Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/695/0 Związek Zawodowy Kolejarzy Zarząd Okręgowy w Szczecinie 1957-1973 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 658/1981; 1957-1973; 224 j.a. - materiały okręgowych konferencji sprawozdawczo-wyborczych (1957-1971), protokoły posiedzeń Plenum i Prezydium ZO (1962-1973), sprawozdania, oceny i informacje ZO (1965-1971), plany pracy ZO (1966-1969), działalność komisji działających przy ZO (1964-1973), informacja ZO w sprawie kampanii wyborczej do Sejmu i rad narodowych (1963, 1965-1967), materiały do kroniki działalności związku z okazji 50-lecia Zw. Zaw. Kolejarzy (1968), analizy działalności DOKP Szczecin (1970-1972) i drużyn kolejarskich (1970-1971), biuletyny ZO (1964-1968), ewidencja członków rad zakładowych i działalność aktywu związkowego (1961-1963, 1969-1971), materiały dot. działalności rad zakładowych (1964-1973),informacje z przebiegu konferencji spraw.- wyborczych w organizacjach związkowych (1972-1973), sprawozdania statystyczne z działalności ZO (za lata 1958-1972), działalność szkoleniowa (1965-1973), protokoły narad (1968-1971), działalność socjalno-bytowa (1962-1973), wynalazczość pracownicza (1966-1973), współzawodnictwo pracy i czyny społeczne (1970-1971), wypadki przy pracy (1970-1971), sprawy bhp (1965-1971), działalność kulturalno-oświatowa (1964-1973), działalność klubów sportowych (1960-1973), działalność inspektora pracy (1965-1971), sprawozdania finansowe Prac. Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (za lata 1966-1972), preliminarze klubów sportowych (na lata 1969-1972), bilanse klubów sportowych (za lata 1969-1971), sprawozdania finansowe ZO (za lata 1969-1972), preliminarze budżetowe ZO (na lata 1970-1972), sprawozdania finansowe rad zakładowych (za lata 1970-1973), działalność Komisji Rewizyjnej (1961-1973), materiały z kontroli ZO (1962-1966, 1968-1973), działalność kolejowej przychodni lekarskiej w Stargardzie i Słupsku (1967-1971). II. AKCESJA nr 3035/2011; 1950-1973; 6 j.a. - sprawy osobowe członków związku. Liczba jednostek w zespole: 230
65/696/0 Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Poligraficznego Zarząd Okręgowy w Szczecinie 1947-1952 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 659/1981; 1947-1952; 17 j.a. - protokoły zebrań Zarządu Zw. Zaw. Prac. Przem. Poligraficznego (1947-1952), skargi i zażalenia (1951-1952), okólniki (1950-1952), sprawozdania z działalności ZO (1950-1951), sprawy personalne (1949-1950), sprawy organizacyjne ZO (1950), protokół zdawczo-odbiorczy przejęcia Domu Wypoczynkowego w Międzyzdrojach (1948), sprawozdania statystyczne rad zakładowych (za lata 1949, 1951), działalność rad zakładowych (1950-1952). Liczba jednostek w zespole: 17
65/697/0 Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Komunalnej i Przemysłu Terenowego Zarząd Okręgowy w Szczecinie 1950-1973 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 660/1981; 1950-1973; 189 j.a. - materiały do kroniki ZO z lat 1952-1960, materiały okręgowych konferencji sprawozdawczo-wyborczych (1953-1966), protokoły posiedzeń Plenum i Prezydium ZO (1953-1959), protokoły posiedzeń Okręgowej i oddziałowych komisji organizacyjnych (1951-1952), ewidencja pracowników (1951-1955), sprawozdania, oceny i informacje ZO (1951-1955-1973), protokoły narad (1953-1962), przekazywanie agend rad zakładowych do innych zw. Zawodowych (1951-1959, 1961, 1965), referaty okolicznościowe (1951-1959), oceny