Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/1117/0 Technikum Mechaniczno-Energetyczne im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie 1945-1995 0 rozwiń
1. Organizacja i zarządzanie 1945-1992; 68 j.a. 1.1. Zarządzenia władz zwierzchnich 1950-1988; 9 j.a. 1.2. Zarządzenia dyrektora 1950-1973; 6 j.a. 1.3. Organizacja 1945-1987; 10 j.a. 1.4. Protokoły posiedzeń organów kolegialnych 1946-1992; 25 j.a. 1.4.1. Rada Kierownicza 1981-1984; 1 j.a. 1.4.2. Rada Pedagogiczna 1946-1992; 12 j.a. 1.4.3. Komitet Rodzicielski 1951-1988; 5 j.a. 1.4.4. Komisje i sekcje przedmiotowe 1949-1966; 4 j.a. 1.4.5. Samorząd Szkolny 1961-1980; 3 j.a. 1.5. Kontrole 1951-1986; 9 j.a. 1.6. Archiwum zakładowe 1972-1978; 2 j.a. 1.7. Administracja nieruchomościami i mieniem 1951-1986; 7 j.a. 2. Plany i sprawozdania 1951-1995; 90 j.a. 2.1. Plany 1951-1987; 27 j.a. 2.1.1. Plany działalności 1954-1971; 5 j.a. 2.1.2. Plany finansowe 1952-1987; 21 j.a. 2.2. Sprawozdania 1953-1995; 63 j.a. 2.2.1. Sprawozdania z działalności 1954-1974; 15 j.a. 2.2.2. Sprawozdania statystyczne 1954-1995; 26 j.a. 2.2.3. Sprawozdania finansowe 1953-1986; 22 j.a. 3. Dydaktyka i wychowanie1946-1995; 13 j.a. 4. Dokumentacja techniczna 1949-1986; 33 j.a. Liczba jednostek w zespole: 204
65/1118/0 Morski Ośrodek Metodyczno-Informacyjny przy PŻM w Szczecinie 1966-1988 0 rozwiń
Opracowania własne, plany i programy działania oraz oceny działalności (1966-1988), album Ośrodka (1968-1988), kronika obozu zorganizowanego w 1977 r., dyplomy i proporce (1975-1980). Liczba jednostek w zespole: 29
65/1119/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Międzyzdrojach [1973] 1984-1989 0 rozwiń
1. Konferencje sprawozdawczo-wyborcze 1984-1989; 5 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1984-1989; 3 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1984-1989; 3 j.a. 4. Miejsko-Gminna Komisja Rewizyjna 1984-1986; 1 j.a. 5. Miejsko-Gminna Komisja Kontroli Partyjnej 1984-1986; 1 j.a. 6. Gminna Komisja Kontrolno-Rewizyjna 1988; 1 j.a. 7. Komisje problemowe [1974] 1984-1986; 1 j.a. - protokoły zebrań Zespołu Zasłużonych Działaczy Ruchu Robotniczego przy KM-G w Międzyzdrojach wraz z załącznikami. 6. Sprawozdania i ankiety statystyczne, informacje 1984-1989; 4 j.a. - sprawozdania o członkach i kandydatach partii i stanie liczbowym, programy i plany pracy, informacje. Liczba jednostek w zespole: 19
65/1120/0 Związek Zawodowy Pracowników Kultury i Sztuki przy Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Szczecinie 1948-1976 0 rozwiń
Statut Związku, korespondencja dotycząca działalności, sprawozdania z działalności (1948-1958, 1973-1976), zarządzenia, komunikaty i wytyczne, biuletyny informacyjne (1961-1962, 1967), karty członkowskie (1973-1976). Liczba jednostek w zespole: 11
65/1121/0 Zarząd Ośrodków Akademickich Ekspozytura w Szczecinie [1949] 1951-1955 0 rozwiń
1. Zarządzenia władz zwierzchnich, 1951-1954, 1 j.a. 2. Plany i sprawozdania, 1953-1954, 3 j.a. 3. Finanse, 1951-1952, 2 j.a. 4. Akta osobowe pracowników, 1949-1955, 363 j.a. Liczba jednostek w zespole: 5
65/1122/0 Zbiór akt Stefana Czarnowskiego 1945-1971 0 rozwiń
Materiały dot. I Ogólnopolskiego Zlotu Młodzieży w Szczecinie (1945), materiały dotyczące działalności Komitetu Organizacyjnego Politechniki Szczecińskiej (1946-1948), działalność Wyższej Szkoły Inżynieryjnej w Szczecinie (1946-1947), działalność Towarzystwa Przyjaciół Politechniki Szczecińskiej (1961-1971), działalność Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Szczecinie (1958-1965). Liczba jednostek w zespole: 31
