Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/1511/0 Zbiór akt Włodzimierza Puzyny 1988-2003 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 2435/2008; 1988-2003; 181 j.a. 1. Obywatelski Klub Parlamentarny Ziemi Szczecińskiej 30 j.a. - działalność biur poselsko-senatorskich - korespondencja, interwencje, skargi, wykazy członków i mężów zaufania OKP (1989-1990), współpraca i kontakty z partiami politycznymi i innymi organizacjami społeczno-politycznymi (1989-1990), memoriał Diecezjalnej Rady Społecznej w Szczecinie (1990), walne zebrania OKP Ziemi Szczecińskiej (1990-1991). 2. Ruch Obywatelski Akcja Demokratyczna 7 j.a. - materiały dotyczące powstania i działalności ROAD (1990), spisy członków i deklaracje członkowskie (1990), protokoły narad i posiedzeń, rezolucje, korespondencja. 3. Wybory prezydenckie 8 j.a. - uwagi mężów zaufania, rozliczenia finansowe Komitetu Wyborczego "Tadeusz Mazowiecki - Prezydentem RP" (1990), plakat z wyborów z 1990 r. popierający Tadeusza Mazowieckiego, kampania wyborcza z 1995 r. Wałęsa-Kwaśniewski, uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 1995 r. 4. Wybory parlamentarne 19 j.a. - wybory z 1989 r. - instrukcje, wykazy komisji, rejestr komitetów organizacyjnych, karty uwag mężów zaufania; - wybory z 1991 r. - zebranie wyborcze Unii Demokratycznej z 23.03.1991 r., prace organizacyjne Unii Demokratycznej na rzecz kampanii wyborczej, listy i ankiety kandydatów, dokumentacja finansowa wyborów, materiały Konwentu Wyborczego Unii; - wybory z 1993 r. - porozumienia wybrocze, stanowisko biskupów polskich w sprawie wyborów do parlamentu, wyniki wyborów w Unii Demokratycznej, listy kandydatów i ich rekomendacje; - wybory z 1997 r. - listy poparcia dla kandydatów Unii Wolności, organizacja kampanii wyborczej; - wybory z 2001 r. - listy kandydatów Unii Wolności, wycinki prasowe, program wyborczy Unii Wolności; 5. Wybory samorządowe 15 j.a. - wybory z 1990 r. - deklaracje kandydatów na radnych, karty uwag mężów zaufania; - wybory z 1994 r. - wykaz osób popierających kandydatów zgłoszonych przez Zarząd Unii Wolności, program Unii Wolności dla Szczecina, listy kandydatów; - wybory z 1998 r. - listy poparcia dla kandydatów Unii Wolności, kampania wyborcza, program wyborczy, koalicje wyborcze, ankiety kandydatów z okręgu; - wybory z 2001 r. - wykazy osób popierających kandydatów na radnych z list Unii Wolności, przygotowania do wyborów. 6. Unia Demokratyczna 47 j.a. - przygotowania do zjazdu zjednoczeniowego Unii 15.06.1991 r., materiały z I-IV Wojewódzkiego Zjazdu Unii Demokratycznej (1991-1993), materiały dotyczące przygotowań do II Kongresu Unii Demokratycznej (1992), działalność Biura Senatorsko-Poselskiego Unii Demokratycznej (1989-1992), organizacja Unii na terenie woj. szczecińskiego, współpraca z organizacjami społeczno-politycznymi, partiami politycznymi i związkami