kampanii wyborczych do rad zakładowych, do Sejmu i rad narodowych (1952, 1956, 1958-1968), realizacja uchwał władz zwierzchnich (1953-1956, 1962), sprawozdania z działalności ZO (1951-1956, 1963-1965, 1969-1972), okólniki i wytyczne ZO (1954-1962), protokoły narad z przewodniczącymi rad zakładowych (1952-1958), działalność szkoleniowa (1958-1970), plany pracy ZO (1951-1972), sprawozdania statystyczne z działalności ZO (za lata 1950-1955, 1964-1971), sprawozdania statystyczne z działalności rad zakładowych (za lata 1952-1972), sprawozdania z działalności delegata związkowego (1954-1960), działalność kulturalno-oświatowa (1950-1973), wynalazczość pracownicza (1953-1962), sprawy bhp (1952-1955, 1960-1970), działalność Komisji Rozjemczej (1954-1970), działalność komisji działających przy ZO (1957-1970), działalność rad zakładowych (1951-1972), umowy zbiorowe pracy (1950-1956, 1969), współzawodnictwo pracy (1952-1962), wypadki przy pracy (1960-1962, 1966-1969), działalność inspekcji pracy (1955-1959), działalność socjalno-bytowa (1951-1970), sprawozdania finansowe ZO (za lata 1953-1959), preliminarze budżetowe ZO (na 1959 r.), działalność Komisji Rewizyjnej (1950-1963), działalność Prac. Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (1953-1959, 1961-1964). II. AKCESJA nr 3036/2011; 1950-1970; 10 j.a. - akta osobowe członków Związku. III. Akta kat. B-50 - sprawy płacowe członków. Liczba jednostek w zespole: 199
65/698/0 Związek Zawodowy Marynarzy i Portowców Zarząd Okręgowy w Szczecinie 1961-1973 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 661/1981; 1961-1973; 32 j.a. - materiały okręgowych konferencji sprawozdawczo-wyborczych (1964-1972), protokoły posiedzeń Plenum i Prezydium ZO (1966-1973), plany pracy ZO (1961-1972), sprawozdanie finansowe ZO (za 1969 r.), rejestracja Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (1966), ewidencja pieczęci (1973), protokoły narad (1969-1970), oceny pracy ZO (1969-1970), wykazy zakładów zrzeszonych w Zw. Zaw. Marynarzy i Portowców (1969), współzawodnictwo pracy (1969). Liczba jednostek w zespole: 32
65/699/0 Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Spożywczego i Cukrowego Zarząd Okręgowy w Szczecinie 1946-1977 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 662/1981; 1946-1977; 282 j.a. - materiały z kontroli (1946-1954), materiały okręgowych konferencji sprawozdawczo-wyborczych (1949-1972), protokoły posiedzeń Plenum i Prezydium ZO (1949-1952, 1955-1973), plany pracy ZO (1956-1973), sprawozdania statystyczne z działalności ZO (za lata 1959-1972), sprawozdania opisowe z działalności ZO (za lata 1960-1972), protokoły narad (1957-1973), sprawozdania, oceny i informacje ZO (1950-1970), działalność Społecznej Komisji Kontroli Zaopatrzenia (1953-1955), ewidencja pieczęci (1956, 1971-1973), oceny kampanii wyborczych do rad zakładowych, do Sejmu i rad narodowych (1955-1973), organizacja Zw. Zaw. Prac. Przem. Spożywczego (1963-1973), pisma okólne ZO (1972-1973), odznaczenia państwowe i związkowe (1963-1973), oceny działalności samorządu i rad robotniczych w okręgu (1958-1962, 1970-1972), sprawy bhp (1953-1955, 1959), działalność Komisji Rozjemczej (1958-1960), wynalazczość pracownicza (1961-1975), realizacja uchwał władz zwierzchnich (1961-1969), współzawodnictwo pracy i czyny społeczne (1961-1976), skargi i wnioski (1970-1973), stan organizacyjny klubów techniki i racjonalizacji (1961-1973), udział w konkursach (1968-1975), zakładowy regulamin pracy (1968-1973), działalność rad zakładowych (1963-1976), działalność komisji działających przy ZO (1960-1973), działalność kulturalno-oświatowa (1956-1969), działalność socjalno-bytowa (1955-1975), sprawozdania finansowe ZO (za lata 1946-1947, 1953-1973), sprawozdania finansowe rad zakładowych (za lata 1951, 1957-1973), preliminarze budżetowe ZO (na 1952-1954, 1956-1959, 1963-1973) i rad zakładowych (1965-1973), działalność Prac. Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (1951-1973), działalność Komisji Rewizyjnej (1959-1962, 1966-1973),biuletyny CRZZ (1962-1977). II. AKCESJA nr 3037/2011; 1950-1970; 10 j.a. - sprawy osobowe członków. Liczba jednostek w zespole: 292
65/700/0 Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia Zarząd Okręgowy w Szczecinie [1944] 1945-1973 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 663/1981; 1945-1973; 184 j.a. - monografia Zw. Zaw. Prac. Służby Zdrowia na Pomorzu w latach 1945-1960, sprawozdania z działalności służby zdrowia i lecznictwa w woj. Szczecińskim w latach 1945-1949, 1956-1967, wykazy placówek służby zdrowia (1955-1956), materiały okręgowych konferencji sprawozdawczo-wyborczych (1953-1972), sprawozdania opisowe z działalności ZO (za lata 1950-1967), protokoły posiedzeń Plenum i Prezydium ZO (1948-1973), decyzje o przekazaniu nieruchomości (1952), wycinki prasowe (1963-1964, 1967-1968, 1970), organizacja Zw. Zaw. Prac. Służby Zdrowia (1961-1972), plany pracy (1955-1956, 1964-1973), biuletyny informacyjne ZO (1960-1963, 1966-1967), sprawozdania, oceny i informacje ZO (1959, 1964-1973), działalność komisji i sekcji działających przy ZO (1957-1973), sprawozdania statystyczne z działalności ZO i rad zakładowych (1952, 1955-1956, 1959-1970), sprawozdania z zatrudnienia (1965-1972), oceny kampanii wyborczych do rad zakładowych, do Sejmu i rad narodowych (1955-1972), działalność rad zakładowych (1949, 1951-1969), protokoły narad (1952-1958), postulaty pracowników (1970), współzawodnictwo pracy i czyny społeczne (1953, 1960-1969), sprawy bhp (1954-1960, 1971), wypadki przy pracy (1956), skargi i wnioski (1957-1965), działalność socjalno-bytowa (1955-1973), działalność kulturalno-oświatowa (1956-1973), sprawozdania finansowe ZO (za lata 1948-1971), preliminarze budżetowe ZO (na lata 1956-1972), sprawozdania finansowe rad zakładowych (za lata 1958-1972), działalność Prac. Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (1957-1972), preliminarze budżetowe rad zakładowych (na lata 1959-1973). II. AKCESJA nr 3038/2011; 1947-1973; 14 j.a. - sprawy osobowe członków. Liczba jednostek w zespole: 198
65/701/0 Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Chemicznego Zarząd Okręgowy w Szczecinie 1947-1972 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 664/1981; 1947-1972; 279 j.a. - sprawozdania finansowe ZO (za lata 1951-1972), preliminarze budżetowe ZO i rad zakładowych (na lata 1953-1972), sprawozdania finansowe rad zakładowych (za lata 1954-1971), działalność Prac. Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (1955-1971), sprawozdania opisowe z działalności ZO (za lata 1947-1949, 1959-1970), materiały okręgowych konferencji sprawozdawczo-wyborczych (1955-1971), protokoły posiedzeń Plenum i Prezydium ZO (1949-1972), protokoły zdawczo-odbiorcze przedsiębiorstw (1952, 1958, 1961), protokoły narad 1963-1972), sprawozdania, oceny i informacje ZO (1954-1969), oceny kampanii wyborczych do rad zakładowych, do Sejmu i rad narodowych (1952-1955, 1958-1972), szkolenie zawodowe (1961-1964, 1968-1970), plany pracy ZO (1960-1972), sprawozdania statystyczne z działalności ZO i rad zakładowych (1954-1971), działalność komisji działających przy ZO (1958-1972), działalność rad zakładowych i robotniczych (1953-1972), monografie Zw. Zaw. Chemików, materiały i protokoły posiedzeń KSR (1963-1972), działalność Komisji Rozjemczej (1954-1955, 1962), współzawodnictwo pracy i czyny społeczne (1952, 1955, 1960-1971), postulaty pracowników (1970-1971), wynalazczość pracownicza (1951), realizacja uchwał władz zwierzchnich (1963-1969), regulaminy pracy (1963-1971), działalność socjalno-bytowa (1949, 1955-1971), działalność kulturalno-oświatowa (1952-1972), skargi i zażalenia (1953-1954, 1962-1971). II. AKCESJA nr 3039/2011; 1950-1972; 4 j.a. - sprawy osobowe członków. III. AKTA KAT. B-50; 1954-1972; 10 j.a. - listy płac. Liczba jednostek w zespole: 283
65/702/0 Związek Zawodowy Pracowników Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych Zarząd Okręgowy w Szczecinie 1949-1973 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 665/1981; 1949-1973; 166 j.a. - przejmowanie rad zakładowych od innych związków (1964), likwidacja oddziałów (1949-1950), materiały okręgowych konferencji sprawozdawczo-wyborczych (1949-1972), oceny kampanii wyborczych do rad zakładowych, do Sejmu i rad narodowych (1958-1963, 1966-1972), sprawozdania opisowe z działalności ZO (za lata 1953-1972), protokoły posiedzeń Plenum i Prezydium ZO (1951-1973), protokoły narad (1959-1973), ewidencja pieczęci (1972), działalność komisji działających przy ZO (1961-1973), plany pracy ZO (1965-1973), sprawozdania statystyczne z działalności ZO i rad zakładowych (1961-1972), działalność rad zakładowych i robotniczych (1949-1973), współzawodnictwo pracy i czyny społeczne (1953-1955), sprawy bhp (1954-1955, 1966-1972), działalność socjalno-bytowa (1953-1956, 1963-1972), działalność kulturalno-oświatowa (1954-1973), szkolenie pracowników (1972), sprawozdania finansowe ZO (za lata 1954-1972), preliminarze budżetowe ZO i rad zakładowych (na lata 1951-1952, 1957-1972), działalność Prac. Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (1963-1972), sprawozdania finansowe rad zakładowych (za lata 1957-1972), działalność Komisji Rewizyjnej (1954-1956, 1973). II. AKCESJA nr 3040/2011; 1950-1973; 4 j.a. - sprawy osobowe członków. III. AKTA KAT. B-50 - listy płac 1955-1963 Liczba jednostek w zespole: 170
65/703/0 Związek Zawodowy Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgowy w Szczecinie 1945-1975 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 659/1981; 1945-1975; 265 j.a. - materiały okręgowych konferencji sprawozdawczo-wyborczych (1948, 1952-1972), protokoły posiedzeń Plenum i Prezydium ZO (1948-1973), protokoły narad i konferencji (1946-1961), protokoły posiedzeń Komisji Odznaczeniowej (1963-1966), protokoły posiedzeń Sekretariatu (1969-1973), plany pracy ZO (1949, 1951-1970), sprawozdania opisowe z działalności ZO i oddziałów (za lata 1945-1961), oceny stanu szkolnictwa w woj. Szczecińskim w latach 1945-1959, oceny, informacje i referaty ZNP (1957-1969), materiały z obchodów Dnia Nauczyciela i innych rocznic w oświacie (1952-1962), oceny kampanii wyborczych do rad zakładowych, ognisk i oddziałów ZNP, do Sejmu i rad narodowych (1961-1972), wspomnienia nauczycieli-pionierów, wycinki prasowe (1948-1955), materiały z okazji