65/1123/0 Spuścizna aktowa Guido Recka (1919-1981) 1948-1980 0 rozwiń
Materiały z wystawy i imprez plastycznych (1965-1972), działalność Związku Polskich Artystów Plastyków (1962-1963), materiały z podróży zagranicznych - do Bułgarii, Rumuni, Danii, Włoch, Niemiec, ZSRR (1955-1978), katalogi wystaw i zagraniczne artykuły prasowe dot. wystaw (1967-1980), wycinki prasowe (1948-1969), materiały z okazji 30-lecia Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie (1978), udział w XVIII Światowym Kongresie INSEA w Pradze pn. Kongres Wychowania przez Sztukę (1966), materiały z organizowanych w Szczecinie wystaw pn. "Prezentacja malarzy z krajów socjalistycznych " (1965-1968), materiały dotyczące IIDywizji Strzelców Pieszych (1941-1946) - wycinki prasowe, wspomnienia żołnierzy, korespondencja (1966-1973). Liczba jednostek w zespole: 30
65/1124/0 Liceum Morskie w Szczecinie [1972] 1973-1985 0 rozwiń
1. Zarządzanie [1972] 1973-1985; 31 j.a. 1.1. Zarządzenia dotyczące Liceum Morskiego 1973-1974; 2 j.a. - zarządzenia ministra żeglugi z 1973 r. w sprawie powołania Zasadniczej Szkoły Morskiej i Liceum Morskiego w Szczecinie, zarządzenie Naczelnego Dyrektora PŻM w sprawie Liceum Morskiego. 1.2. Zarządzenia władz zwierzchnich 1973-1981; 3 j.a. - zarządzenia ministra żeglugi, ministra oświaty i wychowania oraz Kuratorium Oświaty dotyczące Liceum i organizacji pracy w szkole. 1.3. Organizacja [1972] 1973-1985; 11 j.a. - regulaminy obowiązujące wszkole, programy uroczystości szkolnych i inauguracji roku szkolnego, wzory odznaki absolwenta. Jedna jednostka dotyczy organizacji Zasadniczej Szkoły Morskiej. 1.4. Rada Pedagogiczna 1975-1985; 7 j.a. - protokoły posiedzeń. 1.5. Komitet Rodzicielski 1974-1985; 1 j.a. - protokoły posiedzeń. 1.6. Kontrole i hospitacje 1974-1983; 3 j.a. - materiały z kontroli szkoły oraz hospitacji lekcji. 1.7. Zatrudnienie, fundusz płac i wykazy pracowników 1973-1983; 4 j.a. wykazy imienne nauczycieli i pracowników technicznych, zakresy czynności oraz arkusze zatrudnienia. 2. Plany i sprawozdania 1973-1985; 38 j.a. 2.1. Plany perspektywiczne 1973-1976; 2 j.a. - perspektywiczne programy rozwoju szkoły. 2.2. Plany pracy dydaktyczno-wychowawczej 1973-1985; 12 j.a. 2.3. Plany finansowe 1973-1983; 7 j.a. 2.4. Sprawozdania statystyczne 1974-1977, 1980-1985; 2 j.a. - sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac 2.5. Sprawozdania finansowe 1973-1985; 12 j.a. 2.6. Sprawozdania z działalności 1976-1978; 3 j.a. - sprawozdania z działalności komórek organizacyjnych szkoły, biblioteki szkolnej oraz sprawozdanie z przeprowadzonego naboru na rok szkolny 1978/79. 3. Nauczanie i wychowanie 1973-1985; 63 j.a. 3.1. Programy i plany nauczania 1973-1983; 7 j.a. - dokumentacja dotyczy Liceum Morskiego i Studium Zawodowego Zaocznego. 3.2. Oceny, klasyfikacje i wykazy uczniów 1973-1984; 5 j.a. 3.3. Praktyka zawodowa 1975-1983; 3 j.a. 3.4. Działalność pozalekcyjna 1975-1980; 3 j.a. - sprawozdania z działalności oraz referaty uczniów przygotowane na sesje popularno-naukowe. 3.5. Protokoły egazminów dojrzałości 1977-1985; 4 j.a. 3.6. Arkusze ocen 1973-1985; 10 j.a. 3.7. Prace dyplomowe 1977-1982; 24 j.a. 3.8. Tableau 1977-1984; 7 j.a. - jest to 7 tablic ze zdjęciami kadry pedagogicznej i uczniów Liceum Morskiego. Liczba jednostek w zespole: 132
