Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/414/0 Bank Rolny, Oddział Wojewódzki w Szczecinie 1946-1975 [1977] 0 rozwiń
1.ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 1950–1977; 20 j.a. 1.1. Organizacja własnej jednostki 1957–1975; 4 j.a. 1.2. Zarządzenia wewnętrzne 1952–1970; 1 j.a. 1.3. Narady robocze 1954–1971; 4 j.a. 1.4. Archiwum zakładowe 1950–1975 [1977]; 8 j.a. - spisy zdawczo-odbiocze akt do archiwum zakłądowego, protokoły brakowania akt 1.5. Ewidencja pieczęci 1958–1973; 1 j.a. 1.6. Skargi i wnioski 1968–1973; 2 j.a. 2. KONTROLE 1947; 1953–1975; 54 j.a. 2.1. Kontrole oddziału wojewódzkiego banku 1947–1975; 12 j.a. 2.2. Kontrole placówek terenowych banku 1953–1975; 42 j.a. 3. PLANY 1959–1975; 11 j.a. - plany dochodów i wydatków placówek terenowych 4. SPRAWOZDANIA 1946–1975; 54 j.a. 4.1. Bilanse 1948–1968; 34 j.a. 4.2. Sprawozdania z działalności 1946–1975; 4 j.a. 4.3. Sprawozdania z inwestycji 1966–1970; 6 j.a. 4.4. Sprawozdania z zatrudnienia 1965–1975; 3 j.a. 4.5. Sprawozdania z wykonania planów kosztów i dochodów oraz zysków i strat 1963–1971; 3 j.a. 4.6. Zamknięcie rachunku Oddziałów Banku Rolnego 1964–1975; 3 j.a. 5. AKTA PRZEDSIĘBIORSTW KREDYTOWANYCH 1952–1959, 1964–1973; 60 j.a. - są to głównie plany techniczno-ekonomiczne, plany finansowo-gospodarcze, analizy ekonomiczne, sprawozdania z realizacji nakładów inwestycyjnych i kapitalnych remontów, sprawozdania finansowe kredytowanych przedsiębiorstw. 5.1. Biuro Projektów Wodno-Melioracyjnych w Szczecinie 1956–1967; 2 j.a. 5.2. Budowlane Przedsiębiorstwa Powiatowe w: Choszcznie, Dębnie, Gryficach, Gryfinie, Kamieniu Pomorskim, Łobzie, Myśliborzu, Nowogardzie, Pyrzycach, Stargardzie Szczecińskim, Szczecinie 1952–1956; 8 j.a. 5.3. Centralne Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego w Szczecinie 1956; 1 j.a. 5.4. Gospodarstwo Szkolne przy Zespole Szkół Rolniczych w Szczecinie 1964–1965; 1 j.a. 5.5. Liga Ochrony Przyrody Zakład Zadrzewiania i Zieleni Oddział Terenowy w Szczecinie 1967; 1 j.a. 5.6. Okręgowy Zarząd Mechanizacji Rolnictwa w Szczecinie 1958–1959; 1 j.a. 5.7. Państwowe Gospodarstwa Rolne w: Broniszewie, Dobrej Szczecińskiej, Kamieńcu, Sierakowie, Stobnie, Stolcu, Szczecinie 1964–1969; 13 j.a. 5.8. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę "Wodrol" w Szczecinie 1967; 1 j.a. 5.9. Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne Rolnictwa Zakład Robót Hydrologicznych w Szczecinie 1958; 1 j.a. 5.10. Przedsiębiorstwo Konserwacji i Eksploatacji Urządzeń Wodno-Melioracyjnych w Szczecinie 1967; 1 j.a. 5.11. Przedsiębiorstwo Produkcji Pomocniczej i Montaży Budownictwa Rolniczego w Szczecinie 1966–1967; 1 j.a. 5.12. Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego w Szczecinie 1967; 1 j.a. 5.13. Przedsiębiorstwo Robót Wodno-Melioracyjnych w Szczecinie 1956–1967; 11 j.a. 5.14. Samodzielny Oddział Wykonawstwa Inwestycyjnego przy Zarządzie Lasów Państwowych w Szczecinie 1957; 1 j.a. 5.15. Szczecińskie Przedsiębiorstwo Elektryfikacji Rolnictwa w Szczecinie 1956–1957; 2 j.a. 5.16. Szczecińskie Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Weterynaryjno-Zootechnicznego "Centrowet" w Szczecinie 1958–1967; 2 j.a. 5.17. Szczecińskie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej "Las" w Szczecinie 1967; 1 j.a. 5.18. Wojewódzki Zarząd Budownictwa Terenowego w Szczecinie 1957–1958; 2 j.a. 5.19. Wojewódzki Zarząd Rolnictwa Okręgowy Zarząd Mechanizacji Rolnictwa w Szczecinie 1958; 1 j.a.; 5.20. Wojewódzkie Biuro Projektów Budownictwa Wodnego w Szczecinie 1967; 1 j.a. 5.21. Wojewódzkie Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego w Szczecinie 1957; 1 j.a. 5.22. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Terenowego w Szczecinie 1958; 1 j.a. 5.23.Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Hodowli i Wylęgu Drobiu w Szczecinie 1967; 1 j.a. 5.24. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi w Szczecinie 1967; 1 j.a. 5.25. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Produkcji Pomocniczej Szczecin Dąbie 1958; 1 j.a. 5.26. Wyższa Szkoła Rolnicza Rolniczy Zakład Doświadczeń w Szczecinie 1964–1965; 1 j.a. 5.27. Zjednoczenie Budownictwa Rolniczego w Szczecinie 1968–1973; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 199
65/415/0 Narodowy Bank Polski, II Oddział Miejski w Szczecinie 1945-1988 0 rozwiń
1. Organizacja NBP 1946-1947, 1969-1970; 2 j.a. - wykazy zatrudnionych w banku. 2. Sprawozdania 1945-1950, 1963-1973; 55 j.a. - sprawozdania z rewizji 1960-1962, z wykonania planu kasowego za lata 1962-1966, działalności szkoleniowej za lata 1965-1971, z zatrudnienia 1968-1975, sprawozdania ekonomiczne Oddziału z lat 1945-1950, sprawozdania finansowe Oddziału z lat 1953-1976. 3. Akta kredytowe przedsiębiorstw 1955-1978; 1063 j.a. - są to akta kredytowe 110 przedsiębiorstw, którym Oddział udzielał kredytów. Przedsiębiorstwa przesyłały do banku plany techniczno-przemysłowo-finansowe, plany finansowe, analizy ekonomiczne, bilanse, charakterystyki swojej działalności. 4. AKCESJA nr 2443/2008; 1954-1988; 21 j.a. - organizacja II Oddziału-zarządzenia dyrektora (1957-1988), audyt wewnętrzny (1954-1988), roczne sprawozdania finansowe Oddziału (za lata 1977-1987). Liczba jednostek w zespole: 1141
65/416/0 Narodowy Bank Polski, Oddział w Gryfinie 1957-1989 [1990] 0 rozwiń
1. Organizacja 1977-1989; 13 j.a. - regulaminy i schematy organizacyjne (1977-1987), zarządzenia wewnętrzne (1974-1984), ewidencja pieczęci i stempli (1974-1989), skargi i wnioski (1983-1988), ewidencja archiwum zakładowego. 2. Kontrole 1959-1988; 6 j.a. - protokoły kontroli 3. Sprawozdania 1962-1989; 30 j.a. - sprawozdania statystyczne z zatrudnienia i wynagrodzeń (za lata 1988-1989), sprawozdania z wykonania plany kasowego (za lata 1987-1988), sprawozdania finansowe Oddziału (za lata 1961-1988). 4. Akta kredytowe przedsiębiorstw 1957-1989; 66 j.a. - są to akta przedsiębiorstw, którym Oddział NBP w Gryfinie udzielał kredytów. Dominują tu plany techniczno-ekonomiczne, analizy działalności, bilanse i charakterystyki działalności przedsiębiorstw. Liczba jednostek w zespole: 116
65/417/0 vacat - wpisano omyłkowo - występuje pod nr 65/416 Narodowy Bank Polski, Oddział w Gryfinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/418/0 Związek Spółdzielni Pracy w Szczecinie 1946-1951 0 rozwiń
Organizacja spółdzielni zrzeszonych w związku (1948-1950); organizacja ZSP (1950-1951); bilanse ZSP i zrzeszonych w nim spółdzielni (1946-1951) Liczba jednostek w zespole: 7
65/419/0 Związek Spółdzielni Przemysłowo-Rzemieślniczych w Szczecinie 1948-1954 0 rozwiń
Zarządzenia i instrukcje władz zwierzchnich (1949-1954); akta założycielskie i organizacyjne Związku (1950-1954); protokoły narad (1950-1954); protokoły posiedzeń Zarządu Związku (1950-1953), Rady (1950-1954); protokoły walnych zgromadzeń spółdzielni zrzeszonych w Związku (1950-1951); plan działania Związku na 1953 r.; sprawozdania z działalności Zarządu Związku (1950-1951); sprawozdania z wykonania planu gospodarczego (1951-1952); sprawozdania z działalności kontrolnej (1949-1952). Liczba jednostek w zespole: 25
65/420/0 Związek Branżowy Spółdzielni Chemiczno-Mineralnych w Szczecinie 1950-1953 0 rozwiń
Organizacja Związku (1950-1951); protokoły narad (1951); plan rozwoju spółdzielni zrzeszonych w Związku (1953); sprawozdania z działalności rewizyjnej Związku (1951); materiały dotyczące działalności Spółdzielni „Chemik” w Szczecinie (1951-1952); bilans Spółdzielni im. M. Buczka w Szczecinie za 1951 r. Liczba jednostek w zespole: 6
65/421/0 Związek Branżowy Spółdzielni Budowlanych w Szczecinie 1946-1954 [1956] 0 rozwiń
I. Zarządzenia i instrukcje władz zwierzchnich oraz własne Związku (1949-1953); organizacja Związku (1949-1953) i spółdzielni w nim zrzeszonych (1948-1954); sprawozdania z działalności Związku (1951-1954); wykazy spółdzielni zrzeszonych w Związku; protokoły walnych zgromadzeń poszczególnych spółdzielni (1947-1950); protokoły posiedzeń Zarządu Związku (1949-1953), Komisji Rewizyjnej (1950), Rady Nadzorczej (1951-1953); protokoły narad (1950-1953); plany pracy i plany gospodarcze Związku i spółdzielni (1950-1954); sprawozdania z wykonania planów rocznych (1951-1954); sprawozdania porewizyjne spółdzielni (1947-1954) iz działalności rewizyjnej Związku (1951-1954); dokumentacja techniczna pralni „Śnieżka” w Szczecinie (1951), budynków mieszkalnych w Tanowie (1952), budynku spółdzielni im. S.Martyki w Chojnie (1953-1956); bilanse Związku i spółdzielni w nim zrzeszonych (1947-1954). II. PRZES. Nr 367/2010; 1950-1951; 1 j.a. - działalność spółdzielni zrzeszonych w Związku. Liczba jednostek w zespole: 111
65/422/0 Związek Branżowy Spółdzielni Odzieżowo-Włókienniczych w Szczecinie 1947-1954 0 rozwiń
Instrukcje i zarządzenia władz zwierzchnich i własne Związku (1951-1954); organizacja Związku (1949-1954) i spółdzielni w nim zrzeszonych (1948-1954); protokoły posiedzeń Zarządu Związku (1950-1954), Komisji Rewizyjnej (1950-1953); protokoły walnych zgromadzeń poszczególnych spółdzielni (1947-1953); protokoły narad (1951-1953); wykazy spółdzielni zrzeszonych w Związku; plany pracy i plany gospodarcze Związku (1950-1955); sprawozdania z działalności Związku i spółdzielni (1950-1954); protokoły rewizji spółdzielni zrzeszonych w Związku (1949-1954); kosztorysy budowlane inwestycji (1951-1954); bilanse spółdzielni zrzeszonych w Związku (1950-1952). Liczba jednostek w zespole: 84
65/423/0 Związek Branżowy Spółdzielni Metalowo-Drzewnych w Szczecinie 1946-1954 0 rozwiń
Instrukcje i zarządzenia władz zwierzchnich i własne Związku (1949-1955); organizacja Związku (1950-1954) i spółdzielni w nim zrzeszonych (1946-1953); protokoły posiedzeń Zarządu Związku (1949-1954), Komisji Rewizyjnej (1949-1953), Rady Nadzorczej (1951-1954); protokoły walnych zgromadzeń i posiedzeń zarządów poszczególnych spółdzielni (1947-1954); protokoły narad (1950-1953); wykazy spółdzielni zrzeszonych w Związku; plany pracy i plany gospodarcze Związku (1950-1955); sprawozdania z działalności Związku i spółdzielni (1949-1954); protokoły rewizji spółdzielni zrzeszonych w Związku (1950-1954); dokumentacja techniczna budynku spółdzielni „Spójnia” w Stargardzie (1951), budynku adoptowanego na ośrodek wypoczynkowy dla dzieci w Tanowie (1952); bilanse spółdzielni zrzeszonych w Związku (1950-1952). Liczba jednostek w zespole: 88
65/424/0 Związek Spółdzielni Usługowych w Szczecinie 1946-1954 0 rozwiń