zawodowymi, współpraca z NIK, współpraca z wojewodą, współpraca Rady Regionalnej Unii z radą Krajową, wycinki prasowe dot. działalności Unii w województwie, działalność Koła Śródmieście Unii Demokratycznej (1991-1994), materiały dotyczące działalności w Sejmie i Senacie RP posłów i senatorów z lisy Unii Demokratycznej - projekty ustaw, wnioski ustawodawcze, materiały dotyczące działalności posła Józefa Kowalczyka, protokoły posiedzeń i materiały na posiedzenia oraz uchwały Rady Regionalnej Unii Demokratycznej (1991-1994). 7. Unia Wolności 47 j.a. - połączenie Unii Wolności i Kongresu Liberalno-Demokratycznego (1994), organizacja Unii na terenie województwa - statut, uchwała (1994), skład Rady Regionalnej (1995, 1997, 1999), koła Unii w podziale na regiony (1996), wyciąg z księgi ewidencyjnej partii politycznych (1997), porozumienie Szczecińskiej Prawicy (1998), materiały z regionalnych zjazdów Unii Wolności woj. szczecińskiego i zachodniopomorskiego (1994-2003), współpraca Rady Regionalnej Unii z innymi radami regionalnymi w kraju, materiały dotyczące działalności Koła Śródmieście Unii Wolności (1993-1997), działalność Sądu Koleżeńskiego Unii (1993-1994), protokół posiedzenia I Forum Wiejskiego Unii Wolności woj. zachodniopomorskiego (1999), materiały dotyczące polityki Unii w sprawach gospodarczych (1994-1996), informacje, uwagi i opinie na temat ustawodawstwa (1994-1996), programy działania Unii w Regionie Zachodniopomorskim (1999), przygotowania do kampanii wyborczej i program Unii w wyborach 2001 r., działalność biur poselsko-sentaroskich Unii w II kadencji Sejmu i Senatu, sprawozdanie finansowe Unii (1994-1995). 8. Biuletyny informacyjne, wycinki prasowe 8 j.a. Liczba jednostek w zespole: 181
65/1512/0 Narodowy Bank Polski, Wojewódzki Ośrodek Obliczeniowy w Szczecinie 1983-1995 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 2444/2008; 1983-1995; 6 j.a. - likwidacja Ośrodka, wzory odciskowe pieczęci i stempli (1983-1995), plany zatrudnienia i wynagrodzeń (na lata 1994-1995), sprawozdanie finansowe za 1994 r., wypadki w pracy (1990-1995). Liczba jednostek w zespole: 6
65/1513/0 Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Odra" w Szczecinie [1962-1964] 1965-2002 0 rozwiń
1. Organizacja - 132 j.a.; 1964-2002 1.1. Struktura organizacyjna - statut, schematy organizacyjne, regulaminy - 9 j.a.; 1964-2000 1.2. Przekształcenia przedsiębiorstwa – prywatyzacja - 15 j.a.; 1992-2000 1.3. Współpraca z przedsiębiorstwami krajowymi i zagranicznymi - 4 j.a.; 1986-1992 1.4. Akty normatywne władz nadrzędnych - 6 j.a.; 1965-1977 1.5. Zarządzenia wewnętrzne - 39 j.a.; 1964-2002 1.6. Instrukcje i regulaminy - 17 j.a.; 1965-1994 1.7. Protokoły z narad dyrekcyjnych - 11 j.a.; 1978-1990 1.8. Zatrudnienia i płace - 15 j.a.; 1965-1997 1.9. Współzawodnictwo - 8 j.a.; 1971-1986 1.10. Wynalazczość - 3 j.a.; 1976-1984 