Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/474/0 Komitet do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja", Rozgłośnia Regionalna i Ośrodek Telewizyjny w Szczecinie [1946] 1961-1993 [1994] 0 rozwiń
1. Rozgłośnia Radiowa - 1978 j.a. z lat 1946-1993 1.1. Organizacja i zarządzanie - normatywy władz centralnych - 6 j.a. z lat 1950-1953 1.2. Organizacja i zarządzanie - zarządzenia wewnętrzne - 7 j.a. z lat 1975-1985 1.3. Organizacja izarządzanie -Kolegium dyrekcyjne - 2 j.a. z lat 1992-1993 1.4. Organizacja i zarządzanie - zatrudnienie, sprawy personalne - 7 j.a. z lat 1965-1981 1.5. Organizacja i zarżadzanie - skargi i interwencje - 15 j.a. z lat 1957-1959 1.6. Planowanie i sprawozdawczość - plany finansowe - 4 j.a. z lat 1982-1985 1.7. Planowanie i sprawozdawczość - budżet - 11 j.a. z lat 1969-1985 1.8. Planowanie i sprawozdawczość - bilanse - 8 j.a. z lat 1969-1986 1.9. Planowanie i sprawozdawczość - sprawozdania inne - 2 j.a. z 1985 r. 1.10. Kontrole - 2 j.a. z lat 1976-1981 1.11. Dokumentacja programowa - dokumentacja dnia programowego - 1892 j.a. z lat 1946-1993 1.12. Dokumentacja programowego - dokumentacja wydarzeń - 8 j.a. z lat 1951-1962 1.13. Dokumentacja programowa - programy muzyczne - 3 j.a. z lat 1952 r. 1.14. Dokumentacja programowa - plany programu - 4 j.a. z lat 1970-1990 1.15. Wojewódzki Oddział Wszechnicy Radiowej w Szczecinie - 7 j.a. z lat 1951-1953 2. Ośrodek Telewizyjny - 708 j.a. z lat 1960-1994 2.1. Organizacja i zarządzanie - zarządzenia wewnętrzne - 24 j.a. z lat 1975-1993 2.2. Organizacja i zarządzanie - kolegium dyrekcyjne - 2 j.a. z lat 1991-1992 2.3.Organizacja i zarządzanie - zatrudnienie, sprawy personalne - 6 j.a. z lat 1972-1992 2.4. Organizacja i zarządzanie - współpraca z innymi podmiotami - umowy - 20 j.a. z lat 1984-1993 2.5. Organizacja i zarządzanie - skargi i interwencje - 33 j.a. z lat 1975-1992 2.6. Planowanie i sprawozdawczość - plany i sprawozdania finansowe - 28 j.a. z lat 1973-1994 2.7. Planowanie i sprawozdawczość - budżet - 11 j.a. z lat 1968-1985 2.8. Planowanie i sprawozdawczość - bilanse - 13 j.a. z lat 1975-1994 2.9. Planowanie i sprawozdawczość - analizy ekonomiczne - 9 j.a. z lat 1984-1993 2.10. Planowanie i sprawozdawczość - sprawozdania finansowe jednostek podległych - 5 j.a. z lat 1984-1992 2.11. Planowanie i sprawozdawczość - sprawozdania inne - 9 j.a. z lat 1973-1993 2.12. Kontrole - 2 j.a. z lat 1972-1977 2.13. Dokumentacja programowa - dokumentacja dnia programowego - 278 j.a. z lat 1960-1991 2.14. Dokumentacja programowa - Kronika - 206 j.a. z lat 1972-1993 2.15. Dokumentacja programowa - Telerama - 28 j.a. z lat 1989-1989 2.16. Dokumentacja programowa - program ogólnopolski - 4 j.a. z lat 1990-1993 2.17. Dokumentacja programowa - programy regionalne - 4 j.a. z lat 1990-1991 2.18. Dokumentacja programowa - projekty programu - 15 j.a. z lat 1960-1992 2.19. Dokumentacja programow - raporty z emisji programów - 11 j.a. z lat 1961-1993 3. Ośrodek Telewizyjno-Radiowy - 224 j.a. z lat 1963-1993 3.1. Organizacja i zarządzanie - zarządzanie władz centralnych - 19 j.a. z lat 1971-1993 3.2. Organizacja i zarządzanie - zarządzenia wewnętrzne - 53 j.a. z lat 1964-1993 3.3. Organizacja i zarządzanie - struktura i schematy organizacyjne - 8 j.a. z lat 1969-1992 3.4. Organizacja i zarządzxanie - Kolegium dyrekcyjne - 5 j.a. z lat 1986-1991 3.5. Organizacja i zarządzanie - zatrudnienie, sprawy personalne - 24 j.a. z lat 1968-1992 3.6. Organizacja i zarządzanie - współpraca i zarządzanie - współpraca z innymi podmiotami - 10 j.a. z lat 1964-1992 3.7. Organizacja i zarządzanie - podział majątku pomiędzy radio i telewizje - 9 j.a. z lat 975-1993 3.8. Organizacja i zarządzanie - skargi i interwencje - 5 j.a. z lat 1963-1977 3.9. Planowanie i sprawozdawczość - plany wieloletnie - 3 j.a. z lat 1969-1977 3.10. Planowanie i sprawozdawczość - plany i sprawozdania finansowe - 17 j.a. z lat 1972-1993 3.11. Planowanie i sprawozdawczość - budżet - 3 j.a. z lat 1967-1981 3.12. Planowanie i sprawozdawczość - bilanse - 17 j.a. z lat 1968-1991 3.13. Planowanie i sprawozdawczość - plany i analizy ekonomiczne - 21 j.a. z lat 1983-1991 3.14. Planowanie i sprawozdawczość - inne plany i sprawozdania - 28 j.a. z lat 1966-1993 3.15. Kontrole - 2 j.a. z lat 1975-1980 Liczba jednostek w zespole: 3992
65/475/0 Liga Obrony Kraju, Zarząd Wojewódzki w Szczecinie 1946-1968 0 rozwiń
1. Wydział Organizacyjny 1946-1968; sygn. 1-256, 416-420; 261 j.a. - organizacja Ligi, regulaminy, materiały ze zjazdów wojewódzkich i powiatowych, protokoły posiedzeń ciał kolegialnych szczebla wojewódzkiego i powiatowego, materiały z akcji sprawozdawczo-wyborczych, zarządzenia organizacyjne i wytyczne centralnych władz stowarzyszenia, zarządzenia własne, plany pracy, sprawozdania z działalności zarządu wojewódzkiego i powiatowych, protokoły kontroli jednostki wojewódzkiej i jednostek podległych, wykazy członków, współpraca z terenowymi organami władzy i z wojskiem polskim i radzieckim stacjonującycm w Polsce, wzory pieczęci. 2. Wydział Kadr 1950-1965; sygn. 257-270; 14 j.a. - sprawy kadry etatowej, wykazy etatów, weryfikacja pracowników, listy pracowników wyróżnionych odznaczeniem "Zasłużony działacz LPŻ", wykazy pracowników przejętych po zlikwidowanej "Służbie Polsce". 3. Wydział Finansowo-Administracyjny 1947-1967; sygn. 271-299, 421; 30 j.a. - tytuły własności posesji przy ul. Wojciecha 12 w Szczecinie, plany i sprawozdania finansowe, informacje o gospodarce finansowej zarządów powiatowych, protokoły rewizji finansowych. 4. Wydział Ogólnowojskowy 1953-1965; sygn. 300-317; 18 j.a. - sprawozdania wydziału i zarządów powiatowych ze szkolenia, sport strzelecki, organizacja i przebieg zawodów w sportach obronnych. 5. Samodzielna Sekcja Terenowej Obrony Przeciwlotniczej 1953-1965; sygn. 318-322; 5 j.a. - sprawozdania z przebiegu szkolenia obrony przeciwlotniczej i oddziałów samoobrony w zakładach pracy, działalność komitetów koordynacyjnych. 6. Wydział Motorowy 1951-1961; sygn. 323-341; 19 j.a. - sprawozdania wydziału ze szkolenia kierowców, działalność ośrodka szkolenia zawodowego kierowców, sprawozdania z działalności Wojewódzkiej Rady Motorowej, organizacja imprez sportowych, działalność klubów motorowych na terenie województwa. 7. Wydział Wodny 1954-1966; sygn. 342-355; 14 j.a. - sprawozdania wydziału z przebiegu szkolenia wodnego, działalność klubów wodnych (jachtowych i motorowych) na terenie województwa, działalność warsztatów szkutniczych LPŻ. 8. Wydział Łączności 1954-1966; sygn. 356-358; 3 j.a. - sprawozdania ze szkolenia radiowego, działalność klubów łączności. 9. Samodzielna Sekcja Modelarska 1954-1966; sygn. 359-361; 3 j.a. - działalność modelarni na terenie województwa. 10. Aeroklub LPŻ 1953-1956; sygn. 362-365; 4 j.a. - sprawozdania z działalności, kurs wstępnych wiadomości lotniczych. 11. Klub Oficetrów Rezerwy 1957-1967; sygn. 366-368; 3 j.a. - materiały obrazujące działalność Klubu, protokoły posiedzeń. 12. Wydział Propagandy 1946-1967; sygn. 369-415; 47 j.a. - sprawozdania z przebiegu imprez okolicznościowych - Dni LPŻ, Dni Morza, wycinki prasowe, biuletyny informacyjne Ligi, druki okolicznościowe i propagandowe. Liczba jednostek w zespole: 421
65/476/0 Dyrekcja Okręgowa Szkolenia Zawodowego w Szczecinie 1945-1958 [1965] 0 rozwiń
1. Wydział Ogólny 1949-1956; 9 j.a. - protokoły posiedzeń i materiały POP PZPR (1949-1956). 2. Wydział Planowania 1947-1958; 160 j.a. - instrukcje i przepisy władz zwierzchnich, plany wieloletnie rozwoju szkolnictwa zawodowego, plany sieci szkół i wykazy szkół (1950-1951, 1957-1958), plany gospodarcze zbiorcze i szkół zawodowych (1948-1956), plany w zakresie szkolenia kadr (1951-1956), plany inwestycyjne (1951), plany finansowe i preliminarze budżetowe zbiorcze i szkół (na lata 1948, 1950-1958), sprawozdania statystyczne i opisowe zbiorcze i z działalności szkół zawodowych (1947-1954), sprawozdania finansowe (za lata 1947-1958),sprawozdania inwestycyjne (za lata 1949-1950, 1956), inwentaryzacja budynków szkolnych (1954), sprawozdania z zatrudnienia i płac (1951-1956), nabór uczniów do szkół (1950, 1953-1954), zatrudnianie absolwentów (1948-1957). 3. Wydział Szkół 1945-1958 [1965]; 272 j.a. - okólniki, zarządzenia i instrukcje władz zwierzchnich (1945-1952), organizacja szkolnictwa zawodowego i tworzenie szkół zawodowych na Pomorzu Zach. (1945-1956), protokoły narad dyrektorów szkół i nauczycieli (1950-1954), plany pracy szkół (1951-1954), sprawozdania z działalności DOSZ (1950-1951), sprawozdania z lustracji i wizytacji szkół zawodowych (1948-1954), sprawozdania z działalności szkół zawodowych (1947-1954), programy nauczania (1948-1953), klasyfikacja uczniów i zestawienia wyników nauczania (1950-1954), sprawozdania z praktyk uczniowskich i wakacyjnych (1950-1954), sprawozdania z przebiegu egzaminów promocyjnych i kwalifikacyjnych (1950-1954), nabór uczniów do szkół (1951-1956), sprawozdania z działalności wychowawczej w szkołach i wroga propaganda w szkołach (1949-1954), walka z analfabetyzmem (1949-1951), współzawodnictwo pracy (1951-1955), działalność rad opiekuńczych (1947-1948) i komitetów rodzicielskich w szkołach (1950-1954), kursy zawodowe (1948-1953), organizacja i działalność poszczególnych szkół zawodowych na Pomorzu Zach. (1947-1956). 