Instrukcje i zarządzenia władz zwierzchnich i własne Związku (1951-1952); organizacja spółdzielni zrzeszonych w Związku (1946-1953); protokoły posiedzeń Zarządu Związku (1951-1954), rady Nadzorczej (1952-1954), protokoły walnych zgromadzeń poszczególnych spółdzielni (1951-1954); sprawozdania z działalności Związku i spółdzielni (1951-1954); protokoły narad (1952-1954); bilanse Zawiązku i spółdzielni w nim zrzeszonych (1950-1953). Liczba jednostek w zespole: 20
65/425/0 Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy w Szczecinie [1946] 1954-1988 0 rozwiń
1.Zjazdy Delegatów 1956-1985; sygn. 1-25; 25 j.a. – protokoły Zjazdów Delegatów; sprawozdania Zarządu z wykonania uchwał poszczególnych Zjazdów Delegatów (1960, 1962, 1967, 1974). 2.Rada Nadzorcza 1954-1988; sygn. 26-81; 56 j.a. – organizacja Rady (1954, 1958, 1962, 1969, 1974); wykazy członków Rady (1956-1958, 1969-1971); protokoły posiedzeń plenarnych (1955-1988); sprawozdania z działalności Rady (1956-1968, 1971-1973, 1976-1979, 1983-1984). 3.Komisje Rady 1954-1980; sygn. 82-157; 76 j.a. – protokoły posiedzeń Komisji Rady; protokoły kontroli przeprowadzone przez członków Komisji. 4.Prezydium Rady 1958-1988; sygn. 158-200; 43 j.a. – protokoły posiedzeń Prezydium. 5.Zarząd 1954-1987; sygn. 201-349; 149 j.a. – protokoły posiedzeń Zarządu; uchwały i postanowienia (1965, 1967-1975). 6.Organizacja WZSP 1954-1984; sygn. 350-505; 156 j.a. – organizacja WZSP; protokoły narad; wykazy spółdzielni zrzeszonych w Związku; organizacja spółdzielczości i poszczególnych spółdzielni pracy; realizacja uchwał Rady i Zarządu; zarządzenia wewnętrzne (1954-1963); pisma okólne (1961-1966, 1971-1975); sprawozdania samorządowo-organizacyjne (1960-1978); skargi i wnioski (1960-1971, 1975); instrukcje i regulaminy; wnioski i postulaty członków spółdzielni (1980). 7.Kontrole 1954-1976; sygn. 506-546; 41 j.a. – protokoły kontroli WZSP (1954-1975); sprawozdania z działalności kontrolnej (1954-1972). 8.Planowanie 1958-1975; sygn. 547-598; 52 j.a. – perspektywiczne i wieloletnie plany i programy rozwoju spółdzielczości i WZSP; roczne plany działalności gospodarczej (1957-1960, 1970); plany postępu technicznego (1964, 1966-1967, 1972, 1974, 1975). 9.Sprawozdania, analizy, informacje 1955-1980; sygn. 599-804; 206 j.a. – sprawozdania z wykonania wieloletnich planów gospodarczych; analizy ekonomiczne (1964-1972, 1974-1976); sprawozdania opisowe z wykonania planu produkcji, usług, zatrudnienia, realizacji inwestycji, stanu bhp; sprawozdania statystyczne zbiorcze i jednostkowe z wykonania planu produkcji (1959-1975), działalności usługowej (1967-1973), sprzedaży towarów (1971-1975), zaopatrzenia materiałowego (1970-1974), zatrudnienia i funduszu płac (1956-1973). 10.Budżet i bilans1955-1974; sygn. 805-826; 22 j.a. – budżety (1955-1961); sprawozdania z wykonania budżetów (1955-1960, 1972-1974); informacje o wynikach badań sprawozdań finansowych spółdzielni pracy (1963-1964, 1973-1974). 11.Koordynacja branżowa 1963-1980; sygn. 827-834; 8 j.a. – protokoły posiedzeń Komisji Koordynacji Branżowych (1963-1964); programy rozwoju poszczególnych branż spółdzielczości. 12.Konferencje Samorządu Spółdzielczego 1977-1979; sygn. 835-837; 3 j.a. – protokoły posiedzeń Konferencji. 13.Związki zawodowe 1972-1975; sygn. 838-840; 3 j.a. – sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu Związku Zawodowego Pracowników Spółdzielczości Pracy (1969-1972); protokoły konferencji sprawozdawczo – wyborczych (1972-1973, 1975). 14.Biuletyny informacyjne 1957-1963; sygn. 841-852; 12 j.a. 15.Akta spółdzielni pracy [1946] 1954-1979; sygn. 853-2228, 6952-6973; 1398 j.a. – jest to dokumentacja 135 spółdzielni pracy (w układzie geograficzno-alfabetycznym) działających na terenie województwa szczecińskiego. Są to głównie materiały dotyczące organizacji spółdzielni, protokoły ich kontroli oraz analizy ekonomiczne i bilanse. 16. Akta osobowe członków i pracowników Spółdzielni Pracy "Metalowiec" w Gryfinie 1950-1960; 196 j.a. 17. Akta osobowe członków i pracowników Spółdzielni Pracy "Radiomechanika" w Szczecinie 1950-1960; 197 j.a. 18. Akta osobowe członków i pracowników Spółdzielni Pracy Geodezyjnej "Geopunkt" w Szczecinie 1957-1966; 50 j.a. 19. Akta osobowe członków i pracowników Budowlanej Spółdzielni Pracy "Osiedle" w Choszcznie 1953-1956; 65 j.a. 20. Akta osobowe członków i pracowników Rzemieślniczej Spółdzielni Pracy Krawieckiej w Pyrzycach 1950-1957; 82 j.a. 21. Akta osobowe członków i pracowników Spółdzielni Pracy Budowlano-Metalowej "Postęp" w Pyrzycach 1952-1958; 34 j.a. 22. Akta osobowe członków i pracowników Powiatowej Spółdzielni Pracy Usług Wielobranżowych w Świnoujściu 1949-1964; 660 j.a. 23. Akta osobowe członków i pracowników Budowlanej Spółdzielni Pracy "Wiertnik" w Szczecinie 1953-1960; 1066 j.a. 24. Akta osobowe członków i pracowników Spółdzielni Pracy Remontowo-Montażowej "Renowator" w Szczecinie 1952-1962; 1157 j.a. 25. Akta osobowe członków i pracowników Robotniczej Spółdzielni Pracy Instalacyjno-Montażowej "Odrodzenie" w Szczecinie 1950-1966; 1143 j.a. 26. Akta osobowe członków i pracowników Spółdzielni Pracy "Panorama" w Szczecinie 1957-1962; 84 j.a. 27. Akta osobowe członków i pracowników Spółdzielczego Zrzeszenia Wielobranżowego Chałupników i Wytwórców Domowych w Szczecinie 1960-1964; 22 j.a. 28. Akta kat. B-50; 1955-1966; 37 j.a - listy płac i karty wynagodzeń pracowników Spółdzielni Pracy Renowator i Odrodzenie w Szczecinie. Liczba jednostek w zespole: 6995
65/426/0 Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Szczecinie [1945-1947] 1948-1970 0 rozwiń
1. ORGANIZACJA 1945-1970; 451 j.a. 1.1. Kongres spółdzielczości 1955-1960; 3 j.a. 1.2. Zjazdy delegatów 1954-1966; 14 j.a. 1.3. Walne zgromadzenia 1946-1970; 40 j.a. 1.4. Rada Nadzorcza 1945-1967; 34 j.a. 1.5. Zarząd Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni 1951-1967; 82 j.a. 1.6. Komisje 1952-1966; 17 j.a. 1.7. Wykazy zakładów, spółdzielni, punktów skupu, sklepów 1948-1965; 10 j.a. 1.8. Organizacja i działalność gminnych spółdzielni 1945-1962; 47 j.a. 1.9. Arkusze ewidencyjne, akta gospodarstw i spółdzielni, oświadczenia o celowości 1948-1950; 3 j.a. 1.10. Werbunek członków 1959-1962; 5 j.a. 1.11. Struktura organizacyjna 1948-1969; 30 j.a. - statuty i schematy organizacyjne. 1.12. Zarządzenia 1948-1959; 26 j.a. 1.13. Konferencje, narady, posiedzenia 1945-1967; 58 j.a. 1.14. Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych 1960-1962; 8 j.a. 1.15. Regulaminy i instrukcje zakładowe 1947-1966; 11 j.a. 1.16. Sprawy osobowe, szkolenia, skargi i wnioski, BHP 1950-1961; 9 j.a. 1.17. Współzawodnictwo pracy, współpraca 1954-1966; 11 j.a. - sprawozdania ze współzawodnictwa, wytyczne 1.18. Praca społeczno-wychowawcza, kulturalna, obchody uroczystości 1955-1965; 11 j.a. 1.19. Czasopisma, biuletyny i komunikaty handlowe 1947-1960; 19 j.a. - są tu m.in. Wiadomości Giełdowe, Rolnik Spółdzielca, Biuletyny informacyjne Centrali. 1.20. Rada Zakładowa 1949-1959; 5 j.a. - protokoły posiedzeń 1.21. Racjonalizacja 1954-1955; 4 j.a 1.22. Archiwum zakładowe 1955-1967; 4 j.a. - instrukcja kancelaryjna, spisy akt przekazanych do Archiwum Państwowego w Szczecinie z 1965 r. 2. KONTROLE1945-1967; 266 j.a. - protokoły kontroli gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska" 3. PLANOWANIE 11948-1966; 160 j.a. 3.1. Plany finansowe wieloletnie 1949-1966; 5 j.a. 3.2. Plany finansowo-gospodarcze - roczne 1949-1966; 35 j.a. 3.3. Plany inwestycyjne wieloletnie 1955-1961; 7 j.a. 3.4. Plany inwestycyjne-roczne 1953-1963; 61 j.a. 3.5. Plany produkcji 1950-1957; 7 j.a. 3.6. Plany obrotu towarowego, hurtu i detalu 1949-1959; 9 j.a. 3.7. Plany skupu 1949-1951; 13 j.a. 3.8. Plany sieci detalicznej 1952; 1 j.a. 3.9. Plany eksploatacji torfu 1948; 4 j.a. 3.10. Plany pracy i działalności 1954-1960; 14 j.a. 3.11. Plany zatrudnienia 1956; 4 j.a. 4. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 1945-1970; 511 j.a. 4.1. Bilanse, sprawozdania finansowe i finansowo-gospodarcze 1946-1970; 175 j.a. 4.2. Analizy finansowe i finansowo-gospodarcze 1951-1967; 51 j.a. 4.3. Sprawozdania z wykonania kosztów 1955; 10 j.a. 4.4. Sprawozdania z działalności gospodarczo-finansowej i organizacyjnej 1945-1970; 91 j.a. 4.5. Sprawozdania z działalności samorządów spółdzielczych 1952-1963; 16 j.a. 4.6. Sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac 1948-1962; 44 j.a. 4.7. Sprawozdania z inwestycji 1949-1964; 29 j.a. 4.8. Sprawozdania z produkcji 1948-1959; 17 j.a. 4.9. Sprawozdania ze skupu i kontraktacji 1947-1960; 28 j.a. 4.10. Sprawozdania z wykonania planów obrotów 1948-1960; 21 j.a. 4.11. Wykazy statystyczne 1948-1966; 5 j.a. 4.12. Sprawozdania z przygotowania do kampanii żniwnej i siewnej 1960-1961; 4 j.a. 4.13. Sprawozdania z eksploatacji torfu 1951-1955; 2 j.a. 4.14. Sprawozdania z remanentów 1955-1956; 4 j.a. 4.15. Sprawozdania transportowe 1955-1962; 5 j.a. 4.16. Sprawozdania energetyczne 1949-1958; 2 j.a. 4.17. Sprawozdania z zebrań wiejskich 1953-1962; 7 j.a. Liczba jednostek w zespole: 1390
65/427/0 Polska Żegluga Morska w Szczecinie [1925] 1951-1997 0 rozwiń
