Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/1096/0 Wojewódzki Zarząd Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Szczecinie [1974] 1975-1984 0 rozwiń
1. Organizacja 1974-1977; 2 j.a. 1.1. Organizacja i zarządzanie 1974-1975; 1 j.a. - decyzja o powołaniu Zarządu i jego statut organizacyjny. 1.2. Protokoły narad 1977; 1 j.a. 2. Kontrole 1974-1980; 5 j.a. - są to protokoły kontroli jednostek podległych. 3. Planowanie 1975-1983; 13 j.a. 3.1. Plany roczne 1978-1982; 5 j.a. 3.2. Plany wieloletnie 1975-1983; 8 j.a. 4. Sprawozdawczość 1975-1984; 123 j.a. 4.1. Sprawozdania statystyczne 1976-1984; 77 j.a. - zachowane sa tu zbiorcze sprawozdania z działalności Zarządu jak i jednostek podległych 4.2. Sprawozdania opisowe 1977-1980; 5 j.a. 4.3. Analizy, informacje, oceny 1975-1983; 41 j.a. 5. Finanse 1975-1982; 21 j.a. 5.1. Budżet 1975-1982; 6 j.a. 5.2. Bilans 1976-1980; 15 j.a. 6. Operaty koordynacyjne 1977-1980; 54 j.a. 6.1. Operaty koordynacyjne miast i gmin z terenu działania Dyrekcji Rozbudowy Miasta Szczecina 1977-1980; 7 j.a. 6.2. Operaty koordynacyjne miast i gmin z terenu działania Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Stargardzie Szczec. 1977; 31 j.a. 6.3. Operaty koordynacyjne miast i gmin z terenu działania Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Świnoujściu 1977; 16 j.a. 7. Programy rozbudowy Szczecina 1975-1978; 7 j.a. Liczba jednostek w zespole: 225
65/1097/0 Zakłady Chemiczne "Police" w Policach 1957-1996 0 rozwiń
I. AKCESJA Z 1997 R.; 1964-1981; sygn. 1-190; 190 j.a. - dokumentacja techniczna dotycząca zagospodarowania terenu wokół ZCh "Police" (1964-1971), protokoły posiedzeń Prezydium Rady Zakładowej (1977-1980), konferencje sprawozdawczo-wyborcze Rady Zakładowej (1972-1973, 1976, 1979-1980), protokoły posiedzeń Samorządu Robotniczego (1980), protokoły narad (1979), ewidencja członków związku zawodowego (1972-1973, 1975-1981), plany pracy Rady Zakładowej i Koła ZBOWiD (1978), Konferencje Samorządu Robotniczego (1972, 1976-1980), preliminarze budżetowe Rady Zakładowej i ich realizacja (1971-1980), analizy działalności gospodarczej(1970-1973). II. AKCESJA nr 1816/2003 r.; 1965-1975; sygn. 191-341; 151 j.a. - zarządzenia wewnętrzne (1965-1975), polecenia dyrektora (1969-1975), pisma okólne (1966-1975), regulaminy pracy (1969, 1973), organizacja Zakładów (1971-1975), etatyzacja stanowisk (1972-1975), regulaminy premiowania (1968-1970), sprawozdania finansowe (1966-1975), protokoły narad (1965-1975), plany techniczno-ekonomiczne (1969-1975), plany wieloletnie i perspektywiczne rozwoju Zakładów, analizy stanu bhp (1973-1975), analizy działalności gospodarczej (1972-1975), analizy kosztów (1970-1975), analiza zatrudnienia (1972), analizy gospodarki materiałowej (1971-1973), sprawozdania z działalności inwestycyjnej (1968-1975), wnioski i postulaty pracowników (1971-1973), skargi i zażalenia (1971-1973), protokoły posiedzeń Kolektywu Zakładowego (1972-1974), protokoły posiedzeń Rady Zakładowej (1972-1973) i Rady Robotniczej (1974-1975), protokoły kontroli Zakładów (1966-1974). III. AKCESJA nr 2445/2008; 1957-1996; 649 j.a. 1. Sekretariat Dyrektora Generalnego - protokoły posiedzeń Kolegium Zjednoczenia Przemysłu Nieroganicznego (1973), protokoły posiedzeń Sztabu Budowy Wytwórni Nawozów Azotowo-Fosforowych (1979-1982), protokoły narad kierownictwa zakładu (1969, 1976-1991), Konferencje Samorządu Robotniczego (1976-1978), protokoły posiedzeń Rady Zrzeszenia Przedsiębiorstw Przemysłu Nieorganicznego (1981-1989), biuletyn informacyjny (1987-1994), skargi, wnioski i zażalenia (1973-1990), wyjazdy zagraniczne-instrukcje, sprawozdania (1978-1980, 1993-1995), analizy kosztów (za lata 1976-1980), restrukturyzacja ZCh Police (1995). 2. Dział Organizacji i Zarządzania - zarządzenia resortów gospodarczych dot. ZCH Police (1957-1987), zarządzenia wewnętrzne (1976-1995), pisma okólne (1976-1995), polecenia służbowe (1976-1995), kontrole ZCH Police (1972-1994), normy czasu pracy-katalogi (1969-1981), badania wykorzystania czasu pracy i obserwacja stanowisk pracy (1976-1987). 3. Dział Analiz i Obsługi Zarządu - powołanie i regulamin działania Rady Nadzorczej, protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej (1993-1995), statuty organizacyjne (1985-1992), pełnomocnictwa i ich odwołanie (1965-1994), odpisy z rejestru przedsiębiorstw państwowych (1965-1995). 4. Dział Organizacji Badań Pracy - analiza krajowego i zagranicznego rynku nawozów sztucznych (1991-1992), ocena rynku bieli tytanowej (1992), programy naprawcze i restrukturyzacyjne ZCH Police (1992-1995). 5. Dział Kadr i Szkolenia - sprawozdania z zatrudnienia i wynagrodzeń (za lata 1966-1967), protokoły dodatkowe do układu zbiorowego pracy z 1957 r. (1967-1968), plany i sprawozdania dot. Szkoleń (1966-1970), szkoła przyzakładowa - zarządzenia, plany, protokoły wizytacji (1962-1973), programy szkoleń (1963, 1967-1995), plany zatrudnienia i potrzeby kadrowe (na lata 1967-1972). 6. Dział Płac - sprawozdania z zatrudnienia i wynagrodzeń (za lata 1979, 1985-1995), regulaminy wynagradzania i premiowania pracowników (1983-1984, 1986-1990), decyzje płacowe (1987), zakładowy układ zbiorowy pracy (1981), zakładowy system wynagradzania 91984), porozumienia płacowe 91994), protokoły dodatkowe do układu zbiorowego pracy (1987-1990), siatki płac (1984-1990). 7. Dział Planowania i Analiz Finansowych - plan 5-cio letni (na lata 1976-1980), roczne plany techniczno-ekonomiczne (na lata 1976-1989, 1991), informacje o realizacji zadań produkcyjnych (za lata 1982-1991), ceny nawozów - kalkulacje, wnioski (1982-1990). 8. Księgowość Główna - bilans Samodzielnego Oddziału Wykonawstawa Inwestycji za lata 1974-1976, bilanse ZCH Police za lata 1976-1995. 9. Dział Księgowości Środków Trwałych i Inwestycji - bilans za lata 1980, 1983-1989. 10. Dział Księgowości Kosztów - arkusze kalkulacji wynikowych (1976-1995), rozliczenie produkcji podstawowej (za lata 1979-1992), specyfikacje bieli tytanowej (1979-1995), analizy kosztów za lata 1978-1980. 