4. Wydział Warsztatów 1948-1956; 27 j.a. - organizacja warsztatów szkolnych (1948-1953), protokoły narad (1950-1956), plany finansowo-gospodarcze warsztatów poszczególnych szkół zawodowych (1949-1950) i sprawozdania z ich wykonania (1950-1955), wizytacje warsztatów (1950-1952). 5. Wydział Organizacyjny 1945-1955; 78 j.a. - zarządzenia i instrukcje (1950-1955), organizacja DOSZ (1949-1957), sprawozdania z działalności DOSZ (1949-1953), konferencje i narady (1949-1954), organizacja szkolnictwa zawodowego i szkół zawodowych (1945-1947), wykazy szkół zawodowych (1948-1950), tworzenie, łączenie i likwidacja szkół zawodowych (1948-1954), skargi i zażalenia (1949-1952), wycinki prasowe (1950-1953), sprawozdania z akcji socjalnej, wczasów i kolonii (1953-1954), sprawy nieruchomości szkół (1950-1955). 6. Wydział Kadr 1948-1956; 19 j.a. - zarządzenia, instrukcje i okólniki, zapotrzebowania na absolwentów (1953, 1955-1956), wykazy zatrudnionych nauczycieli (1949-1953), sprawy dyscyplinarne (1953-1955), skargi i zażalenia (1953-1956), sprawozdania z zatrudnienia (1950-1954). 7. Wydział Młodzieżowy 1948-1955; 49 j.a. - przepisy i zarządzenia (1953-1954), stypendia, turystyka, obozy, wczasy, świetlice szkolne, opieka zdrowotna, kółka naukowe, biblioteki i czytelnictwo, działalność "Służby Polsce", informacje dotyczące wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego w szkołach, materiały dotyczące organizacji i działalności internatów przy poszczególnych szkołach, organizacje młodzieżowe w szkołach, uroczystości szkolne. 8. Wydział Szkolenia i Doskonalenia Kadr 1948-1956; 14 j.a. - protokoły i sprawozdania Wojewódzkiego Ośrodka Szkoleniowego (1951), kursy dla nauczycieli (1950-1951), sprawozdania z działalności ośrodków metodycznych i Okręgowego Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Kadr Pedagogicznych Szkolnictwa Zawodowego (1949-1952). 9. Wydział Kontroli 1948-1956; 14 j.a. - zarządzenia, instrukcje, korespondencja wydziału, plany pracy referatu kontroli (1951) i sprawozdania z ich wykonania (1950-1951), protokoły kontroli szkół (1950-1953), korespondencja ze szkołami (1948-1956). 10. AKCESJA nr 3020/2011; 1949-1958; 249 j.a. - akta uczniów szkół podległych Dyrekcji, akta osobowe nauczycieli i pracowników administracyjnych Dyrekcji oraz szkół podległych Dyrekcji. Liczba jednostek w zespole: 887
65/477/0 Społeczny Komitet Radiofonizacji Kraju, Zarząd Okręgowy w Szczecinie 1946-1953 0 rozwiń
Organizacja Zarządu Okręgowego (1947-1953); wykazy członków Zarządu, szkół i świetlic oraz kół radioamatorów (1949-1951); plany pracy i sprawozdania z działalności (1947-1953); wycinki prasowe 91947-1952); sprawy personalne (1950-1952). Liczba jednostek w zespole: 9
65/478/0 Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych, Oddział Wojewódzki w Szczecinie 1946-1951 0 rozwiń
1. Organizacja i zarządzanie 1946-1951; 21 j.a. 1.1. Statut 1946-1949; 2 j.a. 1.2. Protokoły posiedzeń organów kolegialnych 1946-1951; 11 j.a. Zarząd Oddziału, Komisja Rewizyjna, Komisja Rozdzielcza, Komisja Kwalifikacyjna, Komisja Stypendialna, Koła Terenowe. 1.3. Administrowanie środkami rzeczowymi i likwidacja 1947-1951; 6 j.a. 1.4. Kontrole 1950-1950; 2 j.a. 2. Plany i sprawozdania 1947-1951; 5 j.a. 2.1. Plany 1949-1950; 1 j.a. 2.2. Sprawozdania 1947-1951; 4 j.a. Liczba jednostek w zespole: 26
65/479/0 Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Szczecinie 1945-1981 0 rozwiń
1. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 1945-1980; 124 j.a. 1.1. Organizacja ruchu związkowego na Pomorzu Zachodnim 1945-1975; 9 j.a.- wspomnienia działaczy związkowych sprzed 1939 r., informacje o działalności związków zawodowych po 1945 r. 1.2. Kongres Związkó Zawodowych 1962-1967; 2 j.a. 1.3. Konferencje sprawozdawczo-wyborcze 1949-1980; 21 j.a. 1.4. Posiedzenia organów kolegialnych 1945-1980; 61 j.a. 1.5. Kontrole 1949-1972; 5 j.a. 1.6. Zatrudnienie, sprawy osobowe 1958-1975; 10 j.a.- składy osobowe organów kolegialnych WRZZ, opinie personalne, wnioski o nadawanie odznaczeń pracownikom. 1.7. Skargi i wnioski 1955-1973; 2 j.a. 1.8. Samorząd robotniczy, pieczęcie 1953-1980; 12 j.a. 1.9. Wydarzenia grudniowe 1970-1972; 2 j.a. - protokoły ze spotkań organizacji związkowych w zakładach pracy, fragment przemówienia Edwarda Gierka na na wojewódzkiej konferencji przedzjazdowej w Szczecinie z 17.11.1971 r. 2. DZIAŁALNOŚĆ WYDZIAŁÓW, RAD, KOMISJI ZWIĄZKOWYCH 1949-1974; 82 j.a. 2.1. Wydział Kulturalno-Oświatowy 1949-1973; 17 j.a. 2.2. Wojewódzka Rada Ogólnozwiązkowa Federacji Sportu, Wychowania Fizycznego oraz Turystyki 1957-1974; 19 j.a. - działalność, plany finansowe, sprawozdania finansowe 2.3. Rada Postępu Technicznego, Wynalazczości i Racjonalizacji 1960-1963; 4 j.a. 2.4. Komisja Racjonalizacji i Wynalazczości 1963-1971; 5 j.a. 2.5. Komisja Ochrony Zdrowia 1961-1971 5 j.a. 2.6. Komisja Socjalno-Bytowa 1964-1972; 6 j.a. 2.7. Komisja Kobiet Pracyjących 1966-1971; 4 j.a. 2.8. Komisja Historyczna 1964-1971; 3 j.a. 2.9. Komisja ds Młodzieży Pracującej 1958-1970; 3 j.a. 2.10. Komisja Rolna 1963-1966; 2 j.a. 2.11. Komisja Szkoleniowa 1963-1972; 1 j.a. 2.12. Komisja Budownictwa Mieszkaniowego 1962-1970; 1 j.a. 2.13. Komisja Współzawodnictwa Pracy 1965-1969; 1 j.a. 3. PLANOWANIE 1952-1980; 43 j.a. 3.1. Plany wieloletnie 1959-1973; 3 j.a. 3.2. Programy działania 1964-1971; 2 j.a. 3.3. Preliminarze budżetowe 1952-1980; 26 j.a. 3.4. Plany pracy 1959-1970; 12 j.a. 4. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 1949-1981; 104 j.a. 4.1. Bilanse i sprawozdania finansowe 1949-1981; 36 j.a. 4.2. Sprawozdania z działalności 1949-1976; 62 j.a. 4.3. Sprawozdania z zatrudnienia 1956-1973; 6 j.a. 5. UCZESTNICTWO W ŚWIATOWEJ FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 1959-1972; 7 j.a.- materiały dotyczące światowych konferencji związków zawodowych, pobytów w Polsce delegacji zagranicznych oraz udziału polskich delegacji związkowych w wyjazdach zagranicznych. 6. UDZIAŁ W WYBORACH DO SEJMU I RAD NARODOWYCH, ORGANÓW TERENOWYCH I SAMORZĄDU ROBOTNICZEGO 1949-1974; 21 j.a. 6.1. Udział w wyborach do Sejmu i rad narodowych 1961-1974; 6 j.a.- 6.2. Udział w wyborach do organów terenowych i smorządu robotniczego 1949-1974; 15 j.a. 7. BRANŻOWE ZWIĄZKI ZAWODOWE 1945-1976; 111 j.a.- akta poszczególnych związków zawodowych ułożone wg branż jakimi się zajmowały. Są to materiały organizacyjne zarządów oddziałów, wykazy członków, plany pracy, sprawozdania z działalności. 8. POWIATOWE RADY ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 1948-1975; 31 j.a.- są to usystematyzowane alfabetycznie wg powiatów materiały z działalności rad powiatowych związków zawodowych. 9. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 1949-1978; 92 j.a.- materiały dotyczące działalności związkowej w zakresie m.in. oświaty, kultury, sportu i turystyki, służby zdrowia, spraw mieszkaniowych. 10. WYCINKI PRASOWE 1961-1972; 16 j.a. 11. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 1954-1969 23 j.i. 12. SZTANDARY 1945-1948; 4 j.i. 13. AKTA OSOBOWE 1950-1974; 52 j.a. 14. AKTA KAT. B-50 1960-1980; 50 j.a. - listy płac. Liczba jednostek w zespole: 710
65/480/0 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadr Oświatowych w Szczecinie 1950-1958 0 rozwiń
1. Sekcja Administracyjno-Gospodarcza 1951-1958; sygn. 1-14; 14 j.a. - przepisy i zarządzenia Min. Oświaty (1951-1958), współpraca Ośrodka z Instytutem Badań Pedagogicznych, sprawozdania z działalności Ośrodka (za lata 1951-1957), materiały dotyczące zorganizowania Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Kadr Oświatowych w Szczecinie (1952), protokoły posiedzeń Rady Ośrodka (1952), skargi i zażalenia (1955), wizytacje sekcji przeprowadzone przez władze zwierzchnie (1954-1956), sprawozdania z wizytacji szkół i powiatowych ośrodków doskonalenia kadr (1954-1955), preliminarz budżetowy (1953), bilanse (za lata 1953-1956). 2. Oddział Pedagogiczny 1951-1958; sygn. 15-60; 46 j.a. - wytyczne dla kierowników sekcji (1952), sprawozdania z przeprowadzonych badań absolwentów szkół pedagogicznych (1951-1953), sprawozdania z działalności sekcji (1950-1957), sprawozdania z działalności powiatowych ośrodków doskonalenia kadr oświatowych (1951-1958), wyniki olimpiady chemicznej (1955), upowszechnianie doświadczeń pedagogicznych (1954-1957), protokoły wizytacji szkół przeprowadzonych przez WODKO (1953-1955), protokoły konferencji metodycznych i wyniki egzaminów promocyjnych i dojrzałości (1952-1953), protokoły konferencji kierowników sekcji, instruktorów i kierowników powiatowych ośrodków doskonalenia kadr (1951-1958), protokoły narad sierpniowych (1952-1957). 3. Akta osobowe pracowników 1951-1958; 73 j.a. Liczba jednostek w zespole: 133
65/481/0 Państwowa Organizacja Imprez Artystycznych "Artos" w Szczecinie 1948-1963 0 rozwiń