XX-lecia ZNP na Pomorzu w latach 1945-1965, udział ZNP w konkursach (1961-1969), zarządzenia, okólniki, instrukcje ZNP (1949-1958), działalność Komisji Rewizyjnej (1948-1973), organizacja ZNP (1967-1973), działalność komisji i sekcji działających przy ZO (1947-1950, 1952, 1957-1973), ewidencja pieczęci (1972-1973), sprawozdania statystyczne z działalności ZO i rad zakładowych (1950-1971), sprawozdania organizacyjno-dydaktyczne (1945-1958), działalność oddziałów powiatowych, rad uczelnianych i ognisk ZNP(1956-1973), szkolenie nauczycieli (1950-1953, 1957, 1963-1973), materiały dot. działalności pedagogicznej (1957-1973), pedagogiczne konferencje rejonowe (1958-1973), działalność punktów konsultacyjnych ZNP (1959-1962), działalność socjalno-bytowa (1950-1972), skargi i zażalenia (1963-1972), działalność kulturalno-oświatowa (1953-1973), kronika Chóru ZNP z lat 1959-1963, działalność Prac. Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (1954-1973), sprawozdania finansowe ZO (za lata 1948-1956), preliminarze budżetowe (na lata 1949-1952, 1958-1960, 1965). II. AKCESJA nr 3041/2011; 1950-1975; 30 j.a.- sprawy osobowe członków. III. AKTA KAT. B-50; 1950-1975; 19 j.a - listy płac Liczba jednostek w zespole: 295
65/704/0 Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział Wojewódzki w Szczecinie 1945-1952 0 rozwiń
Okólniki, instrukcje i zarządzenia władz nadrzędnych (1945-1951); organizacja Oddziału Wojewódzkiego PZUW i Inspektoratów Powiatowych (1945-1950); materiały dotyczące rodzajów ubezpieczeń oraz umowy i porozumienia ubezpieczeniowe (1945-1951). Liczba jednostek w zespole: 26
65/705/0 Zjednoczenie Budownictwa Komunalnego w Szczecinie [1965] 1970-1982 0 rozwiń
1. Stanowisko ds. Organizacji, Zarządzania i Produkcji Eksportowej [1964-1967] 1970-1982; sygn. 1-149; 149 j.a. - protokoły posiedzeń Kolegium ZBK (1970-1981), uchwały Kolegium i ich realizacja, protokoły posiedzeń Konferencji Samorządu Robotniczego (1977-1979), postulaty pracowników (1980),protokoły narad i konferencji (1970-1981), zarządzenia wewnętrzne (1970-1982), organizacja Centrali ZBK, organizacja jednostek zgrupowanych w ZBK, kancelaria. 2. Wydział Przygotowania Produkcji [1965] 1970-1981; sygn. 150-192; 43 j.a. - plany produkcyjne (na lata 1972-1975, 1978-1979), wyniki, informacje i sprawozdania z wykonania zadań produkcyjnych (1965-1981). 3. Wydział Mechaniki, Energetyki i Transportu 1972-1982; sygn. 193-232; 40 j.a. - zbiorcze i jednostkowe sprawozdania ze stanu i wykorzystania środków transportowych (1974-1981), z mechanizacji robót (1972-1981), z wykorzystania maszyn budowlanych (1971-1981), z załadunku i wyładunku towarów (1973-1981), z gospodarki surowcami wtórnymi (1979-1981), z przeglądu gospodarki energetycznej (1979). 4. Stanowisko ds. Inwestycji 1970-1980; sygn. 233-247; 15 j.a. - plany i założenia inwestycyjne na lata 1976-1980, zbiorcze i jednostkowe sprawozdania z działalności inwestycyjnej (za lata 1969-1981). 5. Wydział Służby Pracowniczej 1976-1980; sygn. 248-264; 17 j.a. - plany zatrudnienia i sprawozdania z ich wykonania (1973-1981), sprawy socjalne (1978-1979), administracja nieruchomościami ZBK (1972-1978, 1981). 6. Wydział Gospodarki Finansowej [1967] 1970-1982; sygn. 265-375; 111 j.a. - zasady systemu ekonomicznego ZBK (1976), zbiorcze bilanse ZBK (za lata 1969, 1972-1976, 1978, 1980-1981), bilanse przedsiębiorstw podległych ZBK (za lata 1967-1981. 