11. Dział Inwestycji - protokoły narad inwestycyjnych (1969), sprawozdania z realizacji robót budowlano-montażowych (za lata 1966-1969), informacje z realizacji inwestycji (w latach 1966-1972), materiały dotyczące programu azotowo-fosforowego (1966-1976), sprawozdania dotyczące zagospodarowania maszyn i urządzeń (za lata 1965-1971), informacje dotyczące budowy portu morskiego w Policach - lokalizacja, współpraca z Zarządem Portu Szczecin-Świnoujście (1974-1977), realizacja inwestycji "Police II" (1971-1985), inwestycyjny plan 5-cio letni na lata 1981-1985, awaria reformera B-302 w zakładzie amonikau (1984), zarzadzenia władz zwierzchnich (Min. Przemysłu Chemicznego, Rady Ministrów i Prezydium Rządu) dotyczące inwestycji w ZCH Police (1976-1987), protokół odbioru Wytwórni Kwasu Siarkowego w ZCH Police (1969), sprawozdania z realizacji inwestycji za lata 1976-1977. 12. Pion Rozwoju i Inwestycji - programy naprawcze i restrukturyzacja ZCH Police (1991-1994), wycena środków trwałych (1994), sprawozdania z działalności Zarządcy Komisarycznego (1991-1994), kontrakty zagraniczne (1990-1996). 13. dział BHP - sprawozdania z wypadków przy pracy (za lata 1968-1971, 1975-1980), analizy stanu bhp (za lata 1976-1980), wypadki śmiertelne na terenie ZCH Police (1976-1989). 14. Biuro Kontroli jakości - certyfikacja NP (1984-1995) i mocznika "Q" (1985-1995). 15. Wiadomości polickie 1967-1990. 16. Rada Pracownicza - protokoły posiedzeń (1990). Liczba jednostek w zespole: 990
65/1098/0 Zakłady Rybne w Szczecinie 1946-1962 0 rozwiń
1. Organizacja sygn. 1-18; 18 j.a. ; 1946-1962 - przejmowanie Zakładów przez polską administrację (1946-1951), organizacja ZR i ich likwidacja (1950-1962), zarządzenia wewnętrzne (1953-1961), protokoły narad (1949-1954, 1956). 2. Planowanie i sprawozdawczość sygn. 19-57; 38 j.a.; 1948-1961 - plany 5-cio letnie rozwoju Zakładów (na lata 1956-1960), roczne plany techniczno-przemysłowo-finansowe (1948, 1950, 1953, 1955, 1958, 1959, 1961), plany finansowe (1951-1953), kosztów (1955-1956), inwestycji (1953-1955), postepu techicznego (1950, 1960), analizy ekonomiczne (1952-1955, 1955), bilanse (1949-1957), analiza stanu bhp (1955-1956), sprawozdania z wykonania planu postępu technicznego (1955-1956). 3. Samorząd pracowniczy sygn. 58-61; 5 j.a. ; 1950-1958 - protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności Rady Zakładowej 91950-1953) i Rady Robotniczej 91957-1958). Liczba jednostek w zespole: 61
65/1099/0 vacat - Zjednoczenie "Zakłady Rybne" w Gdyni - włączono do zespołu nr 65/497 Zjednoczenie Gospodarki Rybnej w Szczecinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/1100/0 Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Handlowych w Szczecinie [1951-1958] 1959-1972 [1973] 0 rozwiń
1. ORGANIZACJA 1956-1972; 49 j.a. 1.1.Struktura organizacyjna - statut, schematy organizacyjne, regulaminy1959-1972; 8 j.a. 1.2. Zarządzenia wewnętrzne 1968-1972; 5 j.a. 1.3. Przekształcenia i reorganizacja przedsiębiorstw 1963-1971; 5 j.a. 1.4. Kolegium Zjednoczenia - protokoły 1959-1968; 8 j.a. 1.5. Konferencje partyjno-ekonomiczne 1962-1968; 13 j.a. 1.6. Realizacja uchwał KC PZPR i Kolegium Ministerstwa 1967-1969; 3 j.a. 1.7. Premiowanie pracowników 1956-1964; 2 j.a. 1.8. Normatywy kancelaryjno-archiwalne 1968-1971; 2 j.a. 1.9. Wynalazczość, współzawodnictwo, bhp 1964-1968; 3 j.a. 2. KONTROLE 1956-1969; 163 j.a. 2.1. Kontrole WZPH 1962-1969; 12 j.a. 2.2. Kontrole jednostek podległych 1956-1969; 151 j.a. 3. PLANOWANIE 1951-1972; 55 j.a. 3.1. Plany wieloletnie 1959; 3 j.a. 3.2. Plany finansowe WZPH 1958-1972; 12 j.a. 3.3. Plany finansowe jednostek podległych 1951-1968; 35 j.a. 3.4. Inne plany 1957-1967; 5 j.a.- plany zaopatrzenia rynku, programy usprawnień organizacyjnych i technicznych przedsiębiorstw, projekty zmian w przemyśle gastronomicznym. 4. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 1951-1973; 368 j.a. 4.1. Bilanse zbiorcze przedsiębiorstw 1956-1973; 22 j.a. 4.2. Bilanse jednostkowe jednostek podległych 1951-1973; 250 j.a.- usystematyzowane alfabetycznie wg nazw miejscowości bilanse i sprawozdania finansowe poszczególnych przedsiębiorstw handlu detalicznego, usług gastronomicznych, przedsiębiorstw przemysłu piekarniczego w Szczecinie, przedsiębiorstw targowych praz transportowych. 4.3. Sprawozdania z działalności 1956-1972; 14 j.a. 1956-1972; 14 j.a. 4.4. Sprawozdania z wykonania planu sprzedaży i robót budowlanych 1967-1970; 5 j.a. 4.5. Analizy ekonomiczne zbiorcze przedsiębiorstw 1953-1959; 8 j.a. 4.6. Analizy ekonomiczne przedsiębiorstw handlu detalicznego 1954-1972; 48 j.a. 4.7. Analizy ekonomiczne przedsiębiorstw usług gastronomicznych 1956-1967; 8 j.a. 4.8. Analizy ekonomiczne przedsiębiorstw transportowych w Szczecinie 1957-1972; 4 j.a. 4.9. Analizy i sprawozdania z zatrudnienia 1961-1970; 9 j.a. Liczba jednostek w zespole: 635
65/1101/0 Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych w Dobrej k. Szczecina 1952-1974 0 rozwiń
I AKCESJA nr 693/1983; 1952-1974; 134 j.a.- Protokoły KSR (1966-1970), plan 5-cio letni na lata 1966-1970; roczne plany gospodarczo-finansowe poszczególnych PGR-ów i Kombinatu PGR (na lata 1952-1973), analizy działalności poszczególnych PGR-ów i Kombinatu PGR (1962-1971), sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności poszczególnych PGR-ów i Kombinatu PGR (za lata 1957-1970), plany inwestycyjne i kapitalnych remontów i sprawozdania z ich wykonania, bilanse poszczególnych PGR-ów i Kombinatu PGR (za lata 1957-1973). Liczba jednostek w zespole: 134
65/1102/0 Klub Pracowników Nauki przy Politechnice Szczecińskiej 1957-1963 0 rozwiń
Korespondencja dotycząca działalności Klubu (1957-1963), protokoły zebrań (1961), lustracje i kontrole Klubu (1957-1962), zarządzenia wewnętrzne (1958-1963). Liczba jednostek w zespole: 8
65/1103/0 Urząd Celny w Darłowie 1946-1953 0 rozwiń