Zarządzenia, okólniki (1948-1960), organizacja przedsiębiorstwa (1952-1960), protokoły posiedzeń Komitetu Organizacyjnego Festiwalu Młodych Talentów (1962), protokoły posiedzeń Kolegium Dyrekcyjnego (1955-1959), protokoły posiedzeń Rady Artystycznej (1953-1954), protokoły narad i zebrań (1951-1954), sprawozdania z działalności (1953), skargi i wnioski (1954-1957), wycinki prasowe (1954-1955), protokoły kontroli (1955-1962), powszechna inwentaryzacja środków trwałych (1959-1960), plany finansowo-gospodarcze (na lata 1953, 1956-1962), plany inwestycyjne (1955-1956), plany imprez artystycznych (na lata 1953-1954, 1956, 1960), sprawozdania z organizacji imprez artystycznych (za lata 1950-1951), plany pracy i sprawozdania z ich wykonania (1953-1960), bilanse (za lata 1950-1951, 1953-1956, 1958-1962), działalność związków zawodowych (1951, 1957-1960), likwidacja przedsiębiorstwa (1960-1962). Liczba jednostek w zespole: 94
65/482/0 Studium Przygotowawcze Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie 1947-1953 0 rozwiń
1. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 1948-1953; 13 j.a. 1.1. Organizacja 1948-1953; 5 j.a. - zarządzenia i pisma okólne władz zwierzchnich, przepisy kancelaryjno-archiwalne, organizacja Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie oraz Studium Przygotowawczego. 1.2. Rada Pedagogiczna 1948-1953; 3 j.a. - protokoły posiedzeń. 1.3. Komisje 1948-1953; 4 j.a. - protokoły posiedzeń Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej i Państwowej Komisji Egzaminacyjnej. 1.4. Kadry 1948-1949; 1 j.a. - wykazy imenne wykładowców Studium Wstępnego przy Szkole Inżynierskiej. 2. PLANY I SPRAWOZDANIA 1948-1953; 19 j.a. 2.1. Plany pracy Studium 1948-1952; 5 j.a. 2.2. Plany finansowe 1949-1951; 5 j.a. 2.3. Plany inne 1952-1953; 1 j.a. - plany biblioteki Studium na rok akademicki 1952/53. 2.4. Sprawozdania z działalności Studium 1949-1953; 5 j.a. 2.5. Sprawozdania inne 1949-1953; 3 j.a. -sprawozdania z wykonania programów i uzyskanych wyników nauczania, ze szkolenia ideologicznego oraz działalności biblioteki Studium. 3. NAUCZANIE I WYCHOWANIE 1947-1953; 37 j.a. 3.1. Programy nauczania 1947-1953; 7 j.a. 3.2. Katalogi kwalifikacyjne i księgi ocen 1947-1953; 8 j.a. 3.3. Protokoły egzaminów 1947-1953; 16 j.a.- protokoły egzaminów kwalifikacyjnych i końcowych. 3.4. Ewidencja studentów 1947-1953; 3 j.a.- wykazy imenne studentów. 3.5. Organizacje młodzieżowe 1950-1952; 3 j.a.- akta dotyczące działalności Związku Młodzieży Polskiej, Zrzeszenia Studentów Polskich oraz Ligi Przyjaciół Żołnierza. 4. AKTA STUDENTÓW 1947-1953; 832 j.a. 5. AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1947-1953; 138 j.a. Liczba jednostek w zespole: 1039
65/483/0 Stowarzyszenie Ateistów i Wolnomyślicieli, Zarząd Wojewódzki w Szczecinie 1956-1969 0 rozwiń
1. Organizacja i zarządzanie - 1956-1968; 28 j.a. 1.1. Zjazdy Krajowe - materiały - 1957-1957; 1 j.a. 1.2. Zjazdy Wojewódzkie - materiały - 1966-1966; 1 j.a. 1.3. Protokoły posiedzeń Prezydium, Plenum - 1960-1968; 6 j.a. 1.4. Komisje - Komisja Rewizyjna - 1960-1968; 2 j.a. 1.5. Protokoły zebrań Zarządu - 1958-1960; 2 j.a. 1.6. Zarządzenia, instrukcje, wytyczne - 1959-1968; 2 j.a. 1.7. Statuty, zakres działania - 1960-1968; 1 j.a. 1.8. Materiały dotyczące powstania i działalności - 1957-1966; 2 j.a. 1.9. Referaty programowe i sprawozdawcze, opracowania - 1956-1966; 6 j.a 1.10. Fotografie okolicznościowe - 1966-1967; 1 j.a. 1.11. Wykazy członków - 1967-1968; 1 j.a. 1.12. Sprawy personalne pracowników - 1960-1962; 3 j.a. 2. Sprawozdawczość i planowanie - 1958-1969; 10 j.a. 2.1. Sprawozdania z działalności - 1959-1969; 4 j.a. 2.2. Sprawozdania i plany finansowe - 1958-1969; 5 j.a. 2.3. Sprawozdania statystyczne - 1960-1960; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 38
65/484/0 Państwowe Liceum Kulturalno-Oświatowe w Szczecinie 1955-1960 0 rozwiń
I. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 1955-1960; 23 j.a. 1. Organizacja; 1955-1960; 11 j.a. - zarządzenia, wytyczne i pisma Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Centralnego Zarządu Szkół Artystycznych w Warszawie, akty prawne dot. Państwowego Liceum Kulturalno-Oświatowego w Szczecinie: w sprawie otwarcia liceum, likwidacji, włączenia do struktury Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych, regulamin uczniowski, projekty znaczków i tarczy szkolnych, wzory druków świadectw, instrukcja dotycząca składnicy akt, protokół odbioru do użytkowania budynku szkoły. 2. Rada Pedagogiczna; 1955-1960; 3 j.a. - protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej, protokoły zebrań Komisji Stypendialnej. 3. Komitet Rodzicielski; 1955-1958; 1 j.a. - protokoły posiedzeń Komitetu Rodzicielskiego. 4. Kontrole; 1955-1958; 6 j.a. - kontrole Centralnego Zarządu Szkół Artystycznych w Warszawie oraz Kuratorium Oświaty w Szczecinie, kontrole problemowe: finansowe, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, nauczania przedmiotów muzycznych. 5. Kadry; 1955-1958; 2 j.a. - przydział etatów, wykazy imienne pracowników, informacje nt. szkolenia ideologicznego kadry pedagogicznej. II. PLANY I SPRAWOZDANIA 1955-1959; 12 j.a. 1. Plany pracy szkoły; 1955-1958; 3 j.a. 2. Plany finansowe; 1956-1957; 1 j.a. 3. Sprawozdania statystyczne; 1955-1959; 4 j.a. - dot. spraw pedagogicznych, stypendiów, zatrudnienia i funduszu płac. 4. Inne sprawozdania; 1956-1959; 4 j.a. - sprawozdaniaz badania wyników nauczania, praktyki świetlicowej, programu przysposobienia wojskowego. III. NAUCZANIE I WYCHOWANIE 1955-1960; 96 j.a. 1. Nauczanie, ocenianie, klasyfikacja; 1956-1960; 44 j.a. - dot. praktyk wakacyjnych, klasyfikacji uczniów, przeprowadzania egzaminów dojrzałości, oświadczenia rodziców odnośnie uczęszczania ich dzieci na lekcje religii, protokoły egzaminiów wstępnych, dzienniki lekcyjne, prace maturalne. 2. Programy nauczania; 1955-1958; 5 j.a. - programy nauczania, instrukcje programowe, wytyczne dotyczące przedmiotów. 3. Ewidencja uczniów; 1955-1960; 2 j.a. - dane ilościowe i wykazy imienne uczniów. 4. Działalność pozalekcyjna i pozaszkolna; 1955-1960; 5 j.a. - informacje o działalności zespołów szkolnych, o Szkolnym Kole Przyjaciół ZSRR, sprawozdanie z obozu letniego, dokumentacja fotograficzna z uroczystości szkolnych i inne. 5. Wieczornica maturalna 1955-1960; 40 j.a. IV. AKTA UCZNIÓW 1955-1960; 90 j.a. V. AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1955-1960; 41 j.a. Liczba jednostek w zespole: 262
65/485/0 Liga Kobiet, Zarząd Wojewódzki w Szczecinie 1946-1961 0 rozwiń
1. Finanse organizacji, 1949-1961, 12 j.a. - bilanse z wykonania budżetu i dokumentacja inwentaryzacji mienia Ligi z lat 1949 -1961, protokoły kontroli finansowej Zarządu Wojewódzkiego Ligi Kobiet w Szczecinie z lat 1957-1958. 2. Sprawozdania z działalności statutowej, 1946-1950, 2 j.a - sprawozdanie z działalności społeczno-obywatelskiej z roku 1946 oraz sprawozdanie z akcji szkolenia zawodowego kobiet w latach 1947–1950. Liczba jednostek w zespole: 14
65/486/0 Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Chorągwi Zachodnio-Pomorskiej w Szczecinie 1945-1974 0 rozwiń
Organizacja Komendy (1945-1949), protokoły zebrań Zarządu Okręgowego (1948), kronika Chorągwi 1945-1973, akta harcerek (1945-1948) i harcerzy (1946-1948), sprawy programowe, organizacyjne i finansowe poszczególnych hufców (1949), sprawozdania i meldunki komendantów (1949-1950), przekazanie majątku ZHP do ZMP (1950), działalność Organizacji Harcerskiej ZMP (1950-1956), zjazdy Chorągwi (1957-1973), materiały na Krajowy Zjazd Działaczy Harcerskich (1956), protokoły Rady Chorągwi (1965-1974), protokoły posiedzeń Komendy Chorągwi (1957-1974), narady i szkolenia (1957-1973), materiały dotyczące spółdzielni harcerskich i Centralnej Składnicy Harcerskiej (1957-1966), konferencje sprawozdawczo-wyborcze hufców (1965-1973), zarządzenia porządkowe i polecenia Komendy Chorągwi (1960-1974), rozkazy Komendanta (1957-1974), plany pracy Komendy Chorągwi (1957-1974), sprawozdania statystyczne i spisy harcerskie (1957-1973), skargi i zażalenia (1960-1973), sprawozdania, informacje i oceny działalności Komendy Chorągwi (1957-1974), materiały Wojewózkiej Rady Przyjaciół Harcerstwa (1958-1973), współdziałanie ZHP z róźnymi instytucjami, urzędami, związkami zawodowymi i stowarzyszeniami (1957-1973), budżet (1957-1973), sprawozdania finansowe i bilanse (1950, 1957-1973), Harcerska Służba Informacyjna (1957-1973), wizytacje w jednostkach podległych (1957-1974), protokoły zdawczo-odbiorcze (1957-1974), kontrola Komendy Chorągwi (1957-1974), materiały dotyczące działalności poszczególnych wydziałów Komendy Chorągwi i poszczególnych zadań (1957-1973), alerty Naczelnika ZHP (1965-1973), nadawanie imion hufcom (1960-1973) i Komendzie Chorągwi (1970-1972), imprezy harcerskie (1957-1973) i obchody rocznicowe (1957-1973), kształcenie i dokształcanie instruktorów (1949-1973), organizacja wypoczynku tzw. Nieobozowa Akcja Zimowa (1957-1974), akcja letnia (1946-1950, 1957-1973), międzynarodowa akcja letnia "Malta"(1957-1973), album poświęcony kpt. ż.w. K. Maciejewiczowi (1960). Liczba jednostek w zespole: 289
