokoły posiedzeń zarządu sekcji, komunikaty sekcji, budżet sekcji, wykazy przedsiębiorstw wchodzących w skład sekcji. 5. Sekcja Kioskarzy 1953-1966; sygn. 150-185; 36 j.a. - regulaminy organizacyjne sekcji, protokoły Walnych Zebrań Członków Sekcji, sprawozdania z działalności sekcji, protokoły posiedzeń Komisji Rewizyjnej i zarządu sekcji, komunikaty sekcji, budżet sekcji, skargi i wnioski, fundusz socjalny. 6. Sekcja Usług Różnych 1960-1964; sygn. 186-191; 6 j.a. - protokoły Walnych Zebrań Członków Sekcji, sprawozdania z działalności sekcji, protokoły posiedzeń zarządu sekcji, wykazy przedsiębiorstw wchodzących w skład sekcji. 7. Sekcja Gastronomiczna 1954-1967; sygn. 192-204; 13 j.a. - protokoły Walnych Zebrań Członków Sekcji, sprawozdania z działalności sekcji, protokoły posiedzeń zarządu sekcji, komunikaty sekcji, budżet sekcji, protokoły kontroli, wykazy przedsiębiorstw wchodzących w skład sekcji. 8. Sekcja Transportu Towarowego 1951-1967; sygn. 205-226; 22 j.a. - protokoły Walnych Zebrań Członków Sekcji i Komisji Rewizyjnej, sprawozdania z działalności sekcji, protokoły posiedzeń zarządu sekcji, protokoły narad, budżet sekcji, protokoły kontroli, wykazy przedsiębiorstw wchodzących w skład sekcji. 9. Sekcja Transportu Osobowego 1948-1967; sygn. 227-291; 65 j.a. - regulamin organizacyjny sekcji,materiały zarządu komisarycznego sekcji, protokoły Walnych Zebrań Członków Sekcji, protokoły zebrań kół taksówkarzy, sprawozdania z działalności sekcji, protokoły posiedzeń zarządu sekcji, protokoły narad, komunikaty sekcji, budżet sekcji, materiały Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej, protokoły kontroli, skargi i wnioski, wykazy przedsiębiorstw wchodzących w skład sekcji, protokół zebrania Oddziału Polskiego Związku Motorowego przy sekcji. 10. Sekcja Agentów "Społem" 1967; sygn. 292, 1 j.a. - protokół Walnego Zebrania Członków Sekcji. 11. Sekcja Artykułów Przemysłowych 1967; sygn. 293-295; 3 j.a. - protokoły Walnych Zebrań Członków Sekcji, protokoły posiedzeń zarządu. 12. Materiały powiatowych zrzeszeń prywatnego handlu i usług 1952-1966; sygn. 296-311; 16 j.a. - protokoły Walnych Zebrań Członków PZPHiU, protokoły posiedzeń zarządów, sprawozdania z działalności, wykazy zakładów wchodzących w skład powiatowych zrzeszeń (są ze Stargardu, Świnoujścia, Gryfina) 13. Materiały Instytutu Wiedzy Zawodowej 1948; sygn. 312; 1 j.a. - protokół zebrania organizacyjnego. 14. Materiały Zakładu Wiedzy Handlowej 1952-1953; sygn. 313; 1 j.a. - sprawozdania z działalności. 15. Materiały władz nadrzędnych i naczelnych 1951-1967; sygn. 314-332; 19 j.a. . Liczba jednostek w zespole: 332
65/565/0 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Okręg w Szczecinie 1947-1969 0 rozwiń
1. Chłopskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 1948-1948; 2 j.a. 2. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 1947-1949; 22 j.a. 2.1. Protokoły posiedzeń organów kolegialnych 1947-1949; 3 j.a. 2.2. Kontrole 1948-1949; 2 j.a. 2.3. Sprawozdania 1948-1948; 5 j.a. 2.4. Preliminarze budżetowe 1948-1948; 1 j.a. 2.5. Bilanse 1947-1949; 11 j.a. 3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 1949-1969; 159 j.a. 3.1. Organizacja 1949-1968; 30 j.a. 3.1.1. Statut 1957-1957; 2 j.a. 3.1.2. Protokoły posiedzeń organów kolegialnych 1949-1968; 11 j.a. 3.1.3. Zarządzenia władz zwierzchnich 1949-1965; 6 j.a. 3.1.4. Konferencje 1951-1963; 4 j.a. 3.1.5. Zjazdy delegatów 1950-1965; 5 j.a. 3.1.6. Zarządzanie