Biuletyn statystyczny (1946-1947), zbiór okólników Dyrekcji Ceł (1947-1953). Liczba jednostek w zespole: 7
65/1104/0 Polski Związek Łowiecki, Zarząd Wojewódzki w Szczecinie 1946-1948 0 rozwiń
Okólniki, zarządzenia komunikaty (1948), regulaminy, statut (1947-1948), plany i sprawozdania z działalności (za lata 1946-1948), budżety (na lata 1947-1948), materiały dotyczące walki z kłusownictwem (1946-1947), działalność propagandowa (1946-1947). Liczba jednostek w zespole: 6
65/1105/0 Społeczny Fundusz Budowy Szkół i Internatów, Komitet Wojewódzki w Szczecinie 1958-1973 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń plenarnych , prezydium i komisji Komitetu Wojewódzkiego (1961, 1966-1972), organizacja (1966-1972), sprawozdania z działalności (1966-1972), wycinki prasowe (1966, 1970-1972), protokoły narad i konferencji (1966-1972), sprawozdania z przebiegu akcji zbiórki pieniędzy w powiatach (1966-1972), materiały dotyczące likwidacji SFBSiI (1972-1973), uchwały, wytyczne, referaty (1966-1973), sprawozdania statystyczne (1967-1969), wykazy zakładów pracy z terenu województwa i miasta Szczecina (1970), Złota Księga Wojewódzkiej Komisji Koordynacyjnej SFBS za lata 1958-1965, sprawozdania finansowe (za lata 1964-1972), kredyty 91970), realizacja programu budowy 1000 szkół (za lata 1960-1967), akta notarialne (1966-1969), plany inwestycyjne i ich realizacja (1959-1972), protokoły posiedzeń Komisji Inwestycyjnej (1966-1968, 1970, 1972), kontrola Komitetu Wojewódzkiego (1965), obsada personalna i wykazy członków komitetów powiatowych (1966), protokoły posiedzeń komitetów powiatowych oraz sprawozdania z działalności (1958-1966). Liczba jednostek w zespole: 72
65/1106/0 Związek Młodzieży Polskiej, Zarząd Wojewódzki w Szczecinie 1948-1957 0 rozwiń
Zarząd Wojewódzki ZMP. I. Wydział Organizacyjny 1948-1956 [1957]; sygn. 1-218; 218 j.a. - konferencje sprawozdawczo-wyborcze (sygn. 1-4), protokoły posiedzeń plenarnych (sygn. 5-13), protokoły posiedzeń prezydium (sygn. 14-39), protokoły narad, odpraw i posiedzeń aktywu ZMP(sygn. 40-44), protokoły zebrań POP PZPR przy ZKP ZW ZMP(sygn. 45-47), materiały dotyczące organizacji- wytyczne, instrukcje, projekt statutu (sygn. 48-52), plany pracy (sygn. 53-76), sprawozdania z działalności (sygn. 77-80), referaty okolicznościowe (sygn. 81-85), informacje zbiorcze o pracy ZMP (sygn. 86-90), sprawozdania, oceny, meldunki i informacje o działalności aktywu (sygn. 91-125), sprawozdania statystyczne (sygn. 126-201), materiały dot. udziału członków ZMP w ogólnopolskich zjazdach młodzieży(sygn. 202-207), skargi i zażalenia (sygn. 208-218). II. Wydział Propagandy 1949-1956; sygn. 219-246; 28 j.a. - instrukcje i materiały szkoleniowe (sygn. 219-223), protokoły narad (sygn. 224), plany pracy Wydziału (sygn. 225), sprawozdania z działalności, oceny pracy agitacyjno-propagandowej, informacje dotyczące szkoleń ideologicznych (sygn. 226-246). III. Wydział Kadr 1949-1956; sygn. 247-263; 17 j.a. - protokoły posiedzeń Wydziału (sygn. 247), plany pracy Wydziału (sygn. 248), informacje i sprawozdania z działalności Wydziału (sygn. 249-251), księgi ewidencyjne działaczy, rejestry członków i wykazy aktywistów oraz ich charakterystyki (sygn. 252-263). IV. Wydział Młodzieży Studenckiej 1950-1954; sygn. 264-271; 8 j.a. - protokoły narad aktywu studenckiego (sygn. 264), plany pracy Wydziału (sygn. 265), sprawozdania i informacje dot. działalności aktywu studenckiego, informacje o sytuacji wyższych uczelni Szczecina (sygn. 266-271). V. Wydział Młodzieży Robotniczej 1949-1956; sygn. 272-287; 16 j.a. - protokoły narad i odpraw przodowników pracy (sygn. 272), plany pracy Wydziału (sygn. 273), sprawozdania i informacje dot. działalności aktywu robotniczego (sygn. 272-284), współzawodnictwo pracy (sygn. 285-287). VI. Wydział Młodzieży Wiejskiej 1948-1956; sygn. 288-300; 13 j.a. - protokoły narad i odpraw aktywu wiejskiego (sygn. 288-290), sprawozdania i informacje dot. działalności aktywu wiejskiego (sygn. 291-300). VII. Wydział Szkolno-Harcerski; 1949-1956; sygn. 301-323; 23 j.a. - informacje i wytyczne dot. działalności (sygn. 301-302), protokoły posiedzeń Wydziału (sygn. 303), protokoły narad i odpraw aktywu (sygn. 304-305), plany pracy Wydziały (sygn. 306), analizy i informacje dot. działalności aktywu harcerskiego (sygn. 307-320), sprawozdania statystyczne (sygn. 321-323). VIII. Wydział Kultury Fizycznej i Przysposobienia Wojskowego 1950-1954; sygn. 324-337; 14 j.a. - plany pracy i sprawozdania z działalności Wydziału (sygn. 324-325), sprawozdania i informacje dot. działalności aktywu w zakresie kultury fizycznej i PW (sygn. 326-337). IX. Wydział Finansowo-Administracyjny 1951-1956; sygn. 338-343; 6 j.a. - bilanse i sprawozdania finansowe (sygn. 338-340), protokoły kontroli finansowych (sygn. 341-343). X. Wojewódzki Sąd ZMP 1952-1955; sygn. 344-348; 5 j.a. - regulaminy (sygn. 344), protokoły posiedzeń Sądu (sygn. 345), sprawozdania z działalności (sygn. 346), sprawy sporne (sygn. 347-348). Zarządy terenowe ZMP 1. ZMP Zarząd Powiatowy w Choszcznie 1949-1956; sygn. 349-367; 19 j.a. - konferencje sprawozdawczo-wyborcze (sygn. 349-352), protokoły posiedzeń plenarnych (sygn. 353-355), protokoły posiedzeń prezydium (sygn. 356-358), protokoły narad aktywu (sygn. 359), wykazy kół i aktywistów (sygn. 360-361), plany pracy (sygn. 362-364), sprawozdania z działalności (sygn. 365-367). 2. ZMP Zarząd Powiatowy w Dębnie 1948-1955; sygn. 368-383; 16 j.a. - konferencje sprawozdawczo-wyborcze (sygn. 368-370), protokoły posiedzeń plenarnych (sygn. 371-372), protokoły posiedzeń prezydium (sygn. 373-376), protokoły narad aktywu (sygn. 377), sprawozdania z działalności (sygn. 378), sprawozdania statystyczne (sygn. 379-382), rejestry członków (sygn. 383). 3. ZMP Zarząd Powiatowy w Goleniowie 1955-1956; sygn. 384-386; 3 j.a. - konferencje sprawozdawczo-wyborcze (sygn. 384), sprawozdania z działalności (sygn. 385), rejestry członków (sygn. 386). 