1.11. Sztandar - 1 j.a.; 1986-1986 1.12. Kronika obozu letniego - 1 j.a.; 1973-1973 1.13. Archiwum zakładowe - 3 j.a.; 1979-1991 2. Kontrole - 31 j.a.; 1965-1996 2.1. Kontrole kompleksowe - 1 j.a.; 1984-1984 2.2. Kontrole finansowe - 10 j.a.; 1974-1996 2.3. Kontrole gospodarcze - 13 j.a.; 1965-1996 2.4. Kontrole doraźne - 7 j.a.; 1974-1985 3. Zrzeszenia branży odzieżowej - 3 j.a.; 1966-1985 3.1. Zjednoczenie Terenowo-Branżowe Branży Odzieżowej Województwa Szczecińskiego - 1 j.a.; 1968-1969 3.2. Szczeciński Ośrodek Asortymentowy Producentów Ubiorów Męskich i Chłopięcych - 1 j.a.; 1966-1971 3.3. Ośrodek Asortymentowy Branży Dżinsowej - 1 j.a.; 1985-1985 4. Planowanie - 72 j.a.; 1964-2000 4.1. Plany wieloletnie - 4 j.a.; 1966-1975 4.2. Plany finansowe - 3 j.a.; 1973-2000 4.3. Plany techniczno-ekonomiczne - 22 j.a.; 1964-1988 4.4. Plany gospodarcze - 38 j.a.; 1965-1992 4.5. Plany zatrudnienia i funduszu płac - 5 j.a.; 1966-1980 5. Sprawozdawczość - 161 j.a.; 1965-2001 5.1. Analizy kompleksowe - 5 j.a.; 1970-1990 5.2. Sprawozdania z działalności - 19 j.a.; 1965-1999 5.3. Sprawozdania finansowe - 32 j.a.; 1965-2000 5.4. Sprawozdania gospodarcze - 78 j.a.; 1965-1998 5.5. Sprawozdania z zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników - 27 j.a.; 1965-2001 6. Produkcja odzieży - 9 j.a.; 1965-1996 6.1. Znak towarowy - 1 j.a.; 1965-1996 6.2. Znak jakości - 1 j.a.; 1980-1981 6.3. Wzory produkcyjne - 4 j.a.; 1979-1995 6.4. Warunki techniczne - 2 j.a. - 1965-1972 6.5. Zdjęcia - 1 j.a. - 1968-1980 7. Samorząd pracowniczy, związki zawodowe oraz inne organizacje społeczne – 35 j.a.; 1965-1998 7.1. Grupy związkowe - 3 j.a.; 1965-1978 7.2. Rada Zakładowa - 10 j.a.; 1965-1980 7.3. Rada Robotnicza - 4 j.a.; 1966-1977 7.4. Rada Pracownicza - 6 j.a.; 1982-1998 7.5. Zakładowa Organizacja Związkowa - 1 j.a.; 1976-1980 7.6. Komisja Ochrony Pracy - 1 j.a.; 1980-1980 7.7. NSZZ ”Solidarność” - 9 j.a.; 1980-1991 7.8. Postulaty załogi - 1 j.a.; 1970-1971 8. Dokumentacja techniczna - 16 j.a.; 1962-1994 8.1. Projekty architektoniczno-budowlane - 8 j.a.;1962-1994 8.2. Projekty instalacyjne centralnego ogrzewania, sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej, wentylacyjnej 1 j.a.; 1977-1977 8.3. Projekty wnętrz - 7 j.a.; 1966-1974 Liczba jednostek w zespole: 459
65/1514/0 Związek Zawodowy Pracowników Sądowych i Prokuratorskich w Szczecinie 1947-1950 0 rozwiń
1. PRZES. 140/2008; 1947-1950; 4 j.a. - księga korespondencyjna (1947-1948), biuletyn informacyjny ZG Związku Zawodowego Pracowników Sądowych i Prokuratorskich z 1949 r., korespondencja z ZG Związku z 1950 r. Liczba jednostek w zespole: 4
65/1515/0 Hitler-Jugend, Obwód Pomorze 1943-1945 0 rozwiń
Okólniki dotyczące działalności sztabu Hitler-Jugend, rozkazy dla poszczególnych grup Hitler-Jugend oraz spisy poległych znaczących członków Hitler-Jugend; 1943-1945; 3 j.a Liczba jednostek w zespole: 3