nieruchomościami 1952-1952; 2 j.a. 3.2. Kontrole 1950-1968; 8 j.a. 3.3. Sprawozdania z działalności i informacje 1949-1967; 28 j.a. 3.3.1. Zarząd Główny w Warszawie 1951-1965; 4 j.a. 3.3.2. Okręg w Szczecinie1952-1965; 10 j.a. 3.3.3. Oddziały Powiatowe 1950-1967; 10 j.a. 3.3.4. Placówki i poradnie oświatowe 1949-1967; 4 j.a. 3.4. Plany i preliminarze budżetowe 1949-1968; 40 j.a. 3.4.1. Zarząd Główny w Warszawie 1949-1962; 6 j.a. 3.4.2. Okręg w Szczecinie 1949-1967; 12 j.a. 3.4.3. Oddziały Powiatowe 1949-1968; 22 j.a. 3.5. Sprawozdania finansowe i bilanse 1949-1968; 33 j.a. 3.5.1. Okręg w Szczecinie 1949-1966; 16 j.a. 3.5.2. Oddziały Powiatowe 1949-1968; 17 j.a. 3.6. Działalność statutowa 1950-1969; 20 j.a. 3.6.1. Akcje masowe 1961-1968; 3 j.a. 3.6.2. Wychowanie szkolne 1950-1965; 4 j.a. 3.6.3. Wychowanie przedszkolne 1950-1967; 6 j.a. 3.6.4. Materiały pedagogiczne 1951-1969; 7 j.a. Liczba jednostek w zespole: 183
65/566/0 Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych w Szczecinie 1945-1996 0 rozwiń
1. AKCESJE nr 525/1974 i 1232/1995; 1945-1990; 468 j.a. - organizacja DODP i jednostek podległych (1951-1990), zarządzenia wewnętrzne (1953-1954, 1956-1991), pisma okólne (1973), decyzje (1977, 1979-1980, 1982-1990), regulaminy pracy (1973, 1975-1976), normatywy kancelaryjno-archiwalne (1961, 1964-1966, 1973, 1980, 1989), regulaminy i instrukcje obowiązujące DODP, protokoły narad (1968-1969, 1973-1980), protokoły kontroli (1975-1987), paszporty produkcyjno-techniczne jednostek podległych (1953-1958), działalność Wojewódzkiej Komisji Koordynacji Branżowej Drogownictwa (1972-1973), plany 5-cio letnie, roczne plany techniczno-ekonomiczne (na lata 1956, 1960-1965, 1968-1988), plany finansowe (na lata 1957-1958, 1967), plan zatrudnienia (na 1977 rok), zbiorcze i jednostkowe analizy działalności gospodarczej (za lata 1953, 1955-1957, 1959-1962, 1964-1982), zbiorcze i jednostkowe analizy gospodarki na drogach lokalnych (za lata 1973-1974), analiza skarg i wniosków (za 1969 r.), analizy stanu bhp (za lata 1970-1971, 1975-1980, 1982-1989), analizy przyczyn i skutków wypadków na drogach województwa w latach 1970-1974, plany produkcji pomocniczej (na lata 1961, 1965-1966, 1969-1970, 1986), sprawozdania z wykonania planu produkcji pomocniczej (za lata 1961-1962, 1966, 1979, 1981-1987), sprawozdania z wykonania planu produkcji podstawowej (za lata 1951-1966, 1968, 1970-1988), sprawozdania z wykonania planu produkcji i usług (za lata 1975-1976, 1979-1981, 1983, 1988), sprawozdania z wykorzystania maszyn budowlanych (za lata 1976-1977, 1980, 1984-1990), sprawozdania z wykonania planu zadań gospodarczych i funduszu płac (za lata 1964-1966, 1976-1977), sprawozdania z wykonania planu zaopatrzenia materiałowo-technicznego (za lata 1964, 1967-1970), sprawozdania z gospodarki magazynowej (za lata 1973-1975, 1977), sprawozdania z wykorzystania i pracy taboru samochodowego (za lata 1974, 1980-1981), sprawozdania i analizy z zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników (za lata 1960-1982), sprawozdania z wypadków przy pracy (za lata 1967, 1980-1989), dokumentacja katastrofy na przejeździe kolejowym w m. Jarzysław w dn. 3.XI.1970, dokumentacja powypadkowa wypadków śmiertelnych (1959-1971, 1977-1985), sprawozdania z wykonania czynów społecznych (za lata 1970, 1974-1979), plany inwestycyjne (na lata 1956, 1961-1962, 1965-1966, 1971, 1973, 1975, 1983, 1987), sprawozdania zbiorcze z działalności inwestycyjnej (za lata 