4. ZMP Zarząd Powiatowy w Gryficach 1951-1956; sygn. 387-408; 22 j.a. - konferencje sprawozdawczo-wyborcze (sygn. 387-389), protokoły posiedzeń plenarnych (sygn. 390-392), protokoły posiedzeń prezydium (sygn. 393-397), protokoły narad aktywu (sygn. 398-399), plany pracy (sygn. 400), sprawozdania z działalności (sygn. 401-403), plany pracy Wydziału Szkolno-Harcerskiego (sygn. 404-405), sprawozdania z działalności aktywu harcerskiego (sygn. 406-408). 5. ZMP Zarząd Powiatowy w Gryfinie 1948-1955; sygn. 409-429; 21 j.a. - konferencje sprawozdawczo-wyborcze (sygn. 409-412), protokoły posiedzeń plenarnych (sygn. 413-414), protokoły posiedzeń prezydium (sygn. 415-418), protokoły narad aktywu (sygn. 419-421), plany pracy (sygn. 422-424), sprawozdania z działalności (sygn. 425-427), sprawozdania statystyczne (sygn. 428), materiały z Harcerskiego Zjazdu Powiatowego (sygn. 429). 6. ZMP Zarząd Powiatowy w Kamieniu Pomorskim 1949-1956; sygn. 430-451; 22 j.a. - konferencje sprawozdawczo-wyborcze (sygn. 430-431), protokoły posiedzeń plenarnych (sygn. 432-435), protokoły posiedzeń prezydium (sygn. 436-440), protokoły narad aktywu (sygn. 441), sprawozdania z działalności (sygn. 442-445), sprawozdania statystyczne (sygn. 446-447), rejestry członków (sygn. 448-450), sprawozdania z działalności aktywu harcerskiego (sygn. 451). 7. ZMP Zarząd Powiatowy w Łobzie 1949-1956; sygn. 452-482; 31 j.a. - konferencje sprawozdawczo-wyborcze (sygn. 452-455), protokoły posiedzeń plenarnych (sygn. 456-459), protokoły posiedzeń prezydium (sygn. 460-465), protokoły narad aktywu (sygn. 466-467), wykazy kół i aktywistów (sygn. 468-469), plany pracy (sygn. 470-472), sprawozdania z działalności (sygn. 473-476), sprawozdania statystyczne (sygn. 477-481), rejestry członków (sygn. 482). 8. ZMP Zarząd Powiatowy w Myśliborzu 1950-1956; sygn. 483-498; 16 j.a. - konferencje sprawozdawczo-wyborcze (sygn. 483-486), protokoły posiedzeń plenarnych (sygn. 487-490), protokoły posiedzeń prezydium (sygn. 491-495), protokoły narad aktywu (sygn. 496), sprawozdania z działalności (sygn. 497, rejestry członków (sygn. 498). 9. ZMP Zarząd Powiatowy w Nowogardzie 1949-1956; sygn. 499-532; 34 j.a. - konferencje sprawozdawczo-wyborcze (sygn. 499-500), protokoły posiedzeń plenarnych (sygn. 501-504), protokoły posiedzeń prezydium (sygn. 505-510), protokoły zebrań sprawozdawczo-wyborczych kół terenowych (sygn. 511-514), protokoły narad aktywu (sygn. 515-516), plany pracy (sygn. 517), sprawozdania z działalności (sygn. 518-525), sprawozdania statystyczne (sygn. 526), skargi i zażalenia (sygn. 527-528), wykazy akytwistów (sygn. 529-532). 10. ZMP Zarząd Powiatowy w Pyrzycach 1950-1956; sygn. 533-550; 18 j.a. - konferencje sprawozdawczo-wyborcze (sygn. 533-536), protokoły posiedzeń plenarnych (sygn. 537-540), protokoły posiedzeń prezydium (sygn. 541-543), protokoły narad aktywu (sygn. 544), wykazy aktywistów (sygn. 545), plany pracy (sygn. 546-547), sprawozdania z działalności (sygn. 548-550). 11. ZMP Zarząd Powiatowy w Stargardzie Szczc. 1949-1955; sygn. 551-564; 14 j.a. - konferencje sprawozdawczo-wyborcze (sygn. 551-554), protokoły posiedzeń plenarnych (sygn. 555), protokoły posiedzeń prezydium (sygn. 556-558), sprawozdania z działalności (sygn. 559-561), plany pracy Wydziału Szkolno-Harcerskiego (sygn. 562-563), sprawozdania z działalności aktywu harcerskiego (sygn. 564). 12. ZMP Zarząd Powiatowy w Szczecinie 1949-1956; sygn. 565-598; 34 j.a. - konferencje sprawozdawczo-wyborcze (sygn. 565-569), protokoły posiedzeń plenarnych (sygn. 570-576), protokoły posiedzeń prezydium (sygn. 577-583), protokoły narad aktywu (sygn. 584-585), wykazy aktywistów (sygn. 586), plany pracy (sygn. 587-588), sprawozdania z działalności (sygn. 589-596), sprawozdania statystyczne (sygn. 597), sprawozdania z działalności aktywu harcerskiego (sygn. 598). 13. ZMP Zarząd Miejski w Szczecinie 1948-1956; sygn. 599-626; 28 j.a. - konferencje sprawozdawczo-wyborcze (sygn. 599-601), protokoły posiedzeń plenarnych (sygn. 602-606), protokoły posiedzeń prezydium (sygn. 607-612), protokoły narad aktywu (sygn. 613-614), plany pracy (sygn. 615-616), sprawozdania z działalności (sygn. 617-624), sprawozdania statystyczne (sygn. 625-626). 14. ZMP Zarząd Dzielnicowy Szczecin Dąbie 1955-1956; sygn. 627-631; 5 j.a. - konferencje sprawozdawczo-wyborcze (sygn. 627), protokoły posiedzeń plenarnych (sygn. 628), protokoły posiedzeń prezydium (sygn. 629-630), protokoły narad aktywu (sygn. 631), wykazy kół i aktywistów (sygn. 360-361), plany pracy (sygn. 362-364), sprawozdania z działalności (sygn. 365-367). 15. ZMP Zarząd Dzielnicowy Szczecin Nad Odrą 1955-1956; sygn. 632-637; 6 j.a. - konferencje sprawozdawczo-wyborcze (sygn. 632-633), protokoły posiedzeń plenarnych (sygn. 634), protokoły posiedzeń prezydium (sygn. 635-636), sprawozdania statystyczne (sygn. 637)). 16. ZMP Zarząd Dzielnicowy Szczecin Pogodno 1955-1956; sygn. 638-643; 6 j.a. - konferencje sprawozdawczo-wyborcze (sygn. 638), protokoły posiedzeń plenarnych (sygn. 639-640), protokoły posiedzeń prezydium (sygn. 641-642), protokoły narad aktywu (sygn. 643). 17. ZMP Zarząd Dzielnicowy Szczecin Port 1952-1956; sygn. 644-652; 9 j.a. - konferencje sprawozdawczo-wyborcze (sygn. 644-645), protokoły posiedzeń plenarnych (sygn. 646), protokoły posiedzeń prezydium (sygn. 647-648), sprawozdania z działalności (sygn. 649), sprawozdania statystyczne (sygn. 650), rejestry członków (sygn. 651-652). 18. ZMP Zarząd Dzielnicowy Szczecin Południe 1952-1954; sygn. 653-660; 8 j.a. - konferencje sprawozdawczo-wyborcze (sygn. 653-655), protokoły posiedzeń prezydium (sygn. 656-657), plany pracy (sygn. 658), sprawozdania z działalności (sygn. 659), sprawozdania statystyczne (sygn. 660). 19. ZMP Zarząd Dzielnicowy Szczecin Północ 1952-1954; sygn. 661-669; 9 j.a. - konferencje sprawozdawczo-wyborcze (sygn. 661-662), protokoły posiedzeń prezydium (sygn. 663-664), protokoły narad aktywu (sygn. 665), plany pracy (sygn. 666-667), sprawozdania z działalności (sygn. 668), sprawozdania statystyczne (sygn. 669). 