1 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE [1944] 1951-1997; 708 j.a. 1.1 Organizacja własnej jednostki [1950] 1951-1994; 57 j.a. - schematy organizacyjne przedsiębiorstwa, regulaminy pracy, reorganizacja przedsiębiorstwa. 1.2 Korespondencja Naczelnego Dyrektora Polskiej Żeglugi Morskiej i dyrektorów działów 1951-1972; 49 j.a. 1.3. Normatywy władz nadrzędnych [1944] 1951-1988; 28 j.a. 1.4 Zarządzenia wewnętrzne [1946] 1951-1991; 95 j.a. 1.5 Instrukcje i regulaminy [1950] 1951-1997; 7 j.a. 1.6 Kolegium Polskiej Żeglugi Morskiej 1968-1992; 53 j.a. 1.7 Narady dyrekcyjne 1952-1956; 13 j.a. 1.8 Narady aktywu gospodarczego 1952-1954; 7 j.a. 1.9 Konferencje partyjno-ekonomiczne 1953-1978; 22 j.a. 1.10 Współzawodnictwo pcy [1950] 1951-1980; 43 j.a. 1.11 BHP i p/p 1951-1994; 149 j.a. - informacje dotyczące ochrony przeciwpożarowej, wyposażenia awaryjnego statków, przepisy regulujące sprawy bhp i p.poż, wypadki na statkach, protokoły inspekcji statków pod względem bha. 1.12 Wyjazdy służbow1954-1991; 30 j.a. 1.13 Szkolenia 1951-1967; 22 j.a. 1.14 Kancelaria tajna 1952-1963; 12 j.a. 1.15 Sprawy obronne 1951-1964; 5 j.a. 1.16 Morski Ośrodek Metodyczno-Informacny 1968-1974; 3 j.a. 1.17 Skargi i zażalenia 1952-1990; 16 j.a. 1.18 Wydawnictwa własne i obce, materiały reklamowe, refety 1952-1990; 74 j.a. - materiały do gazetki zakładowej, biuletyny informacyjne PŻM 1.19 Udział w targach i wystaach 1963-1973; 14 j.a. 1.20 Wycinki psowe 1952-1971; 9 j.a. 2. PLANOWANIE 1950-1990; 96 j.a. 2.1 Plany wieloletnie 1955-1975; 9 j.a. 2.2 Plany roczne i kwartalne [1950] 1951-1975; 22 j.a. 2.3 Plany inwestycyjne 1951-1990; 27 j.a. 2.4 Plany prac naukowo-badawczych 1969-1978; 7 j.a. 2.5 Plany techniczno-ekonomiczne 1951-1973; 6 j.a. 2.6 Plany poszczególnych jednostek organizacyjnych i statków 1951-1964; 25 j.a. 3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ [1949] 1951-1990; 190 j.a. 3.1 Analizy ekonomiczne 1951-1976; 17 j.a. 3.2 Analizy działalności gospodarczej 1951-1989; 30 j.a. 3.3 Sprawozdania z wykonania planów 1951-1966; 20 j.a. 3.4 Sprawozdania Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Marynarki Handlowej 1955-1973; 11 j.a. 3.5 Sprawozdania z rynków frachtowych 1967-1975; 4 j.a. 3.6 Sprawozdania z działalności poszczególnych działów [1949] 1951-1978; 31 j.a. 3.7 Inne sprawozdania 1951-1990; 77 j.a. 4. KONTROLE [1950] 1951-1986; 30 j.a. 4.1 Najwyższa Izba Kontroli 1952-1986; 10 j.a. 4.2 Ministerstwo Żeglugi i Inspektorat Kontrolno-Rewizyjny przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie 1960-1969; 5 j.a. 4.3 Centralny Zarząd Polskiej Marynarki Handlowej 1951-1952; 2 j.a. 4.4 Kontrole inne [1950] 1951-1965; 13 j.a. 5. ORGANIZACJA I EKSPLOATACJA LINII ŻEGLUGOWYCH 1950-1991; 744 j.a. 5.1 Linie żeglugowe - Europa 1950-1985; 213 j.a. - umowy przewozowe, kontrakty, rozkłady rejsów. 5.2 Linie żeglugowe - świat 1951-1973; 75 j.a. - umowy przewozowe, kontrakty, rozkłady rejsów. 5.3 Przedstawicielstwa zagraniczne, agencje, kontrahenci 1951-1991; 196 j.a. 5.4 Transport poszczególnych towarów - umowy, kontrakty 1957-1971; 162 j.a. 5.5 Stawki frachtowe, raporty, sprawozdania z rynku frachtowego 1951-1970; 16 j.a. 5.6 Konferencje dyspozytorskie 1963-1970; 33 j.a. 5.7 Taryfy portowe 1951-1969; 10 j.a. 5.8 Potwierdzenia załadunku 1959-1964; 13 j.a. 5.9 Informacje zagraniczne dotyczące portów i spraw żeglugowych 1952-1972; 26 j.a. 6. EKSPLOATACJA STATKÓW, UBEZPIECZENIA, AWARIE [1925] 1951-1985; 395 j.a. 6.1 Dzienniki okrętowe i maszynowe statków, certyfikaty [1925] 1951-1971; 11 j.a. 6.2 Karty podróży statków 1964-1976; 30 j.a. 6.3 Raporty kapitańskie 1952-1957; 60 j.a. 6.4 Raporty eksploatacyjne 1951-1965; 48 j.a. 6.5 Narady wytwórcze 1951-1955; 19 j.a. 6.6 Raporty sytuacyjne 1951-1966; 11 j.a. 6.7 Informacje dotyczące żeglugi i eksploatacji poszczególnych statków [1948] 1951-1979; 71 j.a. 6.8 Remonty statków 1952-1968; 13 j.a. 6.9 Awarie i wypadki [1948] 1951-1978; 107 j.a. 6.10 Ubezpieczenia statków i załóg 1951-1985; 17 j.a. 6.11 Rezerwy żegluwe 1956-1964; 4 j.a. 6.12 Dzierżay 1952-1964; 4 j.a. 7. WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI I URZĘDAMI [1950] 1951-1990; 205 j.a. 7.1 Polska Izba Handlu Zagranicznego [1950] 1951-1972; 82 j.a. 7.2 The Baltic and International Maritime Conference 1961-1970; 7 j.a. 7.3 Współpraca międzynarodowa [1950] 1951-1989; 34 j.a. 7.4 Współpraca z przedsiębiorstwami krajowymi i zagranicznymi 1953-1965; 8 j.a. 7.5 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie 1958-1961; 4 j.a. 7.6 Zarządy portów w Szczecinie, Świnoujściu, Gdańsku, Gdyni 1951-1975; 10 j.a. 7.7 Szczeciński Urząd Morski 1952-1952; 1 j.a. 7.8 Ministerstwo Żeglugi 1951-1973; 20 j.a. 7.9 Międzynarodowy Ośrodek Badawczo-Szkoleniowy International Shipowners Association "INS" 1970-1990; 29 j.a. 7.10 Polska Zjednoczona Partia Robotnic 1954-1968; 7 j.a. 7.11 Konferencje CUBALCO - Baltic and Continent Cuba Freight Service 1962-1969; 3 j.a. 8. KOMISJE PROBLEMOWE 1951-1976; 26 j.a. 9. POLITYKA KADROWA I SOCJALNA [1950] 1951-1982; 30 j.a. 10. INWESTYCJE [1950] 1951-1990; 238 j.a. 10.1 Rozbudowa floty 1952-1990; 31 j.a. 10.2 Inwestycje lądowe - budownictwo [1950] 1951-1980; 190 j.a. 10.3 Inne inwestycje [1950] 1951-1975; 17 j.a. 11. RACJONALIZACJA I WYNALAZCZOŚĆ, POSTĘP TECHNICZNY 1953-1982; 67 j.a. 12 SAMORZĄD PRACOWNICZY [1949] 1951-1980; 54 j.a. 12.1 Rada Zakładowa [1949] 1951-1980; 45 j.a. 12.2 Rada Pracownicza [1950] 1951-1962; 9 j.a. 13. ZWIĄZKI ZAWODOWE [1947] 1951-1980; 14 j.a. AKCESJA nr 3694/2015; 1966-2014; 3041 j.a.; Dzienniki Okrętowe, Dzienniki Maszynowe statków: Armia Krajowa, Armia Ludowa, Bataliony Chłopskie, Bronisław Czech, Budowlany, Cedynia, Chorzów, Generał Grot Rowecki, Generał Jasiński, Generał Madaliński, Generał Zawadzki, Jamno, Jarosław, Jelcz II, Kędzierzyn, Kopalnia Gottwald, Kopalnia Grzybów, Kopalnia Kleofas, Kopalnia Miechowice, Kopalnia Moszczenica, Kopalnia Mysłowice, Kopalnia Piaseczno, Kopalnia Ryułtowy, Kopalnia Siersza, Kopalnia Sosnowiec, Kopalnia Sośnica, Kopalnia Szczygłowice, Kopalnia Sośnica, Kopalnia Wirek, Kujawy, Lake Champlain, Lake Charles, Legiony Polski, Lipsk nad Biebrzą, Lubomir, Maciej Rataj, Major Hubal, Mirosławiec, Mława, Niewidów, Nowy Sącz, Oksywie, Orlęta Lwowskie, Ossolineum, Pieniny II, Polska Walcząca, Powstaniec Listopadowy, Powstaniec Śląski, Powstaniec Wielkopolski, Przemyśl, Rega, Rodło, Solidarność, Stanisław Kulczyński, Szare Szeregi, Uniwersytet Gdański, Ziemia Łódźka, Ziemia Górnośląska, Ziemia Łódzka, Ziemia Tarnowska. Liczba jednostek w zespole: 2797
65/428/0 Zarząd Portu Szczecin-Świnoujście S.A. [1945] 1949-2000 [2001] 0 rozwiń
I. ORGANIZACJA; 1949-2000; 905 j.a. - protokoły posiedzeń Kolegium Zjednoczenia Portów Morskich (1968-1977), protokoły posiedzeń Rady Dyrekcyjnej (1950-1991), protokoły narad i konferencji (1949-1997), protokoły posiedzeń Kolegium Zespołu Portowego (1977-1980), protokoły Walnych Zgromadzeń, Rady Nadzorczej (1991-2000), posiedzeń Zarządu Spółki (1991-1998), Rady Przedsiębiorstw Portowych (1991-1999), założenia organizacyjne, struktura organizacyjna i schematy organizacyjne ([1948] 1949-1999), przejmowanie i przekazywanie obiektów portowych ([1947] 1949-1973), przekształcenia własnościowe (1991-1999), powstanie spółek w ZPS-Ś (1990-1997), instrukcje zakładowe (1949-1996), regulaminy pracy i wynagradzania (1952-1984), zakresy czynności (1950-1988), wykazy stanowisk i etatów (1951-1991), zarządzenia władz nadrzędnych dot. ZPS-Ś (1950-1973), zarządzenia wewnętrzne (1950-1999), protokoły posiedzeń Komisji Morskiej (1957-1958), materiały z kontroli ZPS-Ś (1950-1991), sprawozdania z działalności socjalno-bytowej (1957-1987), analizy i sprawozdania ze stanu bezpieczeństwa i higieny pracy (1950-1996), wypadki śmiertelne (1984-1985), obrona cywilna, p.poż i ochrona środowiska (1951-1996), skargi i wnioski (1971-1994), organizacja i działalność Samorządu Robotniczego i Rady Zakładowej (1952-1966), protokoły posiedzeń Konferencji Samorządu Robotniczego, zbiorowy układ pracy (1950-1982), współzawodnictwo pracy i współpraca z innymi jednostkami (1949-1975), wydawnictwa własne-biuletyn statystyczny, Portowiec i konkursy (1950-1995), kancelaria i archiwum zakładowe (1950-1987), materiały dotyczące działalności Oddziału Zaopatrzenia Robotniczego (1951-1957). 2. PLANOWANIE 1949-1997; 168 j.a. - plany perspektywiczne i wieloletnie, roczne plany produkcyjno-ekonomiczno-finansowe i techniczno-ekonomiczne (na lata 1950-1975), plany gospodarcze i produkcyjne (1950-1981), plany kosztów i usług (1950-1957), plany finansowe i transportowo-finansowe (na lata 1950-1984), plany przeładunków (na lata 1951-1985), plany inwestycyjne (na lata 1949-1997), plany zatrudnienia i funduszu płac (na lata 1950-1976), plany rozwoju techniki (na lata 1962-1969), plany rozbudowy taboru pływającego (na lata 1958-1964), plany pracy (na lata 1951-1958). 3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 1950-2000 [2001]; 313 j.a. - analizy ekonomiczne (za lata 1950-1997), analizy dotyczące zaopatrzenia i gospodarki materiałowej (za lata 1967, 1972, 1982, 1987), sprawozdania finansowe jednostkowe (za lata1950-1993), bilanse (za lata 1950-1952, 1957, 1959-1962, 1964, 1966-1968, 1977-2000), sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac (za lata 1952-1998), sprawozdania z działalności ZPS-Ś (za lata 1950-2000), sprawozdania z wykonania planów gospodarczych (za lata 1950-1979), sprawozdania z realizacji postępu technicznego (za lata 1964-1971), sprawozdania z realizacji inwestycji (za lata 1951-1998), sprawozdania z przeładunków (za lata 1950-1992), sprawozdania z pracy taboru pływającego (za lata 1950-1978). 4. ODBUDOWA I ROZBUDOWA PORTU I NABRZEŻY - [1946] 1949-974; 403 j.a. - dokumentacja techniczno-inwestycyjna i technologiczna dotycząca portu szczecińskiego-inwentaryzacja, mapy, plany, szkice (1949-1970), portu w Świnoujściu, nabrzeży portowych, magazynów, budynków administracyjnych i socjalnych oraz portów w Dziwnowie, Kołobrzegu, Trzebieży i Wolinie. V. AKCESJA nr 2686/2010; 1951-1996; 54 j.a. - organizacja ZPS-Ś (1969-1977), organizacja Ośrodka Szkolenia Zawodowego (1976-1982) i Zasadniczej Szkoły Przyzakłądowej (19765-1976) przy ZPS-Ś, przegląd kadrowy (1987), instrukcje i regulaminy obowiązujące w ZPS-Ś (1974-1990), dokumentacja pomiarowa emisji zanieczyszczeń oraz ekspertyzy w zakresie badań pomiarów zanieczyszczeń na terenie ZPS-Ś (1983-1984, 1989, 1994), studium ochrony powietrza dla ZPS-Ś (1995), gospodarka odpadami w porcie szczecińskim (1995-1996), analiza stanu bhp za I półrocze 1987 r., wskażniki pracy portu szczecińskiego w 1951 r., powiązania drogowe portu z układem komunikacyjnym miasta Szczecina - mapy, materiały z okresu strajków 1980-1981 - wykaz osób delegowanych do Komitetu Strajkowego, wykaz postulatów i wniosków pracowników, przepisy prawne dotyczące zatrudniania i zwalniania pracowników w okresie stanu wojennego, informacje o sytuacji politycznej i organizowanych strajkach w porcie szczecińskim po wprowadzeniu stanu wojennego, materiały z okresu strajku w porcie w okresie 17.08-04.09.1988 r. - komunikaty dyrekcji, wnioski i postulaty pracowników zgłoszone w okresie strajku. VI. Akta osobowe pracowników; 1945-1965; 20369 j.a.; akta osobowe pracowników z lat 1945-1965; sygn. 1845-22213. Liczba jednostek w zespole: 22213
65/429/0 Państwowa Centrala Drzewna, Ekspozytura w Szczecinie 1950-1956 0 rozwiń
Plany i sprawozdania z działalności (1950-1956); protokoły narad (1951-1953); wykazy zatrudnionych (1951-1955). Liczba jednostek w zespole: 15
65/430/0 Nadodrzańskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Dębnie Lubuskim 1945-1975 0 rozwiń