1950, 1955-1984), inne sprawozdania i analizy dot. Działalności DODP, zbiorcze sprawozdania finansowe (za lata 1952, 1956-1959, 1961, 1963-1968, 1971-1975, 1977-1987), organizacja sieci dróg państwowych i lokalnych w województwie szczecińskim (1948-1962), numeracja dróg państwowych (1966), charakterystyka techniczna dróg przelotowych przez m. Szczecin (1967), ewidencja dróg (1951, 1976, 1978-1983), stan obiektów mostowych i ich ewidencja i odbudowa (1945, 1949, 1953-1984), programy rozbudowy i utrzymania dróg państwowych i lokalnych, sprawozdania ze stanu posiadania dróg, mostów i przepustów (za lata 1963-1966, 1973-1980, 1983-1985), sprawozdania z utrzymania dróg państwowych (za lata 1975-1980), sprawozdania o stanie zamiejskich dróg publicznych oraz obiektów mostowych (za lata 1986-1991), analizy i informacje utrzymania dróg lokalnych, wykaz długości dróg w jednostkach podległych (1975-1976), sprawozdania z działalności Rady Zakłądowej 91953-1960), Konferencje Samorządu Robotniczego (1979-1980), plany robót drogowo-mostowych (na lata 1976-1978). 2. AKCESJA nr 2310/2007; 1953-1996; 142 j.a. - zarządzenia władz nadrzędnych (1990-1993), opisy stanowisk i zakresy czynności Działu Administracyjno-Gospodarczego (1982-1995), zakładowe systemy wynagradzania pracowników w rejonach dróg publicznych (1985-1989), rejestr pieczęci (1970-1989), programy szkolenia bhp (1984-1988), spisy dokumentacji i środków trwałych przekazanych do DODP w związku z reorganizacją i likwidacją placówek terenowych (1982), Komunikaty informacyjne DODP (1976-1977), plany perspektywiczne i wieloletnie DODP i Rejonów Dróg Publicznych (na lata 1986-1990 i 1991-1995), plany zagospodarowania przestrzennego w zakresie rozwoju budownictwa i modernizacji dróg (1991-1992, 1994), plany robót drogowych (na lata 1989, 1992-1993), programy telefonizacji dróg (1978-1980), plan zadrzewień dróg (na lata 1981-1990), plany odwodnień dróg (na lata 1985-1990), ewidencja dróg (1984, 1988-1991), sprawozdania dot. Dróg krajowych i wojewódzkich (za lata 1988-1991), analizy miejsc niebezpiecznych na drogach (1980-1984), oceny stanu bezpieczeństwa ruchu na drogach państwowych (za lata 1982, 1984-1986, 1989), analiza przepustowości dróg międzyregionalnych w planach na lata 1990-2000 (z 1984 r.), wykazy złóż surowców skalnych nieeksploatowanych położonych w odległości do 20 km od projektowanych autostrad i dróg ekspresowych - oprac. Państwowego Instytutu Geologicznego z 1994 r., infrastruktura transportu drogowego w województwie szczecińskim (1996), ankietowy pomiar ruchu na drodze E-14 i T-81 (z 1977 r.), pomiary ruchu drogowego (1980-1993), sprawozdania z zagranicznych wyjazdów służbowych (1973, 1984, 1989), spotkanie ministra komunikacji z drogowcami (1987), inspekcje i kontrole DODP (1981-1992), wnioski i projekty racjonalizatorskie (1953-1983), sprawozdania dotyczące wynalazczości pracowniczej (za lata 1973-1987). Sygn. 69-73; 5 j.i. z lat 1970, 1983-1986 - to dokumentacja fotograficzna budowy drogi Parłówko-Płoty (1970) - 30 zdjęć oraz obiektów należących do DODP (1983-1986) - 411 zdjęć. Ponadto w zespole w dokumentacji aktowej znajduje się 68 zdjęć stanowiących załączniki do sprawozdania z wyjazdu drogowców szczecińskich do Rostocku (29 zdjęć - sygn. 541), na Węgry (12 zdjęć - sygn. 542) i do Bułgarii (23 zdjęcia - sygn. 543) oraz do sprawozdania ze spotkania drogowców z ministrem komunikacji (4 zdjęcia - sygn. 544). ŁĄCZNIE W ZESPOLE ZNAJDUJE SIĘ 509 ZDJĘĆ. 