20. ZMP Zarząd Dzielnicowy Szczecin Śródmieście 1955-1956; sygn. 670-673; 4 j.a. - konferencje sprawozdawczo-wyborcze (sygn. 670), protokoły posiedzeń plenarnych (sygn. 671-672), protokoły posiedzeń prezydium (sygn. 673), plany pracy (sygn. 658), sprawozdania z działalności (sygn. 659), sprawozdania statystyczne (sygn. 660). 21. ZMP Zarząd Żeglugi w Szczecinie 1952-1956; sygn. 674-686; 13 j.a. - konferencje sprawozdawczo-wyborcze (sygn. 674-677), protokoły posiedzeń plenarnych (sygn. 678),protokoły posiedzeń prezydium (sygn. 679-683), protokoły narad aktywu (sygn. 684),sprawozdania z działalności (sygn. 685), rejestry członków (sygn. 686). 22. ZMP Zarząd Powiatowy w Świnoujściu 1949-1956; sygn. 687-705; 19 j.a. - konferencje sprawozdawczo-wyborcze (sygn. 687-690), protokoły posiedzeń plenarnych (sygn. 691-692),protokoły posiedzeń prezydium (sygn. 693-695), protokoły narad aktywu (sygn. 696-697), plany pracy (sygn. 698), sprawozdania z działalności (sygn. 699-704), sprawozdania statystyczne (sygn. 705). XI. PRZES. Nr 163/2009; 1951-1956; 1 j.a. - materiały dotyczące działalności ZMP przy Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Szczecinie. 23. AKCESJA nr 3046/2011; 1948-1957; 350 j.a. - akta osobowe Liczba jednostek w zespole: 1056
65/1107/0 Technikum Dróg Wodnych w Szczecinie [1951] 1953-1958 0 rozwiń
1. Zarządzanie 1953-1958; 20 j.a. 1.1. Organizacja 1954-1958; 5 j.a. - protokoły narad, dane liczbowe dotyczące szkoły, spis zdawczo-odbiorczy akt przekazanych do Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. 1.2. Rada Pedagogiczna 1953-1958; 6 j.a. - protokoły posiedzeń. 1.3. Komitet Rodzicielski 1954; 1 j.a. - protokół posiedzenia. 1.4. Kontrole 1955-1957; 4 j.a. - materiały z kontroli przeprowadzanych w szkole. 1.5. Zatrudnienie, fundusz płac i wykazy nauczycieli 1954-1957; 4 j.a. - wykazy imenne nauczycieli, sprawozdania dotyczące wynagradzania pracowników. 2. Plany i sprawozdania 1954-1957; 10 j.a. 2.1. Sprawozdania z działalności szkoły 1956; 1 j.a. 2.2. Sprawozdania statystyczne 1954-1957; 3 j.a. - sprawozdania dotyczące spraw pedagogicznych, zatrudnienia i funduszu płac. 2.3. Sprawozdania finansowe 1954-1956; 6 j.a. 3. Nauczanie i wychowanie 1953-1957; 32 j.a. 3.1. Wyniki nauczania, promowania i klasyfikacji 1953-1957; 8 j.a. - katalogi klasyfikacyjne, protokoły egazminów promocyjnych, protokoły posiedzeń Komisji Programowej. 3.2. Egzaminy dojrzałości 1953-1956; 6 j.a. 3.3. Wykazy ilościowe i imienne uczniów 1953-1957; 5 j.a. 3.4. Organizacje społeczne i szkolne 1954-1956; 3 j.a. 3.5. Związek Młodzieży Polskiej 1953-1955; 5 j.a. - protokoły zebrań zarządu szkolnego, plany pracy oraz sprawozdania z ich wykonania 3.6. Wydział Zaoczny 1953-1957; 5 j.a. - protokoły posiedzen Rady Pedagogicznej, wykazy słuchaczy 4. Akta osobowe pracowników 1953-1958; 224 j.a. 5. Akta uczniów [1951] 1953-1958; 346 j.a. Liczba jednostek w zespole: 632
65/1109/0 Zbiór akt komitetów Frontu Jedności Narodu z terenu działania Archiwum Państwowego w Szczecinie 1954-1983 0 rozwiń
I. Powiatowe Komitety FJN 1956-1975; 285 j.a. 1. Powiatowy Komitet FJN w Dębnie Lubuskim 1956-1971; 19 j.a. - protokoły posiedzeń plenarnych (1956, 1958, 1960-1961, 1963-1965), protokoły posiedzeń Prezydium (1960-1964, 1971), protokoły posiedzeń komisji - Czynów Społecznych (1970), Organizacyjnej (1964), Zadrzewienia (1964), szkolenia (1962), informacje dotyczące działalności (1963, 1968). 2. Powiatowy Komitet FJN w Gryfinie 1957-1971; 170 j.a. powołanie KP i komitetów wiejskich (1957, 1962-1963), składy osobowe KP i komitetów wiejskich (1954-1969), protokoły posiedzeń plenarnych (1958-1970), działalność komisji - Czynów Społecznych (1963-1972), Społecznej Komisji Pojednawczej (1967-1971), Propagandy (1967), Zadrzewienia (1960-1971), Komitetu Budowy Szkół i Internatów (1961-1971), Powiatowej Rady Kobiet (1967-1970), Powiatowej Rady Przyjaciół Szkoły i Młodzieży (1966-1971), protokoły posiedzeń Prezydium (1956, 1961-1970), protokoły narad aktywu (1956-1964), plany pracy KP (1961-1969), sprawozdania z działalności KP (za lata 1961-1970), materiały dotyczące wyborów i kampanii wyborczych do Sejmu i rad narodowych (1954-1970), działalność KP- obchody rocznicowe, udział w konkursach (1962-1970). 3. Powiatowy Komitet FJN w Szczecinie 1958-1975;96 j.a. - składy osobowe komitetów z terenu powiatu szczecińskiego (1964-1968), protokoły posiedzeń plenarnych (1958-1959, 1961-1962, 1965, 1970, 1975), działalność komisji - Czynów Społecznych (1964-1974), Powiatowej Rady Przyjaciół Szkoły i Młodzieży (1965-1968), protokoły posiedzeń Prezydium (1961-1974), protokoły narad (1967-1969), plany pracy KP (na lata 1967-1968), sprawozdania z działalności KP (za lata 1966-1974), materiały dotyczące wyborów i kampanii wyborczych do Sejmu i rad narodowych (1965-1973), działalność KP- obchody rocznicowe, udział w konkursach (1964-1975), II. Miejskie Komitety FJN 1960-1981; 110 j.a. 1. Miejski Komitet FJN w Nowym Warpnie 1965-1972; 12 j.a. - protokoły posiedzeń plenranych (1965, 1968-1971), materiały dotyczące wyborów i kampanii wyborczych do Sejmu i rad narodowych (1969-1972), czyny społeczne (1968-1970), udział miasta w konkursach (1970). 2. Miejski Komitet FJN w Mieszkowicach 1970-1973; 4 j.a. - skład osobowy KM (1973), protokoły posiedzeń plenranych (1970-1971). 3. Miejski Komitet FJN w Policach 1965-1977; 11 j.a. - protokoły posiedzeń plenarnych (1965, 1967, 1970, 1973), protokoły narad (1971, 1977), materiały dotyczące wyborów i kampanii wyborczych do Sejmu i rad narodowych (1969-1973). 