Organizacja Zakładu (1950); protokoły kontroli (1949); zarządzenia wewnętrzne (1946-1953); plan inwestycyjny (1949-1950), z zatrudnienia i funduszu płac (1947, 1950); preliminarze budżetowe (1947-1948); bilanse (1946-1950); wykaz maszyn i urządzeń fabrycznych na dzień 30.VIII.1945 r.; protokoły zdawczo-odbiorcze maszyn i urządzeń (1946-1950); sprawozdania z działalności Zakładu (1945-1946); charakterystyka techniczna Zakładu (1950); analizy ekonomiczne (1966-1970, 1973-1974). Liczba jednostek w zespole: 32
65/431/0 vacat - Elektrownia Miejska w Szczecinie - włączono do zespołu nr 65/502Elektrownia "Pomorzany"w Szczecinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/432/0 Związek Rewizyjny Spółdzielni RP, Okręg Pomorze Zachodnie w Szczecinie 1945-1948 0 rozwiń
Sprawozdania z działalności Związku; plany pracy; bilanse; protokoły narad i konferencji; sprawozdania z podróży służbowych; sprawozdania z kontroli spółdzielni; akty kupna-sprzedaży zawarte pomiędzy Komisją Likwidacyjną Głównego Inspektoratu Specjalnej Akcji Likwidacyjnej MZO a spółdzielniami; protokoły zdawczo-odbiorcze kartotek opłat członkowskich i innych należności związkowych. Liczba jednostek w zespole: 10
65/433/0 "Społem" Związek Gospodarczy Spółdzielni RP, Delegatura na Okręg Pomorsko-Zachodni w Szczecinie 1945-1950 0 rozwiń
I. Delegatura Zarządu na Okręg Pomorsko-Zachodni 1945-1948; sygn. 1-50; 50 j.a. 1. Dział Ogólny 1945-1949; sygn. 1-47; 47 j.a. - organizacja Związku, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń Wojewódzkiej Rady Spółdzielczej, bilanse Delegatury, protokoły kontroli oddziałów terenowych, komunikaty wewnętrzne i handlowe Centrali „Społem” w Warszawie. 2. Referat Ubezpieczeń 1946-1948; sygn. 48-50; 3 j.a. - materiały dotyczące ubezpieczeń. II. Oddziały powiatowe 1946-1948; sygn. 51-55; 5 j.a. 1. Oddział Powiatowe w Świnoujściu 1946-1948; sygn. 51-55; 5 j.a. - sprawozdania z organizacji i działalności Oddziału i spółdzielni; wykaz stanu zatrudnienia; protokoły zdawczo-odbiorcze spółdzielni; protokoły narad. III. Okręgowe oddziały branżowe 1945-1950; sygn. 56-96; 41 j.a. 1. Okręgowy Oddział Spożywczy 1945-1948; sygn. 56-61; 6 j.a. – rozliczenia dostaw UNRRA, instrukcje i okólniki, sprawozdania i protokoły z rozprowadzania towarów spożywczych. 2. Okręgowy Oddział Rolniczy i Przemysłowo-Rolny 1945-1948; sygn. 62-84; 23 j.a.– organizacja Oddziału, sprawozdania z działalności, protokoły narad i konferencji, sprawozdania z wyjazdów służbowych, protokoły kontroli, sprawozdania z akcji przejmowania zboża od władz radzieckich, protokoły zdawczo-odbiorcze spółdzielni, protokoły posiedzeń Okręgowej Komisji Wiejskiej, preliminarze budżetowe i sprawozdania finansowe Oddziału 3. Okręgowy Oddział Zbożowo-Młynarski 1948-1950; sygn. 85-87; 3 j.a. – bilanse Oddziału. 4. Okręgowy Oddział Włókienniczy 1946-1949; sygn. 88-96; 9 j.a. – raporty przychodów i rozchodów towarów krajowych i z UNRRA, instrukcje dotyczące gospodarki towarami reglamentowanymi, sprawozdania z działalności Oddziału, protokół przejęcia Oddziału przez Centralę Tekstylną-Hurtownia w Szczecinie, bilanse Oddziału. IV. Ekspozytura Technicznej Komisji Likwidacyjnej 1948-1949; sygn. 97-100; 4 j.a.: materiały dotyczące likwidacji Delegatury, sprawozdania z działalności, bilanse. V. „Społem” Centrala Spółdzielni Spożywców 1948-1949; sygn. 101-106; 6 j.a.: sprawozdania z obrotu towarami zbożowymi w województwie, protokoły posiedzeń Komisji Usprawnienia Zaopatrzenia oraz jej podkomisji, analizy rynku, rozliczenia towarów włókienniczno-skórzanych UNRRA za lata 1946-1948, bilans na dz. 31.III.1949. VI. Akta osobowe 1946-1948; 14 j.a. - akta osobowe pracowników Oddziału (później Składnicy) w Świnoujściu. Liczba jednostek w zespole: 120
65/434/0 Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Dana" w Szczecinie 1945-1979 0 rozwiń
Organizacja przedsiębiorstwa (1946-1949); materiały dotyczące stanu prawnego nieruchomości (1947-1950); zarządzenia wewnętrzne (1946-1965); zbiorowy układ pracy (1949-1950); plany produkcji (1946-1950); protokoły kontroli (1964-1965); zakup maszyn do szycia (1947); bilanse (1945-1969); protokoły przejęcia spółdzielni krawieckich (1952); protokoły narad (1947-1953); plany techniczno-ekonomiczne (1948-1950, 1962-1968) i finansowe (1950-1955); sprawozdania z wykonania planów gospodarczych (1962-1963); plany inwestycyjne (1958-1967); sprawozdania z realizacji inwestycji (1965-1969); sprawozdania statystyczne z działalności (1962-1969); projekty techniczne modernizacji instalacji (1949-1951); sprawozdania z wykonania planu produkcji (1969); paszport techniczno-produkcyjne przedsiębiorstwa (1953); regulaminy pracy (1973-1979); analizy działalności gospodarczej (1967, 1969, 1973, 1974). Liczba jednostek w zespole: 110
65/435/0 Stocznia Szczecińska S.A. [1945-1947] 1948-1999 [2011] 0 rozwiń
I. MATERIAŁY AKTOWE OPRACOWANE W 2002 i 2009 r.[1945] 1948-1999 [2001]; 1895 j.i. 1. Organizacja i zarządzanie [1945-1947] 1948-1999 [2000]; 647 j.a. - przejmowanie Stoczni od władz radzieckich i materiały dot. Odbudowy i budowy Stoczni Szczecińskiej ([1945-1947] 1948-1952); informacje i charakterystyka Stoczni (1957-1999); schematy i regulaminy organizacyjne Stoczni oraz zakresy czynności komórek organizacyjnych (1948-1999); wykazy aktów prawnych (1984-1999); księgi schematów organizacyjnych (1977-1999), akty normatywne (1949-1999); przekształcenia własnościowe i restrukturyzacja (1990-1999); protokoły narad (1948-1968); instrukcje i regulaminy obowiązujące w Stoczni (1949-1996); interwencje poselskie (1958-1959); materiały dotyczące organizacji i działalności służby zdrowia (1959, 1966-1967); działalność socjalno-bytowa i mieszkaniowa pracowników Stoczni (1950-1993); analizy stanu bhp i p.poż (1950, 1956-1999); szkolenia (1952-1999), współpraca z innymi podmiotami (1950-1990); działalność kulturalno-oświatowa i imprezy okolicznościowe (1960-1991); wyjazdy służbowe (1953-1999); sprawy obronne (1966-1999); organizacje i koła zainteresowań (1949-1999 [2000]); współzawodnictwo pracy (1948-1962); archiwum zakładowe (1955-1994); pieczęcie zakładowe (1980-1999); wycinki prasowe i informacje dla prasy (1955-1999); skargi , wnioski i zażalenia (1953-1958) 2. Zgromadzenia akcjonariuszy 1994-1999; 16 j.a. 3. Rada Nadzorcza 1984-1999; 19 j.a. 4. Zarząd Stoczni Szczecińskiej S.A. 1991-1999; 51 j.a. - protokoły posiedzeń i materiały przygotowane na posiedzenia. 5. Działalność produkcyjna 1949-1999 [2000]; 101 j.a. - dane statystyczne z działalności gospodarczej (1961-1999 [2000]); informacje dotyczące budowanych statków (1949-1999); gospodarka materiałowa (1952-1967); rozbudowa Stoczni (1949-1960). 6. Kontrola jakości i normy zakładowe 1961-1999 [2001]; 105 j.a. - systemy kontroli jakości (1978, 1992); normy zakładowe (1961-1994); księgi jakości (1993-1999); systemy zarządzania jakością (1972-1999 [2001]); parametry jakości i kierunki rozwoju budownictwa okrętowego (1997-1998). 7. Kontrole 1949-1997; 32 j.a. - sprawozdania i protokoły kontroli dotyczące różnych zagadnień merytorycznych zakładu. 8. Planowanie 1948-1999; 88 j.a. - plany gospodarcze wieloletnie (1949-1980); plany produkcyjne (1948-1979); plany techniczno-ekonomiczne (1956-1988); plany inwestycyjne (1950-1999); plany remontowe i zaopatrzenia (1950-1954); plany zatrudnienia i funduszu płac - wieloletnie i roczne (1949-1971); plany rozwoju techniki - wieloletnie i roczne (1951-1969); plany pracy komórek organizacyjnych (1958-1979). 9. Sprawozdawczość [1945] 1948-1999 [2000]; 247 j.a. - bilanse (1948-1999); sprawozdania z działalności Stoczni, jej komórek organizacyjnych i dyrekcji ([1945] 1948-1974); sprawozdania z zatrudnienia, czasu pracy i funduszu płac 91949-1999); sprawozdania z realizacji programu oszczędnościowego (1949-1955, 1999-2000); analizy produkcyjne i gospodarcze (1950-1965); analizy ekonomiczne i z działalności (1949-1999 [2000]); analizy i sprawozdania z inwestycji (1953-1957); sprawozdania z realizacji planów rozwoju techniki (1955-1963). 10. Polityka kadrowa [1945] 1948-1999 [2000] 48 j.a. - zasady wynagradzania i zatrudniania pracowników ([1945] 1948-1995); wykaz zatrudnionych pracowników w 1945 r.; umowy zbiorowe i taryfikatory ([1945] 1948-1997); absencja i dyscyplina pracy 91953-1999); limity etatów i pracochłonności (1953-1999 [2000]); dniówki produkcyjne (1996-1999). 11. Racjonalizacja i wynalazczość 1952-1959, 1965, 1992-1993; 6 j.a. - programy i wnioski racjonalizatorskie, plany i sprawozdania z wynalazczości. 12. Klub Techniki i Racjonalizacji 1956-1966; 7 j.a. - protokoły posiedzeń, plany pracy i sprawozdania z ich realizacji. 13. Systemy informatyczne 1993-1994; 4 j.a. - programy informatyzacji Stoczni oraz projekty zintegrowanego systemu informatycznego. 14. Rada Zakładowa 1952-1980; 162 j.a. - komisje Rady (1954-1967); plany pracy (1955-1956); sprawozdania z działalności (1952-1980); konferencje i posiedzenia Prezydium i Plenum Rady (1952-1980); działalność rad oddziałowych, odezwy, komunikaty, biuletyny (1952-1980). 15. Rada Robotnicza, KSR 1956-1985; 52 j.a. - współpraca z instancją partyjną (1955-1960); protokoły posiedzeń Plenum i Prezydium (1956-1985); wybory do Rady (1956-1959); plany pracy i sprawozdania z ich wykonania (1956-1968). 16. Rada Pracownicza 1983-1991; 22 j.a. - protokoły posiedzeń, uchwały. 17. Związki zawodowe 1971-1976; 4 j.a. - konferencje sprawozdawczo-wyborcze. 18. Spółka "Desingers" 1989-1992; 2 j.a. - powołanie i upadłość Spółki, protokoły posiedzen Rady Nadzorczej. 19. Spółka "Social-Service" 1992-1993; 5 j.a. - utworzeni i likwidacja spółki, sprawozdania finansowe. 20. Nagrania VHS 1974-1999; 129 j.i. na 88 kasetach - łączny czas nagrań 23:25:17 - kasety przegrane są na płyty DVD (łączna wielkość - 42,94 GB). Są to: materiały dotyczące historii Stoczni i przemysłu stoczniowego, zatrudnienia, systemów jakości, wodowania statków, sąnagrania Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, spotkań kierownictwa Stoczni z gośćmi odwiedzającymi Stocznię. Część nagrań w wersji językowej rosyjskiej, angielskiej i niemieckiej. 