7. Stanowisko ds. Ekonomicznych [1966] 1970-1982; sygn. 376-517; 142 j.a. - programy i prognozy rozwoju, ogólne informacje dotyczące budownictwa komunalnego, zbiorcze analizy ekonomiczne (za lata 1965-1967, 1969-1973, 1975, 1979-1980), analizy ekonomiczne przedsiębiorstw podległych (za lata 1967-1974), zbiorcze sprawozdania z wykonania produkcji, zatrudnienia i płac w przedsiębiorstwach (za lata 1970-1980), informacje o działalności gospodarczej ZBK (1974-1980), informacje ogólne dotyczące działalności przedsiębiorstw budownictwa komunalnego (za lata 1966-1979), sprawozdania z działalności przedsiębiorstw podległych ZBK (za lata 1970-1981). 8. Stanowisko ds. Kontroli i Rewizji 1970-1981; sygn. 518-610; 93 j.a. - protokoły kontroli Zjednoczenia, Centrali ZBK i przedsiębiorstw podległych. 9. Stanowisko ds. BHP i P.poż 1971-1982; sygn. 611-622; 12 j.a. - programy, oceny i sprawozdania ze stanu bhp i p.poż. 10. Akta kat. B - sprawy osobowo-płacowe pracowników. Liczba jednostek w zespole: 622
65/706/0 Zakład Obliczeniowy Zjednoczenia Budownictwa Rolniczego w Szczecinie 1967-1982 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 685/1982; 1967-1982; 31 j.a. - organizacja Zakładu (1968-1979), zarządzenia wewnętrzne (1978-1981), miesięczne meldunki systemu "Magister" (1974-1981), roczne plany działalności (na lata 1968-1981), sprawozdania z realizacji inwestycji (za lata 1973-1981), analizy ekonomiczne (za lata 1977-1981), analizy zatrudnienia i funduszu płac (1974-1981), bilanse i sprawozdania finansowe (za lata 1968-1982), protokoły kontroli Zakładu (1970-1982), opracowanie wielobranżowe dot. działalności Zakładu (z 1980 r.). AKTA KAT. B-50; 1967-1980; 20 J.A. - akta osobowe pracowników, wykazy pracowników, karty wynagrodzeń Liczba jednostek w zespole: 31
65/707/0 Dyrekcja Zakładów Opiekuńczych na Pomorzu Zachodnim 1799-1919 0 rozwiń
1. Administracja ogólna 1799-1878; sygn. 1-10; 10 j.a. - regulamin ubogich (Landarmenreglement), ogólne przepisy państwowe, powoływanie przedstawicieli miast do współpracy w sprawach ubogich, zatrudnienie pracowników zakładów wychowawczych i opiekuńczych, reforma opieki społecznej, przekazanie opieki nad ubogimi, upośledzonymi umysłowo, głuchymi, ociemniałymi administracji prowincjonalnej. 2. Finanse 1813-1873; sygn. 11-31; 21 j.a. - prowincjonalna kasa opieki społecznej, pożyczki dla kasy ubogich, regulacja własności zakładu dla ubogich w Ückermünde, sprawy rachunkowe, zbiórki pieniędzy. 3. Zakład dla ubogich w Ückermünde (Landarmenanstalt) 1811-1913; sygn. 32-71; 40 j.a. - poprawa organizacji, rozbudowa, remonty zakładu, pracownicy, administracja, sprawozdania z działalności i statystyka, zakup browaru, gorzelni i folwarku w Neuhof, budżet zakładu, spory o granice i prawo do polowania w Neuhof, sprawy komunalne posiadłości zakładu w Neuhof, zniesienie przywileju wypasu, gipsarnia. 4. Zakład dla ubogich w Szczecinku (Landarmenanstalt Neustettin) 1815-1877; sygn. 72-93; 22 j.a. - instrukcja służbowa dla urzędników, przepisy porządkowe, registratura zakładu, sprawozdania roczne i statystyka, budżety, zakup gruntów, założenie folwarku, działalność gospodarcza zakładu, budowa, remonty budynków. Liczba jednostek w zespole: 93
65/708/0 Biuro Odbudowy Portów w Szczecinie 1945-1947 [1948] 0 rozwiń