65/487/0 Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich Oddział Wojewódzki w Szczecinie 1957-1970 [1971] 0 rozwiń
1. Protokoły posiedzeń organów kolegialnych 1957-1970; 6 j.a. - protokoły posiedzeń Zarządu Wojewódzkiego (1957-1959), Prezydium Zarządu (1959-1968), protokoły i materiały z walnych zjazdów (1960-1970). 2. Organizacja 1960-1970; 2 j.a. 4. Sprawozdania z działalności 1957-1970; 8 j.a. 5. Sprawozdania z imprez, uroczystości 1960-1970; 6 j.a. - materiały dotyczące organizowanych uroczystości i obchodów - "Tydzień Ziem Odzyskanych" (1960-1970), "Rejsy przyjaźni (1963-1970). 6. Współpraca z różnymi organizacjami i instytucjami 1958-1970; 3 j.a. 7. Materiały propagandowe, referaty 1959-1970; 5 j.a. 8. Sprawy finansowe 1960-1970; 6 j.a. 9. Działalność oddziałów powiatowych 1958-1970; 19 j.a. - materiały dotyczące działalności oddziałów TRZZ w woj. szczecińskim - protokoły sprawozdania, korespondencja. 10. Akta osobowe pracowników etatowych 1958-1963; 9 j.a. Liczba jednostek w zespole: 67
65/488/0 Związek Osadników Wojskowych na Ziemiach Odzyskanych, Okręg Szczecin 1946-1948 0 rozwiń
1. Walne i Zwyczajne Zjazdy Okręgu - 1947-1948; 3 j.a. 1.1. Protokoły ze zjazdów okręgowych - 1947-1948; 1 j.a. 1.2. Karty kontrolne dla delegatów - 1947-1948; 2 j.a. 2. Zarząd Okręgu - protokoły posiedzeń, schemat organizacyjny - 1946-1948; 2 j.a. 3. Zarządy Oddziałów i Koła - protokoły z posiedzeń plenarnych - 1946-1947; 1 j.a. 4. Komisja Rewizyjna - protokoły - 1948-1948; 1 j.a. 5. Komisja Weryfikacyjna - protokoły - 1947-1947; 1 j.a. 6. Sprawy okręgu, współdziałanie Zarządu Głównego z Zarządami Powiatowymi - 1947-1948; 3 j.a. 7. Sprawy personalne - charakterystyki członków, podania o pracę - 1947-1948; 2 j.a. 8. Deklaracje zgłoszeń członków - Zarząd Powiatowy w Świnoujściu - 1947-1947; 25 j.a. 9. Fotografie gospodarstw osadników wojskowych w Koszalinie - 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 39
65/489/0 vacat - Zarząd Miejskich Przedsiębiorstw Remontowo-Budowlanych w Szczecinie - włączono do zespołu nr 65/387 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/490/0 vacat - Wojewódzki Zarząd Przedsiębiorstw i Urządzeń Komunalnych w Szczecinie - włączono do zespołu nr 65/356 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/491/0 Towarzystwo Przyjaciół Szczecina 1965-1970 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 452/1972; 1965-1970; 33 j.a. - Znajdujące się tu materiały to głównie opracowania okolicznościowe dotyczące m.in.. szkolnictwa w pierwszym okresie po wojnie, są monografie i albumy szkół, przedszkoli, są też wspomnienia pionierów. Są także protokoły posiedzeń Prezydium Pionierów Oświaty Szczecińskiej (1965-1969), protokoły sesji popularnonaukowych organizowanych przez Sekcję Pionierów Oświaty (1965-1968), budżety Towarzystwa (1969-1970). Liczba jednostek w zespole: 33
65/492/0 Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Zarząd Wojewódzki w Szczecinie 1945-1969 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 492/1972; 1945-1969; 53 j.a. - Protokoły zjazdów wojewódzkich TPPR (1946-1969), protokoły posiedzeń plenarnych Zarządu Wojewódzkiego (1946-1969), protokoły posiedzeń Prezydium Zarządu Wojewódzkiego (1950-1969), protokoły ze zjazdów powiatowych (1959-1967), protokoły posiedzeń plenarnych i prezydiów zarządów powiatowych (1945-1966), protokoły posiedzeń Komisji Nauczania Języka Rosyjskiego (1951-1960), protokoły posiedzeń Komisji Rewizyjnej (1953-1965), informacje i sprawozdania z działalności Zarządu Wojewódzkiego i zarządów powiatowych (1947-1969), materiały dotyczące działalności szkolnych kół TPPR (1951-1966), współpraca z dowództwem wojsk radzieckich, obchody rocznic (1952-1966), preliminarze budżetowe i sprawozdania finansowe (1952-1956), protokoły kontroli (1961-1966), statut TPPR (1952). Liczba jednostek w zespole: 53
65/493/0 Muzeum Narodowe w Szczecinie 1945-1984 0 rozwiń
1. AKCESJA nr 460/1972; 1945-1966; 66 j.a. - organizacja Muzeum, sprawozdania z działalności (1945-1951, 1964), sprawozdania z działalności muzeów w Darłowie (1950-1954), Koszalinie (1949-1952), Słupsku (1950-1952) i Białogardzie (1946-1950), materiały dotyczące wystaw, zbioró i wypożyczen (1948-1949), korespondencja dyrektora Muzeum w Szczecinie z władzami oraz placówkami krajowymi i zagranicznymi (1957-1965), zestawienia stanowisk prehistorycznych w wojewóztwie (1949), preliminarz budżetowy (1946-1949, 1955-1965), sprawozdania z realizacji inwestycji (1949-1952), wycinki prasowe (1948-1949), sprawozdania finansowe (1951-1965), działalność związku zawodowego w Muzeum (1948-1958), sprawozdania z działalności organizacji społecznych i związkowych w Muzeum (1952-1954), sprawozdania ze sprzedaży biletów (za lata 1959-1960). 2. AKCESJA nr 1901/2004; 1946-1983; 145 j.a. - regulaminy pracy (1964, 1975), zarządzenia wewnętrzne (1963-1980), korespondencja dyrektora Muzeum (1955-1968, 1980-1984), plany pracy i sprawozdania z działalności Muzeum (1957-1980), plany pracy i sprawozdania z działalności poszczególnych działów Muzeum (1948-1983), ewidencja pieczęci (1964-1973), protokoły narad (1953-1954), protokoły posiedzeń Kolegium (1954-1957), plany rozwoju Muzeum, protokoły kontroli (1964-1974), plany finansowe (na lata 1966-1969, 1975-1980), sprawozdania finansowe (za lata 1966-1980), dotacje finansowe (1971-1975), wykazy pracowników, analizy kadrowe (1955-1960, 1969), akta osobowe pracowników (1946-1949, 1963), księga zakupów (1956-1970), protokoły komisji zakupów (1962-1983), organizacja biblioteki (1955-1978), organizacja wystaw (1955-1987), księga rachunkowa biblioteki (1949-1983), ewidencja odczytów (1960-1961) i artykułów prasowych (1960-1961), protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności zawiązku zawodowego PKiSz (1969-1980), protokoły kontroli Muzeum (1962-1979), materiały dotyczące badań archeologicznych w Afryce (1973-1979), bezpieczeństwo zbiorów (1959-1968), współpraca krajowa i zagranicza (1967-1979), prace archeologiczne na Pomorzu (1970-1985). 3. AKCESJA nr 2457/2008; 1946-1950; 4 j.a. - wykazy muzealiów zabezpieczonych przez polskich muzealników ([1946-1947]), projekty rozplanowania sal wystawowych (1946-1947), preliminarze budżetowe na lata 1947-1948, kartki pocztowe z reprodukcjami obrazów stanowiących własność Muzeum ([1950]). 4. AKCESJA nr 3266/2013; 1950-1961; 216 j.a. - akta osobowe pracowników zwolnionych w latach 1950-1961. Liczba jednostek w zespole: 431
65/494/0 Wojewódzka Rada Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Szczecinie 1945-1949 0 rozwiń
Preliminarz budżetowy na lata 1947-1948, protokoły posiedzeń Komisji Wojewódzkiej Rady Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (1947), protokoły zebrań Rady Powiatowej w Wałczu i Złotowie (1948), kontrola finansowa w Wojewódzkim Urzędzie Kultury Fizycznej (1948-1949), meldunki sytuacyjne z powiatu choszczeńskiego (1947-1948), instrukcja organizacyjna Rady Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (1945). Liczba jednostek w zespole: 7
65/496/0 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Wodno-Melioracyjnych w Szczecinie 1956-1964 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 490/1973; 1956-1964; 10 j.a. - Zarządzenia wewnętrzne (1956-1960), szkolenia pracowników (1958), plany techniczno-ekonomiczne (na lata 1962-1964), bilanse (za lata 1957-1961). Liczba jednostek w zespole: 10
65/497/0 Zjednoczenie Gospodarki Rybnej w Szczecinie [1953] 1957-1983 0 rozwiń
Departament Gospodarki Rybnej w Warszawie [1953] 1957-1960 ; sygn. 1-363; 363 j.a. I. Wydział Ekonomiki Pracy 1957-1960, sygn. 1-18; 18 j.a. – organizacja gospodarki rybnej, Departamentu i jednostek podległych (1957-1959); układy zbiorowe pracy (1957-1959); sprawozdania z zatrudnienia (1959-1960). II. Wydział Eksploatacji 1957-1960; sygn. 19-73; 55 j.a. – protokoły narad (1957-1959); plany perspektywiczne, wieloletnie i roczne branży rybnej; zbiorcze i jednostkowe analizy działalności (1957-1960); sprawozdania z rejsów eksperymentalnych (1959); założenia rozbudowy floty rybackiej ([1953] 1957-1959); sprawozdania finansowe jednostek podległych (1957-1960). III. Wydział Handlu 1958-1960; sygn. 74-85; 12 j.a. – perspektywiczne plany rozwoju handlu; sprawozdania z produkcji, zbytu i skupu ryb (1958-1960); analizy rozwoju handlu (1958-1959). IV. Wydział Techniki i Inwestycji 1957-1960; sygn. 86-104; 19 j.a. – protokoły posiedzeń Komisji Oceny Projektów Norm (1959); sprawozdania z postępu technicznego (1959-1960); protokoły posiedzeń Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych (1957-1958); plany i sprawozdania z realizacji inwestycji (1958-1960). V. Samodzielne Stanowisko ds.. Współpracy z Zagranicą [1954] 1957-1959; sygn. 105-127; 23 j.a. – sprawozdania z wyjazdów zagranicznych ([1955] 1957-1959); współpraca z pozarządowymi organizacjami międzynarodowymi (1957-1959); konwencje międzynarodowe ([1954] 1957-1959). VI. Wydział Koordynacji Rybołówstwa Spółdzielczego i Indywidualnego 1957-1959; sygn. 128-131; 4 j.a. – organizacja rybołówstwa spółdzielczego i indywidualnego (1957); oceny i plany współpracy (1959). VII. Jednostki podległe 1957-1960; sygn. 132-363; 231 j.a. 1. Rada Państwowych Przedsiębiorstw Rybołówstwa Morskiego w Gdyni 1957-1960; sygn. 132-162; 31 j.a. – organizacja Rady i jednostek podległych (1957-1960); protokoły posiedzeń Rady (1957-1959); protokoły narad (1959-1960); protokoły kontroli Rady (1960); regulaminy premiowania pracowników Rady i przedsiębiorstw połowowych 1959); plany zatrudnienia i funduszu płac (1959); założenia eksploatacyjne eksperymentalnych połowów ryb (1958-1959); współpraca z zagranicą (1959); plany postępu technicznego (1958-1959); sprawozdania z realizacji inwestycji (1959-1960); ubezpieczenia floty (1957-1959); awaryjność statków (1958-1960); sprawozdanie finansowe Rady (1958-1959). 