3. AKCESJA nr 2869/2011; 1958-1981; 40 j.a. (sygn. 611-650) - mapy topograficzne województwa szczecińskiego (1976-1981), mapy topograficzne województwa szczecińskiego dot.: zimowego utrzymania dróg (1978), sieci dróg państwowych (1978), obszarów ciążeń mas bitumicznych w latach 1978-1980, 1986-1990, 1976-1990, mapy poglądowe dróg lokalnych województwa szczecińskiego: założenia generalne budowy i modernizacji ciągu dróg lokalnych w latach 1969-1985, plan rozwoju dróg i mostów lokalnych w latach 1971-1985, mapa wypadkowości na drogach kołowych województwa szczecińskiego, studium planu regionalnego województwa szczecińskiego - sieć komunikacyjna (1969), plan rozwoju sieci publicznych dróg kołowych województwa szczecińskiego - analiza potrzeb, ciągi regionalne (1974), plan rozwoju sieci publicznych dróg kołowych województwa szczecińskiego do 1990 roku (1974), mapy topograficzna województwa gorzowskiego (1976, 1978), kapitalne remonty dróg w latach 1966-1975, koszty akcji zimowej w latach 1966-1970, gęstość sieci drogowej, produkcja mas bitumicznych w latach 1976-1977, odnowa nawierzchni w latch 1966-1970 i modernizacja dróg w latach 1971-1975, utrzymanie dróg, ustawianie i utrzymanie znaków drogowych, mapa sieci dróg krajowych województwa szczecińskiego i gorzowskiego, kapitalne remonty nawierzchni w latach 1956-1965, modernizacja nawierzchni tłuczniowych na drogach państwowych województwa szczecińskiego w latach 1955-1965, nakłady na utrzymanie dróg oraz średniego dobowego obciążenia dróg państwowych w latach 1960-1967, produkcja mas bitumicznych w DODP w Szczecinie w latach 1975-1978 w województwie gorzowskim, wartość i moc posiadanych maszyn w województwie gorzowskim w latach 1975-1977. 4. AKCESJA 3063/2011; 1953-1958; 111 j.i. - dokumentacja techniczna (kalki) nieistniejącego mostu drogowego przez Odrę Wschodnią w Gryfinie. 5. AKCESJA nr 3269/2013; 1952-1956; 154 j.i. - rysunki konstrukcyjne mostu przez rzekę Dziwnę w Recławiu. 6. AKCESJA nr 3667/2015; 1949-1991; 55 j.a. - organy kolegialne (1990), organizacja (1991), akty normatywne (1975-1996), sprawozdawczość (1949, 1953-1957, 1979-1982), skargi i wnioski (1980-19891, 1989-1990), kontrole (1981, 1983, 1987, 1989-1991, 1996), przekazywanie agend (1965, 1980, 19883-1986, 1988, 1990-1991), przekazywanie dróg i mostów oraz placówek (1982, 1988, 1991), przekazywanie działek (1991, 1993). 7. AKCESJA nr 4029/2018; 1975-1995; 22 j.a. - regulaminy organizacyjne, sprawozdania i analizy ze sposobu załatwiania skarg i wniosków, protokoły kontroli NIK, rewizji, kontroli finansowej, przekazanie majątku Zarządowi Dróg w Międzyrzeczu, Nowogardzie, Słubicach, Stargardzie, Gryficach, Gorzowie Wielkopolskim, Chojnie, Lipianach, kroniki kolonii letnich DODP, album poświęcony 30-leciu dróg państwowych w województwie bydgoskim. Liczba jednostek w zespole: 992
65/567/0 Polski Związek Wędkarski, Okręg Szczeciński 1946-1970 0 rozwiń
1. AKCESJA nr 526/1974; 1946-1970; 10 j.a. - sprawy kół PZW w woj. szczecińskim, (1946-1970), akta Komisji Rewizyjnej (1955-1965), protokoły posiedzeń Zarządu Głównego (1964-1970), materiały dotyczące zatrucia rzeki Ina przez Cukrownię w Kluczewie (1959-1962). Liczba jednostek w zespole: 10
65/568/0 "Promor" Przedsiębiorstwo Projektowo-Technologiczne w Szczecinie 1948-1959 0 rozwiń
1. AKCESJA nr 527/1974; 1948-1959; 52 j.a. - dokumentacja techniczna - inwentryzacja budowlana Stoczni "Wulkan", Stoczni "Odra" w Szczecinie Liczba jednostek w zespole: 52