21. Nagrania na kasetach magnetofonowych; 1993-1999; 148 j.i. na 92 kasetach magnetofonowych. Łączny czas nagrań 58:28:17. Część nagrań jest w języku angielskim. Na nagraniach zarejestrowane są to: wywiady kierownictwa Stoczni udzielane dla prasy, przebieg Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, audycje związków zawodowych emitowane w stoczniowym radiowęźle, przebieg wizyt gości Stoczni, audycje radiowe dotyczące sytuacji w Stoczni Gdańskiej i Stoczni Remontowej "Gryfia" w Szczecinie. II. MATERIAŁY ARCHIWALNE NIEOPRACOWANE 1953-2000; 6794 j.i. - AKCESJA nr 2695/2010; 1953-1998; 228 j.a. (sygn. 1896-2123) - protokoły posiedzeń Stałej Komisji Technicznej (1966-1978, 1981-1987, 1991), normatywy kancelaryjno-archiwalne (1985-1998), akty normatywne Stoczni (1961-1998), programy rozbudowy Stoczni, plany roczne i wieloletnie dotyczące produkcji i dostaw jednostek specjalnych (na lata 1967-1985), plany kosztów budowy jednostek specjalnych na lata 1963-1965, 1967), sprawozdania finansowo-kosztowe za lata 1987-1998, sprawozdania statystyczne o stanie zatrudnienia i funduszu płac (za lata 1967, 1969, 1981-1998), kontrole zewnętrzne Stoczni (1963-1965), kalkulacje kosztów produkcji statków (1970, 1972, 1986-1990), akty normatywne oraz protokoły kontroli dotyczące ochrony tajemnicy służbowej i państwowe w Stoczni (1949-1998), regulaminy i instrukcje dotyczące zabezpieczenia, ochrony i obrony Stoczni (1987-1996), umowy na budowę i dostawę jednostek specjalnych (1961, 1967, 1976), sprawozdania z wyjazdów służbowych do ZSRR (1987), księga jakości systemu zarządzania środowiskiem (1998); - AKCESJA nr 2849/2011; 1978-2000; 3198 j.a. (sygn. 2124-5321) - akta Biura Rozwoju, Działu Planowania i Usług - projekty wynalazcze - AKCESJA nr 2850/2011; 7 j.i (sygn. 5322-5328) - fotografie dotyczące budowy i wodowania statków (łącznie 117 zdjęć) - AKCESJA nr 2851/2011; 1972, 1977, 1979, 1982; 10 j.i. (sygn.5329-5338) - filmy na taśmach 16 mm pokazujące proces budowy statków oraz przebieg ich wodowania. - AKCESJA nr 2991/2011; 1960-1998; 45 j.a. (sygn. 5339-5383) - dokumentacja zdawcza statków budowanych w Stoczni Szczecińskiej w latach 1975-1998, wydawnictwa wydawane przez Stocznię Szczecińską w latach 1960-1965 jak: Jednodniówka z okazji Dnia Stoczniowca (z lat 1960-1963), biuletyny tematyczne Klubu Techniki i Racjonalizacji Stoczni. - AKCESJA nr 3099/2012; 1979-1989; 2612 j.i. - mikrofilmy czasopism z technicznej biblioteki stoczniowej dotyczące budowy, modernizacji i wyposażania statków na świecie. - AKCESJA nr 3122/2012; 1965-1999; 61 j.a. (sygn. 5384-5444) - protokoły posiedzeń Zarządu Stoczni Szczecińskiej S.A. (1994-1997), pełnomocnictwa (1982-1990), programy kursów zawodowych organizowanych na terenie Stoczni (1965-1999). - AKCESJA nr 3311/2013; 1970-1991; 8 j.a. - ulotki, postulaty, komunikaty dotyczące wydarzeń grudniowych (1970), materiały dotyczące strajków w sierpniu 1980 r., materiały dotyczące Stoczni w latach 1990-1991. - AKCESJA nr 3312/2013; 11 j.i - filmy o Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego na taśmach 35 mm i 16 mm. - AKCESJA nr 3313/2013; 1970-1991; 69 j.i. - taśmy i kasety magnetofonowe dotyczące wydarzeń grudzień 70 - styczeń 71, posiedzenia Rady Porozumiewawczej, Rady nadzorczej, posiedzenia Prezydium Rady z lat 1987-1991. - AKCESJA nr 3587/2015; 1984-2010; 633 j.a. - dokumentacja zdawcza statków. - AKCESJA nr 3612/2015; 1975-2007; 111 j.a. - dokumentacja dotycząca wdrażania, funkcjonowanie i modyfikacji w Stoczni programu komputerowego "Tribon" służącego do projektowania kadłubów, siłowni i instalacji wewnętrznych statków, akta Działu Głównego Spawalnika Stoczni dotyczące procedur spawania specjalistycznych stali stopowych, instrukcje spawalnicze, sprawozdania z testów kwalifikacyjnych procedur spawalniczych - AKCESJA nr 3622/2015; 1950-2008; 490 ja. - Instrukcje Techniczne ogólne z lat 1972-2008 (416 j.a.); Normy Zakładowe i Wykazy Unifikacyjne z lat 1987-2007 (63 j.a.); materiały dotyczące działalności gospodarczej Stoczni w latach 1950-2001, w tym sprawozdania z walnych zgromadzeń, regulaminy obrad, regulaminy pracy, struktury organizacyjne Stocni, wykazy komórek organizacyjnych, Zarządzenia Dyrektora Stoczni, Polecenia Służbowe Dyrektora Stoczni, Pisma Okólne Dyrektora Stoczni pochodzących z Biura Organizacyjnego Stoczni (138 j.a.); materiały z lat 1957-2002 dotyczące dokumentacji technicznej w zakresie przepisów klasyfikacyjnych i nadzorcych Polskiego Rejestru Statków (PRS), stosowanych w procesie projektowania i budowy w Stoczni Szczecińskiej (66 j.a.). - AKCESJA nr 3630/2015; 1990-2001; 22 j.a. - dokumentacja dotycząca systemów zarządzania jakością - normy i procedury ISO. - AKCESJA nr 3653/2015; 1978-2002; 371 j.a. - materiały Biura Marketingu i Sprzedaży Stoczni Szczecińskiej dotyczące zawierania kontraktów na budowę statków, umów prowizyjnych, porozumień, danych kontraktowych statków (1978-2011; 281 j.a.) a także kontrakty niezrealizowane - nieuprawomocnione lub unieważnione (1990-2002; 63 j.a.); materiały Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A. w Szczecinie z lat 1999-2002 (27 j.a.) dotyczące zawieranych kontraktów na budowę statków (kontrakty zawarte, niezrealizowane - nieuprawomocnione lub unieważnione, umowy, porozumienia, umowy prowizyjne) pochodzące z Biura Marketingu i Sprzedaży Stoczni Szczecińskiej. - AKCESJA nr 3690/2015; 1968-2001; 242 j.a. - protokoły Rady Pracowniczej, statut Stoczni (1982), regulaminy pracy, schematy organizacyjne (1970-1986), kontrole, wypadki, biuletyny, wycinki prasowe, warunki wynagradzania odznaczeniami, sprawozdania z wyjazdów służbowych, informace dotyczące zająć grudniowych w 1970 r. w Szczecinie (wykaz osób poszkodowanych), materiały dotyczące działalności organizacji wewnętrznych Stoczni - koła sportowe, kulturalne, związki zawodowe, PZPR, uczestnictwa w targach miedzynarodowych, plany komputeryzacji, działalności reklamowej, wykaz statków zbudowanych w Stoczni w latach 1953-2001, umowy współpracy z Towarzystwami Klasyfikacyjnymi i CTO, NSZZ "Solidarność" - Miedzyzakładowa Komisja Robotnicza, Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, Komisja Zakładowa, Przydium zarządu Regionu Pomorza Zachodniego (komunikaty, uchwały, protokoły, materiały). - AKCESJA nr 3710/2015; 1948-2001; 221 j.a. - wykazy aktów normatywnych, wykazy komórek organizacyjnych, wzory podpisów, wzory druków stosowanych w Stoczni, sprawozdania finansowe, przekazania/przejęcia obiektów i budynków, roczniki statystyczne działalności gospodarczej Stoczni, sprawozdania dotyczące innowacji technicznych, plany inansowe, plany techniczne, plany rozwoju techniki, plany programów rozwoju Stoczni i przemysłu okrętowego, plany postępu technicznego, plany inwestycyjne, plany przedsięwzięć produkcyjnych na statki i wyceny projektów akwizycyjnych, programy restrukturyzacji, analizy cenowe, plany budżetowe budów statków, dokumentacja związana z działalnością związków zawodowych NSZZ Solidarność - pochodzących z Biura Rozwoju Stoczni, Biura Marketingu, instytucji działających na terenie Stoczni. - AKCESJA nr 3721/2015; 1964-2002; 439 j.a.; sygn. 7947-8438 - projekty wynalazcze, sprawozdania z badań patentowych, prawa ochronne na wzory użytkowe, patenty wynalazcze, spisy projektów wynalazczych, świadaectwa autorskie, decyzje przyznania patentów dla Stoczni, polityka patentowa, kronika budowy hal produkcyjnych w Stoczni pochodzących z Działu Racjonalizacji i Wynalazczości Stoczni, Biura Rozwoju Stoczni z lat 1964-2001; materiały spółki Stocznia Szczecińska PORTA HOLDING S.A. i spółek wchodzących w skład Holdingu - z lat 1999-2002; -Akcesja nr 3741/2016; 1958-2011; 89 j.i.; sygn. 8440-8528 - materiały pochodzące z Biura Konstrukcyjnego, Biura Dyrektora Stoczni, Biura Rozwoju, Oddziału Utrzymania Ruchu i Inwestycji Stoczni - skonsolidowana dokumentacja techniczna statków - książeczki statków t.z.w. "poszporty", dokumentacja uzupełniająca mechanizmów okrętowych, opracowania dotyczące stosowanych technologii budowy statków w stoczni, zestawienia i parametry techniczne wybudowanych w stoczni statków, plany restrukturyzacji stoczni i zagospodarowania terenów przyległych, katalogi, zestawienia, sylwetki projektowanych statków przez Biuro Projektowe Stoczni na potrzeby marketingu, projekty aranżacji wnętrz budynku dyrekcji stoczni i stanowisk wystawienniczych na targach zagranicznych, kalendarze reklamowe Stoczni, kroniki wydziałowe, księgi zasłużonych pracowników Zakładu, księga pamiątkowa wpisów Stoczni "Nowej", dokumentacja dotycząca nie istniejących już obiektów - dawne pochylnie "Odra" i plany budowy nowej pochylni, "stara cynkownia" i plany budowy nowej cynkowni na terenie stoczni, dwie fotografie: fotografia z E. Gierkiem, oprawiona fotografia terenów stoczniowych - powojenna odbudowa pochylni "Wulkan". - AKCESJA nr 3924/2017; 1953-2005; 9 j.a.; sygn. 9019-9027 - m.in. działalność związkowa i pracownicza w Stoczni w 1980-1981, odbudowa i rozbudowa Stoczni (protokoły robót budowlanych pochylni, hal, urządzeń, obiektów placów produkcyjnych z lat 1953-1960. polecenia służbowe, materiały organizacyjne i współpraca ze spółką "PORTA-EKO-CYNK Spółka z o.o. (1995-1999), książki telefoniczne Stoczni (1985, 1995, 2001, 2005). - AKCESJA nr 3925/2017; 1958-2008; 175 j.a.; sygn. 9028, 9030-9023 - fotografie (m.in. wodowanie statków), albumy pamiątkowe ( budowa, wodowanie, podnoszenie bandery, spotkania okolicznościowe), slajdy oprawione w ramki i negatywy zdjęć. - AKCESJA nr 3926/2017; 1990-2002; 1 j.i.; sygn. 9029 - pamiątki (proporczyki, flagi). - AKCESJA nr 3931/2017; 1959-1972, 1974, 1992-2009 - pozwolenia na kierowanie urządzeniami dźwigowymi (1959-1972), koperty pocztowe z nadrukiem (1992-2009), przepisy kwalifikacji i budowy statków morskich z 1974. III. DOKUMENTACJA KONSTRUKCYJNA STATKÓW 7717 j.i. (224 260 arkuszy) - AKCESJA nr 2573/2009; 694 j.i. - jest to 750 890 szt. Mikrofilmów zawierających dokumentację technologiczną i konstrukcyjną statków oraz 239 spisów tych mikrofilmów. - AKCESJA nr 2662/2010; 643 j.i. (25 227 arkuszy) dokumentacji konstrukcyjnej statków wraz z częścią opisową: 1. Jednostka B 573 I-VI; 1995-1998 - 198 j.i. stanowiących 8725 arkuszy 2. Jednostka B 578 I; 1995-1998 - 141 j.i. stanowiących 5449 arkuszy 3. Jednostka B 579 I-II; 1996-1999 - 164 j.i. stanowiących 5959 arkuszy 4. Jednostka B 584 I; 1997-2000 - 140 j.i. stanowiących 5094 arkuszy - AKCESJA nr 2703/2010; 835 j.i. (31 833 arkuszy) dokumentacji konstrukcyjnej statków wraz z częścią opisową: 1. Jednostka B 170 I i II; - 337 j.i. stanowiących 14775 arkuszy; 2. Jednostka B 577 I i II; 1995-1999 - 321 j.i. stanowiących 10 894 arkusze; 3. Jednostka