2. Zjednoczenie Zakłady Rybne w Gdyni 1957-1960; sygn. 163-204; 42 j.a. – organizacja Zjednoczenia i jednostek podległych (1957-1960); protokoły zdawczo-odbiorcze przejmowanych i łączonych przedsiębiorstw (1959-1960); plany zatrudnienia (1960); protokoły posiedzeń Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych (1957-1959); plany i sprawozdania z realizacji inwestycji (1958-1960); arkusze kalkulacyjne przedsiębiorstw (1959); sprawozdania z wykonania norm pracy (1959-1960); analizy ekonomiczne (1958-1960) i sprawozdania finansowe jednostek podległych (1957-1960). 3. Zjednoczenie Centrala Rybna w Warszawie 1957-1960; sygn. 205-363; 159 j.a. – organizacja Zjednoczenia i jednostek podległych (1957-1960); protokoły narad (1957); kontrole jednostek podległych (1958-1960); współpraca z zagranicą (1957-1959); szkolenie zawodowe pracowników (1958-1959); sprawozdania z zatrudnienia (1958); plany perspektywiczne i wieloletnie handlu; analizy ekonomiczne zbiorcze i jednostkowe (1957-1960); plany finansowe i bilanse Zjednoczenia i jednostek podległych (1957-1960); protokoły posiedzeń Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych (1957-1960); plany inwestycyjne (1958-1960); arkusze kalkulacyjne przedsiębiorstw (1959); sprawozdania z racjonalizacji (1958-1959); protokoły posiedzeń Komisji Oceny Projektów Norm (1958); zestawienia norm jakościowych na ryby i ich przetwory (1958-1959). Zjednoczenie Gospodarki Rybnej w Szczecinie [1957] 1960 – 1983; sygn. 364-4366; 4003 j.a. I. Pion Naczelnego Dyrektora 1960-1983; sygn. 364-437; 74 j.a. 1. Sekretariat Dyrektora 1960-1983; sygn. 364-435; 72 j.a. – protokoły posiedzeń Kolegium ZGR (1960-1981); Rady Dyrektorów 1982), Kolegium Dyrekcyjnego (1970-1972); protokoły narad dyrekcyjnych (1962-1976) i międzyresortowych (1961-1982). 2. Wydział Wojskowy 1976; sygn. 436; 1 j.a. – porozumienia w sprawach wojskowych (1976). 3. Zespół Radców Prawnych 1975; sygn. 437; 1 j.a. – protokoły narad (1975). II. Pion Organizacji i Metod Zarządzania 1960-1983; sygn. 438-908; 471 j.a. 1. Wydział Organizacji i Metod Zarządzania 1960-1983; sygn. 438-754; 317 j.a. – organizacja gospodarki rybnej (1961-1981), ZGR (1960-1983), jednostek podległych (1960-1983); regulaminy pracy (1960-1977); akty normatywne (1960-1982); realizacja zarządzeń i uchwał resortu żeglugi (1966-1974); działalność związków zawodowych (1980-1981); protokół porozumienia NSZZ „Solidarność” (1980) i Branżowej Komisji Rządowej (1980-1981).; wnioski i postulaty załóg przedsiębiorstw branży rybnej i ich realizacja (1980-1981); współpraca z organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami w kraju (1968-1982). 2. Wydział Socjalno-Bytowy 1962-1981; sygn. 755-779; 25 j.a. – protokoły narad (1980); plany, sprawozdania i analizy działalności socjalno-bytowej (1962-1981). 3. Wydział Kadr i Szkolenia Zawodowego [1959] 1960-1978; sygn. 780-807; 28 j.a. – protokoły narad (1970); analizy sytuacji kadrowej (1962-1967); program egzaminu na stopień kapitana żeglugi wielkiej (1960); sprawozdania z przyczyn dezercji (1960); analizy skarg i wniosków (1968, 1970, 1978); plany i organizacja morskiego szkolnictwa zawodowego ([1959] 1961-1976); porozumienie o współpracy z wyższymi uczelniami (1963-1974). 4. Branżowy Ośrodek Normowania Pracy 1960-1979; sygn. 808-908; 101 j.a. – organizacja Ośrodka (1969-1977); protokoły posiedzeń Branżowej Komisji Norm Pracy (1964-1968); plany i sprawozdania z działalności (1965-1978); normy zatrudnienia w przedsiębiorstwach (1966-1980); sprawozdania, analizy i oceny wykorzystania czasu pracy (1960-1979). III. Pion Rybołówstwa 1960-1982; sygn. 909-1549; 641 ja.a. 1. Wydział Połowów 1960-1982; sygn. 909-1069; 161 j.a. – protokoły narad (1971-1982); plany i sprawozdania z połowów (1960-1982); plany rozwoju floty rybackiej (1961-1982); opisy techniczne statków (1960-1978); charakterystyka polskich portów rybackich (1965); zwiad rybacki (1964-, 1971, 1974-1978); wyprawy eksperymentalne (1960-1980); Morskie Ekspedycje Antarktyczne (1977-1978); inspekcje łowisk (1979-1982). 2. Wydział Współpracy z Zagranicą 1960-1982; sygn. 1070-1516; 447 j.a. – organizacja współpracy z zagranicą (1961-1980); sprawozdania zbiorcze ze współpracy oraz zawartych umów i porozumień międzynarodowych (1963-1981); materiały dot. Spółek rybackich tworzonych poza granicami kraju przez polskie przedsiębiorstwa (1970-1978); współpraca w ramach RWPR – protokoły Sesji i Sekretariatu Komisji Mieszanej, sprawozdania (1961-1981); współpraca dwustronna ZGR z poszczególnymi krajami świata (1960-1981); współpraca z pozarządowymi organizacjami międzynarodowymi (1960-1981) – FAO, Międzynarodową Radą Badań Morza, Komisjami Rybołówstwa na Atlantyku (NEAFC, ICNAF, CECAF, ICSEAT); morskie konwencje międzynarodowe (1964-1977). 3. Wydział Sprzętu Połowowego 1960-1979; sygn. 1517-1536; 20 j.a. – protokoły narad (1970, 1975-1979); sprawozdania z gospodarki sprzętem połowowym (1967-1970); wykazy, protokoły kasacji (1960-1965); opisy techniczne sprzętu (1961-1962, 1967-1973). 4. Sekretariat Branżowy 1961-1981; sygn. 1537-1549; 13 j.a. – organizacja koordynacji branżowej (1961, 1971, 1980); organizacja i protokoły posiedzeń Ogólnobranżowej Komisji Gospodarki Rybnej (1971-1977); informacje dotyczące hodowli ryb słodkowodnych (1967-1970). IV. Biuro Handlu Zagranicznego „Rybex” w Szczecinie 1962-1979; sygn. 1550-1566; 17 j.a. – protokoły narad (1970); organizacja handlu zagranicznego (1962, 1967-1979); sprawozdania z działalności BHZ „Rybex” (1973-1979); sprawozdania z eksportu (1962-1970). V. Pion Marketingu 1960-1982; sygn. 1567-1881; 315 j.a. 1. Wydział Organizacji i Techniki Handlu 1962-1978; sygn. 1567-1587; 21 j.a. – protokoły narad 91970, 1975); sieć sklepów rybnych w Polsce (1962-1980); plany rozwoju gastronomii rybnej (1975); sprawozdania z działalności reklamowo-popularyzatorskiej 1973, 1977). 2. Wydział Handlu 1960-1982; sygn. 1588-1646; 59 j.a. – protokoły narad (1961-1966, 1970); instrukcje dotyczące trybu i sposobu odbioru ryb i przetworów rybnych (1960-1964); plany zaopatrzenia w ryby i przetwory rybne (1960-1970); sprawozdania ze sprzedaży ryb (1961-1981); materiały dot. Chłodnictwa – plany i sprawozdania (1962-1979); założenia rozbudowy sieci magazynowej (1962, 1971). 3. Ośrodek Naukowo-Badawczy Handlu Rybnego w Szczecinie 1968-1979; sygn. 1647-1757; 111 j.a. – plany pracy (1969); sprawozdania z działalności Ośrodka (1968); opracowania własne Ośrodka dot. Sieci sklepów rybnych, sprzedaży ryb i przetworów rybnych, gastronomii rybnej, chłodnictwa, odpadów rybnych, magazynów, kosztów i cen (1968-1978). 4. Wydział Produkcji 1960-1981; sygn. 1758-1838; 81 j.a. – organizacja Wydziału (1960); protokoły narad (1970-1973); plany rozwoju produkcji i sprawozdania z ich realizacji (1962-1977); produkcja mączki rybnej (1960-1962, 1973), białka spożywczego (1973, 1978-1981); przetwórstwo kryla (1975-1981); opakowania (1963-1981). 5. Wydział Normalizacji i Jakości 1960-1982; sygn. 1839-1881; 43 j.a. – organizacja Wydziału 1961); protokoły narad (1975-1979); protokoły posiedzeń Komisji Oceny Projektów Norm (1960-1964); rzeczoznawcy (1961-1965); katalogi i instrukcje norm (1960-1973); plany poprawy jakości produkcji i sprawozdania z ich realizacji (1960-1982). VI. Pion Techniczno – Inwestycyjny 1960-1982; sygn. 1882-2508; 627 j.a. 1. Wydział Techniczno-Energetyczny 1962-1982; sygn. 1882-2024; 143 j.a. – organizacja Wydziału (1963-1966); protokoły narad (1965-1966, 1970, 1978-1979); instrukcje i regulaminy (1968-1979); analizy i sprawozdania Wydziału (1967-1981); ewidencja obiektów użytkowanych przez ZGR – nabrzeża (1970-1980), statki (1967-1980), zaplecze lądowe (1966-1981); udział w odbiorach technicznych statków, maszyn i urządzeń (1970-1980); analizy gospodarki energetycznej i paliwowo-smarowniczej (1969, 1977-1978); radiokomunikacja i elektronika morska (1970-1982); analizy awaryjności floty (1962-1975); organizacja Armatorskich Ośrodków Remontowych (1979-1980); ochrona środowiska i wód (1975-1980). 2. Wydział Inwestycji 1960-1982; sygn. 2025-2212; 188 j.a. – protokoły narad (1961-1966, 1970); plany inwestycyjne i sprawozdania z ich realizacji (1960-1982); założenia projektowe inwestycji ZGR – port w Conakry w Gwinei (w związku z realizacją porozumienia o utworzeniu Polsko-Gwinejskiego Towarzystwa Rybołówstwa Morskiego) (1960-1962), rozbudowa PPDiUR „Odra” w Świnoujściu (1961-1964, 1971-1978), budowa Prototypowego Zakładu Doświadczalnego PB-30 w Gdyni (1973-1978), Zakłady Rybne w Giżycku (1975-1976); zakup dóbr inwestycyjnych (1960-1982). 