65/1516/0 Niemiecki Front Pracy, Okręg Pomorze [1925-1930] 1933-1943 0 rozwiń
Akta osobowe Emmi Labs oraz Gerharda Schwerina: ankiety personalne, życiorysy, świadectwa szkolne, akty urodzenia, zaświadczenia o niekaralności, materiały genealogiczne z lat [1925-1930] 1933-1943, 2 j.a. Liczba jednostek w zespole: 2
65/1517/0 Narodowosocjalistyczna Opieka Społeczna, Okręg Pomorze 1933-1944 0 rozwiń
Podania o przyjęcie do NSV. Kartoteki osobowe z danymi o dacie i miejscu urodzenia z lat 1933-1944, 41 j.a. Liczba jednostek w zespole: 41
65/1518/0 Narodowosocjalistyczny Korpus Motorowy, Pułk Motorowy 107 Bytów 1933-1942 0 rozwiń
Podania o przyjęcie do Narodowosocjalistycznego Korpusu Motorowego, ankiety personalne, życiorysy, prawa jazdy, zaświadczenia o niekaralności, materiały genealogiczne z lat 1933-1942, 82 j.a. Liczba jednostek w zespole: 82
65/1519/0 Narodowosocjalistyczny Korpus Motorowy, Pułk Motorowy 108 Kamień Pomorski 1933-1940 0 rozwiń
Podania o przyjęcie do Narodowosocjalistycznego Korpusu Motorowego, ankiety personalne, życiorysy, prawa jazdy, zaświadczenia o niekaralności, materiały genealogiczne z lat 1933-1940, 19 j.a. Liczba jednostek w zespole: 19
65/1520/0 Sztab Oddziałów Szturmowych Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej, Grupa Pomorze 1940-1943 0 rozwiń
Skład korpusu oficerskiego S.A Grupy Pomorze, oraz sztaby poszczególnych brygad i składy oficerskich pułków: brygada 7 ( pułki: 54, J. 22, 61, 268, Rt. 7, ), brygada 8 ( pułki: 149, 397, Rt. 8,), brygada 9 ( pułki: 2, 42, 49, 210, 211, Rt. 9), brygada 107 ( pułki: 176, 336, 404, Rt. 107), brygada 108 ( pułki: 21, 129, 205, 448, Rt. 108), brygada marynarki 1 ( pułki: 29, 63, 88), 1 j.a z lat 1940-1943. Liczba jednostek w zespole: 1
65/1521/0 Oddział Szturmowy Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej, Pułk 129 Nowogard 1931-1943 0 rozwiń
1. Akta organizacyjne 1935-1937; 2 j.a- uzyskiwanie odznak sportowych, meldunki o dystrybucji czasopisma „Der S.A. –Mann”. 2. Akta osobowe 1931-1943; 103 j.a. - podania o przyjęcie do S.A., ankiety personalne, życiorysy, zaświadczenia o niekaralności, materiały genealogiczne. Liczba jednostek w zespole: 105
65/1522/0 Oddział Szturmowy Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej, Pułk 149 Piła 1931-1943 0 rozwiń
Podania o przyjęcie do S.A., ankiety personalne, życiorysy, zaświadczenia o niekaralności, materiały genealogiczne z lat 1931-1943, 58 j.a. Liczba jednostek w zespole: 58
65/1523/0 Oddział Szturmowy Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej, Pułk Marynarki 88 w Świnoujściu 1933-1944 0 rozwiń
Podania o przyjęcie do S.A., ankiety personalne, życiorysy, zaświadczenia o niekaralności, materiały genealogiczne z lat 1933-1944, 5 j.a Liczba jednostek w zespole: 5
65/1524/0 Oddział Szturmowy Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej, Pułk 9 Kołobrzeg 1933-1943 0 rozwiń