65/569/0 Wojewódzki Zarząd Inwestycji Miejskich w Szczecinie 1957-1975 0 rozwiń
1. AKCESJA nr 529/1974; 1957-1975; 345 j.a. - zarządzenia, okólniki, instrukcje (1960-1962, 1970-1971), monografie, organizacja Zarządu i jednostek podległych (1960-1973), regulaminy pracy (1966, 1968, 1971), protokoły posiedzeń Kolegium Dyrektorów (1963-1968, 1974), normatywy kancelaryjno-archiwalne (1968), protokoły kontroli Zarządu i jednostek podległych (1963-1972), protokoły narad roboczych (1962-1969), protokoły posiedzeń Komsji Jakość-Kompleksowość (1963-1968), zbiorcze i jednostkowe sprawozdania z działalności (za lata 1966-1970), sprawozdania zbiorcze i jednostkowe z wykonania budżetu i bilanse (1961-1970), wieloletnie i roczne plany inwestycyjne i ich realizacja (1966-1975), plany lokalizacji budownictwa mieszkaniowego (1966-1970), plany budownictwa mieszkaniowego w województwie i w poszczególnych powiatach (na lata 1966-1980), plany budownictwa wydziałowego - szkolnictwo, służba zdrowia (na lata 1966-1975), informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych (1966-1974), sprawozdania zbiorcze i jednostkowe z realizacji budownictwa mieszkaniowego (za lata 1957-1975), budownictwa wydziałowego (za lata 1961-1975), analizy kosztów budownictwa mieszkaniowego (1963-1971), sprawozdania statystyczne zbiorcze i jednostkowe z działalności inwestycyjnej (za lata 1969-1974), sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac (za lata 1967-1970, 1974), plany dotyczące budownictwa oszczędnościowego (1962), materiały dotyczące budowy Ośrodka Nadawczego TV w Kołowie (1962-1963), dokumentacja geologiczno-inżynierska i hydrologiczna dla realizowanych inwestycji w poszczególnych miastach województwa (1959-1970). Liczba jednostek w zespole: 345
65/570/0 Zjednoczenie Technicznej Obsługi Rolnictwa w Szczecinie 1945-1982 0 rozwiń
1.ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 1945-1982; 623 j.a. - organizacja władz szczebla wojewódzkiego (1946-1982), organizacja przedsiębiorstw podległych (1949-1982), schematy organizacyjne, struktura organizacyjna, statuty (1950-1980), instrukcje zakładowe (1950-1980),regulaminy organizacyjne (1970-1973), regulaminy premiowania (1972-1981), normy pracy (1975-1979), monografie (1969-1979), dzienniki podawcze (1945-1947), zarządzenia wewnętrzne, wytyczne władz zwierzchnich (1948-1981), przejęcia zakładów, przekazania (1945-1974), likwidacja zakładów (1950), plany sytuacyjne i legalizacyjne (1948-1951), Kolegium Zjednoczenia TOR (1962-1980), narady (1945-1979), komisje zakładowe (1966-1980), kontrole Zjednoczenia i zakładów podległych (1946-1981), archiwum zakładowe (1949-1980), współzawodnictwo pracy i czyny społeczne (1967-1980), współpraca ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Rolnictwa (1968-1979). 2. KADRY 1949-1982; 125 j.a- zakresy czynności (1949-1982), umowy zbiorowe (1956-1981), taryfikatory kwalifikacyjne (1976-1977), spis kadrowy (1973-1977), wykazy, oceny, weryfikacja kadr (1968-1980), przegląd struktury zatrudnienia (1974-1976), zatrudnianie absolwentów (1975-1981), stan i ruch zatrudnionych (1968-1981), szkolenie kadr (1969-1981), rezerwa kadrowa (1949-1980), odznaczenia, nagrody (1973-1982), warunki socjalno-bytowe (1956-1980), skargi i wnioski (1956-1980). 