65/1125/0 vacat - Liceum Morskie w Policach - włączono do zespołu 65/1124 Liceum Morskie w Szczecinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/1126/0 vacat - Krajowa Kasa w Stralsundzie - włączono do zespołu 65/184 Archiwum Sejmów Komunalnych Pomorza 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/1127/0 Pełnomocnik Akcji Rozbiórkowych, Delegatura w Szczecinie 1948-1952 0 rozwiń
Okólniki i korespondencja dotycząca cegły rozbiórkowej (1948-1949), sprawy personalne Pełnomocnika (1948-1949), raporty zbiorcze Pełnomocnika (1950), wykazy obiektów przewidzianych do rozbiórki na terenie m. Szczecina (1949), protokoły dekadowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Rozbiórkowego w Szczecinie oraz prezydiów powiatowych, miejskich i gminnych rad narodowych z odzysku i wysyłki cegły rozbiórkowej (1949-1952. Liczba jednostek w zespole: 10
65/1128/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Szczecinie 1960-1973 0 rozwiń
Sprawozdania statystyczne z poszczególnych działów gospodarki narodowej - gospodarki komunalnej (1962-1963), rolnictwa (1961-1971), handlu, usług i przemysłu (1962-1967), budownictwa, inwestycji, transportu i łączności (1962-1967), zdrowia i opieki społecznej (1961-1967), oświaty i kultury (1962-1963), sprawozdania z zatrudnienia w poszczególnych działach gospodarki (1962-1966), sprawozdania z realizcji czynów społecznych (1962-1965), spisy rolne i analizy spisów rolnych (1962-1973), sprawozdania z wykonania planów gospodarczych (1962-1971), sprawozdania dotyczące ruchu ludności (1962-1968), protokoły inspekcji przeprowadzonych przez PIS (1964-1965), spisy zasobów mieszkaniowych i nieruchomości (1966), narodowy spis powszechny (1970), informacje statystyczne dotyczące rozwoju powiatu szczecińskigo (do 1969 r.). Liczba jednostek w zespole: 109
65/1129/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Gryfinie 1955-1975 0 rozwiń
1. AKCESJA nr 2356/2007; 1955-1975; 101 j.a. - sprawozdania z wykonania planu gospodarczego powiatu za lata 1964-1975, spisy rolne (1955-1974), karty statystyczne m. Gryfino (1960-1970), metryki statystyczne (1960-1970), sprawozdania dotyczące budownictwa (1970-1974), przemysłu (1970-1974), handlu (1970-1974), usług (1970-1974), oświaty i wychowania (1970-1974), inwestycji (1971-1974), transportu i łączności (1972-1974), rolnictwa (1970-1974), gospodarki komunalnej i mieszkaniowej (1972-1974) Liczba jednostek w zespole: 101
65/1130/0 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Terenowego w Szczecinie 1981-1990 0 rozwiń
1. AKCESJA nr 904/1990; 1981-1990; 222 j.a. - protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności Rady Pracowniczej i Samorządu Pracowniczego (1982-1990), protokoły narad (1981-1990), organiazcja WPPT (1981-1990), przejmowanie zakładów (1981-1986), zarządzenia wewnętrzne (1982-1990), protokoły kontroli (1985-1990), skargi i zażalenia (1983-1987), plany perspektywiczne i wieloletnie rozwoju przedsiębiorstwa, roczne plany techniczno-ekonomiczne zbiorcze i jednostkowe (na lata 1981-1989), zbiorcze i jednostkowe sprawozdania statystyczne z działalności przedsiębiorstwa (za lata 1981-1989), analizy działalności gospodarczej (za lata 1983-1988), plany finansowe (na lata 1981-1989), zbiorcze i jednostkowe bilanse i sprawozdania finansowe (za lata 1981-1989), informacje i opracowania ekonomiczne (1982-1984), sprawozdania z działalności socjalno-bytwowej (1983-1989), regulaminy pracy i wynagrodzeń (1981-1987). Liczba jednostek w zespole: 222