Umowa między MŻiHZ a Komisariatem Ludowym Marynarki Wojennej ZSRR w sprawie robót ratowniczych i pogłębiarskich w polskich portach morskich (1945), organizacja BOP-u, sprawozdania z działalności BOP-u w Szczecinie i w Gdańsku, wykazy i zestawienia wykonanych robót, wydatkowanych kredytów, wykazy długości nabrzezy i nawierzchni magazynowych użytkowanych przez administrację polską, protokoły kontroli BOP-u, sprawozdanie Delegatury Rządu dla Spraw Wybrzeża w Gdańsku z akcji odbudowy i zagospodarowania wybrzeża morskiego za 1946 r., protokoły narad, konferencji i posiedzeń komisji dotyczące odbudowy portu szczecińskiego, materiały dotyczące działalności chłodni rybnej w Szczecinie, korespondencja BOP-u z różnymi instytucjami, urzędami i przedsiębiorstwami, dzienniki podawcze, wykazy personelu. Liczba jednostek w zespole: 31
65/709/0 Związek Literatów Polskich, Oddział w Szczecinie 1951-1973 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne i programowe Oddziału (1951-1973), protokoły zebrań Zarządu (1952, 1957), protokoły Walnych Zebrań (1958-1975), sprawozdania z działalności (1958-1975), protokoły posiedzeń Komisji Rewizyjnej (1962-1972), komunikaty Zarządu Głównego ZLP (1959-1960), protokoły zebrań Świetlicy artystycznej (1950-1953), akta osobowe pisarzy szczecińskich, karty ewidencyjne członków ZLP, sprawy socjalno-bytowe, stypendia (1966-1971), plany finansowe Oddziału (1953-1956), materiały ze Zjazdu Pisarzy Ziem Zachodnich (1960-1961), kontakty z zagranicą (1963-1971), współpraca z różnymi instytucjami kultury (1954-1969), sprawy wydawnicze (1962-1971), konkursy literackie i poetyckie (1958-1975), Liczba jednostek w zespole: 59
65/710/0 Polski Związek Chórów i Orkiestr w Szczecinie 1945-1960 0 rozwiń
1. Materiały sprawozdawcze władz Związku 1946-1960; sygn. 1-10, 74-75; 12 j.a. - organizacja Związku (1946-1960), protokoły posiedzeń Zarządu (1948-1958), sprawozdania z działalności (1947-1960), współpraca z administracją państwową (1947-1950), materiały Komisji Rewizyjnej (1950-1958), materiały ze Zjazdu Związku Śpiewaczego Pomorza Zachodniego (1947). 2. Działalność artstyczna Związku 1948-1956; sygn. 11-22; 12 j.a. - protokoły narad i konferencji (1949-1950), organizacja imprez muzycznych (1948-1953), lustracja kół i ognisk terenowych Związku (1948-1953). 3. Okólniki i wytyczne 1946-1955; sygn. 23-30; 8 j.a. - okólniki i zarządzenia własne i władz centralnych Związku (1947-1955), współpraca ze związkami w innych okręgach 4. Sprawy finansowe 1947-1958; sygn. 31-32; 2 j.a. - plany i sprawozdania finansowe (1947-1958). 5. Inicjatywy inwestycyjne Związku 1947-1948, 1956-1957; sygn. 33-34; 2 j.a. - korespondencja w sprawie budowy pomnika Stanisława Moniuszki w Szczecinie (1956-1957). 6. Sprawy personalne 1950-1956; sygn. 35-38; 4 j.a. - deklaracje członkowskie, wnioski o odznaczenia działaczy. 7. Dokumentacja poszczególnych chórów 1945-1960; sygn. 39-72, 76; 35 j.a. - sprawozdania z działalności kół (1947-1951), karty ewidencyjne zespołów (1953-1956), organizacja i działalność chórów w województwie (1946-1960). 8. Plakaty i materiały prasowe 1947-1956; sygn. 73; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 76
65/711/0 Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa Książka Ruch" w Szczecinie 1948-1971 0 rozwiń