3. PLANOWANIE 1948-1982; 578 j.a. - plany wieloletnie (1949-1980), plany remontowe (1948-1972), plany maszynowe (1952), plany gospodarczo-finansowe, techniczno-ekonomiczne (1948-1982), plany zaopatrzenia (1952-1975), plany produkcyjne (1951-1981), plany zatrudnienia i funduszu płac (1951-1981), plany podziału akumulacji i zysku (1977-1980), plany rozwoju i działalności (1949-1980), plany pracy (1961-1980). 4. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 1948-1982; 1639 j.a. - sprawozdania finansowe (1948-1982), sprawozdania z wydatków, dochodów i amortyzacji (1951-1982), sprawozdania i oceny działalności (1949-1981), sprawozdania ze stanu i ruchu środków trwałych (1966-1975), sprawozdania z akumulacji (1974-1981), z produkcji (1959-1982), ze stanu zapasów (1958-1979), z wykonanych napraw i gotowości sprzętu rolniczego (1953-1982), z działalności instalacyjno-montażowej (1966-1981), wykonania planu sprzedaży i kosztów (1968-1978), analizy ekonomiczno-finansowe (1959-1982), analizy zatrudnienia i funduszu płac (1962-1982), analizy rozliczenia funduszu płac (1962-1981), analizy gospodarki materiałowej i straty nadzwyczajne (1970-1980), sprawozdania transportowe o pojazdach (1971-1982), sprawozdania ze stanu i wykorzystania taboru samochodowego (1974-1982), z nadanych do przewozu ładunków i wykorzystania maszyn ładunkowych (1975-1981), ze stanu ewidencyjnego sprzętu i gospodarki paliwami (1973-1981), sprawozdania z wykorzystania czasu pracy (1973-1981), z obrotu węglem i koksem (1976-1979), z obrotu węglem i koksem (1976-1979), z gospodarki surowcami niemetalicznymi (1976-1979), o stanie zasobów mieszkaniowych (1977-1982). 5. INWESTYCJE 1950-1982; 102 j.a. - plany inwestycyjne (1953-1980), zadania i zamierzenia inwestycyjne (1966-1981), wykazy inwestycji (1965-1979), sprawozdania inwestycyjne (1955-1982), Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych (1950-1962). 6. POSTĘP TECHNICZNY, RACJONALIZACJA I WYNALAZCZOŚĆ 1953-1982; 62 j.a. - postęp techniczny (1968-1981), system informatyczny (1975-1979), racjonalizacja – projekty (1953-1981), sprawozdania z wynalazczości (1967-1982), Komisja Wynalazczości, Racjonalizacji (1968-1974). 7. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 1954-1982; 68 j.a. - plany i sprawozdania z wykonania nakładów na BHP, wypadki przy pracy (1954-1982), zabezpieczenie mienia (1971-1980). 8. RADA ZAKŁADOWA 1950-1981; 4 j.a. - protokoły posiedzeń i zebrań Rady Zakładowej. 9. SAMORZĄD ROBOTNICZY, ZWIĄZKI ZAWODOWE 1957-1980; 16 j.a. - protokoły posiedzeń Rady Robotniczej i Konferencje Samorządów Robotniczych, postulaty przedsiębiorstw technicznej obsługi rolnictwa z roku 1980. 10. MAPY 1959-1970; 4 j.a. - są to mapy benitacyjne (dotyczące obliczania potrzeb nawozów mineralnych) oraz mapy lokalizacji zakładów naprawczych mechanizacji rolnictwa. 11. DOKUMENTACJA TECHNICZNA 1972-1980; 61 j.a. - projekty techniczne różnych branż i różnych budynków znajdujących się w przedsiębiorstwach technicznej obsługi rolnictwa w woj. szczecińskim. 12. CENNIKI 1973-1982; 23 j.a. - procedury ustalania cen, zmiany stawek cenowych, skutki tych zmian oraz informacje o działalności cenowej. 13. AKCESJA nr 3027/2011; 1945-1986; 208 j.a. - akta osobowe pracowników Zjednoczenia i jednostek podległych AKTA KAT. B-50; 1978-1982; 211 j.a. - listy płac Liczba jednostek w zespole: 3525
65/571/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Wałczu 1945-1950 0 rozwiń