B-591 I; 1999-2001 - 177 j.i. stanowiących 6164 arkusze. - AKCESJA nr 2775/2010; 1992-1999; 527 j.i. (20 845 arkuszy) dokumentacji konstrukcyjnej statków wraz z częścią opisową: 1. Jednostka B 170 IV; 1993-1997 - 79 j.i. stanowiących 4143 arkuszy; 2. Jednostka B 188 I; 1993-1995 - 98 j.i. stanowiących 4122 arkusze; 3. Jednostka B 190 I; 1993-1995 - 138 j.i. stanowiących 6057 arkusze; 4. Jednostka B 570 I i II; 1992-1999 - 212 j.i. stanowiących 6523 arkusze. - AKCESJA nr 2819/2010; 1988-2000; 352 j.i. (15 526 arkuszy) dokumentacji konstrukcyjnej statków 1. Jednostka B 183 I; 1988-1992; 95 j.i. stanowiacych 3849 arkuszy; 2. Jednostka B 186 I i II; 1992-1997; 103 j.i. stanowiące 4182 arkusze; 3. Jednostka B 188 II; 1999-2000; 84 j.i. stanowiące 4203 arkusze; 4. Jednostka B 570 III; 1992-2000; 70 j.i. stanowiących 3292 arkusze. - AKCESJA nr 2848/2011; 1991-1998; 623 j.i. (18 492 arkusze) dokumentacji konstrukcyjnej statków 1. Jednostka B 183 II, VI; 1991-1997; 335 j.i. stanowiących 11 774 arkuszy 2. Jednostka B 186 III, IV, V, VI; 1992-1996; 287 j.i. stanowiących 6718 arkuszy - AKCESJA nr 3221/2012; 1967-1995; 357 j.i. (12 768 arkuszy) dokumentacji konstrukcyjnej statków 1. Jednostka B 92 I, II, III;1978-1995; 146 j.i stanowiących 5460 arkuszy; 2. Jednostka B 545 I, II, III; 1967-1993; 155 j.i. stanowiących 5679 arkuszy; 3. Jednostka B 99 II; 1980-1989; 56 j.i. stanowiących 1629 arkuszy; - AKCESJA nr 3237/2012; 1981-1987; 75 j.i. (3398 arkuszy) - dokumentacja konstrukcyjna statków 1. Jednostka B 93 I; 1981-1987; 75 j.i stanowiących 3398 arkuszy; - AKCESJA nr 3238/2012; 1980-1992; 278 j.i. (6204 arkuszy) - dokumentacja konstrukcyjna statków 1. Jednostka B 561 I; 1980-1992; 278 j.i. stanowiących 6204 arkuszy; - AKCESJA nr 3267/2013; 1960-1992; 480 j.i. (16 705 arkuszy) - dokumentacja konstrukcyjna statków 1. Jednostka B 181 I-VII; 1978-1985; 183 j.i. stanowiących 6980 arkuszy 2. Jednostka B 282 I; 1985-1988; 29 j.i. stanowiących 425 arkuszy 3. Jednostka B 352 I, II, III; 1981-1985; 24 j.i. stanowiące 386 arkuszy 4. Jednostka B 353 I; 1974-1981; 4 j.i stanowiące 154 arkusze 5. Jednostka B 492 I, II; 1977-1987; 116 j.i. stanowiących 4884 arkusze 6. Jednostka B 512 I-IV; 1960-1973; 22 j.i. stanowiące 350 arkuszy 7. Jednostka B 560 I, II; 1987-1992; 95 j.i. stanowiących 3481 arkuszy 8. Jednostka B 852 I, II; 1971-1977; 7 j.i. stanowiących 45 arkuszy - AKCESJA nr 3309/2013; 1971-1989; 325 j.i. (12 106 arkuszy) - dokumentacja konstrukcyjna statków 1. Jednostka B 304 I, II, III, IV; 1971-1987; 91 j.i. stanowiących 3701 arkuszy 2. Jednostka B 305 I; 1971-1975; 5 j.i. stanowiących 97 arkuszy 3. Jednostka B 320 I, II; 1975-1989; 95 j.i. stanowiących 3530 arkuszy 4. Jednostka B 491 I; 1974-1976; 29 j.i. stanowiących 940 arkuszy 5. Jednostka B 493 I; 1977-1979; 20 j.i. stanowiących 766 arkuszy 6. Jednostka B 542 I; 1977-1986; 85 j.i stanowiących 3072 arkusze - AKCESJA nr 3322/2013; 1964-1992; 541 j.i. (18 107 arkuszy) - dokumentacja konstrukcyjna statków 1. Jednostka B-76 I; 1970-1974; 15 j.i. stanowiących 814 arkuszy 2. Jednostka B 445 I, II, III; 1964-1973; 41 j.i. stanowiących 1427 arkuszy 3. Jednostka B 490 I, P, III; 1975-1984; 246 j.i. stanowiących 7673 arkuszy 4. Jednostka B 537 I, II; 1981-1984; 73 j.i. stanowiące 2355 arkuszy 5. Jednostka B 547 I, II; 1986-1990; 80 j.i. stanowiących 2703 arkusze 6. Jednostka B 567 I, II; 1987-1992; 86 j.i. stanowiących 3135 arkuszy - AKCESJA nr 3339/2013; 1959-2002; 442 j.i. (12 104 arkusze) - dokumentacja konstrukcyjna statków 1. Jednostka B 90/I, II; 1979-1980; 47 j.i. stanowiących 1208 arkuszy 2. Jednostka B 447/I, II, III; 1967-1974; 52 j.i. stanowiące 1523 arkusze 3. Jednostka B 450/I, II; 1959-1962; 8 j.i. stanowiących 459 arkuszy 4. Jednostka B 517/I, II; 1975-1982; 120 j.i. stanowiących 3352 arkusze 5. Jednostka B 594/I; 2001-2002; 76 j.i. stanowiących 1284 arkusze 6. Jednostka B 778/I; 1983-1986; 32 j.i. stanowiące 761 arkuszy 7. Jednostka B 962/I; 1985-1991; 71 j.i. stanowiących 2464 arkusze 8. Jednostka B 971/I; 1987-1990; 36 j.i. stanowiących 1053 arkusze - AKCESJA nr 3360/2013; 1950-1992; 480 j.i. (15.584 arkuszy) - dokumentacja konstrukcyjna statków: 1. Jednostka B 143/I, II; 1990-1992; 42 j.i stanowiących 696 arkuszy (nie były budowane) 2. Jednostka B 972/I; 1987-1990; 24 j.i. stanowiących 611 arkuszy (nie były budowane) 3. Jednostka B 972/I; 1987-1990; 23 j.i. stanowiących 611 arkuszy 4. Jednostka B 46/I; 1968-1973; 23 j.i. stanowiących 802 arkusze 5. Jednostka B 441/I; 1950-1968; 22 j.i. stanowiących 539 arkuszy 6. Jednostka B 446/I; 1966-1971; 10 j.i. stanowiących 404 arkusze 7. Jednostka B 449/I; 1965-1969; 19 j.i. stanowiących 485 arkyszy 8. Jednostka B 80/I, II, III, V, VI, VII; 1967-1975; 44 j.i. stanowiących 1019 arkuszy 9. Jednostka B 94/I, II; 1977-1983; 22 j.i. stanowiących 339 arkuszy (nie były budowane) 10. Jednostka B 88/I, III; 1964-1971; 25 j.i. stanowiących 557 j.i. arkuszy 11. Jednostka B 432/I, II, III; 1970-1980; 42 j.i. stanowiących 1210 arkuszy 12. Jednostka B 340/I; 1973-1977; 11 j.i. stanowiących 384 arkuszy 13. Jednostka B 49/II; 1961-1963; 1 j.i. stanowiąca 14 arkuszy 14. Jednostka B 455/I, II, III; 1961-1970; 21 j.i. stanowiących 987 arkuszy 15. Jednostka B 467/I; 1973-1978; 27 j.i. stanowiących 786 arkuszy 16. Jednostka B 54/X; 1952-1963; 2 j.i. stanowiące 90 arkuszy 17. Jednostka B 454/I, IV, V; 1954-1965; 8 j.i. stanowiących 98 arkuszy 18. Jednostka B 59/I, II; 1957-1960; 7 j.i. stanowiących 94 arkuszy 19. Jednostka B 40/I; 1969-1970; 7 j.i. stanowiących 91 arkuszy 20. Jednostka B 478/I; 1964-1976; 4 j.i. stanowiące 180 arkuszy 21. Jednostka B 86/I, II; 1976-1983; 53 j.i. stanowiące 5248 arkuszy - AKCESJA nr 3410/2013;1954-1998; 1065 j.i. (15361 arkuszy) - dokumentacja konstrukcyjna statków 1. Jednostka B 43/I; 1960; 1 j.i stanowiąca 1 arkusz 2. Jednostka B 55/I, IV; 1959-1959; 5 j.i. stanowiących 14 arkuszy 3. Jednostka B 350/I; 1980; 2 j.i. stanowiące 28 arkuszy 4. Jednostka B 440/I; 1966; 2 j.i. stanowiące 6 arkuszy 5. Jednostka B 443/I; 1990; 2 j.i. stanowiące11 arkuszy 6. Jednostka B 520/; 1965-1968; 18 j.i. stanowiących 327 arkuszy 7. Jednostka B 474/I; 1965-19767; 7 j.i. stanowiących 305 arkuszy 8. Jednostka B 182/I; 1983-1986; 9 j.i. stanowiących 171 arkuszy 9. Jednostka B 430/I; 1970-1979; 20 j.i. stanowiących 393 arkuszy 10. Jednostka B 44/I, II; 1957-1965; 12 j.i. stanowiących 761 arkuszy 11. Jednostka B 190/I; 1994-1997; 6 j.i. stanowiących 41 arkuszy 12. Jednostka B 970/I; 1986-1992; 71 j.i. stanowiących 3156 arkuszy 13. Jednostka B 565/I; 1991-1992; 8 j.i. stanowiących 48 arkuszy 14.Jednostka B 568/I; 1991; 2 j.i. stanowiące 5 arkuszy 15. Jednostka B 510/I; 1977-1978; 5 j.i. stanowiących 67 arkuszy 16. Jednostka B 193/I; 1987; 9 j.i. stanowiących 62 arkuszy 17. Jednostka B 581/I; 1997; 4 j.i. stanowiących 9 arkuszy 18. Jednostka B 582/I; 1997; 3 j.i. stanowiące 5 arkuszy 19. Jednostka B 583/I; 1997-1998; 5 j.i. stanowiących 13 arkuszy 20. Jednostka B 584/I; 1998-1999; 4 j.i. stanowiące 38 arkuszy 21. Jednostka B 585/I; 1997; 4 j.i. stanowiące 15 arkuszy 22. Jednostka B 586/I; 1997; 3 j.i. stanowiące 5 arkuszy 23. Jednostka B 192/I; 1998; 5 j.i. stanowiących 28 arkuszy 24. Jednostka B 579/I; 1984; 6 j.i. stanowiących 15 arkuszy 25. Jednostka B 559/I; 1984; 8 j.i. stanowiących 42 arkusze 26. Jednostka B 188/I, II; 9 j.i. stanowiących 71 arkuszy 27. Jednostka B 502/I; 1992; 3 j.i. stanowiących 17 arkuszy 28. Jednostka B 503/I; 1992; 1 j.i. stanowiąca 1 arkusz 29. Jednostka B 506/I; 1996; 3 j.i. stanowiące 25 arkuszy 30. Jednostka B 507/I; 1991; 4 j.a. stanowiące 35 arkuszy 31. Jednostka B 189/I; 1993-1994; 4 j.i. stanowiące 13 arkuszy 32. Jednostka B 174/I; 1994-1995; 5 j.i. stanowiących 18 arkuszy 33. Jednostka B 495/I; 1980; 8 j.i. stanowiących 39 arkuszy 34. Jednostka B 64/I; 1982; 1 j.i. stanowiąca 2 arkusze 35. Jednostka B 68/I; 1992; 3 j.i. stanowiące 8 arkuszy 36. Jednostka B 96/I; 1982; 4 j.i. stanowiące 7 arkuszy 37. Jednostka B 574/I, II; 1976-1996; 14 j.i. stanowiących 49 arkuszy 38. Jednostka B 141/I; 1985-1986; 5 j.i. stanowiących 48 arkuszy 39. Jednostka B 756/I; 1987; 1 j.i. stanowiąca 1 arkusz 40. Jednostka B 853/I; 1988-1989; 5 j.i. stanowiących 22 arkuszy 41. Jednostka B 516/I; 1961-1962; 1 j.i. stanowiąca 1 arkusz 42. Kompleksy nurkowe - jednostka 4886-I; 1987-1990; 67 j.i. stanowiących 3021 arkuszy - jednostka 4959-I; 1986-1991; 35 j.i. stanowiących 1274 arkuszy - jednostki 5029, 5032, 5057, 9078, 9079, 9096-I; 1987-1990; 36 j.i. stanowiących 429 arkuszy - jednostki 4936, 4937, 4938, 4939; 1981-1989; 5 j.i. stanowiących 18 arkuszy 43. Projekty ofertowo-akwizycyjne (PA, PW, PO, PK) - od numeru 1286 do 899; 1970-1979; 71 j.i. stanowiących 688 arkuszy - od numeru 2101 do 2398, 4223; 1978-1987; 283 j.i. stanowiących 1785 arkuszy - od numeru 9002-9315; 1987-1995; 241 j.i. stanowiących 1980 arkuszy 44. Rysunki normowane N9, N15; 1954-1989; 35 j.i. stanowiących 285 arkuszy - AKCESJA nr 3438/2014; 1953-2000; 2035 j.i. co stanowi 3078 arkuszy 582 j.i. - uzupełnienia dokumentacji konstrukcyjnej 30 statków przejętych w poprzednich latach (jednostki B-76, 86, 90, 92, 93, 99, 143, 181, 282, 304, 320, 352, 432, 445, 447, 490, 491, 492, 493, 512, 537, 542, 545, 547, 560, 561, 567, 570-I, 570-III, 1073) - 155 j.i. co stanowi 1712 arkuszy - stabilizator SR-4 1972-1985; 9 j.i. stanowiących 279 arkuszy - projekt PW platformy wiertniczej 1980-1980; 1 j.i. stanowiąca 19 arkuszy - jednostka D-101, D-102, D-103, D-105, D-109, D-110, D-111, D-112, D-115, D-116 1991-1993; 37 j.i. stanowiących 506 arkuszy - projekt CSL-003 - masowiec dla Indii 1980-1981; 5 j.i. stanowiących 198 arkuszy - projekt HSL-40, HSL50, HSL60, HSL1601, HSL2701 - masowiec 1979-1982; 8 j.i. stanowiących 18 arkuszy - projekt TR6, TR7, TR8, TR9, TR10, TR11 - statki dla Turcji 1979-1982; 31 j.i. stanowiące 184 arkusze - projekty technologiczne TG 1958-1990; 4 j.i stanowiące 162 arkusze - Projekty naukowo-badawcze 1977-1990; 1463 j.i. - Dokumentacja Biura Projektowo-Konstrukcyjnego (BPK) 1980-1990; 152 j.i. - Dokumentacja Programu Badawczo-1964-1990; 63 j.i. - Opracowania Politechniki Szczecińskiej 1971-1990; 100 j.i. - Dokumentacja holownika do obsługi platform wiertniczych 1968-1978; 7 j.i. AKCESJA nr 3538/2014; 1994-2011; 241 j.i. - przekazane materiały to dyski magnetyczne, na których znajduje się dokumentacja konstrukcyjna statków oraz