Podania o przyjęcie do S.A., ankiety personalne, życiorysy, zaświadczenia o niekaralności, materiały genealogiczne z lat 1933-1943, 29 j.a Liczba jednostek w zespole: 29
65/1525/0 Oddział Szturmowy Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej, Pułk Marynarki 29 Kołobrzeg 1933-1939 0 rozwiń
Podania o przyjęcie do S.A., ankiety personalne, życiorysy, zaświadczenia o niekaralności, materiały genealogiczne z lat 1933-1939, 28 j.a. Liczba jednostek w zespole: 28
65/1526/0 Oddział Szturmowy Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej, Pułk Kawalerii 108 Łobez 1934-1942 0 rozwiń
Podania o przyjęcie do S.A., ankiety personalne, życiorysy, zaświadczenia o niekaralności, materiały genealogiczne z lat 1934-1942, 8 j.a. Liczba jednostek w zespole: 8
65/1527/0 Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie 1955-2014 0 rozwiń
52 j.i. stanowiących 2399 arkuszy: 1. Granice 2 j.i.- 15 arkuszy 1.1 Granice miasta Szczecina 1:500; 1 j.i.- 1 arkusz 1.2 Granice miasta Szczecina 1:1000; 1 j.i.- 14 arkuszy 2. Mapa zasadnicza 8 j.i.- 479 arkusze 2.1 Mapa zasadnicza Szczecina 1:500; 4 j.i.- 329 arkusze 2.2 Mapa zasadnicza Szczecina 1:1000; 3 j.i.- 145 arkuszy 2.3 Mapa zasadnicza Szczecina 1:2000; 1 j.i.- 5 arkuszy 3. Mapa sytuacyjno-wysokościowa 10 j.i.- 1193 arkuszy 3.1 Mapa sytuacyjno-wysokościowa Szczecina 1:500; 5 j.i.- 840 arkusze 3.2 Mapa sytuacyjno-wysokościowa Szczecina 1:1000; 2 j.i.- 321 arkuszy 3.3 Mapa sytuacyjno-wysokościowa Szczecina 1:2000; 1 j.i.- 17 arkuszy 3.4. Mapa sytuacyjno-wysokościowa Szczecina 1:250; 2 j.i. - 15 arkuszy 4. Mapa sytuacyjna 6 j.i.- 175 arkuszy 4.1 Mapa sytuacyjna Szczecina 1:500; 4 j.i.- 112 arkusze 4.2 Mapa sytuacyjna Szczecina 1:1000; 2 j.i.- 63 arkuszy 5. Mapa szczegółowa uzbrojenia terenu 3 j.i.- 460 arkuszy 5.1 Mapa szczegółowa uzbrojenia terenu Szczecin 1:500; 3 j.i.- 460 arkuszy 6. Inne 23 j.i.- 77 arkuszy 6.1 Mapa zakładu Szczecin-Fabryka Kabli Załom, Elektrownia Szczecin-Pomorzany 2 j.i.- 4 arkusze 6.2 Pomiar sytuacyjno-wysokościowy Szczecin-Skolwin 1 j.i.- 17 arkuszy 6.4. Mapa tras Szczecin Dąbie 1 j.i. - 1 arkusz 6.5. Szczecin - Dąbie - 3 j.i.- 3 arkusze 6.6. Szczecin - Gumieńce - 1 j.i. - 3 arkusze 6.7. Szczecin - wyspa Dolna Okrętowa - 1 j.i.- 6 arkuszy 6.8. Szczecin - Artena Nadodrzańska - 1 j.i.- 4 arkusze 6.9. Szczecin - sieć cieplna - 1 j.i. - 3 arkusze 6.10. Szczecin ul. Nowogdańska - 1 j.i.- 6 arkuszy 6.11. Huta "Szczecin" - 1 j.i.- 6 arkuszy 6.12. Szczecin - Golęcino 2 j.i.- 3 arkusze 6.13. Szczecin - Głębokie 2 j.i.- 2 arkusze 6.14. Wysypisko śmieci 1 j.i.- 6 arkuszy 6.15. Pozostałe mapy 5 j.i. - 13 arkuszy AKCESJA nr 3652/2015 - 188 j.i.; 1959-1995; mapy temetyczne (188 arkuszy). AKCESJA nr 3654/2015 - 190 j.i.; 1957-1995; mapy temetyczne (190 arkuszy). AKCESJA nr 3662/2015 - 410 j.i.; 1963-2001; mapy tematyczne (410 arkuszy). AKCESJA nr 3724/2015 - 5 j.i.; 1962-2014; matryce i nakładki mapy zasadniczej (754 arkuszy). Liczba jednostek w zespole: 52