1 Referat Ogólny 1945; 1 j.a. – repatriacja ludności niemieckiej, wykazy imienne, zbiorcze i korespondencja. 2. Referat Prawny 1945-1948; 35 j.a. - sprawy odszkodowawcze, zaświadczenia repatriacyjne. 3. Referat Statystyki i Ewidencji 1945-1948; 24 j.a. – instrukcje i okólniki, repatrianci, przesiedleńcy, nieruchomości, sprawozdania statystyczne, spółdzielnie parcelacyjno-osadnicze, sprawozdania statystyczne, sprawy zatrudnienia i pośrednictwa pracy, statystyka, chłonność osadnicza miast, repatriacja ludności niemieckiej, wykazy imienne, wykazy repatriantów i przesiedleńców w gminach, ewidencja robotników w majątkach, skorowidz repatriantów z Syberii, wykaz zbiegłych i poszukiwanych osadników z podaniem rozmiaru dewastacji majątku. 4. Punkt Etapowy 1946; 3 j.a. – wykaz miejscowości w powiecie, przystanki kolejowe, instytucje i urzędy, dziennik ruchu repatriantów i przesiedleńców. 5. Punkt Etapowy w Jastrowie 1945-1946; 3 j.a. – dziennik chorych. 6. Biuro Likwidacyjne 1948-1950; 1 j.a. – akta likwidacji końcowej Punktu Etapowego i Oddziału Powiatowego. Liczba jednostek w zespole: 67
65/572/0 Okręgowy Ośrodek Metodyczny w Szczecinie [1957] 1960-1972 [1973] 0 rozwiń
1. Organizacja i zarządzanie 1960-1972; 49 j.a. - organizacja OOM i jednostek podległych, protokoły narad i zebrań, protokoły posiedzeń organów kolegialnych, zespołów kierowniczych i kierowników sekcji, kontrole OOM i jednostek podległych, współpraca OOM z instytucjami i organizacjami m.in. ZNP. 2. Planowanie i sprawozdawczość [1958] 1960-1972 [1973]; 68 j.a. - plany perspektywiczne i wieloletnie rozwoju placówek oświatowych, plany roczne (1966-1971), sprawozdania z działalności OOM (1960-1972), sprawozdania zespołów sekcji (1966-1972), sprawozdania sekcji (1960-1972), sprawozdania powiatowych ośrodków metodycznych (1962-1972), sprawozdania ognisk metodycznych (1959/1960, 1961/62-1970/71), sprawozdania jednostek podległych i nadzorowanych ([1958] 1960-1972). 3. Działalność pedagogiczna i dydaktyczna 1960-1972; 73 j.a. - działalność pedagogiczna i dydaktyczna , szkolenia kursowe, wykazy nauczycieli wg wykształcenia i specjalności, materiały dotyczące doskonalenia kadr, sprawozdania z doskonalenia kadr, protokoły konferencji metodycznych, materiały dotyczące Akcji Odczytów Pedagogicznych (1968-1972), informacje z badania wyników nauczania w szkołach województwa (1964-1970), badania naukowe, biuletyny, publikacje pracowników OOM i nauczycieli. 4. Księgowość [1957] 1960-1972; 27 j.a. - budżety ([1959] 1960-1967), bilanse ([1957] 1960-1972). 5. AKTA OSOBOWE [1958] 1960-1972 [1973]; 184 j.a. 6. AKTA KAT. B-50; 1960-1972; 16 j.a. - karty wynagrodzeń, listy płac. Liczba jednostek w zespole: 401
65/573/0 Szczecińskie Zakłady Materiałów Budowlanych "Gryfbet" 1946-1975 0 rozwiń
1. AKCESJA nr 545/1974; 1946-1975; 115 j.a. - organizacja przedsiębiorstwa (1968-1970); regulaminy, instrukcje i zarządzenia wewnętrzne (1951-1971); protokoły zdawczo-odbiorcze terenów i nieruchomości (1952-1954); sprawozdania z działalności (1952-1954); zakładowa umowa zbiorowa pracy (1955-1956); plany finansowe (1958); sprawozdania finansowe (1958); sprawozdania statystyczne z działalności (1960); materiały na Konferencję Samorządu Robotniczego (1964); sprawozdania z realizacji inwestycji (1966-1968); sprawozdania z przebiegu rozruchu Zakładu produkcji Żelbetonowych Elementów Prefabrykowanych (1968-1969); protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności Rady Zakładowej (1949-1952); protokoły narad (1948-1954, 1968-1971); współzawodnictwo pracy (1956); protokoły kontroli (1960); analizy działalności gospodarczej (1952-1967, 1971-1974); bilanse zamknięcia Fabryki Kafli w Myśliborzu, Cegielni „Niebuszewo”, „Bukowo”, „Zgoda” w Szczecinie, w Smerdnicy, (1946-1950); sprawozdania finansowe i bilanse zakładu (1952-1953, 1956, 1967); wycena majątku zakładu (1954); plany perspektywiczne i wieloletnie (na 1956-1960, 1961-1965); plany techniczno-ekonomiczne (1952-1961), finansowe (1959-1963) Liczba jednostek w zespole: 115