65/1131/0 Centralny Związek Spółdzielni Inwalidów, Oddział Lustracji w Szczecinie [1963-1970] 1971-1990 0 rozwiń
1. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 1971-1990; 53 j.a. 1.1. Organizacja Oddziału 1971-1990; 8 j.a. - są tu materiały dotyczące utworzenia Oddziału Lustracji w Szczecinie, są wzory odciskowe pieczęci oraz wzorcowe regulaminy walnego zgromadzenia członków, rady i zarządu spółdzielni inwalidów 1.2. Wykazy jednostek podlegających obsłudze lustracyjnej Oddziału 1983; 1 j.a. 1.3. Uchwały, wytyczne i pisma okólne jednostek nadrzędnych 1971-1986; 6 j.a. 1.4. Normy kancelaryjno – archiwalne 1985-1990; 2 j.a. - są to: instrukcja kancelaryjna i archiwalna Centralnego Związku Spółdzielni Inwalidów oraz jednolity wykaz akt Oddziału Lustracji w Szczecinie. 1.5. Walne zgromadzenia jednostek nadzorowanych 1985-1989; 3 j.a. 1.6. Kontrole 1974-1983; 8 j.a. - są to protokoły kontroli pełnych i problemowych przeprowadzanych w Wojewódzkim Związku Spółdzielni Inwalidów w Szczecinie. 1.7. Współpraca i współdziałanie z partiami politycznymi i innymi jednostkami spółdzielczości 1985; 2 j.a. - znajdują się tu informacje dotyczące współpracy i współdziałania z Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą oraz z jednostkami spółdzielczości mieszkaniowej. 1.8. Planowanie 1982-1984; 4 j.a. - jest tu program działalności Biura Lustracji Centralnego Związku Spółdzielni Inwalidów oraz plany przeprowadzenia lustracji w poszczególnych spółdzielniach województwa szczecińskiego. 1.9. Sprawozdania, analizy, informacje 1981-1990; 19 j.a. - są tu analizy działalności oddziału oraz sprawozdania z działalności Biura Lustracji Centralnego Związku Spółdzielni Inwalidów i Oddziału Lustracji w Szczecinie, informacje dotyczące spekulacji. 2. KONTROLE ZAKŁADÓW WŁASNYCH I JEDNOSTEK PODLEGŁYCH WOJEWÓDZKIEMU/REGIONALNEMU ZWIĄZKOWI SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW W SZCZECINIE 1963-1989; 224 j.a. - zachowane tu materiały to protokoły kontroli zakładów własnych W/RZSI oraz poszczególnych spółdzielni inwalidów zrzeszonych w Związku. 2.1. Zakłady własne, ośrodki rehabilitacyjne i wypoczynkowe 1970-1989; 22 j.a. 2.2. Spółdzielnia Inwalidów Przemysłu Lekkiego im. 7-go Listopada w Szczecinie 1971-1989; 19 j.a. 2.3. Spółdzielnia Inwalidów im. Botwina w Szczecinie 1972-1989; 14 j.a. 2.4. Chemiczna Spółdzielnia Inwalidów w Szczecinie 1968-1989; 19 j.a. 2.5. Spółdzielnia Inwalidów Metalowo – Elektryczna „Elektromet” w Szczecinie 1970-1989; 19 j.a. 2.6. Dziewiarska Spółdzielnia Inwalidów „Inotex” w Szczecinie 1969-1987; 18 j.a. 2.7. Spółdzielnia Inwalidów „Jedność” w Szczecinie 1963-1988; 14 j.a. 2.8. Spółdzielnia Inwalidów Niewidomych w Szczecinie 1971-1980; 10 j.a. 2.9. Odzieżowa Spółdzielnia Inwalidów w Szczecinie 1968-1989; 21 j.a. 2.10. Szczecińska Elektrotechniczna Spółdzielnia Inwalidów „Selsin” w Szczecinie 1972-1989; 13 j.a. 2.11. Wojewódzka Handlowa Spółdzielnia Inwalidów w Szczecinie 1972-1989; 16 j.a. 2.12. Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów w Szczecinie 1971-1988; 18 j.a. 2.13. Spółdzielnia Inwalidów „Przyszłość” w Choszcznie 1963-1976; 2j.a. 2.14. Spółdzielnia Inwalidów „Postęp” w Świnoujściu 1971-1989; 19 j.a. Liczba jednostek w zespole: 277