65/1528/0 Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Świnoujściu 1958-1996 0 rozwiń
1. Osnowy geodezyjne 1992-1996; 2 j.i. (6 arkuszy) - jest to szkic osnowy pomiarowej oraz pozioma osnowa pomiarowa. 2.Opracowania topograficzne 1961-1975; 2 j.i. (16 arkuszy) - Mapa topograficzna powiatu Wolin w skali 1:25 000; 1 j.i. (4 arkusze); - Mapa przeglądowa mista Świnoujście, Zalewu Szczecińskiego i ujścia Świny w skali 1:10 000; 1 j.i. (12 arkuszy) 3. Mapa zasadnicza 1958-1992; 21 j.i. (761 arkuszy) - jest to mapa wieloskalowa wykonywana w skalach 1:500 – 1:1000 dla obszarów wysokozurbanizowanych, 1:1000 – 1:2000 dla obszarów średniozurbanizowanych i 1:5000 dla zwartych obszarów rolnych i leśnych. W przypadkach bardzo dużego zagęszczenia obiektów naziemnych i podziemnych wykonuje się mapy w skali 1:250. Natomiast mapa sytucyjno-wysokościowa jest opracowaniem geodetów, na podstawie której m.in. aktualizuje się mapę zasadniczą. 3.1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa miasta Świnoujście i frugmantu toru wodnego Szczecin-Świnoujście w skali 1:250; 3 j.i. (10 arkuszy). 3.2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa miasta Świnoujście oraz Karsiboru w skali 1:500; 6 j.i. (276 arkuszy). 3.3. Mapa sytuacyjno-wysokościowa miasta Świnoujście w skali 1;1000; 1 j.i. (152 arkusze). 3.4. Mapa sytuacyjno-wysokościowa Karsibór Wyspa w skali 1:2000; 1 j.i. (14 arkuszy) 3.5. Mapa sytuacyjno-wysokościowa Karsibór Las w skali 1:5000; 1 j.i. (2 arkusze) 3.6. Mapa zasadnicza w skali 1:500; 3 j.i. (176 arkuszy) - jest to mapa zasadnicza miasta Świnoujście, nadleśnictwa Międzyzdroje oraz terenów Świnoujście-Warszów. 3.7. Mapa zasadnicza w skali 1:2000; 3 j.i. (102 arkusze) - dotyczy terenu Przytoru, miasta Świnoujście oraz terenów Świnoujście-Warszów. 3.8. Mapa zasadnicza w skali 1:5000; 3 j.i. (29 arkuszy) - dotyczy terenu Przytoru, miasta Świnoujście oraz terenów Świnoujście-Warszów. 4. Ewidencja gruntów i budynków 4 j.i. (102 arkusze) - są to mapy ewidencyjne, szkice stanu posiadania oraz zarysy pomiaru granic miasta Świnoujście. Liczba jednostek w zespole: 29
65/1529/0 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łobzie 1945-1984 0 rozwiń
1. Opracowania topograficzne 1964-1978; 2 j.i. (16 arkuszy) - jest tu mapa topograficzna powiatu Łobez, sporządzona w 4 arkuszach w skali 1:25 000 oraz 12 arkuszy mapy topograficznej gminy Łobez, sporządzonej w skali 1:10 000. 