65/574/0 Zjednoczenie Budownictwa Rolniczego w Szczecinie 1950-1982 [1983] 0 rozwiń
1. ORGANIZACJA 1950-1983; 394 j.a. 1.1. Kolegium Zjednoczenia 1963-1981; 22 j.a. 1.2. Narady i posiedzenia 1952-1981; 24 j.a. 1.3. Zarządzenia wewnętrzne 1952-1983; 59 j.a. 1.4. Regulaminy i schematy organizacyjne - szczebel wojewódzki 1954-1981; 25 j.a. 1.5. Regulaminy i schematy organizacyjne - jednostki podległe 1960-1978; 54 j.a. 1.6. Organizacja przedsiębiorstw budownictwa rolniczego - szczebel wojewódzki 1950-1983 18 j.a. 1.7. Organizacja przedsiębiorstw budownictwa rolniczego - jednostki podległe 1951-1982; 27 j.a. 1.8. Regulaminy premiowania 1963-1974; 6 j.a. 1.9. Regulaminy pracy 1957-1975; 8 j.a. 1.10. Przejmowanie nieruchomości 1950-1979; 6 j.a. 1.11. Kontrole jednostek zwierzchnich 1953-1982; 20 j.a. 1.12. Kontrole jednostek podległych 1958-1982; 111 j.a. 1.13. Skargi i wnioski 1972-1980; 4 j.a. 1.14. Archiwum zakładowe 1956-1978; 11 j.a. 2. PLANOWANIE 1953-1983; 209 j.a. 2.1. Plany wieloletnie 1959-1983; 25 j.a. 2.2. Plany techniczno-ekonomiczne 1953-1983; 115 j.a. 2.3. Plany działalności i rozwoju 1966-1971; 4 j.a. 2.4. Plany finansowe 1956-1982; 20 j.a. 2.5. Plany inwestycyjne 1957-1981; 26 j.a. 2.6. Plany zatrudnienia i płac 1961-1970; 2 j.a. 2.7. Plany produkcji i usprawnienia gospodarki materiałowej 1954-1980; 12 j.a. 2.8. Plany postępu technicznego 1957-1968; 5 j.a. 2.9. Plany BHP i p.poż. 1971-1980; 4 j.a. 2.9. Plany pracy 1954; 1 j.a. 3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 1951-1982; 504 j.a. 3.1. Sprawozdania finansowe 1951-1981; 9 j.a. 3.2. Bilanse zbiorcze 1953-1982; 33 j.a. 3.3. Bilanse jednostek podległych 1955-1982; 240 j.a. 3.4. Wskaźniki działalności techniczno-ekonomicznej 1973-1974; 4 j.a. 3.5. Sprawozdania z akumulacji 1981; 2 j.a. 3.6. Sprawozdania z produkcji 1957-1982; 28 j.a. 3.7. Sprawozdania z wykorzystania maszyn budowlanych 1979-1982; 7 j.a. 3.8. Sprawozdania ze stanu wykorzystania pojazdów 1963-1982; 12 j.a. 3.9. Analizy ekonomiczne i sprawozdania z działalności - jednostki zwierzchnie 1952-1980; 22 j.a. 3.10. Analizy ekonomiczne i sprawozdania z działalności - jednostki podległe 1952-1982; 89 j.a. 3.11. Sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac 1958-1982; 5 j.a. 3.12. Sprawozdania z działalności inwestycyjnej 1957-1982; 18 j.a. 3.13. Analizy strat 1973-1981; 4 j.a. 3.14. Sprawozdania ze zbytu 1977-1978; 1 j.a. 3.15. Sprawozdania z rozwoju techniki i doskonalenia zawodowego 1960-1982; 9 j.a. 3.16. Sprawozdania ze stanu BHP i p.poż. 1971-1980; 22 j.a. 3.17. Sprawozdania z wypadków przy pracy 1977-1981; 5 j.a. 4. KADRY 1958-1978; 4 j.a. - wykazy etatów, etatyzacja stanowisk, oceny działalności służby pracowniczej. 5. KONFERENCJE SAMORZADU ROBOTNICZEGO 1958-1981; 22 j.a. 5.1. Konferencje Samorządu Robotniczego - posiedzenia 1958-1980; 17 j.a. 5.2. Postulaty strajkowe 1980-1981; 5 j.a. 6. SZKOŁA ZAWODOWA DLA PRACUJĄCYCH (PRZYZAKŁADOWA) 1964; 1 j.a. - są tu materiały dotyczące utworzenia przy Zjednoczeniu szkoły przyzakładowej. Liczba jednostek w zespole: 1146
Wyświetlanie 561 do 580 z 1 758 wpisów.