3. Wydział Postępu Technicznego 1960-1981; sygn. 2213-2244; 32 j.a. – programy i koncepcje rozwoju branży rybnej. 4. Wydział Koordynacji Badań Naukowych i Rozwoju 1960-1981; sygn. 2245-2334; 90 j.a. – organizacja zaplecza naukowo-badawczego ZGR (1961-1976); protokoły narad (1962-1965, 1971-1972); plany postępu technicznego i sprawozdania z ich realizacji (1960-1982); Morski Instytut Rybacki w Gdyni – plany prac badawczych i sprawozdania z działalności (1961-1980); Rada Techniczno-Ekonomiczna – organizacja, protokoły posiedzeń (1963-1967); wynalazczość pracownicza (1962-1967); raporty o stanie polskiego rybołówstwa morskiego (1972, 1981). 5. Wydział Transportu i Przeładunków 1960-1982; sygn. 2335-2418; 84 j.a. – organizacja Wydziału (1967-1968); protokoły narad (1975); instrukcje transportowe (1969, 1979); plany rozwoju transportu ; analizy i sprawozdania z ich realizacji (1960-1982); konteneryzacja (1968-, 1973). 6. Główny specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 1960-1982; sygn. 2419-2496; 78 j.a. – protokoły posiedzeń Komisji ds. BHP (1969-1972); protokoły narad (1960, 1964, 1969-1981); instrukcje dot. zasad BHP (1963-1982); plany poprawy stanu BHP i sprawozdania z ich realizacji (1962-1982); wypadki śmiertelne (1976); odzież ochronna (1973-1977). 7. Inspektorat Przeciwpożarowy 1964-1980; sygn. 2497-2508; 12 j.a. – protokoły narad (1975-1979); rejestr pożarów z lat 1964-1975; sprawozdania i analizy stanu przeciwpożarowego (1974-1979). VII. Pion Głównego Księgowego 1960-1982; sygn. 2509-3052; 544 j.a. 1. Wydział Księgowości 1960-1982; sygn. 2509-2896; 388 j.a. – protokoły narad (1970-1979); plany kont (1964, -1979); zbiorcze i jednostkowe bilanse (1960-1982); rozliczenia międzynarodowe (1973-1981). 2. Wydział Finansowy 1960-1981; sygn. 2897-2909; 12 j.a. – systemy finansowe obowiązujące w ZGR (1968-1974); plany finansowe; sprawozdania dewizowe (1973-1975, 1979). 3. Wydział Kontroli Gospodarczej 1960-1982; sygn. 2909-3050; 142 j.a. – sprawozdania z działalności kontrolno-rewizyjnej (1965-1977); protokoły kontroli ZGR i jednostek podległych (1960-1982). 4. Główny Specjalista ds. Informatyki 1969-1974; sygn. 3051-3052; 2 j.a. – organizacja Branżowego Ośrodka Informatyki (1969-1974); plany rozwoju informatyki w branży rybnej. VIII. Pion Ekonomiczny 1960-1982; sygn. 3053-4275; 1223 j.a. 1. Wydział Planowania i Statystyki 1960-1982; sygn. 3053-3457; 405 j.a. – instrukcje (1965-1967); plany perspektywiczne, wieloletnie i roczne rozwoju branży rybnej (1960-1981); sprawozdania statystyczne dot. produkcji, zatrudnienia i funduszu płac (1960-1982). 2. Wydział Ekonomiczny 1960-1982; sygn. 3458-4044; 587 j.a. – organizacja Wydziału (1966); instrukcje i systemy ekonomiczno-finansowe obowiązujące w ZGR (1964-1976); protokoły narad (1961-1963, 1970-1972); opinie i informacje ekonomiczne dot. planowanych połączeń przedsiębiorstw (1970); opracowania zbiorcze potrzeb branży rybnej; protokoły Konferencji Przedstawicieli Samorządu Pracowniczego (1968-1969, 1978-1980); sprawozdania z wykonania planów gospodarczych (1960-1982); analizy ekonomiczne ZGR i jednostek podległych (1960-1982). 3. Wydział Kosztów i Cen 1960-1982; sygn. 4045-4103; 59 j.a. – zbiorcze i jednostkowe plany kosztów (1967, 1973-1974); analizy kosztów (1963-1973); zarządzenia dot. cen (1979); protokoły narad (1965, 1982); cenniki ryb i przetworów rybnych (1960-1967, 1973). 4. Wydział Zatrudnienia i Płac 1960-1982; sygn. 4104-4275; 172 j.a. – protokoły posiedzeń zespołów ds. zatrudniania pracowników (1962-1980); zbiorowe układy pracy dla poszczególnych grup pracowniczych (1960-1982); plany zatrudnienia i funduszu płac i sprawozdania z ich realizacji (1960-1978); współzawodnictwo pracy )1971, 1977). IX. Periodyki 1960-1981; sygn. 4276-4366; 91 j.a. – Biuletyn informacyjny gospodarki rybnej (1960-1973); Morska Gospodarka Rybna-Biuletyn ZGR (1976-1981); Biuletyn połowowy Zakładu Zwiadu Rybackiego (1980-1981). Liczba jednostek w zespole: 4366
65/498/0 Morska Stocznia Jachtowa im. L. Teligi w Szczecinie 1948-1997 0 rozwiń
I. Morska Stocznia Jachtowa im. L.Teligi Przedsiębiorstwo Państwowe 1948-1997; sygn. 1-417; 417 j.a. 1. Stanowisko ds. organizacyjnych 1948-1997;sygn. 1-98; 98 j.a. – organizacja przedsiębiorstwa; akty normatywne (1949, 1951-1953, 1966-1990, 1994-1995); instrukcje, regulaminy. 2. Sekretariat Dyrektora 1958-1997; sygn. 99-131; 33 j.a. – protokoły narad kierownictwa; protokoły posiedzeń Branżowej Komisji Dyscypliny Płac (1978-1980), Rady Technicznej (1981); protokoły zdawczo-odbiocze przy zmianie dyrektora (1985-1987); plany i programy rozwoju Stoczni; materiały dotyczące prywatyzacji – analizy stanu prawnego (1994, 1995, 1997), informacje dot. wydzierżawienia i sprzedaży majątku Stoczni (1989-1993), sprawozdanie likwidatora z likwidacji Stoczni. 3. Dział Planowania, Ekonomiki, Analiz i Płac 1951-1997; sygn. 132-292; 161 j.a. – plany 5-cio letnie; roczne plany techniczno – ekonomiczne (1951-1987); plan rozwoju eksportu (1966-1970), postępu technicznego (1973), importu (1976) plany naprawcze (1986-1988); roczne sprawozdania z wykonania planów produkcji, sprzedaży, zatrudnienia i płac, jakości produkcji, inwestycji; roczne analizy działalności gospodarczej Stoczni (1954-1983, 1990, 1994, 1996). 4. Dział Finansowo – Księgowy 1949-1997; sygn. 293-342; 50 j.a. - plany finansowe (1970-1972, 1983, 1988); sprawozdania finansowe (1949-1955, 1957-1979, 1981-1997). 5. Stanowisko ds. Kontroli Zakładowej 1977-1986; sygn. 343-359; 17 j.a. – protokoły kontroli Stoczni (1977-1986). 6. Stanowisko ds. BHP i P.poż1973-1986; sygn. 360-369; 10 j.a. – plany nakładów finansowych na bhp (1973); analizy stanu bhp i wypadków przy pracy (1975, 1979, 1983-1985); ocena działalności Zakładowej Społecznej Inspekcji Pracy (1950-1965). 7. Dział Konstrukcyjno – Technologiczny 1955-1994; sygn. 370-374; 5 j.a. – rozbudowa i modernizacja Stoczni (1955-1965); raport techniczny z rejsu s/y AMIGO (1983); wycena form do produkcji jachtów (1994). 8. Samorząd Pracowniczy 1949-1989; sygn. 375-417; 43 j.a. – protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności Rady Zakładowej (1949-1980), Rady Pracowniczej (1964-1989); protokoły Konferencji Samorządu Robotniczego (1964-1989); wnioski i postulaty załogi Stoczni (1970, 1980). II. Morska Stocznia Jachtowa im. Leonida Teligi Sp. z o.o.; 1989-1993; sygn. 418-435, 18 j.a. 1. Asystent dyrektora 1989-1991; sygn. 418-428; 11 j.a. - organizacja Spółki; protokoły posiedzeń Zgromadzeń Wspólników (1989-1991); akty normatywne (1989-1991). 2. Dział Finansowo – Ekonomiczny 1990-1993; sygn. 429-435; 7 j.a. – plan techniczno-ekonomiczny (1991); ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej (1991); sprawozdania z zatrudnienia (1991); sprawozdania finansowe (1989, 1992). III. Akta osobowe - 1948-1960; 381 j.a. Liczba jednostek w zespole: 816
65/499/0 Fabryka Mechanizmów Samochodowych "Polmo" S.A. w Szczecinie 1946-1995 [2011] 0 rozwiń
FABRYKA MECHANIZMÓW SAMOCHODOWYCH "POLMO" S.A. 1946-1995 0. ORGANY KOLEGIALNE - 1992-1995; 7 j.a. - protokoły posiedzeń Zarządu FMS "Polmo" z lat 1992-1995, wykaz uchwał Zarządu oraz ustaleń podjętych na posiedzeniach Zarządu. I. ORGANIZACJA 1949-1995 [1998]; 223 j.a. 1. Organizacja przedsiębiorstwa 1950-1995; 15 j.a. - regulaminy organizacyjne , projekty zmian w organizacji przedsiębiorstwa (1974, 1977-1980), materiały dot. Prywatyzacji Fabryki (1994-1995), materiały dot. Rozbudowy zakładu (z lat 1950-1953). 2. Narady kierownictwa 1953-1985; 12 j.a. 3. Komisje zakładowe 1950-1980; 3 j.a. - protokoły posiedzeń Komisji Usprawnień i Wynalazczości, Wydziałowej Komisji Norm (1950-1953), Komisji Inwentaryzacyjnej (1974-1980). 4. Zarządzenia władz nadrzędnych 1950-1960; 3 j.a. 5. Zarządzenia wewnętrzne 1949-1990; 52 j.a. 6. Pisma okólne 1963-1986; 27 j.a. 7. Polecenia służbowe 1962-1994; 42 j.a. 8. Ustalenia dyrektora 1987-1992; 1 j.a. 9. Regulaminy i instrukcje 1957-1995; 13 j.a. 10. Kontrole 1950-1991; 24 j.a. 11. Zatrudnienie - wykazy stanowisk 1957-1991; 12 j.a. - karty stanowiskowe z danymi pracownika, określeniem stanowiska oraz zakresem obowiązków (1975-1991). Wykaz pracowników umysłowych wg działów, stanowisk i uposażeń (1957). 12. Popularyzacja 1959-1987; 3 j.a. - wycinki prasowe 13. Racjonalizacja i wynalazczość 1955-1957; 1 j.a. 14. Współzawodnictwo pracy 1949-1955; 1 j.a. 15. Czyny społeczne 1976-1985; 1 j.a. 16. Ewidencja archiwum zakładowego 1958-1995 [1998]; 13 j.a. II. PLANOWANIE 1958-1965; 57 j.a. 17. Plany perspektywiczne 1958-1965; 3 j.a. 18. Plany wieloletnie 1955-1965; 3 j.a. 19. Plany techniczno-ekonomiczne 1953-1970; 20 j.a. 20. Plany finansowe 1949-1969; 9 j.a. 21. Plany produkcji 1952-1967; 5 j.a. 22. Plany rozwoju techniki 1955-1975; 7 j.a. 23. Plany kosztów 1959-1967; 5 j.a. 24. Plany nakładów inwestycyjnych 1955-1956; 2 j.a. 25. Inne plany 1954-1960; 3 j.a. III. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 1946-1996; 141 j.a. 26. Analizy ekonomiczne 1957-1975, 1994-1995 [1996]; 30 j.a. 27. Sprawozdania z działalności 1993-1995 [1996]; 8 j.a. 28. Informacje ekonomiczne 1967-1970; 3 j.a. 29. Sprawozdania z rozwoju techniki 1970-1974; 1 j.a. 30. Sprawozdawczość finansowa 1946-1995; 75 j.a. 31. Bilanse i sprawozdania Klubu Motorowego "Junak" 1962-1969; 9 j.a. 32. Sprawozdania z zatrudnienia 1958-1960, 1970-1974; 4 j.a. 33. Sprawozdania ze stanu bhp 1981-1982, 1984; 4 j.a. 34. Inne analizy i sprawozdania 1957, 1962, 1974, 1981-1984; 6 j.a. IV. KONSTRUKCJA WYROBÓW 1952-1964; 28 j.a. 35. Dokumentacja prototyków 1952-1963; 5 j.a. - dokumentacja prototypowego silnika o poj. 350 cm3, materiał archiwalny motocykla "Junak" w pierwszym podstawowym modelu M07 z lat 1954-1962, pokrowiec prototypu motocykla trójkołowego o symbolu B20 (z lat 1959-1960), dokumentacja wstępna motocykla "Junak" M07 w wersji rajdowej. 36. Dokumentacja wyrobu - silnik 1960-1964; 13 j.a. - kompletna dokumentacja silnika o poj. 350 cm3 do motocykla M07. 37. Dokumentacja wyrobu - podwozie 1954-1963; 5 j.a. - kompletnie zachowane rysunki konstrukcyjne motocykla "Junak" M07 z lat 1954-1962 i szczątkowe informacje dot. Motocykla "Junak" M10 z lat 1957-1963. 38. Zmiany w konstrukcji 1954-1962; 1 j.a. - rysunki robocze zmian w konstrukcji wózka bocznego W03 i jego przystosowanie do motocykla "Jawa". 39. Odstępstwa od konstrukcji 1959-1964; 3 j.a. - rysunki robocze i wykonawcze motocykla "Junak" M07 RS w wersji sportowej z zastosowaniem elementów motocykla Simson 250 cm3, wykaz dodoatkowych podzespołów i detali "Junak" M10 de lux produkowanego na rynek amerykański w 1963 r. 40. Unowocześnianie produkcji 1957-1959; 1 j.a. - dokumentacja modelu motocykla M07 U. V. TECHNOLOGIA PRODUKCJI 1956-1960; 5 j.a. - projektowanie procesów technologicznych - plany kooperacji (na lata 1956-1957), ustalenia norm czasowych produkcji dla motocykla "Junak" M07 (z 1956 r.), informacje dot. Uruchomienia produkcji motocykli trzykołowych bagażowych z 1960 r. VI. JAKOŚC PRODUKCJI 1956-1959; 6 j.a. - kontrola przebiegu badań, wyników badań i sprawozdań kontrolnych motocykli "Junak", materiały dotyczące uruchomienia produkcji i stanowisko dyrekcji zakładu dotyczące produkcji w Szczecinie samochodu "Smyk". VII. SAMORZĄD PRACOWNICZY I ZWIĄZKI ZAWODOWE 1956-1992; 39 j.a. 41. Rada Zakładowa 1956-1974; 10 j.a. 42. Rada Robotnicza 1958-1972; 6 j.a. 43. Konferencje Samorządu Robotniczego 1958-1959, 1967-1976; 12 j.a. 44. Rada Pracownicza 1980-1992; 7 j.a. 45. Zakładowa Komisja Rozjemcza 1972, 1980-1983; 1 j.a. 46. Rada Załogi 1981; 1 j.a. 47. Związki zawodowe 1967-1973; 2 j.a. VIII. AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1946-1973; 5221 j.a. IX. REJESTRY PRACOWNIKÓW 1946-1995; 30 j.a. X. SZKOŁA PRZYZAKŁADOWA - REJESTRY UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW 1965-1992; 4 j.a. FABRYKA MECHANIZMÓW SAMOCHODOWYCH "POLMO" S.A. 1995-2011; 13 j.a. 1. Organy kolegialne 1998-1998; 1 j.a. - protokół Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 15.05.1998 r. 2. Organizacja przedsiębiorstwa 1999-2001; 2 j.a. - informacja o wypowiedzeniu przez Zarząd Spółki Układu Zbiorowego Pracy z 2001 r., operat szacunkowy wartości rynkowej hali produkcyjnej. 3. Regulaminy i instrukcje 1996-2003; 4 j.a.- protokoły dodatkowe do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, regulamin pracy FMS "Polmo" S.A. z 2002 r., regulaminy wypłat premii dla pracowników. 4. Archiwum zakładowe 1 j.a.- spisy akt osobowych pracowników zwolnionych w latach 1990-1999. 5. Konstrukcja wyrobów - technologia produkcji 1998; 1 j.i.- jest to 38 rysunków przekładni kierowniczej zębatkowej. 6. Rejestry pracowników 1991-2011; 4 j.a. AKCESJA 3660/2015 - 1952-1978; 24 j.a. (471 arkuszy); sygn. 5775-5798; Dokumentacja konstrukcyjna silnika do motocykla Junak, łącznie z dokumentacją gaźnika i zmodernizowaną wersją silnika: - silnik S03, S130, S131, S132 - gaźniki motocyklowe typu GM-U - wykazy zespołów, podzespołów i części. Liczba jednostek w zespole: 5798
65/500/0 Fabryka Kabli "Załom" w Szczecinie 1957-1993 0 rozwiń
1. Organizacja i zarządzanie - 1957-1993; 152 j.a. 1.1. Utworzenie i rozbudowa przedsiębiorstwa - 1957-1962; 6 j.a. 1.2. Organizacja przedsiębiorstwa - 1959-1991; 14 j.a. 1.3. Instrukcje i regulaminy - 1958-1993; 28 j.a. 1.4. Akty normatywne - zarządzenia wewnętrzne - 1958-1987; 41 j.a. 1.5. Akty normatywne - polecenia służbowe i pisma okólne - 1959-1988; 23 j.a. 1.6. Kontrole wewnętrzne - 1963-1975; 15 j.a. 1.7. Komisje i inne organy kolegialne, narady - 1958-1988; 19 j.a. 1.8. Racjonalizacja produkcji - 1959-1969; 1 j.a. 1.9. Monografie i informacje o przedsiębiorstwie, wycinki prasowe - 1962-1988; 5 j.a. 2. Planowanie - 1957-1989; 89 j.a. 2.1. Plany wieloletnie - 1958-1980; 8 j.a. 2.2. Plany roczne - 1959-1982; 9 j.a. 2.3. Plany techniczno-ekonomiczne - 1961-1988; 16 j.a. 2.4. Plany produkcji - 1959-1984; 23 j.a. 2.5. Plany finansowe - 1957-1982; 13 j.a. 2.6. Plany eksportu i sprzedaży - 1958-1989; 6 j.a. 2.7. Plany inwestycyjne i rozwoju - 1959-1986; 6 j.a. 2.8. Plany zatrudnienia i szkolenia zawodowego - 1974-1980; 5 j.a. 2.9. Plany w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - 1970-1980; 3 j.a. 3. Sprawozdawczość - 1957-1991; 124 j.a. 3.1. Sprawozdania z działalności (roczne i wieloletnie) - 1959-1974; 12 j.a. 3.2. Sprawozdania z produkcji - 1959-1979; 13 j.a. 3.3. Sprawozdania finansowe i bilanse - 1957-1991; 29 j.a. 3.4. Sprawozdania gospodarcze - 1969-1989; 18 j.a. 3.5. Sprawozdania statystyczne - 1961-1982; 6 j.a. 3.6. Analizy stanu zatrudnienia - 1967-1985; 14 j.a. 3.7. Analizy wypadków przy pracy - 1965-1988; 10 j.a. 3.8. Sprawozdania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - 1971-1984; 3 j.a. 3.9. Sprawozdania ze sprzedaży i eksportu - 1982-1986; 5 j.a. 3.10. Inne sprawozdania i analizy - 1960-1981; 7 j.a. 3.11. Informacje opisowe - 1958-1987; 7 j.a. 4. Samorząd pracowniczy - 1959-1990; 24 j.a. 4.1. Statut samorządu załogi - 1981-1981; 1 j.a. 4.2. Konferencja Samorządu Robotniczego - 1959-1978; 11 j.a. 4.3. Rada zakładowa i rada robotnicza - 1967-1974; 3 j.a. 4.4. Związki zawodowe - 1980-1989; 4 j.a. 4.5. Inne organizacje społeczne - 1985-1987; 1 j.a. 4.6. Postulaty załogi i ich realizacja - 1972-1990; 4 j.a. Liczba jednostek w zespole: 389
65/501/0 Żegluga Szczecińska [1949] 1957-2004 0 rozwiń
1. Organizacja i zarządzanie - 1949-2003; 102 j.a. 1.1. regulaminy organizacyjne i schematy - 1949-2003; 17 j.a. 1.2. instrukcja kancelaryjna i obieg dokumentów - 1960-1988; 7 j.a. 1.3. zarządzenia dyrektora - 1965-1966; 17 j.a. 1.4. zarządzenia wewnętrzne - pisma okólne - 1953-1988; 37 j.a. 1.5. Kolegium Zjednoczenia Żeglugi śródlądowej i Stoczni Rzecznych - 1960-1968; 3 j.a. 1.6. Rada Pracownicza, zebrania załogi - 1965-2001; 4 j.a. 2. Planowanie - 1953-1988; 36 j.a. 3. Sprawozdawczość - 1954-1999; 117 j.a. 3.1. sprawozdania i analizy roczne - 1960-1971; 12 j.a. 3.2. sprawozdania finansowe i bilanse - 1958-1994; 46 j.a. 3.3. analizy techniczno-ekonomiczne - 1963-1982; 7 j.a. 3.4. stan floty rzecznej i nabrzeży - 1966-1999; 19 j.a. 3.5. inwestycje i remonty - 1956-1990; 9 j.a. 4. Kontrole - 1957-1991; 40 j.a. 5. Polityka kadrowa i socjalna - 1950-2004; 32 j.a. 6. Dzienniki okrętowe - 1981-2002; 62 j.a. - są to dzienniki okrętowe statków: "Danusia", "Feliks", "Kolhidia 1", "Kolhidia 2", "Liwia", "Ładoga", "Nosorożec" S-01, "Nosorożec" S-04,"Nosorożec" S-05 i "Olga". 7. Dzienniki maszynowe - 1986-2003; 38 j.a. - są to dzienniki maszynowe statków: "Feliks", "Liwia", "Nosorożec" S-01, "Nosorożec" S-04 i "Nosorożec" S-05. 8. Dzienniki dyspozytorów - 1989-2003; 40 j.a. - są to dzienniki dyspozytorów ze Szczecina i Świnoujścia. Liczba jednostek w zespole: 467