informacje o systemach projektowych Stoczni. AKCESJA nr 3629/2015; 1957-2009; 552 j.i.; 9568 arkuszy dokumentacji konstrukcyjnej AKCESJA nr 3691/2015; 1977-2000; 16 j.i.; mikrofimy i mikrofisze dokumentacji konstrukcujnej w ilości 36368 sztuk; dokumentacja techniczna projektowanych i budowanych w Stoczni statków: B170/III (oryginał i kopia), B183/III (oryginał i kopia), B46, B92, B181, B492, B574, proj. PBK-N9, B587/IV (oryginał i kopia), B573, B320, B560, B561, B778, B850, B852, B970, B971, B972, 4886, 4959, 300, 301T, 303, B887, B304, B305 proj. :PK 2180, PA-2369, PA-2370, PNB-N9, DELTA, 3042 - pochodząca z Biura Projektowo-Konstrukcyjnego Stoczni. AKCESJA nr 3692/2015; 1956-1992; 133 j.i.; dokumentacja techniczna projektowanych, wykonywanych oraz montowanych na budowanych w Stoczni statkach i okrętach mechanizmów: kabestany kotwiczno-cumownicze, wciągarki kotwiczno-cumownicze, windy kotwiczno-cumownicze, przystawki kotwiczne, liczniki łańcucha, stabilizatory przechyłu oraz detale do tych mechanizmów (teczki oraz kalki). AKCESJA nr 3711/2015; 1968-1999; 161 j.i.; dokumentacja techniczna tzw. "Projektów celowych" wykonanych na potrzeby Stoczni przez firmy zewnętrzne (insytuty i uczelnie) przy współudziale Biura Technicznego Stoczni, pochodzących z Biura Rozwoju Stoczni. AKCESJA nr 3934/2017; 1989-2009; 2956 j.i. dokumentacja techniczna statków (kalki i dokumentacja opisowa - 2736 j.a., stanowiących 89322 arkuszy; płyty CD - 220 j.i.): 1. Jednostka B 573/I,II,V; 1993-1997; 202 j.i. stanowiących 5073 arkuszy 2. Jednostka PP001/1; 2001-2004; 60 j.i. stanowiących 1974 arkuszy 3. B 183/I,II,III,IV,VI,VII; 1989-2004; 244 j.i. stanowiących 6815 arkuszy 4. B 170/III; 1993-2004; 269 j.i. stanowiących 10566 arkuszy 5. B 588/III; 1997-2006; 554 j.i. stanowiących 22198 arkuszy 6. B587/I,III,IV; 1999-2008; 370 j.i. stanowiących 12794 arkuszy 7. B 170/V; 2004-2008; 157 j.i. stanowiących 6599 arkuszy 8. B 178/I; 1999-2008; 336 j.i. stanowiących 12737 arkuszy 9. B 201/I,II; 2004-2009; 294 j.i. stanowiących 3918 arkuszy 10. B 178/III; 2005-2008; 174 j.i. stanowiących 6252 arkuszy 11. B 606/I,II; 2007-2009; stanowiących 396 arkuszy 12. Erraty B 183/I,II,III,VI; 1989-2002; 17 j.i. stanowiących 156 arkuszy 13. Erraty B 573/I,V; 1993-2000; 6 j.i. stanowiących 13 arkuszy 14. Erraty B 588/III; 2003-2006; 1 j.i. stanowiąca 3 arkusze 15. Erraty B 587/IV; 2004-2004; 1 j.i. stanowiąca 1 arkusz 16. Płyty CD; 1998-2006; 220 j.i. (płyt). IV. AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW STOCZNI 1946-1955; 5799 j.a. - AKCESJA nr 2695/2010; 1947-1955; 512 j.a. (sygn. IV/1-IV/512) - akta osobowe pracowników Stoczni Szczecińskiej. - AKCESJA nr 2805/2010; 1947-1955; 2334 j.a. (sygn. IV/513-IV/2846) - akta osobowe pracowników Stoczni Szczecińskiej. - AKCESJA nr 2964/2011; 1946-1955; 2953 j.a. (sygn. IV/2847-IV/5799) - akta osobowe pracowników Stoczni Szczecińskiej Liczba jednostek w zespole: 31229
65/436/0 Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu Drożdżowego w Szczecinie 1945-1953 0 rozwiń
1. Organizacja i zarządzanie - 1945-1953; 22 j.a. 1.1. Przejmowanie i uruchamianie przedsiębiorstwa - 1945-1949; 9 j.a. 1.2. Książka obrachunkowa drożdżowni - 1948-1949; 1 j.a. 1.3. Projekty techniczne - 1947-1952; 3 j.a. 1.4. Spisy pracowników, zakresy czynności, sprawy personalne - 1945-1952; 5 j.a. 1.5. Protokoły z zebrań i narad pracowników - 1946-1953; 4 j.a. 2. Planowanie - 1946-1950; 5 j.a. 2.1. Plany finansowe - 1946-1950; 5 j.a. 3. Sprawozdawczość - 1946-1953; 14 j.a. 3.1. Bilanse i sprawozdania finansowe - 1946-1952; 9 j.a. 3.2. Sprawozdania statystyczne - 1946-1949; 3 j.a. 3.3. Sprawozdania z inwestycji - 1949-1950; 1 j.a. 3.4. Sprawozdania z działalności - 1951-1953; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 41
65/437/0 Cementownia "Przemko" w Szczecinie-Stołczynie [1940] 1946-1957 0 rozwiń
1. Organizacja i zarządzanie - 1940-1957; 32 j.a. 1.1. Przejmowanie, uruchamianie i rozbudowa cementowni - 1946-1954; 11 j.a. 1.2. Przedwojenna dokumentacja cementowni w Lubinie - 1940-1941; 1 j.a. 1.3. Plany sytuacyjne cementowni - 1947-1950; 3 j.a. 1.4. Przydział lokali dla pierwszych pracowników - wykazy nazwisk - 1948-1948; 1 j.a. 1.5. Struktura organizacyjna - schematy organizacyjne, podziały czynności - 1950-1951; 2 j.a. 1.6. Zarządzenia wewnętrzne - 1952-1956; 4 j.a. 1.7. Narady pracowników - protokoły - 1949-1956; 6 j.a. 1.8. Kontrole wewnętrzne - 1946-1953; 2 j.a. 1.9. Sprawy socjalne - finansowanie - 1949-1957; 2 j.a. 2. Planowanie - 1948-1956; 31 j.a. 2.1. Plany finansowe - 1948-1956; 13 j.a. 2.2. Plany techniczno-ekonomiczne, produkcji, zatrudnienia - 1950-1955; 6 j.a. 2.3. Plany pracy - 1951-1952; 1 j.a. 2.4. Plany postępu technicznego, racjonalizacji i wynalazczości - finansowanie - 1953-1953; 1 j.a. 2.5. Plany inwestycyjne - 1948-1954; 3 j.a. 2.6. Plany etatów, zatrudnienia i płac - 1949-1955; 7 j.a. 3. Sprawozdawczość - 1949-1957; 15 j.a 3.1. Bilanse i sprawozdania finansowe - 1949-1957; 12 j.a. 3.2. Analizy finansowe - 1954-1954; 1 j.a. 3.3. Sprawozdania z działalności - 1952-1952; 1 j.a. 3.4. Sprawozdania inne - 1951-1951; 1 j.a. 4. Koło Związku Młodzieży Polskiej - 1949-1950; 2 j.a. Liczba jednostek w zespole: 80
65/438/0 Huta "Szczecin" 1947-1995 [1997] 0 rozwiń
1. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 1947-1995; 114 j.a. - materiały dotyczące organizacji przedsiębiorstwa, zarządzenia wewnętrzne (1947-1995), pisma okólne (1952-1994), polecenia służbowe (1967-1995), materiały z konferencji i narad roboczych (1948-1955), instrukcje zakładowe obowiązujące w przedsiębiorstwie, materiały ze szkoleń pracowników Huty, normatywy kancelaryjno-archiwalne, normy zakładowe. 2. PLANOWANIE 1947-1956; 24 j.a. - plany techniczno-ekonomiczne (na lata 1947-1953), plany funduszu płac i zatrudnienia (na lata 1950-1956), plany inwestycyjne i modernizacyjne Huty, plany przewozowe (na lata 1952-1955). 3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 1948-1995; 58 j.a. - sprawozdania finansowe (za lata 1948-1995), sprawozdania z produkcji i zatrudnienia (za lata 1948-1956), sprawozdanie z inwestycji za 1949 r., analizy działalności gospodarczej za lata 1950-1975. 4. KONTROLE 1949-1993; 21 j.a. - materiały z kontroli Huty przeprowadzanych przez NIK, Inspektorat Sanitarny, ministerstwa. 5. SAMORZĄD ROBOTNICZY 1978-1994; 9 j.a. - protokoły posiedzeń i uchwały Rady Pracowniczej. 6. WYNALZACZOŚĆ 1949-1991; 32 j.a. - wnioski racjonalizatorskie i zgłoszenia projektów wynalazczych. 7. DOKUMENTACJA TECHNICZNA 1950-1994 [1997]; 501 j.a. - jest tu dokumentacja dotycząca rozbudowy Huty, budowy m.in. rurociągu gazu wielkopiecowego, stalowni elektrycznej, wielkiego pieca "A", terminalu przeładunkowo-składowego paliw płynnych, wieży ciśnień, wydziału produkcji wełny mineralnej, wytwórni bluczków żużlobetonowych typu Mursa. Akcesja nr 4075/2018; 1945-1990; 7625 j.a. - akta osobowe pracowników. Liczba jednostek w zespole: 8385
65/439/0 Centrala Produktów Naftowych, Okręgowa Dyrekcja w Szczecinie 1951-1957 0 rozwiń
Protokoły komisji Ochrony Przeciwlotniczej (1956), protokoły posiedzeń Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych (1951-1954), plany i sprawozdania (1956-1957). Liczba jednostek w zespole: 3
65/440/0 Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Szczecinie 1945-1991 0 rozwiń
INWENTARZ KSIĄŻKOWY 1139 j.a. I. Wydział Planowania, Organizacji, Zatrudnienia i Płac sygn. 1-193; 193 j.a. 1. Organizacja przedsiębiorstwa 1950-1974; sygn. 1-4; 4 j.a. - regulaminy i schematy organizacyjne, wyciągi z rejestrów przedsiębiorstw państwowych 2. Zarządzenia wewnętrzne 1957-1974; sygn. 5-8; 4 j.a. 3. Powoływanie i likwidacja jednostek podległych 1949-1972; sygn. 9-14; 6 j.a. 4. Sprawy kancelaryjno-archiwalne 1951-1953, 1963, 1972-1973; sygn. 15-17; 3 j.a. 5. Biuletyn organizacyjny "Nasze Sprawy" 1956-1957; sygn. 18; 1 j.a. 6. Protokoły narad 1951-1956; sygn. 19-32; 14 j.a. 7. Akcja osiedleńcza 1951-1957; sygn. 33-35; 3 j.a. 8. Współzawodnictwo pracy 1954-1965; sygn. 36-48; 13 j.a. 9. Skargi i zażalenia 1954-1956, 1961-1964; sygn. 49-52; 4 j.a. 10. Plany perspektywiczne i wieloletnie rozwoju gospodarki leśnej 1949, 1955, 1959, 1965; sygn. 53-57; 5 j.a. 11. Narodowe plany gospodarcze 1952-1962; sygn. 58-76; 19 j.a. 12. Plany nakładów i kosztów 1953-1963; sygn. 77-133; 57 j.a. 13. Plany pozyskiwania i wywozu drewna 1951-1953, 1959-1960; sygn. 134-142; 9 j.a. 14. Plany zatrudnienia i funduszu płac 1952-1961, 1966-1967; sygn. 143-154; 12 j.a. 15. Sprawozdania statystyczne 1952-1966; sygn. 155-193; 39 j.a. II. Wydział Kadr i Szkolenia Zawodowego sygn. 194-196; 3 j.a. 1. Sprawozdania statystyczne 1959-1961; sygn. 194-196; 3 j.a. III. Wydział Kontroli i Rewizji Gospodarczej sygn. 197-248; 52 j.a. 1. Protokoły narad i konferencji 1952; sygn. 197; 1 j.a. 2. Kontrola działalności jednostek podległych 1948-1960; sygn. 198-248; 51 j.a. IV. Wydział Administracyjno-Gospodarczy 1958-1964; sygn. 249-272; 24 j.a. 1. Materiały dot. Przejęcia pod zarząd OZLP obiektów i nieruchomości 1958-1964; sygn. 249-272; 24 j.a. V. Samodzielne Stanowisko ds…………………………………………………………………………………… Wojskowych 1946-1962; sygn. 273-295; 23 j.a. 1. Wykazy stanowisk służbowych i etatowych 1946, 1951; sygn. 273-276; 4 j.a. 2. Wykazy nadleśnictw 1948-1951; sygn. 277-280; 4 j.a. 3. Wzory pieczęci 1949-1950; sygn. 281; 1 j.a. 4. Protokoły narad i konferencji 1948, 1950; sygn. 282-283; 2 j.a. 5. Współpraca z Wojskiem Polskim 1946-1962; sygn. 284-295; 12 j.a. VI. Wydział Zbytu i Spedycji 1959; sygn. 296-300; 5 j.a. 1. Protokoły narad koordynacyjnych 1959-1960; sygn. 296; 1 j.a. 2. Sprawozdania z wykonania dostaw materiałowych 1959-1960; sygn. 297-300; 4 j.a. VII. Wydział Głównego Mechanika 1954--1957; sygn. 301-302; 2 j.a. 1. Protokoły narad 1954-1957; sygn. 301-302; 2 j.a. VIII. Samodzielne Stanowisko Postępu Technicznego 1956; sygn. 303; 1 j.a. 1. Wynalazki, udoskonalenia i usprawnienia techniczne 1956; sygn. 303; 1 j.a. IX. Wydział Hodowli i Ochrony Lasu 1945-1965; sygn. 304-345; 42 j.a. 1. Ewidencja powierzchni leśnych 1946, 1951, 1957; sygn. 304-306; 3 j.a. 2. Informacje dot. Problematyki hodowli lasów 1957-1962; sygn. 307-311; 5 j.a. 3. Plany zagospodarowania lasów 1951-1957; sygn. 312-317; 6 j.a. 4. Wykonanie wniosków odnowienia i pielęgnacji lasów 1945-1950, 1953, 1957; sygn. 318-332; 15 j.a. 5. Sprawozdania statystyczne 1950-1958, 1961, 1965; sygn. 333-345; 13 j.a. X. Wydział Urządzenia i Regulacji Stanu Posiadania 1947-1967; sygn. 346-683; 338 j.a. 1. Rejestry powierzchniowe nadleśnictw, wykazy łąk, gruntów ornych i pastwisk, bilanse powierzchniowe lasów; 1948-1954, 1958, 1962; sygn. 346-352; 7 j.a. 2. Plany wieloletnie urządzenia lasów w nadleśnictwach 1947-1956; sygn. 353-519, 601-1139; 406 j.a. 3. Plany wieloletnie cięć drzew w nadleśnictwach 1960-1965; sygn. 520-542; 23 j.a. 4. Roczne wnioski cięć drzew w nadleśnictwach i ich wykonanie 1955-1967; sygn. 543-683; 141 j.a. XI. Wydział Finansów, Rachunkowości i Informatyki 1948-1972; sygn. 684-900; 217 j.a. 1. Plany finansowe 1959/60-1960/61, 1965/66, 1969/70; sygn. 684-699; 16 j.a. 2. Sprawozdania finansowe 1948-1949, 1952-1963; sygn. 700-789; 90 j.a. 3. Analizy działalności gospodarczej 1961/62-1972; sygn. 790-801; 12 j.a. 4. Kontrole finansowo-księgowe 1947-1950, 1957, 1959-1968; sygn. 802-900; 99 j.a. XII. AKCESJA nr 2008-2009/2005 r.; 1953-1985; sygn. 1140-2548; 1409 j.a. 1. Spis nr 1; 1974-1983; sygn. 1140-1176; 37 arkuszy map gospodarczych obrębów leśnych i nadleśnictw. 