4. Miejski Komitet FJN w Szczecinie 1960-1981; 83 j.a. - protokoły posiedzeń plenranych (1960-1965, 1968-1970, 1978), skład osobowy KM (1969, 1979), protokoły posiedzeń Prezydium (1966-1970, 1974-1981), protokoły narad (1969), działalność Komisji - Czynów Społecznych (1967-1981), Profilaktyki Społecznej (1977-1981), Propagandy (1970-1972), Samorządu Mieszkańców (1979-1981), Miejskiej Rady Kobiet (1969-1970), Rady Przyjaciół Szkoły i Młodzieży (1967-1972), Społecznych Komisji Pojednawczych (1967, 1970-1971, 1976-1981), działalność KM- obchody rocznicowe, udział w konkursach (1971, 1978-1980), plany pracy KM i sprawozdania z ich wykonania (1967-1971, 1975-1978), materiały dotyczące wyborów i kampanii wyborczych do Sejmu i rad narodowych (1961-1979), protokół z kontroli składnicy akt KM FJN w Szczecinie (1983). III. Gminne Komitety FN 1954; 1 j.a. 1. Gminny Komitet FN w Kołbaskowie 1954; 1 j.a. - protokół posiedzenia plenarnego IV. Gromadzkie Komitety FJN 1954-1972; 73 j.a. 1. Gromadzki Komitet FJN w Baniach 1961-1969; 3 j.a. - protokoły posiedzeń plenarnych (1961, 1969), protokoły narad (1966). 2. Gromadzki Komitet FJN w Chwarstnicy 1956-1961; 3 j.a. skład osobowy (1956), protokoły posiedzeń plenarnych (1956, 1961). 3. Gromadzki Komitet FJN w Krzywinie 1967-1970; 4 j.a. - protokoły posiedzeń plenarnych (1967, 1969-1970), działalność Gromadzkiej Rady Kobiet (1967). 4. Gromadzki Komitet FJN w Lisim Polu 1956-1967; 6 j.a. - protokoły posiedzeń plenarnych (1956, 1961, 1963, 1967), działalność Gromadzkiej Rady Kobiet (1967). 5. Gromadzki Komitet FJN w Lubanowie 1956-1967; 4 j.a. - protokoły posiedzeń plenarnych (1956, 1967), działalność Gromadzkiej Rady Kobiet (1967), protokoły narad (1956). 6. Gromadzki Komitet FJN w Pniewie 1956; 1 j.a. - protokół posiedzenia plenarnego 7. Gromadzki Komitet FJN w Starym Czarnowie 1956-1967; 2 j.a. - protokół posiedzenia plenarnego (1956), działalność Społecznej Komisji Pojedniawczej (1967). 8. Gromadzki Komitet FJN w Swobnicy 1958-1969; 4 j.a. - protokoły posiedzeń plenarnych (1958, 1961), działalność Społecznego Funduszu Budowy Szkół (1961), ocena realizacji programu wyborczego z 1965 r. 9. Gromadzki Komitet FJN w Śmierdnicy 1967-1969; 2 j.a. - protokół posiedzenia plenarnego (1967, 1969). 10. Gromadzki Komitet FJN w Wełtyniu 1956; 1 j.a. - protokół posiedzenia plenarnego. 11. Gromadzki Komitet FJN w Widuchowej 1954-1969; 3 j.a. - protokoły posiedzeń plenarnych (1954-1956, 1969), działalność Społecznej Komisji Pojednawczej (1967). 12. Gromadzki Komitet FJN w Będagrowie 1960-1970; 4 j.a. - protokół posiedzenia plenarnego (1970), materiały dotyczące wyborów i kampanii wyborczych do Sejmu i rad narodowych (1960, 1965, 1969). 13. Gromadzki Komitet FJN w Brzóskach 1963-1972; 7 j.a. - skład osobowy (1965), protokoły posiedzeń plenarnych (1965-1966, 1969-1970, 1972), protokoły narad (1963), materiały dotyczące wyborów i kampanii wyborczych do Sejmu i rad narodowych (1960, 1969). 14. Gromadzki Komitet FJN w Dobrej Szczecińskiej 1961-1972; 8 j.a. - protokoły posiedzeń plenarnych (1961-1966, 1972), protokoły narad (1967), materiały dotyczące wyborów i kampanii wyborczych do Sejmu i rad narodowych (1961, 1965, 1969-1970), sprawozdania z działalności KR (za 1962 r.). 15. Gromadzki Komitet FJN w Dołuju 1965-1972; 4 j.a. - skład osobowy (1972), protokoły posiedzeń plenarnych (1965-1966, 1969-1970), materiały dotyczące wyborów i kampanii wyborczych do Sejmu i rad narodowych (1969). 16. Gromadzki Komitet FJN w Jasienicy 1965-1972; 3 j.a. - protokoły posiedzeń plenarnych (1966, 1972), program rozwoju gromady na lata 1965-1970. 17. Komitet FJN w Kołbaskowie 1954-1969; 10 j.a. - protokoły posiedzeń plenarnych (1954-1955, 1957, 1961, 1963, 1965), protokoły narad (1965-1966), czyny społeczne (1965), materiały dotyczące wyborów i kampanii wyborczych do Sejmu i rad narodowych (1960, 1969). 18. Gromadzki Komitet FJN w Tanowie 1960-1969; 4 j.a. - skład osobowy (1961), protokoły posiedzeń plenarnych (1962-1964, 1966-1967), materiały dotyczące wyborów i kampanii wyborczych do Sejmu i rad narodowych (1960, 1969). V. Dzielnicowe Komitety FJN 1954-1975; 157 j.a. 1. Dzielnicowy Komitet FJN Szczecin Dąbie 1960-1974; 65 j.a. - skład osobowy KD (1969-1972), ewidencja pieczęci (1973-1974), protokoły posiedzeń plenarnych (1960-1964, 1966, 1969-1972), protokoły posiedzeń Prezydium (1960-1964, 1966, 1969-1973), działalność komisji i komitetów działających przy KD (1967-1972), plany pracy KD (1969-1972), sprawozdania z działalności KD (za lata 1969-1972), materiały dotyczące wyborów i kampanii wyborczych do Sejmu i rad narodowych (1961-1973). 2. Dzielnicowy Komitet FJN Szczecin n/Odrą 1967-1973; 24 j.a. - skład osobowy KD (1971), protokoły posiedzeń plenarnych (1970-1972), protokoły posiedzeń Prezydium (1967-1970, 1972), protokoły narad (1971-1972), oceny działalności radnych Dzielnicowej Rady Narodowej (1965-1970), materiały dotyczące wyborów i kampanii wyborczych do Sejmu i rad narodowych (1961,1969, 1971-1973). 3. Dzielnicowy Komitet FJN Szczecin Pogodno 1954-1975; 46 j.a. - protokoły posiedzeń plenarnych (1961-1963, 1966-1967, 1974-1975), protokoły posiedzeń Prezydium (1954, 1958, 1961-1964, 1966-1968, 1974-1975), działalność komisji i komitetów działających przy KD (1961-1968), protokoły narad (1961-1962), czyny społeczne (1962-1964), sprawozdania z działalności KD (za lata 1954, 1961, 1963, 1967-1970), oceny pracy radnych Dzielnicowej Rady Narodowej (1965-1967), materiały dotyczące wyborów i kampanii wyborczych do Sejmu i rad narodowych (1954-1961). 4. Dzielnicowy Komitet FJN Szczecin Śródmieście 1961-1969; 22 j.a. - protokoły posiedzeń plenarnych (1966-1969, 1972), protokoły posiedzeń Prezydium (1966-1969, 1971-1972), protokoły narad (1967-1968), sprawozdania z działalności KD (za lata 1966-1970), działalność komisji i komitetów działających przy KD (1968-1969), materiały dotyczące wyborów i kampanii wyborczych do Sejmu i rad narodowych (1961-1962). VI. Miejsko-Gminne Komitety FJN 1973-1983; 53 j.a. 1. Miejsko-Gminny Komitet FJN w Mieszkowicach 1973-1981; 23 j.a. - skład osobowy (1975-1981), protokoły posiedzeń plenarnych (1978, 1981), protokoły posiedzeń Prezydium (1975-1976, 1979-1981), działalność komisji i komitetów działających przy KMG (1980), protokoły narad (1975), materiały dotyczące wyborów i kampanii wyborczych do Sejmu i rad narodowych (1973-1980), działalność KMG-udział w konkursach, obchody rocznicowe (1978-1979). 