65/1132/0 Przedsiębiorstwo Państwowe Chłodnia Szczecińska w Szczecinie [1959] 1963-1999 0 rozwiń
1. Organizacja przedsiębiorstwa [1959] 1963-1999; 182 j.a. - rejestracja przedsiębiorstwa (1961-1999), budowa i rozbudowa (1960-1996), organizacja przedsiębiorstwa (1963-1991), zarządzenia wewnętrzne (1981-1991), instrukcje i regulaminy (1968-1991), kontrole przedsiębiorstwa (1962-1993), zarządzenia wewnętrzne (1963-1996), instrukcje i regulaminy (1959-1997), kontrola przedsiębiorstwa (1965-1998), narady i konferencje (1987-1989), przekształcenia własnościowe i likwidacja przedsiębiorstwa (1984-1999), normy zatrudnienia i pracy (1969-1988), skargi i wnioski (1973-1983), archiwum zakładowe (1985-1996). 2. Planowanie 1968-1991; 60 j.a. - plany perspektywiczne i wieloletnie, roczne plany techniczno-ekonomiczne (1969-1991), plany finansowe (1968-1985), plany inwestycyjne (1977, 1979), plany zatrudnienia i funduszu płac (1968, 1977-1989), plany produkcji (1969-1977). 3. Sprawozdawczość 1967-1999; 97 j.a. - sprawozdania z wykonania planów gospodarczych (1985-1988), informacje i analizy działalności gospodarczej (1970-1971), sprawozdania z wykonania planów produkcji (1969-1991), sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac (1967-1999), sprawozdania inwestycyjne (1971-1996), sprawozdania finansowe (1966-1999), sprawozdania z działalności socjalno-bytowej (1975-1979), sprawozdania ze stanu bhp (1969-1997), sprawozdania ze sprzedaży i obrotów towarowych (1967-1989), sprawozdania z rozwoju techniki (1969-1980). 4. Samorząd pracowniczy i związki zawodowe 1969-1994; 14 j.a. - organizacja Samorządu (1983-1984), Konferencje Samorządu Robotniczego (1969-1980), protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności Rady Zakładowej (1980), i Rady Pracowniczej (1981-1986), organizacja związków zawodowych (1983-1991). Liczba jednostek w zespole: 353
65/1133/0 Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków w Szczecinie 1960-1993 0 rozwiń
I. AKCESJA z 1977 r.; 1960-1981; sygn. 1-114; 114 j.a. - bilanse roczne (za lata 1960-1975); plany techniczno-ekonomiczne (na lata 1966-1979); sprawozdania GUS (1967, 1970-1981); analizy działalności gospodarczej (1964-1974); sprawozdania z wykonania planów (za lata 1965-1968), zarządzenia wewnętrzne (1961-1974); instrukcja kancelaryjne (1979); plan 5-cio letni na lata 1971-1975; regulaminy organizacyjne PKZ (1970-1972); protokoły kontroli (1964-1975); Konferncje Samorządu Robotniczego (1963-1975). II. AKCESJA nr 2109/2005; 1961-1991; sygn. 115-269; 155 j.a. - działalność Oddziału PKZ (1972-1973); organizacja (1961-1982); zarządzenia dyrektora (1967, 1973-1975, 1978, 1980); likwidacja Oddziału (1991); protokoły narad (1974-1975, 1978); wykaz akt; spisy akt przechowywanych w archiwum zakładowym (z lat 1951-1990); plan 5-cio letni na lata 1965-1970; roczne plany finansowe (na lata 1962-1963, 1965-1967); roczne plany techniczno-ekonomiczne (na lata 1961, 1964-1965, 1967-1970, 1973-1975, 1979, 1981, 1984, 1986-1990); inne plany roczne (1968-1969, 1971, 1976-1977); bilanse (za lata 1961-1962, 1964-1970, 19761990); bilans likwidacyjny na dz. 31.03.1991; orzeczenia z badania bilansów (za lata 1981-1988, 1990); analizy ekonomiczne i działalności gospodarczej (za lata 1962-1963, 1980, 1983-1987, 1989); sprawozdania z działalności (1962-1968, 1974, 1989); sprawozdania statystyczne z zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników (1969-1974), ze szkoleń pracowników (1966-1967, 1969-1972); wykazy zatrudnionych, zakresy czynności (1969-1975); sprawozdania opisowe z zatrudnienia i funduszu płac (1968-1989); plan poprawy warunków bhp na lata 1981-1985; działalność socjalno-bytowa - plany i sprawozdania (1972-1973, 1976, 1978); sprawozdania z realizacji inwestycji (1967-1970); Konferencje Samorządu Robotniczego (1968-1969, 1978-1980). - Pracownia Konserwacji Zabytków Spółka z o.o. w Szczecinie [1969] 1991-1993; sygn. 270-289; 20 j.a. - akta rejestrowe Spółki (1991-1992); umowa o współpracy z PP Pracownie Konserwacji Zabytków w Warszawie (1991); zakładowy system wynagradzania pracowników (1991); rejestr udziałowców (1991-1992); protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej (1991-1992), protokoły Zgromadzeń Wspólników (1991-1992); zarządzenia (1991-1992); plan finansowy na 1991 r.; sprawozdania finansowe (1991-1993); wniosek o ogłoszenie upadłości (1992); protokoły zniszczeń dokumentacji niejawnej (1969-1993). Liczba jednostek w zespole: 289
65/1134/0 Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Szczecinie 1962-1984 0 rozwiń
1. Dokumentacja aktowa: analiza działalności gospodarczej za 1971 r.; opracowanie dotyczące zaopatrzenia wybrzeża szczecińskiego w wodę z uwzględnieniem potrzeb rolnictwa (1982). 2. Dokumentacja techniczna wybranych obiektów: Szczecin - rozbudowa i modernizacja zajezdni tramwajowej „Pogodno” (1973-1975); przebudowa i modernizacja ulic: Wawrzyniaka (1973-1974), Mazurskiej (1962), Obrońców Stalingradu (1962), Matejki (1974); modernizacja Instytutu Pediatrii PSK ul. Unii Lubelskiej (1977); zagospodarowanie Parku Dendrologicznego przy ulicy Słowackiego (1973-1974); przebudowa budynku KW MO (1974); inwentaryzacja i ekspertyzy dla Cmentarza Centralnego (1967, 1973-1975); przebudowa instalacji w Zamku Książąt Pomorskich (1974); modernizacja kotłowni w Szpitalu Miejskim (1974); przebudowa i modernizacja instalacji w Szpitalu Dziecięcym przy ul. Wojciecha (1973-1975); dokumentacja rurociągu tłocznego do stacji uzdatniania wody „Miedwie” – druga nitka (1975, 1978); projekty magistrali wodociągowej Pomorzany – Niebuszewo (1974); Mścice k/Koszalina – budowa bocznicy kolejowej (1973); Kamień Pomorski – Miejski Park Zdrojowy (1973-1974); Lubin – ujęcie wody dla Państwowego Domu Dziecka (1974); Nowogard – budowa kolektora sanitarnego (1973-1974); Police – wymiana sieci wodociągowej w ciągu ulic Kosynierów Gdyńskich-Przybora-Krasickiego (1973); Nowe Warpno – budowa wodociągu (1971-1974); Świnoujście – ZTE dla Domu Pracy Twórczej (1976); przebudowa i modernizacja ulic w Dębnie (1975), Gryfinie (1974); ekspertyzy z badania podłoża w: Trzebiatowie (1974), Wolinie (1974), Gryficach (1974), Myśliborzu (1974-1975), Łobzie (1974), Chojnie (1974). Liczba jednostek w zespole: 190
65/1135/0 Pomorska Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Szczecinie [1900-1944] 1945-1998 0 rozwiń
1. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 1945-1998; 189 j.a. 1.1. Powstawania, przejmowanie i likwidacja jednostek organizacyjnych PKP 1956-1996; 7 j.a. 1.2. Organizacja własnej jednostki 1945-1994; 8 j.a. 1.3. Zarządzenia 1948-1986; 7 j.a. 1.4. Posiedzenia organów kolegialnych, narady 1950-1989; 8 j.a. 1.5. Regulaminy pracy, instrukcje zakładowe 1956-1998; 7 j.a. 1.6. Kontrole 1969-1993; 54 j.a. 1.7. Skargi i wnioski 1982-1998; 25 j.a. 1.8. Racjonalizacja i wynalazczość 1960-1998; 63 j.a. 1.9. Współpraca i współzawodnictwo 1945-1985; 10 j.a. 2. PLANOWANIE 1949-1997; 89 j.a. 2.1. Plany wieloletnie 1949-1989; 6 j.a. 2.2. Plany finansowe 1956-1993; 12 j.a. 2.3. Plany techniczno-ekonomiczne 1955-1990; 42 j.a. 2.4. Plany kosztów 1956-1997; 23 j.a. 2.5. Plany inwestycyjne i socjalne 1975-1992; 3 j.a. 2.6. Plany poprawy stanu bezpieczeństwa 1985-1990; 3 j.a. 3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 1946-1998; 390j.a. 3.1. Sprawozdania finansowe 1969-1995; 134 j.a. 3.2. Informacje o wynikach ekonomiczno-finansowych 1976-1980; 10 j.a. 3.3. Środki trwałe 1970-1996; 3 j.a. 3.4. Sprawozdania z działalności gospodarczej 1948-1998; 66 j.a. 3.5. Sprawozdania z wykonania planu kosztów 1951-1997; 33 j.a. 3.6. Sprawozdania z bezpieczeństwa ruchu i wypadków kolejowych 1967-1997; 53 j.a. 3.7. Sprawozdania z jakości usług przewozów pasażerskich i towarowych 1946-1995; 15 j.a. 3.8. Sprawozdania z ilości wykorzystania wagonów osobowych 1974-1997; 6 j.a. 3.9. Sprawozdania z załadunku wagonów 1988-1993; 21 j.a. 3.10. Sprawozdania z pracy taboru, zużycia paliw i energii 1971-1997; 18 j.a. 3.11. Sprawozdania z zatrudnienia, czasu pracy i spraw socjalnych 1971-1997; 15 j.a. 3.12. Sprawozdania z ilości urządzeń sterowania ruchem, automatyki i telekomunikacji 1955-1998; 11 j.a. 3.13. Sprawozdania z działalności bibliotek i Ośrodka Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej 1963-1992; 5 j.a. 4. SPRAWOZDAWCZOŚĆ I PLANOWANIE 1970-1993; 49 j.a.- jest to różnorodny materiał planowo-sprawozdawczy różnych jednostek organizacyjnych kolei z różnych okresów czasowych - najczęściej krótszych niż rok. 5. EKSPLOATACJA [1927] 1945-1990; 46 j.a. 5.1. Nadzór nad eksploatacją budynków kolejowych [1927] 1945-1990; 13 j.a. 5.2. Plany sytuacyjne linii wąskotorowych i mostów 1948-1977; 23 j.a.a 5.3. Dokumentacja parowozów, wagonów i ich ewidencja 1945-1972; 10 j.a. 6. ZAWIĄZEK ZAWODOWY 1948-1996; 27 j.a.- karty ewidencyjne członków związku zawodowego, protokoły posiedzen Prezydium Zarządu, protokoły konferencji sprawozdawczo-wozdania z działalności. 7. RADA ZAKŁADOWA 1965-1981; 4 j.a.- materiały związane z wyborami do rad zakładowych, kalendarz zebrań sprawozdawczo-wyborczych, protokoły zebrań Stowarzyszenia Inżynierów Techników przy PKP z lat 1973-1977. 8. KADRY [1900-1944] 1945-1983; 231 j.a. 8.1. Materiały uzupełniające do akt osobowych [1900-1944] 1945-1964; 226 j.a.- dokumenty osoboste pracowników byłej niemieckiej dyrekcji kolejowej oraz dokumenty pracowników kolei przybyłych z Wileńszczyzny, Lwowa, oraz innych miast. 8.2. Wykaz zatrudnionych obywateli niemieckich, odznaczenia pracowników 1945-1960; 2 j.a. 8.3. Rejestry powypadkowe 1956-1983; 3 j.a. Liczba jednostek w zespole: 1025
65/1136/0 Akta miasta Damgarten 1669-1930 0 rozwiń