2. Spis nr 2; 1958-1985; sygn. 1177-1646; 470 j.a. - plany urządzeń gospodarstw leśnych w poszczególnych nadleśnictwach - plany cięć, plany upraw, mapy poglądowe. 3. Spis nr 3; 1953-1983; sygn. 1647-2548; 902 j.a. - - Wydział Ekonomiki, Organizacji i Spraw Socjalnych sygn. 1647-1829 - rejestracja przedsiębiorstwa (1953-1975), zarządzenia i pisma okólne (1956-1975), organizacja jednostek podległych Administracji Lasów Państwowych (1964-1977), organizacja OZLP, protokoły zmian terytorialnych poszczególnych nadleśnictw (1977-1979), protokoły zdawczo-odbiorcze nadleśnictw (1975-1981), dokumentacja zlikwidowanych nadleśnictw (1959-1972); plany wieloletnie OZLP, roczne plany techniczno-ekonomiczne (1964-1970, 1973, 1975-1981), plan inwestycyjny (1975), plan poprawy stanu bhp (1980), sprawozdania statystyczne ze stanu i ruchu środków trwałych (1966-1979), ze stanu zatrudnienia (1971-1978), z efektów i kosztów realizacji planu poprawy warunków pracy i świadczeń pracowniczych (1978-1980), analizy działalności gospodarczej (1964-1972, 1974), analiza działalności Ośrodka Transportu Leśnego (1969-1971, 1973), analizy stanu bhp i wypadków w pracy (1964-1970), analizy wydajności pracy (1977, 1979), normy zakładowe (1955-1958, 1970-1978), akcja osiedleńcza 91958-1966), przydział broni służbowej (1958-1962, 1969-1972). - Wydział Kontroli i Rewizji Gospodarczej sygn. 1830-1938 - protokoły kontroli OZLP przeprowadzanych przez jednostki zwierzchnie oraz protokoły kontroli jednostek podległych (1959-1981). - Wydział Gospodarki Zasobami Leśnymi sygn. 1939-2453 - programy perspektywiczne rozwoju gospodarstw leśnych, plany urządzeń gospodarstw leśnych ((1969-1977), urządzanie lasu-poszczególne nadleśnictwa (1958-1973), rewizje planów urządzania lasów w poszczególnych nadleśnictwach (1969-1978), nadzór nad lasami niepaństwowymi (1956-1957, 1961-1964), opretary pomiarowe nadleśnictw (1967-1978), dokumentacja rezerwatu Rzeka Drawa (1973), plany wieloletnie i roczne oraz wnioski cięć w nadleśnictwach. - Wydział Finansów i Rachunkowości sygn. 2454-2548 - plany finansowe (1966-1972, 1974, 1975, 1978, 1980), sprawozdania finansowe (1962-1974), rewizje finansowo-księgowe w OZPL i nadleśnictwach (1966-1971). XIII. AKCESJA nr 3452/2014; 1946-1991; 4060 j.a. 1. Spis nr 1; 1947-1991; 537 j.a. - uchwały i ustalenia Kolegium Lasów Państwowych (1983-1987), narady pracownicze (1985-1989), materiały z posiedzeń komisji, konferencji i zjazdów (1983-1984), organizacja jednostek podległych (nadleśnictw), normowanie pracy (1978-1991), ewidencja pieczęci (1978-1987), zarzadzenia wewnętrzne dyrektora OZLP (1967-1988), programy poprawy gospodarki leśnej do 1990 r. (z 1984 r.), zbiorcze plany techniczno-ekonomiczne na lata 1980-1990, plany finansowe, sprawozdania statystyczne z wypadków przy pracy (za lata 1978-1981), ze zużycia paliw i energii (za lata 1978-1983), z zagrożenia i ochrony środowiska (za lata 1975-1978), analizy ekonomiczne (za lata 1982-1989), materiały z kontroli nadleśnictw (1980-1989), zasady wynagradzania pracowników (1978-1989), plany i sprawozdania z bhp (1979-1981), współzawodnictwo pracy (1978-1985), zakup osad z funduszu leśnego, dopuszczanie do korzystania z gruntów Lasów Państwowych, dzierżawa gruntów, ewidencja stanu posiadania (1975-1978), plany urządzenia gospodarstw leśnych (na lata 1975-1989), prace dotyczące urządzenia lasu (1975-1978), plany cięć lasówi ich wykonanie (na lata 1975-1990). 2. Spis nr 2; 1958-1991; 220 j.a. - protokoły narad i komisji (1990-1991), materiały Konferencji Samorządu Robotniczego (1978-1980), materiały Rady Techniczno-Ekonomicznej (1982-1984), zakresy czynności pracowników (1962-1991), program rekonstrukcji gospodarki leśnej w województwie szczecińskim (z 1968 r.), plany techniczno-ekonomiczne jednostek podległych (na lata 1986-1991), sprawozdania z zatrudnienia i wynagrodzeń (za lata 1986-1991), sprawozdania finansowe jednostek podległych (za 1990 r.), analizy działalności za lata 1962-1968, 1973, 1978-1989, monografia gospodarstwa leśnego na terenie województwa szczecińskiego z 1964 r., materiały z konkursów wiedzy o lesie (1979), skargi i wnioski (1986-1990), współpraca zagraniczna (1984-1989), materiały z kontroli nadleśnictwa (1987-1991), regulaminy premiowania pracowników (1972-1989), projekty racjonalizatorskie (1983-1991), materiały dotyczące planów urządzenia rezerwatów przyrody i lasów ochronnych (1967-1988)plany i sprawozdania z ochrony lasów (za lata 1979-1982), operaty szkód przemysłowych (1979-1991), materiały dotyczące wpływu zanieczyszczeń emitowanych przez Zakłady Chemiczne Police i inne zakłady przemysłowe na środowisko leśne (1981-1990), pomiary zanieczyszczeń powietrza w lasach (1987-1991), ochrona gatunkowa roślin i zwierząt (1985-1991). 3. Spis nr 3; 1945-1962; 3303 j.a - akta osobowe pracowników. XIV. AKCESJA nr 3707/2015; 1965-1983; 182 j.a. - plany urządzeń gospodarstw leśnych, mapy przeglądowe rewizji planów urządzeń gospodarstw leśnych, plany zagospodarowania lasów Nadleśnictw: Barlinek, Bierzwnik, Bolewice, Drawiny, Drawno, Dębno, Glinik, Głusko, Godków, Goleniów, Kurowo, Międzyzdroje, Myślibórz, Ośno Lubuskie, Rzepin, Lubniewice, Smolarz, Trzebież, Wilanów, Krępka Krajeńska oraz operat inwentaryzacyjny Szkółki w Miłogoszczy. Liczba jednostek w zespole: 6790
65/441/0 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Tekstylno-Odzieżowe w Szczecinie [1947] 1954-1971 0 rozwiń
I. Organizacja i zarządzanie 1948-1960; 44 j.a. 1. Organizacja przedsiębiorstwa 1950-1959; 3 j.a. - zarządzenia dotyczące tworzenia i organizacji hurtowni i przedsiębiorstw odzieżowych, informacje dotyczące utworzenia Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Odzieżą w Szczecinie, wykaz jednostek podporządkowanych WPHO. 2. Struktura organizacyjna i statuty 1950-1960; 2 j.a. - statuty organizacyjne, zmiany struktury organizacyjnej, opisy zakresu czynności poszczególnych działów i filii. 3. Zarządzenia wewnętrzne 1949-1960; 13 j.a. 4. Instrukcje i regulaminy 1949-1958; 4 j.a. 5. Kontrole przedsiebiorstwa 1949-1957; 3 j.a. 6. Narady i konferencje 1948-1957; 15 j.a. - są tu protokoły narad aktywu gospodarczego, narad gospodarczych, roboczych, handlowych, konferencji przedstawicieli placówek handlowych oraz dystrubutorów hurtowych i detalicznych. 7. Rada Zakładowa, współpraca z POP PZPR 1955-1960; 4 j.a. - protokoły zebrań partyjno-roboczych, zebrań sprawozdawczo-wyborczych do rady Zakładowej, materiały z narad gospodarczych z aktywem partyjnym. II. Planowanie 1949-1960; 42 j.a. 1. Plany finansowe 1949-1960; 19 j.a. 2. Plany zatrudnienia i płac 1952-1959; 9 j.a. 3. Plany sprzedaży i zakupu 1952-1958; 4 j.a. 4. Plany kosztów 1950-1960; 4 j.a. 5. Plany obrotów 1953-1956; 6 j.a. III. Sprawozdawczość 1947-1971; 57 j.a. 1. Sprawozdania z wykonania planów gospodarczych 1951-1957; 4 j.a. 2. Analizy i informacje o działalności gospodarczej i ekonomicznej przedsiębiorstwa 1953-1971; 7 j.a. 3. Sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac 1952-1957; 4 j.a. 4. Sprawozdania finansowe 1947-1961; 37 j.a. 4. Sprawozdania ze sprzedaży i obrotów towarów 1953-1956; 5 j.a. Liczba jednostek w zespole: 143
65/442/0 Zakłady Sprzętu Elektrogrzejnego "Selfa" w Szczecinie 1951-1997 0 rozwiń
I. Pion Dyrektora 1951-1997; 69 j.a. 1. Rejestracja przedsiębiorstwa 1951-1997; 2 j.a. 2. Organizacja przedsiębiorstwa 1959-1996; 7 j.a. 3. Prywatyzacja przedsiębiorstwa 1992-1996; 5 j.a. 4. Zarządzenia wewnętrzne 1956-1991; 25 j.a. 5. Regulaminy pracy 1959-1975; 2 j.a. 6. Narady 1953-1961; 4 j.a. 7. Kontrole przedsiębiorstwa 1959-1996; 11 j.a. 8. Kroniki i wycinki prasowe 1972-1981; 4 j.a. 9. Zakładowy system wynagradzania pracowników 1964-1993; 6 j.a. 10. Sprawy kancelaryjno-archiwalne 1950-1958; 3 j.a. II. Pion Ekonomiczno-Finansowy 1951-1997; 114 j.a. 1. Plany perspektywiczne 1958; 1 j.a. 2. Plany wieloletnie 1955-1979; 5 j.a. 3. Roczne plany techniczno-ekonomiczne 1952-1995; 15 j.a. 4. Inne plany-produkcji, zaopatrzenia 1956-1996; 12 j.a. 5. Analizy ekonomiczne 1954-1991; 16 j.a. 6. Sprawozdania z zatrudnienia 1963-1980; 7 j.a. 7. Inne sprawozdania 1956-1996; 3 j.a. 8. Plany finansowe 1952-1996; 13 j.a. 9. Sprawozdania finansowe 1951-1997; 28 j.a. 10. Informacje ekonomiczne 1971-1997; 14 j.a. III. Samorząd pracowniczy 1956-1997; 22 j.a. 1. Organizacja samorządu 1978-1996; 2 j.a. 2. Delegaci załogi 1983-1995; 1 j.a. 3. Protokoły Konferencji Samorządu Robotniczego 1963-1980; 4 j.a. 4. Protokoły Rady Pracowniczej 1956-1997; 14 j.a. 5. Wnioski i postulaty pracowników 1980-1981; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 205
65/443/0 "Polskie Pismo i Książka" Spółdzielnia Wydawnicza w Szczecinie 1945-1951 [1970] 0 rozwiń
Protokoły Walnych Zgromadzeń, posiedzeń Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni oraz w miastach powiatowych gdzie istniały księgarnie oświatowe (1945-1950), sprawozdania z działalności Spółdzielni (1948-1949), statut Spółdzielni (1949), protokoły lustracji (1948-1949), korespondencja z władzami i autorami w sprawach wydawniczych (1947-1948), wycinki prasowe (1947), spis materiałów i papierów osobistych członka-założyciela Leona Królaka, złożonych w Instytucie Zachodnim w Poznaniu (1970 r.) Liczba jednostek w zespole: 31
Wyświetlanie 421 do 450 z 1 758 wpisów.