65/502/0 Elektrownia "Pomorzany" w Szczecinie 1947-1992 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 69/1958 i 458/1972; 1947-1961; sygn. 1-83; 83 j.a. - organizacja (1949-1965); plany techniczno-ekonomiczne (1947-1965); sprawozdania finansowe (1949, 1952-1958), z awarii (1953-1954), z działalności (1950-1955); protokoły kontroli (1951-1958); protokoły narad (1949-1960); regulaminy premiowania (1957, 1960-1961); współzawodnictwo pracy (1947-1956, 1964-1968)); zarządzenia wewnętrzne (1951-1966); polecenia służbowe Głównego Inżyniera (1978-1992); sprawozdania z wykonania planów inwestycyjnych (1952-1960, 1964-1966); plany 5-cio letni (1956, 1961); akta zdawczo-odbiorcze Elektrowni Żółwino (1947-1953); przejmowanie nieruchomości (1952-1956); zakładowa umowa zbiorowa (1956); sprawy kancelaryjno-archiwalne (1952-1956); materiały dotyczące odbudowy Elektrowni (1956-1963); inwentaryzacja powszechna (1961); analiza działalności gospodarczej (1959-1966); preliminarze budżetowe (1957-1960); instrukcje obowiązujące w Elektrowni (1965); sprawozdania z postępu technicznego (1960-1961), z bhp (za 1962 r.), z realizacji inwestycji (1959-1962), z wykonania planu produkcji (1960-1989); bilanse (1960-1963, 1965); protokoły posiedzeń Rady Zakładowej (1960-1963, 1965). II. AKCESJA nr 1812/2003; 1949-1992; 195 j.a. 1. Elektrownia"Szczecin" w Szczecinie 1949-1967; sygn. 84-159; 76 j.a. - organizacja Elektrowni (1949-1965), charakterystyka Elektrowni (1963), zarządzenia wewnętrzne (1962-1965), protokoły narad (1962), protokoły kontroli (1958-1965), zakładowa umowa zbiorowa pracy w Elektrowni (1956), plan 5-cio letni na lata 1961-1965, roczne plany techniczno-finansowe (na lata 1952, 1957-1960), analizy działalności (za lata 1958-1960, 1962, 1964), analiza postepu technicznego (za 1963 r.), analizy inwestycyjne i kapitalnych remontów (za lata 1960, 1963), analiza ciepłownictwa w Szczecinie (1965), sprawozdania z zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników (za lata 1959-1962), sprawozdanie ze stanu bhp (za 1963 r.), sprawozdania z wykonania planu produkcji (za lata 1961-1967), biuletyn Elektrowni (1956), bilanse (za lata 1959-1965), protokoły posiedzeń Rady Robotniczej (1960-1961, 1963-1965), protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności Rady Zakładowej (1960-1966). 2. Elektrownia "Pomorzany"sygn. 160-229; 70 j.a. - organizacja (1961-1965), zarządzenia wewnętrzne (1961-1966), polecenia służbowe Głównego Inżyniera Elektrowni (1978-1992), regulaminy premiowania (1960-1961), protokoły narad inwestycyjnych (1958-1960), orzeczenie w sprawie osiadania i stanu budynków Elektrowni (1956), harmonogramy odbudowy Elektrowni (1957), materiały dotyczące odbudowy Elektrowni (1956-1962), zestawienia kosztów odbudowy (1956-1963), współzawodnictwo pracy (1964-1968), roczne plany przemysłowo-finansowe (na lata 1959-1965), plany remontów kapitalnych (na lata 1962-1964), plany inwestycyjne (na lata 1964-1966), analizy działalności (za lata 1961-1966), sprawozdania z realizacji inwestycji (za lata 1959-1962), sprawozdania z wykonania planu produkcji (za lata 1963-1974, 1980-1989), bilanse (za lata 1960-1963, 1965), protokoły posiedzeń Rady Zakładowej (1960-1965). 3. Zespół Elektrowni "Szczecin"; [1951-1959] 1966-1976 [1979]; sygn. 230-278; 49 j.a. - organizacja Zakładów Energetycznych Okręgu Szczecińskiego (1951, 1958-1959), organizacja Zespołu Elektrowni (1965-1967), zarządzenia wewnętrzne (1966-1973), protokoły kontroli (1969, 1975), wycinki prasowe (1971-1979), plan 5-cio letni na lata 1971-1975, roczne plany techniczno-finansowe (na lata 1966-1968, 1971), plany zatrudnienia i funduszu płac (na lata 1966-1970), analizy ekonomiczno-techniczne (za lata 1967-1968, 1970-1971, 1973), sprawozdania z wykonania planu produkcji (za lata 1968-1972), sprawozdania z kosztów wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej (za lata 1966, 1968, 1972-1974), Zakładowy Biuletyn Informacyjny (1973), bilans (za lata 1967, 1970-1973), Konferencje Samorządu Robotniczego (1966-1968, 1971), protokoły posiedzeń Rady Zakładowej (1972-1973) i Rady Robotniczej (1966-1971), Liczba jednostek w zespole: 278
65/503/0 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie 1947-1982 0 rozwiń
Działalność POP PZPR (1951-1956), materiały dotyczące likwidacji Instytutu Przemysłowo-Rzemieślniczego Oddział w Szczecinie (1954), organizacja ZDZ (1952-1959), zarządzenia, okólniki, instrukcje (1951-1956), protokoły posiedzeń organów statutowych (1955-1956), sprawozdania z działalności (1953-1961, 1970-1975, 1981), preliminarze budżetowe i sprawozdania finansowe ZDZ i poszczególnych warsztatów szkolnych (1947-1961), protokoły posiedzeń Rady ZDZ (1949-1950, 1955-1957), protokoły walnych zebrań członków ZDZ (1947-1950), protokoły narad (1953-1960), protokoły posiedzeń Zarządu ZDZ (1949-1957, 1969-1970, 1976-1982), wykazy kursów i wykazy nauczycieli (1949), plany pracy ZDZ (1970-1975, 1978, 1981). Liczba jednostek w zespole: 126
65/504/0 Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, Oddział w Szczecinie [1946-1960] 1961-1976 [1977-1990] 0 rozwiń
1. Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, Oddział w Szczecinie 1950-1990; 657 j.a. 1.1. Zjazdy Delegatów 1971-1988; 14 j.a. 1.1.1. Protokoły zjazdów Delegatów 1971-1986; 9 j.a. 1.1.2. Realizacja uchwał Zjazdów, inne opracowania 1973-1988; 5 j.a. 1.2. Rada Oddziału Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, Oddział w Szczecinie 1961-1987; 30 j.a. 1.2.2. Protokoły posiedzeń plenarnych Rady Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, Oddział w Szczecinie 1961-1987; 28 j.a. 1.2.3. Uchwały Rady Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, Oddział w Szczecinie 1971-1985; 2 j.a. 1.3. Komisje Rady Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, Oddział w Szczecinie 1961-1989; 15 j.a. 1.3.1. Komisja Eksploatacji 1962-1962; 1 j.a. 1.3.2. Komisja Inwestycyjna 1961-1970; 5 j.a. 1.3.3. Komisja Inwestycyjno – Techniczna 1982-1989; 1 j.a. 1.3.4. Komisja Organizacyjno – Samorządowa 1982-1989; 1 j.a. 1.3.5. Komisja Pracy Kobiet 1962-1971; 3 j.a. 1.3.6. Komisja Rewizyjna 1968-1975; 2 j.a. 1.3.7. Komisja Społeczno – Samorządowa 1967-1971; 2 j.a. 1.4. Prezydium Rady Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, Oddział w Szczecinie 1961-1987; 19 j.a. 1.5. Zarząd Oddziału Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Szczecinie 1976-1990; 25 j.a. 1.6. Organizacja Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, Oddział w Szczecinie 1958-1990; 81 j.a. 1.6.1. Organizacja CZSBM Oddział w Szczecinie 1958-1990; 34 j.a. 1.6.2. Protokoły narad kierowników komórek organizacyjnych 1958-1988; 19 j.a. 1.6.6. Zarządzenia wewnętrzne 1961-1990; 8 j.a. 1.6.7. Normy kancelaryjno – archiwalne 1966-1977; 3 j.a. 1.6.8. Wynagradzanie i premiowanie pracowników 1975-1990; 7 j.a. 1.6.9. Skargi i wnioski 1971-1982; 5 j.a. ]1.6.10. Wycinki prasowe 1977-1986; 5 j.a. 1.7. Organizacja spółdzielczości i spółdzielni 1958-1989; 103 j.a. 1.7.1. Organizacja spółdzielni i spółdzielczości 1958-1989; 23 j.a. 1.7.2. Wykazy spółdzielni zrzeszonych 1958-1989; 3 j.a. 1.7.3. Protokoły walnych zgromadzeń w spółdzielniach mieszkaniowych i wnioski 1958-1989; 70 j.a. 1.7.4. Działalność samorządu spółdzielni mieszkaniowych 1972-1989; 7 j.a. 1.8. Kontrole 1959-1989; 52 j.a. 1.8.1. Protokoły kontroli CZSBM Oddział w Szczecinie 1960-1989; 9 j.a. 1.8.2. Protokoły kontroli spółdzielni mieszkaniowych 1959-1989; 43 j.a. 1.9. Planowanie 1950-1989; 46 j.a. 1.9.2. Plany wieloletnie 1959-1987; 22 j.a. 1.9.3. Plany roczne 1950-1989; 23 j.a. 1.9.4. Programy rozwoju 1976-1976; 1 j.a. 1.10. Sprawozdawczość 1956-1990; 197 j.a. 1.10.1. Sprawozdania z wykonania planów wieloletnich 1986-1986; 1 j.a. 1.10.2. Sprawozdania w wykonania planów rocznych 1959-1982; 27 j.a. 1.10.4. Analizy, informacje, oceny działalności 1956-1989; 62 j.a. 1.10.5. Sprawozdania statystyczne 1959-1990; 107 j.a. 1.11. Bilanse 1955-1990; 68 j.a. 1.12. Rada Zakładowa 1980-1980; 2 j.a. 1.13. Komisja Zakładowa NSZZ ”Solidarność” 1967-1981; 5 j.a. 2. Spółdzielnie mieszkaniowe 1946-1989; 314 j.a. 2.1. Spółdzielnie mieszkaniowe w Barlinku 1959-1974; 4 j.a. 2.2. Spółdzielnia mieszkaniowa w Baszewicach 1988-1988; 1 j.a. 2.3. Spółdzielnia mieszkaniowa w Chojnie 1982-1987; 1 j.a. 2.4. Spółdzielnie mieszkaniowe w Choszcznie 1963-1975; 4 j.a. 2.5. Spółdzielnia mieszkaniowa w Ciesławiu 1983-1986; 1 j.a. 2.6. Spółdzielnie mieszkaniowe w Dębnie 1960-1971; 2 j.a. 2.7. Spółdzielnia mieszkaniowa w Dobrzanach 1984-1985; 1 j.a. 2.8. Spółdzielnie mieszkaniowe w Goleniowie 1961-1989; 11 j.a. 2.9. Spółdzielnie mieszkaniowe w Gryficach 1961-1989; 6 j.a. 2.10. Spółdzielnie mieszkaniowe w Gryfinie 1966-1989; 5 j.a. 2.11. Spółdzielnie mieszkaniowe w Kamieniu Pomorskim 1963-1989; 9 j.a. 2.12. Spółdzielnia mieszkaniowa w Lipianach; 1985-1986; 1 j.a. 2.13. Spółdzielnie mieszkaniowe w Łobzie 1966-1986; 3 j.a. 2.14. Spółdzielnia mieszkaniowa w Maszewie 1988-1988; 1 j.a. 2.15. Spółdzielnia mieszkaniowa w Mieszkowicach 1988-1988; 1 j.a. 2.16. Spółdzielnia mieszkaniowa w Mierzynie 1988-1988; 1 j.a. 2.17. Spółdzielnia mieszkaniowa w Myśliborzu 1965-1974; 3 j.a. 2.18. Spółdzielnia mieszkaniowa w Niechorzu 1967-1970; 1 j.a. 2.19. Spółdzielnia mieszkaniowa w Nowym Czarnowie 1983-1983; 1 j.a. 2.20. Spółdzielnie mieszkaniowe w Nowogardzie 1966-1988; 3 j.a. 2.21. Spółdzielnia mieszkaniowa w Płotach 1966-1966; 1 j.a. 2.22. Spółdzielnia mieszkaniowa w Pogorzelicy 1989-1989; 1 j.a. 2.23. Spółdzielnie mieszkaniowe w Policach 1965-1989; 7 j.a. 2.24. Spółdzielnie mieszkaniowe w Pyrzycach 1965-1988; 5 j.a. 2.25. Spółdzielnia mieszkaniowa w Rewalu 1984-1984; 1 j.a. 2.26. Spółdzielnia mieszkaniowa w Rurce 1986-1986; 1 j.a. 2.27. Spółdzielnie mieszkaniowe w Stargardzie 1959-1989; 12 j.a. 2.28. Spółdzielnia mieszkaniowa w Stepnicy 1986-1986; 1 j.a. 2.29. Spółdzielnie mieszkaniowe w Szczecinie 1946-1989; 206 j.a. 2.30. Spółdzielnie mieszkaniowe w Świnoujściu 1962-1986; 14 j.a. 2.31. Spółdzielnia mieszkaniowa w Trzebieży 1982-1982; 1 j.a. 2.32. Spółdzielnia mieszkaniowa w Ustowie 1982-1985; 1 j.a. 2.33. Spółdzielnie mieszkaniowe w Wolinie 1959-1988; 3 j.a. Liczba jednostek w zespole: 971
Wyświetlanie 481 do 510 z 1 758 wpisów.