2. Miejsko-Gminny Komitet FJN w Moryniu 1975-1979; 10 j.a. - skład osobowy (1975,1977), protokoły posiedzeń plenarnych (1977-1978), protokoły posiedzeń Prezydium (1976), działalność komisji i komitetów działających przy KMG (1979), sprawozdania z działalności KMG (za 1976 r.), materiały dotyczące wyborów i kampanii wyborczych do Sejmu i rad narodowych (1976-197), działalność KMG-udział w konkursach, obchody rocznicowe (1976). 3. Miejsko-Gminny Komitet FJN w Nowym Warpnie 1973-1983; 20 j.a. - skład osobowy (1975-1978), ewidencja pieczęci (1983), protokoły posiedzeń plenarnych (1976-1979), protokoły posiedzeń Prezydium (1975-1976), protokoły narad (1973), działalność komisji i komitetów działających przy KMG (1982), informacje KMG (1976-1978), materiały dotyczące wyborów i kampanii wyborczych do Sejmu i rad narodowych (1976-1978), działalność KMG-udział w konkursach, obchody rocznicowe (1976-1980). 4. Miejsko-Gminny Komitet FJN w Gryfinie 1970-1978; 3 j.a. - protokoły posiedzeń plenarnych (1970-1974), skład osobowy (1977), materiały dotyczące wyborów i kampanii wyborczych do Sejmu i rad narodowych (1977-1978). 5. Miejsko-Gminny Komitet FJN w Policach 1975-1978; 3 j.a. - protokoły posiedzeń plenarnych (1975), sprawozdania z działalności KMG (za lata 1976-1978). VII. Gminne Komitety FJN 1973-1981; 7 j.a. 1. Gminny Komitet FJN w Kołbaskowie 1973-1981; 5 j.a. - protokoły posiedzeń plenarnych 2. Gminny Komitet FJN w Tanowie 1973; 1 j.a. - protokoły posiedzeń plenarnych 3. Gminny Komitet FJN w Trzebieży 1973; 1 j.a. - protokoły posiedzen plenarnych VIII. AKCESJA NR 2355/2007; 1973; 2 j.a. 1. Miejski Komitet FJN w Chojnie 1973; 1 j.a. - protokoły posiedzeń, skład osobowy. 2. Gminny Komitet FJN w Chojnie 1973; 1 j.a. - protokoły posiedzeń. IX. PRZES.141/2008; 1978-1981; 4 j.a. - protokoły posiedzeń Gminnego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Dobrej Liczba jednostek w zespole: 698
65/1110/0 Akta komisji wyborczych z terenu województwa szczecińskiego 1952-1988 [1989] 0 rozwiń
1. WYBORY DO SEJMU PRL 67 j.a. 1.1. Akta komisji wyborczych z terenu woj. szczecińskiego z wyborów z dnia 26.XI.1952; 4 j.a. - Powiatowa Komisja Wyborcza w Dębnie, obwodowe komisje wyborcze z terenu powiatów województwa - w układzie alfabetycznym. 1.2. Akta komisji wyborczych z terenu woj. szczecińskiego z wyborów z dnia 20.I.1957; 4 j.a. - obwodowe komisje wyborcze z terenu powiatu nowogardzkiego, łobeskiego, stargardzkiego. 1.3. Akta komisji wyborczych z terenu woj. szczecińskiego z wyborów z dnia 19.III.1972; 18 j.a. - Wojewódzka Komisja Wyborcza obwodowe komisje wyborcze z terenu powiatów województwa - w układzie alfabetycznym. 1.4. Akta komisji wyborczych z terenu woj. szczecińskiego z wyborów z dnia 13.X.1985; 41 j.a. - Wojewódzka Komisja Wyborcza, obwodowe komisje wyborcze z terenu miast i gmin i gmin województwa - w układzie alfabetycznym. 2. WYBORY DO SEJMU PRL I RAD NARODOWYCH 431 j.a. 2.5. Akta komisji wyborczych z terenu woj. szczecińskiego z wyborów z dnia 16.IV.1961; 87 j.a. - Okręgowa Komisja Wyborcza w Stargardzie Szczec., Szczecinie, powiatowe komisje wyborcze w województwie - w układzie alfabetycznym, miejskie komisje wyborcze z terenu powiatów województwa - w układzie alfabetycznym, obwodowe komisje wyborcze z terenu powiatów województwa - w układzie alfabetycznym. 2.6. Akta komisji wyborczych z terenu woj. szczecińskiego z wyborów z dnia 30.V.1965; 155 j.a. - Okręgowa Komisja Wyborcza w Stargardzie Szczec., Szczecinie, Wojewódzka Komisja Wyborcza w Szczecinie, powiatowe komisje wyborcze w województwie - w układzie alfabetycznym, miejskie komisje wyborcze z terenu powiatów województwa - w układzie alfabetycznym, obwodowe komisje wyborcze z terenu powiatów województwa - w układzie alfabetycznym. 2.7. Akta komisji wyborczych z terenu woj. szczecińskiego z wyborów z dnia 1.VI.1969; 126 j.a. - Okręgowa Komisja Wyborcza w Szczecinie, Wojewódzka Komisja Wyborcza w Szczecinie, powiatowe komisje wyborcze w województwie - w układzie alfabetycznym, miejskie komisje wyborcze z terenu powiatów województwa - w układzie alfabetycznym, obwodowe komisje wyborcze z terenu powiatów województwa - w układzie alfabetycznym. 2.8. Akta komisji wyborczych z terenu woj. szczecińskiego z wyborów z dnia 21.III.1976; 38 j.a. - Okręgowa Komisja Wyborcza w Stargardzie Szczec., Szczecinie, Wojewódzka Komisja Wyborcza w Szczecinie, obwodowe komisje wyborcze z terenu miast i gmin i gmin województwa - w układzie alfabetycznym, okręgu wyborczego nr 61 i 62, obwodów nr 1-14. 2.9. Akta komisji wyborczych z terenu woj. szczecińskiego z wyborów z dnia 23.III.1980; 25 j.a. - Okręgowa Komisja Wyborcza w Stargardzie Szczec., Szczecinie, Wojewódzka Komisja Wyborcza w Szczecinie, obwodowe komisje wyborcze z terenu miast i gmin i gmin województwa - w układzie alfabetycznym, okręgu wyborczego nr 62 i 63. 3. WYBORY DO RAD NARODOWYCH 727 j.a. 3.10. Akta komisji wyborczych z terenu woj. szczecińskiego z wyborów z dnia 5.XII.1954; 62 j.a. - Wojewódzka Komisja Wyborcza w Szczecinie, powiatowe komisje wyborcze wwojewództwie - w układzie alfabetycznym, miejskie komisje wyborcze z terenu powiatów województwa - w układzie alfabetycznym, okręgowe komisje wyborcze z terenu powiatów województwa - w układzie alfabetyczny , obwodowe komisje wyborcze z terenu powiatów województwa - w układzie alfabetycznym. 3.11. Akta komisji wyborczych z terenu woj. szczecińskiego z wyborów z dnia 3.II.1958; 87 j.a. - Wojewódzka Komisja Wyborcza w Szczecinie, powiatowe komisje wyborcze w województwie - w układzie alfabetycznym, miejskie komisje wyborcze z terenu powiatów województwa - w układzie alfabetycznym, obwodowe komisje wyborcze z terenu powiatów województwa - w układzie alfabetyczny . 