1. Ustrój i administracja miejska 1723-1930; 10 j.a. - spis dokumentów archiwum miejskiego z 1723 r. wraz z regestami, korespondencja z Archiwum w Szczecinie, protokoły sesji Rady Miejskiej, materiały dotyczące wagi miejskiej i o opłatach pobieranych za jej użytkowanie, egzemplarze miejscowych gazet, odpisy dokumentów znajdujących się puszce wieży kościelnej z 1723 i 1768 r.. Są tu także informacje o skutkach gradobicia z 1799 r, sztormu z 1872 r. i pomocy poszkodowanym, materiały dotyczące budowy nowej szubienicy, a także wyborów do rady miejskiej z lat 1750-1826 oraz powoływania urzędników miejskich. 2. Kamera miejska 1669-1868; 33 j.a. - recesy 1802-1868; 1 j.a.- akta dotyczące znoszenia służb mieszkańców wobec włądz miejskich oraz regulamin miejski z 1802 r. - dobra miejskie 1669-1821; 6 j.a. - akta dotyczące własności miejskiej, form jej użytkowania-dzierżawy, zastaw, sprzedaż, korzystanie z lasów miejskich, łąk i pastwisk. Są tu dwa plany katastralne lasów miejskich z 1818 r. - rybołówstwo 1745-1866; 2 j.a. są tu informacje o prawie do rybołówstwa mieszkańców miasta na miejskich akwenach, dzierżawy prawa połowu od władz miejskich. - podatki 1830-1862; 4 j.a. - podział soli do sprzedaży mieszkańcom miasta, opłaty za sól, postępowania karno-skarbowe, nielegalne przekroczenia granicy między Prusami a Meklemburgią. - rachunki miejskie 1757-1850; 20 j.a. - księgi dochodów i wydatków kamery miejskiej, spisy mieszkańców miasta, materiały o podziale kontrybucji francuskiej na mieszczan z 1812 r., sprawozdanie finansowe miasta do Rejencji Szwedzkiej w Stralsundzie za lata 1810-1811. 3. Koścół 1674-1863; 8 j.a. - materiały dotyczące budowy mieszkań dla wdów po pastorach, wizytacji kościelnej z 1770 r., roszczeń właścicieli majątku ziemskiego do patronatu nad kościołem miejskim, poboru kolekty czwartego grosza, sporu o posadę miejskiego prowizora, wyboru naczelnika rady parafialnej, spraw majątkowych kościoła, założenia w kościele miejskim obozu jenieckiego w 1813 r., plan sytuacyjny kościoła miejskiego i jego parceli. 4. Administracja policyjna 1722-1882; 5 j.a. - wystapienia robotników budujących drogi w Damgarten w sprawach płacowych i bytowych, materiały dotyczące powstania i działalności Bractwa Zmarłych prowadzącego uroczystości żałobne na zamówienie, materiały dotyczące budowy młyna i naprawy mostu granicznego na rzece Recknitz. 5. Militaria 1813-1914; 9 j.a. - wypłaty odzkodowań za kontrybucje francuskie z lat 1806-1813, materiały dotyczące utworzenia milicji miejskiej i stacjonowania oddziałów wojskowych w mieście w 1848 r., opieki nda rannymi z 1866 r., i wykorzystania jeńców francuskich z 1870 r. do pracy, obrony wybrzeża i zajmowania statków duńskich w porcie, budowy pomników bohaterów i poległych w 1870 r. (spis poległych żołnierzy z Damgarten). Są też sprawozdania z działań wojennych i materiały dotyczące zbierania przez Pomorskie Towarzystwo Historyczno-Archeologiczne wspomień i pamiętników kombatantów z wojny francusko-pruskiej z 1870 r. 6. Cechy 1705-1929; 13 j.a. - Bractwo Kurkowe 1728-1929; 1 j.a. - statut i przywilej bractwa z 1728 r., historia bractwa. - Cech krawców 1707-1801; 1 j.a. - statut cechu i protokoły posiedzeń cechu. - Cech szewców 1705-1897; 5 j.a. - statuty cechu, listy uczniowskie i mistrzowskie, protokoły posiedzeń cechu, sprawozdanie ze zjazdu rzemieślników w Szczecinie z 1850 r., księga rachunkowa z lat 1740-1791, materiały dotyczące kasy chorych czeladników szewskich. - Cech tkaczy 1728-1876; 6 j.a. - statuty cechu, protokoły cechu, księga rachunkowa, akta komisji egzaminacyjnej cechu tkaczy wraz ze statutem tej komisji. Liczba jednostek w zespole: 78
Wyświetlanie 1 121 do 1 140 z 1 753 wpisów.