Organizacja Spółdzielni (1963, 1965), regulaminy wewnętrzne (1960-1969), zarządzenia wewnętrzne (1960-1961, 1963), korespondencja dotycząca działalności (1960, 1963-1964), wycinki prasowe (1963-1964, 1967-1969), protokoły walnych zebrań członków klubu "Korab" (1957-1962), protokoły współnych posiedzeń Zarządu RSW oraz wydawnictw "Głosu Szczecińskiego" i "Kuriera Szczecińskiego" (1960), protokoły posiedzeń Rady Wydawniczej (1960-1965), protokoły posiedzeń Kolegium "Agronom" (1963-1964), oceny pism (1963-1970), plany finansowe (na lata 1950-1970), plany gospodarcze i sprawozdania z ich wykonania (1954-1955, 1962-1963), plany zatrudnienia i funduszu płac i sprawozdania z ich wykonania (1954-1970), plany inwestycji i kapitalnych remontów i sprawozdania z ich wykonania (1962-1963, 1965-1968), plany wydawnicze (1962-1970), sprawozdania finansowe (za lata 1948-1964), analizy działalności (za lata 1955-1956, 1958-1968), sprawozdania z akcji letnich (1963-1966), protokoły kontroli RSW (1963), bilanse "Kuriera Szczecińskiego (za lata 1957-1959), "Głosu Szczecińskiego (za lata 1957-1959), tygodnika "Wiadomości Zachodnie (za lata 1958-1970), korespondencja czytelników z redakcją "Kuriera Szczecińskiego" (1960-1971) i "Głosu Szczecińskiego" (1958-1971). Liczba jednostek w zespole: 415
65/712/0 Sąd Powiatowy w Szczecinie 1945-1979 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 678/1982; 1945-1979; 2138 j.a. - są tu akta Wydziału Gospodarczego Sądu zawierające materiały związane z rejestracją poszczególnych przedsiębiorstw, zakładów i spółdzielni w sądzie (1945-1979) 2098 j.a.; repertoria i skorowidze prowadzonych spraw (1946-1969) 16 j.a.; akta Wojewódzkiej Komisji do Spraw Upaństwowienia Przedsiębiorstw (1946-1948) 24 j.a. II. Akcesja nr 2274/2007; 1946-1955; 46 j.a. 1. Wydział Karny - repertoria "Ko" (1951-1955), "III Kp" (1951, 1954-1955), "IV WS" (1952, 1955), "WJ" (1952); 2. Wydział Cywilny - repertoria "NS" (1946), "Zg (1946)," Ozab.S.D.P." (1951), "II Ns I" (1951-1954), "NK" (1952-1955), "CPS" (1952-1954), "S" (1952), "C" (1953-1954), "WJ" (1953-1955), "N" (1954), "S" i "H" (1955). III. AKCESJA nr 3444/2014; 1951-1962; 18 j.a. - repertoria "CPS" (1957-1962), "Co" (1957-1962), "Kp" (1951, 1953), "K" (1953). IV. PRZES. 456/2014; 1951-1975; 789 j.a. - akta prezydialne, akta rejestrowe przedsiębiorstw, akta spraw wydziałów karnych i dla nieletnich oraz rewizje Sądu Wojewódzkiego w II instancji. Liczba jednostek w zespole: 2991
65/713/0 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Szczecinie 1980-1981 0 rozwiń
Listy członków i deklaracje członkowskie, korespondencja Związku, notatki z wyjazdów służbowych Komisji Okręgowej, materiały I Krajowego Zjazdu Delegatów, protokoły posiedzeń Komisji Zakładowej i prezydiów komisji, protokoły zebrań Komisji Okręgowej, materiały dotyczące działalności sekcji i komisji Związku, postulaty, skargi i wnioski, działalność poszczególnych kół NSZZ "Solidarność" w placówkach oświatowych Świnoujścia, biuletyny, komunikaty, wydawnictwa i materiały propagandowe. Liczba jednostek w zespole: 39
65/714/0 Prezydium Rady Narodowej Osiedla Trzebież 1954-1972 [1976] 0 rozwiń
1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej 1954-1959; sygn. 1-20; 20 j.a. – sprawy organizacyjne Rady (1954-1959); protokoły sesji (1954-1959), komisji (1955-1956, 1958-1959), posiedzeń Prezydium (1955-1959); budżet i jego wykonanie (1955-1959). 2. Prezydium Rady Narodowej Osiedla 1960-1972 [1976]; sygn. 21-82; 62 j.a. – protokoły sesji (1960-1972), komisji (1960, 1962-1964, 1966-1972); protokoły posiedzeń klubów radnych, Prezydium (1960-1972); plany gospodarcze (na 1970 r.); sprawozdania statystyczne (1968-1972); budżet i jego wykonanie (1961-1972); stowarzyszenia i kluby sportowe (1960-1976). Liczba jednostek w zespole: 82
Wyświetlanie 701 do 720 z 1 758 wpisów.