3.12. Akta komisji wyborczych z terenu woj. szczecińskiego z wyborów z dnia 9.XII.1973; 156 j.a. - Wojewódzka Komisja Wyborcza w Szczecinie, powiatowe komisje wyborcze w województwie - w układzie alfabetycznym, miejskie komisje wyborcze z terenu powiatów województwa - w układzie alfabetycznym, dzielnicowe komisje wyborcze m. Szczecina, gminne komisje wyborcze z terenu powiatów województwa - w układzie alfabetycznym,obwodowe komisje wyborcze z terenu powiatów województwa - w układzie alfabetycznym. 3.13. Akta komisji wyborczych z terenu woj. szczecińskiego z wyborów z dnia 5.II.1978; 103 j.a. - miejskie komisje wyborcze z terenu powiatów województwa - w układzie alfabetycznym, gminne komisje wyborcze z terenu powiatów województwa - w układzie alfabetycznym, obwodowe komisje wyborcze z terenu miast i gmin oraz gmin województwa - w układzie alfabetycznym. 3.14. Akta komisji wyborczych z terenu woj. szczecińskiego z wyborów z dnia 17.VI.1984; 135 j.a. - Wojewódzka Komisja Wyborcza w Szczecinie, komisje i kolegia wyborcze miast i gmin w województwie - w układzie alfabetycznym, komisje i kolegia wyborcze gmin w województwie - w układzie alfabetycznym, obwodowe komisje wyborcze z terenu miast i gmin oraz gmin województwa - w układzie alfabetycznym. 3.15. Akta komisji wyborczych z terenu woj. szczecińskiego z wyborów z dnia 19.VI.1988; 184 j.a. - Wojewódzka Komisja Wyborcza w Szczecinie, komisje i kolegia wyborcze miast i gmin w województwie - w układzie alfabetycznym, komisje i kolegia wyborcze gmin w województwie - w układzie alfabetycznym, obwodowe komisje wyborcze z terenu miast i gmin oraz gmin województwa - w układzie alfabetycznym. Liczba jednostek w zespole: 1225
65/1111/0 Akta komisji do spraw referendów ogólnokrajowych z terenu województwa szczecińskiego 1987-1987 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń Komisji ds. referendum z Gryfina (sygn. 9), Morynia (sygn.1) i Szczecina (sygn. 6), protokoły wyników głosowania z Morynia (sygn. 2-3), Nowego Warpna (sygn. 4-5) i Polic (sygn. 7), podział miasta i gminy Police na obwody głosowania (sygn. 8), powołanie i regulamin Gminnej Komisji ds referendum w Dobrej k/Szczecina (sygn. 10), protokoły wyników głosowania w Dobrej (11). AKCESJA nr 2913/2011; 1987; 1 j.a. (sygn. 12) - materiały z przygotowań i przebiegu referendum na terenie miasta i gminy Goleniów. Liczba jednostek w zespole: 12
65/1112/0 Akta komisji wyborczych z wyborów do Sejmu i Senatu z terenu województwa szczecińskiego 1989-1991 0 rozwiń
I. Wybory z 5.06.1989 r. 1. AKCESJA nr 1569/2000; sygn. 1-19; 19 j.a. - protokoły głosowania na posłów i senatorów sporządzone przez Obwodową Komisję Wyborczą w Moryniu, wykazy z podpisami na kandydaturę na posła z okręgu nr 91 w Szczecinie. 2. PRZES. nr 143/2008; sygn. 22; 1 j.a. - protokoły z wyborów do Sejmu i Senatu z 4 i 18.06.1989 r. w Dobrej k/Szczecina 3. AKCESJA nr 2593/2009; sygn. 23-25; 3 j.a. - akta z wyborów z terenu gminy Cedynia - harmonogram z przebiegu kampanii wyborczej, ordynacja wyborcza, sprawozdanie z przebiegu kampanii wyborczej, podział miasta i gminy na obwody do głosowania, utworzenie i skład obwodowych komisji wyborczych. II. Wybory z 27.10.1991 r. 1. AKCESJA nr 1569/2000; sygn. 20-21; 2 j.a. - protokoły głosowania w obwodzie Brzózki. Liczba jednostek w zespole: 26
65/1113/0 Akta komisji wyborczych z wyborów Prezydenta RP z terenu województwa szczecińskiego 1990-1990 0 rozwiń
1. Wybory z 25.11.1990 r. i z drugiej tury z 9.12.1990 r. - sygn. 1-5; 5 j.a. - protokół wspólnego posiedzenia obwodowych komisji w Nowym Warpnie i w Brzózkach (sygn.1), protokoły głosowań w Nowym Warpnie (sygn. 2-4) i w Policach (sygn. 5). Liczba jednostek w zespole: 5
65/1114/0 Akta komisji wyborczych z wyborów do samorządu terytorialnego z terenu województwa szczecińskiego 1990-1990 0 rozwiń
1. Wybory z 27.05.1990 r. - sygn. 1; 1 j.a. - podział miasta i gminy Police na okręgi wyborcze i wykaz kandydatów na radnych. Liczba jednostek w zespole: 1
65/1115/0 Inspekcja Robotniczo-Chłopska, Oddział Wojewódzki w Szczecinie 1985-1990 0 rozwiń
I. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 1985-1990; 32 j.a. 1. Organizacja 1985; 1 j.a. - opis stanu organizacyjnego Inspekcji na terenie woj szczecińskiego w końcu 1985 r. 2. Plany pracy i sprawozdania z działalności 1985-1990; 6 j.a. 3. Skargi i wnioski 1985-1990; 15 j.a. - akta skarg i wniosków oraz rejestry skarg i wniosków wpływających do Inspekcji. Są także sprawozdania w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków od obywateli za lata 1985-1989 oraz akta skarg załatwianych przez inne organy kontroli z udziałem inspektorów IRCh-y. 4. Współpraca 1986-1989; 6 j.a. - informacje dotyczące współpracy z władzami partyjnymi, związkami zawodowymi, prokuraturą i innymi organami kolnymi. 5. Wycinki prasowe 1986-1989; 4 j.a. II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA 1985-1989; 5 j.a. - zbiorcze sprawozdania o wynikach kontroli III. KONTROLE 1985-1989; 359 j.a. 1. Administracja państwowa 1988-1989; 1 j.a. 2. Przemysł 1987; 1 j.a. 3. Budownictwo 1985-1989; 39 j.a. 4. Rolnictwo 1985-1989; 87 j.a. 5. Drogownictwo i łączność 1988-1989; 4 j.a. 6. Handel 1986-1988; 5 j.a. 7. Usługi 1986-1989; 20 j.a. 8. Gospodarka komunalna 1985-1989; 33 j.a. 9. Gospodarka mieszkaniowa 91 j.a. 10. Oświata i wychowanie 1986-1989; 11 j.a. 11. Ochrona zdrowia 1987-1988; 12 j.a. 12. Ochrona środowiska 1987; 6 j.a. 13. Sprawy socjalno-bytowe 1986-1989; 22 j.a. 14. Kontrole - różne 1987-1989; 23 j.a. - są to protokoły innych pojedynczych kontroli, których nie można włączyć do pozostałych serii. Są to np. kontrole dotyczące wykorzystywania samochodów służbowych, walki z alkoholizmem, zabezpieczenia mienia. Liczba jednostek w zespole: 396
65/1116/0 Inspektorat Szkolny w Szczecinie 1945-1948 0 rozwiń
Korespondencja dot. organizacji oświaty i szkolnictwa. Liczba jednostek w zespole: 2
Wyświetlanie 1 101 do 1 120 z 1 753 wpisów.