1.1 Mapa topograficzna 1:25 000 1 j.i. (4 arkusze) 1.2 Mapa zastępcza 1: 10 000 1 j.i. (12 arkuszy)- 2. Mapa zasadnicza 1957-1984; 5 j.i. (115 arkuszy) 2.1 Mapa zasadnicza 1:500 3 j.i. (66 arkuszy) - jest tu 6 arkuszy mapy zasadniczej Łobza w skali 1:500, 59 arkuszy mapy sytuacyjno-wysokościowej Łobza w skali 1:500 oraz 1 arkusz mapy sytuacyjno-wysokościowej Węgorzyna w tej samej skali 2.2 Mapa zasadnicza 1:1000 2 j.i. (49 arkuszy) - mapa zasadnicza Łobza w skali 1:1000 wykonana w 21 arkuszach oraz mapa zasadnicza Węgrzyna posiadająca 28 arkuszy w skali 1:1000 3 Mapa glebowo-rolnicza 1971-1973; 83 j.i. (251 arkuszy) - sporządzona na podstawie dokumentacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów z roku 1961 i badań gleboznawczo-rolniczych w roku 1971 sporządzonych na światłokopiach następujących miejscowości: Bonin, Borkowo Małe, Borkowo Wielkie, Brzeźnica, Brzeżniak, Chwarstno, Cieszyno, Czachowo, Dalno, Dargomyśl, Dłusko, Dobieszewo, Dobrkowo, Stara Dobrzyca, Dorowo, Gardno, Gardzin, Ginawa, Godziszewo, Gostomin, Gościsław, Gozdno, Grabowo, Iglice, Karnice, Karwowo, Kąkolewice, Klępnica, Komorowo-Porąbka, Konie, Kraśnik, Krosino, Kwiatkowo, Lesięcin, Łubień Dolny, Łubień Górny, Łabuń Mały, Łabuń Wielki, Łagiewniki, Łobez-miasto, Łobżany, Łosośnica, Ługowina, Maliniec, Mełstowo, Mielno, Mieszewo, Mołdawin, Niegrzebia, Orzeszkowo, Piaski, Podlipce, Pogorzelica, Resko-miasto, Sarnikierz, Sienno Dolne, Sienno Górne, Siwkowice, Smólsko, Sosnowo, Sosnówko, Smorawina, Stargard Łobeski, Strzmiele, Sulice, Suliszewice, Świekotki, Święciechowo, Taczały, Tarnowo, Trzaski, Trzebawie, Unimie, Winniki, Węgorzyno, Wołkowo, Worowo, Zachełmie, Zagórzyce, Zajezierze, Zwierzynek, Żelmowo, Żerzyno 4. Inne opracowania 1945-1978; 43 j.i. (79 arkuszy) 4.1 Kopia mapy zasadniczej 1 j.i. (4 arkusze) - kopia mapy zasadniczej miasta Resko. 4.2 Plan klasyfikacyjny 12 j.i. (21 arkuszy) - plany klasyfikacyjne, ułożone według alfabetu: PGR Bezmieście, Łubień Dolny, PGR Komorowo, Worowo, PGR Orzeszkowo, Sienno Górne, Sosnowo Stare, Sosnowo Kolonia, PGR Smólsko, PGR Worowo, PGR Zwierzynek 4.3 Mapa klasyfikacyjna 2 j.i. (3 arkusze) - mapa klasyfikacyjna PGR Miłogoszcz i PGR Smorawa 4.4 Inne 28 j.i. (51 arkuszy) - mapa PGR Borkowo Małe, Brzeżnica, PGR Iglice, PGR Łobez, Połchowo, Runowo, Siedlce, Sielsko, Sienno Dolne, Siwkowice, PGR Smorawa, PGR Smorawina, PGR Suliszewice, PGR Świekotki, PGR Święciechowo, Tarnowo, Trzebawie, Uniemie, PGR Uniemie, Winniki, PGR Winniki, PGR Wołkowo, PGR Worowo, PGR Żelowo, PGR Zwanowo oraz cztery arkusze dotyczące powiatu Łobez, obręb Gardomino oraz cztery arkusze planu sytuacyjno-wysokościowego dotyczącego odwodnienia Parku Miejskiego w Resku. Liczba jednostek w zespole: 133
65/1530/0 Teatr Lalek "Pleciuga" w Szczecinie 1965-1991 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 2524/2009; 1965-1991; 34 j.a. - dokumentacja techniczna budynku Teatru. II. AKCESJA nr 3862/2016; 1953-1957, teczki przedstawień, 9 j.a.; 1972, 1975-1988, plany i bilanse, 32 j.a.. III AKCESJA nr 4101/2018; 1958-1965; 31 j.a. - teczki przedstawień. Liczba jednostek w zespole: 106
Wyświetlanie 1 521 do 1 540 z 1 758 wpisów.